Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o."

Transkript

1 Církev adventistů sedmého dne sbor Frýdlant n.o. Bulletin číslo 29. vyšlo dne

2 MODLITBA Pane ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím Pane dej ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí že se učím, a že nic neumím. Dej ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal, ať se smířím se vším co jsi mi kdy vzal. Dej mi sílu snášet pokorně co změnit nemám sil, odvahu, abych to nač stačím na tomhle světě pozměnil, a také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. Hana Grzonková BLAHOSLAVENÍ, BLAZE VÁM.. Blahoslavení ti, kteří myslí dřív, než jednají a kteří se modlí dřív, než myslí, neboť oni se vyhnou hloupostem. Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a poslouchat, neboť oni se naučí mnohým věcem. Blahoslavení ti, kteří jsou dost moudří, aby sami sebe nebrali příliš vážně, neboť oni budou ceněni svým okolím. Blahoslavení ti, kteří se umí smát sami sobě, neboť oni se nepřestanou nikdy bavit. Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od krtince, neboť oni budou ušetřeni soužení. Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat na malé věci a klidně na věci vážné, neboť vy dojdete v životě daleko. Blaze vám, kdo umíte obdivovat úsměv a zapomenout na úšklebky, neboť vaše cesta bude zalitá sluncem. Blaze vám, kdo umíte vždy laskavě přijímat druhé lidi, i když to není rozumné, budete sice nazváni bloudy, ale taková je cena lásky. Blaze vám, kdo umíte mlčet a usmívat se, přestože vám lidé skáčou do řeči, odporují vám a hází klacky pod nohy, neboť evangelium vám začíná pronikat do srdce. Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpoznat Pána v každém, s kým se setkají, neboť oni najdou opravdové světlo a pravou moudrost. (přisuzováno Josefovi Follietovi) Marta Grzonková

3 OHLÉDNUTÍ ZA MODLITEBNÍM TÝDNEM Od proběhl v naší církvi i v našem sboru celosvětový modlitební týden, který byl stejně jako i loni nasměrován na blahoslavenou naději. Byli jsme vybídnuti ve dvou počátečních přednáškách k poslání jako Božích poslů zvěstovat trojandělské poselství celému světu dle Zj Smyslem poselství je představit lidem světa radostnou zprávu o tom, že jediná záchrana pro ně je v Pánu Ježíši Kristu. V dalších přednáškách jsme si připomenuli, že trojandělské poselství je také posledním Božím ultimatem pro lidstvo, které zvláště v dnešní době stojí v údolí rozhodnutí na kterou stranu se přiklonit v zápase dobra a zla. Je to rozhodující poselství na křižovatce posledních dějin světa. Bůh v každé době posílal své posly, kteří varovali svět, aby se připravili na klíčové události. V tomto smyslu máme i my při zvěstování nezastupitelnou úlohu jako poslové před 2. př.jk. 1. Poselství prvního anděla nám připomnělo, že jediným řešením na problémy zla a hříchu je výzva Bojte se Boha a vzdejte jemu chválu. Je výzvou k pravému uctívání pravého Boha. Bát se Boha neznamená mít z něho strach a hrůzu, ale mít k němu správný vztah. Bát se hřešit, bát se ho zarmoutit, milovat ho a poslouchat z lásky a ne ze strachu. Jsme také vyzváni, abychom v době nevěry falešného učení o evoluci, uctívali Boha jako svého Stvořitele, Pečovatele a Udržovatele. Jen v závislosti na něm můžeme být šťastni! 2. Druhé poselství varuje před padělkem. Před falešným učením odpadlého systému od Boha, který si vyžaduje úctu a vyzývá k poslušnosti nepravé bohoslužby. Ukazuje se, že opájí falešným učením a praktikami všechny národy. Babylon je všude tam, kde si lidé snaží zajistit spasení vlastním způsobem, vlastními činy a prostředky. Babylon je líčen jako polit. nábož. moc, která pronásleduje pravý Boží lid a bojuje také proti Božímu zákonu a jeho ustanovením. 3. V třetím poselství jsme se dostali k vlastnímu jádru Boží výzvy pro lidstvo. Bůh prostřednictvím svých poslů vyzývá každého jednotlivce, aby se cele upnul k němu a celému Božímu Slovu a neuctíval šelmu ani její obraz v různých podobách a nepřijal její znamení na ruku, nebo na čelo, tedy ani myšlením ani prakticky. Jedná se v podstatě o záležitosti života a smrti. Závěr přednášek modl. týdne, byl optimistický. Ukázal, že je tady lid, který navzdory velkého odpadnutí ve světě zůstane Bohu věrný. Vytrvale a trpělivě se drží Krista a pěstuje živou víru v něho, která se projevuje dobrovolnou láskou v zachovávání všech Božích přikázání. Lidé, kteří žijí v závěru dějin světa a přijímají toto věčné evangelium v trojandělské poselství, jsou označení za nanejvýš šťastnými. Pokud uposlechnou výzvy ze Zj. 18, 1-5 Vyjděte z Babylona lidé můj, abyste nebyli účastni na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy a jeho zkáza, budou odměněni životem věčným spolu s vykoupenými všech dob, kteří v naději očekávali jeho příchod. Letošní modlitební týden nás vedl k zvroucnění vztahu k Bohu i lidem, též k lepšímu pochopení a utvrzení pravdy o blahoslavené naději, že v budoucnu bude vykoupený lid navrácen do ztraceného ráje. Boží spravedlnost a láska zvítězí. Zlo bude navždy vykořeněno. Ve které skupině bude tvé místo? Modlitební týden vyvrcholil v sobotní bohoslužbě sbírkou dobrovolných darů ve výši Kč, (které jsou určeny na projekty globální misie v celém světě). Modlitbami vděčnosti za Boží vedení v minulosti a prosbami o Boží ochranu a péči v budoucnu, jsme modlitební týden ukončili. Jaroslav Górny

4 BUDU ZPÍVAT HOSPODINU... ŽALM 13,6 Bratr Ludvík Konečný se dožil 100 let. Když apoštol Pavel píše o rodině a dětech, zdůrazňuje, že k 5. přikázání se váže zaslíbení. U bratra se toto naplnilo. Svoje rodiče měl v úctě, prokazoval jim lásku po celý život. Vzpomíná, že už v dětství měl rád hudbu ale nebylo mu dopřáno, aby se mohl učit hrát na nějaký hudební nástroj. Tak se učil sám. Nejdostupnější a nejlevnější byla v té době mandolína. Ta ho pak provázela po celý život. Kromě toho hrál ještě na housle, kytaru nebo harmoniku. V mládí založil kapelu, která hrála lidové písně i některé které sám složil. Později se musel odstěhovat s rodinou na Moravu. Byl pokřtěn bratrem Konvalinou v roce 1941 v Kateřinicích na Valašsku. Bylo to v březnu, bratr vzpomíná, že byla ještě zima, mrzlo, tak musel být vysekán led, aby mohl být vykonán křest. A zase přišlo stěhování, tentokrát do Karviné. Koneční chodili do sboru Orlová-Lazy. Tam měl bratr příležitost uplatnit svůj hudební dar. Založil mandolínový kroužek, dokonce vedl sborový zpěv. Rád vzpomíná též na spolupráci s bratrem Richtrem. Mandolína bratra Konečného provázela i mimo sbor, na zájezdech nebo v lázních, kde obveseloval své spolupacienty. Napsal několik desítek písní i básní. Nikdy nezapomněl složit báseň když měl někdo narozeniny, nebo když ho někdo o takovou službu požádal. Mnohým lidem vydával svědectví o Pánu Ježíši, nejen ústně ale též psal misijní dopisy. To byla jeho radost až do stáří, dokud mu sloužil zrak. Děkujeme Bohu, že mohl být bratr 40 let požehnáním i pro náš sbor. Přejeme milému bratrovi aby Pán stále naplňoval jeho srdce pokojem, radostí a tou blahoslavenou nadějí, kterou máme v Kristu Ježíši. Bohuslav Vaněk Hosana, hosana, přichází náš Král, by si svoje milé k sobě vzal. Přijde ve své slávě, se svými anděly, řekl nám to dávno, bychom to věděli. Hosana, hosana, přijde brzy den, kdy náš Vykupitel bude oslaven. O jaká to radost, a nesmírná krása, každá věrná duše zajásá. Ludvík Konečný PODĚKOVÁNÍ 1.DIAKONA Z roku 2009 se odpočítávají poslední dny. Je na místě se ohlédnout na to, co jsme prožili, ať dobrého nebo z toho druhého. Chtěli bychom předně poděkovat Pánu Bohu, že nás provedl tímto úsekem našeho života, chránil nás a obdaroval nás na cestě do Nové země, kterou zaslíbil všem, kteří přijali jeho nabídku. Ale také všem, kteří se podíleli na chodu našeho sboru, všem diakonům a členů sboru za návštěvy ostatních spoluvěřících a jejich povzbuzení. Děkuji Pánu Bohu za dlouholetou službu v našem sboře, kterou prokazoval br. Skácel se svou manželkou. Také patří díky našemu kazateli br. Donovi a jeho rodině za jeho službu, kterou nám stále prokazují. Do Nového roku 2010 bych Vám chtěl popřát mnoho hezkých prožitků, Božího požehnání, zdraví a stálou Boží přítomnost v každém dni. Jaroslav Czopik s manželkou

5 PRÁVĚ TEĎ! Můj dobrý přítel byl tím, co se nazývá úspěšný člověk. Dosáhl ve svých čtyřiceti letech toho, po čem většina čtyřicátníků jen teskně sní... Byl velmi bohatý, měl nádhernou vilu a k tomu i dům u moře. Mohl svojí rodině dopřát vše, nač si ukázala prstem.jeho krásné tři děti byly zdravé, chytré a navíc poslušné. V době, kdy se rodiny rozpadají a podniky krachují, jeho rodina vzkvétala a jeho podnik byl na začátku skvělé mezinárodní kariéry. Ale za všechno se platí!!! Jednou se můj přítel šťastlivec vracel ze své obvyklé třináctihodinové pracovní doby domů. Jeho vůz však náhle zastavil na křižovatce, ačkoli byla zelená, a už se nehnul. Auta okolo zuřivě houkala, ale marně - vůz mého přítele stál na místě. Pak někoho napadlo vystoupit a podívat se z blízka, co se děje. Když nahlédl do vozu, zjistil, že se pro onoho řidiče zastavil čas. Za pár minut mého přítele odvážela sanitka. Infarkt. Jeho žena mi v noci telefonovala a s pláčem mi líčila, že je na tom její manžel moc špatně... Strávil dlouhý čas v nemocnici a nakonec se přece jen zotavil. Lékaři vydali přísný příkaz: šetřit se! Většina z vás si asi bude myslet, že se můj kamarád radou lékařů neřídil. Avšak musím říci, že se pletete. Přestal úplně pracovat. Když jsem za ním přišel, ukázal mi papír s jakýmsi výpočtem. Když jsem se na papír blíže zadíval, uviděl jsem dvě podtržená čísla. Přítel mi řekl: "To první číslo - to je celkový počet úderů srdce člověka za život. A to druhé číslo - to je počet úderů mého srdce do této chvíle..." Byla to obrovská čísla! Jenže i ten největší počet úderů srdce bude jednou u konce. A ani za všechny přítelovy peníze se nedá přikoupit jeden jediný úder srdce. Já i můj přítel jsme se dívali na papír, který držel v rozechvělé ruce. A on se rozhovořil o tom, kolik úderů srdce promarnil, kolik jich věnoval tomu, že přemisťoval peníze z cizích kont na svoje... "Víš, od téhle chvíle bude všechno jiné. Začnu se věnovat opravdu důležitým věcem!" řekl mi tenkrát. Své slovo dodržel. Začal trávit hodně času se svojí rodinou, chodil do přírody a začal se též zabývat duchovními věcmi. Nakonec došlo i na navštěvování bohoslužeb. A to ještě nebylo všechno: můj přítel založil skvělou nadaci, která pomáhala opomíjeným lidem! Pak zemřel. Zanechal po sobě hezkých pár milionů... Ale zanechal taky ještě něco navíc - poznání o srdci a o čase. Dejte si ruku na svoji hruď: Cítíte ty údery, teď, teď, teď!?? Cítíte ty příležitosti, které nás míjejí, teď, teď, nikdy se ani jedna z nich nevrátí a my jimi hýříme. Utrácíme údery srdce ve chvílích nenávisti, nudy, křiku... Každou tu chvíli jsme mohli strávit jinak, vyměnit to klepnutí srdce za něco, co MÁ cenu! A my to neudělali! Anebo ano? Kolik času mi ještě zbývá? Tolik je toho třeba udělat, na tolik lidí je třeba se usmát! Tolika lidem je třeba říci, že je máme rádi, ještě je čas, teď, teď... Z knížky "Andělské vteřiny" přepsala a upravila Daniela Dohnalová

6 CO MÁME DĚLAT? Tato věta je zaznamenaná ve 3. kapitole ev.lukáše. Otázku položily zástupy lidí při kázání Jana Křtitele v okolí Jordánu. Jeho slova o pokání, křtu a přicházejícím Mesiáši byla tak mocná, že se lidé ptali : "Co máme dělat?" Lukáš zaznamenal i Janovu odpověď. Rok 2009 je uzavřen. Mnohé otázky, které jsme si kladli byly zodpovězené, jiné zůstaly otevřené a čekají na odpověď. Ohlížím se nazpět, co jsme prožívali v našem sboru. Proč se některé věci staly? Proč se to nestalo tak, jak jsme si to představovali? Tak to bude až do příchodu Pána Ježíše. Ale když budeme cele Jemu důvěřovat, nemusíme se trápit nad tím, že jsme někdy nedostali uspokojivou odpověď nebo dokonce žádnou. Složme naději v Něj, důvěřujme mu, že nás povede a dovede až do cíle. Co tedy máme dělat? Odpověď je vyjádřena ve vizi církve pro příštích 5 let "Řekni to světu." Oslovit všechny lidi na světě, aby mohli zareagovat na dobrou zprávu o Ježíši a Jeho brzkém příchodu. Kristus nás pověřil, abychom zasáhli svět Jeho láskou. To je naše poslání. Vychovávat věřící jako učedníky (nové zvěstovatele) a připravovat se společně na setkání s Pánem.Vyžaduje to náš čas,energii i prostředky. Co tedy dělat? Každý z nás má v tomto Božím plánu své nezastupitelné místo. Každý máme zodpovědnost na tom místě, kde nás Bůh postavil. Církevní rok byl zakončen modlitebním týdnem. Je to takovým krásným odrazovým můstkem do roku Adventní naděje pro nás - naděje pro svět. Šiřme kolem sebe tuto radostnou naději. Těšme se z toho, že Ježíš splní svá zaslíbení. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se. Židům 10, Bohuslav Vaněk

7 ZKUŠENOST - Z POLSKA (Warszawa - roku 1964) - Vyprávěla sestra Vesecká Věřící matka má chlapce, který s ní chodil do sboru, modlil se studoval Bibli, ale když mu bylo 14 let a vycházel školu řekl maminko, já chci studovat. Nebraň mi. Nebudu už chodit v sobotu s tebou do sboru, chci něčím být, chci se mít lépe než ses měla ty. Matka mu domlouvala, vysvětlovala, ale všechno bylo marné. Chlapec velmi nadaný byl přijat na školu. Po maturitě se přihlásil na vysokou politickou školu. Vystudoval s výborným prospěchem a po skončení měl nastoupit na velmi zodpovědné a vysoce honorované místo jako politicky činitel, čekala ho velká kariéra. Při kádrovém pohovoru mu řekli: S Vámi jsme spokojeni, svěříme Vám rádi tu zodpovědnou úlohu, ovšem pod jednou podmínkou. Že přemluvíte a přesvědčíte svou matku, v které vidíme, že je velmi agilní adventistka, aby zanechala své víry, aby přestala navštěvovat dál veřejné pobožnosti, a hlavně aby přestala agitovat a volat lidi do jejich kostela, ona veřejně mluví o konci světa, o tom, že má přijít Kristus na svět podruhé. To my nemůžeme potřebovat. My si vybudujeme krásný svět bez Boha a bez kostelů. Jestli se Vám to nepodaří jí přesvědčit nepřijmeme Vás. Syn přišel domů a nejdřív prosil matku, aby se kvůli němu zřekla své víry a přestala o tom mluvit lidem. Byl pátek večer. Matka se slzami v očích vysvětluje synovi, že se nemůže zříct Ježíše, který za ni zemřel a který brzy přijde, že On je jejímu srdci dražší než život. Syn nepřestával. Když nepomohly prosby,začal hrozit, chtěl za každou cenu vynutit na matce slib, že nebude stát v cestě jeho kariéře. Ale když matka stála na svém stanovisku, rozzuřil se tak, že vytáhl ze zásuvky kredence dlouhý nůž a řekl: Jestli se opovážíš ještě zítra jít do shromáždění, počkám na tebe a zabiju tě. Už toho mám dost. V sobotu ráno se matka po probdělé noci, kterou strávila na modlitbách s Bohem vyprosila a šla do shromáždění. Ve sboru vyprávěla bratřím a sestrám o své velké bolesti a o rozhodnutí syna, že ji na zpáteční cestě zabije. Bratří společně poklekli, volali k Bohu, aby On sám chránil sestru, aby změnil srdce jejího syna. Na zpáteční cestě zpět nešla sestra obvyklou cestou, ale šla lesem. Tam poklekla u víře a modlila se. V slzách volala k Bohu o pomoc a o milost pro syna. Syn hledá matku. S nožem pod pláštěm ji jde naproti. Když ji nepotkal, zašel do lesa a tu slyší matčin hlas. Jde blíž. Matka klečí u víře, ruce sepnuté pozdvižené k nebi prosí. Bože, Ty máš všelikou moc na nebi i na zemi. Ty vidíš ty popálené ruce, když jsem toho malého chlapce vychvátila z hořící chalupy. Ty vidíš, že se tě nemohu zříct. Vezmi si můj život, ale nedovol aby se můj syn stal mým vrahem a jednou pro vždy zahynul. Věřím, že to můžeš učinit. Syn stál za matkou. Její modlitba a vliv Ducha sv. silně zasáhl jeho srdce. Objal matku ze zadu a řekl: Jsem přemožen. Odpusť mi. Půjdu s tebou do sboru a chci být pokřtěn. Bůh zvítězil nade mnou a chci i já být pokřtěn a dnes je věrným bratrem a obhájcem Božího lidu v Polsku. Pozn. opisovatele.: hovořit. Sestra Vesecká byla osobně v Polsku a měla možnost toho bratra vidět a osobně s ním

8 DALŠÍ ZKUŠENOST Mladý bratr nastoupil vojenskou službu. Měl věrnou věřící matku, ale nevěřícího otce. Již v raném věku učiníl s Bohem smlouvu ve křtu a jeho srdce hořelo láskou k Ježíši. Hned při nástupu na vojnu se nechal předvést před velitele a žádal volnou sobotu. Byl však ostře odmítnut. Až přijdeš z vojny, zařiď si život jak chceš, ale po dobu vojny se s tím musíš rozloučit. Přišla první sobota. Když se v pátek večer slunko sklánělo k západu vojín poklekl a prosil o Boží pomoc. Odmítl nastoupit k výcviku. Byl předvolán k veliteli, přesvědčován, varován, ale on stál věrně na svém stanovisku. Byl dán do vězení. Bratr během vazby byl navštíven řadou politických pracovníků, sám velitel přišel a seznámil ho s vážnými následky toho, když odmítá poslechnou vojenské zákony. Ale mladý bratr odpovídal všem stejně. Odevzdal jsem svůj život Ježíši chci věrně poslouchat jeho příkazy za každých okolností. Nemohu zradit jeho svaté přikázání. Chci mu zůstat věrný až do smrti. Byl postaven před vojenský soud a byl vynesen rozsudek smrti. Poslední noc před výkonem trestu prožil velký vnitřní boj. Vzpomíná na svou dívku, kterou tolik miloval. Myslel na svého nevěřícího otce a jeho varování, myslel na svoji věřící matku. Krásné paprsky měsíce pronikaly do jeho cely, kde klečel a vylíval Bohu své srdce a prosil, aby směl zemřít k jeho slávě, jen abych ho nezarmoutil. Bledý ale klidný nastoupil před popravčí četu. Polmátr mu položil naposledy otázku, zda chce ještě změnit své stanovisko a zachránit svůj život. Řekl: Nemohu, můj Pán a Spasitel položil svůj život za mne. On brzy přijde jako soudce a Král. Rád položím svůj život pro něho, ale nemohu ho zradit. Chci mu zůstat věrný až do smrti. Rozsudek smrti byl odvolán. Velitel předstoupil a před všemi prohlásil. Takové lidi, kteří své zásady nezradí a raději položí život můžeme potřebovat. Beru si jej a svěřím mu tajné politické oddělení a věřím, že nezradí ani zájmy našeho státu Polska. Dostal písemné povolení sobot po celý čas výkonu vojenské služby. Bůh byl oslaven. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. INFORMACE Z REDAKCE Věra Vaňková (obě zkušenosti ze sbírky od s.psotkové) Vložený telefonní seznam si můžete z bulletinu vyjmout, případně mohu zájemcům dodat zalaminovaný, nebo mohu poslat em k dalšímu zpracování. Pokud by měl někdo zájem, je možné si u mne objednat DVD záznam programu Samson, který měla naše mládež v rámci besídky na začátku roku Pro ty, kteří byli s námi v roce 2008 na Karolíně, také DVD záznam z dovolené. Boží vedení a požehnání v roce 2010 všem přeje Svatomír, Dany, Svaťa a Honza Rafajovi

9 OKÉNKO NEJEN PRO DĚTI TAJENKA PRO TY, KOMU JE BIBLE ŽIVÝM SLOVEM Správným zařazením rozluštíte tajenku, přání mnoha lidí. 1 vždycky se R zkušujte 2 bez přestání se Š radujte 3 ze všeho N střízliví buďte 4 proroctvím O neoblevujme 1-Š / 2-Ť / 3-A 5 všeho zkuste Ý břemena neste 4-S / 5-T / 6-N / 7-Ý 6 nespěme A díky čiňte 8-R / 9-O / 10-K 7 jedni druhých S nepohrdejte 8 sami sebe K nehřešte 9 čiňme dobře T což dobrého se držme 10 hněvejte se Ť modlete /1 Tes 5,16-21 / Gal 6,22 / 2 Kor. 13,5 / Ef. 4,26/ ******************************************************** Tajenka (Kočkovitá šelma) pes, les, luk, kov, sos Do prázdných políček doplňte podle počtu písmen uvedené výrazy. Tajenku čtěte po řádcích, v šedě označených políčkách. ******************************************************** PISATELÉ ŽALMŮ

10 ZA DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU... DĚTSKÉ OČI Dvě malé oči jsou pořád dokořán a slepě věří, že jsi dokonalý. Dnem i nocí je z tebe nespouští budoucí veliký, co je zatím malý. Nezapomínej, že jsi příkladem pravdy a lásky, smíchu i lopoty. Den za dnem stojíš jako vzor tomu, co jednou bude jako ty. autor neznámý Je konec roku a většina lidí hodnotí, co se podařilo a v čem je zapotřebí se zlepšit... I já se pokusím zhodnotit práci DSŠ...Začnu u učitelů: učitelé se velmi poctivě připravují na vyučování, používají spoustu pomůcek, kterými dětem pomáhají pochopit daný příběh. Děkuji moc, že se tak snažíte - Dášo, Markéto, Jitko,Káťo, Jano, Lenko, Martine!!! A teď k samotným žákům: Naše děti jsou moc prima, učí se veršíky z Bible, vyplňují domácí úkoly... Ti větší už začali pracovat s Biblí - dělají si do ní různé poznámky, podtrhují veršíky... Jsem ráda, že můžu pochválit všechny děti! Jen tak dál... Taky bych chtěla poděkovat rodičům, že vozí své ratolesti do sborečku včas a že dohlížejí na to, aby děti plnily své domácí úkoly, které v sobotu dostanou. Moc nám tím usnadňujete práci! Díky! Na závěr jsem si ponechala hodnocení našeho sborečku ve vztahu k dětem. V předchozích bulletinech jsem Vás žádala, aby jste se nebáli přijít dopředu a řekli dětem poučný příběh.soudím, že to nebyla žádná troufalost: jednak je mezi námi spousta vysokoškoláků - nemělo by jim dělat problém připravit si pár vět a vystoupit s nimi na veřejnosti, a jednak je mezi námi spousta adventistů, kteří jsou pokřtěni již desítky let. Za ty roky mají určitě s Pánem Ježíšem prožito hodně zkušeností... Proč se s nimi nepodělit zrovna s našimi dětmi? Mnozí z nás máme v té věci veliký dluh a já vás prosím, aby ten rok 2010 byl v této oblasti lepší. Děkuji za pochopení a přeji jak dětem, tak dospělým další požehnaný rok. Daniela Dohnalová 1. Kdo pase ovečky? 2. Kdo zradil pána Ježíše? 3. Kdo postavil archu? 4. Jaké zvíře nejčastěji obětovali izraelci? 5. Co má okna a dveře? 6. Jak se jinak řekne Bůh? tajenku připravil Peťa Jelen

11 SLOVO POKLADNÍKA SBORU Milé sestry, milí bratři, v závěru roku vás všechny zdravím a přeji hojnost Božího požehnání v novém roce Ráda bych vám poděkovala za dary, které v této krizové době dáváte na provoz sboru i církve. Věřím, že to není vždy jednoduché, ale Pán Bůh to vidí a může požehnat. Tento rok jsme kromě běžných výdajů na provoz sboru (jako je mzda za úklid, čistící prostředky, žárovky, sekání trávy, revize plynových zařízení, energie, svoz odpadů, rekonstrukce WC pro vozičkáře ) měli ke konci roku i jeden velký, který se týkal výměny dvou plynových kotlů, které zajišťovaly teplo pro sborové prostory. Celkové náklady si vyžádaly cca Kč a byly plně hrazeny z drobné pokladny sboru, tedy ze sbírek před kázáním. Dary na konci modlitebního týdne činily celkem Kč a byly odeslány na sdružení. Chci vás zároveň upozornit na možnost vydáni potvrzení o odevzdaných darech (desátcích) pro církev, o které je možné si snížit základ daně u daňového přiznání. Pokud budete mít někdo o toto potvrzení zájem, ráda Vám ho vystavím. Bližší přehled příjmu a výdajů za rok 2009 vám představím na členském shromáždění v lednu 2010, kdy už budu mít hotovou účetní uzávěrku za tento rok. Markéta Martáková MODLITBA Pane, děkujeme Ti za uplynulý rok Děkujeme za to, že ačkoliv se nám to někdy nezdálo, mohli jsme věřit, že se Ti žádné události v minulém roce nevymkly z rukou. Prosíme - odpusť nám, když máme někdy problém přijmout cesty, po kterých nás vedeš. Dej ať po celý rok 2010 přinášíme světlo lidem žijícím v temnotě. Dej nám prosím ochotu podepřít ty, kterým se podlamují kolena nebo chvěje srdce. A dej nám tu milost, abychom sami byli podpořeni tenkrát, když to budeme potřebovat. Posiluj prosím naši důvěru v Tebe a žehnej nám po celý rok /část modlitba je převzata z internetu a poté upravena/ Daniela Dohnalová

12 PŘEHLED O SBORU FRÝDLANT N.O. ZA OBDOBÍ LET Sňatky: v období let bylo ve sboru uzavřeno nových manželství 80 z toho partneři z adventních rodin 61 jeden z partnerů z neadventní rodiny 19 Rozvody: celkem rozvodů v období t.j.v procentech 13,75% z toho u adventních partnerů 11 v procentech 18,03% z rozdělených rodin rozvodů --- Děti: v uvedených 80 - ti rodinách se narodilo a žilo dětí 157 z toho u adventních partnerů 117 v rozdělených rodinách 40 dosud neplnoletí 31 Členství v církvi dětí z adventních rodin: plnoletí 91 neplnoletí 26 přijali členství v církvi 85 v procentech 93,40% žijí mimo církev 6 v procentech 6,60% Členství v církvi u rozdělených rodin: plnoletí 35 neplnoletí 5 přijali členství v církvi 24 v procentech 68,57% žijí mimo církev 11 v procentech 31,43% Úbytek - stagnace - nebo růst sboru? křty za období let průměr křtů na jeden rok 1,94 současný stav členů sboru 103 čl. nejvyšší počet členů sboru v r čl. Členové dlouhodobě na okraji života sboru 11 v procentech cca 10 % V přehledu o rodinách, sňatcích, rozvodech a křtech jsou zahrnuté rodiny, manželství nebo jedinci, kteří žili v období let ve sboru Frýdlant n.o. přinejmenším několik let, nebo zde jeden z partnerů vyrůstal. Ve spolupráci s br. B.Vaňkem zpracoval Vladimír Adame

13 V MĚSÍCICH LEDEN, ÚNOR A BŘEZEN 2010 BUDOU MÍT NAROZENINY 2.1. Nováková Martina (40) 3.1. Rafajová Dana 6.1. Vykoukalová Vladana 7.1. Vachalová Marta Štefková Marie Maďová Jana 3.3. Trunečková Ivana Dona Pavel 4.3. Rafaj Jan ml Halgaš František 1.2. Žídková Marie 4.3. Jelen Lukáš Zaciosová Lenka 3.2. Jelenová Dana 6.3. Skácel Radim Donová Ingrid Lepka Vladimír 7.3. Dohnal Daniel Grzonková Pavla Grzonka Miroslav 7.3. Pěkník Miroslav Dona Hynek st Linhartová Kateřina Pavlánová Věra Kudělka Pavel Vaňková Zdenka st Písková Lenka Marková Eva Linhartová Marie (50) Pěkníková Jarmila UPLYNUL ROK 2009 Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a Boží vedení. Neboj se, vždyť jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomoci ti budu, budu tě podpírat pravici své spravedlnosti Iz Kulatiny slaví Nováková Martina a Linhartová Marie, oběma sestrám přejeme Boží požehnání a připojujeme citát Marka Twaina: Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života. Radmila Skácelová Dočetli jsme Jitřenku měla název Na hoře Blahoslavenství. Při čtení každého dne jsme prožívali, že Jitřenka je ušitá na tělo. Nebylo nic, co by bylo opomenuto pro náš křesťanský postoj k projevu života, myšlení i pohnutek. Nalezli jsme sami sebe, mnohé rady, objasnění, prohloubení, zdůraznění jací skutečně jsme. Jitřenka byla přínosem pro mladé i dříve narozené. Určitě se k ní budeme rádi vracet. Připomeňme si pisatelův poslední dodatek Jitřenky. Je to vyjádření poděkování, prosba i touha nás všech. Otče, dnes ti chceme poděkovat za naši cestu. Dovol, abychom ti znovu odevzdali své životy. Chceme s tebou kráčet i v následujícím roce. Potřebujeme tvé požehnání, tvoji pomoc, tvé vedení. Potřebujeme tebe, Pane. Marta Grzonková

14 PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU 2010 Sloužit nám budou bratři: Hynek DONA Bohuslav VANĚK Karel STANĚK Vladimír ADAME Jiří VESELÝ Jiří LODER Hynek DONA Břetislav JUREČEK Jiří VESELÝ Hynek DONA Daniel SKÁCEL VP ADAME, DONA Miroslav KANTOR bude Památka večeře Páně Leden: mládež Únor: mládež 13. mládež evangelizace Březen: 3.,5.,6. evangelizace mládež 13. mládež NOVOROČNÍ PROGRAM veršíčky v 16h. Worship Frýdlant n/o Ostrava PTD Worship Přednášky br. J.Veselý Prostřední Bečva Ostrava Frýdlant n.o. (Klášter D.D.) Přednášky br. J.Veselý (Klášter D.D.) Modlitební týden mládeže Worship Frýdlant n.o. Ostrava Grafické a technické zpracování bulletinu : Svatomír Rafaj. Sestaveno z příspěvků těchto členů sboru: s.dohnalová D.,s.Martáková M.,s.Vaňková V.,s.Grzonková M., s.grzonková H., s.skácelová R., br.czopik J., br.vaněk B., br.górny J., br.adame V. - všem děkuji! Připomínky, podněty a příspěvky přijímá Svatomír Rafaj tel: , Příspěvky do dalšího čísla prosím NEJPOZDĚJI do soboty !!!

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal Kněz pro všechny farnost pro všechny Poté, co jsem měl tu čest nastoupit do třebovické farnosti, se mě tu a tam někdo zeptá, jaké to je začínat v nové farnosti. Pro mě je to zkušenost nová a nemůžu říct,

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 1 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více