PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA"

Transkript

1 PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

2 Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě diagnózy prognózovat další vzdělávání v zájmu rozvoje osobnosti každého žáka. Evaluace (hodnocení) označuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého hodnocení nejrůznějších vzdělávacích jevů.

3 Zásady provádění diagnostiky Učitel by si měl při volbě diagnostických metod pamatovat následující metodologická hlediska: 1. Poznávání žáka (třídy) chápat jako proces dlouhodobý. Závěry (diagnóza) pak vedou k prognóze žákova dalšího vývoje a k dalším pedagogickým opatřením. 2. Spolupracovat s ostatními pozorovateli (učitel, rodič) žáka. 3. Hledat příčiny sledovaného jevu. Diagnostika by měla být spojen s etiologickým (nauka o příčinách) hlediskem. Poznávání žákových obtíží i úspěchů nezůstává na úrovni konstatovaného jevu, stavu či obtíže.

4 Zásady provádění diagnostiky Učitel by si měl při volbě diagnostických metod pamatovat následující metodologická hlediska: 4. Dodržovat hledisko individuálního přístupu. V učitelské profesi znamená přihlédnutí k žákovým možnostem a schopnostem, někdy i k jeho postižení. 5. Diagnostický závěr spojit s návrhem pedagogických opatření. Navrhovaná opatření, která jsou pro žáka závažná a nezvratná, by měl učitel formulovat a pak uskutečňovat opatrně a obezřetně.

5 Etapy diagnostického postupu Učitel jako diagnostik by měl: 1. formulovat a upřesnit základní diagnostikou otázku a hypotézu (na základě podnětu od žáka, rodiče, jiných učitelů či svého pohledu). 2. záměrně a systematicky shromažďovat údaje pomocí vhodných metod. 3. diagnostické údaje zpracovat, analyzovat a třídit. 4. diagnostické údaje interpretovat a hodnotit. 5. provézt syntézu dat o prostředí i osobnosti žáka pro umožnění stanovení diagnostického závěru a navržení pedagogického opatření.

6 Diagnostické metody zaměřené na jednoho žáka 1. Ústní zkoušky: a) orientační, b) klasifikační. 2. Písemné zkoušky: a) písemné práce, b) dlouhodobější práce). 3. Analýza úkolů a výkonů žáka: a) rozbor celkového procesu učení, b) rozbor výkonů žáka v jednotlivých předmětech, c) rozbor jazykových projevů, d) rozbor žákovských pracovních činností. 4. Analýza výsledků činnosti (výrobků, výkresů): a) rozbor produktů pracovní činnosti žáků, b) rozbor díla tvůrčího charakteru (hudebního, literárního,), c) rozbor vzhledu žákova zevnějšku.

7 Diagnostické metody zaměřené na jednoho žáka 5. Didaktické testy: a) testy sestavené učitelem, b) standardizované testy. 6. Metoda rozhovoru. 7. Systematické a dlouhodobé pozorování žáka. 8. Dotazník (např. ke zjištění zájmů, hodnot, postojů). 9. Retrospektivní a anamnestické metody (životopis, data o samotném žákovi, vývojová anamnéza žáka). 10. Studium pedagogické dokumentace.

8 Diagnostické metody zaměřené na skupinu žáků, třídu, školu 1. Systematické pozorování života třídy, skupiny. 2. Rozbor průběhu a výsledků činnosti třídy jako skupiny. 3. Metody zjišťování vztahů ve třídě (sociometrické metody).

9 Diagnostické metody zaměřené na posuzování výchovně-vzdělávací práce učitelů, školy, rodičů. 1. Hospitace ve vyučování. 2. Rozhovory s učiteli, ředitelem, rodiči, se žákem. 3. Rozbor slohových prací na dané téma.

10 Metody autodiagnostické 1. Posuzování výsledků vlastního pedagogického působení. 2. Reflexe úrovně komunikace se žáky. 3. Rozbor výsledků (a důsledků) vlastního hodnocení a posuzování žáků.

11 Diagnostika sociálních vztahů Základním prostředkem socializace jsou mezilidské vztahy. Diagnostika žákových sociálních vztahů je proto součástí učitelovy diagnostické činnosti, z níž vyplývají především následující poznatky: 1. vzájemné působení (sociální interakce); 2. vzájemné sdělování (sociální komunikace); 3. sociální facilitace (zlepšení výkonu jedince, působící ve společnosti konající tutéž činnost); 4. sociální dovednosti.

12 Školní třída a její diagnostika Učitel musí brát ohled na charakter třídy a vztahů v ní, což je dáno mnoha činiteli jako věk žáků, složení třídy podle pohlaví, počet žáků, jejich úroveň dispozic a i rodinné prostředí každého žáka. Ke zjišťování sociability žáků může učitel využít dotazník SO-RA-D (sociometricko-ratingový dotazník) či dotazník Naše třída-mci.

13 Školní třída a její diagnostika Chce-li učitel poznat charakter sociálních vztahů ve třídě, chce-li ji diagnostikovat, měl by se snažit: a) získat údaje o třídě jako sociální skupině (kdo je chytrý a spolehlivý nebo nejvíce oblíben, vůdce, jedinec či podskupiny žáků); b) získat všechny dostupné údaje o jednotlivých žácích a o specifičnosti třídy; c) získat údaje o tom, čím jsou způsobeny rozdíly mezi jednotlivými třídami.

14 Diagnostika hodnotové orientace žáků Pro učitele je důležité utváření a změny postojů žáka. Postoje nejsou vrozené, vytváří se v průběhu jejich vývoje a jsou ovlivněny sociálním prostředím. Používají se různé metody při zjišťování postojů, např. postojové škály (nejspolehlivější, tvoří je soubor výroků či vět typu silně souhlasí - souhlasí - není si jist - nesouhlasí - silně nesouhlasí), rozhovor, dotazník, analýza biografických údajů apod.

15 Diagnostika hodnotové orientace žáků Učitel má možnost získat informace pomocí metody SO-RA-D (hodnocení míry sympatií). Pro žáky od třinácti let výše je určen Test hodnoty, který slouží učiteli ke zjištění, zda žák preferuje hodnoty zaměřené na sebe či na druhé. Pro děti do třinácti let lze využít Test tří přání.

16 Diagnostika sebepojetí žáků Sebepojetí znamená obraz vlastního já, což spadá do kompetence psychologie osobnosti. Nejsilnějším zdrojem sebepojetí jsou zkušenosti jedince s druhými lidmi, které ovlivňují sebehodnocení. K utváření sebepojetí se těsně váží i některé z potřeb jedince: 1. potřeba autonomie (samostatnosti); 2. potřeba kompetence - snaha něco umět; 3. potřeba úspěšného výkonu spolu s potřebou vyhnutí se neúspěchu. Při diagnostice sebepojetí je posuzována jeho zralost a zaměřenost, tedy: reálné já, vnímané já, ideální já, prezentované já (předvádění se před ostatními).

17 Diagnostika zájmů žáků Poznávání a rozvíjení žákových zájmů může významně zasahovat do vývoje žákova sebepojetí (jak žák vidí sám sebe) a seberozvíjení (co chce umět, co chce být). V diagnostice zájmů žáků se učiteli nabízejí následující možnosti: 1. zaměřené pozorování, 2. volný rozhovor, 3. slohová práce na dané téma, 4. dotazníky, 5. autodiagnostika vlastních zájmů žáka.

18 Diagnostika vztahu žáků k učebnímu předmětu souvisí s motivací žákovy učební činnosti. Postoj žáka k předmětu je ovlivňován např. a) zvláštnostmi učitelovy osobnosti; b) učitelovým pojetím žáka; c) charakterem vyučovacího předmětu; d) školní zdatností žáka. Metody diagnostiky žákova vztahu k předmětu: 1. Pozorování činností žáka v průběhu vyučovací hodiny, 2. Rozbor výsledků činnosti žáka, 3. Dotazník pro žáky (vztah k vyučovacímu předmětu; dotazník typu Nedokončené věty nebo Dotazník sebehodnocení školní práce a vztahu ke škole).

19 Diagnostika perspektivní orientace Učitelé ji nepovažují za důležitou, spojují jí spíše v souvislosti s volbou žákova budoucího povolání. Cenné diagnostické údaje může učitel získat prostřednictvím vhodného dotazníku nebo může použít např. nedokončenou povídku.

20 Klíčové pojmy diagnostika, evaluace, diagnostika žáka, diagnostika školní třídy, autodiagnostika, zásady diagnostiky

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody

Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Pedagogická diagnostika současného učitele a její metody Monika Tannenbergerová 1. Úvod: význam diagnostické kompetence pro současného učitele Dynamický rozvoj společnosti neovlivňuje pouze hodnotové nastavení

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

HODNOCENÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI

HODNOCENÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI HODNOCENÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI Co rozumíme hodnocením a jaké jsou jeho funkce Za školní hodnocení jsou považovány všechny hodnotící procesy a jejich projevy, které bezprostředně ovlivňují školní výuku nebo

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava KUBÁTOVÁ JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA Anotace Příspěvek se zaměřuje na problematiku projektového vyučování jako na jednu z možností osobnostního a sociálního

Více