Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení a využití e-nástrojů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení a využití e-nástrojů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR"

Transkript

1 Povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení a využití e-nástrojů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

2 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody UV č. 467/2017 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek

3 Plně elektronicky VŠICHNI Od účinnost zákona ZA NÁMI Od pro Českou republiku, organizační složky státu, ČNB a centrální zadavatele ZA NÁMI Od pro VŠECHNY zadavatele dle ZZVZ ZA NÁMI

4 Od dynamický nákupní systém, elektronickou aukci, nabídky formou elektronických katalogů, zasílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie a pro uveřejňování zadávací dokumentace podle 96.

5 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ( 211) při komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem nesmí být narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání

6 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ( 211) ZÁKLADNÍ PRAVIDLO: písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky ALE platí, že pokud není v ZZVZ stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace A co podávání nabídky? Mail? IS DS? E-nástroj?

7 Výjimky ( 211 odst. 3 písm. a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

8 Výjimky ( 211 odst. 3 písm. b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici

9 Výjimky ( 211 odst. 3 písm. c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace

10 Výjimky ( 211 odst. 3 písm. d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji nebo nástroji

11 Povinnost zadavatele ( 211) při elektronické komunikaci zadavatel poskytne dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci, zejména pro elektronické podání nabídek a žádostí o účast

12 Povinnost zadavatele ( 211) nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným podpisem, pokud jde o o výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení o oznámení o výběru, o rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, o vyloučení účastníka zadávacího řízení

13 Fikce v komunikaci - ( 211) a při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky Fikce v komunikaci - 4 vyhlášky č. 260/2016 Sb. Doručení prostřednictvím e-nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elekronikou adresu adresáta v e-nástroji

14 Veřejné zakázky zahájené před dokončované po tomto datu Povinnost elektronické komunikace se vztahuje i na řízení, která byla zahájena Podávání nabídek pouze elektronicky Kam tuto informaci uvést? Věstník veřejných zakázek x profil zadavatele (e-nástroj)

15 Elektronický nástroj a jeho využití

16 Elektronický nástroj ( 28 odst. 1 a 213) programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě příjem (i) nabídek, (ii) předběžných nabídek, (iii) žádostí o účast, (iv) žádostí o zařazení do systému kvalifikace, (v) žádostí o účast nebo návrhů v soutěži o návrh nebo (vi) aukčních hodnot v elektronické aukci v elektronické podobě, včetně jejich zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat a pořízení záznamů o provedených úkonech, jež jsou nedílnou součástí jejich programového vybavení

17 Elektronické nástroje Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody Žádné zásadní změny dle zákona Zachována nepovinná certifikace Redukován výčet zpráv, které mají být opatřeny uznávaným EP

18 Elektronický nástroj zadavatel může použít elektronický nástroj za předpokladu, že jeho použití neporušuje zákaz diskriminace a elektronický nástroj je s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupný a slučitelný s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi použití elektronického nástroje musí být pro dodavatele bezplatné

19 Elektronický nástroj Požadavky na funkcionalitu elektronického nástroje: o profil zadavatele o elektronická realizace zadávacích řízení o rámcové dohody o dynamický nákupní systém o elektronická realizace soutěže o návrh o elektronické katalogy Požadavky na prostředí

20 Elektronický nástroj a vyhláška 260/2016 zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené ZZVZ; lze VŽDY prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem Platnosti certifikátu o certifikát shody funkčních vlastností 6 let o certifikát shody týkající se prostředí 3 roky

21 Certifikovaný či necertifikovaný e-nástroj E-nástroj NEMUSÍ mít certifikaci Používat certifikovaný nástroj NENÍ povinné DOPORUČUJEME používat certifikovaný e-nástroj

22 Profil zadavatele 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

23 Profil zadavatele ( 214) Zákaz používat k uveřejnění více aktivních profilů Elektronická tržiště do e-nástroj ve správě MMR Národní elektronický nástroj (NEN) e-nástroj ve správě MMR Data ve strukturované podobě Příloha č. 8 vyhlášky Neomezený přímý dálkový přístup/registrace 3 odst. 2 písm. c) vyhláška 260/2016 Sb. zákaz registrace pro přístup k dokumentům a informacím o VZ

24 Doba uveřejnění na profilu zadavatele Povinně do konce lhůty pro podání nabídek Výzva k podání nabídek v ZPŘ Zadávací dokumentace

25 Uveřejňování/doba na profilu zadavatele Po dobu 2 let od uveřejnění Oznámení o vyloučení účastníka v ZPŘ Oznámení o výběru dodavatele v ZPŘ Oznámení o zrušení ZPŘ Vysvětlení zadávací dokumentace Písemná zpráva zadavatele Smlouva Výše skutečně uhrazené ceny Strukturované údaje dle Přílohy č. 8 vyhlášky 168/2016 Sb.

26 ELEKTRONIZACE a elektronické katalogy, otevírání e- nabídek, e-aukce, DNS

27 Elektronické katalogy ( 215) soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi související elektronický katalog musí splňovat veškeré požadavky stanovené na elektronické nástroje používané pro elektronickou komunikaci použití elektronického katalogu je nutno uvést v oznámení o zahájení zadávacího řízení

28 Otevírání nabídek v elektronické podobě ( 109) po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno

29 Elektronická aukce ( 120) opakující se elektronický proces, v jehož rámci účastníci zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje předkládají nové snížené nabídkové ceny nebo nové hodnoty odpovídající kritériím hodnocení, a který umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení nutno použití EA v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídek

30 Elektronická aukce ( 120) nemožnost použití v případech podle 114 odst. 3, tj. pouze jako jediné kritérium hodnocení o v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství o v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 CPV v kategorii 1 nebo 5 podle přílohy č. 4 ZZVZ

31 Elektronická aukce ( 120 a 121) povinnost stanovení minimálních zákonných požadavků již v zadávací dokumentaci nutnost provedení posouzení obsahu nabídky z hlediska ZZVZ ukončení elektronické aukce

32 Dynamický nákupní systém ( 138) specifický případ zadávání veřejných zakázek plně elektronicky plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací zavádí se postupem pro užší řízení (dříve postupem pro otevřené řízení) možnost dělení DNS do kategorií, které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu

33 Dynamický nákupní systém zavádění vs. zařazování dodavatelů do DNS zadávání veřejných zakázek v DNS (na základě vlastního nastavení DNS zadavatelem!!!) oznámení o zadání veřejné zakázky v DNS

34 Povinnost používat konkrétní e-nástroj UV č. 467/2017 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek veřejní zadavatelé podle 4 odst. 1 písm. a) a c) zákona

35 Děkuji za Vaši pozornost Ministerstvo pro místní rozvoj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích: Informační systém o veřejných zakázkách: Věstník veřejných zakázek: Národní elektronický nástroj - Úřední věstník Evropské unie: Aleš Havránek