Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)"

Transkript

1 Tradiční českou pranostiku týkající se měsíce dubna: Duben ještě tam budem (míněno za kamny) jsme v tomto měsíci jednoznačně v naší základní škole porušili. Jednak počasí nás vybízelo poměrně často k venkovním radovánkám a nabídka dubnových aktivit byla opět velmi hojná, a tak jsme neváhali a vyuţili příleţitostí O mnoha těchto aktivitách tedy o získávání dalších Klíčů k branám se dočtete na stránkách naší nové klíčenky. Co Vás čeká dále? V první polovině dubna jsem se zúčastnil pracovněstudijního pobytu v Oxfordu. Níţe se s Vámi rád sděluji se střípky záţitků prostřednictvím minideníku z této cesty. V klíčence najdete dnes také dva rozhovory. Jeden se studentem a druhý s panem doktorem Jakubem Juklem, historikem Muzea Říčany, který nám v rámci aktivit Klíče k branám přiblíţil období první světové války a období vzniku Československé republiky. Opět jsme také vyuţili zdroje Přídavku - přílohy školních časopisů, kterou vydává Dětská tisková agentura a můţete si tak přečíst o třídění odpadů a připomenout vítěze Zlatého Ámose (více jsme informovali v minulém čísle klíčenky ). V klíčence samozřejmě nesmí chybět také nabídka aktivit pro nadcházející měsíc, na co se tedy můţete těšit a na co nezapomenout. Přivoňte si - přeji Vám hezké čtení květnové klíčenky. (jl) První duben je jiţ tradičně spojen s různými ţertíky a drobnými zlomyslnostmi, které však mají druhým přinést radost a nadhled nad sebou i světem. Probíhá v období, kdy se zima loučí a radostnější jaro jiţ nastupuje jistou vládu. Také naši ţáci mají smysl pro humor, a tak nás od prvního dne týdne, ve kterém byl apríl, kaţdodenně zásobovali drobnými vtípky. Prvního dubna přišli do školy slavní malíři: van Gogh, Mucha, Picasso a da Vinci. Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)

2 Pan Jukl byl u nás dvakrát (8. a 15. dubna). V první přednášce pan Jukl mluvil o tom, jak první světová válka začala, jaká byla záminka války, jaké byly plány spojeneckých mocností. Mluvil také o zbraních, pouštěl nám úryvky válečných filmů ba i dobové záběry. Ukazoval nám obrázky a dokonce přinesl do školy i několik zbraní. Druhá přednáška pana Jukla byla o zaloţení Československa. Vyprávěl nám, jak těţké bylo získat nezávislost vůči Rakousku. Pro oţivení svých slov nám opět ukazoval obrázky a dobové záběry. Matěj R. Dvě páteční dopoledne v dubnu jsme strávili s ThDr.Jakubem Juklem, historikem říčanského muzea, který nám přiblíţil okolnosti vzniku první světové války a zaloţení Československa. Kdo by čekal od historika unylý, monotónní projev hemţící se odpornými termity (odbornými termíny), byl by velmi překvapen. Pan Jukl je mladý, energický muţ, z něhoţ nadšení pro historii přímo sálá. Aby dětem upřesnil představy, ať uţ o válce nebo o Československu, byl vybaven velkým mnoţstvím vějiček skutečné pušky, přilba, bajonet, ukázky dobových snímků i vybrané úseky filmů, pohyb front na mapě Ţe dojem zanechal, o tom se můţete přesvědčit na kde najdete prezentaci našeho spoluţáka Jakuba Roje o první světové válce. Jakub si některé materiály vypůjčil od pana Jukla, nechal si od něj svou práci zkontrolovat a uvidíte, kolik zajímavého se děti dozvěděly. Pro všímavé: najdete tam historickou nepřesnost? (pk) Kája Mia si pro pana Jukla připravila pár otázek, z nichţ se o něm dozvíte víc: Snil jste někdy o tom, ţe budete historik? Ano, od dětství. Bavila vás vlastivěda? Ano, ještě více dějepis. Jste první ve své rodině, kdo má tuto profesi? Ano, všichni v mé rodině jsou inţenýři. Co máte na svém povolání nejradši? Kdyţ objevím novou informaci o dějinách, která není všeobecně známá nebo rozšířená v povědomí.

3 Jak dlouho jste jiţ historikem? V říčanském muzeu čtvrtým rokem. Máte často takovéto přednášky? Bohuţel ne. Jakou školu jste vystudoval? Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Co Vás přivedlo k této profesi? Od malička jsem se zajímal o historii, zejména o husitství. Myslíte, ţe kdyby Rakousko-Uhersko vedl Jan Ţiţka, ţe by to dopadlo lépe? Myslím, ţe s tak chabou armádou, která nechtěla bojovat, by ani Jan Ţiţka nic nesvedl. Nechtěl byste napsat knihu? V současné době čekám na vytištění mé knihy Adamité. Děkuji za váš čas! Karolina Mia B., (pk) V úterý 12. dubna jsme se s paní učitelkou vydali do skanzenu poblíţ Kouřimi. Byl to senzační výlet!! Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí o Velikonocích a vyzkoušeli jsme si drátovat vajíčka. Jen pro upřesnění, vajíčka nebyla opravdová, nýbrţ také z drátu. Karolina H. Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromaţďuje stavitelské památky z celého území Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím devět větších obytných a hospodářských objektů z oblasti středních, východních a severních Čech, které doplňuje několik drobnějších památek. V dubnu jsme v rámci příprav na Velikonoce měli velikonoční dílnu. Chlapci a několik děvčat pletli pomlázky, ostatní vázali nebo barvili vajíčka. Vázalo se tak, ţe se vezme vejce, HERULES, nějaká nitka a hlavně je zapotřebí mnoho trpělivosti. HERKULESEM se natře vajíčko a nitkou omotá, ale musí se to dělat postupně. Vajíčka se barvila tak, ţe se na ně voskovkou něco namalovalo a potom se ponořilo do barvy. Karolina H.

4 Na počátku dubna byl náš pan ředitel základní školy Jiří Luka v Anglii. Jednou při hodině angličtiny otevřel Mr. Seccombe na počítači Skype a tam se objevil portrét pana ředitele. Zkoušeli jsme se spojit, ale první spojení selhalo, a tak jsme to museli zkusit ještě několikrát, neţ se nám podařilo spojení navázat. Uviděli jsme pana ředitele a další čtyři dámy, které byly s ním. Podařilo se nám uhádnout země, ze kterých pocházejí, podle nápovědy, kterou nám poskytly. Potom následovaly otázky pro pana Luku samozřejmě v angličtině. Nakonec jsme se rozloučili naší školní hymnou a zamávali jsme panu řediteli. Bylo to moc příjemné skypové setkání, neboť se nám vzájemně stýskalo. Linda M. Krásné počasí nás vylákalo 20. dubna do okolních lesů na oslavu Dne Země a Velikonoc. Poslední výukový den před velikonočními prázdninami jsme tak proţili v přírodě. Snaţili jsme se v tichu naslouchat zvukům přírody a uvědomit si, ţe jsme v lese na návštěvě v ţivotním prostředí mnoha rostlin a ţivočichů. Hrou, ve které jsme hledali lístečky s názvy ţivočichů a rostlin, jsme se naučili rozdělení rostlin a ţivočichů na společenstva podle místa, kde ţijí. Lístky jsme následně rozdělovali do skupin: společenstvo lesa, polí a luk, rybníků a řek V prostoru lesa nás ale chytal pytlák, který nám hru znepříjemňoval tím, ţe nám lístky bral a chycení poté museli dělat dřepy Na další zastávce naší cesty lesem jsme hádali, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé materiály např. polystyren, sklo, plastový sáček, krabice od mléka, ohryzek od jablka apod Místo u rybníka, kde jsme tuto aktivitu dělali, bylo tak inspirativní, ţe tu děti chtěly zůstat mnohem déle. A tak jsme zůstali. Domečky, které děti společně vyrobily, byly moc hezké. Bylo úţasné sledovat nadšení, s jakým je vyráběly.

5 Na posledním zastavení jsme rozdělovali různé odpadky do různých kontejnerů a měli jsme jich mnohem více neţ ty běţně známé často vídán u lidských obydlí, a proto bývá spojován s tím, ţe rozdává vajíčka. Děti si ve skupinkách svůj skrytý poklad našly a mohly jít vstříc velikonočním prázdninám Uţili jsme společně moc hezký den. (jl) Po návratu jsme v areálu školy hledali pomlázku od velikonočního zajíčka. Velikonoční zajíček je symbol převzatý z Německa. Zajíc býval dříve V úterý 26. dubna jsme uţ podruhé vystupovali v Mukařově v charitním domově. Zbrusu nové dítě, Beskyde udělalo babičkám z mukařovského charitního domova velkou radost. Po skončení jsme si s nimi povídali a ony říkaly, ţe uţ se těší, aţ opět přijdeme a přineseme jim radost. Matěj R. Vystoupení se skládalo z několika písniček z ranních oáz, z písní Na okně seděla kočka, Ukolébavka pro Vojtíška, Beskyde, Love is come again, The river is flowing, Headstrong horses. Mezi písničkami jsme také četli příběhy: Jdi do zeleného ticha, Ţalud, Kdyţ babičce zazvonil mobil, Šlépěje Celé vystoupení Dubnový filmový klub nám přinesl setkání s dílem Karla Čapka Bílá nemoc. V poslední době (v souladu s Broučkovými výlety) jsme se s dílem tohoto geniálního nadčasového spisovatele setkali několikrát také v rámci textů v ranních oázách. Četli jsme několik povídek z jedné kapsy, ukázku z dramatu Matka a další ukázky z Čapkova díla. V Bílé nemoci Karel Čapek poukazuje na nesmyslnost války. Hra byla napsána v předválečné době a děti při sledování jasně viděly v Maršálově zemi nacistické Německo, v Maršálovi samotném postavu Hitlera a v malé zemi, proti které se zbrojí, viděly Československo. FK byl tradičně doprovázen nabídkou ovocného občerstvení (jl)

6 Dnešní klíče k branám jsme se vydali hledat do středověkého skanzenu Řepora a do Prokopského údolí. Strávili jsme společně moc pěkný den a počasí nám také přálo. Mnoho jsme se dozvěděli, pobavili jsme se a máme za sebou zase společně proţité chvíle, které nás sbliţují. Sešli jsme se v sobotu ráno na Karlově náměstí. Nejprve jsme se šli podívat ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukrývali parašutisté, kteří spáchali v roce 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha (právě v tomto období probíráme při Broučkových výletech historií). VE VĚZENÍ Metrem jsme se pak přesunuli do stanice Stodůlky, odkud jsme poněkud krkolomně přes stavbu nové silnice dorazili aţ ke středověké vesničce Skanzen Řepora se nachází v krásné chráněné přírodní lokalitě mezi praţskými Stodůlkami a Řeporyjemi. Jedná se o středověkou vesnici, která je pojata jako replika osady ze 14. století z období vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. Ve vstupní bráně je umístěno středověké vězení, do kterého bylo umístěno zcela dobrovolně několik ţáků čtvrté třídy naší základní školy, aby si zde odpykávali trest Děti do vězení chodily zcela dobrovolně, rády a moc je to bavilo.

7 U KOVÁŘE V domečku pana kováře si děti vyzkoušely dmýchání do ohně, některá kovářská náčiní a vylezly na půdu jeho domku. RYTÍŘSKÁ KLÁNÍ Po obědě jsme si vyzkoušeli souboj s ukrutným rytířem, který se nedal jen tak snadno porazit STUDNA Vyzkoušeli jsme si také studnu s dřevěným roubením a s vahadlem. Ta bývala v minulosti hlavním veřejným zdrojem pitné vody. Součástí klání byly také závody na speciálně osedlaných koních. Takové nemáme ani v OG. NA PRANÝŘI U pranýře a některých mučících nástrojů jsme vykonali lehčí trest hádejte komu. Provinilce jsme však raději nepomazali medem, jako to dělali kdysi Součástí soubojů byla také hra v kuţelky a také jízda ve speciálním dopravním prostředku. Koordinace pohybů byla poměrně nutná pro pohyb v těchto lyţnicích

8 Chůze na chůdách byla také zpříjemněním celého pobytu ve středověké vesnici. V KRČMĚ V krčmě se naše děti pořádně rozjely. Okamţitě začaly dramatizovat danou situaci a mohli jste mít pocit, ţe středověk v této krčmě oţil. Děti hrály role šenkýřů i návštěvníků krčmy V KOSTELÍKU Ve skromně vybaveném kostelíku jsme se písní Můţeš mít radost rozloučili se středověkem a vydali jsme se zpět na metro (cesta tentokrát nebyla tak krkolomná a příště uţ budeme vědět, kudy se dát) a jeli jsme směr Prokopské údolí Bylo nám skutečně prima PROKOPSKÉ ÚDOLÍ Prokopské údolí jsme si vybrali, abychom se tam vydali suchou nohou po dně mořském. To proto, ţe tu před miliony lety skutečně moře bylo. Naše první zastávka byla u podmořské sopky (Hemrovy skály), kde jsme se zaměřili na odlišnosti vegetace na ní a v okolí.

9 Pak jiţ následoval očekávaný podmořský výzkum. Na malém nalezišti se nám podařilo najít několik zkamenělin hlavonoţců a mořských mušlí. Cestou lesem jsme se dále zaměřovali na jeho obyvatele ptáky. Trasu jsme procházeli kaţdý sám a sledovali jsme sýkorky, pěnkavy, kosy a strakapouda V modřínovém lese jsme se po svačince zaměřili na listy a plody listnatých a jehličnatých stromů. V závěru jsme si ukázali, jaká umělkyně je naše příroda a na přírodní umělce jsme si také zahráli, kdyţ jsme tvořili větší palety malované pouze přírodními barvami a paletky menší tvořené přírodninami Celý den jsme strávili velmi příjemně a mnohému jsme se naučili. (jl)

10 V pátek 29. dubna ve 12 hodin si ve Westminsterském opatství v Londýně vzal princ William Kate Middleton. Během pátečního vyučování jsme viděli kousek televizního přenosu, který vysílala ČT 24. Nejprve přijeli k opatství v mnoha autech svatební hosté a nakonec přijela i Kate. Měla krásné bílé šaty s dlouhou vlečkou, přes obličej měla závoj. K oltáři ji doprovodil její tatínek, který jí byl zároveň za svědka. U oltáře na ni jiţ čekal princ William se svým bratrem Harrym. Ten byl svědek prince. William měl na sobě slavnostní červenou uniformu. Svatební obřad byl doprovázen zpěvem chrámového sboru a líbeznými zvuky varhan. Jsme moc rádi, ţe jsme svatbu mohli vidět. Ondřej L. Nalezená báseň je technika práce s textem, kdy se vychází z nějakého prozaického textu o slovech. Slova mohou pocházet z jednoho zdroje, nebo z více zdrojů (nápisy na zdech, staré noviny, zaslechnutý hovor, , dopis, časopis, ). Děti si zvýrazní detaily, slova, slovní spojení, která jsou pro ně obzvlášť zajímavá a silná. Poté vyškrtají všechna, zbytečná, divně znějící a zmenší počet slov zhruba na polovinu, změní interpunkci, pokud je to nutné. Nesmí přidávat vlastní slova. Nalezená báseň je nalezená zcela. Kdyţ uţ mají téměř hotovou poslední verzi, mohou maximálně dvě slova přidat a udělat drobné úpravy (změnit slovesný způsob, čas, interpunkci). Vymyslí název a text přepíší do tvaru básně. Hodnotí se zejména, jestli byly pouţity detaily ze zdrojového textu, které nejsou okamţitě předvídatelné, jestli má báseň logickou návaznost, jestli byly pouţity maximálně dvě vlastní slova a jak velké byly případné změny. (pk) A jaké básně nalezli naši ţáci? Letadlo Kája Hrabalová Letadlo hladce odstartovalo V bezoblačném počasí. Překrásný výhled na krajinu. Let klidný. Cesta uběhla. Jaro Františka Vosátková Rozkvétají údolí i hory. Vyraší pupeny. Práce na zahradě, na poli. Krásu nedokáţu popsat. Recept Lenky Šmídlové Terka Chárová Jak zkrotit andílka, kdyţ promění se v dračici? Prostý je. Řešila jsem to uspáním. Ale teď tvrdá je. Malé dítě pozná, kdyţ měkcí jste. Johanka Kája Mia Bartošová V noci se probudí, Nanejvýš si něco zamumlá svou čínštinou Nezlobí, jen se ráda schovává. Kam se chodí ukrývat?

11 Matěji, do jaké třídy chodíš? Chodím v současné době do kvinty. Je pravda, ţe jsi pomáhal panu řediteli s klíčenkou? No, pravda to je, ale pravda to je asi taková, ţe mi dodal všechny články a já to akorát dal do té finální podoby. Co tě přivedlo na to nám takto pomáhat? Bylo mi řečeno Martinem Kalábkem, ţe mám pracovat na OG Chroniclu. Pak jsem viděl klíčenku a prostě jsem si řekl, ţe pomůţu rád i na ní. Kde ses naučil pracovat s grafikou? Tak, ono celkově my jsme ajťácká rodina. Táta byl ředitel jedné IT firmy působící v televizním oboru. Já dělám web desing. Uţ docela dlouhou dobu píšu weby, kreslím weby. Celkově mě to baví. Jak jsi se dostal na OG? Vlastně čirou náhodou. Úplně mimochodem se jeden z nich dozvěděl, ţe tahle škola existuje a tak jsme se vsadili, ţe se sem nedostanu. A já jsem se sem dostal. A o co jste se vsadili? O 200 korun a ještě o něco, to radši nebudu říkat. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? No to je těţké. Nejsou to úplně zdravá jídla. Jako hamburger? Né,né,ne, to opravdu ne. Chutnají mi taková ty britská jídla. Jako třeba nějaká smaţená pěna. Jaké je tvoje oblíbené zvíře? Tam to kolísá mezi pandou, lvem, tygrem a rybou. Jaký je tvůj největší úspěch? Mám hodně úspěchů ve světě IT jako programátor webových aplikací. Nedávno jsem dodělal jeden program pro Seznam.cz, ale on asi neprojde, jelikoţ se to trochu pokazilo. Jinak mé největší úspěchy jsou, ţe píšu pro lidi stránky a oni mi za to platí. A já ti moc děkuji, ţe si se mnou udělal rozhovor. Není zač. Bylo to perfektní! Matěj R. V dubnu proběhla na ZŠ Kunratice prezentace systému Oxford Reading Tree. Prezentaci vedla konzultantka pro primární vzdělávání v Oxford University Press paní Lesley Ward. Zúčastnili se také naši pedagogové. Prezentaci domluvil pan Luka během své návštěvy v Oxfordu. Ţáci 4. třídy ZŠ OG skládali zkušební KET zkoušku. Jejich výsledky byly výborné: šest ţáků mělo výsledek A, čtyři ţáci výsledek B. Všichni budou skládat oficiální zkoušku 3. června 2011 na British Council. Bylo ukončeno výběrové řízení na pozici vedoucí sekretariátu ZŠ. Stavba budovy základní školy pokračuje dle harmonogramu. V tomto měsíci dodá nová firma vzorky uniforem. Kompletujeme nabídku krouţků na příští školní rok. Další číslo zpravodaje ZŠ vyjde 7. června 2011.

12 Pátek 1.dubna Ráno mi přišla celkem seriozní sms, ţe se můj let odkládá Aha, je prvního dubna, byl to apríl, ale dostal mě. Ve škole byly děti veselé Na letišti jsem byl včas, let do Londýna klidný. Po ubytování v hotelu jsem šel do divadla. Sobota 2. dubna I dnes jsem si zašel do divadla. Muzikál Billy Elliot z první řady nadchne, to na vás kape i pot tanečníků. Vřele doporučuji. Ten muzikál ne pot Neděle 3. dubna Stěhuji se z Londýna do Oxfordu. Začíná se mi stýskat po dětech a rodince. To brzo Ubytován jsem byl v rodině starších manţelů. Mají pejska. Foxík na mě drsně štěká. Pondělí 4. dubna V Lake School v Oxfordu jsem se poznal s učiteli prvního stupně z Turecka, Polska, Španělska a Rumunska a také s učitelkami Primary School v Oxfordu. Byly hodně v pohodě a jejich povídání bylo velmi inspirující. Odpoledne jsem strávil v knihkupectvích aţ do zavírací doby. Večer jsem si povídal s domácími. Zajímavé sdílet názory s obyčejnými lidmi. Foxík mě kouše. Úterý 5. dubna Dopolední seminář týkající se výuky phonics a výslovnosti. Podnětné. Odpolední procházka Oxfordem s průvodcem Robem. Znal odpověď snad na kaţdou otázku. Nejvíc se mi líbila Magdalen College. Volný čas stráven opět v knihkupectví a řešením ů. Večer jsem usnul brzy. Středa 6. dubna Návštěva St. Andrew s Primary School. Velmi inspirující rozhovor s paní ředitelkou. Zajímavé nápady pro naši školu. Náslechy v hodinách. Interaktivní metody práce. Konzultace rozvrhu v blocích. Posílení zdravého sebevědomí týkající se nastoupené cesty v OG. Odpoledne vyhlídka z věţe kostela Panny Marie na Oxford moc hezké. Čtvrtek 7. dubna Školení CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Nic nového, ale přínosné především v ukázkách vyučovacích metod. Odpolední neformální setkání se zaměstnankyní OUP Míšou (původem z ČR). Návštěva Magdalen College. Úţasná zahrada Stávám se fandou této koleje Večerní setkání s anglickými učiteli a kolegy v populární Turf Tavern. Bylo tak plno, ţe jsem si nestihnul nic dát. Mile jsme si ale popovídali. Do rána jsem pak pracoval na PC. Pátek 8. dubna Dopolední Language Improvement. Angličtina je bohatý jazyk. Například jsem zjistil, ţe dost často jsem v situaci, ţe musím burn the midnight oil. Celé odpoledne dokončuji práci na PC do školy. Podvečerní procházka parkem. Odpočinek v parku - leţení u říčky Sobota 9. dubna V 6 ráno vyráţím na výlet, na který jsem se nestačil včas přihlásit, neboť byl jiţ obsazen. Přesto to zkusím. Never give up. Na bus čekám 50 minut. Kdyţ přijíţdí, zjišťuji, ţe tam je jediné poslední volné místo pro mě. Výlet na Isle of Wight: dlouhá cesta busem, trajekt, krásný ostrov, hezké pláţe, koupání v moři, nádherné útesy, hezké výhledy a barvy jara. Dlouhá cesta zpět. Neděle 10. dubna Nedělní odpočinek: Návštěva knihkupectví. Setkání s Míšou z OUP Punting, botanická zahrada, Christ

13 Church College, Turf Tavern (udělali mi salát, i kdyţ ho nemají na jídelníčku). Pondělí 11. dubna Začíná to utíkat. První týden se poměrně táhnul. CLIL. Další dobré podněty pro výuku v naší škole. S kolegy jsme zašli do kina King s Speech. Moc hezké. Povídání s domácími. Foxík mě kouše, i kdyţ ho uplácím. Úterý 12. dubna Language Improvement. Společná prohlídka Christ Church. S jedinou češkou ze školených učitelů (ale secondary school) jdeme na divadelní představení studentů. Zajímavé. Středa 13. dubna Seznámení se způsobem výuky čtení a psaní na Primary schools. Spojení s mými ţáky prostřednictvím Skypu. Moc milé zase vidět a slyšet je!!! Večer cesta do Londýna s Míšou z OUP opět na muzikál Billy Elliot. Bylo výjimečné, neboť bylo premiérou nového představitele Billyho. Měl jsem trému, aby to nezkazil. Nezkazil! Čtvrtek 14. dubna Britain today. Moţnosti získání materiálů na webu. Moc pěkné odkazy, které předám našim učitelům. Nákup kalhot pro Ondru do školy. Večerní balení a popovídání s domácími. Foxík uţ si na mě zvyká Pátek 15. dubna Povídání o vyuţití písní a rytmizací ve vyučování. Závěrečné rozloučení s kolegy a hodnocení společných setkávání. Oběd v OUP s ředitelem OUP pro Evropu, který mi domluvila kolegyně z OUP. Velmi zajímavé. Domluva přednášky Oxford Reading Tree v Praze. Moţnosti budoucí spolupráce. Večer ještě jednou vyhlídka z věţe kostela na Oxford. Dále stíhám ještě příjemné setkání s českou paní učitelkou a také s kolegyní z OUP. Večer povídání s domácími. Foxík asi tuší, ţe odjíţdím, leţí mi přátelsky na klíně Sobota 16. dubna Vstávám ve 4 hodiny a přesunuji se na letiště. Foxík utekl z domu, snad ho našli Cesta na letiště byla dobře propočítaná Chyběly mi ale dvě libry na bus, v pět ráno v Oxfordu najdete hodné lidi, kteří vám pomohou Na letišti vše v pohodě, let v pohodě. Na letišti se vítám s rodinkou Prima, jsem doma. Odpoledne oslava narozenin ţákyně Fany. Příjemný přechod z Oxfordu do reality Sumarizace Pobyt v Oxfordu hodnotím jako velmi přínosný: celkově to bylo refresh, získal jsem mnoho nápadů a podnětů pro sebe i kolegy, nové přátelé z různých koutů světa, určitý nadhled, pocit, ţe mohu být pyšný na svou školu a na cestu, kterou jsme nastoupili, změnil jsem rytmus dní a tím jsem si vlastně odpočinul (i kdyţ pobyt byl velmi intenzivní), vykoupal jsem se v moři (i kdyţ mělo tak 3 stupně) a mnoho dalších přínosů. Děkuju moc panu řediteli celého OG Peteru Nitschemu, ţe mi pobyt umoţnil a paní učitelce Kobrové, ţe vše ve škole zvládnula bravurně. (jl)

14 Poznámky: května - Stanování v Open Gate: Ve středu ráno děti přijedou normálně do školy a proběhne vyučování dle rozvrhu. Po skončení vyučování a krouţcích následuje program pod dozorem zaměstnanců ZŠ OG. Večer budeme spát pod stany (v případě nepříznivého počasí vyuţijeme vnitřních prostor OG). Děti potřebují s sebou spacák, karimatky, hygienické potřeby a oblečení na tři dny (ve čtvrtek budeme oblečeni sportovně, jdeme na celodenní výlet). Potřebujete-li odváţet děti na jiné krouţky či podobně, domluvíme individuální řešení. V pátek bude vyzvedávání dětí jako obvykle. 13. května si ţáci vyberou z námi dané nabídky či vlastní obor, téma, zaměstnání, kterému se budou v rámci oblasti Člověk a jeho svět věnovat aţ do konce školního roku. Prezentace proběhne v závěru školního roku. 20. května proběhne filmový klub. Po jeho skončení mohou ti, kteří další den jedou na Klíče k branám do Plzně, zůstat ve škole a společně tam přespat. Ve volném čase se půjdeme vykoupat do bazénu, pohrajeme si v areálu školy, v případě příznivého počasí si uděláme malý táboráček a večer noční filmový klub na přání Další den v 9:00 společně vyrazíme na Klíče k branám. 4. června proběhne den dětí v OG, na které jsou odpoledne zváni také rodiče současných i budoucích ţáků ZŠ OG. Na setkání proběhne představení pedagogů ZŠ Open Gate. Podrobnosti k setkání v předchozí klíčence.

15

16 PŘÍDAVEK příloha školních časopisů

17

18 za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (pk) Petra Kobrová (jl) Jiří Luka ZŠ OPEN GATE, květen 2011

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4. Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.2012 ZŠ a MŠ Hněvošice se přihlašuje do soutěţe Škola plná ovoce.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě

Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě září/říjen 2013 Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě Připravili žáci zájmového kroužku Internetový časopis Na úvod časopisu, jsme Vám připravili OSMISMĚRKU. Vyškrtej všechna slova z nápovědy a zbylá

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

DUBEN Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce tříd,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se skládal z fyzicky velmi náročných aktivit. Měsíc listopad

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný)

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný) VARIANTA 1 Víkendový pobyt pro rodiče a děti Délka pobytu: pátek až neděle (2 noci) pro 2 dospělé osoby a 1 dítě do 12 let V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ CESTY TERMÍN: 13. 9. 2010 15. 9. 2010 MÍSTO: Londýn, Velká Británie CÍL CESTY: Setkání se zástupci TUC (Trades Union Congress) TÉMA: Kolektivní vyjednávání na regionální úrovni, regionální

Více