Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace"

Transkript

1 Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech roèních když je hezky, a ne zima. hrad ze snìhu a ozdobíme ledovými obdobích Poznáváme tenhle svìt, ozdobami (viz výše). uèíme se všemu rozumìt. Podzim Pozorujem spoustu krás, Experimentování se vzduchem - zapouštìní barev do co je všude kolem nás. mokrého podkladu Vzduch je všude kolem nás, ale není Pøírodu chráníme i pro jiné, - otisky listù (výroba vidìt. Mùžeme ho ale cítit - pofoukejte co tu budou, až my ne. podzimního prostírání) si prst, zamávejte rukou pøed Jana Bouèková, MŠ Kamenice - práce s pøírodninami - drak oblièejem, pofoukejte si navzájem z listí, kùra, mech - domeèky pro napø. zátylek. Zkusíme foukat do brèka zvíøátka - tiskátka z brambor Na listí Uèitelka si stoupne mezi dìti a znázorní strom. Dìti se chytnou za odìv uèitelky a pøedstavují listí. Všichni zaènou ústy foukat jako vítr. Po chvilce se dìti uèitelky pustí a bìhají kolem ní dokola. Na tlesknutí se zastaví a sednou si na bobeèek. Hra se opakuje. Na ptáèky Sesypeme kaštany, žaludy a bukvice. Na povel "ptáèci, zobejte" zaènou dìti tøídit zvláš každou pøírodninu. Alena Šínová, MŠ Žebrák Vánoèní "ledové ozdoby" Vodu obarvenou temperovými barvami nalijeme do plastových bábovièek, pøidáme "oèko" z provázku nebo drátku na následné zavìšení a necháme pøes noc zmrznout venku. Druhý den vyklopíme a ozdobíme si stromeèek na školní zahradì. Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky vydává Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim za podpory Støedoèeského kraje pro vnitøní potøebu mateøských škol, které jsou èleny sítì Støedoèeská Mrkvièka. Vychází 3 x do roka. Evidenèní èíslo u MK ÈR: E 16479, ISSN: Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim Mgr. Petra Macháèková, DiS. Pláteníkova 264, Vlašim na svou dlaò - zjištìní, že vzduch proudí také brèkem. Kelímky s vodou - foukáme brèkem do vody, teï vidíme, že se tvoøí malé bublinky, které tvoøí vzduch. Nafukování balonku - balonek se postupnì plní vzduchem, je vìtší a vìtší, naopak vypouštìní balonku - vzduch proudí ven. Ivana Lásková, MŠ Bratøí Èapkù, Pøíbram VII. Zima - pokusy se snìhem - rozpouštìní snìhu ve sklenici (èistý / špinavý) - pokusy s vodou - nechat naplnìnou misku s vodou pøes noc na parapetu - stopy ve snìhu - rozlišit zvíøátka, lidské stopy Jaro - klíèení rostlin (ve sklenìné nádobì pozorovat koøínky) - vytvoøit rozdílné podmínky k životu (bez vody, bez svìtla, zalévat víc,...) Využití školní zahrádky Tel. a fax: nebo internet: Lenka Zajíèková, MŠ Motýlek, Mìlník - poznávání listnatých a jehliènatých stromù a jejich promìny od jara do zimy - skalka s kvìtinami (rozeznávání kvìtin a barev) - tvoøivé hry na pískovišti - experimenty s vodou, pískem, kamínky - v létì chùze po oblázcích, trávì a pískovišti - sbìr listù (využití pøi pracovním vyuèování a výtvarné výchovì), kaštanù a oøechù (využití skoøápek pøi pracovních èinnostech) - nošení nasbíraných kaštanù do lesa zvíøátkùm - pravidelné vycházky k lesu a pozorování a poznávání zvíøat Martina Bilová, MŠ Jirny Zpravodaj byl finanènì podpoøen Støedoèeským krajem. Vážení èlenové Mrkvièky, Støedoèeské Mrkvièky MK ÈR E ISSN: zasíláme Vám poslední letošní Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky. V rozesílce najdete letošní poslední èíslo bulletinu, který je vydáván pro potøeby mateøských škol od roku 2008 celostátnì. V pøíloze najdete také registraci do sítì Mrkvièka na rok Prosíme o její vyplnìní a zaslání zpìt. Tìm, kteøí své èlenství v Mrkvièce obnoví i pro rok 2009, zašleme i první rozesílku v roce øíjna probìhlo v MŠ Kamenice již osmé setkání Støedoèeské Mrkvièky. Zúèastnilo se asi 25 uèitelek z celého kraje. Všichni zúèastnìní si pøipravili své námìty, ale i zpracované projekty na téma "pokusy, experimenty a využití školní zahrady". Vìtšina z nich bohužel nebyla pøenositelná za brány setkání, ale i tak Vám pøinášíme tomto Zpravodaji zajímavé pøíspìvky. Zároveò za nì velmi dìkuji autorkám! Pro pøíští setkání nám své prostory nabídla pražská MŠ Motýlek. Jedním z témat bude tentokrát "voda" Setkání probìhne ve støedu 14. ledna Novinky, akce, informace Vydává Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim pro vnitøní potøebu èlenù Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada Adventní tvoøivý semináø Vánoèní zdobení v duchu èeské tradice Pøijïte se pro vánoèní tvoøení inspirovat tradicemi našich babièek. Spoleènì si vyrobíme vánoèní vrkoè, ozdoby ze vèelího vosku a jiných pøírodních materiálù, nìco sladkého (mandlové tìsto) a budeme také vytváøet drobné ozdoby z pøírodních materiálù. Termín: Úterý 25. listopadu Úèastnický poplatek: 250 Kè Místo konání: Podblanické ekocentrum Vlašim Lektor: Lída Melková, Ekocentrum Kavyl Pøihlášky u P. Macháèkové, Akce je akreditována MŠMT. Na setkání Mrkvièky v MŠ Kamenice jsme se mohli nauèit i písnièky, které zhudebnila místní paní øeditelka Jana Bouèková. Pøejeme Vám klidný advent. Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim Mgr. Petra Macháèková v Praze 14. ledna MŠ Motýlek, Arabská (kousek od stanice metra Dejvická). Jedno z témat setkání: "Voda". Další témata mùžete sami navrhovat. Na programu bude i prohlídka školky. Èas: 9-13:30 Úèastnický poplatek: 200 Kè Pøihlášky zasílejte do 2. ledna na adresu Podblanického ekocentra ÈSOP Vlašim, telefoniky nebo na Pøihlášku najdete v pøíloze rozesílky, obdržíte ji také em. Akce je akreditována MŠMT. 2008/3

2 Respektovat a být respektován - základní semináø Výchovné a komunikaèní postupy v každodenních situacích V semináøi rozebíráme "tradièní" komunikaèní postupy a spoleènì s úèastníky pøicházíme na to, proè nìkdy nezabírají. Poté nabízíme komunikaèní a výchovné postupy, které mají vìtší šanci omezit množství konfliktù, podporují odpovìdné chování dìtí a jejich sebeúctu a pøispívají k vìtší pohodì ve vztazích. Cílem je pøedevším zlepšení komunikace a soužití s dìtmi, ale získané dovednosti mohou pomoci i ve vztazích s dospìlými (s partnerem, spolupracovníky, pøáteli). 2 Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy, experimenty... Na zahradu s lupou a Hledaèi vzácných listù Co se dìje na skládce dalekohledem Hra pro neomezený poèet hráèù, vìk Pozorování rostlin a živoèichù na naší školní zahradì pomocí lupy (hmyz, drobné rostliny) a pomocí dalekohledu (ptáci, veverky, bažanti, zajíci, ) V podstatì mùžeme pozorování provádìt ve všech roèních obdobích, porovnávat, jak se mìní mnìní rostliny v prùbìhu roku, jací živoèichové v tom kterém období na naší zahradì žijí. Pro zimní pozorování si vyrobíme rùzná krmítka (podle druhù živoèichù, kteøí u nás v zimì na zahradì žijí nebo ji navštìvují) a v zimì je plníme semeny, tvrdým chlebem (ne peèivem!), lojem se semínky, jablky, oøechy a oøíšky, které jsme na podzim na zahradì nasbírali. Mùžeme poøizovat fotodokumentaci a výsledek hodnotit s dìtmi nad fotografiemi nebo pozorování využít jako téma pro výtvarné a pracovní èinnosti. Témata: - Situace, v nichž po dìtech chceme, aby nìco udìlaly nebo naopak nìco nedìlaly. Postupy, které druhé (dìti i dospìlé) vedou k vìtší ochotì vyhovìt. - Jak jednat s dìtmi nebo s dospìlými, kteøí dávají najevo negativní pocity a chovají se "nerozumnì". Lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová; PhDr. Jana Nováèková, CSc. (Spoleènost pro mozkovì kompatibilní vzdìlávání, Praha) Semináø je akreditován MŠMT, úèastníci obdrží osvìdèení. Cena dvoudenního semináøe: 900 Kè. Bìhem semináøe bude k dispozici káva, èaj a voda. Obìd není v cenì semináøe. 4+ Motivace: paní Pøíroda poztrácela na naší zahradì vzácné listy z kouzelného stromu. Pomùžeme jí je najít? Pomùcky: rùznì barevné fáborky, stromy s nízko položenými vìtvemi nebo køoviny, izolepa, nìkolik výraznì odlišných listù - nejlépe velkých javorových. Postup : oznaèíme si stromy nebo køoviny fáborky a na spodní vìtev pøilepím e v ž d y j e d e n odlišný l i s t. Vytvoøím Paní Pøíroda poztrácela na naší zahradì vzácné listy z kouzelného stromu. Pomùžeme jí je najít? e družstva po 5 hráèích, každé družstvo má svou barvu stromu. Ten si musí na zahradì najít a na nìm hledají vzácný list. Bezpeènost:nelezeme na stromy a nelámeme vìtve! Celoroèní projekty EVVO v MŠ Na konferenci ve Vlašimi byli témìø všichni nadšení z Jany Modré. Protože jsme z ní nadšení také, pozvali jsme ji na další semináø. Tentokráte bude více èasu na Janiny nápady. Budeme se vìnovat celoroèním projektùm EVVO v MŠ, nìkteré Vám Jana pøedstaví a ukáže konkrétní aktivity. Lektorka: Mgr. Jana Modrá, obèanské sdružení Silva Sacra Termín: 22. dubna 2009 (9:00-14:00) Místo konání: místo konání bude upøesnìno. Termín pro doruèení pøihlášek: 10. Termín: Více informací: dubna (pøihláška ke stažení na (první den: 9:00-17:00; druhý den: 8:00-14:15) P. Macháèková Cena: 250 Kè. Semináø je akreditován MŠMT Dlouhodobý projekt pro celý školní rok Co potøebujeme: desky na pokusnou ohradu-4ks 1,5m dlouhé, 0,5m široké (nebo prkna), folii na vyložení jámy,odpady:a)slupky z brambor, zbytky ovoce a zeleniny, b) papír, karton, c) bavlnìná látka, d) igelitový pytel, e) kus gumy z pneu, f) plastová láhev. 6 døevìných zapichovacích tabulek na popisky, fotoaparát. Postup:1. povídáme si nejprve s dìtmi o tøídìní odpadù v kontaktním kruhu, proè tøídíme, kdo tøídí doma, jak tøídíme ve školce a co se s jednotlivými druhy odpadù stane po odvezení kontejnerù. Co je recyklace? Co je skládka a co se na ní dìje, co by se stalo, kdyby se na skládku vozil všechen odpad bez tøídìní? Vyzkoušíme si to! Na naší zahradì si v rohu z a l o ž í m e experimentální skládku. Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 Nápadník: Pokusy a experimenty TØÍDÍM, TØÍDÍŠ, TØÍDÍME Cíl: nauèit dìti, jak tøídit odpad a proè, jak využít odpadový materiál ve výtvarné a pracovní výchovì Na úvod - jako motivaci - si vymyslím nìjakou pohádku nebo pøíbìh, ve kterém se objeví problematika odpadkù a zneèištìného okolí. Napø. vybrat si také nìjaký obrázek odpadku a pøipevnit magnetkou ke správné barvì popelnice. GRAFICKÉ LISTY Rozdáme dìtem grafické listy, na kterých jsou obrázky odpadkù a b a r e v n é popelnice. Dìti mají za úkol spojit èarou danou popelnici s odpadkem, který do ní patøí. Byl jednou jeden les, a ten byl velice smutný. Do našeho lesa se chodili dívat všichni lidé z blízkého, ale i dalekého okolí, protože to byl jeden z nejhezèích lesù široko, daleko... Velice pìknì s tímto materiálem pracuje pí. Horová, odkud mám také nìkolik nápadù 1) Rolièky od toaletního papíru - z tìchto rolièek jdou velice dobøe rùzná zvíøátka, postavièky, stromy, kvìtiny. 2) Víèka od PET lahví - stavebnice, spoleèenská hra Èlovìèe, nezlob se, skládání obrázkù, koleèka k autíèkùm,.. 3) Starý papír - vhodný k maèkání a trhání - jablíèka, koule na Tv - nácvik hodu horním obloukem, sluníèko, kuøátko, 4) Krabièky - domeèky, autíèka, postavy, semafor,... K našemu pøíbìhu by se hodilo vyrobit Byl jednou jeden nìjaké stromy (les) z rolièek od les, a ten byl velice toaletního papíru, nebo papírových smutný. Víte proè, utìrek, které natøeme na hnìdou dìti? Hned vám to barvu a polepíme zeleným barevným povím. Do našeho lesa se chodili dívat VYCHÁZKA papírem. Autíèko vyrobíme za pomoci všichni lidé z blízkého i dalekého okolí, jedné vìtší krabièky a místo kol nám protože to byl jeden z nejhezèích lesù Pøi vycházce ven s sebou vezmeme poslouží 4 víèka od PET lahví. Mùžeme široko, daleko. Jenže, co se nestalo. papíry, které již nepotøebujeme, tìmito loutkami zahrát náš Tito lidé si sebou brali svaèiny a sklenice a plastové lahve a pùjdeme se vymyšlený pøíbìh nebo si je vyrobit na odhazovali papíry, pytlíky (co ještì asi podívat, jak takové tøídìní odpadu konec èinnosti jako vzpomínku na naše dìti?) všude kolem sebe, až ten les už vypadá ve skuteènosti. Necháme si od tøídìní odpadu. nebyl nejkrásnìjší, ale stal se z nìho dìtí poradit, do jaké popelnice co Mùžeme také sestavit na pøedem nejšpinavìjší les, který známe. A tak vyhodit. nakreslený obrázek na velkém papíru se z nìho stal i ten nejsmutnìjší les, NEBO: autíèko, strom, popeláøe s pomocí který bylo slyšet daleko, jak pláèe a Posbíráme odpadky na zahradì nebo v víèek od PET lahví. naøíká. Jeho pláè slyšelo popeláøské okolí naší školy a pùjdeme je roztøídit k auto a tak si øeklo, že mu pomùže. nejbližším popelnicím na odpad a opìt Hana Doležalová, MŠ Psáry Naložilo pana popeláøe i s jeho si necháme od dìtí poradit. kamarádem a jeli ten smutný les NEBO: vyèistit od všeho co tam nepatøí (opìt Se jdeme podívat do vyjmenujeme s pomocí dìtí). lesa, jak to v nìm Rozmístili po lese nìkolik popelnic a vypadá a zda je ten od té doby lidé odhazují odpadky jen náš les také smutný, do urèených popelnic a les je zase špinavý, nebo jeden z nejhezèích a nejveselejších z veselý a bez okolí. odpadkù. SPOLEÈNÁ PRÁCE Ukážeme si po pøeètení, které popelnice jsou na co a jak se tøídí odpad. Tyto popelnice máme již pøedem pøipravené a dáme je na magnetickou tabuli. Ke každé popelnici pøipevníme jeden vzorek toho, co do ní patøí (vystøižené z novin, letákù,..). ŽLUTÁ - PLASTY MODRÁ - PAPÍR ZELENÁ - SKLO ÈERNÁ - OSTATNÍ ODPAD Dáme dìtem možnost NÁPADY, JAK VYUŽÍT ODPADOVÝ MATERIÁL Tøídìním odpadu v prùbìhu roku si mùžeme nastøádat odpadový materiál, který nemusíme vyhazovat, ale je i dále k použití, jako tøeba role od toaletního papíru, víèka od PET lahví, PET lahve, odstøižky, odøezky, Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 5

3 Nápadník: Pokusy a experimenty 2. postavíme si v rohu zahrady zpìv v zimì venku, napadlo nás silnou, a postøíkáme ji ohrádku, kterou vyložíme folií scházet se na zahradì pod smrkem a vodou. a do poloviny zasypeme tøešní, která roste vedle. 2. Do sklenice vložíme opatrnì žížaly. zeminou nebo pískem. Nad námi svítí elektrické svíèky, Na litrovou sklenici budeme 3. provázkem si ji svrchu rodièe, pøíbuzní a sourozenci mají ve potøebovat asi 4-5 žížal. Chráníme je rozdìlíme na 6 polí a do pøed prudkým svìtlem. každého položíme jeden druh 3. Pøikryjeme vrchní vrstvu pùdy o d p a d u, o z n a è í m e suchým listím a pak celou sklenici z a p i c h o v a c í t a b u l k o u, zakryjeme kusem tmavé látky nebo ji vyfotografujeme a zasypeme. dáme na tmavé místo. Žížaly si musí 4. skládka si,,žije v klidu do konce školního roku, kdy v y k o p e m e j e d n o t l i v á p o l e a myslet, že jsou pod zemí. Necháme sklenici se žížalami nìkolik pøesvìdèíme se, jak se odpad dní v klidu. Když si ji pak budeme rozkládá. Poøídíme nové fotografie, po prohlížet, zjistíme, že žížaly si už v vyvolání oboje fotografie oznaèíme písku a v pùdì staèily provrtat celou datem vložení a odkrytí. Dìti se samy øadu chodbièek, až se spolu zaèaly pøesvìdèí, že je nutné odpad tøídit a sklenièkách svíèku a dìti pøevleèené za jednotlivé vrstvy mísit. Žížaly si do dál zpracovávat nebo plast, guma a pastýøe, andìly, Marii, Mikuláše, èerta svých chodbièek natahaly také potravu igelit se vùbec nerozkládají. Papír se u Betléma, který tvoøí pøístøešek pro suché listí z horní vrstvy. sice rozkládá, ale mùže se i recyklovat jeslièky se senem pøinášejí Ježíškovi na sešity, obaly, toaletní papír, dary, zpívají a dramatizují písnì s MRAVENCI Hurá za Ferdou 5. v ý s l e d k y e x p e r i m e n t u adventní, zimní a vánoèní tematikou za zdokumentujeme ve výstavce doprovodu elektrofonických varhan aj. 1. Nejprve je tøeba objevit fotografií s popisem. nástrojù. Rodièe dostanou pøedem mraveništì. Hmyz se venku pohybuje Martina Bohuòková, MŠ Mšeno zpìvníèky a pøidávají se k nám. jen za urèitých podmínek. Dùležité je Konèíme tradiènì, abychom k vám za teplo. rok pøišli a vás ve zdraví zas našli, 2. Jakmile objevíte mravence, položte 3 nápady z naší zahrady radujme, veselme se... jim do cesty tenký plátek ovoce. 1. Poklady naší zahrady - hmatová Pak se všichni jdeme ohøát do Mravenec mùže kousek ovoce sníst cestièka spojovací nebo si kousek odnést. Pøed asi 5 m dlouhou chodby, 3. Asi za hodinu si ovoce zkontrolujte. lavièkou jsme upravili kde nás Je na nìm více mravencù? A jestli ano, Žížaly mají na zahradì prostor vysypaný è e k á co dìlají? pískem, široký asi 50cm. dùležitý úkol - pomáhají spoleènì 4. Jakmile se zde objeví množství Bìhem roku na nìj dìti udržovat pùdu v dobrém upeèené mravencù, zmìòte polohu ovoce. nosí a pokládají, co na cukroví, Dejte je kousek stranou. Co mravenci zahradì najdou - stavu. køížaly, udìlají? pøírodní poklady - a tvoøí oøechy a pruhy ze šišek borovice, èaj. Takto Mravenci žijí ve velkých spoleèenstvích smrku, mechu, kamínkù, listù, bílého naše zahrada ožijte i veèer. a navzájem si pomáhají. Jakmile jeden písku, velkých kamenù, jehlièí, Anna Caithamlová, mravenec najde kousek dobrého jídla, klacíkù, žaludù. Dìti pak hmatem se MŠ Kladno, Plzeòská zavede k nìmu i ostatní, aby se také zavázanýma oèima mohou hádat, èeho najedli. Následují jeden druhého a se dotýkají, v létì i bosou nohou na vytváøí tak spoleènou cestu. Chodí tam lavièce. ŽÍŽALÍ FARMA a nazpátek a nosí kousek po kousku zásoby do svého mraveništì. Jestliže 2. Co se dìje v lahvi Pomùcky: lopatka, misky, ostøikovaè, ovoce posunete, mravenci je stejnì V køoví forsýtie máme schovanou 4 mistièka, tmavá látka, sklenice, žížaly najdou. Ale místo toho, aby vytvoøili litrovou sklenìnou zavaøovací sklenici novou, kratší cestu, budou následovat od okurek. Chodíme pozorovat, co se v Žížaly mají na zahradì dùležitý úkol - jeden z druhým po té staré. ní zmìnilo a odpovídáme si na otázky. pomáhají udržovat pùdu v Odkud se v ní vzala voda - pršelo. Proè dobrém stavu. Abychom je je tam led - byl mráz. Kdo udìlal mohli pøi práci dobøe pavuèinu - pavouk. Kdo tam zavál listí pozorovat, založíme si - vítr atd. jednoduchou žížalí farmu. Až se o jejich životì dostateènì 3. Zpívání s rodièi pouèíme, pustíme žížaly zase Pøed Vánocemi jsme se zpátky tam, kde jsme je scházeli s rodièi u živého Betléma na námìstí, abychom si spoleènì nasbírali. 1. Naplníme sklenici støídavì zazpívali pásmo koled. vrstvami pùdy a písku. Abychom zkrátili pobyt a Každou vrstvu asi 2,5 cm Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 3

4 4 Nápadník: Pokusy a experimenty Nápady pro šikovné ruce sebe a snažíme se je 1) Pøivítání v podzimním království pojmenovat - upozorníme dìti na chování v pøírodì Z knihy NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUCE, - spoleènì èekáme na pøíchod skøítka, HRA nakl. Svojtka jsem vybrala nìkolik který si s námi bude hrát Na principu hry "Pan èáp hezkých nápadù viz. okopírované - voláme na skøítka, dokud se neobjeví ztratil èepièku", jen místo stránky Øeøichové záhonky, Ostrùvky v (loutka, nebo kolegynì) barev øíkáme pøírodniny, moøi èi Mechová zahrádka. (Bylo k - všichni se pøivítáme a skøítek nás které dìti mohou najít ve rozdání pro úèastníky setkání, pozn. pozve do svého podzimního království svém okolí. Pan èáp ztratil red.) èepièku, která byla z listí, ze 2) Povídání o podzimu (pod stromem) šišek, z mechu, Dìti danou Ještì jsem s dìtmi zkoušela vypìstovat - chytíme se za ruce a vytvoøíme kruh, pøírodninu najdou a pohladí ji, vezmou rostlinku z listu africké fialky: skøítek nás vyzve, abychom zavøeli oèi do ruky a prohlédnou si ji. Na závìr hry vytvoøí spoleènì velkou èepici pro èápa 1. Nùžkami jsme odstøihli list se ze všech dostupných pøírodnin. stonkem a dali do malé lahvièky z vodou, kterou bylo potøeba dolévat. 4) Stavba stromu 2. Po nìkolika dnech se objeví malé - další úkol na cestì pøírodou koøínky. V té chvíli je tøeba zasadit - posloucháme ptáky, kteøí žijí v lístek do kvìtináèe. pøírodì 3. Rostlinku je tøeba mít na svìtlém HRA místì, ale ne na pøímém slunci a Dìti pobíhají mezi stromy a opatrnì zalévat. pøedstavují ptáky, skøítek se snaží dìti pochytat, ale každé dítì má možnost A ze stejné knihy je i naše bøeè anová se zachránit tím, že obejme strom vìž: (domeèek). Na konci hry si každé dítì 1. Do kvìtináèe dáme na dno kamínky a najde nìjaký strom, který obejme a naplníme ho hlínou. rukou si pohladí kùru. Skøítek seznámí 2. Ètyøi tyèky asi 30 cm dlouhé na dìti s jednotlivými èástmi stromu jednom konci svážeme a dolní konce (kmen, koruna, ) a dìti mají za úkol zapíchneme do kvìtináèe tak, aby se a zaposlouchali se do okolních zvukù, ukazovat dané èásti stromu. jejich konce dotýkaly stìn. po otevøení oèí øíkají dìti, co slyšely a 3. U jedné z tyèek udìláme do hlíny snaží se urèit i smìr, odkud ten zvuk POKUS malou díru a do ní vložíme rostlinku zaslechly. Dáme dìtem papíry, voskovku a bøeè anu a doplníme hlínu a - vyjmenujeme vše, co vidíme z místa, spoleènì si zkusíme výtvarnou upìchujeme. Totéž udìláme u každé kde stojíme - stromy, listy, techniku nazvanou FROTÁŽ. tyèky. Nejdelší šlahouny každé rostliny - skøítek se dìtí ptá napø. Co mají Na kmen stromu po jeho odvodu ovineme okolo jedné tyèky. Když stromy na vìtvích? Co dìlá listí na položíme papír a dolù pøejíždíme v budeme mít kvìtináè menší staèí podzim? Co se na podzim v pøírodì jednom místì voskovkou po papíøe. rostlinka jedna. mìní? Odkud padá listí? Takto si mùžeme otisknout nìkolik 4. Jak bude bøeè an rùst, každé dva rùzných stromù, vždy jinou barvou. nebo tøi dny ovíjíme jeho stonky okolo HRA tyèek. Skøítek si stoupne mezi dìti a znázorní Na konci stezky se s dìtmi skøítek 5. Kvìtináè mùžeme nabarvit a svou strom. Dìti pøedstavují listí. Zaènou rozlouèí a dá jim nìjaký malý dárek na bøeè anovou vìž na vánoce ozdobit foukat ústy jako vítr a bìhají kolem rozlouèenou (razítko, obrázek,..) vánoèními ozdobami. skøítka dokola jako Bøeè an mùžeme takto pìstovat padající listy. Na V mateøské kdykoliv bìhem roku. Vyroste za 3-4 tlesknutí si sednou do š k o l e Podzimníèek na své cestì týdny. døepu. pokraèuje- Po skonèení si ukazuje dìtem v pøírodì me pro- Magda Kupková, MŠ Slapy nasbírají spadané podzimní království, ve gram tím, listí, které mají ve že si s kterém si spoleènì hrají a svém okolí, d ì t m i PODZIMNÍÈEK A JEHO prohlédnou si je a provádìjí jednoduchá vyrobíme KRÁLOVSTVÍ rozdìlí na hromádky stromy pozorování. malých a velkých n e b o Místo: les, louka, zahrada listù. Na závìr berou závìsy z Postup: Dìti provází skøítek listy do rukou a vyhazují je do vzduchu, nasbíraných listù a nad Podzimníèek, který jim pozorují, jak listí padá. Nasbíráme si nimi si zopakujeme, co ukazuje na své cestì v nìjaké listy na výrobu stromù v MŠ. se nám líbilo a co známe p ø í r o d ì p o d z i m n í z vycházky se skøítkem. království, ve kterém si 3) Poznáváme pøírodniny spoleènì hrají a provádìjí - pøi procházce se skøítkem za dalším Hana Doležalová, jednoduchá pozorování. úkolem si všímáme pøírodnin kolem MŠ Psáry Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008

5 Pøihláška na Pøihláška na Pøihláška na

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník EKO Kamarád s prírodou ˇ průzkumník Máš zájem o přírodu a životní prostředí vůbec? Pokud ano, bude pro tebe snadné splnit všechny mise, které si vybereš. Po jejich dosažení se staneš hrdým držitelem eko-certifikátu

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2014 2015 V Bohumíně 1. září 2014 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od 1.9.2011 È.j.: 65/11 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

DUBEN. Jaro už je tu

DUBEN. Jaro už je tu DUBEN Jaro už je tu 90 DUBEN Jaro už je tu Třídění odpadu TÉMA: Ekologie PRACOVNÍ LIST: str. 184 Básnička s pohybem Třídit odpad to je hračka, (chůze na místě) umí to už malá Kačka. (stoj, ukazujeme na

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

R A N Ž Á D A. Se Šipkou za zvíøátky. Jak se vejce vydalo do svìta, nebo radìji na Karlštejn. Objevovali jsme japonské písmo

R A N Ž Á D A. Se Šipkou za zvíøátky. Jak se vejce vydalo do svìta, nebo radìji na Karlštejn. Objevovali jsme japonské písmo R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2011 roèník 5, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Se Šipkou za zvíøátky Další èást oblíbeného programu pro pøedškolní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

R A N Ž Á D A. Pøivítal nás kouzelný les Øáholec. Konal se veletrh kroužkù. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Pøivítal nás kouzelný les Øáholec. Konal se veletrh kroužkù. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: øíjen 2014 roèník 9, èíso 2 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Pøivíta nás kouzený es Øáhoec Jednou z obíbených podzimních akcí je

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více