ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)"

Transkript

1 Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Bouzov, Termín zkoušky: Termín provedení testu(ů): Datum vyhodnocení:

2 Obsah 1. Celkové výsledky 2. Detailní výsledky 3. Výsledky žáků 4. Úspěšnost otázek 4.1. Obtížnost Obtížnost Přehled úloh Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Stránka 2

3 1. Celkové výsledky SOUHRNNÝ VÝSLEDEK TŘÍDY Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavkyminimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků třídy nebo školy. Nejprve ale krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny. Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (v testech různých předmětů byla tato úvodní skupina úloh různě velká; Obtížnost 1). Podle toho, jak v nich žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (protože by nemělo smysl, aby ten, kdo má první část úloh bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy; Obtížnost 2). Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal (informaci o bodové hodnotě jednotlivých otázek lze vyhledat v přehledu všech použitých úloh, který je součástí výsledků třídy), za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu body nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy základní úrovně a poté úlohy vyšší úrovně, spočetly se úspěšnosti za každou úroveň zvlášť. Úlohy v testu byly rozděleny do několika tématických částí podle toho, čeho se týkaly to umožňuje zjednodušené a přibližné posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). Úloh v jednotlivých částech bylo ale vždy jen pár proto jsou úspěšnosti za části zatíženy poměrně velkou nepřesností. První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků třídy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu otázek nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků třídy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání třídy s ostatními třídami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních tříd, ani počty tříd v jednotlivých skupinách. Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu úlohy základní úrovně a jaká část žáků postoupila ve druhé části testu k úlohám vyšší úrovně. Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky třídy. V legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků. Stránka 3

4 Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné třídy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné třídy, tím méně, že výuka v jedné třídě je lepší nebo horší než výuka ve druhé třídě. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především signální funkci významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných příčin. Průměrná úspěšnost žáků třídy: 78,55% Podíly žáků třídy po rozvětvení: - Obtížnost 1: 36,36% (4) - Obtížnost 2: 63,64% (7) Stránka 4

5 2. Detailní výsledky VÝSLEDKY V TÉMATICKÝCH ČÁSTECH TESTU Grafy a tabulky prezentují průměrné úspěšnosti žáků třídy v celém testu a v jeho jednotlivých tématických částech. Pro možnost orientačního zasazení výsledku třídy do kontextu ostatních testovaných žáků jsou uvedeny i průměrné úspěšnosti za všechny žáky školy nebo za všechny testované žáky celkem (bez SVP). Je ale třeba mít na paměti, že jakákoli agregace dat, ať už na úrovni třídy, nebo (tím spíše) na úrovni školy, snižuje vypovídací hodnotu výsledku, protože neumožňuje adekvátně zohlednit vlivy promítající se individuálně do výsledků jednotlivých žáků. Pokud alespoň jeden žák třídy řešil ve druhé části testu úlohy vyšší obtížnosti, jsou všechna data prezentována zvlášť pro každou úroveň obtížnosti bylo by nesmyslné slučovat úspěšnosti v různě obtížných úlohách. Některé tématické části byly zastoupeny jen v úlohách jedné z obtížností v takovém případě sloupce v grafu chybějí (byť je v grafu jejich popis) a v tabulce jsou v příslušných polích uvedeny pomlčky. Podobně jako u jiných forem zde prezentovaných výsledků platí, že údaje představují jen velmi hrubé porovnání. Vzhledem k rozsahu testů (nebo jejich částí) je přesnost uvedených údajů omezená (chyba vyjádřená směrodatnou odchylkou je poměrně velká) rozhodně nejde z rozdílu několika procentních bodů usuzovat na prokazatelné rozdíly v kvalitě výkonů tříd (nebo školy). Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální funkci mají se pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální náprava jsou vždy v rukou školy. Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost Třída Škola Celkem Vyhodnocených testů Obtížnost Obtížnost Celý test Obtížnost 1 76% 76% 78% Obtížnost 2 60% 60% 65% Čtení s porozuměním Obtížnost 1 75% 75% 75% Gramatika Obtížnost 1 38% 38% 47% Obtížnost 2 41% 41% 53% Slovní zásoba Obtížnost 1 97% 97% 81% Obtížnost 2 79% 79% 77% Poslech Obtížnost 1 81% 81% 85% Stránka 5

6 Obtížnost 1 v porovnání s celkem Obtížnost 1 v porovnání se školou Stránka 6

7 Obtížnost 2 v porovnání s celkem Obtížnost 2 v porovnání se školou Stránka 7

8 3. Výsledky žáků Následující tabulka souhrnně prezentuje průměrnou úspěšnost jednotlivých žáků třídy v testu a v jeho tématických částech. Pokud žák řešil úlohy obou úrovní obtížností, jsou průměrné úspěšnosti uvedeny pro každou obtížnost zvlášť. Je třeba mít na paměti, že jednotlivé tématické části obsahovaly rozdílné, zpravidla nepříliš velké počty úloh statistická chyba průměrných výsledků je proto poměrně velká a rozdíl v řádu jednotek procentních bodů nelze rozhodně považovat za průkaz rozdílné kvality dvou výsledků. Stejně tak není možné srovnávat průměrné úspěšnosti v úlohách různé obtížnosti. Primárním úkolem testování bylo porovnat výsledek žáka s požadavky minimálního standardu a pro posouzení jeho úspěšnosti je tedy relevantní výsledek v úlohách základní úrovně (Obtížnost 1). Výsledek v úlohách vyšší obtížnosti slouží již jen k individuálnímu hodnocení žáka bez vazby na externě definovaný standard. Celý test Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Poslech Žák Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 1 Obtížnost 2 Jan Hekele 46% -- 40% -- 38% -- 88% -- 33% -- Jan Juriga 88% 65% 90% % -- 90% 87% -- Barbora Konečná 68% -- 60% -- 50% % -- 67% -- Oskar Kotrle 68% -- 60% -- 25% % -- 80% -- Alena Koukalová 88% 60% 80% % -- 90% 93% -- Natálie Koutná 44% -- 40% -- 38% -- 75% -- 33% -- Daniel Leibner 68% -- 50% -- 38% % -- 80% -- Vojtěch Machala 88% 65% 80% % -- 70% 93% -- Denisa Pechová 96% 70% 100% % -- 90% 93% -- Katka Podsklanová 76% 25% 80% % -- 30% 73% -- Lenka Průchová 92% 55% 90% % -- 80% 93% -- Karolína Tejkalová 96% 80% 100% % % 93% -- Milan Urbánek 51% -- 50% -- 38% -- 62% -- 53% -- Patrik Zapletal 46% -- 30% -- 62% -- 50% -- 47% -- Stránka 8

9 4. Úspěšnost otázek Údaj o průměrné úspěšnosti žáků v celém testu nebo v části testu nedokáže poskytnout informaci o tom, co konkrétně šlo žákům lépe a co hůře. Takovou informaci poskytuje vyhodnocení průměrné úspěšnosti jednotlivých otázek. V grafu jsou pod sebou seřazeny otázky podle svého ID (interní označení otázky, nesouvisí s pořadím otázky v testu to mohlo být u různých žáků různé). Pro každou otázku graf uvádí průměrnou úspěšnost žáků zvolené třídy nebo celé školy a pro porovnání je uvedena i průměrná úspěšnost za žáky celé školy nebo za všechny testované žáky (bez SVP). Tytéž informace jsou v pravé části prezentovány jako tabulka v ní je oproti grafu navíc informace o tom, do které tématické části otázka patřila a jakého byla typu. Pokud žáci třídy řešili v daném testu úlohy obou obtížností, jsou zde údaje pro každou obtížnost zvlášť. Pro smysluplnou práci s uvedenými údaji je třeba mít k ruce zadání testů s ID otázek. O údajích v grafu i tabulce platí vše již dříve zmíněné o statistické nepřesnosti dat rozdíly v řádu jednotek procentních bodů rozhodně nejsou dokladem rozdílé úrovně žáků nebo tříd. Stránka 9

10 4.1. Obtížnost 1 ID otázky Část Typ otázky Třída Škola Celkem 2376 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 75% 75% 75% 2377 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 50% 50% 51% 2378 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 50% 50% 30% 2379 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 28% 2380 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 25% 25% 54% 2381 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 33% 2382 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 50% 50% 43% 2383 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 50% 50% 53% 2420 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 75% 75% 86% 2421 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 91% 2422 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 70% 2423 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 83% 2424 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 84% 2425 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 85% 2426 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 82% 2427 Slovní zásoba Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 68% 2471 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 91% 91% 88% 2472 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 91% 91% 95% 2473 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 55% 55% 72% 2474 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 91% 91% 84% 2475 Čtení s porozuměním Jedna správná uzavřená odpověď 82% 82% 83% 2486 Čtení s porozuměním Částečně otevřená odpověď 73% 73% 85% 2487 Čtení s porozuměním Částečně otevřená odpověď 100% 100% 84% 2488 Čtení s porozuměním Částečně otevřená odpověď 27% 27% 42% 2489 Čtení s porozuměním Částečně otevřená odpověď 73% 73% 72% 2490 Čtení s porozuměním Částečně otevřená odpověď 73% 73% 72% 2687 Poslech Částečně otevřená odpověď 73% 73% 84% 2688 Poslech Částečně otevřená odpověď 73% 73% 80% 2689 Poslech Částečně otevřená odpověď 91% 91% 83% 2690 Poslech Částečně otevřená odpověď 91% 91% 94% 2691 Poslech Částečně otevřená odpověď 82% 82% 91% 2718 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 91% 91% 97% 2719 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 91% 91% 97% 2720 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 73% 73% 76% 2725 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 64% 64% 89% 2730 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 91% 91% 95% 2741 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 73% 73% 92% 2742 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 97% 2743 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 82% 82% 95% 2744 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 36% 36% 57% 2745 Poslech Jedna správná uzavřená odpověď 100% 100% 94% Stránka 10

11 Obtížnost 1 v porovnání s celkem a se školou Stránka 11

12 Stránka 12

13 4.2. Obtížnost 2 ID otázky Část Typ otázky Třída Škola Celkem 2384 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 71% 71% 73% 2385 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 43% 43% 69% 2386 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 14% 14% 34% 2387 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 14% 14% 55% 2388 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 71% 71% 68% 2389 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 86% 86% 41% 2390 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 0% 0% 39% 2391 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 57% 57% 53% 2392 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 14% 14% 62% 2393 Gramatika Jedna správná uzavřená odpověď 43% 43% 57% 2446 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 86% 86% 88% 2447 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 29% 29% 54% 2448 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 86% 86% 94% 2449 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 100% 100% 79% 2450 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 86% 86% 83% 2451 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 100% 100% 86% 2452 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 86% 86% 88% 2453 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 71% 71% 76% 2454 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 71% 71% 63% 2455 Slovní zásoba Přiřazování právě jedné odpovědi 71% 71% 89% Stránka 13

14 Obtížnost 2 v porovnání s celkem a se školou Stránka 14

15 4.3. Přehled úloh PŘEHLED POUŽITÝCH ÚLOH Pro možnost podrobnějšího rozboru výsledků žáků jsou v tomto dokumentu zařazeny všechny úlohy, které se v testech žáků dané třídy vyskytly. Úlohy jsou označeny jejich interním ID podle něj lze jejich výsledky nalézt například v grafu průměrných úspěšností žáků třídy v jednotlivých úlohách. Úloha 1 [ID2185] Vyber v textu správná slova. Mickey Mouse A mouse is a very small animal. It is grey and dirty and it doesn t usually have a name. But there is one nice mouse with a name! Mickey Mouse! He (1) a big film star from the USA. Mickey Mouse (2) a big mouth, big eyes and ears, three fingers on his left hand and three fingers on his right hand. He can speak English and he (3) red shorts, yellow shoes and white gloves. (4) friends are Donald Duck and Goofy. Look at the girl in the picture she is reading a (5) about them. There is a mouse on (6) arm. Small children love Mickey Mouse. Their parents love Mickey sometimes, too. Mickey is very popular, and so you can buy a T-shirt, a watch or (7) umbrella with Mickey Mouse on it. Do you want to see Mickey s home? No problem. (8) Disneyland in California! Take your camera! (1) have [ID2376] is are (2) have got [ID2377] is got has got (3) wears [ID2378] wear wearing Stránka 15

16 (4) His [ID2379] Our My (5) books [ID2380] book bookes (6) his [ID2381] your her (7) an [ID2382] am a (8) Visiting [ID2383] Visits Visit Úloha 2 [ID2186] Vyber v textu správná slova. Mickey Mouse Mice are usually grey and dirty and they don t have names. But there is one nice mouse with a name. He is called Mickey Mouse! He is a big film and TV star (1) the USA. He has got a big mouth, big eyes and ears, three fingers on his right hand and three fingers on his left hand. He (2) speak English and he often (3) red shorts, yellow shoes and white gloves. (4) are his friends? Donald Duck and Goofy. (5) girlfriend is Minnie Mouse. They live in comic books and (6) are video games with them. Look at the children in the picture they (7) a book about Mickey Mouse and the girl has a pet mouse on (8) arm. Mickey is very popular, so you can buy a T-shirt, a watch or (9) umbrella with his picture on it. Do you want to see a real Mickey and his house? OK, (10) stay at home! Go to Disneyland in California. (1) on [ID2384] from at between Stránka 16

17 (2) has [ID2385] is do can (3) wears [ID2386] wear wearing is wear (4) Who [ID2387] When Why How (5) Mickey [ID2388] Mickey s Mickey Mickeys (6) there [ID2389] those these they (7) read [ID2390] reads are reading reading (8) our [ID2391] his your her (9) at [ID2392] am an a (10) don t [ID2393] not no can t Stránka 17

18 Úloha 3 [ID2190] Vyber z nabídek správná slova. Pomohou ti obrázky jsou ve stejném pořadí jako doplňovaná místa v textu. Pete My name is Pete. I am 11 and I live in a small village. I go to school by bus. My school (1) is very big. There are always a lot of pens and (2). There is a nice (3) too. My (4) are interesting. I like going to school. My favourite subject is PE. I love (5). I like drawing too. I can draw (6) and a lot of animals, for example (7) and elephants. I like writing too. Every weekend I write a (8) to my grandma. I don t like maths very much. (1) box [ID2420] bag desk (2) tickets [ID2421] flowers pencils (3) number [ID2422] sharpener ruler (4) books [ID2423] magazines pictures (5) dancing [ID2424] swimming running (6) trains [ID2425] cars buses Stránka 18

19 (7) monkeys [ID2426] hippos birds (8) test [ID2427] letter board Úloha 4 [ID2193] Zařaď slova z nabídky do správné mezery. Dvě slova jsou navíc. brother car elephants trees shop restaurant pizza swim camera book bag children Zoo Every year I go to the zoo with my parents and my little (1). The zoo is near the sea. We usually travel by (2). You can find a lot of animals there. There are (3), giraffes, penguins and tigers. There are also monkeys. They jump in the (4). I always buy a new toy in the (5). We have lunch in the (6). I sometimes eat (7) or fish and chips. In the afternoon we (8) in the sea. My dad has a new (9). He takes many pictures with it. On the way home I usually read a (10). (1) Správné odpovědi: brother [ID2446] (2) Správné odpovědi: car [ID2447] (3) Správné odpovědi: elephants [ID2448] (4) Správné odpovědi: trees [ID2449] (5) Správné odpovědi: shop [ID2450] (6) Správné odpovědi: restaurant [ID2451] (7) Správné odpovědi: pizza [ID2452] (8) Správné odpovědi: swim [ID2453] (9) Správné odpovědi: camera [ID2454] (10) Správné odpovědi: book [ID2455] Stránka 19

20 Úloha 5 [ID2200] Rozhodni podle obrázku, zda je následující věta pravdivá (True), nebo nepravdivá (False). Her favourite colour is orange. [ID2471] True False Úloha 6 [ID2201] Rozhodni podle obrázku, zda je následující věta pravdivá (True), nebo nepravdivá (False). He has got a cat and two parrots. [ID2472] True False Stránka 20

21 Úloha 7 [ID2202] Rozhodni podle obrázku, zda je následující věta pravdivá (True), nebo nepravdivá (False). There are two bedrooms, a kitchen and a living room but there isn t a garage. [ID2473] True False Úloha 8 [ID2203] Rozhodni podle obrázku, zda jsou následující věty pravdivé (True), nebo nepravdivé (False). A: When do you finish school, Alice? - B: At half past twelve. [ID2474] True False Stránka 21

22 Úloha 9 [ID2204] Rozhodni podle obrázku, zda je následující věta pravdivá (True), nebo nepravdivá (False). They aren t listening to music, they are playing football today. [ID2475] True False Úloha 10 [ID2211] Přečti si oba texty a odpověz na otázky JEDNÍM anglickým slovem nebo číslem. Can Tom watch TV in his room? (1) (1) no (a jiné přípustné varianty) [ID2486] What is the name of the fish? (2) (2) Goldy (a jiné přípustné varianty) [ID2487] Stránka 22

23 Who can listen to music in his room? (3) (3) tom (a jiné přípustné varianty) [ID2488] How many beds are there in Paul s room? (4) (4) 1 (a jiné přípustné varianty) [ID2489] Where does Paul s dog live? In the (5) (5) garden (a jiné přípustné varianty) [ID2490] Úloha 11 [ID2239] Hi, my name is Jake. I study English. Our English teacher is Mr. Green. G R E E N. Mr. Green is nice. We are doing an English project now. The project is about school. I don t like this project. I like music and I like my friends. I have got 6 friends. My best friend is Martin. He s in my class. Martin plays hockey. He s good at hockey. He wants to play hockey in the U.S.A. Martin eats and drinks a lot. His favourite food is meat and his favourite drink is milk. Martin is a very strong boy. Přečti si věty pod obrázkem. Poslouchej a JEDNÍM anglickým slovem nebo číslem zapiš odpovědi. Teacher s name is Mr. (1) (1) Green (a jiné přípustné varianty) [ID2687] The project is about (2) (2) school (a jiné přípustné varianty) [ID2688] How many friends has Jake got? (3) (3) six (a jiné přípustné varianty) [ID2689] Martin plays (4) (4) hockey (a jiné přípustné varianty) [ID2690] Martin drinks (5) (5) milk (a jiné přípustné varianty) [ID2691] Stránka 23

24 Úloha 12 [ID2248] Boy: Can I speak to Oliver? Woman: Oh, yes. Look, he s playing tennis with his sister. Boy: Is he wearing a blue T-shirt and blue shorts? Woman: Yes, he s the boy in blue. It s Oliver s favourite colour. Poslouchej a odpověz na otázku. Které číslo označuje Olivera? [ID2718] Stránka 24

25 Úloha 13 [ID2249] Girl: Do you know where Jessica is? Man: Of course. She s sitting in the park. Can you see her? Girl: Yes I think so. Is she reading a book? Man: Yes, she is. Jessica likes reading very much. Poslouchej a odpověz na otázku. Které číslo označuje Jessicu? [ID2719] Stránka 25

26 Úloha 14 [ID2250] Boy: Excuse me, can you see Oscar? Girl: Oscar? Is he tall or short? Boy: He is very tall and he always wears a uniform. Girl: Oh, our new postman! Look, here he comes. Boy: Yes, you are right! Thank you. Poslouchej a odpověz na otázku. Které číslo označuje Oscara? [ID2720] Stránka 26

27 Úloha 15 [ID2252] Boy: Hello. I can t see William. Can you help me? Man: William? What does he look like? Boy: He s small and he s got short black hair. He s ten years old. Man: I see! Look. There s a boy in the lake. He s swimming. Boy: Yes, that s William! Thank you. Poslouchej a odpověz na otázku. Které číslo označuje Williama? [ID2725] Stránka 27

28 Úloha 16 [ID2253] Girl: Excuse me, can you see Lucy? Woman: I think Lucy is in the garden, she s sitting at the table. Girl: No, that girl isn t Lucy. Lucy has got long brown hair. She s wearing a yellow T-shirt and blue jeans today. Woman: Wait a minute! Has she got a dog? She s over there! Girl: Oh, yes. She loves her small dog. Poslouchej a odpověz na otázku. Které číslo označuje Lucy? [ID2730] Úloha 17 [ID2264] Granny: Where is Mike? Boy: Mike? I don t know. Granny: Is he in the garden? Boy: Maybe. I don t know. Granny: I can t see his bike! Boy: Oh, he s riding it in the park! Poslouchej a označ správnou odpověď - klikni na správný obrázek. Stránka 28

29 What is Mike doing? [ID2741] Úloha 18 [ID2265] Andrew: Mum? Where is my bag? Mum: In your room, Andrew. Andrew: No, it isn t in my room. And it isn t in the hall! Mum: I think it s on your desk, behind the computer Andrew: There isn t any bag on my desk. Mum: Behind the computer!!! Andrew: Oh, yes! Here it is! Poslouchej a označ správnou odpověď - klikni na správný obrázek. Andrew s bag is [ID2742] Úloha 19 [ID2266] Alfonso: Hi. I am Alfonso. I am from Italy. Boy: From Italy? Alfonso: Do you know Italy? Boy: Yes, I do. Sunny days, beaches and spaghetti Alfonso: Yes, you are right. Do you like spaghetti? Boy: No, not very much. But I like pizza. Alfonso: Yes, I like pizza too. Pizza Margherita with Italian tomatoes and cheese. Yummy! Poslouchej a označ správnou odpověď - klikni na správný obrázek. They like [ID2743] Stránka 29

30 Úloha 20 [ID2267] Mia: Hi Oliver, you are late. Oliver: Hi Mia, I know. What day is it today? Tuesday? Well, we ve got P.E. today. Mia: No, we haven t. We ve got Maths, English and Art today but no P.E. Not on Tuesdays. Oliver: OK, Mia. I like Art, but I haven t got any pencils. Can I borrow some pencils? Poslouchej a označ správnou odpověď - klikni na správný obrázek. On Tuesdays they haven t got [ID2744] Úloha 21 [ID2268] A little girl: What is a teenager, mum? Mum: A teenager is a boy or a girl between thirteen and nineteen. A little girl: Is Camilla a teenager too? Mum: How old is she? A little girl: Fifteen. Mum: Yes, darling. Camilla is a teenager. Why are you asking? Poslouchej a označ správnou odpověď - klikni na správný obrázek. How old is Camilla? [ID2745] Stránka 30

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více