Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace"

Transkript

1 Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech roèních když je hezky, a ne zima. hrad ze snìhu a ozdobíme ledovými obdobích Poznáváme tenhle svìt, ozdobami (viz výše). uèíme se všemu rozumìt. Podzim Pozorujem spoustu krás, Experimentování se vzduchem - zapouštìní barev do co je všude kolem nás. mokrého podkladu Vzduch je všude kolem nás, ale není Pøírodu chráníme i pro jiné, - otisky listù (výroba vidìt. Mùžeme ho ale cítit - pofoukejte co tu budou, až my ne. podzimního prostírání) si prst, zamávejte rukou pøed Jana Bouèková, MŠ Kamenice - práce s pøírodninami - drak oblièejem, pofoukejte si navzájem z listí, kùra, mech - domeèky pro napø. zátylek. Zkusíme foukat do brèka zvíøátka - tiskátka z brambor Na listí Uèitelka si stoupne mezi dìti a znázorní strom. Dìti se chytnou za odìv uèitelky a pøedstavují listí. Všichni zaènou ústy foukat jako vítr. Po chvilce se dìti uèitelky pustí a bìhají kolem ní dokola. Na tlesknutí se zastaví a sednou si na bobeèek. Hra se opakuje. Na ptáèky Sesypeme kaštany, žaludy a bukvice. Na povel "ptáèci, zobejte" zaènou dìti tøídit zvláš každou pøírodninu. Alena Šínová, MŠ Žebrák Vánoèní "ledové ozdoby" Vodu obarvenou temperovými barvami nalijeme do plastových bábovièek, pøidáme "oèko" z provázku nebo drátku na následné zavìšení a necháme pøes noc zmrznout venku. Druhý den vyklopíme a ozdobíme si stromeèek na školní zahradì. Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky vydává Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim za podpory Støedoèeského kraje pro vnitøní potøebu mateøských škol, které jsou èleny sítì Støedoèeská Mrkvièka. Vychází 3 x do roka. Evidenèní èíslo u MK ÈR: E 16479, ISSN: Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim Mgr. Petra Macháèková, DiS. Pláteníkova 264, Vlašim na svou dlaò - zjištìní, že vzduch proudí také brèkem. Kelímky s vodou - foukáme brèkem do vody, teï vidíme, že se tvoøí malé bublinky, které tvoøí vzduch. Nafukování balonku - balonek se postupnì plní vzduchem, je vìtší a vìtší, naopak vypouštìní balonku - vzduch proudí ven. Ivana Lásková, MŠ Bratøí Èapkù, Pøíbram VII. Zima - pokusy se snìhem - rozpouštìní snìhu ve sklenici (èistý / špinavý) - pokusy s vodou - nechat naplnìnou misku s vodou pøes noc na parapetu - stopy ve snìhu - rozlišit zvíøátka, lidské stopy Jaro - klíèení rostlin (ve sklenìné nádobì pozorovat koøínky) - vytvoøit rozdílné podmínky k životu (bez vody, bez svìtla, zalévat víc,...) Využití školní zahrádky Tel. a fax: nebo internet: Lenka Zajíèková, MŠ Motýlek, Mìlník - poznávání listnatých a jehliènatých stromù a jejich promìny od jara do zimy - skalka s kvìtinami (rozeznávání kvìtin a barev) - tvoøivé hry na pískovišti - experimenty s vodou, pískem, kamínky - v létì chùze po oblázcích, trávì a pískovišti - sbìr listù (využití pøi pracovním vyuèování a výtvarné výchovì), kaštanù a oøechù (využití skoøápek pøi pracovních èinnostech) - nošení nasbíraných kaštanù do lesa zvíøátkùm - pravidelné vycházky k lesu a pozorování a poznávání zvíøat Martina Bilová, MŠ Jirny Zpravodaj byl finanènì podpoøen Støedoèeským krajem. Vážení èlenové Mrkvièky, Støedoèeské Mrkvièky MK ÈR E ISSN: zasíláme Vám poslední letošní Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky. V rozesílce najdete letošní poslední èíslo bulletinu, který je vydáván pro potøeby mateøských škol od roku 2008 celostátnì. V pøíloze najdete také registraci do sítì Mrkvièka na rok Prosíme o její vyplnìní a zaslání zpìt. Tìm, kteøí své èlenství v Mrkvièce obnoví i pro rok 2009, zašleme i první rozesílku v roce øíjna probìhlo v MŠ Kamenice již osmé setkání Støedoèeské Mrkvièky. Zúèastnilo se asi 25 uèitelek z celého kraje. Všichni zúèastnìní si pøipravili své námìty, ale i zpracované projekty na téma "pokusy, experimenty a využití školní zahrady". Vìtšina z nich bohužel nebyla pøenositelná za brány setkání, ale i tak Vám pøinášíme tomto Zpravodaji zajímavé pøíspìvky. Zároveò za nì velmi dìkuji autorkám! Pro pøíští setkání nám své prostory nabídla pražská MŠ Motýlek. Jedním z témat bude tentokrát "voda" Setkání probìhne ve støedu 14. ledna Novinky, akce, informace Vydává Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim pro vnitøní potøebu èlenù Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada Adventní tvoøivý semináø Vánoèní zdobení v duchu èeské tradice Pøijïte se pro vánoèní tvoøení inspirovat tradicemi našich babièek. Spoleènì si vyrobíme vánoèní vrkoè, ozdoby ze vèelího vosku a jiných pøírodních materiálù, nìco sladkého (mandlové tìsto) a budeme také vytváøet drobné ozdoby z pøírodních materiálù. Termín: Úterý 25. listopadu Úèastnický poplatek: 250 Kè Místo konání: Podblanické ekocentrum Vlašim Lektor: Lída Melková, Ekocentrum Kavyl Pøihlášky u P. Macháèkové, Akce je akreditována MŠMT. Na setkání Mrkvièky v MŠ Kamenice jsme se mohli nauèit i písnièky, které zhudebnila místní paní øeditelka Jana Bouèková. Pøejeme Vám klidný advent. Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim Mgr. Petra Macháèková v Praze 14. ledna MŠ Motýlek, Arabská (kousek od stanice metra Dejvická). Jedno z témat setkání: "Voda". Další témata mùžete sami navrhovat. Na programu bude i prohlídka školky. Èas: 9-13:30 Úèastnický poplatek: 200 Kè Pøihlášky zasílejte do 2. ledna na adresu Podblanického ekocentra ÈSOP Vlašim, telefoniky nebo na Pøihlášku najdete v pøíloze rozesílky, obdržíte ji také em. Akce je akreditována MŠMT. 2008/3

2 Respektovat a být respektován - základní semináø Výchovné a komunikaèní postupy v každodenních situacích V semináøi rozebíráme "tradièní" komunikaèní postupy a spoleènì s úèastníky pøicházíme na to, proè nìkdy nezabírají. Poté nabízíme komunikaèní a výchovné postupy, které mají vìtší šanci omezit množství konfliktù, podporují odpovìdné chování dìtí a jejich sebeúctu a pøispívají k vìtší pohodì ve vztazích. Cílem je pøedevším zlepšení komunikace a soužití s dìtmi, ale získané dovednosti mohou pomoci i ve vztazích s dospìlými (s partnerem, spolupracovníky, pøáteli). 2 Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy, experimenty... Na zahradu s lupou a Hledaèi vzácných listù Co se dìje na skládce dalekohledem Hra pro neomezený poèet hráèù, vìk Pozorování rostlin a živoèichù na naší školní zahradì pomocí lupy (hmyz, drobné rostliny) a pomocí dalekohledu (ptáci, veverky, bažanti, zajíci, ) V podstatì mùžeme pozorování provádìt ve všech roèních obdobích, porovnávat, jak se mìní mnìní rostliny v prùbìhu roku, jací živoèichové v tom kterém období na naší zahradì žijí. Pro zimní pozorování si vyrobíme rùzná krmítka (podle druhù živoèichù, kteøí u nás v zimì na zahradì žijí nebo ji navštìvují) a v zimì je plníme semeny, tvrdým chlebem (ne peèivem!), lojem se semínky, jablky, oøechy a oøíšky, které jsme na podzim na zahradì nasbírali. Mùžeme poøizovat fotodokumentaci a výsledek hodnotit s dìtmi nad fotografiemi nebo pozorování využít jako téma pro výtvarné a pracovní èinnosti. Témata: - Situace, v nichž po dìtech chceme, aby nìco udìlaly nebo naopak nìco nedìlaly. Postupy, které druhé (dìti i dospìlé) vedou k vìtší ochotì vyhovìt. - Jak jednat s dìtmi nebo s dospìlými, kteøí dávají najevo negativní pocity a chovají se "nerozumnì". Lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová; PhDr. Jana Nováèková, CSc. (Spoleènost pro mozkovì kompatibilní vzdìlávání, Praha) Semináø je akreditován MŠMT, úèastníci obdrží osvìdèení. Cena dvoudenního semináøe: 900 Kè. Bìhem semináøe bude k dispozici káva, èaj a voda. Obìd není v cenì semináøe. 4+ Motivace: paní Pøíroda poztrácela na naší zahradì vzácné listy z kouzelného stromu. Pomùžeme jí je najít? Pomùcky: rùznì barevné fáborky, stromy s nízko položenými vìtvemi nebo køoviny, izolepa, nìkolik výraznì odlišných listù - nejlépe velkých javorových. Postup : oznaèíme si stromy nebo køoviny fáborky a na spodní vìtev pøilepím e v ž d y j e d e n odlišný l i s t. Vytvoøím Paní Pøíroda poztrácela na naší zahradì vzácné listy z kouzelného stromu. Pomùžeme jí je najít? e družstva po 5 hráèích, každé družstvo má svou barvu stromu. Ten si musí na zahradì najít a na nìm hledají vzácný list. Bezpeènost:nelezeme na stromy a nelámeme vìtve! Celoroèní projekty EVVO v MŠ Na konferenci ve Vlašimi byli témìø všichni nadšení z Jany Modré. Protože jsme z ní nadšení také, pozvali jsme ji na další semináø. Tentokráte bude více èasu na Janiny nápady. Budeme se vìnovat celoroèním projektùm EVVO v MŠ, nìkteré Vám Jana pøedstaví a ukáže konkrétní aktivity. Lektorka: Mgr. Jana Modrá, obèanské sdružení Silva Sacra Termín: 22. dubna 2009 (9:00-14:00) Místo konání: místo konání bude upøesnìno. Termín pro doruèení pøihlášek: 10. Termín: Více informací: dubna (pøihláška ke stažení na (první den: 9:00-17:00; druhý den: 8:00-14:15) P. Macháèková Cena: 250 Kè. Semináø je akreditován MŠMT Dlouhodobý projekt pro celý školní rok Co potøebujeme: desky na pokusnou ohradu-4ks 1,5m dlouhé, 0,5m široké (nebo prkna), folii na vyložení jámy,odpady:a)slupky z brambor, zbytky ovoce a zeleniny, b) papír, karton, c) bavlnìná látka, d) igelitový pytel, e) kus gumy z pneu, f) plastová láhev. 6 døevìných zapichovacích tabulek na popisky, fotoaparát. Postup:1. povídáme si nejprve s dìtmi o tøídìní odpadù v kontaktním kruhu, proè tøídíme, kdo tøídí doma, jak tøídíme ve školce a co se s jednotlivými druhy odpadù stane po odvezení kontejnerù. Co je recyklace? Co je skládka a co se na ní dìje, co by se stalo, kdyby se na skládku vozil všechen odpad bez tøídìní? Vyzkoušíme si to! Na naší zahradì si v rohu z a l o ž í m e experimentální skládku. Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 Nápadník: Pokusy a experimenty TØÍDÍM, TØÍDÍŠ, TØÍDÍME Cíl: nauèit dìti, jak tøídit odpad a proè, jak využít odpadový materiál ve výtvarné a pracovní výchovì Na úvod - jako motivaci - si vymyslím nìjakou pohádku nebo pøíbìh, ve kterém se objeví problematika odpadkù a zneèištìného okolí. Napø. vybrat si také nìjaký obrázek odpadku a pøipevnit magnetkou ke správné barvì popelnice. GRAFICKÉ LISTY Rozdáme dìtem grafické listy, na kterých jsou obrázky odpadkù a b a r e v n é popelnice. Dìti mají za úkol spojit èarou danou popelnici s odpadkem, který do ní patøí. Byl jednou jeden les, a ten byl velice smutný. Do našeho lesa se chodili dívat všichni lidé z blízkého, ale i dalekého okolí, protože to byl jeden z nejhezèích lesù široko, daleko... Velice pìknì s tímto materiálem pracuje pí. Horová, odkud mám také nìkolik nápadù 1) Rolièky od toaletního papíru - z tìchto rolièek jdou velice dobøe rùzná zvíøátka, postavièky, stromy, kvìtiny. 2) Víèka od PET lahví - stavebnice, spoleèenská hra Èlovìèe, nezlob se, skládání obrázkù, koleèka k autíèkùm,.. 3) Starý papír - vhodný k maèkání a trhání - jablíèka, koule na Tv - nácvik hodu horním obloukem, sluníèko, kuøátko, 4) Krabièky - domeèky, autíèka, postavy, semafor,... K našemu pøíbìhu by se hodilo vyrobit Byl jednou jeden nìjaké stromy (les) z rolièek od les, a ten byl velice toaletního papíru, nebo papírových smutný. Víte proè, utìrek, které natøeme na hnìdou dìti? Hned vám to barvu a polepíme zeleným barevným povím. Do našeho lesa se chodili dívat VYCHÁZKA papírem. Autíèko vyrobíme za pomoci všichni lidé z blízkého i dalekého okolí, jedné vìtší krabièky a místo kol nám protože to byl jeden z nejhezèích lesù Pøi vycházce ven s sebou vezmeme poslouží 4 víèka od PET lahví. Mùžeme široko, daleko. Jenže, co se nestalo. papíry, které již nepotøebujeme, tìmito loutkami zahrát náš Tito lidé si sebou brali svaèiny a sklenice a plastové lahve a pùjdeme se vymyšlený pøíbìh nebo si je vyrobit na odhazovali papíry, pytlíky (co ještì asi podívat, jak takové tøídìní odpadu konec èinnosti jako vzpomínku na naše dìti?) všude kolem sebe, až ten les už vypadá ve skuteènosti. Necháme si od tøídìní odpadu. nebyl nejkrásnìjší, ale stal se z nìho dìtí poradit, do jaké popelnice co Mùžeme také sestavit na pøedem nejšpinavìjší les, který známe. A tak vyhodit. nakreslený obrázek na velkém papíru se z nìho stal i ten nejsmutnìjší les, NEBO: autíèko, strom, popeláøe s pomocí který bylo slyšet daleko, jak pláèe a Posbíráme odpadky na zahradì nebo v víèek od PET lahví. naøíká. Jeho pláè slyšelo popeláøské okolí naší školy a pùjdeme je roztøídit k auto a tak si øeklo, že mu pomùže. nejbližším popelnicím na odpad a opìt Hana Doležalová, MŠ Psáry Naložilo pana popeláøe i s jeho si necháme od dìtí poradit. kamarádem a jeli ten smutný les NEBO: vyèistit od všeho co tam nepatøí (opìt Se jdeme podívat do vyjmenujeme s pomocí dìtí). lesa, jak to v nìm Rozmístili po lese nìkolik popelnic a vypadá a zda je ten od té doby lidé odhazují odpadky jen náš les také smutný, do urèených popelnic a les je zase špinavý, nebo jeden z nejhezèích a nejveselejších z veselý a bez okolí. odpadkù. SPOLEÈNÁ PRÁCE Ukážeme si po pøeètení, které popelnice jsou na co a jak se tøídí odpad. Tyto popelnice máme již pøedem pøipravené a dáme je na magnetickou tabuli. Ke každé popelnici pøipevníme jeden vzorek toho, co do ní patøí (vystøižené z novin, letákù,..). ŽLUTÁ - PLASTY MODRÁ - PAPÍR ZELENÁ - SKLO ÈERNÁ - OSTATNÍ ODPAD Dáme dìtem možnost NÁPADY, JAK VYUŽÍT ODPADOVÝ MATERIÁL Tøídìním odpadu v prùbìhu roku si mùžeme nastøádat odpadový materiál, který nemusíme vyhazovat, ale je i dále k použití, jako tøeba role od toaletního papíru, víèka od PET lahví, PET lahve, odstøižky, odøezky, Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 5

3 Nápadník: Pokusy a experimenty 2. postavíme si v rohu zahrady zpìv v zimì venku, napadlo nás silnou, a postøíkáme ji ohrádku, kterou vyložíme folií scházet se na zahradì pod smrkem a vodou. a do poloviny zasypeme tøešní, která roste vedle. 2. Do sklenice vložíme opatrnì žížaly. zeminou nebo pískem. Nad námi svítí elektrické svíèky, Na litrovou sklenici budeme 3. provázkem si ji svrchu rodièe, pøíbuzní a sourozenci mají ve potøebovat asi 4-5 žížal. Chráníme je rozdìlíme na 6 polí a do pøed prudkým svìtlem. každého položíme jeden druh 3. Pøikryjeme vrchní vrstvu pùdy o d p a d u, o z n a è í m e suchým listím a pak celou sklenici z a p i c h o v a c í t a b u l k o u, zakryjeme kusem tmavé látky nebo ji vyfotografujeme a zasypeme. dáme na tmavé místo. Žížaly si musí 4. skládka si,,žije v klidu do konce školního roku, kdy v y k o p e m e j e d n o t l i v á p o l e a myslet, že jsou pod zemí. Necháme sklenici se žížalami nìkolik pøesvìdèíme se, jak se odpad dní v klidu. Když si ji pak budeme rozkládá. Poøídíme nové fotografie, po prohlížet, zjistíme, že žížaly si už v vyvolání oboje fotografie oznaèíme písku a v pùdì staèily provrtat celou datem vložení a odkrytí. Dìti se samy øadu chodbièek, až se spolu zaèaly pøesvìdèí, že je nutné odpad tøídit a sklenièkách svíèku a dìti pøevleèené za jednotlivé vrstvy mísit. Žížaly si do dál zpracovávat nebo plast, guma a pastýøe, andìly, Marii, Mikuláše, èerta svých chodbièek natahaly také potravu igelit se vùbec nerozkládají. Papír se u Betléma, který tvoøí pøístøešek pro suché listí z horní vrstvy. sice rozkládá, ale mùže se i recyklovat jeslièky se senem pøinášejí Ježíškovi na sešity, obaly, toaletní papír, dary, zpívají a dramatizují písnì s MRAVENCI Hurá za Ferdou 5. v ý s l e d k y e x p e r i m e n t u adventní, zimní a vánoèní tematikou za zdokumentujeme ve výstavce doprovodu elektrofonických varhan aj. 1. Nejprve je tøeba objevit fotografií s popisem. nástrojù. Rodièe dostanou pøedem mraveništì. Hmyz se venku pohybuje Martina Bohuòková, MŠ Mšeno zpìvníèky a pøidávají se k nám. jen za urèitých podmínek. Dùležité je Konèíme tradiènì, abychom k vám za teplo. rok pøišli a vás ve zdraví zas našli, 2. Jakmile objevíte mravence, položte 3 nápady z naší zahrady radujme, veselme se... jim do cesty tenký plátek ovoce. 1. Poklady naší zahrady - hmatová Pak se všichni jdeme ohøát do Mravenec mùže kousek ovoce sníst cestièka spojovací nebo si kousek odnést. Pøed asi 5 m dlouhou chodby, 3. Asi za hodinu si ovoce zkontrolujte. lavièkou jsme upravili kde nás Je na nìm více mravencù? A jestli ano, Žížaly mají na zahradì prostor vysypaný è e k á co dìlají? pískem, široký asi 50cm. dùležitý úkol - pomáhají spoleènì 4. Jakmile se zde objeví množství Bìhem roku na nìj dìti udržovat pùdu v dobrém upeèené mravencù, zmìòte polohu ovoce. nosí a pokládají, co na cukroví, Dejte je kousek stranou. Co mravenci zahradì najdou - stavu. køížaly, udìlají? pøírodní poklady - a tvoøí oøechy a pruhy ze šišek borovice, èaj. Takto Mravenci žijí ve velkých spoleèenstvích smrku, mechu, kamínkù, listù, bílého naše zahrada ožijte i veèer. a navzájem si pomáhají. Jakmile jeden písku, velkých kamenù, jehlièí, Anna Caithamlová, mravenec najde kousek dobrého jídla, klacíkù, žaludù. Dìti pak hmatem se MŠ Kladno, Plzeòská zavede k nìmu i ostatní, aby se také zavázanýma oèima mohou hádat, èeho najedli. Následují jeden druhého a se dotýkají, v létì i bosou nohou na vytváøí tak spoleènou cestu. Chodí tam lavièce. ŽÍŽALÍ FARMA a nazpátek a nosí kousek po kousku zásoby do svého mraveništì. Jestliže 2. Co se dìje v lahvi Pomùcky: lopatka, misky, ostøikovaè, ovoce posunete, mravenci je stejnì V køoví forsýtie máme schovanou 4 mistièka, tmavá látka, sklenice, žížaly najdou. Ale místo toho, aby vytvoøili litrovou sklenìnou zavaøovací sklenici novou, kratší cestu, budou následovat od okurek. Chodíme pozorovat, co se v Žížaly mají na zahradì dùležitý úkol - jeden z druhým po té staré. ní zmìnilo a odpovídáme si na otázky. pomáhají udržovat pùdu v Odkud se v ní vzala voda - pršelo. Proè dobrém stavu. Abychom je je tam led - byl mráz. Kdo udìlal mohli pøi práci dobøe pavuèinu - pavouk. Kdo tam zavál listí pozorovat, založíme si - vítr atd. jednoduchou žížalí farmu. Až se o jejich životì dostateènì 3. Zpívání s rodièi pouèíme, pustíme žížaly zase Pøed Vánocemi jsme se zpátky tam, kde jsme je scházeli s rodièi u živého Betléma na námìstí, abychom si spoleènì nasbírali. 1. Naplníme sklenici støídavì zazpívali pásmo koled. vrstvami pùdy a písku. Abychom zkrátili pobyt a Každou vrstvu asi 2,5 cm Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 3

4 4 Nápadník: Pokusy a experimenty Nápady pro šikovné ruce sebe a snažíme se je 1) Pøivítání v podzimním království pojmenovat - upozorníme dìti na chování v pøírodì Z knihy NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUCE, - spoleènì èekáme na pøíchod skøítka, HRA nakl. Svojtka jsem vybrala nìkolik který si s námi bude hrát Na principu hry "Pan èáp hezkých nápadù viz. okopírované - voláme na skøítka, dokud se neobjeví ztratil èepièku", jen místo stránky Øeøichové záhonky, Ostrùvky v (loutka, nebo kolegynì) barev øíkáme pøírodniny, moøi èi Mechová zahrádka. (Bylo k - všichni se pøivítáme a skøítek nás které dìti mohou najít ve rozdání pro úèastníky setkání, pozn. pozve do svého podzimního království svém okolí. Pan èáp ztratil red.) èepièku, která byla z listí, ze 2) Povídání o podzimu (pod stromem) šišek, z mechu, Dìti danou Ještì jsem s dìtmi zkoušela vypìstovat - chytíme se za ruce a vytvoøíme kruh, pøírodninu najdou a pohladí ji, vezmou rostlinku z listu africké fialky: skøítek nás vyzve, abychom zavøeli oèi do ruky a prohlédnou si ji. Na závìr hry vytvoøí spoleènì velkou èepici pro èápa 1. Nùžkami jsme odstøihli list se ze všech dostupných pøírodnin. stonkem a dali do malé lahvièky z vodou, kterou bylo potøeba dolévat. 4) Stavba stromu 2. Po nìkolika dnech se objeví malé - další úkol na cestì pøírodou koøínky. V té chvíli je tøeba zasadit - posloucháme ptáky, kteøí žijí v lístek do kvìtináèe. pøírodì 3. Rostlinku je tøeba mít na svìtlém HRA místì, ale ne na pøímém slunci a Dìti pobíhají mezi stromy a opatrnì zalévat. pøedstavují ptáky, skøítek se snaží dìti pochytat, ale každé dítì má možnost A ze stejné knihy je i naše bøeè anová se zachránit tím, že obejme strom vìž: (domeèek). Na konci hry si každé dítì 1. Do kvìtináèe dáme na dno kamínky a najde nìjaký strom, který obejme a naplníme ho hlínou. rukou si pohladí kùru. Skøítek seznámí 2. Ètyøi tyèky asi 30 cm dlouhé na dìti s jednotlivými èástmi stromu jednom konci svážeme a dolní konce (kmen, koruna, ) a dìti mají za úkol zapíchneme do kvìtináèe tak, aby se a zaposlouchali se do okolních zvukù, ukazovat dané èásti stromu. jejich konce dotýkaly stìn. po otevøení oèí øíkají dìti, co slyšely a 3. U jedné z tyèek udìláme do hlíny snaží se urèit i smìr, odkud ten zvuk POKUS malou díru a do ní vložíme rostlinku zaslechly. Dáme dìtem papíry, voskovku a bøeè anu a doplníme hlínu a - vyjmenujeme vše, co vidíme z místa, spoleènì si zkusíme výtvarnou upìchujeme. Totéž udìláme u každé kde stojíme - stromy, listy, techniku nazvanou FROTÁŽ. tyèky. Nejdelší šlahouny každé rostliny - skøítek se dìtí ptá napø. Co mají Na kmen stromu po jeho odvodu ovineme okolo jedné tyèky. Když stromy na vìtvích? Co dìlá listí na položíme papír a dolù pøejíždíme v budeme mít kvìtináè menší staèí podzim? Co se na podzim v pøírodì jednom místì voskovkou po papíøe. rostlinka jedna. mìní? Odkud padá listí? Takto si mùžeme otisknout nìkolik 4. Jak bude bøeè an rùst, každé dva rùzných stromù, vždy jinou barvou. nebo tøi dny ovíjíme jeho stonky okolo HRA tyèek. Skøítek si stoupne mezi dìti a znázorní Na konci stezky se s dìtmi skøítek 5. Kvìtináè mùžeme nabarvit a svou strom. Dìti pøedstavují listí. Zaènou rozlouèí a dá jim nìjaký malý dárek na bøeè anovou vìž na vánoce ozdobit foukat ústy jako vítr a bìhají kolem rozlouèenou (razítko, obrázek,..) vánoèními ozdobami. skøítka dokola jako Bøeè an mùžeme takto pìstovat padající listy. Na V mateøské kdykoliv bìhem roku. Vyroste za 3-4 tlesknutí si sednou do š k o l e Podzimníèek na své cestì týdny. døepu. pokraèuje- Po skonèení si ukazuje dìtem v pøírodì me pro- Magda Kupková, MŠ Slapy nasbírají spadané podzimní království, ve gram tím, listí, které mají ve že si s kterém si spoleènì hrají a svém okolí, d ì t m i PODZIMNÍÈEK A JEHO prohlédnou si je a provádìjí jednoduchá vyrobíme KRÁLOVSTVÍ rozdìlí na hromádky stromy pozorování. malých a velkých n e b o Místo: les, louka, zahrada listù. Na závìr berou závìsy z Postup: Dìti provází skøítek listy do rukou a vyhazují je do vzduchu, nasbíraných listù a nad Podzimníèek, který jim pozorují, jak listí padá. Nasbíráme si nimi si zopakujeme, co ukazuje na své cestì v nìjaké listy na výrobu stromù v MŠ. se nám líbilo a co známe p ø í r o d ì p o d z i m n í z vycházky se skøítkem. království, ve kterém si 3) Poznáváme pøírodniny spoleènì hrají a provádìjí - pøi procházce se skøítkem za dalším Hana Doležalová, jednoduchá pozorování. úkolem si všímáme pøírodnin kolem MŠ Psáry Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008

5 Pøihláška na Pøihláška na Pøihláška na

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Jak na ekologickou školní zahradu

Jak na ekologickou školní zahradu Nadaèní fond Zelený poklad Jak na ekologickou školní zahradu - praktický manuál pro školy - 1. Atrium 2. Stromový hrad 3. Stromy a keøe 4. Bentonitové jezírko 5. Kvìtinové terasy 6. Kvìtinová louka 7.

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více