Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená pro děti a ţáky se zdravotním postiţením) Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Ve Zruči nad Sázavou: Zpracovala: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: telefon/fax: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková telefon/fax: ová adresa: statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zdeňka Kunčická telefon/fax: ová adresa: Seznam členů školské rady (koho zastupují): Předseda: Mgr. Zdeňka Kunčická zastupuje pedagogy Místopředseda: Mgr. Vladimír Radil zastupuje zřizovatele Člen: pan Petr Jirovský zastupuje rodiče Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: B Základní škola, B Pomocná škola, studium denní, délka studia 10 r. 0měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: C Základní škola, C/001 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: 50, dobíhající obor C Základní škola, C/01 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. 3

4 Příspěvková organizace sdruţuje: 1) Základní škola praktická hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. 2) Školní druţina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Doplňková činnost není. Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Přízemní bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj (Zborovská11, Praha 5), který ji předal do správy příspěvkové organizaci ke dni Budovu obklopuje zahrada a hřiště o celkové rozloze m2. V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 dílna pro výuku pracovního vyučování dílenské práce, cvičná kuchyň, herna pro ţáky s těţkým zdravotním postiţením, místnost pro školní druţinu, počítačový kout v I. třídě, relaxační kout, WC, umyvárny, WC pro postiţené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, sklad učebních pomůcek, a sklep. Po celý školní rok byl velký nedostatek finančních prostředků na učební pomůcky. Nemůţe docházet k obnově didaktických pomůcek v takové míře, jaké si vyţaduje zdravotní postiţení ţáků. Nedostávají se kompenzační pomůcky. Do poslední kmenové třídy by byla vhodná nová magnetická tabule s popisovacími fixy, jako je ve zbývajících dvou třídách. Materiál pro dílenské práce byl v zásobě ještě z minulých let nebo někteří soukromí podnikatelé ze Zruče nad Sázavou opět poskytli škole odpadový materiál vhodný na pracovní vyučování. Stále se zlepšuje práce s počítači. Pedagogové vyuţívají své znalosti a zdokonalují se. Ţáci pouţívají počítače, zvládnou zapnutí, spuštění a ovládání jednoduchých výukových programů a přístup na internet. Kvalitní výukové programy od Terasoftu přispívají k rozvoji ţáků. Viz. bod č. 11. Postupně se škola orientuje na ekologii a obnovuje se zahrada, zakládá se ţivý plot a proběhla rekonstrukce chodníků před budovou. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 1. Vzdělávací program zvláštní školy schválený MŠMT ČR dne č.j.:220980/97-22 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od v aktualizovaném znění. 2.Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválený MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu 39, odst.1 školského zákona v aktualizovaném znění. 3. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j.: / výuka podle individuálního vzdělávacího plánu. V průběhu celého školního roku pedagogové připravovali školní vzdělávací program Škola jako zahrada podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 4

5 Základní cíl: Socializace: Rozvoj a kultivace osobnosti ţáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém ţivotě a vytvoření podmínek pro další vzdělávání a studium pro talentované ţáky. Získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to moţné, být zručný a fyzicky zdatný. Umoţnit vzdělání i ţákům vyučovaných podle osnov pomocné školy i rehabilitační třídy (integrace), rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti ţáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umoţní, aby se v maximální míře zapojili do společenského ţivota. Absolvent školy bude kvalitně připraven pro ţivot a vybaven následujícími klíčovými dovednostmi: Dovednost vhodné komunikace. Spolupracovat s ostatními spoluţáky. Naučit se řešit vznikající problémy. Vyuţívat informační technologie. Vize školy: byla částečně naplňována. Všichni se společnými silami snaţili docílit splnění následujících bodů: do školy budou chodit rádi učitelé, ţáci i provozní zaměstnanci tento bod byl narušen závaţnými poruchami chování ţáků 8. a 9. ročníku všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené v tomto bodě jsou dosud nedostatky, ţáci odhazují odpadky a nedopalky v okolí školy, na školní zahradě i hřišti následně však při pracovním vyučování dle pokynů vyučujících uklízejí. 3. Součásti školy I. Součásti školy nejvyšší povolený počet ţáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO MŠ speciální 0 MŠ při zdrav. zařízení 0 Nejvyšší povolený počet ţáků (dětí) Skutečný počet ţáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků (včetně asistenta pedagoga) Průměrný počet ţáků (dětí) na přep. počet ped. prac. ZŠ praktická ,40 5,7 ZŠ speciální 0 ZŠ při zdrav. zařízení 0 Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 Praktická škola 0 II. Součásti školy nejvyšší povolený počet ţáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ubyt. Počet ţáků/ubyt. /stráv./klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků 5

6 /stráv./klientů Školní druţina/klub ,582 Školní jídelna 0 Internát 0 SPC Souhrnné údaje o ţácích I. Součásti školy třídy a ţáci podle vzdělání (k ) Typ školy/šz Ţáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet ţáků (dětí) na třídu (oddělení) MŠ speciální MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická ZŠ speciální ,3 ZŠ při zdravotnickém zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec Praktická škola Školní druţina/klub Přípravná třída ve škole zřízena není. Podle rehabilitačního programu pomocné školy se vzdělával jeden ţák (individuální vzdělávací plán). Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo 5 ţáků. Údaje o vzdělávání ţáků s hlubokým mentálním postiţením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky tito ţáci na škole nejsou. Ţáci dojíţdějící do školy z jiných krajů (podle druhu školy): 0, všichni Středočeský kraj. II. Ţáci podle druhu zdravotního postiţení (k ) Druh postiţení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postiţení z toho těţké mentální postiţení z toho hluboké mentální postiţení Sluchové postiţení z toho neslyšící Zrakové postiţení z toho nevidomí S vadami řeči Tělesné postiţení Souběţné postiţení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení

7 Vývojové poruchy chování Autismus Bez zdravotního postiţení Údaje o přijímání dětí/ţáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2006/2007 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola Přípravný stupeň ZŠ spec II. Zápis ţáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2006/2007, počet udělených odkladů PŠD (k ) Typ školy Počet dětí u zápisu navrţený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých dětí do 1. ročníku ZŠ praktická Údaje o ţácích, kteří se ve školním roce 2006/2007 vrátili z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD ze ZŠ zpět do MŠ. Ve školním roce 2006/2007 se ţádný ţák nevracel zpět do MŠ. Údaje o ţácích přijatých v průběhu školního roku 2006/2007 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). 1 ţák 1. ročníku z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou nastoupil do základní školy praktické do 1. ročníku dne Údaje o celkovém počtu ţáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2007/2008. K jsou rozhodnutím ředitelky školy zařazeni do základní školy praktické na základě doporučení PPP Kutná Hora a odborného lékaře 3 ţáci: 1 ţákyně do 1. ročníku - z mateřské školy ve Zruči nad Sázavou 1 ţákyně do 3. ročníku z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou 1 ţák do 7. ročníku - z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou III. Údaje o přijetí ţáků do praktické školy pro školní rok 2006/2007 (k ) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků všech ročníků Počet ţáků Základní škola praktická Ţáci celkem 32 Prospěli s vyznamenáním 6 7

8 Prospěli 26 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch ţáků 2,01 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 126/4,7 Počet ţáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 4 ţáci b) pouze ve vybraných předmětech - xxxx Údaje o komisionálních zkouškách počet ţáků, ročník, obor vzdělání, předmět, výsledky Komisionální zkoušky se nekonaly. 7. Chování ţáků Chování ţáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická Uskutečněná výchovná opatření. 2. stupně z chování obdrţeli v druhém pololetí 2 ţáci: 1) 7. roč.: 2. stupeň z chování za: ubliţování spoluţákům, kouření v areálu školy, neplnění školních povinností, trvalé porušování školního řádu a drzé chování 2) 9. roč.: 2. stupeň z chování za: neustálé porušování školního řádu, ústní napadání vyučujících, odmítavý postoj k výuce, šikanu spoluţáků 3. stupně z chování obdrţeli v druhém pololetí 2 ţáci: 1) 8. roč.: 3. stupeň z chování za: trvalé porušování školního řádu, kouření v prostorách školy, šikanu a ohroţování spoluţáků, porušování školského zákona č. 561/2004 Sb., 31, odst. 3: zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy 2) 8. roč.: 3. stupeň z chování za: trvalé porušování školního řádu, kouření v prostorách školy, šikanu a ohroţování spoluţáků, porušování školského zákona č. 561/2004 Sb., 31, odst. 3: zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Přijati na Nepodali Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů jinou SŠ přihlášku ZŠ praktická Ve kterém ročníku ţáci PŠD ukončili a počet ţáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní/základy vzdělání: 6 ţáků ukončilo PŠD v 9. ročníku a všichni získali základní vzdělání. 1 ţákyně ukončila PŠD v 8. ročníku a nezískala základní ani základy vzdělání. 8

9 Odchody ţáků ze školy během školního roku, důvody, počet ţáků, kteří přešli do běţných škol. - 1 ţák 4. ročníku se odstěhoval do Benešova, nastoupil do ZŠ a PŠ Benešov a se opět přistěhoval do Zruče n.s. - 1 ţákyně se odstěhovala, nastoupila do ZŠ Polná, okr. Jihlava a se přistěhovala do Zruče n. S. Do běţné základní školy nepřešel ţádný ţák. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy xxxxxxxxxxxxxx 10. Jazykového vzdělávaní na škole Zájmový krouţek konverzace v anglickém jazyce 9 ţáků. II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná ţádná i odborná Rodilí mluvčí anglický V rámci DVVP jedna vyučující navštěvovala Jazykově metodický kurz pro učitele anglického jazyka na 1. stupni 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnocení úrovně vybavení školy informačními technologiemi, jejich vyuţívání v hodinách, dostupnost pro ţáky v době mimo vyučování, dostupnost pro pedagogy, úroveň počítačové gramotnosti pedagogů apod. Ve škole je celkem 9 počítačů, z toho 6 je připojeno na internet. 3 staré počítače jsou umístěny v kmenové učebně, zapojeny do sítě a pouţívány při výuce. 4 počítače (bývalý INDOŠ počítač dokoupen) jsou umístěny v počítačovém koutě v kmenové učebně, jsou připojeny k internetu. Pouţívají se při výuce dle rozvrhu hodin, aby se prostřídali všichni ţáci. Zde také probíhala výuka základů informatiky, kdy se škola zapojila do projektu HODINA pro 7. ročníky. Ţáci ve výuce informatiky pokračovali i v 8.a 9. ročníku. Celkem bylo za školní rok odučeno vyučovacích hodin za pouţití počítačů. V době mimo vyučování měli ţáci přístup k počítačům v rámci školní druţiny a probíhal i zájmový krouţek Základy informatiky, kam docházelo 10 ţáků. V rámci školní druţiny proběhlo 362 výchovných hodin za vyuţití počítačů. Pedagogický sbor měl přístup k ţákovským počítačům a do společné sítě i s internetem byl zapojen 1 učitelský počítač ve sborovně. Statutární zástupce ředitelky školy má k dispozici starší notebook. Ředitelka školy má samostatný počítač s přístupem na internet. Počítačová gramotnost: 9

10 4 vyučující prošli školením Z (kromě asistentky pedagoga) statutární zástupkyně ředitelky školy - školení P0 ředitelka a správce ICT (zároveň ICT koordinátor) - školení PI 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet ţáků na přepočtený počet pedagog. prac. 8 / 7,05 2 / 1,04 6 / 6,01 4,28 5,16 Do přepočteného počtu pedagogických pracovníků je započtena i vychovatelka a asistentka pedagoga. Počet ţáků na přepočtený počet učitelů je: 6,55. Asistentka pedagoga s úvazkem 0,675 pracovala pro 4 ţáky. Vychovatelka s úvazkem 0,6089 byla v 1 oddělení školní druţiny se 13 ţáky. Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky Bez kvalifikace speciální pedagogiky: 1) učitelka (souběţný pracovní poměr vychovatelka-plně kvalifikovaná) se zkráceným úvazkem 0,73. 2) učitelka úvazek 1,00 3) Asistentka pedagoga pracovala na úvazek 0,675 bez kvalifikace speciální pedagogiky, absolvovala speciálně pedagogické minimum. II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosaţený stupeň vzdělání, obor, pedagogická způsobilost 1. ředitelka 1,00 VŠ učitelství ŠMVZP a školský management Zástupce ředitelky, výchovný poradce, třídní učitelka Třídní učitelka, koordinátor pro EVVO a metodik prevence Třídní učitelka, koordinátor ICT Titul Mgr., Bc. Délka ped. praxe 28 let 1,00 VŠ učitelství speciální pedagogika Mgr. 22 let 1,00 0,7273 VŠ - VŠ učitelství ŠMVZP- speciální pedagogika mládeţe s vadami sluchu a řeči SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ Mgr. 25 let let 10

11 5. Učitelka 1,00 6. Vychovatelka 0, Asistentka pedagoga 0,675 SŠ maturita, koţedělná výroba (výroba obuvi) SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ SŠ maturita, operátor koţedělné výroby, rekvalifikační kurz asistent pedagoga 13 let let let Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a ţáky se zdravotním postiţením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Rozsah a přínos jejich činnosti: 1 asistentka pedagoga, úvazek 0,675 pracovala se 4 ţáky. Asistentka pedagoga byla a je nezbytná. Věnovala se 4 ţákům v malotřídní škole ( v jedné třídě jsou vyučovány 3 ročníky). Působila ve třídě při výuce následujících předmětů: český jazyk, prvouka, matematika, hudební v., výtvarná v., pracovní v., tělesná v., řečová v., čtení, psaní, počty,věcné učení, smyslová v. Zřízení funkce asistenta pedagoga přispělo k lepšímu začlenění ţáka se zdravotním postiţením do třídního kolektivu. 1. ţák úspěšné zadaptování do třídního kolektivu, jiţ nevyţaduje pro příští školní rok asistentku pedagoga 2. ţák zlepšení motivace k práci, rozvoj rozumových, komunikačních a sociálních dovedností nutno pokračovat pod vedením asistentky pedagoga 3. ţák začlenění do třídního kolektivu se vzhledem k psychomotorickému neklidu nedaří, převládá hyperaktivita a potíţe s přizpůsobením nezbytná péče asistentky pedagoga 4. ţák těţká mentální retardace a zdravotní postiţení zlepšení komunikačních a citových vazeb, rozvíjení sociálních dovedností prostřednictvím výtvarné a hudební výchovy nutnost asistentky pedagoga Asistentka pomáhala při sebeobsluţných činnostech, protoţe tyto činnosti jsou vyučovány u 2 integrovaných ţáků vyučovaných podle osnov pomocné školy podle individuálního vzdělávacího plánu. U individuální integrace 4 ţáků se zdravotním postiţením se vyskytovala těţká mentální vada kombinovaná s tělesným postiţením nebo postiţením sluchu. Největší úskalí individuální integrace ţáků se zdravotním postiţením v naší škole byla nutnost neustálého dohledu, povzbuzení a vedení integrovaných ţáků. Postiţení ţáků bylo takové, ţe nemohli být zařazeni v kmenové třídě bez asistenta pedagoga, pedagog by nezvládal výuku ostatních ţáků. Zřízením funkce asistenta pedagoga vzrostla kvalita výuky individuálně integrovaných ţáků, ale i výuka zbývajících ţáků ve třídě. Údaje o způsobu financování asistentů pedagoga pro děti a ţáky se zdravotním postiţením a pro děti a ţáky se sociálním znevýhodněním, pokud mají vyšší úvazek, neţ je hrazen prostřednictvím KÚ Středočeského kraje: 11

12 Asistentka pedagoga byla financována plně z rozpočtových prostředků školy přidělených Středočeským krajem. Komentář: zda současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) odpovídá potřebám školy: Jedna asistentka s úvazkem 0,675 nebyla dostačující. Pro příští školní rok dojde k nárůstu vyučovacích hodin u individuálně integrovaných ţáků, proto jiţ úvazek 0,675 nebude dostačující a bude navýšení na 1,00 úvazku. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,3 z toho ţen ,3 IV. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Prvouka 6 4 Vlastivěda 3 0 Přírodověda 3 1 Občanská výchova 3 2 Dějepis 3 1 Zeměpis 3 0 Matematika Přírodopis 5 1 Fyzika 3 1 Chemie 1 0 Hudební výchova 9 6 Výtvarná výchova 9 0 Rýsování 2 2 Pracovní vyučování Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova 1 1 Řečová výchova 9 2 Doplňovací hodiny 6 4 Disponibilní dotace (Pv Zákl. informatiky) 4 0 Celkem Výuka podle učeb. plánu pro vzdělávací program PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Čtení

13 Psaní 4 1 Počty 7 5 Věcné učení 6 3 Pracovní a výtvarná výchova 13 9 Tělesná výchova 11 3 Hudební výchova 4 2 Řečová výchova 3 3 Smyslová výchova 2 1 Disponibilní dotace (Pv Zákl. inf.) 1 0 Volitelný předmět 3 2 Celkem Výuka podle učeb. plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Rozumová výchova 1 1 Smyslová výchova 2 2 Pracovní a výtvarná výchova 1 1 Hudební a pohybová výchova 1 1 Rehabilitační tělesná výchova 1 1 Celkem 6 6 Jelikoţ se jedná o malotřídní školu se třemi ročníky v jedné třídě, jsou v tabulce započítány vyučovací hodiny podle jednotlivých ročníků. Přepočtený počet hodin vyučovaných pedagogy je jiné číslo. Odůvodnění: hodiny jsou pospojovány a nebo naopak děleny na chlapce a dívky. Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odbornost Na školu nastoupila jedna nekvalifikovaná učitelka. 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) Fakta v.o.s, vzdělávací zařízení, Komenského 25, Ţďár nad Sázavou: Rekvalifikační kurz Asistent pedagoga osvědčení, 1 studující Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Specializační studium pro školní koordinátory EVVO zahájila 1 učitelka na Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim - Studium výchovného poradenství 1 vyučující 13

14 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí celkem 20 akcí Ředitelka školy: projekt idva - Praha Jak napsat ţádost o grant? Praha Psychopedická společnost Praha Umělecká tvorba speciálních pedagogů Nový Zákoník práce Praha Náměty pro práci v rehabilitační třídě Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence Metodika práce se školní matrikou Konzultace pro účastníky NP Koordinátor Konference neformálního vzdělávání Metodik prevence: Primární prevence v kaţdodenní práci učitele prezentace zařízení poskytujících primární prevenci pro školy Schůzka metodiků prevence Kutná Hora náleţitosti MPPP Konflikt a jeho řešení ve škole Poradna metodika prevence Jak postupovat aneb Co dělat kdyţ Prevence úrazů a rizikové chování dětí a mladistvých Koordinátor EVVO: specializační studium pro školní koordinátory EVVO VI. Pedagogická konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání Výchovný poradce: zápis na specializační studium pro výchovné poradce volitelný modul P vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ seminář PPP Kutná Hora pro výchovné poradce schůzka Probační a mediační sluţba v Kutné Hoře b) počet vícedenních akcí celkem 7 vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných Ředitelka: volitelný modul P vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ - Poděbrady Zástupce ředitelky: volitelný modul P vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ - Poděbrady Výchovný poradce: studium výchovného poradenství studium výchovného poradenství Koordinátor EVVO: 14

15 specializační studium pro školní koordinátory EVVO Koordinátor ICT: volitelný modul P vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ - Poděbrady Učitelé: Jazykově metodický kurz pro učitele Aj na 1. stupni ZŠ, Kutná Hora Asistentka pedagoga: kurz Asistent pedagoga c) samostudium 12 dnů samostudia kromě ředitelky školy a jedné vyučující vyčerpali všichni. Zaměřovali se na problematiku jim svěřených funkcí, tvorbu školního vzdělávacího programu nebo na specializační studium. Finanční náklady vynaloţené na DVPP ,00 Kč ,00 Kč celkem za školní rok 2006/2007: ,00 Kč 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou (krouţky, ) Zájmové krouţky: Základy informatiky - 15 ţáků Pohybové a sportovní aktivity 5 ţáků Anglická konverzace 9 ţáků Mimoškolní a školní aktivity (exkurze, ) Školní druţina: Jsme jedna velká rodina Naše město v kterém ţijeme Zruč nad Sázavou (Env. v.) Lísteček mi na dlaň spad Vánoce, Vánoce přicházejí Aby tělo nebolelo Z pohádky do pohádky Březen, za kamna vlezem: úklid kolem řeky Sázavy Království vody Kdyţ jaro zaťuká Šikulové Hurá, budou prázdniny Exkurze: Zručský zámek ( Světový den lidských sídel) SOU Vlašim, 8. a 9. roč SOU řemesel Kutná Hora návštěva kostela Advent, Vánoce Kutná Hora kino dobrodruţný fantastický film Eragon ČOV 15

16 3. 4. Městská knihovna čj čtení, březen měsíc knihy ml. ţáci a dívky Městská knihovna čj čtení, březen měsíc knihy starší ţáci kostel Povýšení sv. Kříţe čj velikonoční zvyky nízkoprahový klub Kotelna ve Zruči n.s. chl ročník Zručský park Evropský den parků HZS Zruč n.s. Výlety: Český Šternberk I. (2., 3., 8. roč.) a III. tř. (1., 6., 7. roč.) Český Šternberk II. tř. (4., 5., 9. roč.) Navštívené výstavy: Vánoční výstava pošta Velikonoční výstava - pošta Kulturní akce: Akademie 1. ZŠ Zruč n.s turnaj ve stolním tenise s DD ve sportovní hale Zruč n. S návštěva kostela Advent, Vánoce vystoupení ZUŠ Ţivý betlém Výchovný koncert ZUŠ Zruč nad Sázavou Kinematovlak filmová představení pro děti ţáci ročníku Krteček Ledeč n. S. divadelní představení v gymnáziu Radovanovy radovánky ročník Den otevřených dveří Nízkoprahové centrum Kotelna ve Zruči n.s. chlapci ročník Dopravní výchova v 5.roč hodin Programy a projekty: a) Zapojení školy do národních a systémových projektů OP RLZ (např. VIP kariéra): xxxxxxxxxx b) předloţení projektu v rámci OP RLZ, SROP, FM EHP/Norsko xxxxxxxxxxx c) Zapojení školy do mezinárodních programů (Socrates atd.) xxxxxxxxxxx d) Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT (SIPVZ, Prevence sociálně patologických jevů atd.): SIPVZ: Školení P 3pedagogové e) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem: Projektový záměr Modernizace a rekonstrukce Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Operační program/oblast podpory, příp. finanční mechanismus/priorita Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy/ Prioritní osa 3 ROP Integrovaný rozvoj území/ 3.3. ROP Rozvoj venkova f) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty: Škola pokračovala v celostátním projektu M.R.K.E.V., akci Ukliďme svět ţáci uklízeli svoje město. Opět se zapojila se do celostátního projektu Ţivá zahrada. V rámci 8. ročníku soutěţí ke Dni Země pro mateřské školy ze Zruče n.s. se škola účastnila projektu Miliarda stromů pro planetu Zemi se škola registrovala do Projektu Jaro Evropy 16

17 2007 školy slaví Evropu a do projektu Zahrady základních škol ve Středočeském kraji (vyplněn dotazník a přihláška do slosování). Projekt M.R.K.E.V., akce Ukliďme svět, Ţivá zahrada vše pořádáno ČSOP bez finančních prostředků. Na základě těchto projektů se škola orientuje na ekologii. Spolupráce se zahraničními školami obsah, přínos, výsledky apod. xxxxxxxxxxxxxxx Účast ţáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěţích a olympiádách; zhodnocení, výsledky (především počet účastníků, příp. jmenovitě umístění na předních místech): Mimoškolní soutěţe: Vánoční turnaj ve stolním tenise v Uhlířských Janovicích XI. Ročník (přeloţeno z ) 1. místo st. ţáci: 1. Čureja P.)7.roč.), 2. Setnička M. (9. roč.), 3. Šramota O. (8. roč.) ml. ţáci: 1. Šipoš A. (6.roč.) ţákyně: 2. Králová L. (9. roč.) odeslány výkresy do soutěţe: 35. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE odeslány výkresy do soutěţe: Cesty k dětem SHM Kutná Hora, okr. kolo (Čureja P. 3. místo, Tokárová D. 2. místo) Turnaj DD v malé kopané dopravní soutěţ v Kolíně oblastní kolo Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich předcházení (stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace, šikany a násilí, výskytu uţívání návykových látek apod. včetně způsobu řešení těchto problémů) Minimální preventivní program hodnocení v příloze č III. tř. šikana seznámení (čtení) opatření proti šikaně ředitelka školy, oznámení na Policii ČR p. Štěpánovský Beseda AIDS a vztahy recitační soutěţ návštěva kostela Advent, Vánoce dárky pro blízké p. Štěpánovský Beseda Šikana a vztahy a 9. roč. video drogová problematika roč. video drogová problematika a beseda s vyučujícími Co je to závislost? beseda o.s. Prostor Co je to Policie? - Policie ČR roč. (Policie ČR nprap. Hanzlová a Votroubek) ţáci informováni o vzniku Nízkoprahového klubu Kotelna ve Zruči n.s Ochrana člověka za mimoř.situací Co je to Policie? - Policie ČR roč. (Policie ČR nprap. Votroubek) Ochrana člověka za mimoř.situací cvičení v přírodě nízkoprahový klub Kotelna ve Zruči n.s. chl ročník Světový den bez tabáku anketa se ţáky roč Turnaj DD v malé kopané Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod. 17

18 Environmentální výuka a výchova hodnocení je v příloze č Ukliďme svět ochrana ozónové vrstvy, planeta Země, čistota ovzduší ( II. tř.) Evropský den bez aut Světový den lidských sídel (exkurze na zručském zámku) Den zvířat práce ve Vv, Pv Zdravá výţiva, soutěţ Světový den výţivy aktuální informace vyhledané na internetu Den bez pesticidů Světový den AIDS p. Štěpánovský Beseda AIDS a vztahy Světový den zdravotně postiţených soutěţ Ţivá zahrada úklid města Pv ch ČOV soutěţ Počasí Světový den meteorologie soutěţ Den Země Světový Den Země Tajemství lesa výchovně vzdělávací program Ekocentra Vlašim sběr odpadků po městě Pv chlapci Ptáci Mezinárodní den ptačího zpěvu Besedy: p. Štěpánovský Beseda AIDS a vztahy p. Štěpánovský Beseda Šikana a vztahy Co je to závislost? beseda o.s. Prostor Co je to Policie? - Policie ČR roč. (Policie ČR nprap. Hanzlová a Votroubek) Co je to Policie? - Policie ČR roč. (Policie ČR nprap. Votroubek) Mgr. Klatovský Odpady ve Zruči nad Sáz. Profesionální orientace (předprofesní příprava) v 8. a 9. ročníku: Dotazník o sobě Obraz o sobě a průvodce světem povolání Pracovní činnosti Zdravotní omezení Faktory, které ovlivňují volbu povolání Vyplňování přihlášek do OU Povolání, o kterém přemýšlíš Co očekáváš od svého povolání Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Spolupráce s jinými organizacemi a institucemi, projekty: a) Mateřské školy ze Zruče nad Sázavou 8. ročník soutěţí ke Dni Země Projekt Miliarda stromů pro planetu Zemi b) registrace Projekt Jaro Evropy 2007 školy slaví Evropu c) Projekt Zahrady základních škol ve Středočeském kraji vyplněn dotazník, přihláška do slosování d) spolupráce s učilišti: Nábor ţáků: SOU a OU Humpolec SOU řemesel Kutná Hora SOU Vlašim, 8. a 9. roč. 18

19 SOU řemesel Kutná Hora Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Prezentace školy na veřejnosti: Den otevřených dveří www stránky: Další akce nebo činnosti Školní soutěţe: SHM dopravní soutěţ ( Evropský den bez aut) celoškolní turnaj v míčových hrách (vybíjená) Zdravá strava Světový den výţivy Barvy podzimu zdravotní soutěţ celoškolní turnaj ve stolním tenise recitační soutěţ Vánoce vánoční soutěţní dopoledne Zvířata závody na sněhu míčové hry Třpytivá zima Počasí - Světový den meteorologie celoškolní turnaj ve vybíjené Den Země celoškolní turnaj v malé kopané školní kolo SHM Ptáci Mezinárodní den ptačího zpěvu a Jarní vábení Dopravní soutěţ Naše planeta Olympijský den Projektové vyučování : a)dny významné pro ţivotní prostředí: Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy - ochrana ozónové vrstvy, planeta Země, čistota ovzduší ( II. tř.) Evropský den bez aut dopravní soutěţ Světový den lidských sídel exkurze Zručský zámek Světový den výţivy soutěţ Zdravá strava Den bez pesticidů aktuální informace vyhledané na internetu Den bez cigaret zdravotní soutěţ Světový den AIDS p. Štěpánovský Beseda AIDS a vztahy Světový den zdravotně postiţených (tolerance, ohleduplnost, Advent chování mezi spoluţáky, v rodině) soutěţ Zvířata Mezinárodní den biologické rozmanitosti ( ) soutěţ Počasí Světový den meteorologie návštěva ZOO Marketu (Pv ch 7.,8.roč. návštěva ZOO Marketu (1. 4. roč.)- Den laboratorních zvířat)- Den laboratorních zvířat soutěţ Den Země Den Země Tajemství lesa výchovně vzdělávací program Ekocentra Vlašim 5.6. Světový den ţivotního prostředí 19

20 návštěva ZOO Marketu (1. 4. roč.)- Den laboratorních zvířat Ţivá zahrada (pozorování na školní zahradě) Zručský park Evropský den parků Ptáci Mezinárodní den ptačího zpěvu Světový den bez tabáku anketa se ţáky roč Naše planeta b) Roční období paleta barev: soutěţ Barvy podzimu Třpytivá zima soutěţ soutěţ Jarní vábení soutěţ Rozmarné léto Cvičení v přírodě: Ochrana člověka za mimoř.situací Ochrana člověka za mimoř.situací EVVO Ochrana člověka za mimoř.situací cvičení v přírodě poţární poplach evakuační zavazadlo cvičení v přírodě 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoţivotního učení Kurzy k doplnění základního vzdělání a základů vzdělání podle typu školy počet kurzů, účastníků a absolventů Kurzy neprobíhaly. Ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16. Výchovné a kariérní poradenství Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského poradenského zařízení) - seznámení s nově zařazenými ţáky - doplnění přehledu o vyšetření ţáků z PPP - nástěnka výchovného poradce základní informace, přehled učebních oborů seznámení ţáků 9.ročníku s učebními obory pro školní rok 2006/2007 říjen - plnění plánu předprofesní přípravy ţáků ( vyuţití kurzu kariérového poradenství) - individuální pohovory se ţáky - sledovat individuální výsledky problémových ţáků - informace pro rodiče, výchovné pracovníky DD dle zájmu a potřeby - vyplnění předběţných přihlášek - schůzky výchovných pracovníků nové informace - spolupráce s komisí péče o rodinu, s dětskou lékařkou, s policií, s ředitelkou školy a s třídními učiteli, s ředitelkou DD a s výchovnými pracovníky DD, s výchovným poradcem ze ZŠ, s protidrogovým koordinátorem, s výchovnými poradci OU, s PPP spolupráce dle potřeby, PMS Kutní Hora - návštěva OU Tehov a ostatních OU, SOU dle zájmu ţáků a nabídky 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Zpracovala:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 ( do 31. 8. 2005 ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU) vlastní hodnocení Ve Zruči nad Sázavou 1. 9. 2006 Projednáno a schváleno na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více