USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELIKONOCE V LORETĚ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004 Rada města:! Vybrala do funkce vedoucího kina s účinností od pí Irenu Bereščákovou.! Souhlasí s přesunem kontejnerů na separovaný odpad z bezpečnostních důvodů od PENNY Marketu na druhou stranu parkoviště směrem do ul. 9. května.! Bere na vědomí zápis z jednání ve věci rekonstrukce části komunikace I. třídy E 67 v úseku Klicperovo nám. od budovy radnice po světelnou křižovatku včetně žádosti o generální opravu komunikace, která byla zaslána na ŘSD ČR, Hradec Králové.! Ukládá TSBH neprodleně zjistit stav komunikace v ul. Rooseveltova (od domu p. Vilgoše až k lesu) a v ul. Palackého (zadní cesta k p. Šulcovi) a dle zjištěného stavu realizovat opravy.! Ukládá TSBH do rady 5.4. předložit harmonogram údržbových prací jednotlivých ulic.! Souhlasí s trvalým zapůjčením cca 20 pytlů včetně písku p. Šulcovi jako prostředek k okamžitému zabezpečení nemovitosti v případě hrozících záplav a ukládá TSBH zápůjčku po dohodě s p. Šulcem realizovat.! Souhlasí s uvolněním částky ,51 Kč + DPH na realizaci chodníku v ul. Zapečské.! Souhlasí s uvolněním částky cca ,- Kč z rozpočtu na umístění 2 ks nových sloupů veřejného osvětlení v ul. Zapečské a 1 ks použitého sloupu přímo ve dvoře v Zapči.! Ruší, na základě vyjádření Ing. Kummera, své rozhodnutí ze 31. usnesení rady - bod 5., druhá část. Materiál Ing. Kummera bere na vědomí.! Ukládá OSMI jednat s Ing. Kryžem o prodeji pozemku p.p.č. 628/4 a část p.p.č 628/1 v k.ú. Chlumec n.c. za cenu 5.000,- Kč s tím, že Ing. Kryže uhradí náklady na geometrický plán a vklad do katastru. V případě souhlasu Ing. Kryže toto předložit zastupitelstvu.! Podklady OSMI pro 33. zasedání rady. Bod 1. - RM doporučuje kupní cenu částí p.p.č. 950/3 a 949/2 o výměře cca 114 m 2 ve výši 40,- Kč/m 2 u zatížené části a 300,- Kč/m 2 u nezatížené části s tím, že Město uhradí geometrický plán. Ukládá OSMI toto projednat s Diviškovými, následně záměr prodeje zveřejnit a poté předložit zastupitelstvu. Bod 2. - RM ukládá OSMI ihned vyvěsit nabídku prodeje bytu čp. 511/IV v ul. B. Němcové na úřední desce, na www stránkách Města, v Chlumeckých listech a formou hlášení v městském rozhlase s tím, že minimální nabídková cena je 1 mil. Kč, cena musí být v plné výši uhrazena do tří měsíců od podpisu kupní smlouvy, nejdéle však do srpna 2004 a nabídky se přijímají do do hod. RM schválila komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Iva Uchytilová, pí Jana Tučková a Ing. Čeněk Kodejška. a) RM souhlasí s prodloužením nájemní na pronájem prostor v městském zdravotním středisku MUDr. Janu Švorcovi na dobu neurčitou a ukládá OSMI uzavřít s MUDr. Švorcem do konce března dodatek k nájemní smlouvě. b) RM souhlasí s úhradou zvýšeného nájmu (2.320,- Kč) za pozemek pod prodejnou v Pamětníku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. c) RM ukládá OSMI ihned vyvěsit nabídku pronájmu restaurace na koupališti za stejných podmínek, jako tomu bylo doposud s tím, že nabídky se přijímají do do hod.! Bere na vědomí zápis z jednání o protipovodňové ochranné hrázce u Cidliny a ukládá sl. Čáslavské připravit žádost na Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ohledně dořešení této hrázky na základě výše uvedeného zápisu.! Bere na vědomí informace starosty a Ing. Uchytilové ve věci odkanalizování Zapečského dvora.! Bere na vědomí výsledek průzkumu nakládání s odpady s tím, že ukládá OVŽP doplnit do konce května informace o restauračních zařízeních (mimo Sokolovnu a ASTRU, které mají své kontejnery). Zároveň ukládá OVŽP neprodleně provést propagační kampaň formou dopisu, ve kterém budou právnickým i fyzickým osobám připomenuty jejich povinnosti vztahující se k nakládání s odpady v prodejnách a pohostinských zařízeních.! Bere na vědomí informace o zastavitelnosti pozemku v Palackého ulici 37/III. Ukládá starostovi oslovit majitelku pozemku ohledně ceny a zároveň ukládá místostarostovi předložit do odhad výše nákladů na demolici.! Uděluje souhlas Mgr. Janu Horníkovi k provedení opatření vedoucích k ochraně a obnově základních funkcí krajiny (kosení lehkou technikou, odstranění náletu do 2 m výšky, asanace zásypu zrní a plev). Ukládá OSMI do příští rady doplnit přílohu tohoto souhlasu - konkrétní pozemky.! Zprávy z komisí a výborů. Záznam o kontrole kontrolního výboru (vyřizování stížností a poskytování informací) rada bere na vědomí a na základě doporučení výboru ukládá bezpečnostní a pořádkové komisi prověřit do účinnost opatření přijatých k řešení podání občanů - hluk Express baru Panter a průjezd Čelakovského ulicí.! Různé. a) RM bere na vědomí informaci starosty o odstoupení druhé strany od Dohody o spolupráci na řešení problematiky brownfields v lokalitě Vojenský sklad PHM. b) RM předkládá zastupitelstvu informaci o Rozhodnutí KÚ KHK zrušit rozhodnutí Stavebního úřadu Chlumec nad Cidl., kterým byla povolena Výstavba bytových domů B1 a B2 o kapacitě 2 x 12 malometrážních bytů včetně přípojek na inženýrské sítě na pozemku pozemková parcela číslo 1309/12 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a doporučuje zastupitelstvu schválit vedení nového stavebního řízení v téže věci. c) RM bere na vědomí dopis ředitelky KÚ KHK JUDr. Křečkové ve věci delegování výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání a územního plánování. d) RM souhlasí s použitím znaku Města Chlumec nad Cidlinou na sérii pohlednic se znaky pro Královéhradecký kraj na základě žádosti Jiřího Směšného - SPRINT made in pulbicity. 2 Chlumecké listy 4 /

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU e) RM ukládá vedoucí muzea Loreta paní Krátké sdělit ihned KÚ KHK - odboru cestovního ruchu informace o Loretě, které budou zveřejněny v publikaci zaměřené na muzea, galerie, rozhledny a technické památky. f) RM souhlasí se zahájením projektu kulturní naučné stezky Město v zahradách, na který Město obdrželo z grantového programu KÚ KHK - Budování a úpravy naučných stezek dotaci ve výši ,- Kč. Ukládá finančnímu odboru zajistit z rozpočtu zbývajících cca ,- Kč. g) RM souhlasí s umístěním reklamního poutače fy REKOM Nový Bydžov na sloupu veřejného osvětlení v ul. Pražská s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené PČR a stavebním úřadem. USNESENÍ ZE 34. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 5. dubna 2004 Rada města:! Souhlasí s úpravou komunikace Čelakovského v letních měsících recyklinem s tím, že rozsah úpravy bude upřesněn na základě doporučení investiční komise. Ukládá TSBH ihned odpovědět na písemnou žádost p. Biena o vyspravení obecní cesty, která je součástí materiálů minulé rady.! Požaduje opravu chodníků u domu E a F v souladu s projektovou dokumentací a ukládá OSMI v tomto smyslu ihned jednat.! Schvaluje předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2003 o systému shromažyování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem a předkládá jej ke schválení zastupitelstvu.! Podklady OSMI pro 34. zasedání rady. Bod 1. - RM bere na vědomí žádost vlastníků v Zapečském dvoře a ukládá investiční a majetkové komisi zvážit možnosti řešení Zapečského dvora. Návrh řešení předložit do rady a) RM souhlasí (na základě žádosti p. Urbana) s tím, aby pan Urban i nadále udržoval pozemek u zámku (parcela 946/1). b) RM netrvá na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na kabel telekomunikační sítě k DPS II. c) RM bere na vědomí zpětný převod st.p v k.ú. Chlumec n.c. (garáž p. Líbala) a doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej tohoto pozemku za cenu schválenou na 12. zasedání ZM (bod 6.). d) RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení převod PK parcel 681 a 777 v k.ú. Chlumec n.c. do vlastnictví Města (historický majetek obce). e) RM bere na vědomí písemné stanovisko Ing. arch. Zimy ve věci revize agregátů (Slavíčkova hala). Ukládá OSMI do příští rady zjistit možnost využití plošiny TSBH. f) RM bere na vědomí zahájení územního řízení v lokalitě Vrchlického (Ing. Kubík, Kyceltovi) a ukládá OSMI a OVŽP vést jednání v intencích usnesení bodu 18.B) 12. zasedání zastupitelstva.! Nevyhovuje žádosti p. Františka Horáka, nebov z hlediska stavebního, právního i z hlediska uzavřených nájemních smluv je současný stav v pořádku (rozsah uzavřených smluv odpovídá projektové dokumentaci). Ukládá TSBH toto p. Horákovi neprodleně sdělit.! Ukládá investiční a majetkové komisi, po prostudování již dříve zpracovaných studií lokality Zapeč, navrhnout komplexní řešení této lokality (kůlny, garáže, oplocení). V současné době nereflektuje na žádost obyvatel Zapče ohledně oplocení a ukládá TSBH toto jim sdělit.! Bere na vědomí statický posudek objektu čp. 61/I na Klicperově náměstí. Souhlasí se zakonzervováním stávajícího stavu s tím, že v případě příznivé finanční situace Města ukládá TSBH zařadit do investičních akcí příštího roku rekonstrukci tohoto objektu. Zároveň souhlasí s prodejem oken rezervovaných pro tento objekt při nejbližší aukci a ukládá správnímu odboru toto zajistit. Nebrání firemnímu označení na základě žádosti paní Urbanové.! Schvaluje uvedení do provozu nového systému úhrady stravného ve školní jídelně s účinností od s tím, že bude zakoupen objednávkový box v ceně ,- Kč včetně DPH a s tím, že vícenáklady (manipulační poplatky bank) bude hradit školní jídelna ze svého rozpočtu.! Schvaluje změnu výše poplatků v Městské knihovně a informačním středisku Chlumec nad Cidlinou s účinností od tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu.! Bere na vědomí informace starosty a p. Vosáhla ve věci zveřejňování inzerce v Chlumeckých listech a ukládá posouzení zveřejnitelnosti inzerátů provádět redakční radě.! Schvaluje Regulační zásady pro zástavbu lokality Spravedlnost předložené radě na 32. zasedání a nyní doplněné po konzultaci se zpracovatelem územního plánu o stanovení vnitroblokové čáry.! Bere na vědomí předložený návrh Rámcové smlouvy o zprostředkování - IDEAL REALITY Hradec Králové, spol. s r.o. s připomínkami uvedenými v zápise. Konečný návrh bude předložen radě na zasedání ! Souhlasí s úhradou částky Kč za opravu darovaných obrazů z paragrafu Loreta.! Bere na vědomí Usnesení OS HK ve věci vyklizení nemovitosti (Trnkovi). Ukládá TSBH manželům Trnkovým neprodleně sdělit, že Město v současné době nedisponuje žádným volným bytem.! Bere na vědomí informace starosty o možnosti získání dotace z fondu PHA- RE na rekonstrukci komunikace Spravedlnost a postupuje tento bod zastupitelstvu.! Bere na vědomí informace starosty ve věci rozšíření projektu Regenerace panelových sídlišv - řešení dopravy v klidu v ulici Zimova, Sadová a autobusové nádraží a postupuje toto k vyjádření zastupitelstvu.! Jmenuje (na základě žádosti Českého rybářského svazu MO Chlumec n.c.) za člena komise pro zájmovou činnost a sport člena MO ČRS p. Jana Jeřábka.! Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.922,- Kč z rozpočtové rezervy na účast dětí ZUŠ Chlumec n.c. na Chudeřickém festivalu.! Zpráva z komisí a výborů. a) RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání kontrolního výboru. b) RM bere na vědomí zprávu z kontroly kontrolního výboru v DDM Chlumec n.c. Na základě doporučení kontrolního výboru ukládá DDM kopírovat účtenky z registračních pokladen a přikládat je do účetnictví. c) RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise pro zájmovou činnost a sport. d) komise obchodní a CR - zápis č. 6 Bod 1. - RM rozhodla nenabízet opětovně pronájem nebytového prostoru v ul. U Starého hradu čp. 74/I v návaznosti na možnost rozšíření výkonu státní správy. Bod 2. - RM vybrala, na základě doporučení komise, jako nájemce nebytových prostor restaurace na koupališti p. Oldřicha Popka. Bod 3. - RM schválila s účinností od zvýšení pobytových tax v ubytovacím zařízení koupaliště tak, jak je uvedeno v zápise obchodní komise.! Různé. a) RM souhlasí s bezúplatným převodem tří lodí MO JUNÁK. Dvě lodě zatím zůstávají na koupališti. b) RM bere na vědomí informace starosty a vedoucí OVŽP o možné změně územního plánu v lokalitě 56. c) RM ukládá místostarostovi a tajemníkovi pokračovat v jednání s firmou Master Therm ve věci tepelných čerpadel pro objekty Města. d) RM bere na vědomí interpelaci p. Ryby ve věci využívání Slavíčkovy haly žáky základní školy. e) RM bere na vědomí výběr přepravce pro zájezd ZUŠ Chlumec n.c. do Španělska. f) RM bere na vědomí Pracovní řád zaměstnavatele Města Chlumec n. Cidl. g) RM ukládá místostarostovi ihned jednat ve věci nabídky České centrály cestovního ruchu - bezplatné umístění nabídek pro investory na webových stránkách centrály. h) RM ukládá MP průběžně monitorovat situaci využívání veřejného prostranství u areálu fy JIRY v Zapči. Ukládá místostarostovi ve spolupráci s tajemníkem p. Rybovi odpovědět. USNESENÍ ZE 13. MIMO- ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, konaného dne 7. dubna 2004 Zastupitelstvo města:! Schvaluje předložený návrh Regenerace panelového sídliště v Chlumci nad Cidlinou - řešení dopravy v klidu v ul. Zimova, Sadová a autobusové nádraží s tím, že preferuje realizaci lokality u autobusového nádraží v případě získání dotace z MMR ČR za minimálních finančních nákladů s tím, že parkoviště bude veřejně přístupné. Souhlasí s dokrytím nákladů na celý projekt ve výši minimálně 30 %, pokud bude získána subvence z programu Regenerace panelových sídlišv a to z nově přijatého úvěru.! Ukládá radě města ihned zadat zpracování projektu rekonstrukce ul. Spravedlnost včetně prodloužení až k titulnímu zařízení, požádat o stavební povolení na tuto akci a jednat se zástupci a.s. VčP HK o realizaci projektu plynovodu do průmyslové zóny tak, aby korespondoval s projektem zpracovávaným Ing. Kummerem. Souhlasí s dokrytím nákladů na tuto akci rovněž z nově přijatého úvěru.! Souhlasí se stažením původního návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve věci výstavby 2 x 12 bytových jednotek v ulici Sadová a Zimova. Souhlasí s pokračováním záměru výstavby v té samé lokalitě podáním nového návrhu na umístění stavby a na vydání stavebního povolení v souladu s platnými zákony a předpisy.! Nesouhlasí se zpoplatňováním změn územního plánu.! Schvaluje úplatný převod částí pozemkových parcel č. 949/2, ostatní plocha, ostatní komunikace výměře cca 22 m 2 a č. 950/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 92 m 2 v k.ú. Chlumec n.c. manželům Josefovi a Magdaleně Diviškovým za cenu 40,- Kč/m 2 u zatížené části a za cenu 300,- Kč/m 2 u části nezatížené s tím, že kolek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující a převodní daň a geometrický plán prodávající.! Souhlasí s bezúplatným převodem pozemkové parcely č. 1365/19, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1365 m 2 od Zdeňka Zitky a Ing. Weisserové na Město Chlumec n.c. s tím, že Město uhradí veškeré náklady spojené s převodem.! Schvaluje úplatný převod stavební parcely st o výměře 20 m 2 v k.ú. Chlumec n.c. vlastníkovi garáže za cenu převodní daně, tj. 100,- Kč s tím, že kolek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 500,- Kč uhradí nabyvatel.! Souhlasí se zápisem parcel dle PK 681 o výměře m 2 a 777 o výměře m 2 v k.ú. Chlumec n.c. do majetku Města Chlumec n.c.! Schvaluje předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2003 o systému shromažyování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem.! Deleguje dle 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., místostarostu Ing. arch. Jiřího Bučinu na valnou hromadu VaK a.s., Hradec Králové, která se bude konat ! Souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2 x 3.000,- Kč Michalovi a Tomášovi Čepelákovým (členové CIDLINA TEAM, vystupující pod hlavičkou MO ČRS Chlumec n.c.) na reprezentaci Chlumce n.c. ve Světovém poháru v lovu pstruha přívlačí v Itálii.! Bere na vědomí zápis finančního výboru č. 8 (bod 4. - lokalita Krašov) a ukládá radě zjistit další možnosti řešení zástavby lokality a návrh předložit do červnového zastupitelstva. 4 Chlumecké listy 4 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU JE VODA Z PŘÍRODNÍHO PRAMENE POD JÁNEČKEM PITNÁ? Na základě žádosti občanů nechalo Město Chlumec nad Cidlinou zpracovat rozbor vody z přírodního pramene Pod Jánečkem. Odběr vzorků a jejich následnou analýzu provedl Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, centrum hygienických laboratoří. Odběr vzorků byl proveden v ranních hodinách dne 16. února Z provedeného rozboru vyplývá, že voda z uvedeného zdroje je pitná, nebov splňuje limity pro pitnou vodu uvedené v příloze vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Všechny sledované ukazatele jsou hluboko v normě. Nutno ovšem upozornit, že tato voda není vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů, a to z důvodu překročení limitu dusičnanů pro kojeneckou vodu, který je 15 mg/l. Limit dusičnanů pro pitnou vodu je 50 mg/l. Zjištěné množství dusičnanů ve vzorku bylo 34 mg/l. Uvedené údaje mají pouze informativní charakter, vztahují se k datu odběru a nelze zaručit zhoršení kvality vody vlivem nástupu zemědělské sezóny. Pravidelné sledování kvality vody není v silách Města Chlumec nad Cidlinou. Radek Česák odbor výstavby a životního prostředí UNESE ZEMĚ NAŠE KROKY? Kanadští vědci podle nejnovějších výpočtů zjistili, že na jednoho pozemšvana připadá plocha asi 1,9 hektaru. Je to vlastně kus země, která poskytuje veškeré zdroje, ale také musí pohltit veškeré odpady. Toto číslo je zároveň hranicí životního stylu jednotlivce, který planetu nepřetěžuje. Budeme tomu říkat ekologická stopa. Jak jsme na tom: ČR - ekologická stopa = 4,8 USA - ekologická stopa = 9,7 Kanada - ekologická stopa = 8,8 Bangladéž - ekologická stopa = 0,5 Indie - ekologická stopa = 0,8 průměrný pozemšvan = 2,3 z toho vyplývá, že nejhůře se k planetě chovají země bohaté, nejlépe chudé. Příklad: V 70. letech biologové předpověděli, že je nutné pro udržitelný vývoj arktických tresek snížit výlov na 26 %. Bohužel jejich prognózy nebyly brány vážně, takže na konci 80. let skutečně došlo ke zhroucení tresčí populace. Rybáři zůstali bez práce. Podobně by se dalo říci, kolik lesa se smí vykácet, kolik zvěře je možné vystřílet, kolik půdy se ještě může zastavět. Takové otázky by si měl klást každý dobrý hospodář a podnikatel. Dále nutno říci, že nadměrnou těžbou čehokoliv zvětšujeme svoji ekologickou stopu. U nás v kraji jsou to např. známá jezera s těžbou písku, proti kterým snad nikdo nebojuje. V dřívějších dobách se většina písku těžila z řek, čímž se řeky zároveň prohlubovaly a čistily. Zemědělství: Rajčata ze skleníku, myšleno na jednotku plochy, mají výnosy 10x větší než na poli. Po započtení všech zdrojů vyjde ek. stopa asi 20x větší, než na poli (světlo, otop atd.). Jablka z dovozu: Radujeme se z toho, že jsou často levnější než ta trhaná za humny, ale z dopadu na životní prostředí už tento fakt radostný není. Každý kilometr, který tato jablka turisté urazí, znamená větší ekologickou zátěž. V sousedním Německu se už malé děti ve škole učí, co umíme doma vyrobit, doma koupit. Cestování: Samotný řidič, jedoucí do práce 5 km, zatěžuje životní prostředí 4x více než ten, jenž jede autobusem, a 9x více než cyklista. Pet láhve - versus skleněné: Skleněná láhev se dá v průměru použít 40x. Pet láhev zanechá mnohem větší ekologickou stopu, následuje buy skladování, recyklace, případně spalování. Každý z nás může udělat něco, co může naše prostředí zatěžovat co nejméně. Až příště půjdeme volit, dáme hlas takovým lidem, kteří umí řídit ekonomiku a život země aspoň trochu rozumně. Jindřich Celler TROCHA HUMORU Já jsem uzřela světlo světa před třiceti roky, říká jedna paní přítelkyni. Chudinko - to jsi byla prvních patnáct let slepá? Mluvil jsem v noci ze spaní? ptá se po ránu manžel. Ano, přitakává mu žena. To je opravdu divné! kroutí manžel hlavou, jak jsem se mohl dostat ke slovu, když se mi zdálo o tobě? Dvě přítelkyně se potkají po dlouhé době, a tak si mají o čem povídat: Tak ty jsi už deset let vdaná... A je to tvoje manželství švastné? Nebo jsi už někdy pomýšlela na rozvod? Na rozvod jsem nemyslela nikdy, ujišvuje druhá, jenom na vraždu! Moje sekretářka je jako vlaštovka, chlubí se vedoucí. Tak pilná? Kdepak - pořád sedí na telefonním drátě... A tey, Jiříčku, pěkně spinkej. A kdybys v noci něco potřeboval zavolej: - Mami - a tatínek hned přijde! Kam tak pospícháš? Běžím domů. Musím uvařit večeři. Ale, snad není manželka nemocná? Nemocná není, ale je hladová. LV 6 Chlumecké listy 4 /

5 MĚSTSKÁ POLICIE ZE SLUŽEBNÍ KNIHY MĚSTSKÉ POLICIE " Na hlídku MP se obrátili s žádostí o pomoc občané, kterým voda z tajícího sněhu z polí zaplavovala dvory domů. Bylo zjištěno, že je zatopena i silnice a hrozilo nebezpečí dopravní nehody. Hlídka přivolala na místo hasiče, kteří svedli většinu vody do kanalizace, a bylo zajištěno příslušné dopravní značení. " Hlídkou MP byla při obchůzce zjištěna na břehu Starochlumeckého rybníka černá skládka, v které bylo zjištěno dostatečné množství důkazního materiálu pro odhalení pachatele, který byl následně vyzván k odklizení odpadu a řešen pro přestupek v blokovém řízení. " Hlídka MP se na upozornění dostavila na místo dopravní nehody, při které řidič nákladního vozidla poškodil přesahujícím nákladem jiné zaparkované vozidlo a z místa nehody odjel. Dík svědectví všímavých občanů bylo zjištěno jak vozidlo, tak i totožnost řidiče. Dopravní nehoda byla předána k šetření PČR. " Hlídkou MP bylo zjištěno odkládání sutě mimo vyhrazená místa, a to stavebníkem, který následně na to tvrdil, že to má povoleno od majitele pozemku. Vzhledem k tomu, že žádný z dotčených orgánů, který by mohl podobnou věc umožnit, o ničem nevěděl, byla věc předána odboru výstavby a životního prostření městského úřadu. " Na hlídky MP se obrátilo větší množství občanů, kteří v nedávné minulosti půjčili menší finanční částku muži, který pod různými záminkami požadoval půjčku, ale peníze již, ve většině případů, nevrátil. Všichni podvedení byli zaregistrováni a vzhledem k tomu, že v součtu částka přesahovala trestní hranici, byla věc předána k šetření PČR jako podezření z trestného činu. " Hlídka MP zasahovala v pozdních nočních hodinách při pouliční potyčce skupiny mladíků. V dalším protiprávním jednání jim bylo razantně zabráněno a vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění zúčastněných byl původce střetu řešen pro přestupek v blokovém řízení. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek 8 Chlumecké listy 4 /

6 JSTE V OBRAZE? JSTE V OBRAZE? INFORMACE O UKONČENÍ ČINNOSTI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ Na základě rozhodnutí valné hromady Novobydžovské nemocnice a.s. ze dne dojde k k ukončení činnost dětského oddělení Novobydžovské nemocnice a.s., včetně činnost tzv. specializovaných poraden. K dojde k uzavření lůžkového oddělené akutní i následné péče. Dle aktuálního zdravotního stavu budou pacienti buy předáni do domácího ošetřování, či přeloženi do jiného zdravotnického zařízení, které jim poskytne adekvátní péči. Předběžně byla oslovena přednostka Dětské kliniky FN Hradec Králové doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. a primářka dětského oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s. MUDr. Ivana Peštová s žádostí o spolupráci. Obě přislíbily pomoc při zajištění kontinuity péče o pacienty. K nemocnice přestává provozovat specializované poradny. Všem praktickým lékařům pro děti a dorost je rozesílán dopis, ve kterém je o nově vzniklé situaci informujeme a upozorňujeme na existenci nejbližších pracovišv, která jsou schopna potřebnou péči zajistit (Dětská klinika FN Hradec Králové, Oblastní nemocnice Jičín a.s., privátní alergologická poradna MUDr. Horkého Nový Bydžov). Zdravotní karta bude zaslána nově zvolenému specialistovi na základě písemné žádosti buy jeho nebo rodičů dítěte. K bude ukončen provoz dětského střediska pro děti a dorost MUDr. Šafaříkové. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo žádným z praktických lékařů pro děti a dorost iniciováno vypsání výběrového řízení na poskytování této péče, je nutné, aby došlo k registraci dětí u jiného praktického lékaře pro děti a dorost tak, aby byla zachována kontinuita péče o děti. Zdravotní karta bude zaslána nově zvolenému lékaři na základě písemné žádosti tohoto lékaře nebo rodičů dítěte. Přehled praktických lékařů pro děti a dorost v regionu: MUDr. Jana Vaníčková Malátova 488, Nový Bydžov, tel MUDr. Ludmila Navrátilová Malátova 488, Nový Bydžov, tel MUDr. Stanislava Heroutová MUDr. Eva Horká U střediska 100, Smidary, tel MUDr. Alena Melicharová Palackého 60, Nechanice, MUDr. Štefan Hrunka Pernštýnská 127/I, Chlumec n. Cidlinou, tel MUDr. Lubomír Novák Pernštýnská 127/I, Chlumec n. Cidlinou, tel Během měsíce dubna a května bude zajištěn nepřetržitý provoz dětské ambulance ve stávajících prostorách, v budově interny - přízemí. V této době bude provedena studie vytíženosti a potřebnosti dětské ambulance v naší nemocnici a na jejím základě bude dále rozhodnuto o provozu této ambulance. Po dobu studie bude ambulance v provozu celých 24 hodin každý den v týdnu včetně sobot, nedělí a svátků. V pracovní době, tj. od 7.00 do hod., budeme vyžadovat doporučení praktického lékaře. Mimo pracovní dobu budou Vaše děti samozřejmě ošetřeny bez doporučení. Nic se nemění na provozu ostatních oddělení a poraden nemocnice. A nic se také nemění na dostupnosti RLP, RZP a LSPP v regionu. MUDr. Jana Fischerová Ředitelka Novobydžovské nemocnice a.s. VÍTE, ŽE... se konečně začalo s výstavbou dálničního obchvatu města. Bylo vytyčeno staveniště dálničních mostů Olešnice a Rakousy. foto Antonín Fibigr 3000 VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST V KOLÍNĚ Důležitým tématem posledních měsíců je nezaměstnanost. V České republice není příliš mnoho regionů, které by nabízely větší množství volných pracovních míst. Jedním takovým pozitivním ostrovem však je Kolín, průmyslová zóna Ovčáry. Automobilka TPCA zde počátkem roku 2005 zahajuje výrobu automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen. Nyní se prostory TPCA zaplňují nejnovější technologií a současně probíhá masový nábor zaměstnanců do výroby. Někteří lidé žijí v domnění, že pro práci v automobilce je třeba mít již obdobnou pracovní zkušenost. Není tomu tak! Automobilka potřebuje především lidi, kteří pracovat opravdu chtějí! Vzdělání nebo vyučení v určitém oboru nehrají hlavní roli. Jak vyrábět automobily Vás v TPCA naučí za pár týdnů. Ne nadarmo říkají uchazečům: Přijyte si vyrobit svůj automobil! Velkou, možná životní šanci mají absolventi, kteří se při hledání zaměstnání potýkají se svou nedostatečnou praxí. K získání práce v nové automobilce je třeba vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání. Ten je k dispozici v náborovém centru automobilky nebo na jejich webových stránkách. Můžete také kontaktovat náborové centrum telefonicky a dotazník si vyžádat. Pro uchazeče o zaměstnání byla zřízena zelená linka pro volání ZDARMA. Zde se dozvíte veškeré základní informace o možnostech zaměstnání v automobilce. Každý uchazeč o zaměstnání v automobilce, včetně dělnických profesí, musí projít výběrovým řízením. V Čechách to není příliš obvyklé, nicméně i tento požadavek prověří, kdo má o práci opravdový zájem. Kdo neváhá, má již z části vyhráno. Výběrové řízení slouží i ke zjištění, jaké jsou Vaše přednosti a jaká práce bude pro Vás byla tou nejlepší. Již ve výběrovém řízení máte možnost okusit opravdovou týmovou práci, některá cvičení absolvujete společně s dalšími uchazeči. Na závěr testů a praktických cvičení uchazeče čeká finální pohovor. Pokud uspějete, bude Vám nabídnuto místo. Pro ty, kteří nedostanou přímou a konkrétní nabídku, to však neznamená, že již v TPCA pracovat nemohou. Všichni uchazeči jsou i nadále vedeni v databázi uchazečů a mohou být kontaktováni později. V okolí Kolína jsme zjišvovali, co se o novém zaměstnavateli v kraji říká. Jedna z odpovědí byla, že se tam lidé učí šroubovat šroubky a matičky. Ano, i s takovou formou praktického testu se můžete setkat. Tento test nemá za úkol nic jiného, než prověřit šikovnost rukou ve spolupráci s hlavou a ukázat uchazečům, že i takové jednoduché úkoly mají své stanovené pracovní postupy, které pak celý úkon velmi zjednodušují. Ve spolupráci s úřady práce i s městskými a obecními úřady automobilka TPCA připravuje pravidelná setkání s uchazeči v širokém okolí Kolína. Na těchto informačních dnech mají uchazeči příležitost dozvědět se velké množství poznatků o možnostech zaměstnání. Mohou přímo zde vyplnit dotazník uchazeče a učinit tak první krok k získání dobrého místa. Automobilka se chystá nabídnout volná místa také uchazečům z regionů s vysokou nezaměstnaností, jako je např. Ostravsko, kde se uchazeči potýkají s problémy své úzce zaměřené kvalifikace. Tento problém v TPCA odpadá. Jak překonat vzdálenost Ostrava - Kolín apod.? Touto problematikou se automobilka zabývá společně s městem Kolín. V loňském roce schválila vláda ČR finanční dotaci na výstavbu nových bytů v Kolíně. Při nedávném slavnostním otevření administrativní části automobilky učinilo město Kolín, reprezentované starostou panem Kaislerem, společně s managementem spol. TPCA následující společné prohlášení: Vzhledem k tomu, že poptávka po pracovní síle pro průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry překročila možnosti nabídky v regionu, přislíbila vláda ČR a město Kolín zajistit výstavbu 850 bytů. Tyto byty budou určeny především pro zaměstnance TPCA. Přidělování bytů bude prováděno podle kritérií vypracovaných společně městem Kolín a TPCA. Prvních 64 bytů bude k dispozici v červnu 2004 a tyto byty pokryjí akutní potřebu bydlení zaměstnanců a zahraničních školitelů. Další byty budou předány ve dvou fázích bytů do konce roku 2004 a 559 bytů v červnu Půjde o byty s regulovaným nájemným. Výstavba bytů je klíčovou podmínkou plynulého náboru nových pracovníků, nebov plán výstavby a plán náboru pracovních sil jsou úzce provázány. TPCA pevně věří, že město Kolín včas splní své závazky ohledně zajištění bydlení. Na základě tohoto prohlášení můžeme říci, že i tento krok, stejně jako samotná investice TPCA v České republice a vytvoření takového počtu nových pracovních míst, nemá mezi zahraničními investory v ČR obdoby. Výstavba bytů je dalším potvrzením principu, že zaměstnanci jsou v TPCA na prvním místě. Pokud Vás tyto informace zaujaly, kontaktujte náborové centrum automobilky na zelené lince pro uchazeče - volejte zdarma nebo písemně na adrese TPCA, Tyršova ul., Kolín 2. TV 10 Chlumecké listy 4 /

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ?

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHLUMCI NAD CIDLINOU fotografie k článku na straně 11

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více