Eva Tinková Mark Corner. Nej zvířata světa. Vzdìlávání, které baví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eva Tinková Mark Corner. Nej zvířata světa. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz"

Transkript

1 Eva Tinková Mark Corner N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví 1

2 Obsah The Elephant / Slon... 4 The Zebra / Zebra The Camel / Velbloud The Lion / Lev The Wolf / Vlk The Squirrel / Veverka The Dolphin / Delfín The Penguin / Tučňák The Eagle / Orel The Anaconda / Anakonda Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou anglicko-česká, tzv. zrcadlová kniha s populárně naučnou tematikou. Je namístě zdůraznit, že zrcadlové texty nejsou primárně určeny jako překladový slovník. Český text na protější straně slouží především k tomu, abychom si uvědomili, že překlad zdaleka nekončí pouhým přeložením jednotlivých slov. Každý jazyk má svá specifika, což je dáno nejen odlišnými gramatickými pravidly, ale také jinou kulturou a rozdílným chápáním světa, a to je nutné mít neustále na paměti. Překlad je v první řadě hledáním odpovídajících ekvivalentů v cílovém jazyce, a proto vyžaduje především dobrou znalost vlastní řeči. Tato kniha je tedy jakousi inspirací, jak postupovat při překladu anglického textu tak, abychom se vyhnuli jakýmkoli negativním vlivům zdrojového jazyka a aby výsledný překlad zněl skutečně česky. V mnoha případech samozřejmě existuje více možných formulací, a právě to dává příležitost Vám, čtenářům, pohrát si s vlastní fantazií, ať už jste začínající překladatelé, anebo si chcete jen vyzkoušet své jazykové schopnosti. V každém případě doufám, že Vám kniha přinese zábavu i poučení, a přeji hodně úspěchů při studiu anglického jazyka. Mgr. Eva Tinková 3

3 The Wolf THE WOLF For many centuries the wolf has been one of the most stigmatised of wild animals. There have been epochs in which it was honoured, for example in ancient Rome where it owed its fame to the renowned legend about the two brothers, Romulus and Remus, nursed by a she-wolf. Nevertheless, some time later the wolf received the label of a bloodthirsty animal, something which it basically has borne to this day. The legendary Roman she-wolf that nursed two brothers, Romulus and Remus. The first of them gave his name to the capital of Italy Rome. Top Animals in the World 44 Physical Appearance The wolf originally occupied the whole northern hemisphere, reaching even southern Arabia, southern Asia and southern Mexico. As a result, it had to adapt to many different environments. Therefore, about fifteen sub-species developed which do not always resemble each other. This is one of the reasons why scientists can t still agree on the right classification of wolves. The wolf is obviously a relative of the dog Life and Behaviour The wolf s body is reminiscent of the German Shepherd Dog, but is a bit bigger and the range of its coloration is quite wide from white through grey to black, including innumerable combinations of these three colours. The colour does not depend only on the type of sub-species, but every individual has a different coloration. Thus, in one litter there can be one cub completely white, another completely black and the third patchy. A wolf pack lives in a territory the dimensions of which vary noticeably. For example, in America territories were measured from 50 to 1,800 square kilometres, in Italy and France around square kilometres. Solitary wolves live in the spaces between the territories of packs. The territory is always marked with urine and every potential invader is immediately repelled, be it even an unknown wolf.

4 Vlk VLK Již mnoho století je vlk jedním z nejzatracovanějších divokých zvířat. Byly doby, kdy jej lidé měli v úctě, například ve starověkém Římě, kde za svou slávu vděčil proslulé legendě o dvou bratrech Romulovi a Removi odkojených vlčicí. Nějaký čas poté ovšem vlk získal nálepku krvežíznivého zvířete, kterou si v podstatě nese dodnes. Legendární římská vlčice, která odkojila dva bratry, Romula a Rema. První z nich dal jméno hlavnímu městu Itálie Řím. Vzhled Vlk původně obydloval celou severní polokouli a dostal se až do jižní Arábie, jižní Asie a jižního Mexika. V důsledku toho se musel přizpůsobit mnoha různým prostředím. Proto se vyvinulo zhruba patnáct poddruhů, které se sobě ne vždy podobají. To je jeden z důvodů, proč se vědci stále nemohou shodnout na správné klasifikaci vlků. Svým tělem vlk připomíná německého ovčáka, je ale větší a škála jeho zbarvení je celkem široká od bílé přes šedou až po černou, včetně bezpočtu kombinací těchto tří barev. Barva nezávisí pouze na typu poddruhu, ale co jedinec, to jiné zbarvení. V jednom vrhu tak může být jedno štěně úplně bílé, druhé úplně černé a třetí strakaté. Vlk je očividně příbuzný psa Život a chování Vlčí smečka žije na území, jehož rozměry se značně liší. Například v Americe byla naměřena teritoria od 50 do kilometrů čtverečních, v Itálii a Francii okolo kilometrů čtverečních. Vlci samotáři žijí v prostorách mezi územími smeček. Teritorium je vždy označeno močí a každý potenciální vetřelec je okamžitě vypuzen, i kdyby to byl jen neznámý vlk. 45

5 The Wolf Top Animals in the World 46 In a wolf pack there is a strict hierarchy. The group is headed by a so-called alpha couple, followed by a beta male. Inferior to them are individuals, males and females, the young and very old. The lowest position is occupied by one-year old wolves and cubs. Status within the pack decides who is allowed to bear offspring and be the first to eat. The alpha couple determines the principal activities of the pack such as hunting, defence of territory or displacement. Nevertheless, its most important task is the regulation of reproduction the alpha female, indeed, impedes other Howling is for wolves one of the most essential means of communication females of the group from bearing cubs. The inferior females can only take part in bringing up the young wolves of the chief female. A pack contains at least 2 and at a maximum 20 individuals. The number of members is dependent mainly on how big an area is available and what amount of food it offers. Communication To make life in a pack work, wolves need a language comprehensible to all of them. They communicate through various methods facial expressions, looks, body positions, odours and various sounds such as howling, barking or growling. For example, barking can express a state of agitation or dissatisfaction, as well as excitement or a challenge. Cubs bark when they are cold, hungry or feel alone. Growling is used in the event of danger. Through howling wolves call each other together or seek each other out if they are dispersed over a great distance. These are only some of a wide range of different sounds which wolves produce. The question is why have wolves developed so complex a language unlike other canine beasts? The answer is clear most canines, such as the fox or jackal, hunt small animals and even a single individual is able to kill them. The wolf, on the contrary, includes in his diet animals that are much bigger than he is, which requires hunting in a group. Correct and clear communication is a pre-requisite of success. Wolfs grubbing for prey among a herd of bison

6 Vlk Ve vlčí smečce vládne přísná hierarchie. Skupinu vede takzvaný pár alfa, po němž následuje samec beta. Pod nimi jsou jednotlivci, samci i samice, mladí i staří. Nejnižší pozice patří jednoletým vlkům a mláďatům. Status uvnitř smečky rozhoduje o tom, kdo smí plodit potomky a kdo smí jíst jako první. Pár alfa určuje hlavní činnosti smečky, jako je lov, obrana území nebo přesun. Jeho nedůležitějším úkolem je ovšem řízení reprodukce samice alfa totiž brání ostatním samicím ve skupině rodit mláďata. Podřízené samice se pouze podílejí na výchově vlčat hlavní samice. Vytí je pro vlky jeden z nejdůležitějších způsobů komunikace Smečka má nejméně 2 a maximálně 20 jedinců. Počet členů závisí především na tom, jak velké území je k dispozici a jaké množství potravy se v něm nabízí. Komunikace Aby život ve smečce fungoval, potřebují vlci jazyk jim všem srozumitelný. Komunikují několika způsoby výrazy tváře, pohledy, pozice těla, pachy a různé zvuky jako vytí, štěkání či vrčení. Například štěkot může vyjadřovat rozrušení či nespokojenost, stejně jako podrážděnost či výzvu. Vlčata štěkají, když jim je zima, mají hlad nebo se cítí osaměle. Vrčení se používá v případě nebezpečí. Prostřednictvím vytí se vlci svolávají anebo se vzájemně hledají, jsou-li roztroušeni ve velké vzdálenosti. Toto jsou jen některé z široké palety různých zvuků, které vlci produkují. Otázka zní proč mají vlci na rozdíl od ostatních psovitých šelem vyvinutý tak složitý jazyk? Odpověď je jasná většina psovitých jako liška nebo šakal loví malá zvířata a i samotný jedinec je schopen je zabít. Vlk naopak zařazuje do své stravy i zvířata mnohem větší, než je on sám, což vyžaduje lov ve skupině. A předpokladem úspěchu je správná a jasná komunikace. Vlci slídí po kořisti ve stádu bizonů 47

7 The Wolf Top Animals in the World 48 Diet and Hunting The wolf is a carnivore which does not despise even a rotting animal carcase in case of need. Its prey can be a mouse as well as an elk. The wolf is ranked among opportunistic species, which means that it is able to profit from variable conditions and different possibilities of nourishment. Wolves hunt both in a pack and individually. In either case, they try to get as close as possible to the chosen victim without being discovered. Their main aim is to separate their prey from the rest of its group. Only at the moment that the animal notices them do they launch into a quick pursuit, reaching speeds of up to 50 km/h. The chase ends after a few hundred metres, when one of the wolves jumps onto its prey and bites it in the neck, either breaking the neck bone or causing shock leading to cardiac arrest. In fact, a hunt may become very dangerous even for wolves themselves. For this reason they sometimes prefer to steal the prey of a smaller predator. The wolf needs about 4 kilograms of meat daily. In a one-year period this amounts to some 25 deer. The Wolf and Man Wolves and people have lived side by side from as early as the end of the ice age. They were competitors, because they were hunting the same prey, but they were not enemies. However, in the Middle Ages wolves started to be considered dangerous rivals and killers of domestic animals, which led to their cruel slaughter. The already miserable life A gargoyle in a shape of a werewolf situated on the Cathedral of Our Lady of the Annunciation, Moulins, France Buffalo hunters disguised as wolves. This method was used by Indians who knew that buffalos almost welcome wolf packs because wolves help them get rid of the carcasses. Thus Indians in a wolf skin could approach an unsuspecting herd without being afraid that the herd would run away. of wolves was even worse after the Brothers Grimm published their famous fairy tale Little Red Riding Hood. Although later books appeared which corrected somewhat the view of these animals ( The Jungle Book by Kipling, for example), the wolf forever will be a synonym of werewolf in the minds of many people. Only a few know that in reality the wolf is rather shy. It is an inoffensive animal which keeps far from human settlements. Only great hunger might attract it closer.

8 Vlk Strava a lov Vlk je masožravec, který v případě potřeby nepohrdne ani tlejícími těly zvířat. Jeho kořistí může být myš stejně jako los. Vlk je řazen mezi oportunní druhy, což znamená, že dokáže využít proměnlivé podmínky i různé možnosti obživy. Vlci loví jak ve smečce, tak individuálně. V obou případech se snaží dostat k vybrané oběti co nejblíže, aniž by byli odhaleni. Jejich hlavním cílem je oddělit kořist od zbytku jeho skupiny. Teprve v okamžiku, kdy je zvíře zpozoruje, pustí se do rychlého pronásledování, při kterém vyvinou rychlost až 50 km/h. Štvanice končí po pár stovkách metrů, kdy jeden z vlků skočí na kořist a zakousne se jí do krku, přičemž jí buď zlomí tedrále Zvěstování Panny Marie, Chrlič v podobě vlkodlaka na ka- vaz, anebo způsobí šok vedoucí k srdeční Moulins, Francie zástavě. Lov se ve skutečnosti může stát velmi nebezpečným i pro samotné vlky, proto někdy raději ukradnou kořist menšímu dravci. Vlk potřebuje denně zhruba 4 kilogramy masa. Za období jednoho roku to činí asi 25 jelenů. Vlk a člověk Vlci a lidé vedle sebe žijí už od konce doby ledové. Byli soupeři, protože lovili tutéž kořist, ale nebyli nepřátelé. Ve středověku ovšem začali být považováni za nebezpečné soky a zabijáky chovných zvířat, což vedlo k jejich krutému vybíjení. Už tak bídný život vlků se ještě zhoršil poté, co bratři Grimmové vydali svou slavnou pohádku Červená Lovci buvolů převlečení za vlky. Tuto metodu používali indiáni, kteří věděli, že buvoli takřka vítají vlčí smečky, protože vlci jim pomáhají zbavit se zdechlin. Indiáni ve vlčí kůži se tak mohli přiblížit k nic netušícímu stádu, aniž by se báli, že stádo uteče. karkulka. Ačkoli později se objevily i knihy, které poněkud vylepšily pohled na tato zvířata (například Kiplingova Kniha džunglí ), v myslích mnoha lidí bude vlk navždy synonymem vlkodlaka. Jen málokdo ví, že vlk je ve skutečnosti spíš plachý. Je to neútočné zvíře, které se drží daleko od lidských obydlí a jen velký hlad ho může přivést blíže. 49

9 The Wolf Top Animals in the World 50 Only ruins remain of the Wolf s Lair Male Female Young he-wolf she-wolf wolf cub Adolf Hitler and Benito Mussolini are examining damage caused by the explosion on 20th July 1944 The Wolf s Lair The so-called Wolf s Lair was one of Hitler s military headquarters located about 8 kilometres from what is now Polish Kętrzyn. It was here that the Fuhrer planned some of the worst crimes of humanity and where he also narrowly and with only slight injury escaped an assassination attempt carried out by German staff officer Claus von Stauffenberg on 20th July The building complex of more than 6.5 km 2, which had perfect camouflage in the form of many bushes, grass and artificial trees on roofs, was built at the end of 1940 and named after Hitler s nickname Wolf. The destruction of the bunker took place in January 1945 and its liquidation required an enormous amount of explosive. Category mammal Geographic distribution Europe, Asia (some areas) Social organization group (pack, 2 20 individuals) Diet carnivore (ungulates, rodents, carrion), fruit, rubbish Body length cm ( cm tail) Height at the shoulder cm Weight kg Life expectancy 6 8 years Maximum speed 65 km/h Gestation period days (approx. 2 months) Number of cubs 4 7

10 Vlk Vlčí doupě Takzvané Vlčí doupě bylo jedno z Hitlerových vojenských velitelství, umístěné zhruba 8 kilometrů od dnešního polského Kętrzyna. Právě tady Vůdce plánoval některé z nejhorších zločinů proti lidskosti a zde také těsně a jen s lehkým zraněním unikl pokusu o atentát, který 20. července 1944 spáchal německý štábní důstojník Claus von Stauffenberg. Komplex budov o rozloze více než 6,5 km 2, který měl dokonalé maskování v podobě mnoha Adolf Hitler a Benito Mussolini zkoumají škody způsobené výbuchem 20. července 1944 keřů, trávy a umělých stromů na střechách, byl vybudován na konci roku 1940 a pojmenován podle Hitlerovy přezdívky Vlk. Bunkr byl zničen v lednu 1945 a jeho likvidace si vyžádala obrovské množství výbušniny. Z Vlčího doupěte zbyly jen trosky Samec Samice Mládě Kategorie Geografický výskyt Společenské uspořádání vlk vlčice vlče, vlčí štěně savec Evropa, Asie (některé oblasti) skupina (smečka, 2 20 jedinců) Strava masožravec (kopytnatci, hlodavci, zdechliny), ovoce, odpadky Délka těla cm (+ ocas cm) Výška v kohoutku cm Váha kg Průměrná délka života 6 8 let Maximální rychlost 65 km/h Délka gravidity dní (cca 2 měsíce) Počet mláďat

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

sysel obecný hlodavec, který nesyslí

sysel obecný hlodavec, který nesyslí 2 sysel obecný hlodavec, který nesyslí Taxonomické zařazení český název: sysel obecný latinský název: Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) čeleď: veverkovití (Sciuridae) řád: hlodavci (Rodentia) Základní

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0069 Ekologická konference 2011. Foto: Z. Pazdera

CZ.1.07/1.1.02/03.0069 Ekologická konference 2011. Foto: Z. Pazdera Foto: Z. Pazdera Sborník rešerší a referátů Gymnázium Globe, s. r. o. Bzenecká 23, 628 00 Brno EKOLOGICKÁ KONFERENCE 2011 Projekt Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj reg. č. CZ.1.07/1.1.02/03.0069

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ HORY, MÁ PANENKO HORY SHORA

ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ HORY, MÁ PANENKO HORY SHORA ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ V Ý S T A V A F O T O G R A F I Í P H O T O G R A P H Y E X H I B I T I O N OSMITISÍCOVKY / EIGHT-THOUSANDERS FOTOGRAFIE - PHOTOGRAPHY: RADEK JAROŠ PŘEKLAD - TRANSLATION: PETRA HOMOLOVÁ

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více