OZVĚNY Z DPS LETOHRAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZVĚNY Z DPS LETOHRAD"

Transkript

1 OZVĚNY Z DPS LETOHRAD Podzim 2009

2 Úvodní slovo Léto uţ je neodvratně pryč a kontrola také. Bylo moc příjemné zde pracovat, procházet mezi budovami č.15 a 16. Vnímat sluníčko, rozkvetlé keře, květiny v oknech a vaše úsměvy. Spokojené posezení před byty a společný smích. Vše zlé je pro něco dobré a tak to bylo i z kontrolou. Vnímaly jsme jak s námi cítíte, drţíte palce a jste vděčni za aktivity, které společně zaţíváme.i kdyţ nejsme z jednoho pohledu stoprocentní, z vašeho vnímáme spokojenost. A to je pro nás důleţité. Díky!!! Krásně barevný podzim přejí. Vaše pečovatelky. NOVINKY Z KANCELÁŘE 3. Novinky z DPS Váţení, všichni určitě víte o výsledku inspekce poskytování Sociálních sluţeb, která byla provedena ve dnech hod. do hod. musím přiznat, ţe jsme se při kontrole řádně zapotili. Z celkového maximálního počtu 144 bodů hodnocených kritérií Standardů kvality sociálních sluţeb,jsme dosáhly: 103 bodů, tj. 71,53%. Jelikoţ jsme však měli chyby v některých důleţitých dokumentech, nesplnili jsme standardy kvality sociálních sluţeb. Ve většině případů následuje do 3 měsíců nová inspekce, která kontroluje, jakým způsobem byly nedostatky odstraněny. V našem případě není nutná následná kontrola, ale opravené dokumenty odešleme na Pardubický kraj. Uţ v této chvíli máme velkou část opravenou. Věřím, ţe i nepříjemná kontrola nás posune o kousek dál. Z kaţdé i nepříjemné zkušenosti se dá něco pozitivního získat. Mám radost, ţe jsme se po kontrole sešli ve společenské místnosti a mohli otevřeně diskutovat o našich problémech. Vím, ţe jsme o informační schůzce nedali včas vědět, ale vše probíhalo moc rychle. A ti, kteří nestihli schůzku, se přišli optat. Chtěla bych poděkovat touto cestou celému kolektivu. Moţná jsem si i více uvědomila, jak na kaţdém z nás záleţí. Kaţdá z nás je jedinečná a nádherná bytost, se svým jedinečným cílem. Některá svou práci umí dobře prodat, jiná při své skromnosti stojí v pozadí. Vše však tvoří jediný vyváţený celek. Pravdou je, ţe se všichni názorově úplně neshodneme, ale důleţité je, ţe o problémech dokáţeme otevřeně mluvit a nacházet společně řešení. Jelikoţ se právě loučíme s jedou z nás, dovolte mi touto cestou jí poděkovat za její vţdy perfektně odvedenou práci. Maruško díky. A protoţe vše pokračuje a ţivot jde dál, musím říct i Marcelo vítej mezi nás. Jana 2

3 A protoţe příští číslo vyjde aţ v lednu a v obchodech uţ je vidět kolekce a bambulky musíme Vám popřát krásné vánoce a mnoho zdraví štěstí, spokojenosti a optimismu v roce příštím. Ze života hmyzu Svatojánské mušky Člověk si snadno poradí, kdyţ je tma. Otočí vypínačem a rozsvítí obyčejnou ţárovku. Ta vyuţije zaplacenou elektrickou energii z 8 procent jako energii světelnou (něco jde na teplo, něco na účet odporu), a člověk si posvítí, na co chce. Svatojánská muška vyuţije při svícení energii na 96 aţ 97 procent! Termiti Termiti se chovají při stavbě mraveniště jako dokonalí architekti, ovládaní centrálním mozkem. Čím se řídí tito pilní zedníci při budování aţ 4 metry vysokých staveb s chodbami, komorami a větracími šachtami, to je záhada.je to, jako by se řídili neviditelným dokonalým projektem. Podle Dr. Marie Svatošové Někteří lidé věří, ţe divy přírody jsou dílem Boha, jiní, ţe příčinou je jakási Nejvyšší Inteligence nad námi, další, ţe to vše vykonala příroda sama, podle vývojové Darwinovy teorie. Pro všechny to je však poučením a důvodem úcty k projevům ţivota. Příště: Ze ţivota zvířat. Příspěvek p. Marie Vackové ANKETA Otázka : Co pro vás znamená mít svátek, nebo narozeniny. Na co si potrpíte, co vám udělá radost? Jak si představujete svoji oslavu? Já si na oslavy nepotrpím. Ale udělá mi radost, kdyţ si na mě mí nejbliţší vzpomenou, popřejí mi a dají kytku. Dárky kupovat nechci, protoţe kdyţ se netrefí do mého vkusu, neumím se přetvařovat, ţe mám radost. Ţena 52 let Oslavovala jsem v 80 letech a teď uţ slavit nebudu. Nedostanu se do restaurace Nový dvůr. Jiţ jsem příliš malá a u stolu pro mě nemají vysokou ţidli. Nejraději dostávám květinu a přání. Kdyţ na mě někdo zapomene, tak mě to netrápí, protoţe si řeknu :,,je pitomý jako já. Ţena 83 let 3

4 Své oslavy mám ráda, ale méně ráda na ně chodím. Líbí se mi, kdyţ za mnou známí přijedou, holky mi pomůţou připravit občerstvení a je se všemi potěším. Dárky, kdyţ jsou od srdce, mi udělají vţdycky radost. Nejčastěji dostávám krásnou kytici a balíček laskomin, které se vţdycky hodí. Ţena 87 let Vţdycky jsem to nechala na dětech a zatím nikdy nezapomněli. Teď uţ vţdycky přemýšlím, jakpak dlouho tady ještě budu? Největší radost mi udělá kytička. Ţena 87 let Dříve jsem slavil více, ale s přáteli i teď slavím rád. I jako chlap mám radost z květiny, z růţe. Muţ 87 let Recepty našich kuchařek Noky z ovesných vloček 200g ovesných vloček, 600 ml mléka, sůl, 2 vejce, asi 80g hrubé mouky, 1 lţička prášku do pečiva. Ovesné vločky zalijeme horkým mlékem a necháme 30 minut bobtnat. Přidáme vejce a tolik mouky, aby vzniklo tuţší těsto. Nakonec přidáme prášek do pečiva smíchaný s trochou mouky. Lţící namočenou ve vodě vykrajujeme noky, zaváříme je do vroucí osolené vody a vaříme 4-6 minut. Noky z ovesných vloček podáváme jako přílohu ke slaným pokrmům, nebo je posypeme skořicovým cukrem a přelijeme rozehřátým máslem. Vybrala p. Jagerská Chlupaté knedlíky 5-6 velkých, syrových brambor se oloupe a nastrouhá. Voda se vymačká, osolí se.přidá hladká mouka. Mnoţství, aby se daly vyvalovat knedlíky. Chceme-li knedlíky pouţít k masu, bude těsto trochu vlhčí. Lţičkou se tvarují knedlíčky a dávají do vařící vody. Nejméně 10 minut se pomalu vaří a vyndávají se do kousku vyškvařené slaniny k zelí sladkému i kyselému. Jsou výborné i na sladko. Ze stejně upraveného těsta: Na pomoučený vál se dělají kuličky v průměru 3 cm. Roztlačí se a do vnitřku se můţe dát švestka, nebo tvaroh. Zabalí, uvaří a vyndá do rozpuštěného másla. Na talíři pocukrujeme práškovým cukrem. Osvědčený recept, vyzkoušený pro dva, napsala p. Marie Applová 4

5 Člověk ve studni Jeden muţ spadl do studny a nemohl se dostat ven. Šel kolem soucitný člověk a řekl:,,to je mi opravdu líto. Cítím s tebou. Politik, který se věnoval sociálním věcem, poznamenal:,,dříve či později tam někdo musel spadnout. Zboţný člověk prohlásil:,,do studny padají jen zlí lidé. Vědec vypočítal, jak se to mohlo stát, aby ten muţ spadl do studny. Opoziční politik na základě události přednesl v parlamentu zprávu, v níţ napadl vládu. Novinář slíbil napsat polemický článek do příští nedělní přílohy. Praktický člověk se zeptal, jestli se ze studny platí vysoké daně. Smutný člověk prohlásil:,,moje studna je horší. Humorista se ušklíbl:,,dej si kávu, ta tě pozvedne. Optimista namítl:,,mohl jsi dopadnout hůř. Pesimista mu oponoval:,,sklouzneš ještě hlouběji. Kdyţ toho muţe uviděl Jeţíš, podal mu ruku a vytáhl ho ven. Co svět nejvíc potřebuje: Trochu více laskavosti.a trochu méně chtivosti. Trochu více dávat a trochu méně vyžadovat. Trochu více úsměvů a trochu méně úšklebků. Trochu méně kopanců tomu, kdo leží na zemi. Trochu více,,nás a trochu méně,,já. Trochu více smíchu a trochu méně pláče. Trochu více květin na cestě života. A trochu méně květin na hrobech. Z knihy,,paprsek slunce pro duši vybrala p. Pecháčková Desatero pro prevenci průvodních jevů stárnutí a stáří. 1. Zavrhněte čísla, která nejsou příliš důleţitá nepodstatné údaje, jako jsou věk, váha, krevní tlak či hladina cholesterolu. Nechejte na lékařích, ať se starají o jejich optimální výši. 2. Vyhledávejte optimisty lidi, kteří kolem sebe šíří pohodu a dobrou náladu. Pokud je to moţné, vyhýbejte se fňukalům, mrzoutům a věčným nespokojencům, šířícím špatnou náladu. Pokud se jim vyhnout nemůţete, ukazujte jim pozitivní stránky ţivota za všech okolností. Radujte se i z prostých, kaţdodenních a zdánlivě všedních věcí. 3. Stále se něčemu novému učte, něco nového poznávejte. Naučte se třeba pracovat na počítači, něco rukodělně vyrábějte, pracujte na zahrádce.. Hlavně nenechejte ani tělo ani mozek zahálet. Líná mysl je ďáblovo dílo- 5

6 a ďábel se jmenuje Alzheimer. Pamatujte si lepší činnost zbytečná, neţ ţádná. 4. Nestyďte se za smích, smějte se často a nahlas. Smějte se, aţ se začnete popadat za břicho. Choďte do kina nebo sledujte v televizi veselohry. 5. I pláč je prospěšný a uvolňuje napětí. Nebojte se dát průchod odůvodněnému smutku, ale snaţte se najít nějakou smysluplnou činnost či pomoc druhým. Uvědomte si, ţe jste sami se sebou neustále. Přitakejte ţivotu, ať je jakkoliv obtíţný. 6. Obklopte se věcmi, které máte rádi pěstujte květiny, pořiďte si domácího mazlíčka, věnujte se sběratelství. Vytvořte si ve svém domě útočiště před vnějším světem. 7. Pečujte o své zdraví. Nezanedbávejte prevenci. Zvolte zdravý ţivotní styl. Máte-li zdravotní potíţe nebojte se vyhledat odbornou pomoc. 8. Vydávejte se mezi lidi, třeba do nákupního centra. Věnujte se pěší turistice, pokud můţete. Jezděte na poznávací zájezdy, jen si vybírejte takové, které odpovídají vaši kondici. 9. Říkejte často lidem, ţe Vám na nich záleţí a ţe je máte rádi, nevnucujte se jim, ale dávejte jim to najevo svým vstřícným a srdečným chováním. 10. Probouzejte v sobě zájem o duchovní ţivot, který začíná úţasem a nadšením i nad obyčejnými dary ţivota. Proti nevědomosti, strachu a sobectví, které představují největší zlo v jednotlivcích i národech, rozvíjejte víru, naději a lásku ve vztahu ke smyslu a hodnotám ţivot Příspěvek od Jany Moravcové, který ji oslovil na školení. Poděkování P.Hedvika Pecháčková děkuje p.marii Vyhnálkové za péči a ochotu. Za to, ţe se na ní můţe kdykoli obrátit. P. Šulcová děkuje všem, kteří se o ní starají. Nejvíce p. Marii Mikyskové P. Bezrauková chce poděkovat své sestře p. Krčálové a pečovatelkám za péči, které se jí dostalo, kdyţ si zlomila ruku. P. Špaček náš občasný a nenáročný klient chce poděkovat p.strnadové z městského úřadu za upozornění ohledně finančního zabezpečení a všem pečovatelkám DPS za jejich práci a dobré slovo při kaţdém setkání. P. Moravcovi patří dík za úklid listí na plácku uprostřed DPS. P.Vyhnálkovi taktéţ za podzimní úklid. P. Pecháčková a p.stejskalová děkují Lence Koňušíkové za zorganizování výletu na výstavu do Častolovic. Rozloučili jsme se: S p. Hedvikou Hejtmanovou a p. Růţenou Neumanovou, dej jim Bůh nebe. 6

7 Odešli: S P.Jaroslava Jirušková, která odešla do domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Vítáme: P. Olgu Ţiţkovou z Nekoře. Přejeme jí, aby si zde brzo zvykla, našla přátele a byla spokojená. Marcelu Motyčkovou z Letohradu, naši novou pečovatelku. Připomínka Obyvatelé přízemí a niţších pater ţádají o ohleduplnost při klepání rohoţek. Prosíme obyvatele aby dbali na pořádek v domečku na odpady a pouze plasty ukládali do připravené bedny. Oznámení P.Vacková nadále přebírá knihy, chystáme seznam titulů. Knihovna obsahuje mnoţství románů, detektivek, atlasy, knihy fotografií. Neváhejte, půjčujte si! Chystáme v našem DPS Vzpomínkové vyprávění p. Appla Během zimy pojedeme společně na plavání do krytého bazénu. Společný předvánoční oběd v DPS. Pranostiky 1.9. Jiljí jasný, podzim krásný Na sv. Štěpána je uţ léta namále Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení Po sv. Kříţi podzim se blíţí Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne Sv. Ludmila deštěm obmyla Po sv. Matouši čepici na uši Na sv. Maurice nesej pšenice, bude samá metelice Sv. Teklička maluje jablíčka Na sv. Cypriana chladno bývá z rána Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána Sv. Václav víno chrání, po něm bude vinobraní Sv. Michal kupy s pole spíchal Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám uţ zima Sv. František zahání lidi do chýšek Na sv. Placida slunce ohně nevydá O sv. Brigitě bývá mlha na úsvitě Na sv. Kalista ucpi včelín dočista Po sv. Tereze mráz po stěnách leze Na sv. Havla padá jablko do koše Sv. Hedvika do řepy medu zamíchá Do sv. Lukáše ruce volný měj, po sv. Lukáši za ňadra je dej Sv. Voršila jíní nasila. 7

8 Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána Sv. Haštal vymet maštal Na Šimona a Judy zima bývá všudy, na poli tuhnou hrudy Den všech svatých je poslední který léto zahání Kdyţ na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje Na Bohumíra příroda se k spánku ubírá Na sv. Teodora sedlák ještě pilně orá Na sv. Martina kouřívá se z komína Na sv. Otomara nevidět ani komára Sv. Alţběta se sněhem přilétá Sv. Cecílie hroudy v poli sněhem přikryje Na sv. Kateřinu sluší se schovat pod peřinu Na Saturnina skučí meluzína. PROČ MILOVAT DŮCHOD ( vy se ptáte, my odpovídáme) Kolik má dní důchodcův týden? 6 sobot a 1 neděli. Kdy odchází důchodce do postele? 3 hodiny po tom, co se probudí na gauči u televize Kolik důchodců je potřeba na výměnu žárovky? Jeden jediný, ale můţe mu to trvat třeba celý týden. Proč důchodcům nevadí, že jim říkají senioři? Protoţe název senior znamená 10 50% slevy. Co je to být v důchodu společensky ustrojen? Mít zavázané boty a zapnuté knoflíky. Proč důchodci počítají každou korunu? Protoţe jen oni na to mají čas. Proč důchodci neuklízejí ve své garáži? Vědí, ţe kdyţ uklidí, hned si tam některé z dětí bude chtít uloţit svoje přebytečné věci. Jak lze nejlépe nazvat dobu důchodu? Časově neomezená přestávka na kávu Jaká je největší výhoda studia v důchodu? Kdyţ chodíš občas,, za školu, nikdo nevolá tvoje rodiče do školy. Co je příjemného na skleróze? Člověk se dozvídá stále nové věci. Z časopisu YMCA vybrala Petra Kaplanová Nechtěla jsem vás urazit. Připadalo mi, že kdo se umí i sám sobě zasmát, je stále duchem mlád. 8

9 PTP vojíni s černými výložkami Černí baroni kdo to byli. Většina lidí má velmi zkreslený pohled na příslušníky útvaru PTP, a to hlavně,,díky velmi populární kníţce Miroslava Švandrlíka,,Černí baroni. Podle této knihy by se dalo říci, ţe slouţit u PTP, byla vlastně legrace. Je to jako s Dobrým vojákem Švejkem Jaroslava Haška. A zatím na kaţdé sebemenší vesničce je pomník s řadou jmen občanů padlých v 1. světové válce, o těch spoutaných raněných nikdo ani neví. Tak i skutečnost v PTP byla jiná, mnohem váţnější a bohuţel i krutější. Mnoho našich kamarádů, hlavně co pracovalo v dolech, se nevrátilo, nebo se vrátilo s podlomeným zdravím. To jen tak na úvod. Z Dolní Černé nás u uvedené sloţky vojska PTP slouţilo 9. Byli jsme zařazeni do těchto útvarů na základě posudku místní KSČ. PTP byla sluţba v pomocných technických praporech pro tak zvané,,politicky nespolehlivé. Sluţba ač vojenská byla beze zbraně na práci v dolech, hutích, vojenských stavbách, letištích, ţelezničních tratích, lesích a podobně. Toto zařazení vzniklo po nástupu Alexeje Čepičky do funkce ministra národní obrany, tajným výnosem MNO hlavní štáb 4. oddělení 1950 z , a zrušeny byly tyto útvary do konce roku Celkem slouţilo v tehdejší ČSR více neţ příslušníků PTP. Účelem měla být politická převýchova, ale hlavně levná pracovní síla, dle sovětských Gulagů. Sluţba u těchto vojsk byla po základní sluţbě dvou let prodluţována, dle potřeby určitých pracovišť o další měsíce, aţ 2,5 roku. Práce to byla těţká 6 pracovních dnů, v neděli brigády a politické školení a v dolech se pracovalo nepřetrţitě. Za kaţdý pracovní den se vojínům sráţela částka 90,- Kč na,, ubytování, ošacení, stravu a převýchovný dozor.tyto sráţky převyšovaly skutečné náklady na financování muţstva a velitelského sboru. Například v roce 1952 vykázalo MNO z mozolů pétépáků přebytek 40, ,-Kč za rok. V době největšího vzestupu bylo celkem 11 lehkých PTP na stavbách a lesích, 7 těţkých na práci v dolech a hutích. Tyto otrocké práce nebyly zanedbatelným podílem národnímu hospodaření, kde se soustavně neúměrně zvyšovaly pracovní nároky normy. Například v Ostravě v roce 1953 pracovalo na dolech v podzemí 666 příslušníků PTP, to bylo 27% celkového počtu horníků, ale vytěţili 34,2% veškerého mnoţství uhlí, a to v nejhorších šachtách Ostravska. A nyní, kdo z naší obce slouţil v útvarech PTP? Dle abecedy to byli : 9

10 Appl Emil, Dolní Čermná 100 Bárta Josef, Dolní Čermná 57 zemřel Dušek Josef, Dolní Čermná 152 zemřel Faltejsek Ladislav, nyní Praha Hampl Jan, Dolní Čermná Holeček Bohuslav, nyní Lanškroun Janda Vladimír, Dolní Čermná Janda Zdeněk, nyní Březhrad + Kumert Robert, Klajenfurt - Rakousko Z ţádné okolní obce u PTP tolik lidí neslouţilo. Tak byli v naší obci tehdejší mocipáni čilí. Příspěvek p.emila Appla ROZHOVOR Tentokrát jsem si povídala s dosti komunikativní obyvatelkou našeho DPS. Přesto si myslím, že o ní všechno nevíte. Především to, jak její život byl náročný a bolavý. 1) Jak dlouho p. Rojková bydlíte zde v DPS? 30.července 2007 jsem převzala byt od Ing. Dostálové. 2 měsíce jsem se stěhovala, protoţe jsem měla hodně věcí. 5. října jsem neplánovaně jela do nemocnice na operaci s kýlou. 11 dní jsem leţela na ARU,19 dní na chirurgii a pak mě lékaři chtěli poslat na LDN do Ţamberka. Já chtěla směr Letohrad. Nakonec mi dali za úkol se rozchodit. Já to dokázala, tak jsem jela do mého nového domova. 2) Kde jste se narodila a jaké jste měla dětství? Narodila jsem se přímo v Letohradě na Orlici doma. Mamince zemřel první muţ při vlakovém neštěstí a pak ţila s druhem, mým tátou. Příjmení jsem měla po mamince, její dívčí. Tenkrát to po tatínkuj nešlo, i kdyţ u posledních dvou sourozenců uţ ano. Celkem jsme byly 4 děti, já nejstarší. Na dětství nevzpomínám hezky, protoţe táta občas pil. Kdyţ přišel domů opilý, byl na maminku hrubý a uráţel ji. Nakonec čekal dítě s nějakou cizí ţenou. Nevěděl kudy kam a tak svůj ţivot ve svých 39 letech tragicky ukončil. V té době byly nejmladšímu bratrovi 3 roky. 3) Kde jste navštěvovala základní školu? Chodila jsem na starou, Komenského. Po ukončení jsem hned nastoupila do práce, do Jednoty jako telefonistka. To mi bylo 15 a půl. Pak mi přidali evidenci členů jednoty.po 4 letech nám řekli, ţe si musíme doplnit vzdělání. Navštěvovala jsem tedy Ekonomickou školu pro pracující. Večerně, 3 roky, 3 10

11 krát za týden od 14 do hod.za 2 roky jsem si ještě dodělala maturitu. Tam jsem potkala zase jiný lidi a na škole jsem se seznámila s Rojkem, který tam učil odborné předměty. 4) A další pracovní postup? V Jednotě jsem prakticky pracovala celý ţivot. Vzpomínám, ţe z počátku jsem finančně pomáhala mamince. Roku 1960 byla delimitace, to znamenalo, ţe ţádný dosavadní předseda nesměl zůstat na stejném místě. Mě odtáhla k sobě bývalá předsedkyně p. Tomková jako sekretářku v ekonomickém odboru a pak ještě jako pokladní. Po odchodu jedné pracovnice na mateřskou dovolenou jsem přešla na statistiku místo ní. Později naše pracoviště postavili v Ústí nad Orlicí. Bylo to aţ v 7. patře..mě nebavilo a bylo náročné dojíţdění, proto jsem poţádala o přeloţení do velkoobchodu Letohrad. Zde byly volné reklamace, tak jsem to vzala. Vyřizovala jsem je, ale kdyţ jsem nějakou neuznala, lidi byli zlí, nadávali mi a psali nevhodné dopisy. Po mateřské dovolené jsem se tam vrátila. Roku 1985 jsem ze zdravotních důvodů odešla a převzala místo na vrátnici. Tam se mi líbilo. 5) Vzala jste si o 34 let staršího muže. V čem to bylo pro Vás těžké a v čem přínosem?,, Láska je mocná čarodějka. Kdyţ jsem nad tím zpětně přemýšlela, došla jsem k tomu.,ţe jedním z důvodů, proč jsem si začala s Rojkem, bylo to, ţe jsem neměla hezký vztah se svým tátou.on mi ho nahrazoval. Těţké jsem to s ním neměla. Jednou mi řekl:,,jarčo, uţ jsi byla u Balatonu, v Bulharsku, tak co bys ještě chtěla? Nechceš mít dítě? Kdyţ jsme měli Pavla, říkal:,, Co kdyby se s ním něco stalo? Nechceš ještě jedno? Tak jo, a byly z toho dvě. Věděla jste to? Ne. Oficiálně jsem to nevěděla. Rodil mě Dr. Němec v 8. měsíci (o měsíc dříve). Oba jsem je kojila 10 měsíců. První váţil 2,40 kg a narodil se ve hod a druhý 2,20 kg a narodil se po menší pauze ve hod. Jednoho (toho menšího),co neměl porodní váhu, museli převést do Svitav, kvůli inkubátoru. Kdyţ jsem si pro něj jela, sestra mi povídá:,,chcete si ho vzít? Já na to:,, A proč bych si ho vzít neměla? Sestra:,,No, ţe uţ nejste nejmladší. Nikdy by mě nenapadlo dvojčata rozdělit. Kdybych měla po jazyku lézt, tak to musím zvládnout.a zvládla jsem to, i kdyţ náročný to bylo.měla jsem 35 let a starší syn Pavel 1,5 roku. Zpočátku si moje maminka vzala Pavla k sobě a snaţila se mi pomáhat. Rojek říkal, ţe je šťastnej a cítí se o 10 let mladší. Ale i ve stáří byl velmi aktivní. Ještě v jeho 75 letech ho povolali do školy na zástup. Byl hodně zvyklý mezi lidmi. Zemřel v nedoţitých 82 letech. Takže nelitujete? Nelituji, nemám čeho! Lidé mi říkali, jestli si to nechci rozmyslet. Ale já si věkový rozdíl vůbec neuvědomovala. Nepřipouštěla jsem si, ţe by mi brzo 11

12 umřel. Moje nadřízená p. Zastoupilová mi byla za svědka. Ţili jsme spolu 19 let. Mám pocit, ţe jsme se dlouho hledali a našli. Říkal, ţe mu uţ 9 let manţelství nefungovalo. Nevzala jsem si ho ani kvůli penězům, protoţe kdyţ přišel od ţeny, skoro nic neměl. Bydlel na Orlici v podnájmu, a pak se mnou v nájmu od Jednoty. S Rojkovými dětmi z bývalého manţelství vycházím dobře. Jeho nejstarší syn mi řekl:,,jarčo, před vámi klobouk dolů, ţe jste se nám postarala o tátu. 6) Čím to je, že se každým dáte do řeči? To nevím. Ale uţ moje maminka mi říkala:,,ty se snad seznámíš i s čertem v pekle. 7) Kolik máte známých a kolik opravdových přátel? Na to nedokáţu odpovědět. Kdyţ vyrazím do města, dlouho se nevracím.:-) Přátelé jsou ti, kdo za mnou přijdou. 8) Jste dobrá kuchařka. Od koho jste se naučila vařit? Od maminky. Vařím ráda, taky jím a proto tak dobře vypadám. 9) Líbí se mi na vás, že berete svoji váhu s nadhledem a humorem. Bylo to tak vždycky? Vţdycky jsem takhle silná nebyla. Prsa jsem měla větší vţdycky. No, co mám dělat. Jsem ráda, ţe jsem tady.i kdyţ jsem si představovala, kdyţ jsem sem šla,ţe budu vše zvládat lépe. Vytvořila se mi pupeční kýla, mám vysoký tlak a trpím únavou. Tady jsem spokojená, konečně jsem se dočkala slušného jednání. 10) Jaké máte koníčky? Co vás baví? Baví mě prohlíţení a třídění fotek do albumů. Dívám se na DVD, poslouchám CD. Moţná se budete smát. Sbírám letáky z konzumu a porovnávám je. Schraňuju i jídelníčky. Vedu si záznamy a schovávám účty. Probírám se Rojkovou korespondencí a mám ráda kytky. Ráda jimi obdarovávám, protoţe kdyţ udělám radost někomu jinému, mám ji sama. 11) Které situace, vztahy jsou nebo byly pro vás nejtěžší? Nejtěţší pro mě byla výpověď z bytu od jednoty. Dostávala jsem nevhodné dopisy, abych odešla. Tři roky mi házeli klacky pod nohy, dělali mi problémy s měřením vodoměru. Po nastěhování sem mě trápil vztah s dvojčaty, který se ale začíná zlepšovat. 12) Zdá se mi to, nebo máte odhad na lidi? Kdysi mi jedna léčitelka řekla:,,jaruško, ty máš velkou intuici. Kdybys mohla na nohy, vyčmuchala bys všechno. Přiznávám, ţe jsem hodně upovídaná, i kdyţ tomu tak vţdycky nebylo. Myslím ale, ţe poznám lidi dobré a špatné. Děkuji za upřímnost. Jste svá a pravdivá. Přeji Vám, ať se Vám tady dobře žije a potkáváte jenom dobré lidi. Petra 12

13 V prázdninových měsících červenci a srpnu oslavili : SVÁTEK Alena Šťovíčková Helena Netušilová Petra Kaplanová NAROZENINY p. Helena Netušilová p. Marie Brůnová p. Jana Motlová p. Květa Kubová p. Marie Maříková p.marie Vyhnálková p.františek Holeček Omlouváme se p. Marii Hubálkové, kterou jsme neuvedli v minulém čísle oslavila 85 let. V podzimních měsících září, říjnu a listopadu oslaví : SVÁTEK Marie Jagerská Marie Novotná Marie Krejsová Marie Hubálková Marie Applová Marie Vacková Marie Vyhnálková Marie Formánková Marie Zálešáková Marie Šulcová Marie Mikysková Ludmila Hoffmanová Věra Motyčková Věra Šendorfová Věra Faltusová Hedvika Pecháčková Marie Maříková Marie Faltusová NAROZENINY p. Marie Šulcová p. Jiří Merta p. Boţena Krejsová p. Růţena Laňková p.vlasta Valentová p. Marie Krejsová p. Marie Novotná p. Hedvika Pecháčková p. Boţena Kubová p.jaroslava Rojková Přejeme zdraví, spokojenost a hezké vztahy s blízkými. Zajímavost: Marie je jméno hebrejského původu. V pořadí podle četnosti je v ČR na 1.místě.Toto jméno nosí, celkem ţen. 13

14 Úkol na procvičení myšlení Doplň řady čísel. Není to vţdy jednoduché, ale snaţte se pokaţdé najít nějaké pravidlo, podle kterého jsou čísla uspořádána. Někdy se pravidelně zvyšují přičítáním stále stejného čísla, jindy se střídá sčítání jednoho a odčítáním jiného, někdy se i násobí. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Kdo správně tento úkol vyřeší, získá vylosováním dárek. Řešení hádanky z minulého čísla. Hádanka má dvě řešení. Do časopisu přispěli: p. Emil Appl,pí. Marie Vacková, pí. Hedvika Pecháčková, pí. Marie Jágerská, pí. Marie Applová, pí. Jaroslava Rojková, p. Jiří Merta a pí. Věra Motyčková Na tomto čísle spolupracovali: za redakci Petra Kaplanová, korekci časopisu P. Marie Vacková, konečné schválení a úprava Jana Moravcová Vaše příspěvky uvítáme a předem děkujeme. Příští vydání: leden

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument)

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) Příloha č. 2: Návod k rozhovoru (textový dokument) Příloha č. 3: Informovaný souhlas s rozhovorem (textový dokument) PŘÍLOHY Příloha č.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc ŘÍJEN 2009 6. ročník, č. 10 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely Milí přátelé, jsme opět na začátku nového měsíce, desátého v pořadí,

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru Člověče,

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZPRAVODAJ září 2010

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZPRAVODAJ září 2010 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZPRAVODAJ září 2010 PROČ ZPRAVODAJ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY? Právě se Vám dostává do rukou první číslo zpravodaje Pečovatelské služby při DECENT Hulín, příspěvková organizace. K jeho vytvoření

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 místo poskytovaného vzdělávání : Karlovy Vary, Svahová 26 školní rok 2008/2009 www.specskoly.ic.cz ČERVEN

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ROZHOVOR. Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek.

ROZHOVOR. Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek. ROZHOVOR Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek. MS: Chodil jste do školy a byl jste také dítě. Byl jste vzorným

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Světlo ve tmě

INFORMAČNÍ BULLETIN. Světlo ve tmě INFORMAČNÍ BULLETIN 14.12. 201 5 Svazek 1, Číslo 6 Diakonie Církve bratrské Webová adresa http://www.cb.cz/diakonie/ Světlo ve tmě Michaela Veselá U kapličky na návsi je rozsvícený stromek a jedině on

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I.

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I. 1. Jméno 1 Václav Procházka jméno příjmení 1. VYBERTE JENOM JMÉNA. mapa Antonín moře Jan sprcha Jaroslav stůl Vladimír vana Blanka 1 2. JAK SE JMENUJE AUTOR TOHOTO TEXTU. Dobrý den, jmenuji se Robert Kouba,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+ Substantivum, nebo adjektivum? Rozdělte výrazy do tabulky. Přečtěte je nahlas a pečlivě vyslovujte koncovky -ný nebo -ní. Pak použijte tyto výrazy ve větách. 139/9 zastřelený znásilněný přepadení zatčení

Více

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM Lída Leinweberová JSEM V 1. TŘÍDĚ Vím, že jako prvňačka zrovna nevypadám, ale věřte mi, myslím to vážně. JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po desáté sama jsem úspěšně absolvovala

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

5. května v roce 1945 se uskutečnilo Květnové povstání, kdy zahynulo mnoho našich spoluobčanů.

5. května v roce 1945 se uskutečnilo Květnové povstání, kdy zahynulo mnoho našich spoluobčanů. květen 2011 8. ročník, č. 5 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Milí přátelé, duben se svým prudkým nástupem jara, Velikonocemi a Filipojakubskou nocí (30. 4.) s pálením čarodějnic je minulostí.

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Červen 2013. Základní škola a Střední škola. ul.j.palacha 1534, 434 01 Most. tel. 476 700 000, www.specmo.cz

Červen 2013. Základní škola a Střední škola. ul.j.palacha 1534, 434 01 Most. tel. 476 700 000, www.specmo.cz Červen 2013 Základní škola a Střední škola ul.j.palacha 1534, 434 01 Most tel. 476 700 000, www.specmo.cz Redakce:Adéla, Alena, Michal, Martin a Mgr.Horňáková Tým kuchařů firmy BIDVEST Nowaco jezdí již

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. ZPRAVODAJ březen 2011 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. ZPRAVODAJ březen 2011 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem. KONTAKTY Ředitelství Ed. Světlíka 1197 768 24 Hulín +420 573 350 171 fax 573 352 929 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Jiřina Štěpánková ředitelka +420 573 350 171 +420 731 481 746 decent@quick.cz Středisko pečovatelské

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Věta tázací pracovní list Jméno a příjmení:

Věta tázací pracovní list Jméno a příjmení: č. 2 název Věta tázací anotace Pracovní list je zaměřen na poznávání a určování věty tázací, dále na rozvoj čtení s porozuměním. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk

Více