JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-"

Transkript

1

2

3

4

5 JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

6

7 VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU F. TOPI V PRAZE.

8 rada I { Tiskem Unie" v Praze.

9 PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje- a jazykozpytným! Obecn platí, do vcí odborných náleží slovo jen povolaným odborníkm. A pisatel, povoláním, není ani z prvního ani z druhého odboru. Náleží mu tedy, nco vysvtliti. S pátým kížkem ve znaku zpravidla se už nepleteme do vcí, po kterých nám nic není. Nemíchat se do odborných rozprav sám donedávna pokládal za pravidlo života. Od mládí se zajímal o záhady krajinných názv. ím to, že máme Jizery v echách, Izary v Nmecku, Izry ve Francii a pod.? Vývody Jana Kollára, který hledal staré Slovany ve Švýcarsku, v Itálii, zdály se mu dýchati jakous vyšší logikou života. Vda však odmítala rozhodn pokusy slovanského uence a vštce. To vdl. Nezbývalo, než se pokloniti. Úctu k Symbolm vyšší snahy lidstva od dtství ml vštípenu v srdci. Až r vyšla studie M. Žunkoviova o významu jmen místních. Bylo to nové, silné, pesvdivé. Vnucovala se otázka: Co na to asi Vda?" Dvojí se dalo oekávat. Bu uzná Vda pedložené doklady a vývody za správné, pijme je za své a bude poítat dále s novým svtlem. Anebo shledá Vda lichotu vci a vyvrátí, co tu podáno, doklady a vývody ješt více pesvdivými. Jedno ni druhé se nestalo. Za to nco, co pekvapovalo, zaráželo. Povolaní zástupci Vdy

10 neobírali se tuze pedloženými doklady a vývody, za to však tím horlivji obiaceli pozornost k osob pracovníka, k jeho stavu, k nedostatku akademického titulu a konec konc, dílo jeho krátce nazvali pošetilostí. Dojem byl trapný. Jak? Na veejnosti objeví se blud, šíí se, zachvacuje mysle. Vda, mocí dvod a doklad, mohla by rázem opravit, kde poblouzeno. Nedbá však a jen osobní stránkou vci se baví? Takový že by byl úkol povolané, opravdové Vdy?... Bylo patrno, nkde tu nco není v poádku! Kde a co asi? Kdo vc vyšetí? Vábilo nco, pustit se hned po stop. Stopy však vedou na pole nezvyklé, do konin obor odlehlých, málo schdných. Kam by se tam chtl odvažovat laik, nepovoianec? Co však naplat! Chceš-li vidt a rozeznávat vci zmatené, nespoléhej na cizí oi, sám svoje otevil Tak došlo na stránky, jež tu následují. Žádná vdecká práce, emu tak íkají, zajisté. Pouhý záznam skromného zvdavce, který se snaží, pouit se v otázce, jež ho zaujala, a jen by si pál, aby mu jménem a vahou veejných mocností nebylo pedem prohlašováno za pochode záící, co zatím samo silou vlastního paprsku není s to, ukojit mysl, toužící po svtle. Jen bude-li co plátno tiché, malomocné pání vi silám slepého mechanismu, jaké už vládnou všemi svazy života spoleenského i kulturního? Taká tu jest otázka. V PRAZE, v únoru 1912.

11 I. NÁPADNOSTI. Za rozmluvy pátelské obrácena e ke zvláštnostem místních názv. Známý práv se byl vrátil z cesty. Bylo mu nápadno, jak zídka v názvu piléhá význam slova ku pomrm místa. Tak posledn mu to kmitlo hlavou na Ženevském jezee. Mezi Montreux a Villeneuve, poblíž známého z Byronovy básn zámku Chillonu, je nepatrné místeko, Grand-Champ. Jak se tu vzalo to jméno? Beh je srázný, skoro strmý. Sotva úzká silnice táhne se kolem jezera. A hle! Grand-Champ = širé pole! Kde tu jaký dvod pro takový název? Nic zvláštního! Tak bývá s názvy míst také jinde. Hodí se málo k okolnostem. Nebo docela se nehodí. Co znamenají u Prahy jména známých vesnic: Mokropsy, Hostivae, Hrdloezy? Bláznovská jména. Nelze pece takové názvy doopravdy vykládat! A pece každé slovo pišlo njak na svt, mlo kdysi svoji píinu, svj podnt, svj smysl... Jaký asi? tvar! A mlo arci svj kdysi pvodní zvuk a i se tvary názv mní?

12 Jak by se nemnily! Všecko v pírod podléhá zákonu zmny. Také názvy míst asem dojista se mnily. Aspo dokud nebyly ustáleny písmem. Dnes arci jméno chránno je i zákonem. Druhdy však tvar slova libovoln se válel po jazyku lidu. A v živém toku mluvy název upravoval mimodk své tvary jako oblázek v potoce. Totéž slovo bhem vk na rzných místech a v rzných koninách tím zpsobem docela odchylného zvuku i tvaru nabylo. Jak to možno jistit? Srovnáním velkého množství ukázek vysvítá zjev. Tvary zeteln se kupí v urité typy. Mokrovce, Mokrovice, Mokiny, Mrkvice, Mrkovy, Mrakový, Mrákovice, Markovice a pod. ukazují k témuž typu. Pvodn název mokrého místa. Bhem asu odpadla poteba, pihlížeti ku povaze pdy. Snad se i povaha pdy zmnila, pda dávno vyschla, zbylo jméno, holá slupka. Neustáleno písmem, ledabyle vyslovováno, všelijak se utváelo na rzných místech. Nkde íkají te Mokrousy, jinde Mokrovousy, nkde Markovice, jinde Mrhalovice a zde konen Mokropsy... Snad pezdívkou? Možná. Snad jen bezdky. Nejzajímavjší obdoby zvuku se najdou, kde oblasti rzných jazyk se stýkají. Naše ponmené kraje jsou klassická pda pro takové pezvuky. Na eské stran íkají Kozobrda, Kosobrda, Kozorady i Kocerady, nmecké mluvidlo upravilo si název na Gotschenroda, jinde na Gossenreuth ne-li dokonce na Kás und Brod" nebo Katzenbraten. Jméno vyslovují sta let, nic pi nm nemyslí. Zvykli mu, nikomu není nápadno. Mají za to, že tak slulo místo hned od poátku svta.

13 A že bývalo vždy nmecké! Nebo francouzské, italské, i jakékoliv. My také nic nemyslíme pi našich Vystrkovech nebo Nouzovech nebo Pemyšleních. Což zjev se vyskytuje i v cizin? Jsou typy, které se táhnou zeteln vší Evropou, od konce do konce. Od západních Bretagní a Britanií, Verdun a Vertign, Veron a Vieron pes nmecké Bardy a Wredy, Werdeny a Wórthy, Berny, Brunny, Braueny, Fraueny až do našich Brd a Vrd, Brn a Vrn jediný spolený ád zdá se vládnouti místním názvm od Pyrenejí až do Kavkazu. Jaký ád? Rád typ. Je-li zjev tak jistý? Co znaí typy? Množství doklad je pílišné. Nkdy zdá se význam vystupovat dosti zeteln, jindy vypadá zkalen, rozmarn zmten, zkroucen. Nkdy jeví se docela zasten a ztemnn. Co kdysi mohly as vyjadovati názvy Podbrady, Pardubice, Olomúc atd. je nám echm dnes už fak nejasno jako Nmcm jejich názvy Paderborn, Barderup, Barntrup, Bartovick nebo HoUamunds, Románm jejich Ponderoide, Pontevendra, Pordenone, Ollomont atd. Naše Proevily nám dnes místn tak málo vysvtlují jako Nmcm njaké Kretschenbuhl nebo Francouzm Froschvilliers. Leda píbuznost typu bije do oí. A Grand-Champ? Má co do typu nejširší píbuzenstvo. Na románské stran množství Granges-, Granchett, Grandson, Grandsac-, Grand-Jean, Grand- Chien a pod. souvisí typem s nmeckými Grád-

14 10 scheiny, Radsteiny, Grassteiny, Radschiny, Ratschny a táhne se nmeckým krajem až do pímého sousedstva našich Raan, Radešan, Hradešan, Hradešín, Radešín i Hradan. Grand-Champ ve Švýcarsku a naše Hradany? Není-li srovnání trochu - smlé? Naše Hradany mluví k nám, pravda, zcela historickým významem. Francouzské Grand- Champ jako nmecké Grasstein je holý zvuk, ale typ je nesporn týž. Híka náhody! Jde-li však náhod do set a tisíc? A jestli shoda pípad ukazuje dokonce i k jisté souvislosti idejné, soustavné, takka organické? Na píklad? Jestli ty Grand-Champy, Grassteiny a tak dále ukazují nápadn a souhlasn k místm takových vlastností, že tam kdysi mohla bývat i snad dle zachovaných stop skuten bývala hradišt,..? Zajímavo zajisté. Le vdecky nelze vc hrady, hradany. pece brát do opravdy. Pro by ne? Protože v Nmecku, ve Francii a dále nikdy žádní echové nesedh, aby tu byli zakládali svoje hradišt. Ne-li echové, snad njaký kmen echm národn blízký....? Kdo to praví? Ani žádní Slované! Nkdo velmi rozhodující. Sama Vda. Snad se Vda mýlí? Všickni jsme tak omylni. lovk je omylný. Ten onen vdec mže se mýlit, Vda se nemýlí. Je píliš rozvážná,

15 obezelá, chladnokrevná. Vda nic netvrdí, co nemže dokázat. A dokázala-li vda, co tvrdí? Je-li opravdu nesporno, že Slované nikdy na Západ nesedli? Není pochyby, Vda má své dkazy pohotov. Sám nejsem odborník. Nemám na to asu. Jste-li však zvdav, obrate se s dvrou k Vd. Jist vás pouí... Tak se rozmluva obrátila. Nebylo dále eho namítati. Poklonili jste se v duchu. Je vskutku pedevším teba, obeziiámit se blíže se vším, co Vda uí. A s tím pevným ú lyslem jste se známému poroueli. D a a 11

16 II. ÚKOL VÉDY. Léta letí. Zase jednou jste se potkali se svým známým. Byli jste mezi tím hodn pilni. Shánli jste kde jaké dilo vdou prohlášené, staré i nové. A noili se do jeho hlubin. Ochoty pán správc a strážc veejných knihoven notn jste zneužívali. A nelitujete asu ni práce. Mnoho zajímavého jste zvdli, mnohou cennou vdomost získali. Jste již tedy vyléeni ze svých fantasií? Jak to, vyléeni? Vda pece pro svj názor uvádí pevné dvody a doklady? Dvod dost i doklad, ale... Nešly vám snad na mysl? Možná dost. Otázka je odborná. Jsou vývody, jež nelze sledovat bez odborné pípravy. Není odboru vdy tak nepístupného, aby prmrný intelligent, má-li živý zájem, nemohl si za njaký rok pilné práce získat potebné pípravy a pochopit, co vykládá astronom, chemik, národní hospodá... A výklad vdy o djinách Evropy pedhistorických? Snad je zcela zajímavý, ale nedovede pesvdit.

17 13 Celý vzdlaný svt pece uznává stanovisko vdy, pijímá je za své. Je tedy pesvden. Je dvojí druh pesvdení. Jedno z pocitu dvry, druhé z rozumu. Vzdlaný svt nemá asu, rozumovat všemi smry a obory. Spoléhá prost na jméno i práci Vdy. Slyší, že Slované objevují se v djinách poprvé njaké století díve i pozdji po Kristu a už si dále neláme hlavy. Všecky knihy a pomcky djepisné to opakují. A vzdlaný svt u ž j e pesvden: Slované zaujali svá dnešní sídla až nkdy po Kristu. Díve i pozdji. Vda mu to praví. i to snad není pravda? Aspo, blíže shledáno, neodpovídá to poznatkm rozumovým. A vývody Vdy mají pedevším mluvit k rozumu. A nemluví snad? Co vadí výkladm Vdy dávnovku Evropy? o Pedevším nedostatek pevného základu. Základem každé opravdové vdy jsou pesn vymezené pojmy. A vda o dávnovku evropském jich nemá. Mluví na p. o njakém prý,, sthování národ", pokládá je za jistou vc a nestará se, je-li vc vbec m o ž n a. Vda mluví o starých národech a nedbá, zdali jmen a, která uvádí, vbec mohla znamenati národy. Pro by nebylo sthování národ možno? Protože národové se nesthují. Je to neznámý zjev. Nikdo ješt nevidl, aby se národ sthoval. Snad dnes. Ale za starých as? Tenkrát Za žádných as nemohly být takové pomry, aby pestaly platit zákony pírody. A je proti zákonu pírody, aby národ z nenadání se byly jiné pomry.

18 14 zvedl, opustil své byty, svoji pdu, své zvyky a zpsoby života, aby pojal úmysl, všecko to rázem zmnit a odejít nkam do neznáma. Pro by bylo nemožno? Vidíme pece denn: lidé se sthují. A sthovali se vždycky. Lidé se sthují, jedinci! Teba i množství jedinc, celé výpravy se sthují, ale národ se nesthuje. Nemže prost. Pro by nemohl? Protože národ je bytost hromadná, organická, srostlá se svojí pdou. lovk mže, ale Národ nemže se od pdy trhnout. A pece je známý zjev kmenfi koovných! Neustále pejíždjí, stídají pdu. Nestídají. Koují prost s místa na místo dle roních poasí, ale v e svém ú z e m í, na své vlastní pd, na které se zrodili a kterou nemohou opustit. A pece sthování není výmysl Vdy. Historie výslovn zaznamenává jména národ, kteí se sthovali. Co jiného byly vpády Hun, Avar, Vandal, Goth? Co výpravy a pechody Boj, Markoman a nesíslných druhých kmen, o nichž se te? Co jiného, než píchody národ cizích v místa, kde nebývali dosud? Jména jsou zaznamenána, ne vc. Uvádjí se jména národ, le význam slov a pojem není pevn rozlišen. A tak se stává, že vpády nepátelské, výpravy válené, pohyby branných sil pouhých ástí národa odpoutaných, neprávem uvádny jsou za národní celky. Mluví se o Markomanech, kteí byli poteni nkde v bitv na polích Catalaunských a vykládá se, jakoby tu býval,,v poh bu" a byl potom poten celý,, národ" Markoman. A kdekoli v pramenech vy-

19 15 skytne se jméno národa, bráno je hned za národ po našem d n e š n i m smyslu. A zmatek pojm je hotov. Germani starých položeni za Germany dnešní, jména národ dnes neužívaná, položena za národy zvláštní, kteí druhdy bývali a dnes nejsou, jména nov vzniklá za národy nové, kteí jindy nebyli! A zmatek nemá konce. Jaký zmatek? Mluví se o velikých národech, kteí v Evrop kdysi žili a docela zmizeli, nikdo neví kam. A o jiných, kteí,, zaujali" jejich místa, nikdo neví jak. Což to nejsou obecn známé vci? Obecn známé sice, ale pece nesmyslné, protože rozumn nezdvodné. Což není známo, že byli kdysi Kelti, Gallové, luyrové, Trakové, Dakové, Sarmati, Skytové? A všickni dávno už nejsou. A není-ii snad jisto, že jsou tu dnes Francouzi, Nmci, Slované a díve že nebyli? Jména jsou jiná, jiné jsou pomry, ale krev lidí a národ koluje pokoleními dnes jako ped tisíci a tisíci lety. Žádný národ nikam neodešel, žádný odnikud se nepisthoval. Nesthoval se, protože nemohl. Každý ml svoje místo od poátku, kde vznikl a srostl s pdou, kde podléhal zákonm pírody, svému okolí, prodlával své vnitní i vnjší zmny, stýkal se se svými sousedy, válil s nimi o nadvládu, upravoval a dle okolností mnil své zvyky i mravy, svj šat, svoji tvánost i jazyk, všecko mnil, jen svoje místo nemnil, protože nemohl, jsa pírodou na n poukázán, k nmu pipoután vnými zákony, A jestli Vda pece mluví o sthování národ, tedy vykládá vci, které se píí vným záko-

20 16 n m života, zákonm rozumu. Je proto oprávnna otázka, zdali taková Vda zstává ješt vdou? ím by byla? ímkoli, snad uením, naukou, krásnou básní, báchorou teba jenom ne skutenou vdou. Není-li první povinností vdy, dle vlastních její píkaz, peovat o pesné pojmy a odpovídat poznatkm rozumu? ona

21 i ve III. VÉDA A DOKLADY. C_>o a jak bylo s národy ve stedu Evropy, na sever, východ a západ ímské íše v dob okolo Krista, njaké století ku pedu i na zad? Kdož to ví? Není o tom spolehlivých zpráv. Jsou jenom zprávy nesrovnalé, sob navzájem 3dporující a docela nesmyslné. Národové, neslý- :haných dosud jmen, objevují se, nikdo neví, odkud jbírají se územím jiných a zanikají, nikdo neví <de a jak. Národy se válí po národech, tlaí druh druha, místa spolu mní, íše rozvalují a zakládají, mapu Evropy pevracejí. Podle zpráv té doby Evropa je veliká sklenice s mounými ervy. Nic pevného nerozeznáváš. Jediné nejasné hemžení. Uenci marn sbírají všechen um, aby roze- co se snad rozeznat dá. Herulové jsou nejvíce splašený mezi n- hnali, meckými národy. Prošmejdili skoro celou Evropu. Objevují se na Dnstru i na Rýn, pustoší v ^ecku Španlích, táhnou do Itálie a do Skandinávie, poznamenává na rozpacích pedák nmecké starinovdy.*) S druhými národy není lépe. Bojové, Gothové, Skytové, Vandali, Markomané, Suévi, *) Zeuss: Die Deutschen und ihre Nachbaren". Kiiffner: Vda i báchora? 2

22 18 Longobardé a jini a jiní vrtí se s místa na místo, nenacházejí klidu ani pokoje. Jak se v tom vyznat? Tu si vda piciiází na pomoc. Pronáší tak zvanou domnnku. Národové se sthovali! Výpomoc pochybná. Je tu s 1 o v o, ale schází pojem. Jak je s národem, který se sthuje? Nikdo ješt nevidl takového dje. Dnešní národové se nesthují. Aby vysvtlila domnnku, vypomáhá si vda druhou. Dnešní národové se nesthují, pravda! Le tenkrát se sthovali. Žili tenkráte národové v jiných pomrech, mli jiné vlastnosti.. A vda líí, v jakém asi stavu a s jakými evropské národy v dob vlastnostmi pedstavuje si Krista. Kterak tou dobou vypadalo to asi v Germanii, na píklad? Drobní kmenové s knížaty a náelníky, za doby Césarovy ješt zpola koovní, bez zvláštního území, tedy i bez z a- ízení spoleenských po našem smyslu, na zpsob kmen indiánských... *) Jestli Germánové žili jako Indiáni, jak to mohlo vypadat teprv se Slovany? Nejvtší národ v Evrop je uencm pravou hádankou. Do pátého a šestého stol. není o nm v pramenech nikde slechu. A znenadání zaujímá prostranství zšíe pl Evropy. Jak je to možná? Pisthoval se, arci. Le nikde o té ohromné události není nejmenší zpráviky. Jak to vysvtlit? *) Arnold: Deutsche Urzeit".

23 19 Zase Vda vysvtluje, jak umí. Zase si pomáhá domnnkou. Líí, jak si pedstavuje národ, který se mohl do území pisthovat, aby to nikdo nezpozoroval. Národ v jakémsi podivném, nedozralém, prvotném stavu. Hádanku, jak se mohli Slované nikým nepozorováni tak rozšíit, teba vysvtliti pedevším nedostatkem pospolitého u nich života. N e- dospli ješt, utvoit uzavené obce a jednotky osobité, jež by byly schopny odpor vzbudit nebo pekonat, nýbrž množství jich bylo rozptýleno ve Všecko by hrálo. své prvky...*) Klín klínem se vyhání, domnnka domnnku vysvtluje. Zmatek zpráv vysvtluje se sthováním, sthování zase zvláštním,, stavem" národ. Chyba je leda, smyšlenka neopená nijak skuteností má krátký dech. Domnnky Vdy, sotva vysloveny, samy se vyvracejí. Doklady se nacházejí, jež domnnky uenc nadobro odstavují. Národové na sever, západ i východ ímské íše nejsou koovní, ale vesms usedlí. Nejsou v žádném prvotném stavu nevyvinutém, ale mají svá z i z e n í spoleenská, svá msta, hrady, vesnice a pevnosti mají své stavy a tídy, svá knížata, svá vojska, své knze a svoji šlechtu, své mravy a obyeje velmi ustálené. Zkrátka stojí dávno na jistém vyšším stupni vývoje. Kdo že to praví? Svdek velmi spolehlivý, který nevypravuje, co snad jen slyšel a jak si usmyslil, ale co sám vidl a zažil! Stízlivý muž, vojevdce, politik a diplomat, duch vynikající, pýcha své doby *) Miillenhoff: Deutsche Alterthiimer". 2*

24 20 i lovenstva, Julius César! Na každé stránce svých spis podává živý protest proti fantasiím píliš horliv vykládající" vdy. Na severu Alp vyjednává César mezi rozškádlenými sousedy. Rzné osobnosti tu vystupují. Také njaký Dumnorix" (!), náelník Gallský. Jest prý smlosti svrchované, velké u lidu vážnosti a novot žádostivý. Po mnohá léta prý má cla i ostatní všecky dchody Hediiú za malý peníz najaty, ponvadž podává-li dražbou on, více podati nikdo se neodvažuje... *) ^de lidé mají své,, dchody", kde je možnost, dchody,, najímat" a kde se o tch vcech rozhoduje., dražbou", tam pece neteba dalších doklad, jsou-li spoleenské pomry národa zízeny i nic! Na severním behu, v sousedství Redon a Aulerk sídlili njací Venetové. Také iperný,, národ". Venetové a spolu ostatní obce, dovdvše se o píchodu Césarov, dle velikosti nebezpeí, válku strojitia obzvlášt to, co k poteb lodní náleží opatiti, jmou se... Tak se uradivše, msta ohrazují, obilí z ddin do mst svážejí, lodi do Venetska co nejvíc mohou shánjí. Spoleníky sob k té válce... pipojují... Všude msta stavná, hrazená, všude vláda o poádku vcí rozhodující, všude práce rozdlená, organisovaná. Nebo jest to gallským obyejem, že tam pocestné i bezdn zastavují a co by *) César O válce Gallské".

25 21 kdo z tch o emkoli byl uslyšel neb zvdl, se v y- ptávají a trhovníky v mstech lid obstupuje a odkudby picházeli a eho se tam byli dovdli, vypravovati nutká... Idylla z malomstského života stedoevropského ped 2000 lety! Pocestní klidn si chodí od msta k mstu, cizinci picházejí na trhy do zem a jsou obstupováni a vyptáváni. Nežije-li se tak na venkovských místech po Evrop dosud? Ejhle, jak málo v celku mní se základní formy spoleenské v život národ! Dnes v dob páry a elektiny jako za Julia Césara! A jako na západ a na severu jsou pevné usedlé pomry, je zízen život i stát také u národ na Východ. Sám (César) po zasedání na soudu v pedalpské Gallii do y r i k o n se odebere, ježto slyšel, že se pomezný díl Provincie nábhy Pirust spušuje. Tam pišed o b c e m vojáky p o- s t a v i t i uloží a v jisté místo jim se s j í t i káže. Pirusté o tom zpraveni byvše, vyslance k nmu vypraví, aby oznámili, že nic toho všeho veejným usnesením se nestalo a že hotovi jsou se prohlašují, všemi mrami škodu nahraditi... Kdekoli zavadíš, doklad na dokladu. Žádné mlžiny národ, žádné prvotné, nejasné, teprv se rodící, mkké spoleenské prvotiny, ale zcela vyvinuté, ustálené a tvrdé pomry vzdlanostní, pevné státy, kolemkol obklopující mohutnou íši f^ímskou. A nejen u Césara! Také u druhých mnohem starších autor lze doklad se dobrati. Ti rzní Illyrové, Dakové, Thrakové, Markomané, Scythové etc. pes to, že u Rek a íman jméno-

26 22 váni jsou barbary («= cizinci), mají svj usedlý a spoádaný, ke znanému stupni vývoje dosplý život národní. A dá-li se vbec jinak mysliti? Vkol ve svtovém sousedství vrcholí staré kultury podivuhodnými projevy ducha a síly, kvetou nejen klassické ecko a svtovládný ím, ale jsou tisícileté vzdlanosti Egypta, Asyrie, Persie, jsou hluboko v Asii kultury indická, mongolská, ínská. Jenom v Evrop, v samém sousedství božské Hellady pedpokládá se tichá pítomnost nesmírného njakého národa za stavu neslýchané, docela mimoádné, strnulé prvopoátenosti! Možno-li srovnat s dvody rozumu takovou domnnku? D D

27 IV. ZDDNÁ PEDSTAVA. Jisto je, pedstava o sthování národ nevznikla teprve vera. Nevymyslila ji dnešní vda. Sama ji hotovou, utkvlou, zdánliv jasnou a nepochybnou pijala. Zvykla jí. A emu zvyknem, nepekáží nám. A co nám nepekáží, nevidíme potebu blíže ohledávati. Tak se dostalo sthování národ" do Vdy. Pedstava o národech se sthujících je tak stará jako samo písemnictvo. Táhne se zprávami od nejstarších as. Málem tak stará jako pojem o slunci, které se toí kolem zem. Je to ddictví vk. Staí nahlédnouti do starých kronik. Už starší pisatelé mluví o národech, kteí se sthovali z krc je do kraje, zrovna tak jako o nich mluví dnešní vda, A kdo by také pedešlého lidu našeho zpsob a pojití, rozliné války a obyeje, z k r a- jiny do krajiny pesthování, znáti a zvdti mohl, kdyby se to všecko v kronikách nám od pedk zstavených nenacházelo?... táže se už starý Hájek. A srovnav rzné prameny a vybrav z nich, co se mu nejvíc podobným pravd zdálo, zaznamenal Hájek, jak asi on za své doby pedstavoval

28 24 si pvod Slovákuov", od nichž prý echové pošu". Syn Noemv Javan (syn Jafetv) s synem svým JeHsú do krajin plnoních se obrátil, t. j. do Illyrska a osadil se pi moi, kteréž od téhož Javána zváno Jonické. Neb Židé jazykem svým lid ecký, kterýž od Javána pošel, Javany jmenují. A od Selisy, syna Javanova, pošli jsú Slováci a ti hned vedle Rekv západní zem obdrželi, jako Slovensku, ecku, Charvatskú, Bulharsku, Bosenskú. Valašku, Rusku a Moskevskú... A ti hned tak všecku oblast dlouhé vky obývali a zalidnili, že jim brzo tsná byla... O njaké století pozdjší historik Pšina z e- chorodu mohl být po smyslu dnešní vdy už krititjším. Ml aspo bohatší výbr pramen a vyškolenjší rozhled. Zaíná svj,,moravopis" také ješt od archy Noemovy, ale shledává už, že ve mnohém se svými pedchdci srovnávati se nemže, ježto ve svých zdáních hrub daleko s pravdou se pomíjí, což Moravopis dokáže... A dokazuje. Slované nikoliv od Javana, nýbrž od Mozocha, vnuka Jafetova pocházejí. Ten s lidem svým až k ernému moi se uchýlil. A tu osadivše se i pi pokoji zstával a v brzkém asu vzrostl v lid a národ veliký. A mstu, které založil^^mozochov, jméno dal... (Moskva?) U Jozefa, Plinia, Strabona jméno M a z a c a se nachází, u Ptolomea M a z a, u jiných M e z a- c a a pod. A odtud usuzuje eský uenec sedmnáctého vku: Nkteí sice vlastním jménem dle dialektu svého Moschicos neb Mosinaccos je

29 25 (Slovany) nazývali, jiní od mst, kde obývali, jako ku p. Tanaitor, Coraxinos, Borysthenidos, Tyriges et Volgaros etc. je jmenovali... hlavním jménem Sarmatos, jinak Henetos... A Vda devatenáctého a dvacátého vku? Ve mnohém ovšem dále pokroila. Netroufá si už navazovati na zprávy prvního a nejstaršího pramene. Bible. Pechází mlením, co a jak bylo po veliké Potop s praotci kmen, kteí vyšli z archy Noemovy. Také o velikém rozchodu národ od stavby vže Babylonské se nezmifíuje. Nedovoluje jí to, co nazývá svou,, kritikou" a dovolává se písn jenom svdectví, jež nazývá prameny historickými". Le základný pojem, starou pedstavu o národech,,, kteí se sthovali ž kraje do kraje", zachovala pec. Pedstava tradiní píliš silná, ddictví píliš ctihodné. Dodnes mluví vda o njaké,, kolébce" lidstva, která prý stála na východ. Plemeno lidské za plemenem, národ za národem hrnuli se odtud dlúhým tahem do Evropy. A ješt v dob, kde všecka Evropa, Asie i Afrika dle všech poznatku rozumových byly dávno osazeny národy usedlými, pevn zízenými, mluví Vda o velikém národ ve stavu neslýchaném, prvkovém, jenž prý se vyskytl nad jiné poetný a silný a všecky ve stední Avrop usedlé národy z jích sídel vytlail". Vda vykládá, a všechen vzdlaný svt výklad ochotn optuje. Pro by neoptoval? Nikomu pec nepekáží, co a jak bylo i nebylo s evropskými sousedy ímské íše v dob okolo Krista! DG

30 v. NESROVNALOSTI. A vda nelenila. Všemožn se utvrzovala v názoru pijatém. Kde jaká záminka byla uznána dokladem. Národové se sthovali! Pejete si doklad? Zde: píbuznost jazyk, na piklad!... A vykládáno, jak prý mohlo vše pijíti. Jsou si tolik píbuzný nkteré evropské jazyky s asijskými. Pro? Kolébka národ stála asi nkde ve stední Asii. Odtud za pravku národ za národem do Evropy se sthoval. Jak to bylo možno? Prameny o tom svdí. Prameny uvádjí jména téhož národa na místech nejrznjších. Prameny mluví samy o sthování. Tu je národ na Rýn, tu na Labi, jednou na severu, zase na jihu, na východ i na západ. Tak peskakují v pramenech s místa na místo tu Bojové, tu Gotové, Markomané a Longobardi, Herulové a jiní a jiní. Není-li to sthování, co je to? A víc! Pijde si cizí národ a v míst docela novém založí íši. Avai na Dunaji, Gotové v Jižní Itálii, Vandali ve Španlích, v severní Africe a pod. Nic jinak! Obecná sthovaka národ! Hle, mapa Evropy starovká! A mapa z nové doby! Z konce

31 dokonce jiný obraz tu a jiný tam, jiná jména, jiné íše, jiní národové! Kam se podli staí? Kde se vzali noví? Sthovali se. Tak jednoduchá vc! Prosté slvko a vysvtlí všecko. Jedni se pisthovali, druzí se vysthovali. A Slované se pisthovali na místa, kde ped tím sedli národové jiní. A ti jiní se zase odsthovali nkam jinam. Kam? O to si nelamte hlavu. Prameny tak praví a to dostaí. A Vda stává se výmluvnou. Vypravuje o njakém cyklonu", jaký obas prý zachvacuje živel lidský a zamíchá jím na povrchu zem, zpehází národy s místa na místo, penáší je hrav pes hory, doly. Cyklon! Slovo je nalezeno, vc vysvtlena. 27 Nejde Vám snad vc dosti na rozum? Píbuznost jazyk! Což si není lidské plém vlastn všecko pibuzno? A dnešní stav lidstva, i snad to není jen výsledek dlouhého vývoje z jakéhos nám už nepovdomého prvotného stavu? A prvotný lovk, kdy a kdekoliv sídlil, zdaž neml poteby nejprvotnjší, prajednoduché, pírodn? A prvotní poteby lidského života nejsou-li vlastn ve všech koninách tém stejný? A není-ii pirozeno, jestli stejná poteba pi stejném orgánu v pírod nachází i stejný výraz? A jazyk prvotného lovka, že byl ve všech koninách zem vlastn stejný, jako je stejný všude švehol ptactva, bzukot hmyzu a hlasy jiných živoich téhož rodu?*) Co však se zprávami pramen? Herulové jednou na Rýn, pak na Dnpru, tu ve Skandinávii a zase v Itálii!... *) Dr. Táuber: Ursprache und Urbegriffe. Ortsnamen und sprachwissenschaft, Zurich 1909.

32 28 Po ne? Což za jiných dob, nám mnoliem bližších a jasnjších, nebylo vídat totéž? Za války ticetileté Švédové ádí po celé stední Evrop, tu drancují na severu, tu na jihu, na východ a západ. A Francouzi za Bonaparta? i to nebyl nejhybnjší,, národ" na svt? Na Rýn, na Labi, v Itálii, ve Španlích, v Egypt a zase v Rusku? Uinní Htrulové! A nové íše, zakládané v dalekých koninách?... Což od poátku nového vku nezakládají nové íše v koninách nejvzdálenjších, až zámoských, tu Španlé, tu Portugalci, Holanané a po nich druzi a druzí? A pece ani národu španlskému, ani portugalskému, holandskému i anglickému, víibec žádnému národu sebe více podnikavému nikdy ani nenapadlo ze své domoviny se vysthovat!... Tak usuzujete asi podle prostého rozumu. Jaká opovážlivost! Vda pec usoudila jinak. A máte-li právo na njaký svj zvláštní úsudek, kde jednou promluvila Vda? Ani starou mapu Evropy jí nevezmete. Stará jména, staí národové! Byli tu jednou Kelti, Gallové, lllyrové, Thrakové, Dakové a jiní! Byli a nejsou. Jiní zaujali jejich místa!... Jméno není národ! namítáte. S asy a pomry jména se mní. Krev proudí dále etzem, pokolení, národ zstává. Nové pomry, nová mapa, nová jména. Byli Gallové, jsou Francouzi, byli Keltové, Germáni, lllyrové, Thrakové, jsou Angliani, Nmci, Slované a j. patra své hlasatelny. A Vda káže s Francouzi jsou bývalí Gallové, to je jisto. Jsou smíšená krev, nový národ. Také Angliané tak vznikli z rzných živl a jiní moderní národové.

33 To je známo. O Slovanech nic podobného se neví! A pece nemže být se Slovany jinak. Sedí od vk na svém míst. Kdo to praví? Zákon pírody. ' Lidská krev neprší s nebe. Ani netee z kraje do kraje, jako potoky a eky. Je vázána k pd, zde se rozplozuje, mísí se a nové pomry utváí. A Bojové a Markomani, kteí kdysi byli usazeni v echách? Jsou bezpochyby nahodilá dobová jména našich pedk. pišli? Jak by k tm jménm naši pedkové byli Jak už se ke jménu pichází. Nikdo neví, jak. Pro týž národ jednou se zove Gally, podruhé Franky? Pro Nmci nám Slovanm jsou Nmci, Madfarm Némety, Vlachm Tedeschi, Francouzm Allemany a žádnému druhému národu tím, ]m se nazývají sami: Deutsche? Za Vratislava echové bojovali v Itálii a sluli tu Bohémy, za Radeckého sluli Rakušany, za as starších na jiných výpravách jednou Boji, jindy Markomany. Pro? Kdož to ví! Vdomosti minula jsou chatrné. Jen tolik je jisto, nesthoval se nikdy žádný národ! Nemohl se nikdy sthovat! A Maai, jak pišli do Evropy? A Turci? Jako jiné válené výpravy pišli jinam. Pišli, podmanili tuzemce, dali zízení, vnutili formy života, mravy i jazyk! Žádný,, národ" maarský ani turecký se nikam nesthoval. A eská zem! Bývala kdysi všecka slovanská! A dnes je s tetinu znmena. Celé území

34 30 zmnilo ^ obyvatele. Bývali tu echové, jsou Nmci, echové se vysthovali. Nmci pišli... Množství ech odešlo, množství Nmc pišlo, ale žádný národ" se nesthoval, ani n- mecký, ani eský. Vše ostatní vnitním pochod e m se udalo. Mnoho Slovan se ponmilo, snad i mnohý Nmec se poslovanil. Živly se prostoupily. V djinách a v pírod to tak chodí. Jeden živel zmohutní, druhý seslábne, tetí docela se rozplyne v pomrech nových. Kam se podl nkdejší slovanský živel v Pomoansku, v Prusku, na celém dolním Labi? Je tentam. A pece nikam se nesthoval. Zmizel pochodem djin. A ten pochod za všech dob ídil se s t e j n ý m i zákony, pirozenými, živelnými... Vše možno! Vda však uznala jinak za dobré. Usmyslila, aby pro starou dobu platil jiný zákon v pírod, nežli pro novou. V nové dob pomry národní upravují se podle zákon živelných. Tolik poznáváme. Živly se spolu srážejí, prostupují se všelijak, pemáhají se a perozují. Ze starých národ vznikají noví. Le za staré doby bylo prý jinak. Národové tehdy s místa na místo se sthovali. Nemúžete-li rozumem pochopit, tedy vte! Ejhle, vda! í3'o a

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.16 Název vzdlávacího materiálu: Rusko a bývalé státy SSSR (Asie) Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity: Zápis

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Kuffner, Vda ci. Josef báchora?

Kuffner, Vda ci. Josef báchora? Kuffner, Vda ci Josef báchora? OZEF KUFFNER; VÉDA CI ÁCHORA? BERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU, ADA PÁTÁ i PRAVOTA PRAVDY, -. Z ODKAZU PEDK. SLOVANÉ A NÉMCI (ZLOMENÝ PEDSUDEK). SLOVANSKÉ ŠVÝCARY. F.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. Bartolomjská noc : zloin v zájmu státu - 24. srpen 1572 / Arlette Jouannová ; [z francouzského originálu... peložila Vra Dvoáková] Praha : Garamond

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. Byznys je o lidech / Jan Urban Praha : ASPI, 2006 -- 275 s. ;. -- eština. ISBN 80-7357-220-6 (brož.) Sign.: II 107376V1 personální ízení ; manažerský

Více

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory 1. 1989 : pád východního bloku / Victor Sebestyen ; [peklad Petr Šastný] Brno : Computer Press, 2011 -- 432 s., [8] s. obr. píl. -- eština. ISBN 978-80-251-3235-7

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více