OZVĚNY Z DPS LETOHRAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZVĚNY Z DPS LETOHRAD"

Transkript

1 OZVĚNY Z DPS LETOHRAD Podzim 2009

2 Úvodní slovo Léto uţ je neodvratně pryč a kontrola také. Bylo moc příjemné zde pracovat, procházet mezi budovami č.15 a 16. Vnímat sluníčko, rozkvetlé keře, květiny v oknech a vaše úsměvy. Spokojené posezení před byty a společný smích. Vše zlé je pro něco dobré a tak to bylo i z kontrolou. Vnímaly jsme jak s námi cítíte, drţíte palce a jste vděčni za aktivity, které společně zaţíváme.i kdyţ nejsme z jednoho pohledu stoprocentní, z vašeho vnímáme spokojenost. A to je pro nás důleţité. Díky!!! Krásně barevný podzim přejí. Vaše pečovatelky. NOVINKY Z KANCELÁŘE 3. Novinky z DPS Váţení, všichni určitě víte o výsledku inspekce poskytování Sociálních sluţeb, která byla provedena ve dnech hod. do hod. musím přiznat, ţe jsme se při kontrole řádně zapotili. Z celkového maximálního počtu 144 bodů hodnocených kritérií Standardů kvality sociálních sluţeb,jsme dosáhly: 103 bodů, tj. 71,53%. Jelikoţ jsme však měli chyby v některých důleţitých dokumentech, nesplnili jsme standardy kvality sociálních sluţeb. Ve většině případů následuje do 3 měsíců nová inspekce, která kontroluje, jakým způsobem byly nedostatky odstraněny. V našem případě není nutná následná kontrola, ale opravené dokumenty odešleme na Pardubický kraj. Uţ v této chvíli máme velkou část opravenou. Věřím, ţe i nepříjemná kontrola nás posune o kousek dál. Z kaţdé i nepříjemné zkušenosti se dá něco pozitivního získat. Mám radost, ţe jsme se po kontrole sešli ve společenské místnosti a mohli otevřeně diskutovat o našich problémech. Vím, ţe jsme o informační schůzce nedali včas vědět, ale vše probíhalo moc rychle. A ti, kteří nestihli schůzku, se přišli optat. Chtěla bych poděkovat touto cestou celému kolektivu. Moţná jsem si i více uvědomila, jak na kaţdém z nás záleţí. Kaţdá z nás je jedinečná a nádherná bytost, se svým jedinečným cílem. Některá svou práci umí dobře prodat, jiná při své skromnosti stojí v pozadí. Vše však tvoří jediný vyváţený celek. Pravdou je, ţe se všichni názorově úplně neshodneme, ale důleţité je, ţe o problémech dokáţeme otevřeně mluvit a nacházet společně řešení. Jelikoţ se právě loučíme s jedou z nás, dovolte mi touto cestou jí poděkovat za její vţdy perfektně odvedenou práci. Maruško díky. A protoţe vše pokračuje a ţivot jde dál, musím říct i Marcelo vítej mezi nás. Jana 2

3 A protoţe příští číslo vyjde aţ v lednu a v obchodech uţ je vidět kolekce a bambulky musíme Vám popřát krásné vánoce a mnoho zdraví štěstí, spokojenosti a optimismu v roce příštím. Ze života hmyzu Svatojánské mušky Člověk si snadno poradí, kdyţ je tma. Otočí vypínačem a rozsvítí obyčejnou ţárovku. Ta vyuţije zaplacenou elektrickou energii z 8 procent jako energii světelnou (něco jde na teplo, něco na účet odporu), a člověk si posvítí, na co chce. Svatojánská muška vyuţije při svícení energii na 96 aţ 97 procent! Termiti Termiti se chovají při stavbě mraveniště jako dokonalí architekti, ovládaní centrálním mozkem. Čím se řídí tito pilní zedníci při budování aţ 4 metry vysokých staveb s chodbami, komorami a větracími šachtami, to je záhada.je to, jako by se řídili neviditelným dokonalým projektem. Podle Dr. Marie Svatošové Někteří lidé věří, ţe divy přírody jsou dílem Boha, jiní, ţe příčinou je jakási Nejvyšší Inteligence nad námi, další, ţe to vše vykonala příroda sama, podle vývojové Darwinovy teorie. Pro všechny to je však poučením a důvodem úcty k projevům ţivota. Příště: Ze ţivota zvířat. Příspěvek p. Marie Vackové ANKETA Otázka : Co pro vás znamená mít svátek, nebo narozeniny. Na co si potrpíte, co vám udělá radost? Jak si představujete svoji oslavu? Já si na oslavy nepotrpím. Ale udělá mi radost, kdyţ si na mě mí nejbliţší vzpomenou, popřejí mi a dají kytku. Dárky kupovat nechci, protoţe kdyţ se netrefí do mého vkusu, neumím se přetvařovat, ţe mám radost. Ţena 52 let Oslavovala jsem v 80 letech a teď uţ slavit nebudu. Nedostanu se do restaurace Nový dvůr. Jiţ jsem příliš malá a u stolu pro mě nemají vysokou ţidli. Nejraději dostávám květinu a přání. Kdyţ na mě někdo zapomene, tak mě to netrápí, protoţe si řeknu :,,je pitomý jako já. Ţena 83 let 3

4 Své oslavy mám ráda, ale méně ráda na ně chodím. Líbí se mi, kdyţ za mnou známí přijedou, holky mi pomůţou připravit občerstvení a je se všemi potěším. Dárky, kdyţ jsou od srdce, mi udělají vţdycky radost. Nejčastěji dostávám krásnou kytici a balíček laskomin, které se vţdycky hodí. Ţena 87 let Vţdycky jsem to nechala na dětech a zatím nikdy nezapomněli. Teď uţ vţdycky přemýšlím, jakpak dlouho tady ještě budu? Největší radost mi udělá kytička. Ţena 87 let Dříve jsem slavil více, ale s přáteli i teď slavím rád. I jako chlap mám radost z květiny, z růţe. Muţ 87 let Recepty našich kuchařek Noky z ovesných vloček 200g ovesných vloček, 600 ml mléka, sůl, 2 vejce, asi 80g hrubé mouky, 1 lţička prášku do pečiva. Ovesné vločky zalijeme horkým mlékem a necháme 30 minut bobtnat. Přidáme vejce a tolik mouky, aby vzniklo tuţší těsto. Nakonec přidáme prášek do pečiva smíchaný s trochou mouky. Lţící namočenou ve vodě vykrajujeme noky, zaváříme je do vroucí osolené vody a vaříme 4-6 minut. Noky z ovesných vloček podáváme jako přílohu ke slaným pokrmům, nebo je posypeme skořicovým cukrem a přelijeme rozehřátým máslem. Vybrala p. Jagerská Chlupaté knedlíky 5-6 velkých, syrových brambor se oloupe a nastrouhá. Voda se vymačká, osolí se.přidá hladká mouka. Mnoţství, aby se daly vyvalovat knedlíky. Chceme-li knedlíky pouţít k masu, bude těsto trochu vlhčí. Lţičkou se tvarují knedlíčky a dávají do vařící vody. Nejméně 10 minut se pomalu vaří a vyndávají se do kousku vyškvařené slaniny k zelí sladkému i kyselému. Jsou výborné i na sladko. Ze stejně upraveného těsta: Na pomoučený vál se dělají kuličky v průměru 3 cm. Roztlačí se a do vnitřku se můţe dát švestka, nebo tvaroh. Zabalí, uvaří a vyndá do rozpuštěného másla. Na talíři pocukrujeme práškovým cukrem. Osvědčený recept, vyzkoušený pro dva, napsala p. Marie Applová 4

5 Člověk ve studni Jeden muţ spadl do studny a nemohl se dostat ven. Šel kolem soucitný člověk a řekl:,,to je mi opravdu líto. Cítím s tebou. Politik, který se věnoval sociálním věcem, poznamenal:,,dříve či později tam někdo musel spadnout. Zboţný člověk prohlásil:,,do studny padají jen zlí lidé. Vědec vypočítal, jak se to mohlo stát, aby ten muţ spadl do studny. Opoziční politik na základě události přednesl v parlamentu zprávu, v níţ napadl vládu. Novinář slíbil napsat polemický článek do příští nedělní přílohy. Praktický člověk se zeptal, jestli se ze studny platí vysoké daně. Smutný člověk prohlásil:,,moje studna je horší. Humorista se ušklíbl:,,dej si kávu, ta tě pozvedne. Optimista namítl:,,mohl jsi dopadnout hůř. Pesimista mu oponoval:,,sklouzneš ještě hlouběji. Kdyţ toho muţe uviděl Jeţíš, podal mu ruku a vytáhl ho ven. Co svět nejvíc potřebuje: Trochu více laskavosti.a trochu méně chtivosti. Trochu více dávat a trochu méně vyžadovat. Trochu více úsměvů a trochu méně úšklebků. Trochu méně kopanců tomu, kdo leží na zemi. Trochu více,,nás a trochu méně,,já. Trochu více smíchu a trochu méně pláče. Trochu více květin na cestě života. A trochu méně květin na hrobech. Z knihy,,paprsek slunce pro duši vybrala p. Pecháčková Desatero pro prevenci průvodních jevů stárnutí a stáří. 1. Zavrhněte čísla, která nejsou příliš důleţitá nepodstatné údaje, jako jsou věk, váha, krevní tlak či hladina cholesterolu. Nechejte na lékařích, ať se starají o jejich optimální výši. 2. Vyhledávejte optimisty lidi, kteří kolem sebe šíří pohodu a dobrou náladu. Pokud je to moţné, vyhýbejte se fňukalům, mrzoutům a věčným nespokojencům, šířícím špatnou náladu. Pokud se jim vyhnout nemůţete, ukazujte jim pozitivní stránky ţivota za všech okolností. Radujte se i z prostých, kaţdodenních a zdánlivě všedních věcí. 3. Stále se něčemu novému učte, něco nového poznávejte. Naučte se třeba pracovat na počítači, něco rukodělně vyrábějte, pracujte na zahrádce.. Hlavně nenechejte ani tělo ani mozek zahálet. Líná mysl je ďáblovo dílo- 5

6 a ďábel se jmenuje Alzheimer. Pamatujte si lepší činnost zbytečná, neţ ţádná. 4. Nestyďte se za smích, smějte se často a nahlas. Smějte se, aţ se začnete popadat za břicho. Choďte do kina nebo sledujte v televizi veselohry. 5. I pláč je prospěšný a uvolňuje napětí. Nebojte se dát průchod odůvodněnému smutku, ale snaţte se najít nějakou smysluplnou činnost či pomoc druhým. Uvědomte si, ţe jste sami se sebou neustále. Přitakejte ţivotu, ať je jakkoliv obtíţný. 6. Obklopte se věcmi, které máte rádi pěstujte květiny, pořiďte si domácího mazlíčka, věnujte se sběratelství. Vytvořte si ve svém domě útočiště před vnějším světem. 7. Pečujte o své zdraví. Nezanedbávejte prevenci. Zvolte zdravý ţivotní styl. Máte-li zdravotní potíţe nebojte se vyhledat odbornou pomoc. 8. Vydávejte se mezi lidi, třeba do nákupního centra. Věnujte se pěší turistice, pokud můţete. Jezděte na poznávací zájezdy, jen si vybírejte takové, které odpovídají vaši kondici. 9. Říkejte často lidem, ţe Vám na nich záleţí a ţe je máte rádi, nevnucujte se jim, ale dávejte jim to najevo svým vstřícným a srdečným chováním. 10. Probouzejte v sobě zájem o duchovní ţivot, který začíná úţasem a nadšením i nad obyčejnými dary ţivota. Proti nevědomosti, strachu a sobectví, které představují největší zlo v jednotlivcích i národech, rozvíjejte víru, naději a lásku ve vztahu ke smyslu a hodnotám ţivot Příspěvek od Jany Moravcové, který ji oslovil na školení. Poděkování P.Hedvika Pecháčková děkuje p.marii Vyhnálkové za péči a ochotu. Za to, ţe se na ní můţe kdykoli obrátit. P. Šulcová děkuje všem, kteří se o ní starají. Nejvíce p. Marii Mikyskové P. Bezrauková chce poděkovat své sestře p. Krčálové a pečovatelkám za péči, které se jí dostalo, kdyţ si zlomila ruku. P. Špaček náš občasný a nenáročný klient chce poděkovat p.strnadové z městského úřadu za upozornění ohledně finančního zabezpečení a všem pečovatelkám DPS za jejich práci a dobré slovo při kaţdém setkání. P. Moravcovi patří dík za úklid listí na plácku uprostřed DPS. P.Vyhnálkovi taktéţ za podzimní úklid. P. Pecháčková a p.stejskalová děkují Lence Koňušíkové za zorganizování výletu na výstavu do Častolovic. Rozloučili jsme se: S p. Hedvikou Hejtmanovou a p. Růţenou Neumanovou, dej jim Bůh nebe. 6

7 Odešli: S P.Jaroslava Jirušková, která odešla do domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Vítáme: P. Olgu Ţiţkovou z Nekoře. Přejeme jí, aby si zde brzo zvykla, našla přátele a byla spokojená. Marcelu Motyčkovou z Letohradu, naši novou pečovatelku. Připomínka Obyvatelé přízemí a niţších pater ţádají o ohleduplnost při klepání rohoţek. Prosíme obyvatele aby dbali na pořádek v domečku na odpady a pouze plasty ukládali do připravené bedny. Oznámení P.Vacková nadále přebírá knihy, chystáme seznam titulů. Knihovna obsahuje mnoţství románů, detektivek, atlasy, knihy fotografií. Neváhejte, půjčujte si! Chystáme v našem DPS Vzpomínkové vyprávění p. Appla Během zimy pojedeme společně na plavání do krytého bazénu. Společný předvánoční oběd v DPS. Pranostiky 1.9. Jiljí jasný, podzim krásný Na sv. Štěpána je uţ léta namále Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení Po sv. Kříţi podzim se blíţí Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne Sv. Ludmila deštěm obmyla Po sv. Matouši čepici na uši Na sv. Maurice nesej pšenice, bude samá metelice Sv. Teklička maluje jablíčka Na sv. Cypriana chladno bývá z rána Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána Sv. Václav víno chrání, po něm bude vinobraní Sv. Michal kupy s pole spíchal Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám uţ zima Sv. František zahání lidi do chýšek Na sv. Placida slunce ohně nevydá O sv. Brigitě bývá mlha na úsvitě Na sv. Kalista ucpi včelín dočista Po sv. Tereze mráz po stěnách leze Na sv. Havla padá jablko do koše Sv. Hedvika do řepy medu zamíchá Do sv. Lukáše ruce volný měj, po sv. Lukáši za ňadra je dej Sv. Voršila jíní nasila. 7

8 Na Jana Kapistrána za oráčem běhá vrána Sv. Haštal vymet maštal Na Šimona a Judy zima bývá všudy, na poli tuhnou hrudy Den všech svatých je poslední který léto zahání Kdyţ na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje Na Bohumíra příroda se k spánku ubírá Na sv. Teodora sedlák ještě pilně orá Na sv. Martina kouřívá se z komína Na sv. Otomara nevidět ani komára Sv. Alţběta se sněhem přilétá Sv. Cecílie hroudy v poli sněhem přikryje Na sv. Kateřinu sluší se schovat pod peřinu Na Saturnina skučí meluzína. PROČ MILOVAT DŮCHOD ( vy se ptáte, my odpovídáme) Kolik má dní důchodcův týden? 6 sobot a 1 neděli. Kdy odchází důchodce do postele? 3 hodiny po tom, co se probudí na gauči u televize Kolik důchodců je potřeba na výměnu žárovky? Jeden jediný, ale můţe mu to trvat třeba celý týden. Proč důchodcům nevadí, že jim říkají senioři? Protoţe název senior znamená 10 50% slevy. Co je to být v důchodu společensky ustrojen? Mít zavázané boty a zapnuté knoflíky. Proč důchodci počítají každou korunu? Protoţe jen oni na to mají čas. Proč důchodci neuklízejí ve své garáži? Vědí, ţe kdyţ uklidí, hned si tam některé z dětí bude chtít uloţit svoje přebytečné věci. Jak lze nejlépe nazvat dobu důchodu? Časově neomezená přestávka na kávu Jaká je největší výhoda studia v důchodu? Kdyţ chodíš občas,, za školu, nikdo nevolá tvoje rodiče do školy. Co je příjemného na skleróze? Člověk se dozvídá stále nové věci. Z časopisu YMCA vybrala Petra Kaplanová Nechtěla jsem vás urazit. Připadalo mi, že kdo se umí i sám sobě zasmát, je stále duchem mlád. 8

9 PTP vojíni s černými výložkami Černí baroni kdo to byli. Většina lidí má velmi zkreslený pohled na příslušníky útvaru PTP, a to hlavně,,díky velmi populární kníţce Miroslava Švandrlíka,,Černí baroni. Podle této knihy by se dalo říci, ţe slouţit u PTP, byla vlastně legrace. Je to jako s Dobrým vojákem Švejkem Jaroslava Haška. A zatím na kaţdé sebemenší vesničce je pomník s řadou jmen občanů padlých v 1. světové válce, o těch spoutaných raněných nikdo ani neví. Tak i skutečnost v PTP byla jiná, mnohem váţnější a bohuţel i krutější. Mnoho našich kamarádů, hlavně co pracovalo v dolech, se nevrátilo, nebo se vrátilo s podlomeným zdravím. To jen tak na úvod. Z Dolní Černé nás u uvedené sloţky vojska PTP slouţilo 9. Byli jsme zařazeni do těchto útvarů na základě posudku místní KSČ. PTP byla sluţba v pomocných technických praporech pro tak zvané,,politicky nespolehlivé. Sluţba ač vojenská byla beze zbraně na práci v dolech, hutích, vojenských stavbách, letištích, ţelezničních tratích, lesích a podobně. Toto zařazení vzniklo po nástupu Alexeje Čepičky do funkce ministra národní obrany, tajným výnosem MNO hlavní štáb 4. oddělení 1950 z , a zrušeny byly tyto útvary do konce roku Celkem slouţilo v tehdejší ČSR více neţ příslušníků PTP. Účelem měla být politická převýchova, ale hlavně levná pracovní síla, dle sovětských Gulagů. Sluţba u těchto vojsk byla po základní sluţbě dvou let prodluţována, dle potřeby určitých pracovišť o další měsíce, aţ 2,5 roku. Práce to byla těţká 6 pracovních dnů, v neděli brigády a politické školení a v dolech se pracovalo nepřetrţitě. Za kaţdý pracovní den se vojínům sráţela částka 90,- Kč na,, ubytování, ošacení, stravu a převýchovný dozor.tyto sráţky převyšovaly skutečné náklady na financování muţstva a velitelského sboru. Například v roce 1952 vykázalo MNO z mozolů pétépáků přebytek 40, ,-Kč za rok. V době největšího vzestupu bylo celkem 11 lehkých PTP na stavbách a lesích, 7 těţkých na práci v dolech a hutích. Tyto otrocké práce nebyly zanedbatelným podílem národnímu hospodaření, kde se soustavně neúměrně zvyšovaly pracovní nároky normy. Například v Ostravě v roce 1953 pracovalo na dolech v podzemí 666 příslušníků PTP, to bylo 27% celkového počtu horníků, ale vytěţili 34,2% veškerého mnoţství uhlí, a to v nejhorších šachtách Ostravska. A nyní, kdo z naší obce slouţil v útvarech PTP? Dle abecedy to byli : 9

10 Appl Emil, Dolní Čermná 100 Bárta Josef, Dolní Čermná 57 zemřel Dušek Josef, Dolní Čermná 152 zemřel Faltejsek Ladislav, nyní Praha Hampl Jan, Dolní Čermná Holeček Bohuslav, nyní Lanškroun Janda Vladimír, Dolní Čermná Janda Zdeněk, nyní Březhrad + Kumert Robert, Klajenfurt - Rakousko Z ţádné okolní obce u PTP tolik lidí neslouţilo. Tak byli v naší obci tehdejší mocipáni čilí. Příspěvek p.emila Appla ROZHOVOR Tentokrát jsem si povídala s dosti komunikativní obyvatelkou našeho DPS. Přesto si myslím, že o ní všechno nevíte. Především to, jak její život byl náročný a bolavý. 1) Jak dlouho p. Rojková bydlíte zde v DPS? 30.července 2007 jsem převzala byt od Ing. Dostálové. 2 měsíce jsem se stěhovala, protoţe jsem měla hodně věcí. 5. října jsem neplánovaně jela do nemocnice na operaci s kýlou. 11 dní jsem leţela na ARU,19 dní na chirurgii a pak mě lékaři chtěli poslat na LDN do Ţamberka. Já chtěla směr Letohrad. Nakonec mi dali za úkol se rozchodit. Já to dokázala, tak jsem jela do mého nového domova. 2) Kde jste se narodila a jaké jste měla dětství? Narodila jsem se přímo v Letohradě na Orlici doma. Mamince zemřel první muţ při vlakovém neštěstí a pak ţila s druhem, mým tátou. Příjmení jsem měla po mamince, její dívčí. Tenkrát to po tatínkuj nešlo, i kdyţ u posledních dvou sourozenců uţ ano. Celkem jsme byly 4 děti, já nejstarší. Na dětství nevzpomínám hezky, protoţe táta občas pil. Kdyţ přišel domů opilý, byl na maminku hrubý a uráţel ji. Nakonec čekal dítě s nějakou cizí ţenou. Nevěděl kudy kam a tak svůj ţivot ve svých 39 letech tragicky ukončil. V té době byly nejmladšímu bratrovi 3 roky. 3) Kde jste navštěvovala základní školu? Chodila jsem na starou, Komenského. Po ukončení jsem hned nastoupila do práce, do Jednoty jako telefonistka. To mi bylo 15 a půl. Pak mi přidali evidenci členů jednoty.po 4 letech nám řekli, ţe si musíme doplnit vzdělání. Navštěvovala jsem tedy Ekonomickou školu pro pracující. Večerně, 3 roky, 3 10

11 krát za týden od 14 do hod.za 2 roky jsem si ještě dodělala maturitu. Tam jsem potkala zase jiný lidi a na škole jsem se seznámila s Rojkem, který tam učil odborné předměty. 4) A další pracovní postup? V Jednotě jsem prakticky pracovala celý ţivot. Vzpomínám, ţe z počátku jsem finančně pomáhala mamince. Roku 1960 byla delimitace, to znamenalo, ţe ţádný dosavadní předseda nesměl zůstat na stejném místě. Mě odtáhla k sobě bývalá předsedkyně p. Tomková jako sekretářku v ekonomickém odboru a pak ještě jako pokladní. Po odchodu jedné pracovnice na mateřskou dovolenou jsem přešla na statistiku místo ní. Později naše pracoviště postavili v Ústí nad Orlicí. Bylo to aţ v 7. patře..mě nebavilo a bylo náročné dojíţdění, proto jsem poţádala o přeloţení do velkoobchodu Letohrad. Zde byly volné reklamace, tak jsem to vzala. Vyřizovala jsem je, ale kdyţ jsem nějakou neuznala, lidi byli zlí, nadávali mi a psali nevhodné dopisy. Po mateřské dovolené jsem se tam vrátila. Roku 1985 jsem ze zdravotních důvodů odešla a převzala místo na vrátnici. Tam se mi líbilo. 5) Vzala jste si o 34 let staršího muže. V čem to bylo pro Vás těžké a v čem přínosem?,, Láska je mocná čarodějka. Kdyţ jsem nad tím zpětně přemýšlela, došla jsem k tomu.,ţe jedním z důvodů, proč jsem si začala s Rojkem, bylo to, ţe jsem neměla hezký vztah se svým tátou.on mi ho nahrazoval. Těţké jsem to s ním neměla. Jednou mi řekl:,,jarčo, uţ jsi byla u Balatonu, v Bulharsku, tak co bys ještě chtěla? Nechceš mít dítě? Kdyţ jsme měli Pavla, říkal:,, Co kdyby se s ním něco stalo? Nechceš ještě jedno? Tak jo, a byly z toho dvě. Věděla jste to? Ne. Oficiálně jsem to nevěděla. Rodil mě Dr. Němec v 8. měsíci (o měsíc dříve). Oba jsem je kojila 10 měsíců. První váţil 2,40 kg a narodil se ve hod a druhý 2,20 kg a narodil se po menší pauze ve hod. Jednoho (toho menšího),co neměl porodní váhu, museli převést do Svitav, kvůli inkubátoru. Kdyţ jsem si pro něj jela, sestra mi povídá:,,chcete si ho vzít? Já na to:,, A proč bych si ho vzít neměla? Sestra:,,No, ţe uţ nejste nejmladší. Nikdy by mě nenapadlo dvojčata rozdělit. Kdybych měla po jazyku lézt, tak to musím zvládnout.a zvládla jsem to, i kdyţ náročný to bylo.měla jsem 35 let a starší syn Pavel 1,5 roku. Zpočátku si moje maminka vzala Pavla k sobě a snaţila se mi pomáhat. Rojek říkal, ţe je šťastnej a cítí se o 10 let mladší. Ale i ve stáří byl velmi aktivní. Ještě v jeho 75 letech ho povolali do školy na zástup. Byl hodně zvyklý mezi lidmi. Zemřel v nedoţitých 82 letech. Takže nelitujete? Nelituji, nemám čeho! Lidé mi říkali, jestli si to nechci rozmyslet. Ale já si věkový rozdíl vůbec neuvědomovala. Nepřipouštěla jsem si, ţe by mi brzo 11

12 umřel. Moje nadřízená p. Zastoupilová mi byla za svědka. Ţili jsme spolu 19 let. Mám pocit, ţe jsme se dlouho hledali a našli. Říkal, ţe mu uţ 9 let manţelství nefungovalo. Nevzala jsem si ho ani kvůli penězům, protoţe kdyţ přišel od ţeny, skoro nic neměl. Bydlel na Orlici v podnájmu, a pak se mnou v nájmu od Jednoty. S Rojkovými dětmi z bývalého manţelství vycházím dobře. Jeho nejstarší syn mi řekl:,,jarčo, před vámi klobouk dolů, ţe jste se nám postarala o tátu. 6) Čím to je, že se každým dáte do řeči? To nevím. Ale uţ moje maminka mi říkala:,,ty se snad seznámíš i s čertem v pekle. 7) Kolik máte známých a kolik opravdových přátel? Na to nedokáţu odpovědět. Kdyţ vyrazím do města, dlouho se nevracím.:-) Přátelé jsou ti, kdo za mnou přijdou. 8) Jste dobrá kuchařka. Od koho jste se naučila vařit? Od maminky. Vařím ráda, taky jím a proto tak dobře vypadám. 9) Líbí se mi na vás, že berete svoji váhu s nadhledem a humorem. Bylo to tak vždycky? Vţdycky jsem takhle silná nebyla. Prsa jsem měla větší vţdycky. No, co mám dělat. Jsem ráda, ţe jsem tady.i kdyţ jsem si představovala, kdyţ jsem sem šla,ţe budu vše zvládat lépe. Vytvořila se mi pupeční kýla, mám vysoký tlak a trpím únavou. Tady jsem spokojená, konečně jsem se dočkala slušného jednání. 10) Jaké máte koníčky? Co vás baví? Baví mě prohlíţení a třídění fotek do albumů. Dívám se na DVD, poslouchám CD. Moţná se budete smát. Sbírám letáky z konzumu a porovnávám je. Schraňuju i jídelníčky. Vedu si záznamy a schovávám účty. Probírám se Rojkovou korespondencí a mám ráda kytky. Ráda jimi obdarovávám, protoţe kdyţ udělám radost někomu jinému, mám ji sama. 11) Které situace, vztahy jsou nebo byly pro vás nejtěžší? Nejtěţší pro mě byla výpověď z bytu od jednoty. Dostávala jsem nevhodné dopisy, abych odešla. Tři roky mi házeli klacky pod nohy, dělali mi problémy s měřením vodoměru. Po nastěhování sem mě trápil vztah s dvojčaty, který se ale začíná zlepšovat. 12) Zdá se mi to, nebo máte odhad na lidi? Kdysi mi jedna léčitelka řekla:,,jaruško, ty máš velkou intuici. Kdybys mohla na nohy, vyčmuchala bys všechno. Přiznávám, ţe jsem hodně upovídaná, i kdyţ tomu tak vţdycky nebylo. Myslím ale, ţe poznám lidi dobré a špatné. Děkuji za upřímnost. Jste svá a pravdivá. Přeji Vám, ať se Vám tady dobře žije a potkáváte jenom dobré lidi. Petra 12

13 V prázdninových měsících červenci a srpnu oslavili : SVÁTEK Alena Šťovíčková Helena Netušilová Petra Kaplanová NAROZENINY p. Helena Netušilová p. Marie Brůnová p. Jana Motlová p. Květa Kubová p. Marie Maříková p.marie Vyhnálková p.františek Holeček Omlouváme se p. Marii Hubálkové, kterou jsme neuvedli v minulém čísle oslavila 85 let. V podzimních měsících září, říjnu a listopadu oslaví : SVÁTEK Marie Jagerská Marie Novotná Marie Krejsová Marie Hubálková Marie Applová Marie Vacková Marie Vyhnálková Marie Formánková Marie Zálešáková Marie Šulcová Marie Mikysková Ludmila Hoffmanová Věra Motyčková Věra Šendorfová Věra Faltusová Hedvika Pecháčková Marie Maříková Marie Faltusová NAROZENINY p. Marie Šulcová p. Jiří Merta p. Boţena Krejsová p. Růţena Laňková p.vlasta Valentová p. Marie Krejsová p. Marie Novotná p. Hedvika Pecháčková p. Boţena Kubová p.jaroslava Rojková Přejeme zdraví, spokojenost a hezké vztahy s blízkými. Zajímavost: Marie je jméno hebrejského původu. V pořadí podle četnosti je v ČR na 1.místě.Toto jméno nosí, celkem ţen. 13

14 Úkol na procvičení myšlení Doplň řady čísel. Není to vţdy jednoduché, ale snaţte se pokaţdé najít nějaké pravidlo, podle kterého jsou čísla uspořádána. Někdy se pravidelně zvyšují přičítáním stále stejného čísla, jindy se střídá sčítání jednoho a odčítáním jiného, někdy se i násobí. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Kdo správně tento úkol vyřeší, získá vylosováním dárek. Řešení hádanky z minulého čísla. Hádanka má dvě řešení. Do časopisu přispěli: p. Emil Appl,pí. Marie Vacková, pí. Hedvika Pecháčková, pí. Marie Jágerská, pí. Marie Applová, pí. Jaroslava Rojková, p. Jiří Merta a pí. Věra Motyčková Na tomto čísle spolupracovali: za redakci Petra Kaplanová, korekci časopisu P. Marie Vacková, konečné schválení a úprava Jana Moravcová Vaše příspěvky uvítáme a předem děkujeme. Příští vydání: leden

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné konaný v sobotu 23.11.2013 6. ročník Pořadatelé a organizátoři: H.C. Foosball o.s. 6. ročník Charitativního turnaje dvojic ve stolním fotbálku

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Místo, kde žijeme. Domov - adresa

Místo, kde žijeme. Domov - adresa Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Domov - adresa Ročník 3. Anotace Tento pracovní list slouží k tomu,

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů

AUTOEVALUACE 2008/2009. DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně. květen 2009. Celkem na 2. stupni: 152 žáků. Dotazník vyplnilo: 97 rodičů AUTOEVALUACE 28/29 DOTAZNÍK PRO RODIČE žáků 2. stupně květen 29 Celkem na 2. stupni: 152 žáků Dotazník vyplnilo: 97 rodičů Počet vyplněných dotazníků. 1 8 6 4 2 97 55 vyplnilo nevyplnilo 1. Jak hodnotíte

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Paní Novotná Marie, v bílém, přijímá Zvláštní cenu poroty a dárky ArtBotiče

Paní Novotná Marie, v bílém, přijímá Zvláštní cenu poroty a dárky ArtBotiče ART BOTIČ. Řepští senioři, z Klubu seniorů Řepy, opět po roce, dokázali svoji všestrannost. Tři členi klubu se zúčastnili 3. ročníku Literární soutěže ArtBotič v próze a v poezii. Soutěž byla mezinárodní,

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více