JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-"

Transkript

1

2

3

4

5 JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

6

7 VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU F. TOPI V PRAZE.

8 rada I { Tiskem Unie" v Praze.

9 PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje- a jazykozpytným! Obecn platí, do vcí odborných náleží slovo jen povolaným odborníkm. A pisatel, povoláním, není ani z prvního ani z druhého odboru. Náleží mu tedy, nco vysvtliti. S pátým kížkem ve znaku zpravidla se už nepleteme do vcí, po kterých nám nic není. Nemíchat se do odborných rozprav sám donedávna pokládal za pravidlo života. Od mládí se zajímal o záhady krajinných názv. ím to, že máme Jizery v echách, Izary v Nmecku, Izry ve Francii a pod.? Vývody Jana Kollára, který hledal staré Slovany ve Švýcarsku, v Itálii, zdály se mu dýchati jakous vyšší logikou života. Vda však odmítala rozhodn pokusy slovanského uence a vštce. To vdl. Nezbývalo, než se pokloniti. Úctu k Symbolm vyšší snahy lidstva od dtství ml vštípenu v srdci. Až r vyšla studie M. Žunkoviova o významu jmen místních. Bylo to nové, silné, pesvdivé. Vnucovala se otázka: Co na to asi Vda?" Dvojí se dalo oekávat. Bu uzná Vda pedložené doklady a vývody za správné, pijme je za své a bude poítat dále s novým svtlem. Anebo shledá Vda lichotu vci a vyvrátí, co tu podáno, doklady a vývody ješt více pesvdivými. Jedno ni druhé se nestalo. Za to nco, co pekvapovalo, zaráželo. Povolaní zástupci Vdy

10 neobírali se tuze pedloženými doklady a vývody, za to však tím horlivji obiaceli pozornost k osob pracovníka, k jeho stavu, k nedostatku akademického titulu a konec konc, dílo jeho krátce nazvali pošetilostí. Dojem byl trapný. Jak? Na veejnosti objeví se blud, šíí se, zachvacuje mysle. Vda, mocí dvod a doklad, mohla by rázem opravit, kde poblouzeno. Nedbá však a jen osobní stránkou vci se baví? Takový že by byl úkol povolané, opravdové Vdy?... Bylo patrno, nkde tu nco není v poádku! Kde a co asi? Kdo vc vyšetí? Vábilo nco, pustit se hned po stop. Stopy však vedou na pole nezvyklé, do konin obor odlehlých, málo schdných. Kam by se tam chtl odvažovat laik, nepovoianec? Co však naplat! Chceš-li vidt a rozeznávat vci zmatené, nespoléhej na cizí oi, sám svoje otevil Tak došlo na stránky, jež tu následují. Žádná vdecká práce, emu tak íkají, zajisté. Pouhý záznam skromného zvdavce, který se snaží, pouit se v otázce, jež ho zaujala, a jen by si pál, aby mu jménem a vahou veejných mocností nebylo pedem prohlašováno za pochode záící, co zatím samo silou vlastního paprsku není s to, ukojit mysl, toužící po svtle. Jen bude-li co plátno tiché, malomocné pání vi silám slepého mechanismu, jaké už vládnou všemi svazy života spoleenského i kulturního? Taká tu jest otázka. V PRAZE, v únoru 1912.

11 I. NÁPADNOSTI. Za rozmluvy pátelské obrácena e ke zvláštnostem místních názv. Známý práv se byl vrátil z cesty. Bylo mu nápadno, jak zídka v názvu piléhá význam slova ku pomrm místa. Tak posledn mu to kmitlo hlavou na Ženevském jezee. Mezi Montreux a Villeneuve, poblíž známého z Byronovy básn zámku Chillonu, je nepatrné místeko, Grand-Champ. Jak se tu vzalo to jméno? Beh je srázný, skoro strmý. Sotva úzká silnice táhne se kolem jezera. A hle! Grand-Champ = širé pole! Kde tu jaký dvod pro takový název? Nic zvláštního! Tak bývá s názvy míst také jinde. Hodí se málo k okolnostem. Nebo docela se nehodí. Co znamenají u Prahy jména známých vesnic: Mokropsy, Hostivae, Hrdloezy? Bláznovská jména. Nelze pece takové názvy doopravdy vykládat! A pece každé slovo pišlo njak na svt, mlo kdysi svoji píinu, svj podnt, svj smysl... Jaký asi? tvar! A mlo arci svj kdysi pvodní zvuk a i se tvary názv mní?

12 Jak by se nemnily! Všecko v pírod podléhá zákonu zmny. Také názvy míst asem dojista se mnily. Aspo dokud nebyly ustáleny písmem. Dnes arci jméno chránno je i zákonem. Druhdy však tvar slova libovoln se válel po jazyku lidu. A v živém toku mluvy název upravoval mimodk své tvary jako oblázek v potoce. Totéž slovo bhem vk na rzných místech a v rzných koninách tím zpsobem docela odchylného zvuku i tvaru nabylo. Jak to možno jistit? Srovnáním velkého množství ukázek vysvítá zjev. Tvary zeteln se kupí v urité typy. Mokrovce, Mokrovice, Mokiny, Mrkvice, Mrkovy, Mrakový, Mrákovice, Markovice a pod. ukazují k témuž typu. Pvodn název mokrého místa. Bhem asu odpadla poteba, pihlížeti ku povaze pdy. Snad se i povaha pdy zmnila, pda dávno vyschla, zbylo jméno, holá slupka. Neustáleno písmem, ledabyle vyslovováno, všelijak se utváelo na rzných místech. Nkde íkají te Mokrousy, jinde Mokrovousy, nkde Markovice, jinde Mrhalovice a zde konen Mokropsy... Snad pezdívkou? Možná. Snad jen bezdky. Nejzajímavjší obdoby zvuku se najdou, kde oblasti rzných jazyk se stýkají. Naše ponmené kraje jsou klassická pda pro takové pezvuky. Na eské stran íkají Kozobrda, Kosobrda, Kozorady i Kocerady, nmecké mluvidlo upravilo si název na Gotschenroda, jinde na Gossenreuth ne-li dokonce na Kás und Brod" nebo Katzenbraten. Jméno vyslovují sta let, nic pi nm nemyslí. Zvykli mu, nikomu není nápadno. Mají za to, že tak slulo místo hned od poátku svta.

13 A že bývalo vždy nmecké! Nebo francouzské, italské, i jakékoliv. My také nic nemyslíme pi našich Vystrkovech nebo Nouzovech nebo Pemyšleních. Což zjev se vyskytuje i v cizin? Jsou typy, které se táhnou zeteln vší Evropou, od konce do konce. Od západních Bretagní a Britanií, Verdun a Vertign, Veron a Vieron pes nmecké Bardy a Wredy, Werdeny a Wórthy, Berny, Brunny, Braueny, Fraueny až do našich Brd a Vrd, Brn a Vrn jediný spolený ád zdá se vládnouti místním názvm od Pyrenejí až do Kavkazu. Jaký ád? Rád typ. Je-li zjev tak jistý? Co znaí typy? Množství doklad je pílišné. Nkdy zdá se význam vystupovat dosti zeteln, jindy vypadá zkalen, rozmarn zmten, zkroucen. Nkdy jeví se docela zasten a ztemnn. Co kdysi mohly as vyjadovati názvy Podbrady, Pardubice, Olomúc atd. je nám echm dnes už fak nejasno jako Nmcm jejich názvy Paderborn, Barderup, Barntrup, Bartovick nebo HoUamunds, Románm jejich Ponderoide, Pontevendra, Pordenone, Ollomont atd. Naše Proevily nám dnes místn tak málo vysvtlují jako Nmcm njaké Kretschenbuhl nebo Francouzm Froschvilliers. Leda píbuznost typu bije do oí. A Grand-Champ? Má co do typu nejširší píbuzenstvo. Na románské stran množství Granges-, Granchett, Grandson, Grandsac-, Grand-Jean, Grand- Chien a pod. souvisí typem s nmeckými Grád-

14 10 scheiny, Radsteiny, Grassteiny, Radschiny, Ratschny a táhne se nmeckým krajem až do pímého sousedstva našich Raan, Radešan, Hradešan, Hradešín, Radešín i Hradan. Grand-Champ ve Švýcarsku a naše Hradany? Není-li srovnání trochu - smlé? Naše Hradany mluví k nám, pravda, zcela historickým významem. Francouzské Grand- Champ jako nmecké Grasstein je holý zvuk, ale typ je nesporn týž. Híka náhody! Jde-li však náhod do set a tisíc? A jestli shoda pípad ukazuje dokonce i k jisté souvislosti idejné, soustavné, takka organické? Na píklad? Jestli ty Grand-Champy, Grassteiny a tak dále ukazují nápadn a souhlasn k místm takových vlastností, že tam kdysi mohla bývat i snad dle zachovaných stop skuten bývala hradišt,..? Zajímavo zajisté. Le vdecky nelze vc hrady, hradany. pece brát do opravdy. Pro by ne? Protože v Nmecku, ve Francii a dále nikdy žádní echové nesedh, aby tu byli zakládali svoje hradišt. Ne-li echové, snad njaký kmen echm národn blízký....? Kdo to praví? Ani žádní Slované! Nkdo velmi rozhodující. Sama Vda. Snad se Vda mýlí? Všickni jsme tak omylni. lovk je omylný. Ten onen vdec mže se mýlit, Vda se nemýlí. Je píliš rozvážná,

15 obezelá, chladnokrevná. Vda nic netvrdí, co nemže dokázat. A dokázala-li vda, co tvrdí? Je-li opravdu nesporno, že Slované nikdy na Západ nesedli? Není pochyby, Vda má své dkazy pohotov. Sám nejsem odborník. Nemám na to asu. Jste-li však zvdav, obrate se s dvrou k Vd. Jist vás pouí... Tak se rozmluva obrátila. Nebylo dále eho namítati. Poklonili jste se v duchu. Je vskutku pedevším teba, obeziiámit se blíže se vším, co Vda uí. A s tím pevným ú lyslem jste se známému poroueli. D a a 11

16 II. ÚKOL VÉDY. Léta letí. Zase jednou jste se potkali se svým známým. Byli jste mezi tím hodn pilni. Shánli jste kde jaké dilo vdou prohlášené, staré i nové. A noili se do jeho hlubin. Ochoty pán správc a strážc veejných knihoven notn jste zneužívali. A nelitujete asu ni práce. Mnoho zajímavého jste zvdli, mnohou cennou vdomost získali. Jste již tedy vyléeni ze svých fantasií? Jak to, vyléeni? Vda pece pro svj názor uvádí pevné dvody a doklady? Dvod dost i doklad, ale... Nešly vám snad na mysl? Možná dost. Otázka je odborná. Jsou vývody, jež nelze sledovat bez odborné pípravy. Není odboru vdy tak nepístupného, aby prmrný intelligent, má-li živý zájem, nemohl si za njaký rok pilné práce získat potebné pípravy a pochopit, co vykládá astronom, chemik, národní hospodá... A výklad vdy o djinách Evropy pedhistorických? Snad je zcela zajímavý, ale nedovede pesvdit.

17 13 Celý vzdlaný svt pece uznává stanovisko vdy, pijímá je za své. Je tedy pesvden. Je dvojí druh pesvdení. Jedno z pocitu dvry, druhé z rozumu. Vzdlaný svt nemá asu, rozumovat všemi smry a obory. Spoléhá prost na jméno i práci Vdy. Slyší, že Slované objevují se v djinách poprvé njaké století díve i pozdji po Kristu a už si dále neláme hlavy. Všecky knihy a pomcky djepisné to opakují. A vzdlaný svt u ž j e pesvden: Slované zaujali svá dnešní sídla až nkdy po Kristu. Díve i pozdji. Vda mu to praví. i to snad není pravda? Aspo, blíže shledáno, neodpovídá to poznatkm rozumovým. A vývody Vdy mají pedevším mluvit k rozumu. A nemluví snad? Co vadí výkladm Vdy dávnovku Evropy? o Pedevším nedostatek pevného základu. Základem každé opravdové vdy jsou pesn vymezené pojmy. A vda o dávnovku evropském jich nemá. Mluví na p. o njakém prý,, sthování národ", pokládá je za jistou vc a nestará se, je-li vc vbec m o ž n a. Vda mluví o starých národech a nedbá, zdali jmen a, která uvádí, vbec mohla znamenati národy. Pro by nebylo sthování národ možno? Protože národové se nesthují. Je to neznámý zjev. Nikdo ješt nevidl, aby se národ sthoval. Snad dnes. Ale za starých as? Tenkrát Za žádných as nemohly být takové pomry, aby pestaly platit zákony pírody. A je proti zákonu pírody, aby národ z nenadání se byly jiné pomry.

18 14 zvedl, opustil své byty, svoji pdu, své zvyky a zpsoby života, aby pojal úmysl, všecko to rázem zmnit a odejít nkam do neznáma. Pro by bylo nemožno? Vidíme pece denn: lidé se sthují. A sthovali se vždycky. Lidé se sthují, jedinci! Teba i množství jedinc, celé výpravy se sthují, ale národ se nesthuje. Nemže prost. Pro by nemohl? Protože národ je bytost hromadná, organická, srostlá se svojí pdou. lovk mže, ale Národ nemže se od pdy trhnout. A pece je známý zjev kmenfi koovných! Neustále pejíždjí, stídají pdu. Nestídají. Koují prost s místa na místo dle roních poasí, ale v e svém ú z e m í, na své vlastní pd, na které se zrodili a kterou nemohou opustit. A pece sthování není výmysl Vdy. Historie výslovn zaznamenává jména národ, kteí se sthovali. Co jiného byly vpády Hun, Avar, Vandal, Goth? Co výpravy a pechody Boj, Markoman a nesíslných druhých kmen, o nichž se te? Co jiného, než píchody národ cizích v místa, kde nebývali dosud? Jména jsou zaznamenána, ne vc. Uvádjí se jména národ, le význam slov a pojem není pevn rozlišen. A tak se stává, že vpády nepátelské, výpravy válené, pohyby branných sil pouhých ástí národa odpoutaných, neprávem uvádny jsou za národní celky. Mluví se o Markomanech, kteí byli poteni nkde v bitv na polích Catalaunských a vykládá se, jakoby tu býval,,v poh bu" a byl potom poten celý,, národ" Markoman. A kdekoli v pramenech vy-

19 15 skytne se jméno národa, bráno je hned za národ po našem d n e š n i m smyslu. A zmatek pojm je hotov. Germani starých položeni za Germany dnešní, jména národ dnes neužívaná, položena za národy zvláštní, kteí druhdy bývali a dnes nejsou, jména nov vzniklá za národy nové, kteí jindy nebyli! A zmatek nemá konce. Jaký zmatek? Mluví se o velikých národech, kteí v Evrop kdysi žili a docela zmizeli, nikdo neví kam. A o jiných, kteí,, zaujali" jejich místa, nikdo neví jak. Což to nejsou obecn známé vci? Obecn známé sice, ale pece nesmyslné, protože rozumn nezdvodné. Což není známo, že byli kdysi Kelti, Gallové, luyrové, Trakové, Dakové, Sarmati, Skytové? A všickni dávno už nejsou. A není-ii snad jisto, že jsou tu dnes Francouzi, Nmci, Slované a díve že nebyli? Jména jsou jiná, jiné jsou pomry, ale krev lidí a národ koluje pokoleními dnes jako ped tisíci a tisíci lety. Žádný národ nikam neodešel, žádný odnikud se nepisthoval. Nesthoval se, protože nemohl. Každý ml svoje místo od poátku, kde vznikl a srostl s pdou, kde podléhal zákonm pírody, svému okolí, prodlával své vnitní i vnjší zmny, stýkal se se svými sousedy, válil s nimi o nadvládu, upravoval a dle okolností mnil své zvyky i mravy, svj šat, svoji tvánost i jazyk, všecko mnil, jen svoje místo nemnil, protože nemohl, jsa pírodou na n poukázán, k nmu pipoután vnými zákony, A jestli Vda pece mluví o sthování národ, tedy vykládá vci, které se píí vným záko-

20 16 n m života, zákonm rozumu. Je proto oprávnna otázka, zdali taková Vda zstává ješt vdou? ím by byla? ímkoli, snad uením, naukou, krásnou básní, báchorou teba jenom ne skutenou vdou. Není-li první povinností vdy, dle vlastních její píkaz, peovat o pesné pojmy a odpovídat poznatkm rozumu? ona

21 i ve III. VÉDA A DOKLADY. C_>o a jak bylo s národy ve stedu Evropy, na sever, východ a západ ímské íše v dob okolo Krista, njaké století ku pedu i na zad? Kdož to ví? Není o tom spolehlivých zpráv. Jsou jenom zprávy nesrovnalé, sob navzájem 3dporující a docela nesmyslné. Národové, neslý- :haných dosud jmen, objevují se, nikdo neví, odkud jbírají se územím jiných a zanikají, nikdo neví <de a jak. Národy se válí po národech, tlaí druh druha, místa spolu mní, íše rozvalují a zakládají, mapu Evropy pevracejí. Podle zpráv té doby Evropa je veliká sklenice s mounými ervy. Nic pevného nerozeznáváš. Jediné nejasné hemžení. Uenci marn sbírají všechen um, aby roze- co se snad rozeznat dá. Herulové jsou nejvíce splašený mezi n- hnali, meckými národy. Prošmejdili skoro celou Evropu. Objevují se na Dnstru i na Rýn, pustoší v ^ecku Španlích, táhnou do Itálie a do Skandinávie, poznamenává na rozpacích pedák nmecké starinovdy.*) S druhými národy není lépe. Bojové, Gothové, Skytové, Vandali, Markomané, Suévi, *) Zeuss: Die Deutschen und ihre Nachbaren". Kiiffner: Vda i báchora? 2

22 18 Longobardé a jini a jiní vrtí se s místa na místo, nenacházejí klidu ani pokoje. Jak se v tom vyznat? Tu si vda piciiází na pomoc. Pronáší tak zvanou domnnku. Národové se sthovali! Výpomoc pochybná. Je tu s 1 o v o, ale schází pojem. Jak je s národem, který se sthuje? Nikdo ješt nevidl takového dje. Dnešní národové se nesthují. Aby vysvtlila domnnku, vypomáhá si vda druhou. Dnešní národové se nesthují, pravda! Le tenkrát se sthovali. Žili tenkráte národové v jiných pomrech, mli jiné vlastnosti.. A vda líí, v jakém asi stavu a s jakými evropské národy v dob vlastnostmi pedstavuje si Krista. Kterak tou dobou vypadalo to asi v Germanii, na píklad? Drobní kmenové s knížaty a náelníky, za doby Césarovy ješt zpola koovní, bez zvláštního území, tedy i bez z a- ízení spoleenských po našem smyslu, na zpsob kmen indiánských... *) Jestli Germánové žili jako Indiáni, jak to mohlo vypadat teprv se Slovany? Nejvtší národ v Evrop je uencm pravou hádankou. Do pátého a šestého stol. není o nm v pramenech nikde slechu. A znenadání zaujímá prostranství zšíe pl Evropy. Jak je to možná? Pisthoval se, arci. Le nikde o té ohromné události není nejmenší zpráviky. Jak to vysvtlit? *) Arnold: Deutsche Urzeit".

23 19 Zase Vda vysvtluje, jak umí. Zase si pomáhá domnnkou. Líí, jak si pedstavuje národ, který se mohl do území pisthovat, aby to nikdo nezpozoroval. Národ v jakémsi podivném, nedozralém, prvotném stavu. Hádanku, jak se mohli Slované nikým nepozorováni tak rozšíit, teba vysvtliti pedevším nedostatkem pospolitého u nich života. N e- dospli ješt, utvoit uzavené obce a jednotky osobité, jež by byly schopny odpor vzbudit nebo pekonat, nýbrž množství jich bylo rozptýleno ve Všecko by hrálo. své prvky...*) Klín klínem se vyhání, domnnka domnnku vysvtluje. Zmatek zpráv vysvtluje se sthováním, sthování zase zvláštním,, stavem" národ. Chyba je leda, smyšlenka neopená nijak skuteností má krátký dech. Domnnky Vdy, sotva vysloveny, samy se vyvracejí. Doklady se nacházejí, jež domnnky uenc nadobro odstavují. Národové na sever, západ i východ ímské íše nejsou koovní, ale vesms usedlí. Nejsou v žádném prvotném stavu nevyvinutém, ale mají svá z i z e n í spoleenská, svá msta, hrady, vesnice a pevnosti mají své stavy a tídy, svá knížata, svá vojska, své knze a svoji šlechtu, své mravy a obyeje velmi ustálené. Zkrátka stojí dávno na jistém vyšším stupni vývoje. Kdo že to praví? Svdek velmi spolehlivý, který nevypravuje, co snad jen slyšel a jak si usmyslil, ale co sám vidl a zažil! Stízlivý muž, vojevdce, politik a diplomat, duch vynikající, pýcha své doby *) Miillenhoff: Deutsche Alterthiimer". 2*

24 20 i lovenstva, Julius César! Na každé stránce svých spis podává živý protest proti fantasiím píliš horliv vykládající" vdy. Na severu Alp vyjednává César mezi rozškádlenými sousedy. Rzné osobnosti tu vystupují. Také njaký Dumnorix" (!), náelník Gallský. Jest prý smlosti svrchované, velké u lidu vážnosti a novot žádostivý. Po mnohá léta prý má cla i ostatní všecky dchody Hediiú za malý peníz najaty, ponvadž podává-li dražbou on, více podati nikdo se neodvažuje... *) ^de lidé mají své,, dchody", kde je možnost, dchody,, najímat" a kde se o tch vcech rozhoduje., dražbou", tam pece neteba dalších doklad, jsou-li spoleenské pomry národa zízeny i nic! Na severním behu, v sousedství Redon a Aulerk sídlili njací Venetové. Také iperný,, národ". Venetové a spolu ostatní obce, dovdvše se o píchodu Césarov, dle velikosti nebezpeí, válku strojitia obzvlášt to, co k poteb lodní náleží opatiti, jmou se... Tak se uradivše, msta ohrazují, obilí z ddin do mst svážejí, lodi do Venetska co nejvíc mohou shánjí. Spoleníky sob k té válce... pipojují... Všude msta stavná, hrazená, všude vláda o poádku vcí rozhodující, všude práce rozdlená, organisovaná. Nebo jest to gallským obyejem, že tam pocestné i bezdn zastavují a co by *) César O válce Gallské".

25 21 kdo z tch o emkoli byl uslyšel neb zvdl, se v y- ptávají a trhovníky v mstech lid obstupuje a odkudby picházeli a eho se tam byli dovdli, vypravovati nutká... Idylla z malomstského života stedoevropského ped 2000 lety! Pocestní klidn si chodí od msta k mstu, cizinci picházejí na trhy do zem a jsou obstupováni a vyptáváni. Nežije-li se tak na venkovských místech po Evrop dosud? Ejhle, jak málo v celku mní se základní formy spoleenské v život národ! Dnes v dob páry a elektiny jako za Julia Césara! A jako na západ a na severu jsou pevné usedlé pomry, je zízen život i stát také u národ na Východ. Sám (César) po zasedání na soudu v pedalpské Gallii do y r i k o n se odebere, ježto slyšel, že se pomezný díl Provincie nábhy Pirust spušuje. Tam pišed o b c e m vojáky p o- s t a v i t i uloží a v jisté místo jim se s j í t i káže. Pirusté o tom zpraveni byvše, vyslance k nmu vypraví, aby oznámili, že nic toho všeho veejným usnesením se nestalo a že hotovi jsou se prohlašují, všemi mrami škodu nahraditi... Kdekoli zavadíš, doklad na dokladu. Žádné mlžiny národ, žádné prvotné, nejasné, teprv se rodící, mkké spoleenské prvotiny, ale zcela vyvinuté, ustálené a tvrdé pomry vzdlanostní, pevné státy, kolemkol obklopující mohutnou íši f^ímskou. A nejen u Césara! Také u druhých mnohem starších autor lze doklad se dobrati. Ti rzní Illyrové, Dakové, Thrakové, Markomané, Scythové etc. pes to, že u Rek a íman jméno-

26 22 váni jsou barbary («= cizinci), mají svj usedlý a spoádaný, ke znanému stupni vývoje dosplý život národní. A dá-li se vbec jinak mysliti? Vkol ve svtovém sousedství vrcholí staré kultury podivuhodnými projevy ducha a síly, kvetou nejen klassické ecko a svtovládný ím, ale jsou tisícileté vzdlanosti Egypta, Asyrie, Persie, jsou hluboko v Asii kultury indická, mongolská, ínská. Jenom v Evrop, v samém sousedství božské Hellady pedpokládá se tichá pítomnost nesmírného njakého národa za stavu neslýchané, docela mimoádné, strnulé prvopoátenosti! Možno-li srovnat s dvody rozumu takovou domnnku? D D

27 IV. ZDDNÁ PEDSTAVA. Jisto je, pedstava o sthování národ nevznikla teprve vera. Nevymyslila ji dnešní vda. Sama ji hotovou, utkvlou, zdánliv jasnou a nepochybnou pijala. Zvykla jí. A emu zvyknem, nepekáží nám. A co nám nepekáží, nevidíme potebu blíže ohledávati. Tak se dostalo sthování národ" do Vdy. Pedstava o národech se sthujících je tak stará jako samo písemnictvo. Táhne se zprávami od nejstarších as. Málem tak stará jako pojem o slunci, které se toí kolem zem. Je to ddictví vk. Staí nahlédnouti do starých kronik. Už starší pisatelé mluví o národech, kteí se sthovali z krc je do kraje, zrovna tak jako o nich mluví dnešní vda, A kdo by také pedešlého lidu našeho zpsob a pojití, rozliné války a obyeje, z k r a- jiny do krajiny pesthování, znáti a zvdti mohl, kdyby se to všecko v kronikách nám od pedk zstavených nenacházelo?... táže se už starý Hájek. A srovnav rzné prameny a vybrav z nich, co se mu nejvíc podobným pravd zdálo, zaznamenal Hájek, jak asi on za své doby pedstavoval

28 24 si pvod Slovákuov", od nichž prý echové pošu". Syn Noemv Javan (syn Jafetv) s synem svým JeHsú do krajin plnoních se obrátil, t. j. do Illyrska a osadil se pi moi, kteréž od téhož Javána zváno Jonické. Neb Židé jazykem svým lid ecký, kterýž od Javána pošel, Javany jmenují. A od Selisy, syna Javanova, pošli jsú Slováci a ti hned vedle Rekv západní zem obdrželi, jako Slovensku, ecku, Charvatskú, Bulharsku, Bosenskú. Valašku, Rusku a Moskevskú... A ti hned tak všecku oblast dlouhé vky obývali a zalidnili, že jim brzo tsná byla... O njaké století pozdjší historik Pšina z e- chorodu mohl být po smyslu dnešní vdy už krititjším. Ml aspo bohatší výbr pramen a vyškolenjší rozhled. Zaíná svj,,moravopis" také ješt od archy Noemovy, ale shledává už, že ve mnohém se svými pedchdci srovnávati se nemže, ježto ve svých zdáních hrub daleko s pravdou se pomíjí, což Moravopis dokáže... A dokazuje. Slované nikoliv od Javana, nýbrž od Mozocha, vnuka Jafetova pocházejí. Ten s lidem svým až k ernému moi se uchýlil. A tu osadivše se i pi pokoji zstával a v brzkém asu vzrostl v lid a národ veliký. A mstu, které založil^^mozochov, jméno dal... (Moskva?) U Jozefa, Plinia, Strabona jméno M a z a c a se nachází, u Ptolomea M a z a, u jiných M e z a- c a a pod. A odtud usuzuje eský uenec sedmnáctého vku: Nkteí sice vlastním jménem dle dialektu svého Moschicos neb Mosinaccos je

29 25 (Slovany) nazývali, jiní od mst, kde obývali, jako ku p. Tanaitor, Coraxinos, Borysthenidos, Tyriges et Volgaros etc. je jmenovali... hlavním jménem Sarmatos, jinak Henetos... A Vda devatenáctého a dvacátého vku? Ve mnohém ovšem dále pokroila. Netroufá si už navazovati na zprávy prvního a nejstaršího pramene. Bible. Pechází mlením, co a jak bylo po veliké Potop s praotci kmen, kteí vyšli z archy Noemovy. Také o velikém rozchodu národ od stavby vže Babylonské se nezmifíuje. Nedovoluje jí to, co nazývá svou,, kritikou" a dovolává se písn jenom svdectví, jež nazývá prameny historickými". Le základný pojem, starou pedstavu o národech,,, kteí se sthovali ž kraje do kraje", zachovala pec. Pedstava tradiní píliš silná, ddictví píliš ctihodné. Dodnes mluví vda o njaké,, kolébce" lidstva, která prý stála na východ. Plemeno lidské za plemenem, národ za národem hrnuli se odtud dlúhým tahem do Evropy. A ješt v dob, kde všecka Evropa, Asie i Afrika dle všech poznatku rozumových byly dávno osazeny národy usedlými, pevn zízenými, mluví Vda o velikém národ ve stavu neslýchaném, prvkovém, jenž prý se vyskytl nad jiné poetný a silný a všecky ve stední Avrop usedlé národy z jích sídel vytlail". Vda vykládá, a všechen vzdlaný svt výklad ochotn optuje. Pro by neoptoval? Nikomu pec nepekáží, co a jak bylo i nebylo s evropskými sousedy ímské íše v dob okolo Krista! DG

30 v. NESROVNALOSTI. A vda nelenila. Všemožn se utvrzovala v názoru pijatém. Kde jaká záminka byla uznána dokladem. Národové se sthovali! Pejete si doklad? Zde: píbuznost jazyk, na piklad!... A vykládáno, jak prý mohlo vše pijíti. Jsou si tolik píbuzný nkteré evropské jazyky s asijskými. Pro? Kolébka národ stála asi nkde ve stední Asii. Odtud za pravku národ za národem do Evropy se sthoval. Jak to bylo možno? Prameny o tom svdí. Prameny uvádjí jména téhož národa na místech nejrznjších. Prameny mluví samy o sthování. Tu je národ na Rýn, tu na Labi, jednou na severu, zase na jihu, na východ i na západ. Tak peskakují v pramenech s místa na místo tu Bojové, tu Gotové, Markomané a Longobardi, Herulové a jiní a jiní. Není-li to sthování, co je to? A víc! Pijde si cizí národ a v míst docela novém založí íši. Avai na Dunaji, Gotové v Jižní Itálii, Vandali ve Španlích, v severní Africe a pod. Nic jinak! Obecná sthovaka národ! Hle, mapa Evropy starovká! A mapa z nové doby! Z konce

31 dokonce jiný obraz tu a jiný tam, jiná jména, jiné íše, jiní národové! Kam se podli staí? Kde se vzali noví? Sthovali se. Tak jednoduchá vc! Prosté slvko a vysvtlí všecko. Jedni se pisthovali, druzí se vysthovali. A Slované se pisthovali na místa, kde ped tím sedli národové jiní. A ti jiní se zase odsthovali nkam jinam. Kam? O to si nelamte hlavu. Prameny tak praví a to dostaí. A Vda stává se výmluvnou. Vypravuje o njakém cyklonu", jaký obas prý zachvacuje živel lidský a zamíchá jím na povrchu zem, zpehází národy s místa na místo, penáší je hrav pes hory, doly. Cyklon! Slovo je nalezeno, vc vysvtlena. 27 Nejde Vám snad vc dosti na rozum? Píbuznost jazyk! Což si není lidské plém vlastn všecko pibuzno? A dnešní stav lidstva, i snad to není jen výsledek dlouhého vývoje z jakéhos nám už nepovdomého prvotného stavu? A prvotný lovk, kdy a kdekoliv sídlil, zdaž neml poteby nejprvotnjší, prajednoduché, pírodn? A prvotní poteby lidského života nejsou-li vlastn ve všech koninách tém stejný? A není-ii pirozeno, jestli stejná poteba pi stejném orgánu v pírod nachází i stejný výraz? A jazyk prvotného lovka, že byl ve všech koninách zem vlastn stejný, jako je stejný všude švehol ptactva, bzukot hmyzu a hlasy jiných živoich téhož rodu?*) Co však se zprávami pramen? Herulové jednou na Rýn, pak na Dnpru, tu ve Skandinávii a zase v Itálii!... *) Dr. Táuber: Ursprache und Urbegriffe. Ortsnamen und sprachwissenschaft, Zurich 1909.

32 28 Po ne? Což za jiných dob, nám mnoliem bližších a jasnjších, nebylo vídat totéž? Za války ticetileté Švédové ádí po celé stední Evrop, tu drancují na severu, tu na jihu, na východ a západ. A Francouzi za Bonaparta? i to nebyl nejhybnjší,, národ" na svt? Na Rýn, na Labi, v Itálii, ve Španlích, v Egypt a zase v Rusku? Uinní Htrulové! A nové íše, zakládané v dalekých koninách?... Což od poátku nového vku nezakládají nové íše v koninách nejvzdálenjších, až zámoských, tu Španlé, tu Portugalci, Holanané a po nich druzi a druzí? A pece ani národu španlskému, ani portugalskému, holandskému i anglickému, víibec žádnému národu sebe více podnikavému nikdy ani nenapadlo ze své domoviny se vysthovat!... Tak usuzujete asi podle prostého rozumu. Jaká opovážlivost! Vda pec usoudila jinak. A máte-li právo na njaký svj zvláštní úsudek, kde jednou promluvila Vda? Ani starou mapu Evropy jí nevezmete. Stará jména, staí národové! Byli tu jednou Kelti, Gallové, lllyrové, Thrakové, Dakové a jiní! Byli a nejsou. Jiní zaujali jejich místa!... Jméno není národ! namítáte. S asy a pomry jména se mní. Krev proudí dále etzem, pokolení, národ zstává. Nové pomry, nová mapa, nová jména. Byli Gallové, jsou Francouzi, byli Keltové, Germáni, lllyrové, Thrakové, jsou Angliani, Nmci, Slované a j. patra své hlasatelny. A Vda káže s Francouzi jsou bývalí Gallové, to je jisto. Jsou smíšená krev, nový národ. Také Angliané tak vznikli z rzných živl a jiní moderní národové.

33 To je známo. O Slovanech nic podobného se neví! A pece nemže být se Slovany jinak. Sedí od vk na svém míst. Kdo to praví? Zákon pírody. ' Lidská krev neprší s nebe. Ani netee z kraje do kraje, jako potoky a eky. Je vázána k pd, zde se rozplozuje, mísí se a nové pomry utváí. A Bojové a Markomani, kteí kdysi byli usazeni v echách? Jsou bezpochyby nahodilá dobová jména našich pedk. pišli? Jak by k tm jménm naši pedkové byli Jak už se ke jménu pichází. Nikdo neví, jak. Pro týž národ jednou se zove Gally, podruhé Franky? Pro Nmci nám Slovanm jsou Nmci, Madfarm Némety, Vlachm Tedeschi, Francouzm Allemany a žádnému druhému národu tím, ]m se nazývají sami: Deutsche? Za Vratislava echové bojovali v Itálii a sluli tu Bohémy, za Radeckého sluli Rakušany, za as starších na jiných výpravách jednou Boji, jindy Markomany. Pro? Kdož to ví! Vdomosti minula jsou chatrné. Jen tolik je jisto, nesthoval se nikdy žádný národ! Nemohl se nikdy sthovat! A Maai, jak pišli do Evropy? A Turci? Jako jiné válené výpravy pišli jinam. Pišli, podmanili tuzemce, dali zízení, vnutili formy života, mravy i jazyk! Žádný,, národ" maarský ani turecký se nikam nesthoval. A eská zem! Bývala kdysi všecka slovanská! A dnes je s tetinu znmena. Celé území

34 30 zmnilo ^ obyvatele. Bývali tu echové, jsou Nmci, echové se vysthovali. Nmci pišli... Množství ech odešlo, množství Nmc pišlo, ale žádný národ" se nesthoval, ani n- mecký, ani eský. Vše ostatní vnitním pochod e m se udalo. Mnoho Slovan se ponmilo, snad i mnohý Nmec se poslovanil. Živly se prostoupily. V djinách a v pírod to tak chodí. Jeden živel zmohutní, druhý seslábne, tetí docela se rozplyne v pomrech nových. Kam se podl nkdejší slovanský živel v Pomoansku, v Prusku, na celém dolním Labi? Je tentam. A pece nikam se nesthoval. Zmizel pochodem djin. A ten pochod za všech dob ídil se s t e j n ý m i zákony, pirozenými, živelnými... Vše možno! Vda však uznala jinak za dobré. Usmyslila, aby pro starou dobu platil jiný zákon v pírod, nežli pro novou. V nové dob pomry národní upravují se podle zákon živelných. Tolik poznáváme. Živly se spolu srážejí, prostupují se všelijak, pemáhají se a perozují. Ze starých národ vznikají noví. Le za staré doby bylo prý jinak. Národové tehdy s místa na místo se sthovali. Nemúžete-li rozumem pochopit, tedy vte! Ejhle, vda! í3'o a

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

VY_32_INOVACE_DUM.D.18! " ' () )*( +*,

VY_32_INOVACE_DUM.D.18!  ' () )*( +*, VY_32_INOVACE_DUM.D.18! " #$ $% & ' () )*( +*, $( '&$$ ) '- " $. / 0 0&&('$, *) $$ &()", 0, ' $+, ($.0& $,, $$ &()"$( '- 0$(& ( '-" $$&" $ )$$&) ($0.&( "0&(,, *( n 123 6 n 5 n n n n 4 % n n 9 n % n 7 n

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registranííslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2. materiálu: VY_32_INOVACE_463 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoení:

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei". Stálo to arci

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei. Stálo to arci 10 II. * rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest tak stará, jako nauka pirozeného práva v- bec; pramen obojího jest ono vrchovišt, z n- hož plynou i mravnost i právo, pikázání totiž do srdce lidského hluboce

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ OBDOBÍ VÁLÍCÍCH STÁT zahrnuje krvavé 5.- 3. století p.n.l. neustálé spory knížatešeny válkami situace vyešena vítzstvím jednoho z nich -chi Š-chuang-

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074,

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074, Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2332 Základní ustanovení (1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje penechat pachtýi vc k doasnému užívání a požívání a pachtý se zavazuje platit za to

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Povídání o matematice

Povídání o matematice Povídání o matematice Matematika je vdní obor, který nás, aniž si to uvdomujeme, doprovází celým životem,. Ve škole pro mnohé patila k neoblíbeným pedmtm, ale v praktickém život se bez ní neobejdeme, nkdo

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA EKONOMIE JAKO VDA Uivo (dle RVP): základní ekonomické pojmy: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus ekonomické systémy ekonomické subjekty Úkol: Na úvod nkolik pojm- odhadnte jejich význam,

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registranííslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2. materiálu: VY_32_INOVACE_466 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoení:

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

D i p l o m o v á p r á c e

D i p l o m o v á p r á c e Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci D i p l o m o v á p r á c e Martina Bartošová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 192 Rozesla na dne 11. listopadu 2004 Cena KcÏ 17,50 OBSAH: 565. NarÏõÂzenõ vlaâ dy o zvyâsïenõâ duê choduê v roce2005 566. VyhlaÂsÏ ka,

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Díky archeologickým nálezm v bývalých keltských hradištích (oppidech) a na pohebištích je zejmé, že Keltové mli své zrunéemeslníky.

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Home violence phenomenon in connection with its prevention and self - defence Bc. Lucie Juíková Diplomová práce 2009 UTB ve Zlín, Fakulta

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více