Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)"

Transkript

1 Tradiční českou pranostiku týkající se měsíce dubna: Duben ještě tam budem (míněno za kamny) jsme v tomto měsíci jednoznačně v naší základní škole porušili. Jednak počasí nás vybízelo poměrně často k venkovním radovánkám a nabídka dubnových aktivit byla opět velmi hojná, a tak jsme neváhali a vyuţili příleţitostí O mnoha těchto aktivitách tedy o získávání dalších Klíčů k branám se dočtete na stránkách naší nové klíčenky. Co Vás čeká dále? V první polovině dubna jsem se zúčastnil pracovněstudijního pobytu v Oxfordu. Níţe se s Vámi rád sděluji se střípky záţitků prostřednictvím minideníku z této cesty. V klíčence najdete dnes také dva rozhovory. Jeden se studentem a druhý s panem doktorem Jakubem Juklem, historikem Muzea Říčany, který nám v rámci aktivit Klíče k branám přiblíţil období první světové války a období vzniku Československé republiky. Opět jsme také vyuţili zdroje Přídavku - přílohy školních časopisů, kterou vydává Dětská tisková agentura a můţete si tak přečíst o třídění odpadů a připomenout vítěze Zlatého Ámose (více jsme informovali v minulém čísle klíčenky ). V klíčence samozřejmě nesmí chybět také nabídka aktivit pro nadcházející měsíc, na co se tedy můţete těšit a na co nezapomenout. Přivoňte si - přeji Vám hezké čtení květnové klíčenky. (jl) První duben je jiţ tradičně spojen s různými ţertíky a drobnými zlomyslnostmi, které však mají druhým přinést radost a nadhled nad sebou i světem. Probíhá v období, kdy se zima loučí a radostnější jaro jiţ nastupuje jistou vládu. Také naši ţáci mají smysl pro humor, a tak nás od prvního dne týdne, ve kterém byl apríl, kaţdodenně zásobovali drobnými vtípky. Prvního dubna přišli do školy slavní malíři: van Gogh, Mucha, Picasso a da Vinci. Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)

2 Pan Jukl byl u nás dvakrát (8. a 15. dubna). V první přednášce pan Jukl mluvil o tom, jak první světová válka začala, jaká byla záminka války, jaké byly plány spojeneckých mocností. Mluvil také o zbraních, pouštěl nám úryvky válečných filmů ba i dobové záběry. Ukazoval nám obrázky a dokonce přinesl do školy i několik zbraní. Druhá přednáška pana Jukla byla o zaloţení Československa. Vyprávěl nám, jak těţké bylo získat nezávislost vůči Rakousku. Pro oţivení svých slov nám opět ukazoval obrázky a dobové záběry. Matěj R. Dvě páteční dopoledne v dubnu jsme strávili s ThDr.Jakubem Juklem, historikem říčanského muzea, který nám přiblíţil okolnosti vzniku první světové války a zaloţení Československa. Kdo by čekal od historika unylý, monotónní projev hemţící se odpornými termity (odbornými termíny), byl by velmi překvapen. Pan Jukl je mladý, energický muţ, z něhoţ nadšení pro historii přímo sálá. Aby dětem upřesnil představy, ať uţ o válce nebo o Československu, byl vybaven velkým mnoţstvím vějiček skutečné pušky, přilba, bajonet, ukázky dobových snímků i vybrané úseky filmů, pohyb front na mapě Ţe dojem zanechal, o tom se můţete přesvědčit na kde najdete prezentaci našeho spoluţáka Jakuba Roje o první světové válce. Jakub si některé materiály vypůjčil od pana Jukla, nechal si od něj svou práci zkontrolovat a uvidíte, kolik zajímavého se děti dozvěděly. Pro všímavé: najdete tam historickou nepřesnost? (pk) Kája Mia si pro pana Jukla připravila pár otázek, z nichţ se o něm dozvíte víc: Snil jste někdy o tom, ţe budete historik? Ano, od dětství. Bavila vás vlastivěda? Ano, ještě více dějepis. Jste první ve své rodině, kdo má tuto profesi? Ano, všichni v mé rodině jsou inţenýři. Co máte na svém povolání nejradši? Kdyţ objevím novou informaci o dějinách, která není všeobecně známá nebo rozšířená v povědomí.

3 Jak dlouho jste jiţ historikem? V říčanském muzeu čtvrtým rokem. Máte často takovéto přednášky? Bohuţel ne. Jakou školu jste vystudoval? Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Co Vás přivedlo k této profesi? Od malička jsem se zajímal o historii, zejména o husitství. Myslíte, ţe kdyby Rakousko-Uhersko vedl Jan Ţiţka, ţe by to dopadlo lépe? Myslím, ţe s tak chabou armádou, která nechtěla bojovat, by ani Jan Ţiţka nic nesvedl. Nechtěl byste napsat knihu? V současné době čekám na vytištění mé knihy Adamité. Děkuji za váš čas! Karolina Mia B., (pk) V úterý 12. dubna jsme se s paní učitelkou vydali do skanzenu poblíţ Kouřimi. Byl to senzační výlet!! Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí o Velikonocích a vyzkoušeli jsme si drátovat vajíčka. Jen pro upřesnění, vajíčka nebyla opravdová, nýbrţ také z drátu. Karolina H. Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromaţďuje stavitelské památky z celého území Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím devět větších obytných a hospodářských objektů z oblasti středních, východních a severních Čech, které doplňuje několik drobnějších památek. V dubnu jsme v rámci příprav na Velikonoce měli velikonoční dílnu. Chlapci a několik děvčat pletli pomlázky, ostatní vázali nebo barvili vajíčka. Vázalo se tak, ţe se vezme vejce, HERULES, nějaká nitka a hlavně je zapotřebí mnoho trpělivosti. HERKULESEM se natře vajíčko a nitkou omotá, ale musí se to dělat postupně. Vajíčka se barvila tak, ţe se na ně voskovkou něco namalovalo a potom se ponořilo do barvy. Karolina H.

4 Na počátku dubna byl náš pan ředitel základní školy Jiří Luka v Anglii. Jednou při hodině angličtiny otevřel Mr. Seccombe na počítači Skype a tam se objevil portrét pana ředitele. Zkoušeli jsme se spojit, ale první spojení selhalo, a tak jsme to museli zkusit ještě několikrát, neţ se nám podařilo spojení navázat. Uviděli jsme pana ředitele a další čtyři dámy, které byly s ním. Podařilo se nám uhádnout země, ze kterých pocházejí, podle nápovědy, kterou nám poskytly. Potom následovaly otázky pro pana Luku samozřejmě v angličtině. Nakonec jsme se rozloučili naší školní hymnou a zamávali jsme panu řediteli. Bylo to moc příjemné skypové setkání, neboť se nám vzájemně stýskalo. Linda M. Krásné počasí nás vylákalo 20. dubna do okolních lesů na oslavu Dne Země a Velikonoc. Poslední výukový den před velikonočními prázdninami jsme tak proţili v přírodě. Snaţili jsme se v tichu naslouchat zvukům přírody a uvědomit si, ţe jsme v lese na návštěvě v ţivotním prostředí mnoha rostlin a ţivočichů. Hrou, ve které jsme hledali lístečky s názvy ţivočichů a rostlin, jsme se naučili rozdělení rostlin a ţivočichů na společenstva podle místa, kde ţijí. Lístky jsme následně rozdělovali do skupin: společenstvo lesa, polí a luk, rybníků a řek V prostoru lesa nás ale chytal pytlák, který nám hru znepříjemňoval tím, ţe nám lístky bral a chycení poté museli dělat dřepy Na další zastávce naší cesty lesem jsme hádali, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé materiály např. polystyren, sklo, plastový sáček, krabice od mléka, ohryzek od jablka apod Místo u rybníka, kde jsme tuto aktivitu dělali, bylo tak inspirativní, ţe tu děti chtěly zůstat mnohem déle. A tak jsme zůstali. Domečky, které děti společně vyrobily, byly moc hezké. Bylo úţasné sledovat nadšení, s jakým je vyráběly.

5 Na posledním zastavení jsme rozdělovali různé odpadky do různých kontejnerů a měli jsme jich mnohem více neţ ty běţně známé často vídán u lidských obydlí, a proto bývá spojován s tím, ţe rozdává vajíčka. Děti si ve skupinkách svůj skrytý poklad našly a mohly jít vstříc velikonočním prázdninám Uţili jsme společně moc hezký den. (jl) Po návratu jsme v areálu školy hledali pomlázku od velikonočního zajíčka. Velikonoční zajíček je symbol převzatý z Německa. Zajíc býval dříve V úterý 26. dubna jsme uţ podruhé vystupovali v Mukařově v charitním domově. Zbrusu nové dítě, Beskyde udělalo babičkám z mukařovského charitního domova velkou radost. Po skončení jsme si s nimi povídali a ony říkaly, ţe uţ se těší, aţ opět přijdeme a přineseme jim radost. Matěj R. Vystoupení se skládalo z několika písniček z ranních oáz, z písní Na okně seděla kočka, Ukolébavka pro Vojtíška, Beskyde, Love is come again, The river is flowing, Headstrong horses. Mezi písničkami jsme také četli příběhy: Jdi do zeleného ticha, Ţalud, Kdyţ babičce zazvonil mobil, Šlépěje Celé vystoupení Dubnový filmový klub nám přinesl setkání s dílem Karla Čapka Bílá nemoc. V poslední době (v souladu s Broučkovými výlety) jsme se s dílem tohoto geniálního nadčasového spisovatele setkali několikrát také v rámci textů v ranních oázách. Četli jsme několik povídek z jedné kapsy, ukázku z dramatu Matka a další ukázky z Čapkova díla. V Bílé nemoci Karel Čapek poukazuje na nesmyslnost války. Hra byla napsána v předválečné době a děti při sledování jasně viděly v Maršálově zemi nacistické Německo, v Maršálovi samotném postavu Hitlera a v malé zemi, proti které se zbrojí, viděly Československo. FK byl tradičně doprovázen nabídkou ovocného občerstvení (jl)

6 Dnešní klíče k branám jsme se vydali hledat do středověkého skanzenu Řepora a do Prokopského údolí. Strávili jsme společně moc pěkný den a počasí nám také přálo. Mnoho jsme se dozvěděli, pobavili jsme se a máme za sebou zase společně proţité chvíle, které nás sbliţují. Sešli jsme se v sobotu ráno na Karlově náměstí. Nejprve jsme se šli podívat ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukrývali parašutisté, kteří spáchali v roce 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha (právě v tomto období probíráme při Broučkových výletech historií). VE VĚZENÍ Metrem jsme se pak přesunuli do stanice Stodůlky, odkud jsme poněkud krkolomně přes stavbu nové silnice dorazili aţ ke středověké vesničce Skanzen Řepora se nachází v krásné chráněné přírodní lokalitě mezi praţskými Stodůlkami a Řeporyjemi. Jedná se o středověkou vesnici, která je pojata jako replika osady ze 14. století z období vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. Ve vstupní bráně je umístěno středověké vězení, do kterého bylo umístěno zcela dobrovolně několik ţáků čtvrté třídy naší základní školy, aby si zde odpykávali trest Děti do vězení chodily zcela dobrovolně, rády a moc je to bavilo.

7 U KOVÁŘE V domečku pana kováře si děti vyzkoušely dmýchání do ohně, některá kovářská náčiní a vylezly na půdu jeho domku. RYTÍŘSKÁ KLÁNÍ Po obědě jsme si vyzkoušeli souboj s ukrutným rytířem, který se nedal jen tak snadno porazit STUDNA Vyzkoušeli jsme si také studnu s dřevěným roubením a s vahadlem. Ta bývala v minulosti hlavním veřejným zdrojem pitné vody. Součástí klání byly také závody na speciálně osedlaných koních. Takové nemáme ani v OG. NA PRANÝŘI U pranýře a některých mučících nástrojů jsme vykonali lehčí trest hádejte komu. Provinilce jsme však raději nepomazali medem, jako to dělali kdysi Součástí soubojů byla také hra v kuţelky a také jízda ve speciálním dopravním prostředku. Koordinace pohybů byla poměrně nutná pro pohyb v těchto lyţnicích

8 Chůze na chůdách byla také zpříjemněním celého pobytu ve středověké vesnici. V KRČMĚ V krčmě se naše děti pořádně rozjely. Okamţitě začaly dramatizovat danou situaci a mohli jste mít pocit, ţe středověk v této krčmě oţil. Děti hrály role šenkýřů i návštěvníků krčmy V KOSTELÍKU Ve skromně vybaveném kostelíku jsme se písní Můţeš mít radost rozloučili se středověkem a vydali jsme se zpět na metro (cesta tentokrát nebyla tak krkolomná a příště uţ budeme vědět, kudy se dát) a jeli jsme směr Prokopské údolí Bylo nám skutečně prima PROKOPSKÉ ÚDOLÍ Prokopské údolí jsme si vybrali, abychom se tam vydali suchou nohou po dně mořském. To proto, ţe tu před miliony lety skutečně moře bylo. Naše první zastávka byla u podmořské sopky (Hemrovy skály), kde jsme se zaměřili na odlišnosti vegetace na ní a v okolí.

9 Pak jiţ následoval očekávaný podmořský výzkum. Na malém nalezišti se nám podařilo najít několik zkamenělin hlavonoţců a mořských mušlí. Cestou lesem jsme se dále zaměřovali na jeho obyvatele ptáky. Trasu jsme procházeli kaţdý sám a sledovali jsme sýkorky, pěnkavy, kosy a strakapouda V modřínovém lese jsme se po svačince zaměřili na listy a plody listnatých a jehličnatých stromů. V závěru jsme si ukázali, jaká umělkyně je naše příroda a na přírodní umělce jsme si také zahráli, kdyţ jsme tvořili větší palety malované pouze přírodními barvami a paletky menší tvořené přírodninami Celý den jsme strávili velmi příjemně a mnohému jsme se naučili. (jl)

10 V pátek 29. dubna ve 12 hodin si ve Westminsterském opatství v Londýně vzal princ William Kate Middleton. Během pátečního vyučování jsme viděli kousek televizního přenosu, který vysílala ČT 24. Nejprve přijeli k opatství v mnoha autech svatební hosté a nakonec přijela i Kate. Měla krásné bílé šaty s dlouhou vlečkou, přes obličej měla závoj. K oltáři ji doprovodil její tatínek, který jí byl zároveň za svědka. U oltáře na ni jiţ čekal princ William se svým bratrem Harrym. Ten byl svědek prince. William měl na sobě slavnostní červenou uniformu. Svatební obřad byl doprovázen zpěvem chrámového sboru a líbeznými zvuky varhan. Jsme moc rádi, ţe jsme svatbu mohli vidět. Ondřej L. Nalezená báseň je technika práce s textem, kdy se vychází z nějakého prozaického textu o slovech. Slova mohou pocházet z jednoho zdroje, nebo z více zdrojů (nápisy na zdech, staré noviny, zaslechnutý hovor, , dopis, časopis, ). Děti si zvýrazní detaily, slova, slovní spojení, která jsou pro ně obzvlášť zajímavá a silná. Poté vyškrtají všechna, zbytečná, divně znějící a zmenší počet slov zhruba na polovinu, změní interpunkci, pokud je to nutné. Nesmí přidávat vlastní slova. Nalezená báseň je nalezená zcela. Kdyţ uţ mají téměř hotovou poslední verzi, mohou maximálně dvě slova přidat a udělat drobné úpravy (změnit slovesný způsob, čas, interpunkci). Vymyslí název a text přepíší do tvaru básně. Hodnotí se zejména, jestli byly pouţity detaily ze zdrojového textu, které nejsou okamţitě předvídatelné, jestli má báseň logickou návaznost, jestli byly pouţity maximálně dvě vlastní slova a jak velké byly případné změny. (pk) A jaké básně nalezli naši ţáci? Letadlo Kája Hrabalová Letadlo hladce odstartovalo V bezoblačném počasí. Překrásný výhled na krajinu. Let klidný. Cesta uběhla. Jaro Františka Vosátková Rozkvétají údolí i hory. Vyraší pupeny. Práce na zahradě, na poli. Krásu nedokáţu popsat. Recept Lenky Šmídlové Terka Chárová Jak zkrotit andílka, kdyţ promění se v dračici? Prostý je. Řešila jsem to uspáním. Ale teď tvrdá je. Malé dítě pozná, kdyţ měkcí jste. Johanka Kája Mia Bartošová V noci se probudí, Nanejvýš si něco zamumlá svou čínštinou Nezlobí, jen se ráda schovává. Kam se chodí ukrývat?

11 Matěji, do jaké třídy chodíš? Chodím v současné době do kvinty. Je pravda, ţe jsi pomáhal panu řediteli s klíčenkou? No, pravda to je, ale pravda to je asi taková, ţe mi dodal všechny články a já to akorát dal do té finální podoby. Co tě přivedlo na to nám takto pomáhat? Bylo mi řečeno Martinem Kalábkem, ţe mám pracovat na OG Chroniclu. Pak jsem viděl klíčenku a prostě jsem si řekl, ţe pomůţu rád i na ní. Kde ses naučil pracovat s grafikou? Tak, ono celkově my jsme ajťácká rodina. Táta byl ředitel jedné IT firmy působící v televizním oboru. Já dělám web desing. Uţ docela dlouhou dobu píšu weby, kreslím weby. Celkově mě to baví. Jak jsi se dostal na OG? Vlastně čirou náhodou. Úplně mimochodem se jeden z nich dozvěděl, ţe tahle škola existuje a tak jsme se vsadili, ţe se sem nedostanu. A já jsem se sem dostal. A o co jste se vsadili? O 200 korun a ještě o něco, to radši nebudu říkat. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? No to je těţké. Nejsou to úplně zdravá jídla. Jako hamburger? Né,né,ne, to opravdu ne. Chutnají mi taková ty britská jídla. Jako třeba nějaká smaţená pěna. Jaké je tvoje oblíbené zvíře? Tam to kolísá mezi pandou, lvem, tygrem a rybou. Jaký je tvůj největší úspěch? Mám hodně úspěchů ve světě IT jako programátor webových aplikací. Nedávno jsem dodělal jeden program pro Seznam.cz, ale on asi neprojde, jelikoţ se to trochu pokazilo. Jinak mé největší úspěchy jsou, ţe píšu pro lidi stránky a oni mi za to platí. A já ti moc děkuji, ţe si se mnou udělal rozhovor. Není zač. Bylo to perfektní! Matěj R. V dubnu proběhla na ZŠ Kunratice prezentace systému Oxford Reading Tree. Prezentaci vedla konzultantka pro primární vzdělávání v Oxford University Press paní Lesley Ward. Zúčastnili se také naši pedagogové. Prezentaci domluvil pan Luka během své návštěvy v Oxfordu. Ţáci 4. třídy ZŠ OG skládali zkušební KET zkoušku. Jejich výsledky byly výborné: šest ţáků mělo výsledek A, čtyři ţáci výsledek B. Všichni budou skládat oficiální zkoušku 3. června 2011 na British Council. Bylo ukončeno výběrové řízení na pozici vedoucí sekretariátu ZŠ. Stavba budovy základní školy pokračuje dle harmonogramu. V tomto měsíci dodá nová firma vzorky uniforem. Kompletujeme nabídku krouţků na příští školní rok. Další číslo zpravodaje ZŠ vyjde 7. června 2011.

12 Pátek 1.dubna Ráno mi přišla celkem seriozní sms, ţe se můj let odkládá Aha, je prvního dubna, byl to apríl, ale dostal mě. Ve škole byly děti veselé Na letišti jsem byl včas, let do Londýna klidný. Po ubytování v hotelu jsem šel do divadla. Sobota 2. dubna I dnes jsem si zašel do divadla. Muzikál Billy Elliot z první řady nadchne, to na vás kape i pot tanečníků. Vřele doporučuji. Ten muzikál ne pot Neděle 3. dubna Stěhuji se z Londýna do Oxfordu. Začíná se mi stýskat po dětech a rodince. To brzo Ubytován jsem byl v rodině starších manţelů. Mají pejska. Foxík na mě drsně štěká. Pondělí 4. dubna V Lake School v Oxfordu jsem se poznal s učiteli prvního stupně z Turecka, Polska, Španělska a Rumunska a také s učitelkami Primary School v Oxfordu. Byly hodně v pohodě a jejich povídání bylo velmi inspirující. Odpoledne jsem strávil v knihkupectvích aţ do zavírací doby. Večer jsem si povídal s domácími. Zajímavé sdílet názory s obyčejnými lidmi. Foxík mě kouše. Úterý 5. dubna Dopolední seminář týkající se výuky phonics a výslovnosti. Podnětné. Odpolední procházka Oxfordem s průvodcem Robem. Znal odpověď snad na kaţdou otázku. Nejvíc se mi líbila Magdalen College. Volný čas stráven opět v knihkupectví a řešením ů. Večer jsem usnul brzy. Středa 6. dubna Návštěva St. Andrew s Primary School. Velmi inspirující rozhovor s paní ředitelkou. Zajímavé nápady pro naši školu. Náslechy v hodinách. Interaktivní metody práce. Konzultace rozvrhu v blocích. Posílení zdravého sebevědomí týkající se nastoupené cesty v OG. Odpoledne vyhlídka z věţe kostela Panny Marie na Oxford moc hezké. Čtvrtek 7. dubna Školení CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Nic nového, ale přínosné především v ukázkách vyučovacích metod. Odpolední neformální setkání se zaměstnankyní OUP Míšou (původem z ČR). Návštěva Magdalen College. Úţasná zahrada Stávám se fandou této koleje Večerní setkání s anglickými učiteli a kolegy v populární Turf Tavern. Bylo tak plno, ţe jsem si nestihnul nic dát. Mile jsme si ale popovídali. Do rána jsem pak pracoval na PC. Pátek 8. dubna Dopolední Language Improvement. Angličtina je bohatý jazyk. Například jsem zjistil, ţe dost často jsem v situaci, ţe musím burn the midnight oil. Celé odpoledne dokončuji práci na PC do školy. Podvečerní procházka parkem. Odpočinek v parku - leţení u říčky Sobota 9. dubna V 6 ráno vyráţím na výlet, na který jsem se nestačil včas přihlásit, neboť byl jiţ obsazen. Přesto to zkusím. Never give up. Na bus čekám 50 minut. Kdyţ přijíţdí, zjišťuji, ţe tam je jediné poslední volné místo pro mě. Výlet na Isle of Wight: dlouhá cesta busem, trajekt, krásný ostrov, hezké pláţe, koupání v moři, nádherné útesy, hezké výhledy a barvy jara. Dlouhá cesta zpět. Neděle 10. dubna Nedělní odpočinek: Návštěva knihkupectví. Setkání s Míšou z OUP Punting, botanická zahrada, Christ

13 Church College, Turf Tavern (udělali mi salát, i kdyţ ho nemají na jídelníčku). Pondělí 11. dubna Začíná to utíkat. První týden se poměrně táhnul. CLIL. Další dobré podněty pro výuku v naší škole. S kolegy jsme zašli do kina King s Speech. Moc hezké. Povídání s domácími. Foxík mě kouše, i kdyţ ho uplácím. Úterý 12. dubna Language Improvement. Společná prohlídka Christ Church. S jedinou češkou ze školených učitelů (ale secondary school) jdeme na divadelní představení studentů. Zajímavé. Středa 13. dubna Seznámení se způsobem výuky čtení a psaní na Primary schools. Spojení s mými ţáky prostřednictvím Skypu. Moc milé zase vidět a slyšet je!!! Večer cesta do Londýna s Míšou z OUP opět na muzikál Billy Elliot. Bylo výjimečné, neboť bylo premiérou nového představitele Billyho. Měl jsem trému, aby to nezkazil. Nezkazil! Čtvrtek 14. dubna Britain today. Moţnosti získání materiálů na webu. Moc pěkné odkazy, které předám našim učitelům. Nákup kalhot pro Ondru do školy. Večerní balení a popovídání s domácími. Foxík uţ si na mě zvyká Pátek 15. dubna Povídání o vyuţití písní a rytmizací ve vyučování. Závěrečné rozloučení s kolegy a hodnocení společných setkávání. Oběd v OUP s ředitelem OUP pro Evropu, který mi domluvila kolegyně z OUP. Velmi zajímavé. Domluva přednášky Oxford Reading Tree v Praze. Moţnosti budoucí spolupráce. Večer ještě jednou vyhlídka z věţe kostela na Oxford. Dále stíhám ještě příjemné setkání s českou paní učitelkou a také s kolegyní z OUP. Večer povídání s domácími. Foxík asi tuší, ţe odjíţdím, leţí mi přátelsky na klíně Sobota 16. dubna Vstávám ve 4 hodiny a přesunuji se na letiště. Foxík utekl z domu, snad ho našli Cesta na letiště byla dobře propočítaná Chyběly mi ale dvě libry na bus, v pět ráno v Oxfordu najdete hodné lidi, kteří vám pomohou Na letišti vše v pohodě, let v pohodě. Na letišti se vítám s rodinkou Prima, jsem doma. Odpoledne oslava narozenin ţákyně Fany. Příjemný přechod z Oxfordu do reality Sumarizace Pobyt v Oxfordu hodnotím jako velmi přínosný: celkově to bylo refresh, získal jsem mnoho nápadů a podnětů pro sebe i kolegy, nové přátelé z různých koutů světa, určitý nadhled, pocit, ţe mohu být pyšný na svou školu a na cestu, kterou jsme nastoupili, změnil jsem rytmus dní a tím jsem si vlastně odpočinul (i kdyţ pobyt byl velmi intenzivní), vykoupal jsem se v moři (i kdyţ mělo tak 3 stupně) a mnoho dalších přínosů. Děkuju moc panu řediteli celého OG Peteru Nitschemu, ţe mi pobyt umoţnil a paní učitelce Kobrové, ţe vše ve škole zvládnula bravurně. (jl)

14 Poznámky: května - Stanování v Open Gate: Ve středu ráno děti přijedou normálně do školy a proběhne vyučování dle rozvrhu. Po skončení vyučování a krouţcích následuje program pod dozorem zaměstnanců ZŠ OG. Večer budeme spát pod stany (v případě nepříznivého počasí vyuţijeme vnitřních prostor OG). Děti potřebují s sebou spacák, karimatky, hygienické potřeby a oblečení na tři dny (ve čtvrtek budeme oblečeni sportovně, jdeme na celodenní výlet). Potřebujete-li odváţet děti na jiné krouţky či podobně, domluvíme individuální řešení. V pátek bude vyzvedávání dětí jako obvykle. 13. května si ţáci vyberou z námi dané nabídky či vlastní obor, téma, zaměstnání, kterému se budou v rámci oblasti Člověk a jeho svět věnovat aţ do konce školního roku. Prezentace proběhne v závěru školního roku. 20. května proběhne filmový klub. Po jeho skončení mohou ti, kteří další den jedou na Klíče k branám do Plzně, zůstat ve škole a společně tam přespat. Ve volném čase se půjdeme vykoupat do bazénu, pohrajeme si v areálu školy, v případě příznivého počasí si uděláme malý táboráček a večer noční filmový klub na přání Další den v 9:00 společně vyrazíme na Klíče k branám. 4. června proběhne den dětí v OG, na které jsou odpoledne zváni také rodiče současných i budoucích ţáků ZŠ OG. Na setkání proběhne představení pedagogů ZŠ Open Gate. Podrobnosti k setkání v předchozí klíčence.

15

16 PŘÍDAVEK příloha školních časopisů

17

18 za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (pk) Petra Kobrová (jl) Jiří Luka ZŠ OPEN GATE, květen 2011

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

Obsah. 2. Úvod. 3. Rozhovor s tanečníkem. 4. Tajemství starého fotoaparátu; Paříž a Versailles

Obsah. 2. Úvod. 3. Rozhovor s tanečníkem. 4. Tajemství starého fotoaparátu; Paříž a Versailles 0 Obsah 2. Úvod 3. Rozhovor s tanečníkem 4. Tajemství starého fotoaparátu; Paříž a Versailles 7. Banán banán- banán V ČEM TKVÍ JEHO TAJEMSTVÍ 8 Důl Kübeck 9. Rozhovor s H. Čechovou 10. Projekt Albrecht

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 133 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 9.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u.

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u. ZÁŘÍ 2005 24. SKÁLŮV OBĚŽNÍK časopis oddílu J u n á k - s v a z s k a u t ů a s k a u t e k Č R s t ř e d i s k o H l i n s k o v Č e c h á c h D í v č í a c h l a p e c k ý k m e n p o ř á d á u p ř í

Více

A máme tu Velikonoce

A máme tu Velikonoce A máme tu Velikonoce Toto konstatování asi vyslovilo mnoho z nás. Mnoho z nás možná i pokračuje za chvíli budou prázdniny (dovolené), pak zafouká ze strnišť a zase tu bude zima. Tenhle rychlý průběh roku

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013

Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 Základní škola Čimelice Číslo 44 březen, duben 2013 1 Úvodem Je pondělí 8. dubna a dnes, kdy píšu tohle úvodem, to vypadá, že konečně přišlo jaro. Zítra i pozítří to nejspíš bude zase vypadat úplně jinak,

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více