Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)"

Transkript

1 Tradiční českou pranostiku týkající se měsíce dubna: Duben ještě tam budem (míněno za kamny) jsme v tomto měsíci jednoznačně v naší základní škole porušili. Jednak počasí nás vybízelo poměrně často k venkovním radovánkám a nabídka dubnových aktivit byla opět velmi hojná, a tak jsme neváhali a vyuţili příleţitostí O mnoha těchto aktivitách tedy o získávání dalších Klíčů k branám se dočtete na stránkách naší nové klíčenky. Co Vás čeká dále? V první polovině dubna jsem se zúčastnil pracovněstudijního pobytu v Oxfordu. Níţe se s Vámi rád sděluji se střípky záţitků prostřednictvím minideníku z této cesty. V klíčence najdete dnes také dva rozhovory. Jeden se studentem a druhý s panem doktorem Jakubem Juklem, historikem Muzea Říčany, který nám v rámci aktivit Klíče k branám přiblíţil období první světové války a období vzniku Československé republiky. Opět jsme také vyuţili zdroje Přídavku - přílohy školních časopisů, kterou vydává Dětská tisková agentura a můţete si tak přečíst o třídění odpadů a připomenout vítěze Zlatého Ámose (více jsme informovali v minulém čísle klíčenky ). V klíčence samozřejmě nesmí chybět také nabídka aktivit pro nadcházející měsíc, na co se tedy můţete těšit a na co nezapomenout. Přivoňte si - přeji Vám hezké čtení květnové klíčenky. (jl) První duben je jiţ tradičně spojen s různými ţertíky a drobnými zlomyslnostmi, které však mají druhým přinést radost a nadhled nad sebou i světem. Probíhá v období, kdy se zima loučí a radostnější jaro jiţ nastupuje jistou vládu. Také naši ţáci mají smysl pro humor, a tak nás od prvního dne týdne, ve kterém byl apríl, kaţdodenně zásobovali drobnými vtípky. Prvního dubna přišli do školy slavní malíři: van Gogh, Mucha, Picasso a da Vinci. Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)

2 Pan Jukl byl u nás dvakrát (8. a 15. dubna). V první přednášce pan Jukl mluvil o tom, jak první světová válka začala, jaká byla záminka války, jaké byly plány spojeneckých mocností. Mluvil také o zbraních, pouštěl nám úryvky válečných filmů ba i dobové záběry. Ukazoval nám obrázky a dokonce přinesl do školy i několik zbraní. Druhá přednáška pana Jukla byla o zaloţení Československa. Vyprávěl nám, jak těţké bylo získat nezávislost vůči Rakousku. Pro oţivení svých slov nám opět ukazoval obrázky a dobové záběry. Matěj R. Dvě páteční dopoledne v dubnu jsme strávili s ThDr.Jakubem Juklem, historikem říčanského muzea, který nám přiblíţil okolnosti vzniku první světové války a zaloţení Československa. Kdo by čekal od historika unylý, monotónní projev hemţící se odpornými termity (odbornými termíny), byl by velmi překvapen. Pan Jukl je mladý, energický muţ, z něhoţ nadšení pro historii přímo sálá. Aby dětem upřesnil představy, ať uţ o válce nebo o Československu, byl vybaven velkým mnoţstvím vějiček skutečné pušky, přilba, bajonet, ukázky dobových snímků i vybrané úseky filmů, pohyb front na mapě Ţe dojem zanechal, o tom se můţete přesvědčit na kde najdete prezentaci našeho spoluţáka Jakuba Roje o první světové válce. Jakub si některé materiály vypůjčil od pana Jukla, nechal si od něj svou práci zkontrolovat a uvidíte, kolik zajímavého se děti dozvěděly. Pro všímavé: najdete tam historickou nepřesnost? (pk) Kája Mia si pro pana Jukla připravila pár otázek, z nichţ se o něm dozvíte víc: Snil jste někdy o tom, ţe budete historik? Ano, od dětství. Bavila vás vlastivěda? Ano, ještě více dějepis. Jste první ve své rodině, kdo má tuto profesi? Ano, všichni v mé rodině jsou inţenýři. Co máte na svém povolání nejradši? Kdyţ objevím novou informaci o dějinách, která není všeobecně známá nebo rozšířená v povědomí.

3 Jak dlouho jste jiţ historikem? V říčanském muzeu čtvrtým rokem. Máte často takovéto přednášky? Bohuţel ne. Jakou školu jste vystudoval? Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Co Vás přivedlo k této profesi? Od malička jsem se zajímal o historii, zejména o husitství. Myslíte, ţe kdyby Rakousko-Uhersko vedl Jan Ţiţka, ţe by to dopadlo lépe? Myslím, ţe s tak chabou armádou, která nechtěla bojovat, by ani Jan Ţiţka nic nesvedl. Nechtěl byste napsat knihu? V současné době čekám na vytištění mé knihy Adamité. Děkuji za váš čas! Karolina Mia B., (pk) V úterý 12. dubna jsme se s paní učitelkou vydali do skanzenu poblíţ Kouřimi. Byl to senzační výlet!! Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí o Velikonocích a vyzkoušeli jsme si drátovat vajíčka. Jen pro upřesnění, vajíčka nebyla opravdová, nýbrţ také z drátu. Karolina H. Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromaţďuje stavitelské památky z celého území Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím devět větších obytných a hospodářských objektů z oblasti středních, východních a severních Čech, které doplňuje několik drobnějších památek. V dubnu jsme v rámci příprav na Velikonoce měli velikonoční dílnu. Chlapci a několik děvčat pletli pomlázky, ostatní vázali nebo barvili vajíčka. Vázalo se tak, ţe se vezme vejce, HERULES, nějaká nitka a hlavně je zapotřebí mnoho trpělivosti. HERKULESEM se natře vajíčko a nitkou omotá, ale musí se to dělat postupně. Vajíčka se barvila tak, ţe se na ně voskovkou něco namalovalo a potom se ponořilo do barvy. Karolina H.

4 Na počátku dubna byl náš pan ředitel základní školy Jiří Luka v Anglii. Jednou při hodině angličtiny otevřel Mr. Seccombe na počítači Skype a tam se objevil portrét pana ředitele. Zkoušeli jsme se spojit, ale první spojení selhalo, a tak jsme to museli zkusit ještě několikrát, neţ se nám podařilo spojení navázat. Uviděli jsme pana ředitele a další čtyři dámy, které byly s ním. Podařilo se nám uhádnout země, ze kterých pocházejí, podle nápovědy, kterou nám poskytly. Potom následovaly otázky pro pana Luku samozřejmě v angličtině. Nakonec jsme se rozloučili naší školní hymnou a zamávali jsme panu řediteli. Bylo to moc příjemné skypové setkání, neboť se nám vzájemně stýskalo. Linda M. Krásné počasí nás vylákalo 20. dubna do okolních lesů na oslavu Dne Země a Velikonoc. Poslední výukový den před velikonočními prázdninami jsme tak proţili v přírodě. Snaţili jsme se v tichu naslouchat zvukům přírody a uvědomit si, ţe jsme v lese na návštěvě v ţivotním prostředí mnoha rostlin a ţivočichů. Hrou, ve které jsme hledali lístečky s názvy ţivočichů a rostlin, jsme se naučili rozdělení rostlin a ţivočichů na společenstva podle místa, kde ţijí. Lístky jsme následně rozdělovali do skupin: společenstvo lesa, polí a luk, rybníků a řek V prostoru lesa nás ale chytal pytlák, který nám hru znepříjemňoval tím, ţe nám lístky bral a chycení poté museli dělat dřepy Na další zastávce naší cesty lesem jsme hádali, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé materiály např. polystyren, sklo, plastový sáček, krabice od mléka, ohryzek od jablka apod Místo u rybníka, kde jsme tuto aktivitu dělali, bylo tak inspirativní, ţe tu děti chtěly zůstat mnohem déle. A tak jsme zůstali. Domečky, které děti společně vyrobily, byly moc hezké. Bylo úţasné sledovat nadšení, s jakým je vyráběly.

5 Na posledním zastavení jsme rozdělovali různé odpadky do různých kontejnerů a měli jsme jich mnohem více neţ ty běţně známé často vídán u lidských obydlí, a proto bývá spojován s tím, ţe rozdává vajíčka. Děti si ve skupinkách svůj skrytý poklad našly a mohly jít vstříc velikonočním prázdninám Uţili jsme společně moc hezký den. (jl) Po návratu jsme v areálu školy hledali pomlázku od velikonočního zajíčka. Velikonoční zajíček je symbol převzatý z Německa. Zajíc býval dříve V úterý 26. dubna jsme uţ podruhé vystupovali v Mukařově v charitním domově. Zbrusu nové dítě, Beskyde udělalo babičkám z mukařovského charitního domova velkou radost. Po skončení jsme si s nimi povídali a ony říkaly, ţe uţ se těší, aţ opět přijdeme a přineseme jim radost. Matěj R. Vystoupení se skládalo z několika písniček z ranních oáz, z písní Na okně seděla kočka, Ukolébavka pro Vojtíška, Beskyde, Love is come again, The river is flowing, Headstrong horses. Mezi písničkami jsme také četli příběhy: Jdi do zeleného ticha, Ţalud, Kdyţ babičce zazvonil mobil, Šlépěje Celé vystoupení Dubnový filmový klub nám přinesl setkání s dílem Karla Čapka Bílá nemoc. V poslední době (v souladu s Broučkovými výlety) jsme se s dílem tohoto geniálního nadčasového spisovatele setkali několikrát také v rámci textů v ranních oázách. Četli jsme několik povídek z jedné kapsy, ukázku z dramatu Matka a další ukázky z Čapkova díla. V Bílé nemoci Karel Čapek poukazuje na nesmyslnost války. Hra byla napsána v předválečné době a děti při sledování jasně viděly v Maršálově zemi nacistické Německo, v Maršálovi samotném postavu Hitlera a v malé zemi, proti které se zbrojí, viděly Československo. FK byl tradičně doprovázen nabídkou ovocného občerstvení (jl)

6 Dnešní klíče k branám jsme se vydali hledat do středověkého skanzenu Řepora a do Prokopského údolí. Strávili jsme společně moc pěkný den a počasí nám také přálo. Mnoho jsme se dozvěděli, pobavili jsme se a máme za sebou zase společně proţité chvíle, které nás sbliţují. Sešli jsme se v sobotu ráno na Karlově náměstí. Nejprve jsme se šli podívat ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukrývali parašutisté, kteří spáchali v roce 1942 atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha (právě v tomto období probíráme při Broučkových výletech historií). VE VĚZENÍ Metrem jsme se pak přesunuli do stanice Stodůlky, odkud jsme poněkud krkolomně přes stavbu nové silnice dorazili aţ ke středověké vesničce Skanzen Řepora se nachází v krásné chráněné přírodní lokalitě mezi praţskými Stodůlkami a Řeporyjemi. Jedná se o středověkou vesnici, která je pojata jako replika osady ze 14. století z období vlády Karla IV. a jeho syna Václava IV. Ve vstupní bráně je umístěno středověké vězení, do kterého bylo umístěno zcela dobrovolně několik ţáků čtvrté třídy naší základní školy, aby si zde odpykávali trest Děti do vězení chodily zcela dobrovolně, rády a moc je to bavilo.

7 U KOVÁŘE V domečku pana kováře si děti vyzkoušely dmýchání do ohně, některá kovářská náčiní a vylezly na půdu jeho domku. RYTÍŘSKÁ KLÁNÍ Po obědě jsme si vyzkoušeli souboj s ukrutným rytířem, který se nedal jen tak snadno porazit STUDNA Vyzkoušeli jsme si také studnu s dřevěným roubením a s vahadlem. Ta bývala v minulosti hlavním veřejným zdrojem pitné vody. Součástí klání byly také závody na speciálně osedlaných koních. Takové nemáme ani v OG. NA PRANÝŘI U pranýře a některých mučících nástrojů jsme vykonali lehčí trest hádejte komu. Provinilce jsme však raději nepomazali medem, jako to dělali kdysi Součástí soubojů byla také hra v kuţelky a také jízda ve speciálním dopravním prostředku. Koordinace pohybů byla poměrně nutná pro pohyb v těchto lyţnicích

8 Chůze na chůdách byla také zpříjemněním celého pobytu ve středověké vesnici. V KRČMĚ V krčmě se naše děti pořádně rozjely. Okamţitě začaly dramatizovat danou situaci a mohli jste mít pocit, ţe středověk v této krčmě oţil. Děti hrály role šenkýřů i návštěvníků krčmy V KOSTELÍKU Ve skromně vybaveném kostelíku jsme se písní Můţeš mít radost rozloučili se středověkem a vydali jsme se zpět na metro (cesta tentokrát nebyla tak krkolomná a příště uţ budeme vědět, kudy se dát) a jeli jsme směr Prokopské údolí Bylo nám skutečně prima PROKOPSKÉ ÚDOLÍ Prokopské údolí jsme si vybrali, abychom se tam vydali suchou nohou po dně mořském. To proto, ţe tu před miliony lety skutečně moře bylo. Naše první zastávka byla u podmořské sopky (Hemrovy skály), kde jsme se zaměřili na odlišnosti vegetace na ní a v okolí.

9 Pak jiţ následoval očekávaný podmořský výzkum. Na malém nalezišti se nám podařilo najít několik zkamenělin hlavonoţců a mořských mušlí. Cestou lesem jsme se dále zaměřovali na jeho obyvatele ptáky. Trasu jsme procházeli kaţdý sám a sledovali jsme sýkorky, pěnkavy, kosy a strakapouda V modřínovém lese jsme se po svačince zaměřili na listy a plody listnatých a jehličnatých stromů. V závěru jsme si ukázali, jaká umělkyně je naše příroda a na přírodní umělce jsme si také zahráli, kdyţ jsme tvořili větší palety malované pouze přírodními barvami a paletky menší tvořené přírodninami Celý den jsme strávili velmi příjemně a mnohému jsme se naučili. (jl)

10 V pátek 29. dubna ve 12 hodin si ve Westminsterském opatství v Londýně vzal princ William Kate Middleton. Během pátečního vyučování jsme viděli kousek televizního přenosu, který vysílala ČT 24. Nejprve přijeli k opatství v mnoha autech svatební hosté a nakonec přijela i Kate. Měla krásné bílé šaty s dlouhou vlečkou, přes obličej měla závoj. K oltáři ji doprovodil její tatínek, který jí byl zároveň za svědka. U oltáře na ni jiţ čekal princ William se svým bratrem Harrym. Ten byl svědek prince. William měl na sobě slavnostní červenou uniformu. Svatební obřad byl doprovázen zpěvem chrámového sboru a líbeznými zvuky varhan. Jsme moc rádi, ţe jsme svatbu mohli vidět. Ondřej L. Nalezená báseň je technika práce s textem, kdy se vychází z nějakého prozaického textu o slovech. Slova mohou pocházet z jednoho zdroje, nebo z více zdrojů (nápisy na zdech, staré noviny, zaslechnutý hovor, , dopis, časopis, ). Děti si zvýrazní detaily, slova, slovní spojení, která jsou pro ně obzvlášť zajímavá a silná. Poté vyškrtají všechna, zbytečná, divně znějící a zmenší počet slov zhruba na polovinu, změní interpunkci, pokud je to nutné. Nesmí přidávat vlastní slova. Nalezená báseň je nalezená zcela. Kdyţ uţ mají téměř hotovou poslední verzi, mohou maximálně dvě slova přidat a udělat drobné úpravy (změnit slovesný způsob, čas, interpunkci). Vymyslí název a text přepíší do tvaru básně. Hodnotí se zejména, jestli byly pouţity detaily ze zdrojového textu, které nejsou okamţitě předvídatelné, jestli má báseň logickou návaznost, jestli byly pouţity maximálně dvě vlastní slova a jak velké byly případné změny. (pk) A jaké básně nalezli naši ţáci? Letadlo Kája Hrabalová Letadlo hladce odstartovalo V bezoblačném počasí. Překrásný výhled na krajinu. Let klidný. Cesta uběhla. Jaro Františka Vosátková Rozkvétají údolí i hory. Vyraší pupeny. Práce na zahradě, na poli. Krásu nedokáţu popsat. Recept Lenky Šmídlové Terka Chárová Jak zkrotit andílka, kdyţ promění se v dračici? Prostý je. Řešila jsem to uspáním. Ale teď tvrdá je. Malé dítě pozná, kdyţ měkcí jste. Johanka Kája Mia Bartošová V noci se probudí, Nanejvýš si něco zamumlá svou čínštinou Nezlobí, jen se ráda schovává. Kam se chodí ukrývat?

11 Matěji, do jaké třídy chodíš? Chodím v současné době do kvinty. Je pravda, ţe jsi pomáhal panu řediteli s klíčenkou? No, pravda to je, ale pravda to je asi taková, ţe mi dodal všechny články a já to akorát dal do té finální podoby. Co tě přivedlo na to nám takto pomáhat? Bylo mi řečeno Martinem Kalábkem, ţe mám pracovat na OG Chroniclu. Pak jsem viděl klíčenku a prostě jsem si řekl, ţe pomůţu rád i na ní. Kde ses naučil pracovat s grafikou? Tak, ono celkově my jsme ajťácká rodina. Táta byl ředitel jedné IT firmy působící v televizním oboru. Já dělám web desing. Uţ docela dlouhou dobu píšu weby, kreslím weby. Celkově mě to baví. Jak jsi se dostal na OG? Vlastně čirou náhodou. Úplně mimochodem se jeden z nich dozvěděl, ţe tahle škola existuje a tak jsme se vsadili, ţe se sem nedostanu. A já jsem se sem dostal. A o co jste se vsadili? O 200 korun a ještě o něco, to radši nebudu říkat. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? No to je těţké. Nejsou to úplně zdravá jídla. Jako hamburger? Né,né,ne, to opravdu ne. Chutnají mi taková ty britská jídla. Jako třeba nějaká smaţená pěna. Jaké je tvoje oblíbené zvíře? Tam to kolísá mezi pandou, lvem, tygrem a rybou. Jaký je tvůj největší úspěch? Mám hodně úspěchů ve světě IT jako programátor webových aplikací. Nedávno jsem dodělal jeden program pro Seznam.cz, ale on asi neprojde, jelikoţ se to trochu pokazilo. Jinak mé největší úspěchy jsou, ţe píšu pro lidi stránky a oni mi za to platí. A já ti moc děkuji, ţe si se mnou udělal rozhovor. Není zač. Bylo to perfektní! Matěj R. V dubnu proběhla na ZŠ Kunratice prezentace systému Oxford Reading Tree. Prezentaci vedla konzultantka pro primární vzdělávání v Oxford University Press paní Lesley Ward. Zúčastnili se také naši pedagogové. Prezentaci domluvil pan Luka během své návštěvy v Oxfordu. Ţáci 4. třídy ZŠ OG skládali zkušební KET zkoušku. Jejich výsledky byly výborné: šest ţáků mělo výsledek A, čtyři ţáci výsledek B. Všichni budou skládat oficiální zkoušku 3. června 2011 na British Council. Bylo ukončeno výběrové řízení na pozici vedoucí sekretariátu ZŠ. Stavba budovy základní školy pokračuje dle harmonogramu. V tomto měsíci dodá nová firma vzorky uniforem. Kompletujeme nabídku krouţků na příští školní rok. Další číslo zpravodaje ZŠ vyjde 7. června 2011.

12 Pátek 1.dubna Ráno mi přišla celkem seriozní sms, ţe se můj let odkládá Aha, je prvního dubna, byl to apríl, ale dostal mě. Ve škole byly děti veselé Na letišti jsem byl včas, let do Londýna klidný. Po ubytování v hotelu jsem šel do divadla. Sobota 2. dubna I dnes jsem si zašel do divadla. Muzikál Billy Elliot z první řady nadchne, to na vás kape i pot tanečníků. Vřele doporučuji. Ten muzikál ne pot Neděle 3. dubna Stěhuji se z Londýna do Oxfordu. Začíná se mi stýskat po dětech a rodince. To brzo Ubytován jsem byl v rodině starších manţelů. Mají pejska. Foxík na mě drsně štěká. Pondělí 4. dubna V Lake School v Oxfordu jsem se poznal s učiteli prvního stupně z Turecka, Polska, Španělska a Rumunska a také s učitelkami Primary School v Oxfordu. Byly hodně v pohodě a jejich povídání bylo velmi inspirující. Odpoledne jsem strávil v knihkupectvích aţ do zavírací doby. Večer jsem si povídal s domácími. Zajímavé sdílet názory s obyčejnými lidmi. Foxík mě kouše. Úterý 5. dubna Dopolední seminář týkající se výuky phonics a výslovnosti. Podnětné. Odpolední procházka Oxfordem s průvodcem Robem. Znal odpověď snad na kaţdou otázku. Nejvíc se mi líbila Magdalen College. Volný čas stráven opět v knihkupectví a řešením ů. Večer jsem usnul brzy. Středa 6. dubna Návštěva St. Andrew s Primary School. Velmi inspirující rozhovor s paní ředitelkou. Zajímavé nápady pro naši školu. Náslechy v hodinách. Interaktivní metody práce. Konzultace rozvrhu v blocích. Posílení zdravého sebevědomí týkající se nastoupené cesty v OG. Odpoledne vyhlídka z věţe kostela Panny Marie na Oxford moc hezké. Čtvrtek 7. dubna Školení CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Nic nového, ale přínosné především v ukázkách vyučovacích metod. Odpolední neformální setkání se zaměstnankyní OUP Míšou (původem z ČR). Návštěva Magdalen College. Úţasná zahrada Stávám se fandou této koleje Večerní setkání s anglickými učiteli a kolegy v populární Turf Tavern. Bylo tak plno, ţe jsem si nestihnul nic dát. Mile jsme si ale popovídali. Do rána jsem pak pracoval na PC. Pátek 8. dubna Dopolední Language Improvement. Angličtina je bohatý jazyk. Například jsem zjistil, ţe dost často jsem v situaci, ţe musím burn the midnight oil. Celé odpoledne dokončuji práci na PC do školy. Podvečerní procházka parkem. Odpočinek v parku - leţení u říčky Sobota 9. dubna V 6 ráno vyráţím na výlet, na který jsem se nestačil včas přihlásit, neboť byl jiţ obsazen. Přesto to zkusím. Never give up. Na bus čekám 50 minut. Kdyţ přijíţdí, zjišťuji, ţe tam je jediné poslední volné místo pro mě. Výlet na Isle of Wight: dlouhá cesta busem, trajekt, krásný ostrov, hezké pláţe, koupání v moři, nádherné útesy, hezké výhledy a barvy jara. Dlouhá cesta zpět. Neděle 10. dubna Nedělní odpočinek: Návštěva knihkupectví. Setkání s Míšou z OUP Punting, botanická zahrada, Christ

13 Church College, Turf Tavern (udělali mi salát, i kdyţ ho nemají na jídelníčku). Pondělí 11. dubna Začíná to utíkat. První týden se poměrně táhnul. CLIL. Další dobré podněty pro výuku v naší škole. S kolegy jsme zašli do kina King s Speech. Moc hezké. Povídání s domácími. Foxík mě kouše, i kdyţ ho uplácím. Úterý 12. dubna Language Improvement. Společná prohlídka Christ Church. S jedinou češkou ze školených učitelů (ale secondary school) jdeme na divadelní představení studentů. Zajímavé. Středa 13. dubna Seznámení se způsobem výuky čtení a psaní na Primary schools. Spojení s mými ţáky prostřednictvím Skypu. Moc milé zase vidět a slyšet je!!! Večer cesta do Londýna s Míšou z OUP opět na muzikál Billy Elliot. Bylo výjimečné, neboť bylo premiérou nového představitele Billyho. Měl jsem trému, aby to nezkazil. Nezkazil! Čtvrtek 14. dubna Britain today. Moţnosti získání materiálů na webu. Moc pěkné odkazy, které předám našim učitelům. Nákup kalhot pro Ondru do školy. Večerní balení a popovídání s domácími. Foxík uţ si na mě zvyká Pátek 15. dubna Povídání o vyuţití písní a rytmizací ve vyučování. Závěrečné rozloučení s kolegy a hodnocení společných setkávání. Oběd v OUP s ředitelem OUP pro Evropu, který mi domluvila kolegyně z OUP. Velmi zajímavé. Domluva přednášky Oxford Reading Tree v Praze. Moţnosti budoucí spolupráce. Večer ještě jednou vyhlídka z věţe kostela na Oxford. Dále stíhám ještě příjemné setkání s českou paní učitelkou a také s kolegyní z OUP. Večer povídání s domácími. Foxík asi tuší, ţe odjíţdím, leţí mi přátelsky na klíně Sobota 16. dubna Vstávám ve 4 hodiny a přesunuji se na letiště. Foxík utekl z domu, snad ho našli Cesta na letiště byla dobře propočítaná Chyběly mi ale dvě libry na bus, v pět ráno v Oxfordu najdete hodné lidi, kteří vám pomohou Na letišti vše v pohodě, let v pohodě. Na letišti se vítám s rodinkou Prima, jsem doma. Odpoledne oslava narozenin ţákyně Fany. Příjemný přechod z Oxfordu do reality Sumarizace Pobyt v Oxfordu hodnotím jako velmi přínosný: celkově to bylo refresh, získal jsem mnoho nápadů a podnětů pro sebe i kolegy, nové přátelé z různých koutů světa, určitý nadhled, pocit, ţe mohu být pyšný na svou školu a na cestu, kterou jsme nastoupili, změnil jsem rytmus dní a tím jsem si vlastně odpočinul (i kdyţ pobyt byl velmi intenzivní), vykoupal jsem se v moři (i kdyţ mělo tak 3 stupně) a mnoho dalších přínosů. Děkuju moc panu řediteli celého OG Peteru Nitschemu, ţe mi pobyt umoţnil a paní učitelce Kobrové, ţe vše ve škole zvládnula bravurně. (jl)

14 Poznámky: května - Stanování v Open Gate: Ve středu ráno děti přijedou normálně do školy a proběhne vyučování dle rozvrhu. Po skončení vyučování a krouţcích následuje program pod dozorem zaměstnanců ZŠ OG. Večer budeme spát pod stany (v případě nepříznivého počasí vyuţijeme vnitřních prostor OG). Děti potřebují s sebou spacák, karimatky, hygienické potřeby a oblečení na tři dny (ve čtvrtek budeme oblečeni sportovně, jdeme na celodenní výlet). Potřebujete-li odváţet děti na jiné krouţky či podobně, domluvíme individuální řešení. V pátek bude vyzvedávání dětí jako obvykle. 13. května si ţáci vyberou z námi dané nabídky či vlastní obor, téma, zaměstnání, kterému se budou v rámci oblasti Člověk a jeho svět věnovat aţ do konce školního roku. Prezentace proběhne v závěru školního roku. 20. května proběhne filmový klub. Po jeho skončení mohou ti, kteří další den jedou na Klíče k branám do Plzně, zůstat ve škole a společně tam přespat. Ve volném čase se půjdeme vykoupat do bazénu, pohrajeme si v areálu školy, v případě příznivého počasí si uděláme malý táboráček a večer noční filmový klub na přání Další den v 9:00 společně vyrazíme na Klíče k branám. 4. června proběhne den dětí v OG, na které jsou odpoledne zváni také rodiče současných i budoucích ţáků ZŠ OG. Na setkání proběhne představení pedagogů ZŠ Open Gate. Podrobnosti k setkání v předchozí klíčence.

15

16 PŘÍDAVEK příloha školních časopisů

17

18 za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (pk) Petra Kobrová (jl) Jiří Luka ZŠ OPEN GATE, květen 2011

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí.

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí. KRONIKA DUBEN 2016 APRÍLOVÁ ŠKOLA Navštívíme dneska spolu/ aprílovou školu,/ kde žáci s poškoláky v čele/ zkoušejí pana učitele S dětmi jsme v rámci hudební výchovy zhudebnili básničku Aprílová škola od

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Těšíme se na Vás 1. září!

Těšíme se na Vás 1. září! DS Milí příznivci Labyrinthu, děkujeme za zájem o projekt Open School Space a laboratorní školu Labyrinth. Vašeho zájmu si velmi ceníme, a proto Vás prostřednictvím newsletteru pravidelně informujeme o

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

URSUS ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO CHKO BESKYDY Vás srdečně zve na. Cena: 290 Kč/den

URSUS ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO CHKO BESKYDY Vás srdečně zve na. Cena: 290 Kč/den Cena: 290 Kč/den Děti můžete přihlásit na jeden nebo i více dnů! 7:00 16:00 URSUS zážitkové centrum Dolní Lomná Cena zahrnuje vstup do centra, program v zážitkových expozicích a zahradě, promítání, svačinku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017

PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017 PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017 1. týden 21. 7. příjezd účastníků kurzu do Prahy na místo setkání příjezd krajanů a jejich ubytování v Dobrušce oficiální zahájení kurzu - seznámení s účastníky kurzu, představení

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec NEDĚLĚ 21.9.2014 * odlet Praha Luton * transfer z letiště Luton Victoria * schůzka s organizátorkou (předání

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56 Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56 (Šablona č. 3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí) Účastnici stáže:

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více