OZVĚNY Z DPS LETOHRAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZVĚNY Z DPS LETOHRAD"

Transkript

1 OZVĚNY Z DPS LETOHRAD Podzim 2009

2 Úvodní slovo Léto uţ je neodvratně pryč a kontrola také. Bylo moc příjemné zde pracovat, procházet mezi budovami č.15 a 16. Vnímat sluníčko, rozkvetlé keře, květiny v oknech a vaše úsměvy. Spokojené posezení před byty a společný smích. Vše zlé je pro něco dobré a tak to bylo i z kontrolou. Vnímaly jsme jak s námi cítíte, drţíte palce a jste vděčni za aktivity, které společně zaţíváme.i kdyţ nejsme z jednoho pohledu stoprocentní, z vašeho vnímáme spokojenost. A to je pro nás důleţité. Díky!!! Krásně barevný podzim přejí. Vaše pečovatelky. NOVINKY Z KANCELÁŘE 3. Novinky z DPS Váţení, všichni určitě víte o výsledku inspekce poskytování Sociálních sluţeb, která byla provedena ve dnech hod. do hod. musím přiznat, ţe jsme se při kontrole řádně zapotili. Z celkového maximálního počtu 144 bodů hodnocených kritérií Standardů kvality sociálních sluţeb,jsme dosáhly: 103 bodů, tj. 71,53%. Jelikoţ jsme však měli chyby v některých důleţitých dokumentech, nesplnili jsme standardy kvality sociálních sluţeb. Ve většině případů následuje do 3 měsíců nová inspekce, která kontroluje, jakým způsobem byly nedostatky odstraněny. V našem případě není nutná následná kontrola, ale opravené dokumenty odešleme na Pardubický kraj. Uţ v této chvíli máme velkou část opravenou. Věřím, ţe i nepříjemná kontrola nás posune o kousek dál. Z kaţdé i nepříjemné zkušenosti se dá něco pozitivního získat. Mám radost, ţe jsme se po kontrole sešli ve společenské místnosti a mohli otevřeně diskutovat o našich problémech. Vím, ţe jsme o informační schůzce nedali včas vědět, ale vše probíhalo moc rychle. A ti, kteří nestihli schůzku, se přišli optat. Chtěla bych poděkovat touto cestou celému kolektivu. Moţná jsem si i více uvědomila, jak na kaţdém z nás záleţí. Kaţdá z nás je jedinečná a nádherná bytost, se svým jedinečným cílem. Některá svou práci umí dobře prodat, jiná při své skromnosti stojí v pozadí. Vše však tvoří jediný vyváţený celek. Pravdou je, ţe se všichni názorově úplně neshodneme, ale důleţité je, ţe o problémech dokáţeme otevřeně mluvit a nacházet společně řešení. Jelikoţ se právě loučíme s jedou z nás, dovolte mi touto cestou jí poděkovat za její vţdy perfektně odvedenou práci. Maruško díky. A protoţe vše pokračuje a ţivot jde dál, musím říct i Marcelo vítej mezi nás. Jana 2

3 A protoţe příští číslo vyjde aţ v lednu a v obchodech uţ je vidět kolekce a bambulky musíme Vám popřát krásné vánoce a mnoho zdraví štěstí, spokojenosti a optimismu v roce příštím. Ze života hmyzu Svatojánské mušky Člověk si snadno poradí, kdyţ je tma. Otočí vypínačem a rozsvítí obyčejnou ţárovku. Ta vyuţije zaplacenou elektrickou energii z 8 procent jako energii světelnou (něco jde na teplo, něco na účet odporu), a člověk si posvítí, na co chce. Svatojánská muška vyuţije při svícení energii na 96 aţ 97 procent! Termiti Termiti se chovají při stavbě mraveniště jako dokonalí architekti, ovládaní centrálním mozkem. Čím se řídí tito pilní zedníci při budování aţ 4 metry vysokých staveb s chodbami, komorami a větracími šachtami, to je záhada.je to, jako by se řídili neviditelným dokonalým projektem. Podle Dr. Marie Svatošové Někteří lidé věří, ţe divy přírody jsou dílem Boha, jiní, ţe příčinou je jakási Nejvyšší Inteligence nad námi, další, ţe to vše vykonala příroda sama, podle vývojové Darwinovy teorie. Pro všechny to je však poučením a důvodem úcty k projevům ţivota. Příště: Ze ţivota zvířat. Příspěvek p. Marie Vackové ANKETA Otázka : Co pro vás znamená mít svátek, nebo narozeniny. Na co si potrpíte, co vám udělá radost? Jak si představujete svoji oslavu? Já si na oslavy nepotrpím. Ale udělá mi radost, kdyţ si na mě mí nejbliţší vzpomenou, popřejí mi a dají kytku. Dárky kupovat nechci, protoţe kdyţ se netrefí do mého vkusu, neumím se přetvařovat, ţe mám radost. Ţena 52 let Oslavovala jsem v 80 letech a teď uţ slavit nebudu. Nedostanu se do restaurace Nový dvůr. Jiţ jsem příliš malá a u stolu pro mě nemají vysokou ţidli. Nejraději dostávám květinu a přání. Kdyţ na mě někdo zapomene, tak mě to netrápí, protoţe si řeknu :,,je pitomý jako já. Ţena 83 let 3

4 Své oslavy mám ráda, ale méně ráda na ně chodím. Líbí se mi, kdyţ za mnou známí přijedou, holky mi pomůţou připravit občerstvení a je se všemi potěším. Dárky, kdyţ jsou od srdce, mi udělají vţdycky radost. Nejčastěji dostávám krásnou kytici a balíček laskomin, které se vţdycky hodí. Ţena 87 let Vţdycky jsem to nechala na dětech a zatím nikdy nezapomněli. Teď uţ vţdycky přemýšlím, jakpak dlouho tady ještě budu? Největší radost mi udělá kytička. Ţena 87 let Dříve jsem slavil více, ale s přáteli i teď slavím rád. I jako chlap mám radost z květiny, z růţe. Muţ 87 let Recepty našich kuchařek Noky z ovesných vloček 200g ovesných vloček, 600 ml mléka, sůl, 2 vejce, asi 80g hrubé mouky, 1 lţička prášku do pečiva. Ovesné vločky zalijeme horkým mlékem a necháme 30 minut bobtnat. Přidáme vejce a tolik mouky, aby vzniklo tuţší těsto. Nakonec přidáme prášek do pečiva smíchaný s trochou mouky. Lţící namočenou ve vodě vykrajujeme noky, zaváříme je do vroucí osolené vody a vaříme 4-6 minut. Noky z ovesných vloček podáváme jako přílohu ke slaným pokrmům, nebo je posypeme skořicovým cukrem a přelijeme rozehřátým máslem. Vybrala p. Jagerská Chlupaté knedlíky 5-6 velkých, syrových brambor se oloupe a nastrouhá. Voda se vymačká, osolí se.přidá hladká mouka. Mnoţství, aby se daly vyvalovat knedlíky. Chceme-li knedlíky pouţít k masu, bude těsto trochu vlhčí. Lţičkou se tvarují knedlíčky a dávají do vařící vody. Nejméně 10 minut se pomalu vaří a vyndávají se do kousku vyškvařené slaniny k zelí sladkému i kyselému. Jsou výborné i na sladko. Ze stejně upraveného těsta: Na pomoučený vál se dělají kuličky v průměru 3 cm. Roztlačí se a do vnitřku se můţe dát švestka, nebo tvaroh. Zabalí, uvaří a vyndá do rozpuštěného másla. Na talíři pocukrujeme práškovým cukrem. Osvědčený recept, vyzkoušený pro dva, napsala p. Marie Applová 4

5 Člověk ve studni Jeden muţ spadl do studny a nemohl se dostat ven. Šel kolem soucitný člověk a řekl:,,to je mi opravdu líto. Cítím s tebou. Politik, který se věnoval sociálním věcem, poznamenal:,,dříve či později tam někdo musel spadnout. Zboţný člověk prohlásil:,,do studny padají jen zlí lidé. Vědec vypočítal, jak se to mohlo stát, aby ten muţ spadl do studny. Opoziční politik na základě události přednesl v parlamentu zprávu, v níţ napadl vládu. Novinář slíbil napsat polemický článek do příští nedělní přílohy. Praktický člověk se zeptal, jestli se ze studny platí vysoké daně. Smutný člověk prohlásil:,,moje studna je horší. Humorista se ušklíbl:,,dej si kávu, ta tě pozvedne. Optimista namítl:,,mohl jsi dopadnout hůř. Pesimista mu oponoval:,,sklouzneš ještě hlouběji. Kdyţ toho muţe uviděl Jeţíš, podal mu ruku a vytáhl ho ven. Co svět nejvíc potřebuje: Trochu více laskavosti.a trochu méně chtivosti. Trochu více dávat a trochu méně vyžadovat. Trochu více úsměvů a trochu méně úšklebků. Trochu méně kopanců tomu, kdo leží na zemi. Trochu více,,nás a trochu méně,,já. Trochu více smíchu a trochu méně pláče. Trochu více květin na cestě života. A trochu méně květin na hrobech. Z knihy,,paprsek slunce pro duši vybrala p. Pecháčková Desatero pro prevenci průvodních jevů stárnutí a stáří. 1. Zavrhněte čísla, která nejsou příliš důleţitá nepodstatné údaje, jako jsou věk, váha, krevní tlak či hladina cholesterolu. Nechejte na lékařích, ať se starají o jejich optimální výši. 2. Vyhledávejte optimisty lidi, kteří kolem sebe šíří pohodu a dobrou náladu. Pokud je to moţné, vyhýbejte se fňukalům, mrzoutům a věčným nespokojencům, šířícím špatnou náladu. Pokud se jim vyhnout nemůţete, ukazujte jim pozitivní stránky ţivota za všech okolností. Radujte se i z prostých, kaţdodenních a zdánlivě všedních věcí. 3. Stále se něčemu novému učte, něco nového poznávejte. Naučte se třeba pracovat na počítači, něco rukodělně vyrábějte, pracujte na zahrádce.. Hlavně nenechejte ani tělo ani mozek zahálet. Líná mysl je ďáblovo dílo- 5

6 a ďábel se jmenuje Alzheimer. Pamatujte si lepší činnost zbytečná, neţ ţádná. 4. Nestyďte se za smích, smějte se často a nahlas. Smějte se, aţ se začnete popadat za břicho. Choďte do kina nebo sledujte v televizi veselohry. 5. I pláč je prospěšný a uvolňuje napětí. Nebojte se dát průchod odůvodněnému smutku, ale snaţte se najít nějakou smysluplnou činnost či pomoc druhým. Uvědomte si, ţe jste sami se sebou neustále. Přitakejte ţivotu, ať je jakkoliv obtíţný. 6. Obklopte se věcmi, které máte rádi pěstujte květiny, pořiďte si domácího mazlíčka, věnujte se sběratelství. Vytvořte si ve svém domě útočiště před vnějším světem. 7. Pečujte o své zdraví. Nezanedbávejte prevenci. Zvolte zdravý ţivotní styl. Máte-li zdravotní potíţe nebojte se vyhledat odbornou pomoc. 8. Vydávejte se mezi lidi, třeba do nákupního centra. Věnujte se pěší turistice, pokud můţete. Jezděte na poznávací zájezdy, jen si vybírejte takové, které odpovídají vaši kondici. 9. Říkejte často lidem, ţe Vám na nich záleţí a ţe je máte rádi, nevnucujte se jim, ale dávejte jim to najevo svým vstřícným a srdečným chováním. 10. Probouzejte v sobě zájem o duchovní ţivot, který začíná úţasem a nadšením i nad obyčejnými dary ţivota. Proti nevědomosti, strachu a sobectví, které představují největší zlo v jednotlivcích i národech, rozvíjejte víru, naději a lásku ve vztahu ke smyslu a hodnotám ţivot Příspěvek od Jany Moravcové, který ji oslovil na školení. Poděkování P.Hedvika Pecháčková děkuje p.marii Vyhnálkové za péči a ochotu. Za to, ţe se na ní můţe kdykoli obrátit. P. Šulcová děkuje všem, kteří se o ní starají. Nejvíce p. Marii Mikyskové P. Bezrauková chce poděkovat své sestře p. Krčálové a pečovatelkám za péči, které se jí dostalo, kdyţ si zlomila ruku. P. Špaček náš občasný a nenáročný klient chce poděkovat p.strnadové z městského úřadu za upozornění ohledně finančního zabezpečení a všem pečovatelkám DPS za jejich práci a dobré slovo při kaţdém setkání. P. Moravcovi patří dík za úklid listí na plácku uprostřed DPS. P.Vyhnálkovi taktéţ za podzimní úklid. P. Pecháčková a p.stejskalová děkují Lence Koňušíkové za zorganizování výletu na výstavu do Častolovic. Rozloučili jsme se: S p. Hedvikou Hejtmanovou a p. Růţenou Neumanovou, dej jim Bůh nebe. 6

7 Odešli: S P.Jaroslava Jirušková, která odešla do domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Vítáme: P. Olgu Ţiţkovou z Nekoře. Přejeme jí, aby si zde brzo zvykla, našla přátele a byla spokojená. Marcelu Motyčkovou z Letohradu, naši novou pečovatelku. Připomínka Obyvatelé přízemí a niţších pater ţádají o ohleduplnost při klepání rohoţek. Prosíme obyvatele aby dbali na pořádek v domečku na odpady a pouze plasty ukládali do připravené bedny. Oznámení P.Vacková nadále přebírá knihy, chystáme seznam titulů. Knihovna obsahuje mnoţství románů, detektivek, atlasy, knihy fotografií. Neváhejte, půjčujte si! Chystáme v našem DPS Vzpomínkové vyprávění p. Appla Během zimy pojedeme společně na plavání do krytého bazénu. Společný předvánoční oběd v DPS. Pranostiky 1.9. Jiljí jasný, podzim krásný Na sv. Štěpána je uţ léta namále Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení Po sv. Kříţi podzim se blíţí Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne Sv. Ludmila deštěm obmyla Po sv. Matouši čepici na uši Na sv. Maurice nesej pšenice, bude samá metelice Sv. Teklička maluje jablíčka Na sv. Cypriana chladno bývá z rána Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána Sv. Václav víno chrání, po něm bude vinobraní Sv. Michal kupy s pole spíchal Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám uţ zima Sv. František zahání lidi do chýšek Na sv. Placida slunce ohně nevydá O sv. Brigitě bývá mlha na úsvitě Na sv. Kalista ucpi včelín dočista Po sv. Tereze mráz po stěnách leze Na sv. Havla padá jablko do koše Sv. Hedvika do řepy medu zamíchá Do sv. Lukáše ruce volný měj, po sv. Lukáši za ňadra je dej Sv. Voršila jíní nasila. 7

8 Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána Sv. Haštal vymet maštal Na Šimona a Judy zima bývá všudy, na poli tuhnou hrudy Den všech svatých je poslední který léto zahání Kdyţ na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje Na Bohumíra příroda se k spánku ubírá Na sv. Teodora sedlák ještě pilně orá Na sv. Martina kouřívá se z komína Na sv. Otomara nevidět ani komára Sv. Alţběta se sněhem přilétá Sv. Cecílie hroudy v poli sněhem přikryje Na sv. Kateřinu sluší se schovat pod peřinu Na Saturnina skučí meluzína. PROČ MILOVAT DŮCHOD ( vy se ptáte, my odpovídáme) Kolik má dní důchodcův týden? 6 sobot a 1 neděli. Kdy odchází důchodce do postele? 3 hodiny po tom, co se probudí na gauči u televize Kolik důchodců je potřeba na výměnu žárovky? Jeden jediný, ale můţe mu to trvat třeba celý týden. Proč důchodcům nevadí, že jim říkají senioři? Protoţe název senior znamená 10 50% slevy. Co je to být v důchodu společensky ustrojen? Mít zavázané boty a zapnuté knoflíky. Proč důchodci počítají každou korunu? Protoţe jen oni na to mají čas. Proč důchodci neuklízejí ve své garáži? Vědí, ţe kdyţ uklidí, hned si tam některé z dětí bude chtít uloţit svoje přebytečné věci. Jak lze nejlépe nazvat dobu důchodu? Časově neomezená přestávka na kávu Jaká je největší výhoda studia v důchodu? Kdyţ chodíš občas,, za školu, nikdo nevolá tvoje rodiče do školy. Co je příjemného na skleróze? Člověk se dozvídá stále nové věci. Z časopisu YMCA vybrala Petra Kaplanová Nechtěla jsem vás urazit. Připadalo mi, že kdo se umí i sám sobě zasmát, je stále duchem mlád. 8

9 PTP vojíni s černými výložkami Černí baroni kdo to byli. Většina lidí má velmi zkreslený pohled na příslušníky útvaru PTP, a to hlavně,,díky velmi populární kníţce Miroslava Švandrlíka,,Černí baroni. Podle této knihy by se dalo říci, ţe slouţit u PTP, byla vlastně legrace. Je to jako s Dobrým vojákem Švejkem Jaroslava Haška. A zatím na kaţdé sebemenší vesničce je pomník s řadou jmen občanů padlých v 1. světové válce, o těch spoutaných raněných nikdo ani neví. Tak i skutečnost v PTP byla jiná, mnohem váţnější a bohuţel i krutější. Mnoho našich kamarádů, hlavně co pracovalo v dolech, se nevrátilo, nebo se vrátilo s podlomeným zdravím. To jen tak na úvod. Z Dolní Černé nás u uvedené sloţky vojska PTP slouţilo 9. Byli jsme zařazeni do těchto útvarů na základě posudku místní KSČ. PTP byla sluţba v pomocných technických praporech pro tak zvané,,politicky nespolehlivé. Sluţba ač vojenská byla beze zbraně na práci v dolech, hutích, vojenských stavbách, letištích, ţelezničních tratích, lesích a podobně. Toto zařazení vzniklo po nástupu Alexeje Čepičky do funkce ministra národní obrany, tajným výnosem MNO hlavní štáb 4. oddělení 1950 z , a zrušeny byly tyto útvary do konce roku Celkem slouţilo v tehdejší ČSR více neţ příslušníků PTP. Účelem měla být politická převýchova, ale hlavně levná pracovní síla, dle sovětských Gulagů. Sluţba u těchto vojsk byla po základní sluţbě dvou let prodluţována, dle potřeby určitých pracovišť o další měsíce, aţ 2,5 roku. Práce to byla těţká 6 pracovních dnů, v neděli brigády a politické školení a v dolech se pracovalo nepřetrţitě. Za kaţdý pracovní den se vojínům sráţela částka 90,- Kč na,, ubytování, ošacení, stravu a převýchovný dozor.tyto sráţky převyšovaly skutečné náklady na financování muţstva a velitelského sboru. Například v roce 1952 vykázalo MNO z mozolů pétépáků přebytek 40, ,-Kč za rok. V době největšího vzestupu bylo celkem 11 lehkých PTP na stavbách a lesích, 7 těţkých na práci v dolech a hutích. Tyto otrocké práce nebyly zanedbatelným podílem národnímu hospodaření, kde se soustavně neúměrně zvyšovaly pracovní nároky normy. Například v Ostravě v roce 1953 pracovalo na dolech v podzemí 666 příslušníků PTP, to bylo 27% celkového počtu horníků, ale vytěţili 34,2% veškerého mnoţství uhlí, a to v nejhorších šachtách Ostravska. A nyní, kdo z naší obce slouţil v útvarech PTP? Dle abecedy to byli : 9

10 Appl Emil, Dolní Čermná 100 Bárta Josef, Dolní Čermná 57 zemřel Dušek Josef, Dolní Čermná 152 zemřel Faltejsek Ladislav, nyní Praha Hampl Jan, Dolní Čermná Holeček Bohuslav, nyní Lanškroun Janda Vladimír, Dolní Čermná Janda Zdeněk, nyní Březhrad + Kumert Robert, Klajenfurt - Rakousko Z ţádné okolní obce u PTP tolik lidí neslouţilo. Tak byli v naší obci tehdejší mocipáni čilí. Příspěvek p.emila Appla ROZHOVOR Tentokrát jsem si povídala s dosti komunikativní obyvatelkou našeho DPS. Přesto si myslím, že o ní všechno nevíte. Především to, jak její život byl náročný a bolavý. 1) Jak dlouho p. Rojková bydlíte zde v DPS? 30.července 2007 jsem převzala byt od Ing. Dostálové. 2 měsíce jsem se stěhovala, protoţe jsem měla hodně věcí. 5. října jsem neplánovaně jela do nemocnice na operaci s kýlou. 11 dní jsem leţela na ARU,19 dní na chirurgii a pak mě lékaři chtěli poslat na LDN do Ţamberka. Já chtěla směr Letohrad. Nakonec mi dali za úkol se rozchodit. Já to dokázala, tak jsem jela do mého nového domova. 2) Kde jste se narodila a jaké jste měla dětství? Narodila jsem se přímo v Letohradě na Orlici doma. Mamince zemřel první muţ při vlakovém neštěstí a pak ţila s druhem, mým tátou. Příjmení jsem měla po mamince, její dívčí. Tenkrát to po tatínkuj nešlo, i kdyţ u posledních dvou sourozenců uţ ano. Celkem jsme byly 4 děti, já nejstarší. Na dětství nevzpomínám hezky, protoţe táta občas pil. Kdyţ přišel domů opilý, byl na maminku hrubý a uráţel ji. Nakonec čekal dítě s nějakou cizí ţenou. Nevěděl kudy kam a tak svůj ţivot ve svých 39 letech tragicky ukončil. V té době byly nejmladšímu bratrovi 3 roky. 3) Kde jste navštěvovala základní školu? Chodila jsem na starou, Komenského. Po ukončení jsem hned nastoupila do práce, do Jednoty jako telefonistka. To mi bylo 15 a půl. Pak mi přidali evidenci členů jednoty.po 4 letech nám řekli, ţe si musíme doplnit vzdělání. Navštěvovala jsem tedy Ekonomickou školu pro pracující. Večerně, 3 roky, 3 10

11 krát za týden od 14 do hod.za 2 roky jsem si ještě dodělala maturitu. Tam jsem potkala zase jiný lidi a na škole jsem se seznámila s Rojkem, který tam učil odborné předměty. 4) A další pracovní postup? V Jednotě jsem prakticky pracovala celý ţivot. Vzpomínám, ţe z počátku jsem finančně pomáhala mamince. Roku 1960 byla delimitace, to znamenalo, ţe ţádný dosavadní předseda nesměl zůstat na stejném místě. Mě odtáhla k sobě bývalá předsedkyně p. Tomková jako sekretářku v ekonomickém odboru a pak ještě jako pokladní. Po odchodu jedné pracovnice na mateřskou dovolenou jsem přešla na statistiku místo ní. Později naše pracoviště postavili v Ústí nad Orlicí. Bylo to aţ v 7. patře..mě nebavilo a bylo náročné dojíţdění, proto jsem poţádala o přeloţení do velkoobchodu Letohrad. Zde byly volné reklamace, tak jsem to vzala. Vyřizovala jsem je, ale kdyţ jsem nějakou neuznala, lidi byli zlí, nadávali mi a psali nevhodné dopisy. Po mateřské dovolené jsem se tam vrátila. Roku 1985 jsem ze zdravotních důvodů odešla a převzala místo na vrátnici. Tam se mi líbilo. 5) Vzala jste si o 34 let staršího muže. V čem to bylo pro Vás těžké a v čem přínosem?,, Láska je mocná čarodějka. Kdyţ jsem nad tím zpětně přemýšlela, došla jsem k tomu.,ţe jedním z důvodů, proč jsem si začala s Rojkem, bylo to, ţe jsem neměla hezký vztah se svým tátou.on mi ho nahrazoval. Těţké jsem to s ním neměla. Jednou mi řekl:,,jarčo, uţ jsi byla u Balatonu, v Bulharsku, tak co bys ještě chtěla? Nechceš mít dítě? Kdyţ jsme měli Pavla, říkal:,, Co kdyby se s ním něco stalo? Nechceš ještě jedno? Tak jo, a byly z toho dvě. Věděla jste to? Ne. Oficiálně jsem to nevěděla. Rodil mě Dr. Němec v 8. měsíci (o měsíc dříve). Oba jsem je kojila 10 měsíců. První váţil 2,40 kg a narodil se ve hod a druhý 2,20 kg a narodil se po menší pauze ve hod. Jednoho (toho menšího),co neměl porodní váhu, museli převést do Svitav, kvůli inkubátoru. Kdyţ jsem si pro něj jela, sestra mi povídá:,,chcete si ho vzít? Já na to:,, A proč bych si ho vzít neměla? Sestra:,,No, ţe uţ nejste nejmladší. Nikdy by mě nenapadlo dvojčata rozdělit. Kdybych měla po jazyku lézt, tak to musím zvládnout.a zvládla jsem to, i kdyţ náročný to bylo.měla jsem 35 let a starší syn Pavel 1,5 roku. Zpočátku si moje maminka vzala Pavla k sobě a snaţila se mi pomáhat. Rojek říkal, ţe je šťastnej a cítí se o 10 let mladší. Ale i ve stáří byl velmi aktivní. Ještě v jeho 75 letech ho povolali do školy na zástup. Byl hodně zvyklý mezi lidmi. Zemřel v nedoţitých 82 letech. Takže nelitujete? Nelituji, nemám čeho! Lidé mi říkali, jestli si to nechci rozmyslet. Ale já si věkový rozdíl vůbec neuvědomovala. Nepřipouštěla jsem si, ţe by mi brzo 11

12 umřel. Moje nadřízená p. Zastoupilová mi byla za svědka. Ţili jsme spolu 19 let. Mám pocit, ţe jsme se dlouho hledali a našli. Říkal, ţe mu uţ 9 let manţelství nefungovalo. Nevzala jsem si ho ani kvůli penězům, protoţe kdyţ přišel od ţeny, skoro nic neměl. Bydlel na Orlici v podnájmu, a pak se mnou v nájmu od Jednoty. S Rojkovými dětmi z bývalého manţelství vycházím dobře. Jeho nejstarší syn mi řekl:,,jarčo, před vámi klobouk dolů, ţe jste se nám postarala o tátu. 6) Čím to je, že se každým dáte do řeči? To nevím. Ale uţ moje maminka mi říkala:,,ty se snad seznámíš i s čertem v pekle. 7) Kolik máte známých a kolik opravdových přátel? Na to nedokáţu odpovědět. Kdyţ vyrazím do města, dlouho se nevracím.:-) Přátelé jsou ti, kdo za mnou přijdou. 8) Jste dobrá kuchařka. Od koho jste se naučila vařit? Od maminky. Vařím ráda, taky jím a proto tak dobře vypadám. 9) Líbí se mi na vás, že berete svoji váhu s nadhledem a humorem. Bylo to tak vždycky? Vţdycky jsem takhle silná nebyla. Prsa jsem měla větší vţdycky. No, co mám dělat. Jsem ráda, ţe jsem tady.i kdyţ jsem si představovala, kdyţ jsem sem šla,ţe budu vše zvládat lépe. Vytvořila se mi pupeční kýla, mám vysoký tlak a trpím únavou. Tady jsem spokojená, konečně jsem se dočkala slušného jednání. 10) Jaké máte koníčky? Co vás baví? Baví mě prohlíţení a třídění fotek do albumů. Dívám se na DVD, poslouchám CD. Moţná se budete smát. Sbírám letáky z konzumu a porovnávám je. Schraňuju i jídelníčky. Vedu si záznamy a schovávám účty. Probírám se Rojkovou korespondencí a mám ráda kytky. Ráda jimi obdarovávám, protoţe kdyţ udělám radost někomu jinému, mám ji sama. 11) Které situace, vztahy jsou nebo byly pro vás nejtěžší? Nejtěţší pro mě byla výpověď z bytu od jednoty. Dostávala jsem nevhodné dopisy, abych odešla. Tři roky mi házeli klacky pod nohy, dělali mi problémy s měřením vodoměru. Po nastěhování sem mě trápil vztah s dvojčaty, který se ale začíná zlepšovat. 12) Zdá se mi to, nebo máte odhad na lidi? Kdysi mi jedna léčitelka řekla:,,jaruško, ty máš velkou intuici. Kdybys mohla na nohy, vyčmuchala bys všechno. Přiznávám, ţe jsem hodně upovídaná, i kdyţ tomu tak vţdycky nebylo. Myslím ale, ţe poznám lidi dobré a špatné. Děkuji za upřímnost. Jste svá a pravdivá. Přeji Vám, ať se Vám tady dobře žije a potkáváte jenom dobré lidi. Petra 12

13 V prázdninových měsících červenci a srpnu oslavili : SVÁTEK Alena Šťovíčková Helena Netušilová Petra Kaplanová NAROZENINY p. Helena Netušilová p. Marie Brůnová p. Jana Motlová p. Květa Kubová p. Marie Maříková p.marie Vyhnálková p.františek Holeček Omlouváme se p. Marii Hubálkové, kterou jsme neuvedli v minulém čísle oslavila 85 let. V podzimních měsících září, říjnu a listopadu oslaví : SVÁTEK Marie Jagerská Marie Novotná Marie Krejsová Marie Hubálková Marie Applová Marie Vacková Marie Vyhnálková Marie Formánková Marie Zálešáková Marie Šulcová Marie Mikysková Ludmila Hoffmanová Věra Motyčková Věra Šendorfová Věra Faltusová Hedvika Pecháčková Marie Maříková Marie Faltusová NAROZENINY p. Marie Šulcová p. Jiří Merta p. Boţena Krejsová p. Růţena Laňková p.vlasta Valentová p. Marie Krejsová p. Marie Novotná p. Hedvika Pecháčková p. Boţena Kubová p.jaroslava Rojková Přejeme zdraví, spokojenost a hezké vztahy s blízkými. Zajímavost: Marie je jméno hebrejského původu. V pořadí podle četnosti je v ČR na 1.místě.Toto jméno nosí, celkem ţen. 13

14 Úkol na procvičení myšlení Doplň řady čísel. Není to vţdy jednoduché, ale snaţte se pokaţdé najít nějaké pravidlo, podle kterého jsou čísla uspořádána. Někdy se pravidelně zvyšují přičítáním stále stejného čísla, jindy se střídá sčítání jednoho a odčítáním jiného, někdy se i násobí. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Kdo správně tento úkol vyřeší, získá vylosováním dárek. Řešení hádanky z minulého čísla. Hádanka má dvě řešení. Do časopisu přispěli: p. Emil Appl,pí. Marie Vacková, pí. Hedvika Pecháčková, pí. Marie Jágerská, pí. Marie Applová, pí. Jaroslava Rojková, p. Jiří Merta a pí. Věra Motyčková Na tomto čísle spolupracovali: za redakci Petra Kaplanová, korekci časopisu P. Marie Vacková, konečné schválení a úprava Jana Moravcová Vaše příspěvky uvítáme a předem děkujeme. Příští vydání: leden

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

ÚVODNÍK Sametová revoluce skončila, zapomeňte

ÚVODNÍK Sametová revoluce skončila, zapomeňte Můžete si přesně umístit v čase, jak a kdy proběhla sametová revoluce a co jste tehdy v listopadu, v tom roce dělali? Já si to uvědomuji naprosto přesně. V té době jsem nosila už třetí měsíc svého synáčka

Více

vesnička květen 2015

vesnička květen 2015 vesnička květen 2015 2 Milí přátelé, každý z nás dospělých si přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Co si přejí náctileté děti? Až vyrostu, chci být šťastný, zdravý, v bezpečí, nešikanovaný, být

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

27. LISTOPADU 2011 ČÍSLO 116

27. LISTOPADU 2011 ČÍSLO 116 27. LISTOPADU 2011 ČÍSLO 116 Alois Nebel je český animovaný film, který právě běží v kinech. Jistě jste mohli číst různé kritiky a připomínky k tomuto filmu. Jeho zhlédnutí a ještě více písnička Půlnoční

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec

Farní zpravodaj. 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec Farní zpravodaj 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE? Váţení čtenáři, v úvodu zpravodaje, který právě otevíráte, naleznete pastýřský list s povzbuzením,

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU

LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU LISTOPAD 2010 AVE Z LOMEČKU 2 AVE LISTOPAD 2010 21. listopadu ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMSKÉM CHRÁMĚ Spolu s východními křesťany slavíme uvedení Panny Marie do chrámu, v němţ se snad jiţ jako tříletá

Více

Štěstí doručeno.cz. http://stesti-doruceno.webnode.cz. Gabriela Urválková

Štěstí doručeno.cz. http://stesti-doruceno.webnode.cz. Gabriela Urválková Gabriela Urválková Štěstí doručeno.cz 1 Slyšte hlas svého srdce! S událostmi, s nimiž tě osud spojil, se hleď srovnat a lidi, s nimiž tě osud sloučil, miluj, ale opravdově! Markus Aurelius Antonius 2 Dobrý

Více

RABÍ, BOJANOVICE a ČEPICE

RABÍ, BOJANOVICE a ČEPICE RABÍ, BOJANOVICE a ČEPICE Rábské noviny č. 27 ČÍSLO 27. KE ČTENÍ ZDARMA 16. PROSINCE 2014 MEZI ŘÁDKY Děda Mráz nám z Moskvy, píše jsou Vánoce, nezkouší se, psali jsme jako děti na tabuli celý týden před

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Seniorský zpravodaj 17

Seniorský zpravodaj 17 Seniorský zpravodaj 17 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec zpravodaj Zima 2009 Seniorský zpravodaj 17 2 Zamyšlení k tématu Vánoce a vánoční svátky Váţení obyvatelé, Seniorský

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Z OBSAHU: Zpravodaj YMCA Živá rodina 9/2010 3

Z OBSAHU: Zpravodaj YMCA Živá rodina 9/2010 3 Z OBSAHU: Koukol... 4 V rodinném kruhu... 5 Gándhího růže... 6 Vistárie, cupcaky a záhady českého jazyka... 7 Podobenství o hodináři... 9 Jak dítě nahlíží na pozici matky ve svém životě... 10 Aforismy

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

SLOVO REDAKCE. Léto končí, podzim začíná.

SLOVO REDAKCE. Léto končí, podzim začíná. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Andrea Janulíková, Mgr. Jana Líčeníková, Petra Lorencová, Miluška Kopřivová, Věra

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Březen 2014 / 3 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Pavel Ráliš Tomáš Milich Josef

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více