Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace"

Transkript

1 Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech roèních když je hezky, a ne zima. hrad ze snìhu a ozdobíme ledovými obdobích Poznáváme tenhle svìt, ozdobami (viz výše). uèíme se všemu rozumìt. Podzim Pozorujem spoustu krás, Experimentování se vzduchem - zapouštìní barev do co je všude kolem nás. mokrého podkladu Vzduch je všude kolem nás, ale není Pøírodu chráníme i pro jiné, - otisky listù (výroba vidìt. Mùžeme ho ale cítit - pofoukejte co tu budou, až my ne. podzimního prostírání) si prst, zamávejte rukou pøed Jana Bouèková, MŠ Kamenice - práce s pøírodninami - drak oblièejem, pofoukejte si navzájem z listí, kùra, mech - domeèky pro napø. zátylek. Zkusíme foukat do brèka zvíøátka - tiskátka z brambor Na listí Uèitelka si stoupne mezi dìti a znázorní strom. Dìti se chytnou za odìv uèitelky a pøedstavují listí. Všichni zaènou ústy foukat jako vítr. Po chvilce se dìti uèitelky pustí a bìhají kolem ní dokola. Na tlesknutí se zastaví a sednou si na bobeèek. Hra se opakuje. Na ptáèky Sesypeme kaštany, žaludy a bukvice. Na povel "ptáèci, zobejte" zaènou dìti tøídit zvláš každou pøírodninu. Alena Šínová, MŠ Žebrák Vánoèní "ledové ozdoby" Vodu obarvenou temperovými barvami nalijeme do plastových bábovièek, pøidáme "oèko" z provázku nebo drátku na následné zavìšení a necháme pøes noc zmrznout venku. Druhý den vyklopíme a ozdobíme si stromeèek na školní zahradì. Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky vydává Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim za podpory Støedoèeského kraje pro vnitøní potøebu mateøských škol, které jsou èleny sítì Støedoèeská Mrkvièka. Vychází 3 x do roka. Evidenèní èíslo u MK ÈR: E 16479, ISSN: Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim Mgr. Petra Macháèková, DiS. Pláteníkova 264, Vlašim na svou dlaò - zjištìní, že vzduch proudí také brèkem. Kelímky s vodou - foukáme brèkem do vody, teï vidíme, že se tvoøí malé bublinky, které tvoøí vzduch. Nafukování balonku - balonek se postupnì plní vzduchem, je vìtší a vìtší, naopak vypouštìní balonku - vzduch proudí ven. Ivana Lásková, MŠ Bratøí Èapkù, Pøíbram VII. Zima - pokusy se snìhem - rozpouštìní snìhu ve sklenici (èistý / špinavý) - pokusy s vodou - nechat naplnìnou misku s vodou pøes noc na parapetu - stopy ve snìhu - rozlišit zvíøátka, lidské stopy Jaro - klíèení rostlin (ve sklenìné nádobì pozorovat koøínky) - vytvoøit rozdílné podmínky k životu (bez vody, bez svìtla, zalévat víc,...) Využití školní zahrádky Tel. a fax: nebo internet: Lenka Zajíèková, MŠ Motýlek, Mìlník - poznávání listnatých a jehliènatých stromù a jejich promìny od jara do zimy - skalka s kvìtinami (rozeznávání kvìtin a barev) - tvoøivé hry na pískovišti - experimenty s vodou, pískem, kamínky - v létì chùze po oblázcích, trávì a pískovišti - sbìr listù (využití pøi pracovním vyuèování a výtvarné výchovì), kaštanù a oøechù (využití skoøápek pøi pracovních èinnostech) - nošení nasbíraných kaštanù do lesa zvíøátkùm - pravidelné vycházky k lesu a pozorování a poznávání zvíøat Martina Bilová, MŠ Jirny Zpravodaj byl finanènì podpoøen Støedoèeským krajem. Vážení èlenové Mrkvièky, Støedoèeské Mrkvièky MK ÈR E ISSN: zasíláme Vám poslední letošní Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky. V rozesílce najdete letošní poslední èíslo bulletinu, který je vydáván pro potøeby mateøských škol od roku 2008 celostátnì. V pøíloze najdete také registraci do sítì Mrkvièka na rok Prosíme o její vyplnìní a zaslání zpìt. Tìm, kteøí své èlenství v Mrkvièce obnoví i pro rok 2009, zašleme i první rozesílku v roce øíjna probìhlo v MŠ Kamenice již osmé setkání Støedoèeské Mrkvièky. Zúèastnilo se asi 25 uèitelek z celého kraje. Všichni zúèastnìní si pøipravili své námìty, ale i zpracované projekty na téma "pokusy, experimenty a využití školní zahrady". Vìtšina z nich bohužel nebyla pøenositelná za brány setkání, ale i tak Vám pøinášíme tomto Zpravodaji zajímavé pøíspìvky. Zároveò za nì velmi dìkuji autorkám! Pro pøíští setkání nám své prostory nabídla pražská MŠ Motýlek. Jedním z témat bude tentokrát "voda" Setkání probìhne ve støedu 14. ledna Novinky, akce, informace Vydává Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim pro vnitøní potøebu èlenù Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada Adventní tvoøivý semináø Vánoèní zdobení v duchu èeské tradice Pøijïte se pro vánoèní tvoøení inspirovat tradicemi našich babièek. Spoleènì si vyrobíme vánoèní vrkoè, ozdoby ze vèelího vosku a jiných pøírodních materiálù, nìco sladkého (mandlové tìsto) a budeme také vytváøet drobné ozdoby z pøírodních materiálù. Termín: Úterý 25. listopadu Úèastnický poplatek: 250 Kè Místo konání: Podblanické ekocentrum Vlašim Lektor: Lída Melková, Ekocentrum Kavyl Pøihlášky u P. Macháèkové, Akce je akreditována MŠMT. Na setkání Mrkvièky v MŠ Kamenice jsme se mohli nauèit i písnièky, které zhudebnila místní paní øeditelka Jana Bouèková. Pøejeme Vám klidný advent. Podblanické ekocentrum ÈSOP Vlašim Mgr. Petra Macháèková v Praze 14. ledna MŠ Motýlek, Arabská (kousek od stanice metra Dejvická). Jedno z témat setkání: "Voda". Další témata mùžete sami navrhovat. Na programu bude i prohlídka školky. Èas: 9-13:30 Úèastnický poplatek: 200 Kè Pøihlášky zasílejte do 2. ledna na adresu Podblanického ekocentra ÈSOP Vlašim, telefoniky nebo na Pøihlášku najdete v pøíloze rozesílky, obdržíte ji také em. Akce je akreditována MŠMT. 2008/3

2 Respektovat a být respektován - základní semináø Výchovné a komunikaèní postupy v každodenních situacích V semináøi rozebíráme "tradièní" komunikaèní postupy a spoleènì s úèastníky pøicházíme na to, proè nìkdy nezabírají. Poté nabízíme komunikaèní a výchovné postupy, které mají vìtší šanci omezit množství konfliktù, podporují odpovìdné chování dìtí a jejich sebeúctu a pøispívají k vìtší pohodì ve vztazích. Cílem je pøedevším zlepšení komunikace a soužití s dìtmi, ale získané dovednosti mohou pomoci i ve vztazích s dospìlými (s partnerem, spolupracovníky, pøáteli). 2 Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy, experimenty... Na zahradu s lupou a Hledaèi vzácných listù Co se dìje na skládce dalekohledem Hra pro neomezený poèet hráèù, vìk Pozorování rostlin a živoèichù na naší školní zahradì pomocí lupy (hmyz, drobné rostliny) a pomocí dalekohledu (ptáci, veverky, bažanti, zajíci, ) V podstatì mùžeme pozorování provádìt ve všech roèních obdobích, porovnávat, jak se mìní mnìní rostliny v prùbìhu roku, jací živoèichové v tom kterém období na naší zahradì žijí. Pro zimní pozorování si vyrobíme rùzná krmítka (podle druhù živoèichù, kteøí u nás v zimì na zahradì žijí nebo ji navštìvují) a v zimì je plníme semeny, tvrdým chlebem (ne peèivem!), lojem se semínky, jablky, oøechy a oøíšky, které jsme na podzim na zahradì nasbírali. Mùžeme poøizovat fotodokumentaci a výsledek hodnotit s dìtmi nad fotografiemi nebo pozorování využít jako téma pro výtvarné a pracovní èinnosti. Témata: - Situace, v nichž po dìtech chceme, aby nìco udìlaly nebo naopak nìco nedìlaly. Postupy, které druhé (dìti i dospìlé) vedou k vìtší ochotì vyhovìt. - Jak jednat s dìtmi nebo s dospìlými, kteøí dávají najevo negativní pocity a chovají se "nerozumnì". Lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová; PhDr. Jana Nováèková, CSc. (Spoleènost pro mozkovì kompatibilní vzdìlávání, Praha) Semináø je akreditován MŠMT, úèastníci obdrží osvìdèení. Cena dvoudenního semináøe: 900 Kè. Bìhem semináøe bude k dispozici káva, èaj a voda. Obìd není v cenì semináøe. 4+ Motivace: paní Pøíroda poztrácela na naší zahradì vzácné listy z kouzelného stromu. Pomùžeme jí je najít? Pomùcky: rùznì barevné fáborky, stromy s nízko položenými vìtvemi nebo køoviny, izolepa, nìkolik výraznì odlišných listù - nejlépe velkých javorových. Postup : oznaèíme si stromy nebo køoviny fáborky a na spodní vìtev pøilepím e v ž d y j e d e n odlišný l i s t. Vytvoøím Paní Pøíroda poztrácela na naší zahradì vzácné listy z kouzelného stromu. Pomùžeme jí je najít? e družstva po 5 hráèích, každé družstvo má svou barvu stromu. Ten si musí na zahradì najít a na nìm hledají vzácný list. Bezpeènost:nelezeme na stromy a nelámeme vìtve! Celoroèní projekty EVVO v MŠ Na konferenci ve Vlašimi byli témìø všichni nadšení z Jany Modré. Protože jsme z ní nadšení také, pozvali jsme ji na další semináø. Tentokráte bude více èasu na Janiny nápady. Budeme se vìnovat celoroèním projektùm EVVO v MŠ, nìkteré Vám Jana pøedstaví a ukáže konkrétní aktivity. Lektorka: Mgr. Jana Modrá, obèanské sdružení Silva Sacra Termín: 22. dubna 2009 (9:00-14:00) Místo konání: místo konání bude upøesnìno. Termín pro doruèení pøihlášek: 10. Termín: Více informací: dubna (pøihláška ke stažení na (první den: 9:00-17:00; druhý den: 8:00-14:15) P. Macháèková Cena: 250 Kè. Semináø je akreditován MŠMT Dlouhodobý projekt pro celý školní rok Co potøebujeme: desky na pokusnou ohradu-4ks 1,5m dlouhé, 0,5m široké (nebo prkna), folii na vyložení jámy,odpady:a)slupky z brambor, zbytky ovoce a zeleniny, b) papír, karton, c) bavlnìná látka, d) igelitový pytel, e) kus gumy z pneu, f) plastová láhev. 6 døevìných zapichovacích tabulek na popisky, fotoaparát. Postup:1. povídáme si nejprve s dìtmi o tøídìní odpadù v kontaktním kruhu, proè tøídíme, kdo tøídí doma, jak tøídíme ve školce a co se s jednotlivými druhy odpadù stane po odvezení kontejnerù. Co je recyklace? Co je skládka a co se na ní dìje, co by se stalo, kdyby se na skládku vozil všechen odpad bez tøídìní? Vyzkoušíme si to! Na naší zahradì si v rohu z a l o ž í m e experimentální skládku. Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 Nápadník: Pokusy a experimenty TØÍDÍM, TØÍDÍŠ, TØÍDÍME Cíl: nauèit dìti, jak tøídit odpad a proè, jak využít odpadový materiál ve výtvarné a pracovní výchovì Na úvod - jako motivaci - si vymyslím nìjakou pohádku nebo pøíbìh, ve kterém se objeví problematika odpadkù a zneèištìného okolí. Napø. vybrat si také nìjaký obrázek odpadku a pøipevnit magnetkou ke správné barvì popelnice. GRAFICKÉ LISTY Rozdáme dìtem grafické listy, na kterých jsou obrázky odpadkù a b a r e v n é popelnice. Dìti mají za úkol spojit èarou danou popelnici s odpadkem, který do ní patøí. Byl jednou jeden les, a ten byl velice smutný. Do našeho lesa se chodili dívat všichni lidé z blízkého, ale i dalekého okolí, protože to byl jeden z nejhezèích lesù široko, daleko... Velice pìknì s tímto materiálem pracuje pí. Horová, odkud mám také nìkolik nápadù 1) Rolièky od toaletního papíru - z tìchto rolièek jdou velice dobøe rùzná zvíøátka, postavièky, stromy, kvìtiny. 2) Víèka od PET lahví - stavebnice, spoleèenská hra Èlovìèe, nezlob se, skládání obrázkù, koleèka k autíèkùm,.. 3) Starý papír - vhodný k maèkání a trhání - jablíèka, koule na Tv - nácvik hodu horním obloukem, sluníèko, kuøátko, 4) Krabièky - domeèky, autíèka, postavy, semafor,... K našemu pøíbìhu by se hodilo vyrobit Byl jednou jeden nìjaké stromy (les) z rolièek od les, a ten byl velice toaletního papíru, nebo papírových smutný. Víte proè, utìrek, které natøeme na hnìdou dìti? Hned vám to barvu a polepíme zeleným barevným povím. Do našeho lesa se chodili dívat VYCHÁZKA papírem. Autíèko vyrobíme za pomoci všichni lidé z blízkého i dalekého okolí, jedné vìtší krabièky a místo kol nám protože to byl jeden z nejhezèích lesù Pøi vycházce ven s sebou vezmeme poslouží 4 víèka od PET lahví. Mùžeme široko, daleko. Jenže, co se nestalo. papíry, které již nepotøebujeme, tìmito loutkami zahrát náš Tito lidé si sebou brali svaèiny a sklenice a plastové lahve a pùjdeme se vymyšlený pøíbìh nebo si je vyrobit na odhazovali papíry, pytlíky (co ještì asi podívat, jak takové tøídìní odpadu konec èinnosti jako vzpomínku na naše dìti?) všude kolem sebe, až ten les už vypadá ve skuteènosti. Necháme si od tøídìní odpadu. nebyl nejkrásnìjší, ale stal se z nìho dìtí poradit, do jaké popelnice co Mùžeme také sestavit na pøedem nejšpinavìjší les, který známe. A tak vyhodit. nakreslený obrázek na velkém papíru se z nìho stal i ten nejsmutnìjší les, NEBO: autíèko, strom, popeláøe s pomocí který bylo slyšet daleko, jak pláèe a Posbíráme odpadky na zahradì nebo v víèek od PET lahví. naøíká. Jeho pláè slyšelo popeláøské okolí naší školy a pùjdeme je roztøídit k auto a tak si øeklo, že mu pomùže. nejbližším popelnicím na odpad a opìt Hana Doležalová, MŠ Psáry Naložilo pana popeláøe i s jeho si necháme od dìtí poradit. kamarádem a jeli ten smutný les NEBO: vyèistit od všeho co tam nepatøí (opìt Se jdeme podívat do vyjmenujeme s pomocí dìtí). lesa, jak to v nìm Rozmístili po lese nìkolik popelnic a vypadá a zda je ten od té doby lidé odhazují odpadky jen náš les také smutný, do urèených popelnic a les je zase špinavý, nebo jeden z nejhezèích a nejveselejších z veselý a bez okolí. odpadkù. SPOLEÈNÁ PRÁCE Ukážeme si po pøeètení, které popelnice jsou na co a jak se tøídí odpad. Tyto popelnice máme již pøedem pøipravené a dáme je na magnetickou tabuli. Ke každé popelnici pøipevníme jeden vzorek toho, co do ní patøí (vystøižené z novin, letákù,..). ŽLUTÁ - PLASTY MODRÁ - PAPÍR ZELENÁ - SKLO ÈERNÁ - OSTATNÍ ODPAD Dáme dìtem možnost NÁPADY, JAK VYUŽÍT ODPADOVÝ MATERIÁL Tøídìním odpadu v prùbìhu roku si mùžeme nastøádat odpadový materiál, který nemusíme vyhazovat, ale je i dále k použití, jako tøeba role od toaletního papíru, víèka od PET lahví, PET lahve, odstøižky, odøezky, Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 5

3 Nápadník: Pokusy a experimenty 2. postavíme si v rohu zahrady zpìv v zimì venku, napadlo nás silnou, a postøíkáme ji ohrádku, kterou vyložíme folií scházet se na zahradì pod smrkem a vodou. a do poloviny zasypeme tøešní, která roste vedle. 2. Do sklenice vložíme opatrnì žížaly. zeminou nebo pískem. Nad námi svítí elektrické svíèky, Na litrovou sklenici budeme 3. provázkem si ji svrchu rodièe, pøíbuzní a sourozenci mají ve potøebovat asi 4-5 žížal. Chráníme je rozdìlíme na 6 polí a do pøed prudkým svìtlem. každého položíme jeden druh 3. Pøikryjeme vrchní vrstvu pùdy o d p a d u, o z n a è í m e suchým listím a pak celou sklenici z a p i c h o v a c í t a b u l k o u, zakryjeme kusem tmavé látky nebo ji vyfotografujeme a zasypeme. dáme na tmavé místo. Žížaly si musí 4. skládka si,,žije v klidu do konce školního roku, kdy v y k o p e m e j e d n o t l i v á p o l e a myslet, že jsou pod zemí. Necháme sklenici se žížalami nìkolik pøesvìdèíme se, jak se odpad dní v klidu. Když si ji pak budeme rozkládá. Poøídíme nové fotografie, po prohlížet, zjistíme, že žížaly si už v vyvolání oboje fotografie oznaèíme písku a v pùdì staèily provrtat celou datem vložení a odkrytí. Dìti se samy øadu chodbièek, až se spolu zaèaly pøesvìdèí, že je nutné odpad tøídit a sklenièkách svíèku a dìti pøevleèené za jednotlivé vrstvy mísit. Žížaly si do dál zpracovávat nebo plast, guma a pastýøe, andìly, Marii, Mikuláše, èerta svých chodbièek natahaly také potravu igelit se vùbec nerozkládají. Papír se u Betléma, který tvoøí pøístøešek pro suché listí z horní vrstvy. sice rozkládá, ale mùže se i recyklovat jeslièky se senem pøinášejí Ježíškovi na sešity, obaly, toaletní papír, dary, zpívají a dramatizují písnì s MRAVENCI Hurá za Ferdou 5. v ý s l e d k y e x p e r i m e n t u adventní, zimní a vánoèní tematikou za zdokumentujeme ve výstavce doprovodu elektrofonických varhan aj. 1. Nejprve je tøeba objevit fotografií s popisem. nástrojù. Rodièe dostanou pøedem mraveništì. Hmyz se venku pohybuje Martina Bohuòková, MŠ Mšeno zpìvníèky a pøidávají se k nám. jen za urèitých podmínek. Dùležité je Konèíme tradiènì, abychom k vám za teplo. rok pøišli a vás ve zdraví zas našli, 2. Jakmile objevíte mravence, položte 3 nápady z naší zahrady radujme, veselme se... jim do cesty tenký plátek ovoce. 1. Poklady naší zahrady - hmatová Pak se všichni jdeme ohøát do Mravenec mùže kousek ovoce sníst cestièka spojovací nebo si kousek odnést. Pøed asi 5 m dlouhou chodby, 3. Asi za hodinu si ovoce zkontrolujte. lavièkou jsme upravili kde nás Je na nìm více mravencù? A jestli ano, Žížaly mají na zahradì prostor vysypaný è e k á co dìlají? pískem, široký asi 50cm. dùležitý úkol - pomáhají spoleènì 4. Jakmile se zde objeví množství Bìhem roku na nìj dìti udržovat pùdu v dobrém upeèené mravencù, zmìòte polohu ovoce. nosí a pokládají, co na cukroví, Dejte je kousek stranou. Co mravenci zahradì najdou - stavu. køížaly, udìlají? pøírodní poklady - a tvoøí oøechy a pruhy ze šišek borovice, èaj. Takto Mravenci žijí ve velkých spoleèenstvích smrku, mechu, kamínkù, listù, bílého naše zahrada ožijte i veèer. a navzájem si pomáhají. Jakmile jeden písku, velkých kamenù, jehlièí, Anna Caithamlová, mravenec najde kousek dobrého jídla, klacíkù, žaludù. Dìti pak hmatem se MŠ Kladno, Plzeòská zavede k nìmu i ostatní, aby se také zavázanýma oèima mohou hádat, èeho najedli. Následují jeden druhého a se dotýkají, v létì i bosou nohou na vytváøí tak spoleènou cestu. Chodí tam lavièce. ŽÍŽALÍ FARMA a nazpátek a nosí kousek po kousku zásoby do svého mraveništì. Jestliže 2. Co se dìje v lahvi Pomùcky: lopatka, misky, ostøikovaè, ovoce posunete, mravenci je stejnì V køoví forsýtie máme schovanou 4 mistièka, tmavá látka, sklenice, žížaly najdou. Ale místo toho, aby vytvoøili litrovou sklenìnou zavaøovací sklenici novou, kratší cestu, budou následovat od okurek. Chodíme pozorovat, co se v Žížaly mají na zahradì dùležitý úkol - jeden z druhým po té staré. ní zmìnilo a odpovídáme si na otázky. pomáhají udržovat pùdu v Odkud se v ní vzala voda - pršelo. Proè dobrém stavu. Abychom je je tam led - byl mráz. Kdo udìlal mohli pøi práci dobøe pavuèinu - pavouk. Kdo tam zavál listí pozorovat, založíme si - vítr atd. jednoduchou žížalí farmu. Až se o jejich životì dostateènì 3. Zpívání s rodièi pouèíme, pustíme žížaly zase Pøed Vánocemi jsme se zpátky tam, kde jsme je scházeli s rodièi u živého Betléma na námìstí, abychom si spoleènì nasbírali. 1. Naplníme sklenici støídavì zazpívali pásmo koled. vrstvami pùdy a písku. Abychom zkrátili pobyt a Každou vrstvu asi 2,5 cm Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008 3

4 4 Nápadník: Pokusy a experimenty Nápady pro šikovné ruce sebe a snažíme se je 1) Pøivítání v podzimním království pojmenovat - upozorníme dìti na chování v pøírodì Z knihy NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUCE, - spoleènì èekáme na pøíchod skøítka, HRA nakl. Svojtka jsem vybrala nìkolik který si s námi bude hrát Na principu hry "Pan èáp hezkých nápadù viz. okopírované - voláme na skøítka, dokud se neobjeví ztratil èepièku", jen místo stránky Øeøichové záhonky, Ostrùvky v (loutka, nebo kolegynì) barev øíkáme pøírodniny, moøi èi Mechová zahrádka. (Bylo k - všichni se pøivítáme a skøítek nás které dìti mohou najít ve rozdání pro úèastníky setkání, pozn. pozve do svého podzimního království svém okolí. Pan èáp ztratil red.) èepièku, která byla z listí, ze 2) Povídání o podzimu (pod stromem) šišek, z mechu, Dìti danou Ještì jsem s dìtmi zkoušela vypìstovat - chytíme se za ruce a vytvoøíme kruh, pøírodninu najdou a pohladí ji, vezmou rostlinku z listu africké fialky: skøítek nás vyzve, abychom zavøeli oèi do ruky a prohlédnou si ji. Na závìr hry vytvoøí spoleènì velkou èepici pro èápa 1. Nùžkami jsme odstøihli list se ze všech dostupných pøírodnin. stonkem a dali do malé lahvièky z vodou, kterou bylo potøeba dolévat. 4) Stavba stromu 2. Po nìkolika dnech se objeví malé - další úkol na cestì pøírodou koøínky. V té chvíli je tøeba zasadit - posloucháme ptáky, kteøí žijí v lístek do kvìtináèe. pøírodì 3. Rostlinku je tøeba mít na svìtlém HRA místì, ale ne na pøímém slunci a Dìti pobíhají mezi stromy a opatrnì zalévat. pøedstavují ptáky, skøítek se snaží dìti pochytat, ale každé dítì má možnost A ze stejné knihy je i naše bøeè anová se zachránit tím, že obejme strom vìž: (domeèek). Na konci hry si každé dítì 1. Do kvìtináèe dáme na dno kamínky a najde nìjaký strom, který obejme a naplníme ho hlínou. rukou si pohladí kùru. Skøítek seznámí 2. Ètyøi tyèky asi 30 cm dlouhé na dìti s jednotlivými èástmi stromu jednom konci svážeme a dolní konce (kmen, koruna, ) a dìti mají za úkol zapíchneme do kvìtináèe tak, aby se a zaposlouchali se do okolních zvukù, ukazovat dané èásti stromu. jejich konce dotýkaly stìn. po otevøení oèí øíkají dìti, co slyšely a 3. U jedné z tyèek udìláme do hlíny snaží se urèit i smìr, odkud ten zvuk POKUS malou díru a do ní vložíme rostlinku zaslechly. Dáme dìtem papíry, voskovku a bøeè anu a doplníme hlínu a - vyjmenujeme vše, co vidíme z místa, spoleènì si zkusíme výtvarnou upìchujeme. Totéž udìláme u každé kde stojíme - stromy, listy, techniku nazvanou FROTÁŽ. tyèky. Nejdelší šlahouny každé rostliny - skøítek se dìtí ptá napø. Co mají Na kmen stromu po jeho odvodu ovineme okolo jedné tyèky. Když stromy na vìtvích? Co dìlá listí na položíme papír a dolù pøejíždíme v budeme mít kvìtináè menší staèí podzim? Co se na podzim v pøírodì jednom místì voskovkou po papíøe. rostlinka jedna. mìní? Odkud padá listí? Takto si mùžeme otisknout nìkolik 4. Jak bude bøeè an rùst, každé dva rùzných stromù, vždy jinou barvou. nebo tøi dny ovíjíme jeho stonky okolo HRA tyèek. Skøítek si stoupne mezi dìti a znázorní Na konci stezky se s dìtmi skøítek 5. Kvìtináè mùžeme nabarvit a svou strom. Dìti pøedstavují listí. Zaènou rozlouèí a dá jim nìjaký malý dárek na bøeè anovou vìž na vánoce ozdobit foukat ústy jako vítr a bìhají kolem rozlouèenou (razítko, obrázek,..) vánoèními ozdobami. skøítka dokola jako Bøeè an mùžeme takto pìstovat padající listy. Na V mateøské kdykoliv bìhem roku. Vyroste za 3-4 tlesknutí si sednou do š k o l e Podzimníèek na své cestì týdny. døepu. pokraèuje- Po skonèení si ukazuje dìtem v pøírodì me pro- Magda Kupková, MŠ Slapy nasbírají spadané podzimní království, ve gram tím, listí, které mají ve že si s kterém si spoleènì hrají a svém okolí, d ì t m i PODZIMNÍÈEK A JEHO prohlédnou si je a provádìjí jednoduchá vyrobíme KRÁLOVSTVÍ rozdìlí na hromádky stromy pozorování. malých a velkých n e b o Místo: les, louka, zahrada listù. Na závìr berou závìsy z Postup: Dìti provází skøítek listy do rukou a vyhazují je do vzduchu, nasbíraných listù a nad Podzimníèek, který jim pozorují, jak listí padá. Nasbíráme si nimi si zopakujeme, co ukazuje na své cestì v nìjaké listy na výrobu stromù v MŠ. se nám líbilo a co známe p ø í r o d ì p o d z i m n í z vycházky se skøítkem. království, ve kterém si 3) Poznáváme pøírodniny spoleènì hrají a provádìjí - pøi procházce se skøítkem za dalším Hana Doležalová, jednoduchá pozorování. úkolem si všímáme pøírodnin kolem MŠ Psáry Zpravodaj Støedoèeské Mrkvièky 3/2008

5 Pøihláška na Pøihláška na Pøihláška na

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace:

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace: PRÁCE SE DØEVEM Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026 Pøíjemce dotace: Centrum rozvojových aktivit Unie zamìstnavatelských svazù ÈR Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 IÈ: 41694287 Spolufinancováno

Více

RECYKLART adventní období a èas Vánoc

RECYKLART adventní období a èas Vánoc semináø RECYKLART adventní období a èas Vánoc Poøadatel: Krajský úøad Jihoèeského kraje Èeské Budìjovice Odbor životního prostøedí, zemìdìlství a lesnictví Realizátor: Tvor výtvarný atelier Lektoøi: Mgr.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

PRACOVNÍ LIST. Byliny

PRACOVNÍ LIST. Byliny R IVP 4. 1/6 ZNÁŠ BYLINY? Pokus se vypsat co nejvíce druhù bylin do zavaøovací sklenice. Pokud si vzpomeneš na nìjakou bylinku a nevíš její název, mùžeš se jí pokusit ji i nakreslit. A BYLINY A JEJICH

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Sazeničky z miniskleníků přesadíme do připravených

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Dlouhodobé pozorování rozkladu přírodních a cizorodých látek v půdě

Dlouhodobé pozorování rozkladu přírodních a cizorodých látek v půdě Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dlouhodobé pozorování rozkladu přírodních a cizorodých látek v půdě (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-10

Více

METODIKA BØEZEN 1. JARO 2. STAVBA ROSTLIN 3. HOSPODÁØSKÁ ZVÍØATA 4. RECYKLACE PLASTÙ 5. VELIKONOCE

METODIKA BØEZEN 1. JARO 2. STAVBA ROSTLIN 3. HOSPODÁØSKÁ ZVÍØATA 4. RECYKLACE PLASTÙ 5. VELIKONOCE METODIKA BØEZEN 1. JARO 2. STAVBA ROSTLIN 3. HOSPODÁØSKÁ ZVÍØATA 4. RECYKLACE PLASTÙ 5. VELIKONOCE JARO na barevný proužek papíru napíše každý žák, co se mu vybaví, když se øekne jaro, spoleèné tøídìní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna biologie téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika pomůcky: papír, tužka, metodiky pro výuku praktik (názvy cvičení) popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Poznáváme ovoce a zeleninu. Učit děti zdravým stravovacím návykům. (Vaření zeleninové polévky, pečení jablkového koláče, strouhání zelí )

Poznáváme ovoce a zeleninu. Učit děti zdravým stravovacím návykům. (Vaření zeleninové polévky, pečení jablkového koláče, strouhání zelí ) PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁŘÍ Poznáváme školku, školní zahradu, okolí školky. Učit děti dbát bezpečnostní pravidla při každodenních činnostech v MŠ, při pobytu na zahradě či na vycházce. Sledování

Více

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník EKO Kamarád s prírodou ˇ průzkumník Máš zájem o přírodu a životní prostředí vůbec? Pokud ano, bude pro tebe snadné splnit všechny mise, které si vybereš. Po jejich dosažení se staneš hrdým držitelem eko-certifikátu

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Metodika vzdělávacího programu KA 1

Metodika vzdělávacího programu KA 1 Metodika vzdělávacího programu KA 1 Název projektu: Číslo projektu: Příroda člověku, člověk přírodě EHP-CZ02-OV-1-035-2015 Realizátor: Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s., Dostupnost

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Eko OSV VDO EGS MKV ENV MED

Eko OSV VDO EGS MKV ENV MED VV-026.1 I. st. ÈJ Dárek pro maminku D Eko OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Metoda rozvíjí fantazii a vede k využívání odpadového materiálu. Smìøujeme ke kompetencím -

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list.

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list. 3-5 years Název aktivity: Jak prostředí ovlivňuje růst rostlin? Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Biologické vědy Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka

NÁZEV AKTIVITY. Čas na přípravu. 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka NÁZEV AKTIVITY 5 minut 7 lístečků pro každého žáka (viteály) Venkovní prostředí, cesta, les, louka Po dobu výletu (celý den nebo dle potřeby) Každý dostanete sedm viteálů (životů) a do konce výletu se

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Vznik půdy. Jak půdu ničíme

Vznik půdy. Jak půdu ničíme Půda Půda je základní podmínkou pro život rostlin, živočichů i hub. Půda tvoří jen tenkou vrstvu na povrchu pevnin. Půda zadržuje v krajině vodu (vsakuje ji). Půda obsahuje: zvětralé částečky hornin rozložené

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou Přírodní zahrada v mateřské škole Přírodní zahrada je velmi hodnotným životním prostorem. Představuje pestrý a biologicky

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ČINNOST družiny na měsíc

ČINNOST družiny na měsíc ČINNOST družiny na měsíc březen Poznáváme své město a jeho okolí Navštěvujeme muzea, divadla a historické památky naší země 1. 3. II.,IV. a VI. oddělení (1. A, 1. B, 2. B) Archa Noemova - program (Národní

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

R A N Ž Á D A. Jak jsme brali Moštobraní. Kdo se nebojí na Strašidlovou noènírnu? Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Jak jsme brali Moštobraní. Kdo se nebojí na Strašidlovou noènírnu? Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: listopad 2014 roèník 9, èíslo 3 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Jak jsme brali Moštobraní Co všechno se dá udìlat z jablek?

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Už je tady podzim Kateřina Klementová Cíl: seznámit děti s charakteristikou ročního období, rozvoj myšlení, paměti, spolupráce, jemné a hrubé motoriky Věk: 4-5 let Postup: PONDĚLÍ Komunitní kruh: povídání

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2014 2015 V Bohumíně 1. září 2014 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016

zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na 1. pololetí ŠR 2015/2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz zve na výtvarné a dramatické vzdělávací programy na

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE: D NÁMĚT: Odlévání stop JMÉNO: Michael Vraný TŘÍDA: VII. B ŠKOLNÍ ROK: 2016 17 ADRESA ŠKOLY: ZŠ Kolín, Prokopa Velikého 633, Kolín 4 ÚVOD Proč jsem si vybral zrovna odlévání

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více