Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církev adventistů sedmého dne. sbor Frýdlant n.o."

Transkript

1 Církev adventistů sedmého dne sbor Frýdlant n.o. Bulletin číslo 29. vyšlo dne

2 MODLITBA Pane ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím Pane dej ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí že se učím, a že nic neumím. Dej ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal, ať se smířím se vším co jsi mi kdy vzal. Dej mi sílu snášet pokorně co změnit nemám sil, odvahu, abych to nač stačím na tomhle světě pozměnil, a také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. Hana Grzonková BLAHOSLAVENÍ, BLAZE VÁM.. Blahoslavení ti, kteří myslí dřív, než jednají a kteří se modlí dřív, než myslí, neboť oni se vyhnou hloupostem. Blahoslavení ti, kteří umí mlčet a poslouchat, neboť oni se naučí mnohým věcem. Blahoslavení ti, kteří jsou dost moudří, aby sami sebe nebrali příliš vážně, neboť oni budou ceněni svým okolím. Blahoslavení ti, kteří se umí smát sami sobě, neboť oni se nepřestanou nikdy bavit. Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od krtince, neboť oni budou ušetřeni soužení. Blaze vám, kdo se umíte vážně dívat na malé věci a klidně na věci vážné, neboť vy dojdete v životě daleko. Blaze vám, kdo umíte obdivovat úsměv a zapomenout na úšklebky, neboť vaše cesta bude zalitá sluncem. Blaze vám, kdo umíte vždy laskavě přijímat druhé lidi, i když to není rozumné, budete sice nazváni bloudy, ale taková je cena lásky. Blaze vám, kdo umíte mlčet a usmívat se, přestože vám lidé skáčou do řeči, odporují vám a hází klacky pod nohy, neboť evangelium vám začíná pronikat do srdce. Blahoslavení zejména ti, kteří umí rozpoznat Pána v každém, s kým se setkají, neboť oni najdou opravdové světlo a pravou moudrost. (přisuzováno Josefovi Follietovi) Marta Grzonková

3 OHLÉDNUTÍ ZA MODLITEBNÍM TÝDNEM Od proběhl v naší církvi i v našem sboru celosvětový modlitební týden, který byl stejně jako i loni nasměrován na blahoslavenou naději. Byli jsme vybídnuti ve dvou počátečních přednáškách k poslání jako Božích poslů zvěstovat trojandělské poselství celému světu dle Zj Smyslem poselství je představit lidem světa radostnou zprávu o tom, že jediná záchrana pro ně je v Pánu Ježíši Kristu. V dalších přednáškách jsme si připomenuli, že trojandělské poselství je také posledním Božím ultimatem pro lidstvo, které zvláště v dnešní době stojí v údolí rozhodnutí na kterou stranu se přiklonit v zápase dobra a zla. Je to rozhodující poselství na křižovatce posledních dějin světa. Bůh v každé době posílal své posly, kteří varovali svět, aby se připravili na klíčové události. V tomto smyslu máme i my při zvěstování nezastupitelnou úlohu jako poslové před 2. př.jk. 1. Poselství prvního anděla nám připomnělo, že jediným řešením na problémy zla a hříchu je výzva Bojte se Boha a vzdejte jemu chválu. Je výzvou k pravému uctívání pravého Boha. Bát se Boha neznamená mít z něho strach a hrůzu, ale mít k němu správný vztah. Bát se hřešit, bát se ho zarmoutit, milovat ho a poslouchat z lásky a ne ze strachu. Jsme také vyzváni, abychom v době nevěry falešného učení o evoluci, uctívali Boha jako svého Stvořitele, Pečovatele a Udržovatele. Jen v závislosti na něm můžeme být šťastni! 2. Druhé poselství varuje před padělkem. Před falešným učením odpadlého systému od Boha, který si vyžaduje úctu a vyzývá k poslušnosti nepravé bohoslužby. Ukazuje se, že opájí falešným učením a praktikami všechny národy. Babylon je všude tam, kde si lidé snaží zajistit spasení vlastním způsobem, vlastními činy a prostředky. Babylon je líčen jako polit. nábož. moc, která pronásleduje pravý Boží lid a bojuje také proti Božímu zákonu a jeho ustanovením. 3. V třetím poselství jsme se dostali k vlastnímu jádru Boží výzvy pro lidstvo. Bůh prostřednictvím svých poslů vyzývá každého jednotlivce, aby se cele upnul k němu a celému Božímu Slovu a neuctíval šelmu ani její obraz v různých podobách a nepřijal její znamení na ruku, nebo na čelo, tedy ani myšlením ani prakticky. Jedná se v podstatě o záležitosti života a smrti. Závěr přednášek modl. týdne, byl optimistický. Ukázal, že je tady lid, který navzdory velkého odpadnutí ve světě zůstane Bohu věrný. Vytrvale a trpělivě se drží Krista a pěstuje živou víru v něho, která se projevuje dobrovolnou láskou v zachovávání všech Božích přikázání. Lidé, kteří žijí v závěru dějin světa a přijímají toto věčné evangelium v trojandělské poselství, jsou označení za nanejvýš šťastnými. Pokud uposlechnou výzvy ze Zj. 18, 1-5 Vyjděte z Babylona lidé můj, abyste nebyli účastni na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy a jeho zkáza, budou odměněni životem věčným spolu s vykoupenými všech dob, kteří v naději očekávali jeho příchod. Letošní modlitební týden nás vedl k zvroucnění vztahu k Bohu i lidem, též k lepšímu pochopení a utvrzení pravdy o blahoslavené naději, že v budoucnu bude vykoupený lid navrácen do ztraceného ráje. Boží spravedlnost a láska zvítězí. Zlo bude navždy vykořeněno. Ve které skupině bude tvé místo? Modlitební týden vyvrcholil v sobotní bohoslužbě sbírkou dobrovolných darů ve výši Kč, (které jsou určeny na projekty globální misie v celém světě). Modlitbami vděčnosti za Boží vedení v minulosti a prosbami o Boží ochranu a péči v budoucnu, jsme modlitební týden ukončili. Jaroslav Górny

4 BUDU ZPÍVAT HOSPODINU... ŽALM 13,6 Bratr Ludvík Konečný se dožil 100 let. Když apoštol Pavel píše o rodině a dětech, zdůrazňuje, že k 5. přikázání se váže zaslíbení. U bratra se toto naplnilo. Svoje rodiče měl v úctě, prokazoval jim lásku po celý život. Vzpomíná, že už v dětství měl rád hudbu ale nebylo mu dopřáno, aby se mohl učit hrát na nějaký hudební nástroj. Tak se učil sám. Nejdostupnější a nejlevnější byla v té době mandolína. Ta ho pak provázela po celý život. Kromě toho hrál ještě na housle, kytaru nebo harmoniku. V mládí založil kapelu, která hrála lidové písně i některé které sám složil. Později se musel odstěhovat s rodinou na Moravu. Byl pokřtěn bratrem Konvalinou v roce 1941 v Kateřinicích na Valašsku. Bylo to v březnu, bratr vzpomíná, že byla ještě zima, mrzlo, tak musel být vysekán led, aby mohl být vykonán křest. A zase přišlo stěhování, tentokrát do Karviné. Koneční chodili do sboru Orlová-Lazy. Tam měl bratr příležitost uplatnit svůj hudební dar. Založil mandolínový kroužek, dokonce vedl sborový zpěv. Rád vzpomíná též na spolupráci s bratrem Richtrem. Mandolína bratra Konečného provázela i mimo sbor, na zájezdech nebo v lázních, kde obveseloval své spolupacienty. Napsal několik desítek písní i básní. Nikdy nezapomněl složit báseň když měl někdo narozeniny, nebo když ho někdo o takovou službu požádal. Mnohým lidem vydával svědectví o Pánu Ježíši, nejen ústně ale též psal misijní dopisy. To byla jeho radost až do stáří, dokud mu sloužil zrak. Děkujeme Bohu, že mohl být bratr 40 let požehnáním i pro náš sbor. Přejeme milému bratrovi aby Pán stále naplňoval jeho srdce pokojem, radostí a tou blahoslavenou nadějí, kterou máme v Kristu Ježíši. Bohuslav Vaněk Hosana, hosana, přichází náš Král, by si svoje milé k sobě vzal. Přijde ve své slávě, se svými anděly, řekl nám to dávno, bychom to věděli. Hosana, hosana, přijde brzy den, kdy náš Vykupitel bude oslaven. O jaká to radost, a nesmírná krása, každá věrná duše zajásá. Ludvík Konečný PODĚKOVÁNÍ 1.DIAKONA Z roku 2009 se odpočítávají poslední dny. Je na místě se ohlédnout na to, co jsme prožili, ať dobrého nebo z toho druhého. Chtěli bychom předně poděkovat Pánu Bohu, že nás provedl tímto úsekem našeho života, chránil nás a obdaroval nás na cestě do Nové země, kterou zaslíbil všem, kteří přijali jeho nabídku. Ale také všem, kteří se podíleli na chodu našeho sboru, všem diakonům a členů sboru za návštěvy ostatních spoluvěřících a jejich povzbuzení. Děkuji Pánu Bohu za dlouholetou službu v našem sboře, kterou prokazoval br. Skácel se svou manželkou. Také patří díky našemu kazateli br. Donovi a jeho rodině za jeho službu, kterou nám stále prokazují. Do Nového roku 2010 bych Vám chtěl popřát mnoho hezkých prožitků, Božího požehnání, zdraví a stálou Boží přítomnost v každém dni. Jaroslav Czopik s manželkou

5 PRÁVĚ TEĎ! Můj dobrý přítel byl tím, co se nazývá úspěšný člověk. Dosáhl ve svých čtyřiceti letech toho, po čem většina čtyřicátníků jen teskně sní... Byl velmi bohatý, měl nádhernou vilu a k tomu i dům u moře. Mohl svojí rodině dopřát vše, nač si ukázala prstem.jeho krásné tři děti byly zdravé, chytré a navíc poslušné. V době, kdy se rodiny rozpadají a podniky krachují, jeho rodina vzkvétala a jeho podnik byl na začátku skvělé mezinárodní kariéry. Ale za všechno se platí!!! Jednou se můj přítel šťastlivec vracel ze své obvyklé třináctihodinové pracovní doby domů. Jeho vůz však náhle zastavil na křižovatce, ačkoli byla zelená, a už se nehnul. Auta okolo zuřivě houkala, ale marně - vůz mého přítele stál na místě. Pak někoho napadlo vystoupit a podívat se z blízka, co se děje. Když nahlédl do vozu, zjistil, že se pro onoho řidiče zastavil čas. Za pár minut mého přítele odvážela sanitka. Infarkt. Jeho žena mi v noci telefonovala a s pláčem mi líčila, že je na tom její manžel moc špatně... Strávil dlouhý čas v nemocnici a nakonec se přece jen zotavil. Lékaři vydali přísný příkaz: šetřit se! Většina z vás si asi bude myslet, že se můj kamarád radou lékařů neřídil. Avšak musím říci, že se pletete. Přestal úplně pracovat. Když jsem za ním přišel, ukázal mi papír s jakýmsi výpočtem. Když jsem se na papír blíže zadíval, uviděl jsem dvě podtržená čísla. Přítel mi řekl: "To první číslo - to je celkový počet úderů srdce člověka za život. A to druhé číslo - to je počet úderů mého srdce do této chvíle..." Byla to obrovská čísla! Jenže i ten největší počet úderů srdce bude jednou u konce. A ani za všechny přítelovy peníze se nedá přikoupit jeden jediný úder srdce. Já i můj přítel jsme se dívali na papír, který držel v rozechvělé ruce. A on se rozhovořil o tom, kolik úderů srdce promarnil, kolik jich věnoval tomu, že přemisťoval peníze z cizích kont na svoje... "Víš, od téhle chvíle bude všechno jiné. Začnu se věnovat opravdu důležitým věcem!" řekl mi tenkrát. Své slovo dodržel. Začal trávit hodně času se svojí rodinou, chodil do přírody a začal se též zabývat duchovními věcmi. Nakonec došlo i na navštěvování bohoslužeb. A to ještě nebylo všechno: můj přítel založil skvělou nadaci, která pomáhala opomíjeným lidem! Pak zemřel. Zanechal po sobě hezkých pár milionů... Ale zanechal taky ještě něco navíc - poznání o srdci a o čase. Dejte si ruku na svoji hruď: Cítíte ty údery, teď, teď, teď!?? Cítíte ty příležitosti, které nás míjejí, teď, teď, nikdy se ani jedna z nich nevrátí a my jimi hýříme. Utrácíme údery srdce ve chvílích nenávisti, nudy, křiku... Každou tu chvíli jsme mohli strávit jinak, vyměnit to klepnutí srdce za něco, co MÁ cenu! A my to neudělali! Anebo ano? Kolik času mi ještě zbývá? Tolik je toho třeba udělat, na tolik lidí je třeba se usmát! Tolika lidem je třeba říci, že je máme rádi, ještě je čas, teď, teď... Z knížky "Andělské vteřiny" přepsala a upravila Daniela Dohnalová

6 CO MÁME DĚLAT? Tato věta je zaznamenaná ve 3. kapitole ev.lukáše. Otázku položily zástupy lidí při kázání Jana Křtitele v okolí Jordánu. Jeho slova o pokání, křtu a přicházejícím Mesiáši byla tak mocná, že se lidé ptali : "Co máme dělat?" Lukáš zaznamenal i Janovu odpověď. Rok 2009 je uzavřen. Mnohé otázky, které jsme si kladli byly zodpovězené, jiné zůstaly otevřené a čekají na odpověď. Ohlížím se nazpět, co jsme prožívali v našem sboru. Proč se některé věci staly? Proč se to nestalo tak, jak jsme si to představovali? Tak to bude až do příchodu Pána Ježíše. Ale když budeme cele Jemu důvěřovat, nemusíme se trápit nad tím, že jsme někdy nedostali uspokojivou odpověď nebo dokonce žádnou. Složme naději v Něj, důvěřujme mu, že nás povede a dovede až do cíle. Co tedy máme dělat? Odpověď je vyjádřena ve vizi církve pro příštích 5 let "Řekni to světu." Oslovit všechny lidi na světě, aby mohli zareagovat na dobrou zprávu o Ježíši a Jeho brzkém příchodu. Kristus nás pověřil, abychom zasáhli svět Jeho láskou. To je naše poslání. Vychovávat věřící jako učedníky (nové zvěstovatele) a připravovat se společně na setkání s Pánem.Vyžaduje to náš čas,energii i prostředky. Co tedy dělat? Každý z nás má v tomto Božím plánu své nezastupitelné místo. Každý máme zodpovědnost na tom místě, kde nás Bůh postavil. Církevní rok byl zakončen modlitebním týdnem. Je to takovým krásným odrazovým můstkem do roku Adventní naděje pro nás - naděje pro svět. Šiřme kolem sebe tuto radostnou naději. Těšme se z toho, že Ježíš splní svá zaslíbení. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se. Židům 10, Bohuslav Vaněk

7 ZKUŠENOST - Z POLSKA (Warszawa - roku 1964) - Vyprávěla sestra Vesecká Věřící matka má chlapce, který s ní chodil do sboru, modlil se studoval Bibli, ale když mu bylo 14 let a vycházel školu řekl maminko, já chci studovat. Nebraň mi. Nebudu už chodit v sobotu s tebou do sboru, chci něčím být, chci se mít lépe než ses měla ty. Matka mu domlouvala, vysvětlovala, ale všechno bylo marné. Chlapec velmi nadaný byl přijat na školu. Po maturitě se přihlásil na vysokou politickou školu. Vystudoval s výborným prospěchem a po skončení měl nastoupit na velmi zodpovědné a vysoce honorované místo jako politicky činitel, čekala ho velká kariéra. Při kádrovém pohovoru mu řekli: S Vámi jsme spokojeni, svěříme Vám rádi tu zodpovědnou úlohu, ovšem pod jednou podmínkou. Že přemluvíte a přesvědčíte svou matku, v které vidíme, že je velmi agilní adventistka, aby zanechala své víry, aby přestala navštěvovat dál veřejné pobožnosti, a hlavně aby přestala agitovat a volat lidi do jejich kostela, ona veřejně mluví o konci světa, o tom, že má přijít Kristus na svět podruhé. To my nemůžeme potřebovat. My si vybudujeme krásný svět bez Boha a bez kostelů. Jestli se Vám to nepodaří jí přesvědčit nepřijmeme Vás. Syn přišel domů a nejdřív prosil matku, aby se kvůli němu zřekla své víry a přestala o tom mluvit lidem. Byl pátek večer. Matka se slzami v očích vysvětluje synovi, že se nemůže zříct Ježíše, který za ni zemřel a který brzy přijde, že On je jejímu srdci dražší než život. Syn nepřestával. Když nepomohly prosby,začal hrozit, chtěl za každou cenu vynutit na matce slib, že nebude stát v cestě jeho kariéře. Ale když matka stála na svém stanovisku, rozzuřil se tak, že vytáhl ze zásuvky kredence dlouhý nůž a řekl: Jestli se opovážíš ještě zítra jít do shromáždění, počkám na tebe a zabiju tě. Už toho mám dost. V sobotu ráno se matka po probdělé noci, kterou strávila na modlitbách s Bohem vyprosila a šla do shromáždění. Ve sboru vyprávěla bratřím a sestrám o své velké bolesti a o rozhodnutí syna, že ji na zpáteční cestě zabije. Bratří společně poklekli, volali k Bohu, aby On sám chránil sestru, aby změnil srdce jejího syna. Na zpáteční cestě zpět nešla sestra obvyklou cestou, ale šla lesem. Tam poklekla u víře a modlila se. V slzách volala k Bohu o pomoc a o milost pro syna. Syn hledá matku. S nožem pod pláštěm ji jde naproti. Když ji nepotkal, zašel do lesa a tu slyší matčin hlas. Jde blíž. Matka klečí u víře, ruce sepnuté pozdvižené k nebi prosí. Bože, Ty máš všelikou moc na nebi i na zemi. Ty vidíš ty popálené ruce, když jsem toho malého chlapce vychvátila z hořící chalupy. Ty vidíš, že se tě nemohu zříct. Vezmi si můj život, ale nedovol aby se můj syn stal mým vrahem a jednou pro vždy zahynul. Věřím, že to můžeš učinit. Syn stál za matkou. Její modlitba a vliv Ducha sv. silně zasáhl jeho srdce. Objal matku ze zadu a řekl: Jsem přemožen. Odpusť mi. Půjdu s tebou do sboru a chci být pokřtěn. Bůh zvítězil nade mnou a chci i já být pokřtěn a dnes je věrným bratrem a obhájcem Božího lidu v Polsku. Pozn. opisovatele.: hovořit. Sestra Vesecká byla osobně v Polsku a měla možnost toho bratra vidět a osobně s ním

8 DALŠÍ ZKUŠENOST Mladý bratr nastoupil vojenskou službu. Měl věrnou věřící matku, ale nevěřícího otce. Již v raném věku učiníl s Bohem smlouvu ve křtu a jeho srdce hořelo láskou k Ježíši. Hned při nástupu na vojnu se nechal předvést před velitele a žádal volnou sobotu. Byl však ostře odmítnut. Až přijdeš z vojny, zařiď si život jak chceš, ale po dobu vojny se s tím musíš rozloučit. Přišla první sobota. Když se v pátek večer slunko sklánělo k západu vojín poklekl a prosil o Boží pomoc. Odmítl nastoupit k výcviku. Byl předvolán k veliteli, přesvědčován, varován, ale on stál věrně na svém stanovisku. Byl dán do vězení. Bratr během vazby byl navštíven řadou politických pracovníků, sám velitel přišel a seznámil ho s vážnými následky toho, když odmítá poslechnou vojenské zákony. Ale mladý bratr odpovídal všem stejně. Odevzdal jsem svůj život Ježíši chci věrně poslouchat jeho příkazy za každých okolností. Nemohu zradit jeho svaté přikázání. Chci mu zůstat věrný až do smrti. Byl postaven před vojenský soud a byl vynesen rozsudek smrti. Poslední noc před výkonem trestu prožil velký vnitřní boj. Vzpomíná na svou dívku, kterou tolik miloval. Myslel na svého nevěřícího otce a jeho varování, myslel na svoji věřící matku. Krásné paprsky měsíce pronikaly do jeho cely, kde klečel a vylíval Bohu své srdce a prosil, aby směl zemřít k jeho slávě, jen abych ho nezarmoutil. Bledý ale klidný nastoupil před popravčí četu. Polmátr mu položil naposledy otázku, zda chce ještě změnit své stanovisko a zachránit svůj život. Řekl: Nemohu, můj Pán a Spasitel položil svůj život za mne. On brzy přijde jako soudce a Král. Rád položím svůj život pro něho, ale nemohu ho zradit. Chci mu zůstat věrný až do smrti. Rozsudek smrti byl odvolán. Velitel předstoupil a před všemi prohlásil. Takové lidi, kteří své zásady nezradí a raději položí život můžeme potřebovat. Beru si jej a svěřím mu tajné politické oddělení a věřím, že nezradí ani zájmy našeho státu Polska. Dostal písemné povolení sobot po celý čas výkonu vojenské služby. Bůh byl oslaven. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. INFORMACE Z REDAKCE Věra Vaňková (obě zkušenosti ze sbírky od s.psotkové) Vložený telefonní seznam si můžete z bulletinu vyjmout, případně mohu zájemcům dodat zalaminovaný, nebo mohu poslat em k dalšímu zpracování. Pokud by měl někdo zájem, je možné si u mne objednat DVD záznam programu Samson, který měla naše mládež v rámci besídky na začátku roku Pro ty, kteří byli s námi v roce 2008 na Karolíně, také DVD záznam z dovolené. Boží vedení a požehnání v roce 2010 všem přeje Svatomír, Dany, Svaťa a Honza Rafajovi

9 OKÉNKO NEJEN PRO DĚTI TAJENKA PRO TY, KOMU JE BIBLE ŽIVÝM SLOVEM Správným zařazením rozluštíte tajenku, přání mnoha lidí. 1 vždycky se R zkušujte 2 bez přestání se Š radujte 3 ze všeho N střízliví buďte 4 proroctvím O neoblevujme 1-Š / 2-Ť / 3-A 5 všeho zkuste Ý břemena neste 4-S / 5-T / 6-N / 7-Ý 6 nespěme A díky čiňte 8-R / 9-O / 10-K 7 jedni druhých S nepohrdejte 8 sami sebe K nehřešte 9 čiňme dobře T což dobrého se držme 10 hněvejte se Ť modlete /1 Tes 5,16-21 / Gal 6,22 / 2 Kor. 13,5 / Ef. 4,26/ ******************************************************** Tajenka (Kočkovitá šelma) pes, les, luk, kov, sos Do prázdných políček doplňte podle počtu písmen uvedené výrazy. Tajenku čtěte po řádcích, v šedě označených políčkách. ******************************************************** PISATELÉ ŽALMŮ

10 ZA DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLKU... DĚTSKÉ OČI Dvě malé oči jsou pořád dokořán a slepě věří, že jsi dokonalý. Dnem i nocí je z tebe nespouští budoucí veliký, co je zatím malý. Nezapomínej, že jsi příkladem pravdy a lásky, smíchu i lopoty. Den za dnem stojíš jako vzor tomu, co jednou bude jako ty. autor neznámý Je konec roku a většina lidí hodnotí, co se podařilo a v čem je zapotřebí se zlepšit... I já se pokusím zhodnotit práci DSŠ...Začnu u učitelů: učitelé se velmi poctivě připravují na vyučování, používají spoustu pomůcek, kterými dětem pomáhají pochopit daný příběh. Děkuji moc, že se tak snažíte - Dášo, Markéto, Jitko,Káťo, Jano, Lenko, Martine!!! A teď k samotným žákům: Naše děti jsou moc prima, učí se veršíky z Bible, vyplňují domácí úkoly... Ti větší už začali pracovat s Biblí - dělají si do ní různé poznámky, podtrhují veršíky... Jsem ráda, že můžu pochválit všechny děti! Jen tak dál... Taky bych chtěla poděkovat rodičům, že vozí své ratolesti do sborečku včas a že dohlížejí na to, aby děti plnily své domácí úkoly, které v sobotu dostanou. Moc nám tím usnadňujete práci! Díky! Na závěr jsem si ponechala hodnocení našeho sborečku ve vztahu k dětem. V předchozích bulletinech jsem Vás žádala, aby jste se nebáli přijít dopředu a řekli dětem poučný příběh.soudím, že to nebyla žádná troufalost: jednak je mezi námi spousta vysokoškoláků - nemělo by jim dělat problém připravit si pár vět a vystoupit s nimi na veřejnosti, a jednak je mezi námi spousta adventistů, kteří jsou pokřtěni již desítky let. Za ty roky mají určitě s Pánem Ježíšem prožito hodně zkušeností... Proč se s nimi nepodělit zrovna s našimi dětmi? Mnozí z nás máme v té věci veliký dluh a já vás prosím, aby ten rok 2010 byl v této oblasti lepší. Děkuji za pochopení a přeji jak dětem, tak dospělým další požehnaný rok. Daniela Dohnalová 1. Kdo pase ovečky? 2. Kdo zradil pána Ježíše? 3. Kdo postavil archu? 4. Jaké zvíře nejčastěji obětovali izraelci? 5. Co má okna a dveře? 6. Jak se jinak řekne Bůh? tajenku připravil Peťa Jelen

11 SLOVO POKLADNÍKA SBORU Milé sestry, milí bratři, v závěru roku vás všechny zdravím a přeji hojnost Božího požehnání v novém roce Ráda bych vám poděkovala za dary, které v této krizové době dáváte na provoz sboru i církve. Věřím, že to není vždy jednoduché, ale Pán Bůh to vidí a může požehnat. Tento rok jsme kromě běžných výdajů na provoz sboru (jako je mzda za úklid, čistící prostředky, žárovky, sekání trávy, revize plynových zařízení, energie, svoz odpadů, rekonstrukce WC pro vozičkáře ) měli ke konci roku i jeden velký, který se týkal výměny dvou plynových kotlů, které zajišťovaly teplo pro sborové prostory. Celkové náklady si vyžádaly cca Kč a byly plně hrazeny z drobné pokladny sboru, tedy ze sbírek před kázáním. Dary na konci modlitebního týdne činily celkem Kč a byly odeslány na sdružení. Chci vás zároveň upozornit na možnost vydáni potvrzení o odevzdaných darech (desátcích) pro církev, o které je možné si snížit základ daně u daňového přiznání. Pokud budete mít někdo o toto potvrzení zájem, ráda Vám ho vystavím. Bližší přehled příjmu a výdajů za rok 2009 vám představím na členském shromáždění v lednu 2010, kdy už budu mít hotovou účetní uzávěrku za tento rok. Markéta Martáková MODLITBA Pane, děkujeme Ti za uplynulý rok Děkujeme za to, že ačkoliv se nám to někdy nezdálo, mohli jsme věřit, že se Ti žádné události v minulém roce nevymkly z rukou. Prosíme - odpusť nám, když máme někdy problém přijmout cesty, po kterých nás vedeš. Dej ať po celý rok 2010 přinášíme světlo lidem žijícím v temnotě. Dej nám prosím ochotu podepřít ty, kterým se podlamují kolena nebo chvěje srdce. A dej nám tu milost, abychom sami byli podpořeni tenkrát, když to budeme potřebovat. Posiluj prosím naši důvěru v Tebe a žehnej nám po celý rok /část modlitba je převzata z internetu a poté upravena/ Daniela Dohnalová

12 PŘEHLED O SBORU FRÝDLANT N.O. ZA OBDOBÍ LET Sňatky: v období let bylo ve sboru uzavřeno nových manželství 80 z toho partneři z adventních rodin 61 jeden z partnerů z neadventní rodiny 19 Rozvody: celkem rozvodů v období t.j.v procentech 13,75% z toho u adventních partnerů 11 v procentech 18,03% z rozdělených rodin rozvodů --- Děti: v uvedených 80 - ti rodinách se narodilo a žilo dětí 157 z toho u adventních partnerů 117 v rozdělených rodinách 40 dosud neplnoletí 31 Členství v církvi dětí z adventních rodin: plnoletí 91 neplnoletí 26 přijali členství v církvi 85 v procentech 93,40% žijí mimo církev 6 v procentech 6,60% Členství v církvi u rozdělených rodin: plnoletí 35 neplnoletí 5 přijali členství v církvi 24 v procentech 68,57% žijí mimo církev 11 v procentech 31,43% Úbytek - stagnace - nebo růst sboru? křty za období let průměr křtů na jeden rok 1,94 současný stav členů sboru 103 čl. nejvyšší počet členů sboru v r čl. Členové dlouhodobě na okraji života sboru 11 v procentech cca 10 % V přehledu o rodinách, sňatcích, rozvodech a křtech jsou zahrnuté rodiny, manželství nebo jedinci, kteří žili v období let ve sboru Frýdlant n.o. přinejmenším několik let, nebo zde jeden z partnerů vyrůstal. Ve spolupráci s br. B.Vaňkem zpracoval Vladimír Adame

13 V MĚSÍCICH LEDEN, ÚNOR A BŘEZEN 2010 BUDOU MÍT NAROZENINY 2.1. Nováková Martina (40) 3.1. Rafajová Dana 6.1. Vykoukalová Vladana 7.1. Vachalová Marta Štefková Marie Maďová Jana 3.3. Trunečková Ivana Dona Pavel 4.3. Rafaj Jan ml Halgaš František 1.2. Žídková Marie 4.3. Jelen Lukáš Zaciosová Lenka 3.2. Jelenová Dana 6.3. Skácel Radim Donová Ingrid Lepka Vladimír 7.3. Dohnal Daniel Grzonková Pavla Grzonka Miroslav 7.3. Pěkník Miroslav Dona Hynek st Linhartová Kateřina Pavlánová Věra Kudělka Pavel Vaňková Zdenka st Písková Lenka Marková Eva Linhartová Marie (50) Pěkníková Jarmila UPLYNUL ROK 2009 Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a Boží vedení. Neboj se, vždyť jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomoci ti budu, budu tě podpírat pravici své spravedlnosti Iz Kulatiny slaví Nováková Martina a Linhartová Marie, oběma sestrám přejeme Boží požehnání a připojujeme citát Marka Twaina: Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života. Radmila Skácelová Dočetli jsme Jitřenku měla název Na hoře Blahoslavenství. Při čtení každého dne jsme prožívali, že Jitřenka je ušitá na tělo. Nebylo nic, co by bylo opomenuto pro náš křesťanský postoj k projevu života, myšlení i pohnutek. Nalezli jsme sami sebe, mnohé rady, objasnění, prohloubení, zdůraznění jací skutečně jsme. Jitřenka byla přínosem pro mladé i dříve narozené. Určitě se k ní budeme rádi vracet. Připomeňme si pisatelův poslední dodatek Jitřenky. Je to vyjádření poděkování, prosba i touha nás všech. Otče, dnes ti chceme poděkovat za naši cestu. Dovol, abychom ti znovu odevzdali své životy. Chceme s tebou kráčet i v následujícím roce. Potřebujeme tvé požehnání, tvoji pomoc, tvé vedení. Potřebujeme tebe, Pane. Marta Grzonková

14 PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU 2010 Sloužit nám budou bratři: Hynek DONA Bohuslav VANĚK Karel STANĚK Vladimír ADAME Jiří VESELÝ Jiří LODER Hynek DONA Břetislav JUREČEK Jiří VESELÝ Hynek DONA Daniel SKÁCEL VP ADAME, DONA Miroslav KANTOR bude Památka večeře Páně Leden: mládež Únor: mládež 13. mládež evangelizace Březen: 3.,5.,6. evangelizace mládež 13. mládež NOVOROČNÍ PROGRAM veršíčky v 16h. Worship Frýdlant n/o Ostrava PTD Worship Přednášky br. J.Veselý Prostřední Bečva Ostrava Frýdlant n.o. (Klášter D.D.) Přednášky br. J.Veselý (Klášter D.D.) Modlitební týden mládeže Worship Frýdlant n.o. Ostrava Grafické a technické zpracování bulletinu : Svatomír Rafaj. Sestaveno z příspěvků těchto členů sboru: s.dohnalová D.,s.Martáková M.,s.Vaňková V.,s.Grzonková M., s.grzonková H., s.skácelová R., br.czopik J., br.vaněk B., br.górny J., br.adame V. - všem děkuji! Připomínky, podněty a příspěvky přijímá Svatomír Rafaj tel: , Příspěvky do dalšího čísla prosím NEJPOZDĚJI do soboty !!!

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Kázání: 5.7. Daniel Kašlík 2.8. Daniel Kašlík 12.7. Ludvík Švihálek 9.8. Ludvík Švihálek 19.7. Daniel Kašlík 16.8. Radim Toman 26.7. Jiří Gomola 23.8. Daniel Kašlík 30.8.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více