Čím se ekologie zabývá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čím se ekologie zabývá"

Transkript

1 Čím se ekologie zabývá

2 Čím se ekologie zabývá Ekologie je věda zabývající se studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem.

3 Obsahové příklady tolerance organismů k prostředí a adaptace na ně; místo organismů v prostředí ekologická nika; časoprostorové změny výskytu, početnosti a aktivity organismů; ekologické podmínky rozšíření organismů na zemském povrchu; potrava jako základní ekologický faktor; vzájemné vztahy organismů v populacích a společenstvech, evoluce těchto vztahů; ekosystém, jeho struktura a funkce, produktivita ekosystému; systémová analýza a prognóza.

4 Dubové lesy východu USA Příklad systémové analýzy vztahů dub (Quercus rubra) má semenné roky po 2 až 5 letech žaludy jsou hlavní potravou křečíka bělonohého (Peromyscus leucopus) křečík je hlavním predátorem kukel bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) populační explose (x 104 ) bekyně působí defoliaci dubu = žádné žaludy úroda žaludů přitahuje do lesů jelence (Odocoileus virginianus) křečíci a jelenci jsou primárními hostiteli klíštěte (Ixodes scapularis) klíště je vektorem borélie (Borrelia burgdorferi), původce lymské boreliózy u člověka Ilustrační obrázky

5 Postavení ekologie

6 Zaměření ekologie Dělení podle úrovní organizace živé hmoty Jedinec Společenstvo Populace Autoekologie Demekologie Synekologie Jak na jedince působí jeho abiotické a biotické prostředí a jak on ovlivňuje je. Proč jsou nebo nejsou určité druhy na daném místě přítomny? Proč je daný druh početný či nepočetný a proč se jeho početnost mění? Jaké je složení a struktura společenstva? Jak společenstvo funguje - jaké jsou dráhy energie, živin a dalších látek?

7 Zaměření ekologie další úrovně Stanoviště Funkční skupiny Výzkumné metody Moře, sladké vody, souše, lesy, bukové lesy Producenti, konzumenti, Experimentální metody, matematické metody

8 Zaměření ekologie Dělení podle taxonomických skupin Ekologie se může zabývat obecnými principy a zákony (OBECNÁ EKOLOGIE), může se však věnovat také konkrétním taxonomickým skupinám organismů či konkrétním druhům (SPECIÁLNÍ EKOLOGIE) Ekologie mikroorganismů Ekologie rostlin Ekologie živočichů Nižších rostlin ptáků Kostřavy luční Orla mořského

9 Co není ekologie? člověk protestující proti globalizaci člověk napadající prodejny McDonald s člověk brojící proti využívání jaderné energie člověk sbírající odpadky v CHÚ člověk, který třídí odpad.

10 Ekologické obory Za východiska ekologie při jejím vzniku i při aktuálním studiu je nutné považovat zejména systematiku organismů a evoluční biologii. Ekologie jako biologická disciplína je závislá na poznatcích z morfologie, fyziologie, genetiky a biochemie. S ekologií se prolíná biogeografie, etologie, parazitologie a epidemiologie. V souvislosti se studiem vlivů abiotických faktorů na organismy i působením organismů na neživé prostředí, proniká do sféry klimatologie, hydrologie, pedologie a geologie. Moderní ekologie využívá poznatků a postupů matematiky, kybernetiky a obecné teorie systémů.

11 Ekologické obory Ekologie obecná - zobecňuje ekologické jevy bez ohledu na prostředí a toxonomickou skupinu. Ekologie speciální - při studiu se zdůrazňuje význam některé taxonomické skupiny, takže existuje ekologie živočichů, rostlin ap. Autekologie - předmětem studia je jeden biologický druh (např. antropoekologie).

12 Ekologické obory Synekologie - předmětem studia jsou celá společenstva a jejich soubory, sukcese, tok energie, produkční otázky, změny způsobené člověkem. Demekologie - populační ekologie, která zkoumá strukturu a vztahy v populacích ve vztahu k prostředí. Ekologie krajiny - se věnuje těm vztahům organismů a prostředí, které mají vliv na vzhled a ráz určité části zemského povrchu.

13 Ekologické obory Ekologie vytváří s jinými obory mezioborové disciplíny. Na pomezí jiných biologických oborů vzniká například, biogeografie, ekofyziologie, etoekologie, ekogenetika, ekopatologie. V poslední době je ekologie často zaměňována nebo ztotožňována s naukou o životním prostředím člověka. Nauka o životním prostředí - environmentalistika - částečně s ekologií prolíná v otázkách souvisejících s biologickou podstatou člověka s jeho ovlivňováním a využíváním ekosystémů.

14 Otázky???

15 Ekologické faktory Úvod - abiotické a biotické (obecná část)

16 Faktor? Co to je? Faktor = jakýkoliv činitel, který ovlivňuje organismus. Faktory buď působí jako podmínky prostředí, nebo se uplatňují jako zdroje. Faktory ovlivňují přítomnost určitých druhů a tím limitují jejich rozšíření, aktivitu, metabolismus, růst, rozmnožování, úmrtnost stěhování jejich působením dochází ke vzniku nejrůznějších evolučních přizpůsobení i nedědičných změn

17 Faktory - obecné pojmy Abiotické Biotické Fyzikální faktory prostředí Chemické faktory prostředí vztahy uvnitř populace (vnitrodruhové vztahy) vztahy mezi populacemi (mezidruhové vztahy) (klimatop) půdy (edafotop) a vodního prostředí ( hydrotop) Samostatnou skupinou faktorů jsou faktorty potravní (trofické ), které se u rostlin prolínají s faktory abiotickými a u živočichů s biotickými. Význačné postavení zaujímá člověk jako ekologický faktor (atropogenní).

18 Faktory - obecné pojmy Celkový soubor abiotických faktorů prostředí se označuje jako ekotop. Faktory, které se v pravidelných intervalech opakují jsou označovány jako faktory periodické (střídání se světla a tmy během 24 hodinového cyklu, změna teploty v závislosti na ročních obdobích ), nepravidelně se projevující jsou faktory neperiodické (např. záplava, oheň, lidské působení, abnormální výkyvy teploty, ). Morfoplastické faktory - působí vznik morfologických změn. Fyzioplastické faktory - ovlivňují fyziologické pochody ( např. hospodaření vodou organismy v extrémně suchých prostředích ). Etoplastické faktory - vliv na chování živočichů (chování pouštních živočichů v boji proti přehřátí a vyschnutí ).

19 Ekologická nika a ekologická valence Ekologická valence Organismy vyžadují ke své zdárné existenci určitou kvalitu ekologického faktoru (teplotu, vlhkost, potravu, stanoviště ). Tolerované rozmezí působení kteréhokoli ekologického faktoru, v nichž může organismus žít, nazýváme ekologická valence (potence, amplituda).

20 Ekologická nika a ekologická valence Ekologická nika Ekologická nika zahrnuje zapojení druhu v potravních sítích (potravní nároky), požadavky na další zdroje (světlo,vodu, minerální látky), jeho prostorové nároky (umístění hnízda, místa výskytu, odpočinek, úkryty), časové rozložení aktivity (den a sezónní rytmy), požadavky na místa a období rozmnožování a další životní projevy. Každý druh se vyznačuje specifickou ekologickou nikou. Základní nika - výsledek evoluční historie druhu a představuje geneticky daný potenciál jeho funkčního zapojení. Realizovaná nika - je vždy užší a je výsledkem konkrétní situace v obývaném prostředí. Dochází k jejímu omezení vlivem abiotických podmínek i nejrůznějšími vztahy k ostatním druhům ( potravní nabídka, konkurence).

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Metodická příručka. RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Metodická příručka. RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Metodická příručka RNDr. Roman Linhart, Bc. Bronislava Janíčková, Dis. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03./01.0018 Metodická příručka RNDr. Roman Linhart,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, alena.sevcu@tul.cz, tel. 485 353 786 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy.

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin

Vliv změny klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1. dubna 2009 SEK(2009) 416 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k BÍLÉ KNIZE Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci

Více

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Kapitolu 12.3 Komunikace zpracovala PhDr. Ivanka Kohoutová, R.S.

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I.

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Autoři: doc. Ing. Miloslav Zitta, CSc. (editor) prof.ing. Vladimír Táborský, CSc., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. Tato skripta jsou

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE

OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Ústav infekčních chorob a mikrobiologie OBECNÁ EPIZOOTOLOGIE Prof. MVDr. František Treml, CSc. Doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D. Prof.

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013)

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech

Více