Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená pro děti a ţáky se zdravotním postiţením) Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Ve Zruči nad Sázavou: Zpracovala: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: telefon/fax: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková telefon/fax: ová adresa: statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zdeňka Kunčická telefon/fax: ová adresa: Seznam členů školské rady (koho zastupují): Předseda: Mgr. Zdeňka Kunčická zastupuje pedagogy Místopředseda: Mgr. Vladimír Radil zastupuje zřizovatele Člen: pan Petr Jirovský zastupuje rodiče Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: B Základní škola, B Pomocná škola, studium denní, délka studia 10 r. 0měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: C Základní škola, C/001 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: 50, dobíhající obor C Základní škola, C/01 Základní škola, stud. denní, délka stud.: 9 r. 0 měs. nejvyšší povolený počet ţáků v oboru: Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. 3

4 Příspěvková organizace sdruţuje: 1) Základní škola praktická hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. 2) Školní druţina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Doplňková činnost není. Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Přízemní bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj (Zborovská11, Praha 5), který ji předal do správy příspěvkové organizaci ke dni Budovu obklopuje zahrada a hřiště o celkové rozloze m2. V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 dílna pro výuku pracovního vyučování dílenské práce, cvičná kuchyň, herna pro ţáky s těţkým zdravotním postiţením, místnost pro školní druţinu, počítačový kout v I. třídě, relaxační kout, WC, umyvárny, WC pro postiţené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, sklad učebních pomůcek, a sklep. Po celý školní rok byl velký nedostatek finančních prostředků na učební pomůcky. Nemůţe docházet k obnově didaktických pomůcek v takové míře, jaké si vyţaduje zdravotní postiţení ţáků. Nedostávají se kompenzační pomůcky. Do poslední kmenové třídy by byla vhodná nová magnetická tabule s popisovacími fixy, jako je ve zbývajících dvou třídách. Materiál pro dílenské práce byl v zásobě ještě z minulých let nebo někteří soukromí podnikatelé ze Zruče nad Sázavou opět poskytli škole odpadový materiál vhodný na pracovní vyučování. Stále se zlepšuje práce s počítači. Pedagogové vyuţívají své znalosti a zdokonalují se. Ţáci pouţívají počítače, zvládnou zapnutí, spuštění a ovládání jednoduchých výukových programů a přístup na internet. Kvalitní výukové programy od Terasoftu přispívají k rozvoji ţáků. Viz. bod č. 11. Postupně se škola orientuje na ekologii a obnovuje se zahrada, zakládá se ţivý plot a proběhla rekonstrukce chodníků před budovou. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 1. Vzdělávací program zvláštní školy schválený MŠMT ČR dne č.j.:220980/97-22 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od v aktualizovaném znění. 2.Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválený MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu 39, odst.1 školského zákona v aktualizovaném znění. 3. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j.: / výuka podle individuálního vzdělávacího plánu. V průběhu celého školního roku pedagogové připravovali školní vzdělávací program Škola jako zahrada podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 4

5 Základní cíl: Socializace: Rozvoj a kultivace osobnosti ţáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém ţivotě a vytvoření podmínek pro další vzdělávání a studium pro talentované ţáky. Získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to moţné, být zručný a fyzicky zdatný. Umoţnit vzdělání i ţákům vyučovaných podle osnov pomocné školy i rehabilitační třídy (integrace), rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti ţáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umoţní, aby se v maximální míře zapojili do společenského ţivota. Absolvent školy bude kvalitně připraven pro ţivot a vybaven následujícími klíčovými dovednostmi: Dovednost vhodné komunikace. Spolupracovat s ostatními spoluţáky. Naučit se řešit vznikající problémy. Vyuţívat informační technologie. Vize školy: byla částečně naplňována. Všichni se společnými silami snaţili docílit splnění následujících bodů: do školy budou chodit rádi učitelé, ţáci i provozní zaměstnanci tento bod byl narušen závaţnými poruchami chování ţáků 8. a 9. ročníku všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené v tomto bodě jsou dosud nedostatky, ţáci odhazují odpadky a nedopalky v okolí školy, na školní zahradě i hřišti následně však při pracovním vyučování dle pokynů vyučujících uklízejí. 3. Součásti školy I. Součásti školy nejvyšší povolený počet ţáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO MŠ speciální 0 MŠ při zdrav. zařízení 0 Nejvyšší povolený počet ţáků (dětí) Skutečný počet ţáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků (včetně asistenta pedagoga) Průměrný počet ţáků (dětí) na přep. počet ped. prac. ZŠ praktická ,40 5,7 ZŠ speciální 0 ZŠ při zdrav. zařízení 0 Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 Praktická škola 0 II. Součásti školy nejvyšší povolený počet ţáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ubyt. Počet ţáků/ubyt. /stráv./klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků 5

6 /stráv./klientů Školní druţina/klub ,582 Školní jídelna 0 Internát 0 SPC Souhrnné údaje o ţácích I. Součásti školy třídy a ţáci podle vzdělání (k ) Typ školy/šz Ţáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet ţáků (dětí) na třídu (oddělení) MŠ speciální MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická ZŠ speciální ,3 ZŠ při zdravotnickém zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec Praktická škola Školní druţina/klub Přípravná třída ve škole zřízena není. Podle rehabilitačního programu pomocné školy se vzdělával jeden ţák (individuální vzdělávací plán). Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo 5 ţáků. Údaje o vzdělávání ţáků s hlubokým mentálním postiţením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky tito ţáci na škole nejsou. Ţáci dojíţdějící do školy z jiných krajů (podle druhu školy): 0, všichni Středočeský kraj. II. Ţáci podle druhu zdravotního postiţení (k ) Druh postiţení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postiţení z toho těţké mentální postiţení z toho hluboké mentální postiţení Sluchové postiţení z toho neslyšící Zrakové postiţení z toho nevidomí S vadami řeči Tělesné postiţení Souběţné postiţení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení

7 Vývojové poruchy chování Autismus Bez zdravotního postiţení Údaje o přijímání dětí/ţáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2006/2007 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola Přípravný stupeň ZŠ spec II. Zápis ţáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2006/2007, počet udělených odkladů PŠD (k ) Typ školy Počet dětí u zápisu navrţený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých dětí do 1. ročníku ZŠ praktická Údaje o ţácích, kteří se ve školním roce 2006/2007 vrátili z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD ze ZŠ zpět do MŠ. Ve školním roce 2006/2007 se ţádný ţák nevracel zpět do MŠ. Údaje o ţácích přijatých v průběhu školního roku 2006/2007 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.). 1 ţák 1. ročníku z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou nastoupil do základní školy praktické do 1. ročníku dne Údaje o celkovém počtu ţáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2007/2008. K jsou rozhodnutím ředitelky školy zařazeni do základní školy praktické na základě doporučení PPP Kutná Hora a odborného lékaře 3 ţáci: 1 ţákyně do 1. ročníku - z mateřské školy ve Zruči nad Sázavou 1 ţákyně do 3. ročníku z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou 1 ţák do 7. ročníku - z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou III. Údaje o přijetí ţáků do praktické školy pro školní rok 2006/2007 (k ) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků všech ročníků Počet ţáků Základní škola praktická Ţáci celkem 32 Prospěli s vyznamenáním 6 7

8 Prospěli 26 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch ţáků 2,01 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 126/4,7 Počet ţáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 4 ţáci b) pouze ve vybraných předmětech - xxxx Údaje o komisionálních zkouškách počet ţáků, ročník, obor vzdělání, předmět, výsledky Komisionální zkoušky se nekonaly. 7. Chování ţáků Chování ţáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická Uskutečněná výchovná opatření. 2. stupně z chování obdrţeli v druhém pololetí 2 ţáci: 1) 7. roč.: 2. stupeň z chování za: ubliţování spoluţákům, kouření v areálu školy, neplnění školních povinností, trvalé porušování školního řádu a drzé chování 2) 9. roč.: 2. stupeň z chování za: neustálé porušování školního řádu, ústní napadání vyučujících, odmítavý postoj k výuce, šikanu spoluţáků 3. stupně z chování obdrţeli v druhém pololetí 2 ţáci: 1) 8. roč.: 3. stupeň z chování za: trvalé porušování školního řádu, kouření v prostorách školy, šikanu a ohroţování spoluţáků, porušování školského zákona č. 561/2004 Sb., 31, odst. 3: zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy 2) 8. roč.: 3. stupeň z chování za: trvalé porušování školního řádu, kouření v prostorách školy, šikanu a ohroţování spoluţáků, porušování školského zákona č. 561/2004 Sb., 31, odst. 3: zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy. 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Přijati na Nepodali Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů jinou SŠ přihlášku ZŠ praktická Ve kterém ročníku ţáci PŠD ukončili a počet ţáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní/základy vzdělání: 6 ţáků ukončilo PŠD v 9. ročníku a všichni získali základní vzdělání. 1 ţákyně ukončila PŠD v 8. ročníku a nezískala základní ani základy vzdělání. 8

9 Odchody ţáků ze školy během školního roku, důvody, počet ţáků, kteří přešli do běţných škol. - 1 ţák 4. ročníku se odstěhoval do Benešova, nastoupil do ZŠ a PŠ Benešov a se opět přistěhoval do Zruče n.s. - 1 ţákyně se odstěhovala, nastoupila do ZŠ Polná, okr. Jihlava a se přistěhovala do Zruče n. S. Do běţné základní školy nepřešel ţádný ţák. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy xxxxxxxxxxxxxx 10. Jazykového vzdělávaní na škole Zájmový krouţek konverzace v anglickém jazyce 9 ţáků. II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk celkem pedagogická částečná ţádná i odborná Rodilí mluvčí anglický V rámci DVVP jedna vyučující navštěvovala Jazykově metodický kurz pro učitele anglického jazyka na 1. stupni 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnocení úrovně vybavení školy informačními technologiemi, jejich vyuţívání v hodinách, dostupnost pro ţáky v době mimo vyučování, dostupnost pro pedagogy, úroveň počítačové gramotnosti pedagogů apod. Ve škole je celkem 9 počítačů, z toho 6 je připojeno na internet. 3 staré počítače jsou umístěny v kmenové učebně, zapojeny do sítě a pouţívány při výuce. 4 počítače (bývalý INDOŠ počítač dokoupen) jsou umístěny v počítačovém koutě v kmenové učebně, jsou připojeny k internetu. Pouţívají se při výuce dle rozvrhu hodin, aby se prostřídali všichni ţáci. Zde také probíhala výuka základů informatiky, kdy se škola zapojila do projektu HODINA pro 7. ročníky. Ţáci ve výuce informatiky pokračovali i v 8.a 9. ročníku. Celkem bylo za školní rok odučeno vyučovacích hodin za pouţití počítačů. V době mimo vyučování měli ţáci přístup k počítačům v rámci školní druţiny a probíhal i zájmový krouţek Základy informatiky, kam docházelo 10 ţáků. V rámci školní druţiny proběhlo 362 výchovných hodin za vyuţití počítačů. Pedagogický sbor měl přístup k ţákovským počítačům a do společné sítě i s internetem byl zapojen 1 učitelský počítač ve sborovně. Statutární zástupce ředitelky školy má k dispozici starší notebook. Ředitelka školy má samostatný počítač s přístupem na internet. Počítačová gramotnost: 9

10 4 vyučující prošli školením Z (kromě asistentky pedagoga) statutární zástupkyně ředitelky školy - školení P0 ředitelka a správce ICT (zároveň ICT koordinátor) - školení PI 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet ţáků na přepočtený počet pedagog. prac. 8 / 7,05 2 / 1,04 6 / 6,01 4,28 5,16 Do přepočteného počtu pedagogických pracovníků je započtena i vychovatelka a asistentka pedagoga. Počet ţáků na přepočtený počet učitelů je: 6,55. Asistentka pedagoga s úvazkem 0,675 pracovala pro 4 ţáky. Vychovatelka s úvazkem 0,6089 byla v 1 oddělení školní druţiny se 13 ţáky. Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky Bez kvalifikace speciální pedagogiky: 1) učitelka (souběţný pracovní poměr vychovatelka-plně kvalifikovaná) se zkráceným úvazkem 0,73. 2) učitelka úvazek 1,00 3) Asistentka pedagoga pracovala na úvazek 0,675 bez kvalifikace speciální pedagogiky, absolvovala speciálně pedagogické minimum. II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosaţený stupeň vzdělání, obor, pedagogická způsobilost 1. ředitelka 1,00 VŠ učitelství ŠMVZP a školský management Zástupce ředitelky, výchovný poradce, třídní učitelka Třídní učitelka, koordinátor pro EVVO a metodik prevence Třídní učitelka, koordinátor ICT Titul Mgr., Bc. Délka ped. praxe 28 let 1,00 VŠ učitelství speciální pedagogika Mgr. 22 let 1,00 0,7273 VŠ - VŠ učitelství ŠMVZP- speciální pedagogika mládeţe s vadami sluchu a řeči SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ Mgr. 25 let let 10

11 5. Učitelka 1,00 6. Vychovatelka 0, Asistentka pedagoga 0,675 SŠ maturita, koţedělná výroba (výroba obuvi) SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ SŠ maturita, operátor koţedělné výroby, rekvalifikační kurz asistent pedagoga 13 let let let Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a ţáky se zdravotním postiţením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Rozsah a přínos jejich činnosti: 1 asistentka pedagoga, úvazek 0,675 pracovala se 4 ţáky. Asistentka pedagoga byla a je nezbytná. Věnovala se 4 ţákům v malotřídní škole ( v jedné třídě jsou vyučovány 3 ročníky). Působila ve třídě při výuce následujících předmětů: český jazyk, prvouka, matematika, hudební v., výtvarná v., pracovní v., tělesná v., řečová v., čtení, psaní, počty,věcné učení, smyslová v. Zřízení funkce asistenta pedagoga přispělo k lepšímu začlenění ţáka se zdravotním postiţením do třídního kolektivu. 1. ţák úspěšné zadaptování do třídního kolektivu, jiţ nevyţaduje pro příští školní rok asistentku pedagoga 2. ţák zlepšení motivace k práci, rozvoj rozumových, komunikačních a sociálních dovedností nutno pokračovat pod vedením asistentky pedagoga 3. ţák začlenění do třídního kolektivu se vzhledem k psychomotorickému neklidu nedaří, převládá hyperaktivita a potíţe s přizpůsobením nezbytná péče asistentky pedagoga 4. ţák těţká mentální retardace a zdravotní postiţení zlepšení komunikačních a citových vazeb, rozvíjení sociálních dovedností prostřednictvím výtvarné a hudební výchovy nutnost asistentky pedagoga Asistentka pomáhala při sebeobsluţných činnostech, protoţe tyto činnosti jsou vyučovány u 2 integrovaných ţáků vyučovaných podle osnov pomocné školy podle individuálního vzdělávacího plánu. U individuální integrace 4 ţáků se zdravotním postiţením se vyskytovala těţká mentální vada kombinovaná s tělesným postiţením nebo postiţením sluchu. Největší úskalí individuální integrace ţáků se zdravotním postiţením v naší škole byla nutnost neustálého dohledu, povzbuzení a vedení integrovaných ţáků. Postiţení ţáků bylo takové, ţe nemohli být zařazeni v kmenové třídě bez asistenta pedagoga, pedagog by nezvládal výuku ostatních ţáků. Zřízením funkce asistenta pedagoga vzrostla kvalita výuky individuálně integrovaných ţáků, ale i výuka zbývajících ţáků ve třídě. Údaje o způsobu financování asistentů pedagoga pro děti a ţáky se zdravotním postiţením a pro děti a ţáky se sociálním znevýhodněním, pokud mají vyšší úvazek, neţ je hrazen prostřednictvím KÚ Středočeského kraje: 11

12 Asistentka pedagoga byla financována plně z rozpočtových prostředků školy přidělených Středočeským krajem. Komentář: zda současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) odpovídá potřebám školy: Jedna asistentka s úvazkem 0,675 nebyla dostačující. Pro příští školní rok dojde k nárůstu vyučovacích hodin u individuálně integrovaných ţáků, proto jiţ úvazek 0,675 nebude dostačující a bude navýšení na 1,00 úvazku. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,3 z toho ţen ,3 IV. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Prvouka 6 4 Vlastivěda 3 0 Přírodověda 3 1 Občanská výchova 3 2 Dějepis 3 1 Zeměpis 3 0 Matematika Přírodopis 5 1 Fyzika 3 1 Chemie 1 0 Hudební výchova 9 6 Výtvarná výchova 9 0 Rýsování 2 2 Pracovní vyučování Tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova 1 1 Řečová výchova 9 2 Doplňovací hodiny 6 4 Disponibilní dotace (Pv Zákl. informatiky) 4 0 Celkem Výuka podle učeb. plánu pro vzdělávací program PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Čtení

13 Psaní 4 1 Počty 7 5 Věcné učení 6 3 Pracovní a výtvarná výchova 13 9 Tělesná výchova 11 3 Hudební výchova 4 2 Řečová výchova 3 3 Smyslová výchova 2 1 Disponibilní dotace (Pv Zákl. inf.) 1 0 Volitelný předmět 3 2 Celkem Výuka podle učeb. plánu Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Rozumová výchova 1 1 Smyslová výchova 2 2 Pracovní a výtvarná výchova 1 1 Hudební a pohybová výchova 1 1 Rehabilitační tělesná výchova 1 1 Celkem 6 6 Jelikoţ se jedná o malotřídní školu se třemi ročníky v jedné třídě, jsou v tabulce započítány vyučovací hodiny podle jednotlivých ročníků. Přepočtený počet hodin vyučovaných pedagogy je jiné číslo. Odůvodnění: hodiny jsou pospojovány a nebo naopak děleny na chlapce a dívky. Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odbornost Na školu nastoupila jedna nekvalifikovaná učitelka. 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) Fakta v.o.s, vzdělávací zařízení, Komenského 25, Ţďár nad Sázavou: Rekvalifikační kurz Asistent pedagoga osvědčení, 1 studující Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Specializační studium pro školní koordinátory EVVO zahájila 1 učitelka na Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim - Studium výchovného poradenství 1 vyučující 13

14 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí celkem 20 akcí Ředitelka školy: projekt idva - Praha Jak napsat ţádost o grant? Praha Psychopedická společnost Praha Umělecká tvorba speciálních pedagogů Nový Zákoník práce Praha Náměty pro práci v rehabilitační třídě Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence Metodika práce se školní matrikou Konzultace pro účastníky NP Koordinátor Konference neformálního vzdělávání Metodik prevence: Primární prevence v kaţdodenní práci učitele prezentace zařízení poskytujících primární prevenci pro školy Schůzka metodiků prevence Kutná Hora náleţitosti MPPP Konflikt a jeho řešení ve škole Poradna metodika prevence Jak postupovat aneb Co dělat kdyţ Prevence úrazů a rizikové chování dětí a mladistvých Koordinátor EVVO: specializační studium pro školní koordinátory EVVO VI. Pedagogická konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání Výchovný poradce: zápis na specializační studium pro výchovné poradce volitelný modul P vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ seminář PPP Kutná Hora pro výchovné poradce schůzka Probační a mediační sluţba v Kutné Hoře b) počet vícedenních akcí celkem 7 vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných Ředitelka: volitelný modul P vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ - Poděbrady Zástupce ředitelky: volitelný modul P vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ - Poděbrady Výchovný poradce: studium výchovného poradenství studium výchovného poradenství Koordinátor EVVO: 14

15 specializační studium pro školní koordinátory EVVO Koordinátor ICT: volitelný modul P vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ - Poděbrady Učitelé: Jazykově metodický kurz pro učitele Aj na 1. stupni ZŠ, Kutná Hora Asistentka pedagoga: kurz Asistent pedagoga c) samostudium 12 dnů samostudia kromě ředitelky školy a jedné vyučující vyčerpali všichni. Zaměřovali se na problematiku jim svěřených funkcí, tvorbu školního vzdělávacího programu nebo na specializační studium. Finanční náklady vynaloţené na DVPP ,00 Kč ,00 Kč celkem za školní rok 2006/2007: ,00 Kč 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou (krouţky, ) Zájmové krouţky: Základy informatiky - 15 ţáků Pohybové a sportovní aktivity 5 ţáků Anglická konverzace 9 ţáků Mimoškolní a školní aktivity (exkurze, ) Školní druţina: Jsme jedna velká rodina Naše město v kterém ţijeme Zruč nad Sázavou (Env. v.) Lísteček mi na dlaň spad Vánoce, Vánoce přicházejí Aby tělo nebolelo Z pohádky do pohádky Březen, za kamna vlezem: úklid kolem řeky Sázavy Království vody Kdyţ jaro zaťuká Šikulové Hurá, budou prázdniny Exkurze: Zručský zámek ( Světový den lidských sídel) SOU Vlašim, 8. a 9. roč SOU řemesel Kutná Hora návštěva kostela Advent, Vánoce Kutná Hora kino dobrodruţný fantastický film Eragon ČOV 15

16 3. 4. Městská knihovna čj čtení, březen měsíc knihy ml. ţáci a dívky Městská knihovna čj čtení, březen měsíc knihy starší ţáci kostel Povýšení sv. Kříţe čj velikonoční zvyky nízkoprahový klub Kotelna ve Zruči n.s. chl ročník Zručský park Evropský den parků HZS Zruč n.s. Výlety: Český Šternberk I. (2., 3., 8. roč.) a III. tř. (1., 6., 7. roč.) Český Šternberk II. tř. (4., 5., 9. roč.) Navštívené výstavy: Vánoční výstava pošta Velikonoční výstava - pošta Kulturní akce: Akademie 1. ZŠ Zruč n.s turnaj ve stolním tenise s DD ve sportovní hale Zruč n. S návštěva kostela Advent, Vánoce vystoupení ZUŠ Ţivý betlém Výchovný koncert ZUŠ Zruč nad Sázavou Kinematovlak filmová představení pro děti ţáci ročníku Krteček Ledeč n. S. divadelní představení v gymnáziu Radovanovy radovánky ročník Den otevřených dveří Nízkoprahové centrum Kotelna ve Zruči n.s. chlapci ročník Dopravní výchova v 5.roč hodin Programy a projekty: a) Zapojení školy do národních a systémových projektů OP RLZ (např. VIP kariéra): xxxxxxxxxx b) předloţení projektu v rámci OP RLZ, SROP, FM EHP/Norsko xxxxxxxxxxx c) Zapojení školy do mezinárodních programů (Socrates atd.) xxxxxxxxxxx d) Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT (SIPVZ, Prevence sociálně patologických jevů atd.): SIPVZ: Školení P 3pedagogové e) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem: Projektový záměr Modernizace a rekonstrukce Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Operační program/oblast podpory, příp. finanční mechanismus/priorita Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy/ Prioritní osa 3 ROP Integrovaný rozvoj území/ 3.3. ROP Rozvoj venkova f) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty: Škola pokračovala v celostátním projektu M.R.K.E.V., akci Ukliďme svět ţáci uklízeli svoje město. Opět se zapojila se do celostátního projektu Ţivá zahrada. V rámci 8. ročníku soutěţí ke Dni Země pro mateřské školy ze Zruče n.s. se škola účastnila projektu Miliarda stromů pro planetu Zemi se škola registrovala do Projektu Jaro Evropy 16

17 2007 školy slaví Evropu a do projektu Zahrady základních škol ve Středočeském kraji (vyplněn dotazník a přihláška do slosování). Projekt M.R.K.E.V., akce Ukliďme svět, Ţivá zahrada vše pořádáno ČSOP bez finančních prostředků. Na základě těchto projektů se škola orientuje na ekologii. Spolupráce se zahraničními školami obsah, přínos, výsledky apod. xxxxxxxxxxxxxxx Účast ţáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěţích a olympiádách; zhodnocení, výsledky (především počet účastníků, příp. jmenovitě umístění na předních místech): Mimoškolní soutěţe: Vánoční turnaj ve stolním tenise v Uhlířských Janovicích XI. Ročník (přeloţeno z ) 1. místo st. ţáci: 1. Čureja P.)7.roč.), 2. Setnička M. (9. roč.), 3. Šramota O. (8. roč.) ml. ţáci: 1. Šipoš A. (6.roč.) ţákyně: 2. Králová L. (9. roč.) odeslány výkresy do soutěţe: 35. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE odeslány výkresy do soutěţe: Cesty k dětem SHM Kutná Hora, okr. kolo (Čureja P. 3. místo, Tokárová D. 2. místo) Turnaj DD v malé kopané dopravní soutěţ v Kolíně oblastní kolo Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich předcházení (stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace, šikany a násilí, výskytu uţívání návykových látek apod. včetně způsobu řešení těchto problémů) Minimální preventivní program hodnocení v příloze č III. tř. šikana seznámení (čtení) opatření proti šikaně ředitelka školy, oznámení na Policii ČR p. Štěpánovský Beseda AIDS a vztahy recitační soutěţ návštěva kostela Advent, Vánoce dárky pro blízké p. Štěpánovský Beseda Šikana a vztahy a 9. roč. video drogová problematika roč. video drogová problematika a beseda s vyučujícími Co je to závislost? beseda o.s. Prostor Co je to Policie? - Policie ČR roč. (Policie ČR nprap. Hanzlová a Votroubek) ţáci informováni o vzniku Nízkoprahového klubu Kotelna ve Zruči n.s Ochrana člověka za mimoř.situací Co je to Policie? - Policie ČR roč. (Policie ČR nprap. Votroubek) Ochrana člověka za mimoř.situací cvičení v přírodě nízkoprahový klub Kotelna ve Zruči n.s. chl ročník Světový den bez tabáku anketa se ţáky roč Turnaj DD v malé kopané Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod. 17

18 Environmentální výuka a výchova hodnocení je v příloze č Ukliďme svět ochrana ozónové vrstvy, planeta Země, čistota ovzduší ( II. tř.) Evropský den bez aut Světový den lidských sídel (exkurze na zručském zámku) Den zvířat práce ve Vv, Pv Zdravá výţiva, soutěţ Světový den výţivy aktuální informace vyhledané na internetu Den bez pesticidů Světový den AIDS p. Štěpánovský Beseda AIDS a vztahy Světový den zdravotně postiţených soutěţ Ţivá zahrada úklid města Pv ch ČOV soutěţ Počasí Světový den meteorologie soutěţ Den Země Světový Den Země Tajemství lesa výchovně vzdělávací program Ekocentra Vlašim sběr odpadků po městě Pv chlapci Ptáci Mezinárodní den ptačího zpěvu Besedy: p. Štěpánovský Beseda AIDS a vztahy p. Štěpánovský Beseda Šikana a vztahy Co je to závislost? beseda o.s. Prostor Co je to Policie? - Policie ČR roč. (Policie ČR nprap. Hanzlová a Votroubek) Co je to Policie? - Policie ČR roč. (Policie ČR nprap. Votroubek) Mgr. Klatovský Odpady ve Zruči nad Sáz. Profesionální orientace (předprofesní příprava) v 8. a 9. ročníku: Dotazník o sobě Obraz o sobě a průvodce světem povolání Pracovní činnosti Zdravotní omezení Faktory, které ovlivňují volbu povolání Vyplňování přihlášek do OU Povolání, o kterém přemýšlíš Co očekáváš od svého povolání Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Spolupráce s jinými organizacemi a institucemi, projekty: a) Mateřské školy ze Zruče nad Sázavou 8. ročník soutěţí ke Dni Země Projekt Miliarda stromů pro planetu Zemi b) registrace Projekt Jaro Evropy 2007 školy slaví Evropu c) Projekt Zahrady základních škol ve Středočeském kraji vyplněn dotazník, přihláška do slosování d) spolupráce s učilišti: Nábor ţáků: SOU a OU Humpolec SOU řemesel Kutná Hora SOU Vlašim, 8. a 9. roč. 18

19 SOU řemesel Kutná Hora Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Prezentace školy na veřejnosti: Den otevřených dveří www stránky: Další akce nebo činnosti Školní soutěţe: SHM dopravní soutěţ ( Evropský den bez aut) celoškolní turnaj v míčových hrách (vybíjená) Zdravá strava Světový den výţivy Barvy podzimu zdravotní soutěţ celoškolní turnaj ve stolním tenise recitační soutěţ Vánoce vánoční soutěţní dopoledne Zvířata závody na sněhu míčové hry Třpytivá zima Počasí - Světový den meteorologie celoškolní turnaj ve vybíjené Den Země celoškolní turnaj v malé kopané školní kolo SHM Ptáci Mezinárodní den ptačího zpěvu a Jarní vábení Dopravní soutěţ Naše planeta Olympijský den Projektové vyučování : a)dny významné pro ţivotní prostředí: Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy - ochrana ozónové vrstvy, planeta Země, čistota ovzduší ( II. tř.) Evropský den bez aut dopravní soutěţ Světový den lidských sídel exkurze Zručský zámek Světový den výţivy soutěţ Zdravá strava Den bez pesticidů aktuální informace vyhledané na internetu Den bez cigaret zdravotní soutěţ Světový den AIDS p. Štěpánovský Beseda AIDS a vztahy Světový den zdravotně postiţených (tolerance, ohleduplnost, Advent chování mezi spoluţáky, v rodině) soutěţ Zvířata Mezinárodní den biologické rozmanitosti ( ) soutěţ Počasí Světový den meteorologie návštěva ZOO Marketu (Pv ch 7.,8.roč. návštěva ZOO Marketu (1. 4. roč.)- Den laboratorních zvířat)- Den laboratorních zvířat soutěţ Den Země Den Země Tajemství lesa výchovně vzdělávací program Ekocentra Vlašim 5.6. Světový den ţivotního prostředí 19

20 návštěva ZOO Marketu (1. 4. roč.)- Den laboratorních zvířat Ţivá zahrada (pozorování na školní zahradě) Zručský park Evropský den parků Ptáci Mezinárodní den ptačího zpěvu Světový den bez tabáku anketa se ţáky roč Naše planeta b) Roční období paleta barev: soutěţ Barvy podzimu Třpytivá zima soutěţ soutěţ Jarní vábení soutěţ Rozmarné léto Cvičení v přírodě: Ochrana člověka za mimoř.situací Ochrana člověka za mimoř.situací EVVO Ochrana člověka za mimoř.situací cvičení v přírodě poţární poplach evakuační zavazadlo cvičení v přírodě 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoţivotního učení Kurzy k doplnění základního vzdělání a základů vzdělání podle typu školy počet kurzů, účastníků a absolventů Kurzy neprobíhaly. Ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16. Výchovné a kariérní poradenství Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského poradenského zařízení) - seznámení s nově zařazenými ţáky - doplnění přehledu o vyšetření ţáků z PPP - nástěnka výchovného poradce základní informace, přehled učebních oborů seznámení ţáků 9.ročníku s učebními obory pro školní rok 2006/2007 říjen - plnění plánu předprofesní přípravy ţáků ( vyuţití kurzu kariérového poradenství) - individuální pohovory se ţáky - sledovat individuální výsledky problémových ţáků - informace pro rodiče, výchovné pracovníky DD dle zájmu a potřeby - vyplnění předběţných přihlášek - schůzky výchovných pracovníků nové informace - spolupráce s komisí péče o rodinu, s dětskou lékařkou, s policií, s ředitelkou školy a s třídními učiteli, s ředitelkou DD a s výchovnými pracovníky DD, s výchovným poradcem ze ZŠ, s protidrogovým koordinátorem, s výchovnými poradci OU, s PPP spolupráce dle potřeby, PMS Kutní Hora - návštěva OU Tehov a ostatních OU, SOU dle zájmu ţáků a nabídky 20

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více