USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELIKONOCE V LORETĚ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004 Rada města:! Vybrala do funkce vedoucího kina s účinností od pí Irenu Bereščákovou.! Souhlasí s přesunem kontejnerů na separovaný odpad z bezpečnostních důvodů od PENNY Marketu na druhou stranu parkoviště směrem do ul. 9. května.! Bere na vědomí zápis z jednání ve věci rekonstrukce části komunikace I. třídy E 67 v úseku Klicperovo nám. od budovy radnice po světelnou křižovatku včetně žádosti o generální opravu komunikace, která byla zaslána na ŘSD ČR, Hradec Králové.! Ukládá TSBH neprodleně zjistit stav komunikace v ul. Rooseveltova (od domu p. Vilgoše až k lesu) a v ul. Palackého (zadní cesta k p. Šulcovi) a dle zjištěného stavu realizovat opravy.! Ukládá TSBH do rady 5.4. předložit harmonogram údržbových prací jednotlivých ulic.! Souhlasí s trvalým zapůjčením cca 20 pytlů včetně písku p. Šulcovi jako prostředek k okamžitému zabezpečení nemovitosti v případě hrozících záplav a ukládá TSBH zápůjčku po dohodě s p. Šulcem realizovat.! Souhlasí s uvolněním částky ,51 Kč + DPH na realizaci chodníku v ul. Zapečské.! Souhlasí s uvolněním částky cca ,- Kč z rozpočtu na umístění 2 ks nových sloupů veřejného osvětlení v ul. Zapečské a 1 ks použitého sloupu přímo ve dvoře v Zapči.! Ruší, na základě vyjádření Ing. Kummera, své rozhodnutí ze 31. usnesení rady - bod 5., druhá část. Materiál Ing. Kummera bere na vědomí.! Ukládá OSMI jednat s Ing. Kryžem o prodeji pozemku p.p.č. 628/4 a část p.p.č 628/1 v k.ú. Chlumec n.c. za cenu 5.000,- Kč s tím, že Ing. Kryže uhradí náklady na geometrický plán a vklad do katastru. V případě souhlasu Ing. Kryže toto předložit zastupitelstvu.! Podklady OSMI pro 33. zasedání rady. Bod 1. - RM doporučuje kupní cenu částí p.p.č. 950/3 a 949/2 o výměře cca 114 m 2 ve výši 40,- Kč/m 2 u zatížené části a 300,- Kč/m 2 u nezatížené části s tím, že Město uhradí geometrický plán. Ukládá OSMI toto projednat s Diviškovými, následně záměr prodeje zveřejnit a poté předložit zastupitelstvu. Bod 2. - RM ukládá OSMI ihned vyvěsit nabídku prodeje bytu čp. 511/IV v ul. B. Němcové na úřední desce, na www stránkách Města, v Chlumeckých listech a formou hlášení v městském rozhlase s tím, že minimální nabídková cena je 1 mil. Kč, cena musí být v plné výši uhrazena do tří měsíců od podpisu kupní smlouvy, nejdéle však do srpna 2004 a nabídky se přijímají do do hod. RM schválila komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Iva Uchytilová, pí Jana Tučková a Ing. Čeněk Kodejška. a) RM souhlasí s prodloužením nájemní na pronájem prostor v městském zdravotním středisku MUDr. Janu Švorcovi na dobu neurčitou a ukládá OSMI uzavřít s MUDr. Švorcem do konce března dodatek k nájemní smlouvě. b) RM souhlasí s úhradou zvýšeného nájmu (2.320,- Kč) za pozemek pod prodejnou v Pamětníku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. c) RM ukládá OSMI ihned vyvěsit nabídku pronájmu restaurace na koupališti za stejných podmínek, jako tomu bylo doposud s tím, že nabídky se přijímají do do hod.! Bere na vědomí zápis z jednání o protipovodňové ochranné hrázce u Cidliny a ukládá sl. Čáslavské připravit žádost na Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ohledně dořešení této hrázky na základě výše uvedeného zápisu.! Bere na vědomí informace starosty a Ing. Uchytilové ve věci odkanalizování Zapečského dvora.! Bere na vědomí výsledek průzkumu nakládání s odpady s tím, že ukládá OVŽP doplnit do konce května informace o restauračních zařízeních (mimo Sokolovnu a ASTRU, které mají své kontejnery). Zároveň ukládá OVŽP neprodleně provést propagační kampaň formou dopisu, ve kterém budou právnickým i fyzickým osobám připomenuty jejich povinnosti vztahující se k nakládání s odpady v prodejnách a pohostinských zařízeních.! Bere na vědomí informace o zastavitelnosti pozemku v Palackého ulici 37/III. Ukládá starostovi oslovit majitelku pozemku ohledně ceny a zároveň ukládá místostarostovi předložit do odhad výše nákladů na demolici.! Uděluje souhlas Mgr. Janu Horníkovi k provedení opatření vedoucích k ochraně a obnově základních funkcí krajiny (kosení lehkou technikou, odstranění náletu do 2 m výšky, asanace zásypu zrní a plev). Ukládá OSMI do příští rady doplnit přílohu tohoto souhlasu - konkrétní pozemky.! Zprávy z komisí a výborů. Záznam o kontrole kontrolního výboru (vyřizování stížností a poskytování informací) rada bere na vědomí a na základě doporučení výboru ukládá bezpečnostní a pořádkové komisi prověřit do účinnost opatření přijatých k řešení podání občanů - hluk Express baru Panter a průjezd Čelakovského ulicí.! Různé. a) RM bere na vědomí informaci starosty o odstoupení druhé strany od Dohody o spolupráci na řešení problematiky brownfields v lokalitě Vojenský sklad PHM. b) RM předkládá zastupitelstvu informaci o Rozhodnutí KÚ KHK zrušit rozhodnutí Stavebního úřadu Chlumec nad Cidl., kterým byla povolena Výstavba bytových domů B1 a B2 o kapacitě 2 x 12 malometrážních bytů včetně přípojek na inženýrské sítě na pozemku pozemková parcela číslo 1309/12 v k.ú. Chlumec nad Cidlinou a doporučuje zastupitelstvu schválit vedení nového stavebního řízení v téže věci. c) RM bere na vědomí dopis ředitelky KÚ KHK JUDr. Křečkové ve věci delegování výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání a územního plánování. d) RM souhlasí s použitím znaku Města Chlumec nad Cidlinou na sérii pohlednic se znaky pro Královéhradecký kraj na základě žádosti Jiřího Směšného - SPRINT made in pulbicity. 2 Chlumecké listy 4 /

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU e) RM ukládá vedoucí muzea Loreta paní Krátké sdělit ihned KÚ KHK - odboru cestovního ruchu informace o Loretě, které budou zveřejněny v publikaci zaměřené na muzea, galerie, rozhledny a technické památky. f) RM souhlasí se zahájením projektu kulturní naučné stezky Město v zahradách, na který Město obdrželo z grantového programu KÚ KHK - Budování a úpravy naučných stezek dotaci ve výši ,- Kč. Ukládá finančnímu odboru zajistit z rozpočtu zbývajících cca ,- Kč. g) RM souhlasí s umístěním reklamního poutače fy REKOM Nový Bydžov na sloupu veřejného osvětlení v ul. Pražská s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené PČR a stavebním úřadem. USNESENÍ ZE 34. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 5. dubna 2004 Rada města:! Souhlasí s úpravou komunikace Čelakovského v letních měsících recyklinem s tím, že rozsah úpravy bude upřesněn na základě doporučení investiční komise. Ukládá TSBH ihned odpovědět na písemnou žádost p. Biena o vyspravení obecní cesty, která je součástí materiálů minulé rady.! Požaduje opravu chodníků u domu E a F v souladu s projektovou dokumentací a ukládá OSMI v tomto smyslu ihned jednat.! Schvaluje předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2003 o systému shromažyování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem a předkládá jej ke schválení zastupitelstvu.! Podklady OSMI pro 34. zasedání rady. Bod 1. - RM bere na vědomí žádost vlastníků v Zapečském dvoře a ukládá investiční a majetkové komisi zvážit možnosti řešení Zapečského dvora. Návrh řešení předložit do rady a) RM souhlasí (na základě žádosti p. Urbana) s tím, aby pan Urban i nadále udržoval pozemek u zámku (parcela 946/1). b) RM netrvá na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na kabel telekomunikační sítě k DPS II. c) RM bere na vědomí zpětný převod st.p v k.ú. Chlumec n.c. (garáž p. Líbala) a doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej tohoto pozemku za cenu schválenou na 12. zasedání ZM (bod 6.). d) RM doporučuje zastupitelstvu ke schválení převod PK parcel 681 a 777 v k.ú. Chlumec n.c. do vlastnictví Města (historický majetek obce). e) RM bere na vědomí písemné stanovisko Ing. arch. Zimy ve věci revize agregátů (Slavíčkova hala). Ukládá OSMI do příští rady zjistit možnost využití plošiny TSBH. f) RM bere na vědomí zahájení územního řízení v lokalitě Vrchlického (Ing. Kubík, Kyceltovi) a ukládá OSMI a OVŽP vést jednání v intencích usnesení bodu 18.B) 12. zasedání zastupitelstva.! Nevyhovuje žádosti p. Františka Horáka, nebov z hlediska stavebního, právního i z hlediska uzavřených nájemních smluv je současný stav v pořádku (rozsah uzavřených smluv odpovídá projektové dokumentaci). Ukládá TSBH toto p. Horákovi neprodleně sdělit.! Ukládá investiční a majetkové komisi, po prostudování již dříve zpracovaných studií lokality Zapeč, navrhnout komplexní řešení této lokality (kůlny, garáže, oplocení). V současné době nereflektuje na žádost obyvatel Zapče ohledně oplocení a ukládá TSBH toto jim sdělit.! Bere na vědomí statický posudek objektu čp. 61/I na Klicperově náměstí. Souhlasí se zakonzervováním stávajícího stavu s tím, že v případě příznivé finanční situace Města ukládá TSBH zařadit do investičních akcí příštího roku rekonstrukci tohoto objektu. Zároveň souhlasí s prodejem oken rezervovaných pro tento objekt při nejbližší aukci a ukládá správnímu odboru toto zajistit. Nebrání firemnímu označení na základě žádosti paní Urbanové.! Schvaluje uvedení do provozu nového systému úhrady stravného ve školní jídelně s účinností od s tím, že bude zakoupen objednávkový box v ceně ,- Kč včetně DPH a s tím, že vícenáklady (manipulační poplatky bank) bude hradit školní jídelna ze svého rozpočtu.! Schvaluje změnu výše poplatků v Městské knihovně a informačním středisku Chlumec nad Cidlinou s účinností od tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu.! Bere na vědomí informace starosty a p. Vosáhla ve věci zveřejňování inzerce v Chlumeckých listech a ukládá posouzení zveřejnitelnosti inzerátů provádět redakční radě.! Schvaluje Regulační zásady pro zástavbu lokality Spravedlnost předložené radě na 32. zasedání a nyní doplněné po konzultaci se zpracovatelem územního plánu o stanovení vnitroblokové čáry.! Bere na vědomí předložený návrh Rámcové smlouvy o zprostředkování - IDEAL REALITY Hradec Králové, spol. s r.o. s připomínkami uvedenými v zápise. Konečný návrh bude předložen radě na zasedání ! Souhlasí s úhradou částky Kč za opravu darovaných obrazů z paragrafu Loreta.! Bere na vědomí Usnesení OS HK ve věci vyklizení nemovitosti (Trnkovi). Ukládá TSBH manželům Trnkovým neprodleně sdělit, že Město v současné době nedisponuje žádným volným bytem.! Bere na vědomí informace starosty o možnosti získání dotace z fondu PHA- RE na rekonstrukci komunikace Spravedlnost a postupuje tento bod zastupitelstvu.! Bere na vědomí informace starosty ve věci rozšíření projektu Regenerace panelových sídlišv - řešení dopravy v klidu v ulici Zimova, Sadová a autobusové nádraží a postupuje toto k vyjádření zastupitelstvu.! Jmenuje (na základě žádosti Českého rybářského svazu MO Chlumec n.c.) za člena komise pro zájmovou činnost a sport člena MO ČRS p. Jana Jeřábka.! Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.922,- Kč z rozpočtové rezervy na účast dětí ZUŠ Chlumec n.c. na Chudeřickém festivalu.! Zpráva z komisí a výborů. a) RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání kontrolního výboru. b) RM bere na vědomí zprávu z kontroly kontrolního výboru v DDM Chlumec n.c. Na základě doporučení kontrolního výboru ukládá DDM kopírovat účtenky z registračních pokladen a přikládat je do účetnictví. c) RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise pro zájmovou činnost a sport. d) komise obchodní a CR - zápis č. 6 Bod 1. - RM rozhodla nenabízet opětovně pronájem nebytového prostoru v ul. U Starého hradu čp. 74/I v návaznosti na možnost rozšíření výkonu státní správy. Bod 2. - RM vybrala, na základě doporučení komise, jako nájemce nebytových prostor restaurace na koupališti p. Oldřicha Popka. Bod 3. - RM schválila s účinností od zvýšení pobytových tax v ubytovacím zařízení koupaliště tak, jak je uvedeno v zápise obchodní komise.! Různé. a) RM souhlasí s bezúplatným převodem tří lodí MO JUNÁK. Dvě lodě zatím zůstávají na koupališti. b) RM bere na vědomí informace starosty a vedoucí OVŽP o možné změně územního plánu v lokalitě 56. c) RM ukládá místostarostovi a tajemníkovi pokračovat v jednání s firmou Master Therm ve věci tepelných čerpadel pro objekty Města. d) RM bere na vědomí interpelaci p. Ryby ve věci využívání Slavíčkovy haly žáky základní školy. e) RM bere na vědomí výběr přepravce pro zájezd ZUŠ Chlumec n.c. do Španělska. f) RM bere na vědomí Pracovní řád zaměstnavatele Města Chlumec n. Cidl. g) RM ukládá místostarostovi ihned jednat ve věci nabídky České centrály cestovního ruchu - bezplatné umístění nabídek pro investory na webových stránkách centrály. h) RM ukládá MP průběžně monitorovat situaci využívání veřejného prostranství u areálu fy JIRY v Zapči. Ukládá místostarostovi ve spolupráci s tajemníkem p. Rybovi odpovědět. USNESENÍ ZE 13. MIMO- ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, konaného dne 7. dubna 2004 Zastupitelstvo města:! Schvaluje předložený návrh Regenerace panelového sídliště v Chlumci nad Cidlinou - řešení dopravy v klidu v ul. Zimova, Sadová a autobusové nádraží s tím, že preferuje realizaci lokality u autobusového nádraží v případě získání dotace z MMR ČR za minimálních finančních nákladů s tím, že parkoviště bude veřejně přístupné. Souhlasí s dokrytím nákladů na celý projekt ve výši minimálně 30 %, pokud bude získána subvence z programu Regenerace panelových sídlišv a to z nově přijatého úvěru.! Ukládá radě města ihned zadat zpracování projektu rekonstrukce ul. Spravedlnost včetně prodloužení až k titulnímu zařízení, požádat o stavební povolení na tuto akci a jednat se zástupci a.s. VčP HK o realizaci projektu plynovodu do průmyslové zóny tak, aby korespondoval s projektem zpracovávaným Ing. Kummerem. Souhlasí s dokrytím nákladů na tuto akci rovněž z nově přijatého úvěru.! Souhlasí se stažením původního návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve věci výstavby 2 x 12 bytových jednotek v ulici Sadová a Zimova. Souhlasí s pokračováním záměru výstavby v té samé lokalitě podáním nového návrhu na umístění stavby a na vydání stavebního povolení v souladu s platnými zákony a předpisy.! Nesouhlasí se zpoplatňováním změn územního plánu.! Schvaluje úplatný převod částí pozemkových parcel č. 949/2, ostatní plocha, ostatní komunikace výměře cca 22 m 2 a č. 950/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 92 m 2 v k.ú. Chlumec n.c. manželům Josefovi a Magdaleně Diviškovým za cenu 40,- Kč/m 2 u zatížené části a za cenu 300,- Kč/m 2 u části nezatížené s tím, že kolek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující a převodní daň a geometrický plán prodávající.! Souhlasí s bezúplatným převodem pozemkové parcely č. 1365/19, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1365 m 2 od Zdeňka Zitky a Ing. Weisserové na Město Chlumec n.c. s tím, že Město uhradí veškeré náklady spojené s převodem.! Schvaluje úplatný převod stavební parcely st o výměře 20 m 2 v k.ú. Chlumec n.c. vlastníkovi garáže za cenu převodní daně, tj. 100,- Kč s tím, že kolek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 500,- Kč uhradí nabyvatel.! Souhlasí se zápisem parcel dle PK 681 o výměře m 2 a 777 o výměře m 2 v k.ú. Chlumec n.c. do majetku Města Chlumec n.c.! Schvaluje předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2003 o systému shromažyování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem.! Deleguje dle 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., místostarostu Ing. arch. Jiřího Bučinu na valnou hromadu VaK a.s., Hradec Králové, která se bude konat ! Souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2 x 3.000,- Kč Michalovi a Tomášovi Čepelákovým (členové CIDLINA TEAM, vystupující pod hlavičkou MO ČRS Chlumec n.c.) na reprezentaci Chlumce n.c. ve Světovém poháru v lovu pstruha přívlačí v Itálii.! Bere na vědomí zápis finančního výboru č. 8 (bod 4. - lokalita Krašov) a ukládá radě zjistit další možnosti řešení zástavby lokality a návrh předložit do červnového zastupitelstva. 4 Chlumecké listy 4 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU JE VODA Z PŘÍRODNÍHO PRAMENE POD JÁNEČKEM PITNÁ? Na základě žádosti občanů nechalo Město Chlumec nad Cidlinou zpracovat rozbor vody z přírodního pramene Pod Jánečkem. Odběr vzorků a jejich následnou analýzu provedl Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, centrum hygienických laboratoří. Odběr vzorků byl proveden v ranních hodinách dne 16. února Z provedeného rozboru vyplývá, že voda z uvedeného zdroje je pitná, nebov splňuje limity pro pitnou vodu uvedené v příloze vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Všechny sledované ukazatele jsou hluboko v normě. Nutno ovšem upozornit, že tato voda není vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů, a to z důvodu překročení limitu dusičnanů pro kojeneckou vodu, který je 15 mg/l. Limit dusičnanů pro pitnou vodu je 50 mg/l. Zjištěné množství dusičnanů ve vzorku bylo 34 mg/l. Uvedené údaje mají pouze informativní charakter, vztahují se k datu odběru a nelze zaručit zhoršení kvality vody vlivem nástupu zemědělské sezóny. Pravidelné sledování kvality vody není v silách Města Chlumec nad Cidlinou. Radek Česák odbor výstavby a životního prostředí UNESE ZEMĚ NAŠE KROKY? Kanadští vědci podle nejnovějších výpočtů zjistili, že na jednoho pozemšvana připadá plocha asi 1,9 hektaru. Je to vlastně kus země, která poskytuje veškeré zdroje, ale také musí pohltit veškeré odpady. Toto číslo je zároveň hranicí životního stylu jednotlivce, který planetu nepřetěžuje. Budeme tomu říkat ekologická stopa. Jak jsme na tom: ČR - ekologická stopa = 4,8 USA - ekologická stopa = 9,7 Kanada - ekologická stopa = 8,8 Bangladéž - ekologická stopa = 0,5 Indie - ekologická stopa = 0,8 průměrný pozemšvan = 2,3 z toho vyplývá, že nejhůře se k planetě chovají země bohaté, nejlépe chudé. Příklad: V 70. letech biologové předpověděli, že je nutné pro udržitelný vývoj arktických tresek snížit výlov na 26 %. Bohužel jejich prognózy nebyly brány vážně, takže na konci 80. let skutečně došlo ke zhroucení tresčí populace. Rybáři zůstali bez práce. Podobně by se dalo říci, kolik lesa se smí vykácet, kolik zvěře je možné vystřílet, kolik půdy se ještě může zastavět. Takové otázky by si měl klást každý dobrý hospodář a podnikatel. Dále nutno říci, že nadměrnou těžbou čehokoliv zvětšujeme svoji ekologickou stopu. U nás v kraji jsou to např. známá jezera s těžbou písku, proti kterým snad nikdo nebojuje. V dřívějších dobách se většina písku těžila z řek, čímž se řeky zároveň prohlubovaly a čistily. Zemědělství: Rajčata ze skleníku, myšleno na jednotku plochy, mají výnosy 10x větší než na poli. Po započtení všech zdrojů vyjde ek. stopa asi 20x větší, než na poli (světlo, otop atd.). Jablka z dovozu: Radujeme se z toho, že jsou často levnější než ta trhaná za humny, ale z dopadu na životní prostředí už tento fakt radostný není. Každý kilometr, který tato jablka turisté urazí, znamená větší ekologickou zátěž. V sousedním Německu se už malé děti ve škole učí, co umíme doma vyrobit, doma koupit. Cestování: Samotný řidič, jedoucí do práce 5 km, zatěžuje životní prostředí 4x více než ten, jenž jede autobusem, a 9x více než cyklista. Pet láhve - versus skleněné: Skleněná láhev se dá v průměru použít 40x. Pet láhev zanechá mnohem větší ekologickou stopu, následuje buy skladování, recyklace, případně spalování. Každý z nás může udělat něco, co může naše prostředí zatěžovat co nejméně. Až příště půjdeme volit, dáme hlas takovým lidem, kteří umí řídit ekonomiku a život země aspoň trochu rozumně. Jindřich Celler TROCHA HUMORU Já jsem uzřela světlo světa před třiceti roky, říká jedna paní přítelkyni. Chudinko - to jsi byla prvních patnáct let slepá? Mluvil jsem v noci ze spaní? ptá se po ránu manžel. Ano, přitakává mu žena. To je opravdu divné! kroutí manžel hlavou, jak jsem se mohl dostat ke slovu, když se mi zdálo o tobě? Dvě přítelkyně se potkají po dlouhé době, a tak si mají o čem povídat: Tak ty jsi už deset let vdaná... A je to tvoje manželství švastné? Nebo jsi už někdy pomýšlela na rozvod? Na rozvod jsem nemyslela nikdy, ujišvuje druhá, jenom na vraždu! Moje sekretářka je jako vlaštovka, chlubí se vedoucí. Tak pilná? Kdepak - pořád sedí na telefonním drátě... A tey, Jiříčku, pěkně spinkej. A kdybys v noci něco potřeboval zavolej: - Mami - a tatínek hned přijde! Kam tak pospícháš? Běžím domů. Musím uvařit večeři. Ale, snad není manželka nemocná? Nemocná není, ale je hladová. LV 6 Chlumecké listy 4 /

5 MĚSTSKÁ POLICIE ZE SLUŽEBNÍ KNIHY MĚSTSKÉ POLICIE " Na hlídku MP se obrátili s žádostí o pomoc občané, kterým voda z tajícího sněhu z polí zaplavovala dvory domů. Bylo zjištěno, že je zatopena i silnice a hrozilo nebezpečí dopravní nehody. Hlídka přivolala na místo hasiče, kteří svedli většinu vody do kanalizace, a bylo zajištěno příslušné dopravní značení. " Hlídkou MP byla při obchůzce zjištěna na břehu Starochlumeckého rybníka černá skládka, v které bylo zjištěno dostatečné množství důkazního materiálu pro odhalení pachatele, který byl následně vyzván k odklizení odpadu a řešen pro přestupek v blokovém řízení. " Hlídka MP se na upozornění dostavila na místo dopravní nehody, při které řidič nákladního vozidla poškodil přesahujícím nákladem jiné zaparkované vozidlo a z místa nehody odjel. Dík svědectví všímavých občanů bylo zjištěno jak vozidlo, tak i totožnost řidiče. Dopravní nehoda byla předána k šetření PČR. " Hlídkou MP bylo zjištěno odkládání sutě mimo vyhrazená místa, a to stavebníkem, který následně na to tvrdil, že to má povoleno od majitele pozemku. Vzhledem k tomu, že žádný z dotčených orgánů, který by mohl podobnou věc umožnit, o ničem nevěděl, byla věc předána odboru výstavby a životního prostření městského úřadu. " Na hlídky MP se obrátilo větší množství občanů, kteří v nedávné minulosti půjčili menší finanční částku muži, který pod různými záminkami požadoval půjčku, ale peníze již, ve většině případů, nevrátil. Všichni podvedení byli zaregistrováni a vzhledem k tomu, že v součtu částka přesahovala trestní hranici, byla věc předána k šetření PČR jako podezření z trestného činu. " Hlídka MP zasahovala v pozdních nočních hodinách při pouliční potyčce skupiny mladíků. V dalším protiprávním jednání jim bylo razantně zabráněno a vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění zúčastněných byl původce střetu řešen pro přestupek v blokovém řízení. Za Městskou policii Chlumec n. C. Aleš Synek 8 Chlumecké listy 4 /

6 JSTE V OBRAZE? JSTE V OBRAZE? INFORMACE O UKONČENÍ ČINNOSTI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ Na základě rozhodnutí valné hromady Novobydžovské nemocnice a.s. ze dne dojde k k ukončení činnost dětského oddělení Novobydžovské nemocnice a.s., včetně činnost tzv. specializovaných poraden. K dojde k uzavření lůžkového oddělené akutní i následné péče. Dle aktuálního zdravotního stavu budou pacienti buy předáni do domácího ošetřování, či přeloženi do jiného zdravotnického zařízení, které jim poskytne adekvátní péči. Předběžně byla oslovena přednostka Dětské kliniky FN Hradec Králové doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. a primářka dětského oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s. MUDr. Ivana Peštová s žádostí o spolupráci. Obě přislíbily pomoc při zajištění kontinuity péče o pacienty. K nemocnice přestává provozovat specializované poradny. Všem praktickým lékařům pro děti a dorost je rozesílán dopis, ve kterém je o nově vzniklé situaci informujeme a upozorňujeme na existenci nejbližších pracovišv, která jsou schopna potřebnou péči zajistit (Dětská klinika FN Hradec Králové, Oblastní nemocnice Jičín a.s., privátní alergologická poradna MUDr. Horkého Nový Bydžov). Zdravotní karta bude zaslána nově zvolenému specialistovi na základě písemné žádosti buy jeho nebo rodičů dítěte. K bude ukončen provoz dětského střediska pro děti a dorost MUDr. Šafaříkové. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo žádným z praktických lékařů pro děti a dorost iniciováno vypsání výběrového řízení na poskytování této péče, je nutné, aby došlo k registraci dětí u jiného praktického lékaře pro děti a dorost tak, aby byla zachována kontinuita péče o děti. Zdravotní karta bude zaslána nově zvolenému lékaři na základě písemné žádosti tohoto lékaře nebo rodičů dítěte. Přehled praktických lékařů pro děti a dorost v regionu: MUDr. Jana Vaníčková Malátova 488, Nový Bydžov, tel MUDr. Ludmila Navrátilová Malátova 488, Nový Bydžov, tel MUDr. Stanislava Heroutová MUDr. Eva Horká U střediska 100, Smidary, tel MUDr. Alena Melicharová Palackého 60, Nechanice, MUDr. Štefan Hrunka Pernštýnská 127/I, Chlumec n. Cidlinou, tel MUDr. Lubomír Novák Pernštýnská 127/I, Chlumec n. Cidlinou, tel Během měsíce dubna a května bude zajištěn nepřetržitý provoz dětské ambulance ve stávajících prostorách, v budově interny - přízemí. V této době bude provedena studie vytíženosti a potřebnosti dětské ambulance v naší nemocnici a na jejím základě bude dále rozhodnuto o provozu této ambulance. Po dobu studie bude ambulance v provozu celých 24 hodin každý den v týdnu včetně sobot, nedělí a svátků. V pracovní době, tj. od 7.00 do hod., budeme vyžadovat doporučení praktického lékaře. Mimo pracovní dobu budou Vaše děti samozřejmě ošetřeny bez doporučení. Nic se nemění na provozu ostatních oddělení a poraden nemocnice. A nic se také nemění na dostupnosti RLP, RZP a LSPP v regionu. MUDr. Jana Fischerová Ředitelka Novobydžovské nemocnice a.s. VÍTE, ŽE... se konečně začalo s výstavbou dálničního obchvatu města. Bylo vytyčeno staveniště dálničních mostů Olešnice a Rakousy. foto Antonín Fibigr 3000 VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST V KOLÍNĚ Důležitým tématem posledních měsíců je nezaměstnanost. V České republice není příliš mnoho regionů, které by nabízely větší množství volných pracovních míst. Jedním takovým pozitivním ostrovem však je Kolín, průmyslová zóna Ovčáry. Automobilka TPCA zde počátkem roku 2005 zahajuje výrobu automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen. Nyní se prostory TPCA zaplňují nejnovější technologií a současně probíhá masový nábor zaměstnanců do výroby. Někteří lidé žijí v domnění, že pro práci v automobilce je třeba mít již obdobnou pracovní zkušenost. Není tomu tak! Automobilka potřebuje především lidi, kteří pracovat opravdu chtějí! Vzdělání nebo vyučení v určitém oboru nehrají hlavní roli. Jak vyrábět automobily Vás v TPCA naučí za pár týdnů. Ne nadarmo říkají uchazečům: Přijyte si vyrobit svůj automobil! Velkou, možná životní šanci mají absolventi, kteří se při hledání zaměstnání potýkají se svou nedostatečnou praxí. K získání práce v nové automobilce je třeba vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání. Ten je k dispozici v náborovém centru automobilky nebo na jejich webových stránkách. Můžete také kontaktovat náborové centrum telefonicky a dotazník si vyžádat. Pro uchazeče o zaměstnání byla zřízena zelená linka pro volání ZDARMA. Zde se dozvíte veškeré základní informace o možnostech zaměstnání v automobilce. Každý uchazeč o zaměstnání v automobilce, včetně dělnických profesí, musí projít výběrovým řízením. V Čechách to není příliš obvyklé, nicméně i tento požadavek prověří, kdo má o práci opravdový zájem. Kdo neváhá, má již z části vyhráno. Výběrové řízení slouží i ke zjištění, jaké jsou Vaše přednosti a jaká práce bude pro Vás byla tou nejlepší. Již ve výběrovém řízení máte možnost okusit opravdovou týmovou práci, některá cvičení absolvujete společně s dalšími uchazeči. Na závěr testů a praktických cvičení uchazeče čeká finální pohovor. Pokud uspějete, bude Vám nabídnuto místo. Pro ty, kteří nedostanou přímou a konkrétní nabídku, to však neznamená, že již v TPCA pracovat nemohou. Všichni uchazeči jsou i nadále vedeni v databázi uchazečů a mohou být kontaktováni později. V okolí Kolína jsme zjišvovali, co se o novém zaměstnavateli v kraji říká. Jedna z odpovědí byla, že se tam lidé učí šroubovat šroubky a matičky. Ano, i s takovou formou praktického testu se můžete setkat. Tento test nemá za úkol nic jiného, než prověřit šikovnost rukou ve spolupráci s hlavou a ukázat uchazečům, že i takové jednoduché úkoly mají své stanovené pracovní postupy, které pak celý úkon velmi zjednodušují. Ve spolupráci s úřady práce i s městskými a obecními úřady automobilka TPCA připravuje pravidelná setkání s uchazeči v širokém okolí Kolína. Na těchto informačních dnech mají uchazeči příležitost dozvědět se velké množství poznatků o možnostech zaměstnání. Mohou přímo zde vyplnit dotazník uchazeče a učinit tak první krok k získání dobrého místa. Automobilka se chystá nabídnout volná místa také uchazečům z regionů s vysokou nezaměstnaností, jako je např. Ostravsko, kde se uchazeči potýkají s problémy své úzce zaměřené kvalifikace. Tento problém v TPCA odpadá. Jak překonat vzdálenost Ostrava - Kolín apod.? Touto problematikou se automobilka zabývá společně s městem Kolín. V loňském roce schválila vláda ČR finanční dotaci na výstavbu nových bytů v Kolíně. Při nedávném slavnostním otevření administrativní části automobilky učinilo město Kolín, reprezentované starostou panem Kaislerem, společně s managementem spol. TPCA následující společné prohlášení: Vzhledem k tomu, že poptávka po pracovní síle pro průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry překročila možnosti nabídky v regionu, přislíbila vláda ČR a město Kolín zajistit výstavbu 850 bytů. Tyto byty budou určeny především pro zaměstnance TPCA. Přidělování bytů bude prováděno podle kritérií vypracovaných společně městem Kolín a TPCA. Prvních 64 bytů bude k dispozici v červnu 2004 a tyto byty pokryjí akutní potřebu bydlení zaměstnanců a zahraničních školitelů. Další byty budou předány ve dvou fázích bytů do konce roku 2004 a 559 bytů v červnu Půjde o byty s regulovaným nájemným. Výstavba bytů je klíčovou podmínkou plynulého náboru nových pracovníků, nebov plán výstavby a plán náboru pracovních sil jsou úzce provázány. TPCA pevně věří, že město Kolín včas splní své závazky ohledně zajištění bydlení. Na základě tohoto prohlášení můžeme říci, že i tento krok, stejně jako samotná investice TPCA v České republice a vytvoření takového počtu nových pracovních míst, nemá mezi zahraničními investory v ČR obdoby. Výstavba bytů je dalším potvrzením principu, že zaměstnanci jsou v TPCA na prvním místě. Pokud Vás tyto informace zaujaly, kontaktujte náborové centrum automobilky na zelené lince pro uchazeče - volejte zdarma nebo písemně na adrese TPCA, Tyršova ul., Kolín 2. TV 10 Chlumecké listy 4 /

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I Usnesení z 11. zasedání rady města konaného dne 21.03.2011 od 16 hodin v kanceláři starosty R a d a m ě s t a: 1/11/11 Schvaluje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I Usnesení z 5. zasedání rady města konaného dne 10.01.2011 od 16 hodin v kanceláři starosty R a d a m ě s t a: 1/5/11 Schvaluje

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 18.4.2011 Přítomno: 13 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/5/68/2011/IV

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I Usnesení ze 7. zasedání rady města konaného dne 07.02.2011 od 16 hodin v kanceláři starosty R a d a m ě s t a: 1/7/11 Schvaluje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 67. schůze Rady města Hostinné, konané dne 19.10.2016 1011/67/RM/2016 Schválení programu 67. schůze rady města program 67. schůze: 1. Schválení programu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 30. 8. 2016 Návrh na schválení Smlouvy o právu provedení stavby na pozemku p.č. 2126/28 k.ú. Lysá nad Labem Rada města na svém jednání den 9. 8. 2016 usnesením

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Rada obce Chlumec. Usnesení

Rada obce Chlumec. Usnesení Rada obce Chlumec Usnesení z 10. schůze Rady obce Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 05.01.2011 od 16:00 do 20:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Obecního úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více