ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN

2 Z OBSAHU: editorial Na otázky odpovídá starosta Z historie obce Kratochvilka Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva Jak třídit komunální odpad Městský úřad Rosice se představuje Projekt zvyšování kvality na MěÚ Rosice Diskutujte na rosickém internetovém fóru Výměna ŘP, očkování, řádková inzerce Hasiči v novém, vzhůru na palubu Společenská kronika, humanitární sbírka Černá kronika Zpráva z činnosti školské rady Rosník Zprávy ze základní školy Pozvánka ZUŠ Mini Festival Filmů Rosice poprvé Zveme vás do knihovny Kulturní informační centrum informuje Recepty podle zeměpisu 2. Řecko Co nového v DDM Sport ples mažoretek Program kina Kulturní přehled Zájem o věci zdánlivě bezvýznamné o věci skryté pod povrchem, je nezbytnou součástí života malého města či obce. Obzvlášť teď v předjaří je patrné, co vše se nashromáždí na veřejném prostranství po krátké zimě. Nastává období předvelikonočního postního období. Neaplikujme tento starobylý zvyk spojený s přirozeným přírodním biorytmem pouze na omezení jídelníčku. Pokusme se zamést si před svým vlastním prahem, ale nejen před ním. Zkusme přemýšlet méně sebestředně a hlavně učinit něco pro to, aby se nám Rosice probudily do jara hezčí a čistší. Zbavme se obav napomenout vandala ničícího majetek nás všech, nakopnout opilce močícího na zeď nebo při procházce parkem naplnit igelitovou tašku odpadky, které zde zanechali jiní. Třeba to bude časem inspirace i pro ně samotné. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obec Kratochvilka Vydává Kulturní informační centrum Rosice Březen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel.: nebo KIC Rosice, tel.: Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Reprezentační ples Foto: Lukáš Volánek ROSA 3/07 3

3 odpovídá... NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu KIC Rosice, Palackého nám. 45, Rosice nebo em na adresu Dotazy z pořadu Ptejte se radních, na které jsme nestihli zareagovat. a) Proč se v Rosicích vybírá poplatek za odpady za ještě nenarozené děti? Když se dítě narodí například 28. den v měsíci, tak musí být uhrazen poplatek za celý měsíc? b) Všimla jsem si, že vyhláška o odpadech byla změněna od a o tom, že by se za děti muselo platit za celý měsíc,ve kterém se narodí, tam není zmínka. Znamená to tedy, že minulá vyhláška byla špatná a poplatky za dobu, kdy dítě nebylo ještě narozené, byly vybírány neoprávněně? V tom případě by mě zajímalo jaký postoj k tomu město zaujme a jestli neoprávněně vybrané poplatky vrátí? Vybírání poplatků za odpady, přesněji řečeno za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se řídí mimo jiné i zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ( ve znění pozdějších předpisů). Tento zákon svým 84 mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, především jeho 10 b. Pro přehlednost cituji odst. 3 a 4 tohoto : (3) Sazbu poplatku tvoří a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. (4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Z uvedené citace vyplývá, že narodí-li se dítě kterýkoliv den v měsíci, vzniká poplatková povinnost už za tento měsíc. Naopak v případě ukončení pobytu, úmrtí ap. povinnost končí měsícem předcházejícím. Ustanovení daná zákonem jsou platná a v obecně závazných vyhláškách se znovu neopisují. Od platí nová obecně závazná vyhláška města č. 6/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obsah vyhlášky je totožný s vyhláškou předcházející, měnila se pouze příloha č. 1, která stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předcházející rok jak ukládá výše uvedený odst. 3, 10b zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Závěrem tedy krátké shrnutí: Město Rosice vybírá místní poplatky oprávněně, v souladu s příslušnými právními předpisy. Vyhlášky města o odpadech, stávající i minulá, byly vytvořeny na základě zákonných ustanovení. Za zmínku stojí ještě znění 11 zákona o místních poplatcích: Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo v nesprávné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Ing. Petr Klíma starosta 4 ROSA 3/07 foto: Michal Eliáš

4 obec Kratochvilka INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY Z HISTORIE OBCE KRATOCHVILKA Rok Usnesením obecního zastupitelstva v Kratochvilce dne 13. března 1932 byl jsem já, Příhoda Jakub, horník v.v. a starosta obce ustanoven kronikářem dnešní obce. Zápisy započal jsem ode dne ustanovení t.j. od 13. března Narodil jsem se 21. července 1878 v Kratochvilce a též domovským právem do Kratochvilky příslušný. Vzdělání mám jen obecnou školu, kterou jsem navštěvoval v Neslovicích. Zápisy moje týkati se budou zpráv každoročních, zpráv občanských a příležitostných, kromě toho dle možnosti kroniku tuto doplňovati budou zápisy o událostech dřívějších, dle toho jak různé pomůcky k tomu získám. Žně Žně letošního roku byly velmi špatnými. Obilniny utrpěly hlavně suchem, neboť od jara téměř nepršelo. Je jenom málo zrna, ale je hlavně málo slámy, potřebné na výkrm a stlaní. Největší neúroda byla hlavně na pícninách. Mnozí majitelé pozemků sklidili v mnohých místech jen to, co zaseli. Dne 4. listopadu 1932 v pátek vypukla stávka horníků na dole Julius a na dole Ferdinand a dne 8. listopadu 1932 vypukla stávka na dole Láska Boží. Tato stávka skončila dne 22. února 1933 ve středu. Po tomto čtyřměsíčním boji nepřinesla zlepšení situace horníkům, naopak horníci museli nastoupit práci za horších podmínek. Změna volebního zákona. Zákonem ze dne 12. července 1933 č. 122 a 123 byl opraven zákon volebního řádu ze dne č. 75 nebyla potvrzena volba starosty. Změnou zákona a vyhláškou musí býti volba starosty potvrzena zemským úřadem v Brně. Následkem této změny zákona volebního a poštváním některých občanů v obci nebyla přes 10 roků úřadujícímu starostovi Jakubu Příhodovi potvrzena volba. Dnem 28. prosince 1933 byl pověřen k úřadování pan Jan Samsor, náměstek a dne 29. ledna 1934 byla provedena volba nového strarosty. Zvolen byl pan Ondřej Navrátil a volba starosty mu byla potvrzena. Začal úřadovati dne 14. března Rok 1934 byl kritický, suchý, málo vláhy a obec byla opětně bez vody. Rok 1935 byl ještě kritičtější, došlo k tomu, že voda se musela přes celé žně rozdělovat. Nová volba prezidenta. Následkem stáří a odkazu našeho p. prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka došlo dne 18. prosince 1935 k volbě nového prezidenta republiky. Byl zvolen Dr. Edvard Beneš. Jana Trojanová starostka 6 ROSA 3/07 foto: Jiří Čermák

5 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 7/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) plán rady na I. pololetí 2007 b) prohlášení ve věci dořešení půjčky mezi p. Petrem Hlaváčem, Rosickými TS s. r. o. a městem Rosice c) dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne , uzavřené s p. Romanem Pelikánem, jehož předmětem je stanovení nájmu na rok 2007 a penále ve výši 0,01% za každý den z prodlení s placením nájemného d) návrh likvidační komise na vyřazení majetku dle zápisu z jednání likvidační komise ze dne e) rozpočtové opatření č. 1/2007 f) výpůjčku vývěsní skříňky na Palackého nám. organizaci TJ Slovan Rosice a Svazu tělesně postižených Rosice. Rada pověřuje OPR uzavřením dodatků k již schváleným smlouvám na výpůjčku vývěsní skříňky ohledně úhrady zhotovení popisu názvu organizace na vitríně. 2. Doporučuje a) aby komise pro získávání grantů, rozvoj města a regionu byla změněna na výbor zastupitelstva. b) zastupitelstvu tajemnici finančního výboru Ing. Jaroslavu Hanzlovou, členy finančního výboru: Jaroslav Veselý, Ing. Karel Prokeš, Radoslava Pospíšilová, Ing. Petra Šimková, Ing. Stanislav Trávníček, Stanislav Muryc, Ing. Jaroslav Dytrych, Karel Černý. tajemnici kontrolního výboru Jitku Urbanovskou, členy kontrolního výboru: JUDr. Josef Polák, Milan Král, Robert Přikryl, Radka Dolíhalová, Jiří Přikryl. tajemníka výboru pro získávání grantů, rozvoj města a regionu Jitku Doležalovou, členy výboru pro získávání grantů, rozvoj města a regionu: Jiří Kocáb, Ing. Ondřej Horký, Ladislav Haller, Lukáš Volánek, Mgr. Vladimír Bartoš, Radek Smutný, Monika Rovná c) zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu horkovzdušného sterilizátoru organizaci Penzion pro důchodce Rosice. 3. Jmenuje a) předsedkyní komise pro sociálně právní ochranu dětí pí Miladu Kubíčkovou b) tajemníky komisí, a to komise školské, tělovýchovy a mládeže JUDr. Janu Šildbergerovou, komise škodní a odškodňovací Ing. Jana Svobodu, komise pro sociálně právní ochranu dětí Janu Novotnou a Irenu Hvězdovou c) členy komisí: Komise školská, tělovýchovy a mládeže Renata Marková, Marie Vyhnalíková, Lucie Kristková, Miroslava Murycová, Mgr. Lukáš Hemala, Renata Ludwigová, Jana Procházková, Oldřich Blažejovský. Komise škodní a odškodňovací JUDr. Olga Kryštofová, Ing. Radek Drnovský, Markéta Široká, Pavel Mecerod. Komise pro sociálně právní ochranu dětí Ing. Pavel Pavlík, MUDr. Radan Dolíhal, Miroslava Murycová, Jaroslava Ješinová, Yveta Šumberová, Hilda Švestková. 4. Mění a) složení komise likvidační a jmenuje tyto členy: Jana Trojanová, Radek Pelikán, Roman Pelikán, Pavel Homola, Jindřiška Jandová, Pavel Musil, Vlastimil Kozel. 6. Rozhodla a) odvolat jednatele společnosti Rosické TS. s. r. o. p. Martina Sourala ke dni z funkce b) o přidělení podlimitní zakázky Svoz komunálního odpadu ve městě Rosice firmě AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o., Vídeňská 264, Brno. Na druhém místě se umístila firma Remondis s. r. o., Hrotovická 1202, Třebíč c) o výši příplatku za vedení řediteli Základní školy a to 35% z platového tarifu nejvyššího platového stupně v příslušné platové třídě. 7. Souhlasí a) s uzavřením smluv mezi městem Rosice a Rosickými TS s. r. o., jejichž předmětem je údržba veřejného osvětlení města Rosice, úklid města z radnice ROSA 3/07 7

6 z radnice Rosice, zimní údržba komunikací města Rosice, letní údržba komunikací města Rosice a údržba veřejné zeleně města Rosice. b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Rosice a Penzionem pro důchodce Rosice, příspěvková organizace, Rosice, jejímž předmětem je přenechání veškerých nebytových prostor v budově č. p na ulici Kaštanová v Rosicích k bezplatnému užívání vypůjčiteli. c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Penzionem pro Rosice, příspěvková organizace, Rosice o bezúplatném převodu osobního automobilu Škoda Felicia LX BOM 00 52, autorádia G LINE HSC 296 a mobilního telefonu Siemens CT65. d) s uzavřením Obchodní smlouvy mezi městem Rosice a Ing. Oldřichem Tláskalem, Rosice, jejímž předmětem je provedení prací, souvisejících s obnovou, výchovou, ochranou, těžbou a přibližováním v lesních porostech. e) s uzavřením partnerské dohody mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, Brno, jejímž předmětem je spolupráce při realizaci projektu Vysokorychlostní internet pro obce JMK 1. část, na který Jihomoravský kraj žádá o dotaci. f) s použitím znaku města Rosice na poháru pro sportovce roku g) jako vlastník pozemku s vykácením dřevin rostoucích mimo les dle přílohy v rámci výstavby mostu a rekonstrukce silnice I/23 s tím, že ŘSD před zahájením prací uzavře s městem příslušnou smlouvu. 8. Ruší a) v souvislosti se změnou zřizovací listiny a statutu příspěvkové organizace Penzionu pro důchodce původní rozhodnutí ze dne , usnesení rady č. 3/2006, o schváleném odpisovém plánu a odvodu z odpisů příspěvkové organizace Penzion pro důchodce a v souvislosti s transformací Penzionu přijímá toto nové znění: Rada města schvaluje dle 31, odst. 1, písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odpisový plán příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce na rok 2007 dle přílohy. Rada města nařizuje dle 28, odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce odvod z odpisů do rozpočtu města v roce 2007 dle přílohy. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková Dana Prokešová ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 8/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti Kulturního informačního centra Rosice b) oznámení jednatele Rosických TS s. r. o. Ing. Bohumila Štelcla o odstoupení z funkce jednatele společnosti v souladu s ustanovením 66 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. 2. Ruší a) jmenování pí Yvety Šumberové členkou komise pro sociálně právní ochranu dětí b) usnesení ze dne a nahrazuje je tímto zněním: Rada souhlasí s vykácením dřevin, rostoucích mimo les, dle přílohy v rámci výstavby mostu a rekonstrukce silnice I/23. V případě, že nebude městu Rosice uložena náhradní výsadba, kompenzující ekologickou a společenskou hodnotu dřevin, nebude uzavřena smlouva o uložení náhradní výsadby s ŘSD. 8 ROSA 3/07

7 3. Jmenuje a) členkou komise pro sociálně právní ochranu dětí Mgr. Hanu Švarcovou. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu jako předsedu výboru pro rozvoj města, komise a granty Ing. Zdeňka Švihálka. 5. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemků p. č. 1515/263, 1525/2, 1530/72, 1530/73 a 1530/118 v k. ú. Rosice b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok 2007 ve výši Kč mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o., Brno, jejímž předmětem je svoz komunálního odpadu ve městě Rosice s tím, že pověřuje starostu města podepsáním smlouvy po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání z výběrového řízení, tj d) s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o pronájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Rosice a HCM Slovan Rosice, jehož předmětem je změna data splatnosti nájemného a to do každého 31. března příslušného kalendářního roku. 6. Schvaluje a) dar do tomboly na ples města Rosice a Základní školy ve výši Kč z kapitoly dary b) výpůjčku vývěsní skříňky na Palackého nám. organizaci KIC Rosice. 7. Ukládá a) jednateli Rosických TS s. r. o. zpracovat vyčíslení škod a dle zjištěných skutečností případně podat žalobu o náhradu škody a trestní oznámení na bývalého jednatele p. Martina Sourala. 8. Pověřuje a) jednatele Rosických TS s. r. o. Ing. Štelcla zajištěním výmazu bývalého jednatele p. Martina Sourala z Obchodního rejstříku b) pana Lukáše Volánka k přijímání prohlášení o uzavření manželství s účinností od Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Jaroslav Světlík ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 9/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice 1. Ukládá a) jednateli Rosických TS s. r. o. Ing. Bohumilu Štelclovi podat trestní oznámení na bývalého jednatele p. Martina Sourala s ohledem na dosavadní zjištěné skutečnosti a v souladu s doporučením právního odboru MěÚ ze dne 29. ledna Rozhodla a) o výši příplatku za vedení ředitelce Penzionu pro důchodce 20%, ředitelce MŠ Husova čtvrť 35%, ředitelce MŠ Zámecká 35%, ředitelce ŠJ MŠ 25%, řediteli KIC 15%, řediteli Správy zámku 25% z platového tarifu nejvyššího platového stupně v příslušné platové třídě. 3. Schvaluje a) platové výměry vedoucím příspěvkových organizací města dle přílohy. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Oldřich Kroupa Josef Hájek ověřovatelé ROSA 3/07 9

8 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 10/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) přidělení následujících grantů zájmovým sdružením a sportovním oddílům: Moravská hasičská jednota, HS Rosice Kč TJ Slovan oddíl rekreačních sportů Kč Florbalový klub Rosice Kč VK PSYCHO Rosice Kč Billiardový klub Rosice Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rosice Kč MIGHTY SHAKE Zastávka o. s Kč HC Tučňáci Rosice Kč Lucie Kristková Kč Turisťák Rosice Kč Uvedená celková finanční částka se přiděluje pro každého příjemce na konkrétní jednotlivé projekty, uvedené v příloze tohoto usnesení. b) pronájem objektu v areálu bývalé sklárny nebytový prostor, označený jako č. 13, o výměře 152 m 2 Zámečnictví Okrasné ploty, p. Roman Cetkovský, Dukovany, za cenu 500 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou za účelem užívání jako dílna. c) předložený Program prevence kriminality pro rok d) rozpočtové opatření č. 2/2007. e) Plán odpadového hospodářství města Rosice. f) Dodatek č. 3 k organizačnímu řádu Městského úřadu Rosice s účinností od Doporučuje a) zastupitelstvu přidělení následujících grantů: TJ Sokol Rosice Kč Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice Kč Dům dětí a mládeže Rosice Kč FC Slovan Rosice Kč Kuželkářské Klub Slovan Rosice Kč BONUS Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč HCM Slovan Rosice Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč b) zastupitelstvu prodej pozemků p. č. 610/ Neschvaluje a) přidělení grantu Skupině historického šermu Taranis, Svazu neslyšících a nedoslýchavých Brno-venkov a Moravskému rybářskému svazu, MO Rosice z důvodu nedodržení stanovených podmínek 4. Souhlasí a) s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi stavebníky rodinných domků, zastoupenými Josefem a Hanou Humpolíčkovými, Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a městem Rosice, jehož předmětem je převedení stavby kanalizace a vodovodu na město Rosice po jejím dokončení. b) s uzavřením dohody o narovnání mezi městem Rosice, MUDr. Františkem Pavlíčkem, Moravské Budějovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Brno, jejímž předmětem je stanovení náhrady za vykácení trvalých porostů na pozemku města v rámci výstavby nového mostu na silnici I/23 přes řeku Bobravu. c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice, z důvodu uložení kabelového vedení NN k nemovitosti v ul. Na Štěpnici do pozemku města p. č. 3489/1, jednorázová úplata Kč. d) s uzavřením smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene mezi městem Rosice a společností Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích města, které budou dotčeny v rámci rekonstrukce plynovodní sítě v Rosicích ve II. etapě. V jedné smlouvě jsou vypsány pozemky města, vedené na LV1, ve druhé smlouvě jsou vypsány pozemky města, vedené na LV e) s uzavřením smlouvy na výkon autorského dozoru na akci Stavební úpravy severního křídla na dům dětí v Rosicích I. etapa mezi městem Rosice a společností S&S Projekt, s. r. o., Volejníkova 21, Brno, částka 500 Kč bez DPH/hodina. 10 ROSA 3/07

9 5. Nesouhlasí a) v současné době s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Rosice a společností ŘSD ČR, Praha, týkající se zajištění projektové dokumentace, související s vybudováním chodníku k akci Silnice I/23 Zastávka, most. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková Dana Prokešová ověřovatelé JAK TŘÍDIT KOMUNÁLNÍ ODPAD Již po několikáté se na stránkách Rosy vracím k tomuto tématu. Důvod je pouze jeden a to je nepořádek ve městě. Chtěl bych poukázat na několik skutečností, které při troše dobré vůle lze odstranit. V první řadě chci upozornit, že v den svozu směsného komunálního odpadu je třeba popelnice nejen připravit k odvozu, ale též sklidit, aby nezůstávaly po celý týden na veřejném prostranství. Mnozí lidé dávají odpad do igelitových pytlů, které jsou často protrženy a odpad se z nich sype. Proto svozová firma nabízí pytle pevné, které je možno zakoupit na městském úřadě ve dvorním traktu u paní Hvězdové. Pevný pytel s logem svozové firmy stojí 10 Kč a finanční částku, dle počtu odebraných pytlů, je nutno zaplatit na pokladně MěÚ. Co se týče separovaného odpadu, tedy kontejnerů na papír, plasty a sklo, je situace velmi neuspokojivá. Někteří lidé, jak do kontejnerů, tak vedle nich, odkládají komunální odpad, dělají nepořádek a znečisťují separaci. Největší starost nám dělají plasty. Chtěl bych upozornit, že na ně má firma třídící linku, ale odpad, který mezi ně nepatří, se odstraňuje ručně. A tak zbytky z domácností, které se v kontejnerech vyskytují, musí někdo vzít do rukou a vyhodit. Je to velmi nepříjemná práce, a proto je třeba trochu ohleduplnosti a do kontejnerů dávat pouze to, co tam patří. Mimo znečištění domácím odpadem se zde nacházejí i věci, které k plastům nepatří. Například plastové trubky, hadice z umělé hmoty, PVC, kusy linolea, molitan, polystyren Ještě bych chtěl upozornit na to, že PET láhve nebývají mnohdy zmačkané a zaujímají velký prostor. S kontejnery na papíry je to o něco lepší. Ale i zde se objevují nedostatky. Papír, který zde foto: Lukáš Volánek ukládáme, by měl být suchý, ne mastný, či jakýmkoliv způsobem zašpiněný, krabice a kartony rozdělané. Ve skle se dokonce našly i neotevřené staré zavařeniny. Znovu chci podotknout, že recyklovatelné odpady jsou určeny k dalšímu použití, odběratelé za ně platí a navíc město dostává peníze ze státní organizace EKO-KOM, za to, že se odpady nevozí na skládku, ale třídí a následně jdou k dalšímu zpracování. Josef Hájek místostarosta ROSA 3/07 11

10 MěÚ se představuje MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE SE PŘEDSTAVUJE 11. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor územního plánování je nově zřízeným odborem od Vznikl rozdělením odboru regionálního rozvoje na odbor územního plánování a odbor stavební úřad. Odbor územního plánování zajišťuje výkon státní správy i samosprávy. Státní správa je vykonávána na úseku územního plánování (pořizování územních plánů a jejich změn, pořizování regulačních plánů, pořizování územně analytických podkladů a územních studií) a evidenci válečných hrobů a pietních míst. Státní správa i samospráva je vykonávána na úseku regionálního rozvoje. Odbor provozuje geografický informační systém. Seznam právních předpisů, kterými se řídí odbor územního plánování: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění. Zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ing. Kamil Ferda vedoucí odboru územního plánování, MěÚ Rosice 12 ROSA 3/07 foto: Lukáš Volánek

11 Vedoucí odboru Ing. Kamil Ferda Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro koordinuje a usměrňuje výkon státní správy na úseku územního plánování pořizuje územně plánovací dokumentace a její změny pro obce ve správním obvodu (územní plán a regulační plán) provádí pro obce odbornou konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie) pořizuje vymezení zastavěného území poskytuje územně plánovací informaci předkládá zastupitelstvům obcí ve správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územního plánu vykonává státní dozor ve věcech územního plánování poskytuje informace o funkčním využití pozemků podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti Referent odboru územního plánování Miloslav Pezlar Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro pořizuje územně plánovací dokumentaci a její změny pro obce ve správním obvodu (územní plán, regulační plán) pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie) je účastníkem veřejného projednání při pořizování územních plánů a jejich změn a účastníkem společného jednání o regulačním plánu provádí pro obce odbornou konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování pořizuje vymezení zastavěného území poskytuje územně plánovací informaci předkládá zastupitelstvům obcí ve svém správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územního plánu vykonává státní dozor ve věcech územního plánování poskytuje informace o funkčním využití pozemků podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti připravuje podklady pro GIS spolupracuje, eventuelně poskytuje informace a služby z GIS potenciálním investorům, projektantům, správcům inženýrských sítí a občanům Referent odboru územního plánování Bc. Jitka Doležalová Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro zabezpečuje výkon státní správy na úseku regionálního rozvoje na úseku regionálního rozvoje dbá o vyvážený rozvoj regionu ve všech jeho aspektech, spolupracuje se samosprávami obcí a metodicky je vede ve využívání rozvojových programů státu a Evropské unie napomáhá obcím ve správním obvodu ORP s vyhledáváním dotačních titulů zajišťuje vyhledávání a administrativní zpracování dotací a grantů pro město vyhledává ekonomické zdroje pro rozvoj města spolupracuje na Programu rozvoje venkova JMK vede evidenci válečných hrobů a pietních míst vede správní řízení v případech porušení zákona o válečných hrobech ROSA 3/07 13

12 informace měú PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NA MĚSTSKÉM ÚŘADU ROSICE CAF Vážení spoluobčané, ke konci loňského roku se náš městský úřad zapojil do projektu nazvaného model CAF. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti s tímto modelem seznámil. Jistě bychom všichni chtěli mít kvalitně fungující, výkonný a efektivní úřad, či jakoukoliv jinou organizaci veřejného sektoru. Víme také, že kvalita, výkonnost a efektivnost práce úřadu má velký vliv na spokojenost Vás občanů. Určitě si položíte otázku co je vlastně CAF nebo spíše model CAF? Zkratka CAF vychází z anglického názvu, který přeložen do českého jazyka znamená Společný hodnotící rámec. Jde o způsob hodnocení činnosti úřadu z mnoha důležitých hledisek a přijetí konkrétních opatření na základě výsledků tohoto hodnocení. Tímto způsobem lze zvýšit kvalitu výsledků práce kraje či města. Model CAF je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu a může být jednou z cest k efektivnímu, kvalitnímu a výkonnému úřadu. Informace o anglické originální verzi modelu CAF 2002 lze získat na adrese Na webové stránce Národního informačního střediska pro podporu jakosti (www.npj.cz) lze získat české vydání modelu CAF. Model je navržen k použití ve všech částech veřejného sektoru, je aplikovatelný na národní, krajské i místní úrovni. Sebehodnocení činností úřadu je rozděleno podle 9 kritérií. Pět z nich se týká předpokladů pro dosahování výsledků jak musíme řídit, jak uplatňovat strategii, jak motivovat a řídit zaměstnance, jak pracovat se zdroji a budovat partnerství, jak řídit procesy. Čtyři kritéria se týkají samotných výsledků vůči zákazníkům/občanům, zaměstnancům, vlivu na společnost a životní prostředí, klíčové výsledky výkonnosti úřadu. Jednotlivá kritéria se skládají ze subkritérií a ty z jednotlivých otázek. Celý model má více než 250 otázek, které se jednotlivě vyhodnocují. Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, který má tento model zaveden již od roku 2005, jej nabídl dalším obcím včetně poradenské činnosti zdarma při jeho zavádění. Nabídka byla přijata a odsouhlasena vedením MěÚ Rosice. Další postup se skládá z jmenování pracovní skupiny (členové jsou rovnoměrně vybráni ze všech odborů), školení členů pracovní skupiny, sebehodnocení činnosti úřadu, identifikace oblastí pro zlepšení, zpracování sebehodnotící zprávy a uplatnění konkrétních opatření. V současné době je dokončována sebehodnotící zpráva. Její výsledky budou navíc srovnány s výsledky všech zapojených úřadů v rámci České republiky (www.benchmarking.cz/caf). Závěrem shrnutí co městský úřad od projektu CAF očekává. Chtěli bychom účinně zvládat změny a efektivně řídit úřad, zvýšit výkonnost úřadu a snižovat nákladovost, prohloubit spolupráci mezi úřady a týmovou práci napříč jednotlivými odbory, vytvářet nekorupční, tvůrčí a partnerské prostředí, snaha jít příkladem, udělat si ve věcech pořádek a řešit příčiny věcí. O výsledcích a dalším průběhu tohoto projektu vás budeme na stránkách Rosy opět informovat. Ing. Miloš Burian vedoucí odboru dopravy Ing. Radek Drnovský tajemník MěÚ 14 ROSA 3/07 foto: Lukáš Volánek

13 DISKUTUJTE s ostatními na rosickém internetovém diskusním fóru Diskutujte s ostatními na rosickém internetovém diskusním fóru na adrese Můžete se vyjádřit k tématům jako sport, kultura, městský úřad a dalším, případně založit téma nové, které zajímá právě vás. Těšíme se na vaše názory a připomínky ROSA 3/07 15

14 informace BUDE VÁŠ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PLATNÝ? Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince Těmto průkazům končí platnost dne 31. prosince 2007, ovšem chcete-li se vyhnout zbytečnému čekání na městském úřadu, přijďte si jej vyměnit již v těchto měsících. Pro zdárné vyřízení Vaší žádosti musíte mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz kterému bude končit platnost. Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla dní. Více informací najdete na stránkách Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz /Silniční doprava/řidičské průkazy/povinné výměny ŘP/), na úředních deskách úřadu nebo na odboru dopravy. Přijďte si vyměnit Váš řidičský průkaz již nyní a předejdete tak dlouhému čekání, které podle všeho nastane již od září tohoto roku. Ing. Miloš Burian vedoucí odboru dopravy MěÚ Rosice OČKOVÁNÍ MUDr. Dana Gotzmannová oznamuje, že očkování proti dětské obrně proběhne v době hod. pro děti narozené v roce 2005 a 2006 S sebou vezměte očkovací průkaz a lžičku. MUDr. Jarmila Hálová oznamuje, že očkování proti dětské obrně proběhne od hod. pro děti narozené v roce 2005 a 2006 S sebou vezměte očkovací průkaz a lžičku. Řádková inzerce Město Rosice nabízí k pronájmu podkrovní nebytové prostory o výměře 120 m 2 na Palackého nám. 45 v Rosicích. Bližší informace na odboru správy majetku u paní Jany Raveánové Tel.: Koupím dům nebo byt v Rosicích a okolí. Cena do 5 mil. Tel.: Automatické pračky, opravy. Tel.: Firma STAVEBNÍ DVŮR, spol. s.r.o., Na Mýtě 88, Rosice, přijme řidiče sk. C+E na auto s HR. Nástup od až Tel.: Prodáme 3000 m 2 v prostoru Dolní Říčanka, z toho1000 m 2 zastavěná plocha. Tel.: , volejte po hod. Hledám pronájem bytu 2+1 v Rosicích nebo okolí. Nabídněte, prosím. Tel.: (možno i sms) Vyměním 1+1 v OV za větší s doplatkem. Tel.: Martina Cizlerová, Rosice Pouze z domova 16 ROSA 3/07

15 ROSIČTÍ HASIČI V NOVÉM Před opravou V květnu loňského roku byla odvezena stařičká požární cisterna hasičů z Rosic na generální opravu do opravárenského závodu v Pečkách u Kolína. Prakticky celý zbytek roku musela místní jednotka dobrovolných hasičů vystačit pouze z dopravním vozidlem AVIA. I přes omezené možnosti zasahovali hasiči z Rosic celkem u 13 požárů, technických pomocí a cvičení. Po takřka půlroční odstávce si hasiči přivezli novou cisternu v měsíci říjnu a po nezbytném vybavení věcnými prostředky uvedli do plného užívání v listopadu. Na vozidle byla repasovaná celá podvozková část, motor, převodovka, čerpadla i nástavba. Vozidlo dostalo novou nádrž o objemu litrů. Vozidlo je nově vybaveno potřebnými bezpečnostními prvky a zvětšil se úložný prostor pro kalové a plovoucí čerpadlo a pro motorovou pilu. Další informace a fotodokumentaci z oprav můžete shlédnout na nových stránkách hasičů Výše nákladů na celkovou opravu dosáhly hodnoty Kč, přičemž 500 tisíc foto: 2x archiv SDH Rosice korun obdrželo město ve formě dotace z prostředků Jihomoravského kraje. Ať tedy opravená technika slouží rosickým hasičům bez závad a kéž k ní v dohledné době přibude nový kabát garáží a zbrojnice, na který čekají i profesionální hasiči ze stanice na ul. Wolkerově. Josef Humpolíček referent krizového řízení Po opravě AHOJ! zveme tě na letní tábor VZHŮRU NA PALUBU Termín: denní klasický stanový tábor s dobrodružným příběhem Tábor pořádá Turisťák Rosice člen Asociace turistických oddílů mládeže ČR Cena: Kč pro účastníky s trvalým bydlištěm v Rosicích (cena snížena díky dotaci poskytnuté městem Rosice) Kč pro účastníky s trvalým bydlištěm mimo Rosice stáhnout na internetu na adrese bor2007 Akci finančně podpořilo město Rosice. Účastnit se mohou děti ve věku od 10 do 14 let, celkový počet dětí na táboře 28. Podrobný informační leták a přihlášky je možné vyzvednout v Městské knihovně nebo Za organizátory se těší Ing. Radek Drnovský ROSA 3/07 17

16 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne oslavil krásné 80. narozeniny náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Emil Procházka stavitel a soudní znalec. Dne vzpomínáme 100. výročí narozenin a 42. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka pana Josefa Valouška S úctou a láskou vzpomínají dcery Božena a Zdeňka, vnuci Stanislav a Roman s rodinami. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a mnoho dalších spokojených a šťastných let v kruhu rodiny mu upřímně přeje manželka Olga, dcera Emilie a syn Ivo s rodinami a milované pravnučky Klárka a Emička Dne již uplynuly 3 roky, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Matúšem Litvíkem. Současně děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Manželka, dcery s rodinami a švagr. pan Bohuslav Kříž. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále s láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. Věnujeme tichou vzpomínku a poděkování naší drahé paní učitelce Jarmile Tomkové. Za bývalou 9. B Zdeněk Filip HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková humanitární organizace poskytující pomoc potřebným u nás i v zahraničí vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU. 26. a v době od 9.00 do hodin můžete do prostor Hornického domu ve Zbýšově přinést ošacení, lůžkoviny, ručníky, látky, vlny, příze, školní a sportovní potřeby, hračky, nenošenou a nepoškozenou obuv, nádobí, funkční domácí spotřebiče, prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby, knihy, noviny, časopisy. Veškeré věci budou přijímány dobře zabalené do igelitových pytlů a krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za pomoc! 18 ROSA 3/07

17 POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Informace jsou částečně upraveny z důvodů anonymity poškozených. Je za námi další měsíc a my opět přicházíme s novými informacemi, rozbory, návrhy. Jako vždy v úvodu nejprve v kostce shrneme vše, co se v rámci policejní problematiky událo v lednu 2007 v Rosicích i okolí. Policisté pro tento souhrn dat užívají označení nápad trestné činnosti. Leden 2007 nebyl ničím výjimečným oproti předcházejícím měsícům ani dle počtu ani dle rozmanitosti zájmu pachatelů. Zřejmě žádný z našich klientů si nedal novoroční předsevzetí už nebudu krást. Takže v prvé řadě předkládám výčet lednových událostí z Rosic: krádež přívěsného vozíku za OA ze zahrady poblíž ul. Zbýšovská krádež batohu z auta na ul. Brněnská, bez zjevného násilí krádež zboží v OD Lidl láhev vodky a cukrovinky 2 pachatelé, zaměstnancům utekli krádež peněženky v šatně SOUN z neuzamčené šatny krádež v kanceláři SOUN ze zamčené kanceláře, bez zjevného násilí odcizen notebook a osobní doklady krádež sport. obuvi v šatně ZŠ krádež mobil. telefonu v ZŠ tento i předcházejí případ spáchala žákyně ZŠ krádež věcí z kabiny nákladního auta na ul. Brněnská při skládání zboží auto neuzamčené krádež SIM karty do mob. telefonu ve třídě SOUN nechal ji na lavici a odešel krádež bruslí v šatně ZŠ ponechané přes noc v šatně školy krádež finanční hotovosti na ul. Brněnská, nezajištěná skříňka v odemčené šatně A nyní co se událo v okolních obcích: poškození fasády ve Střelicích sprejerství na stěně obchodu zahájení úkonů trestního řízení pro fyzické napadení ve Zbraslavi krádež 2 pojezdových plechů na silnici v Říčanech rozm. 2 x 3 m, váha celkem 3 tuny, celk. škoda Kč krádež vozidla a nářadí v Lukovanech vloupání do prodejny potravin v Popůvkách zahájení úkonů trestního řízení pro nedovolené ozbrojování v Přibyslavicích neoprávněné držení perkusního revolveru zadržení mezinárodně hledané osoby pro INTER- POL v Pobytovém středisku Správy uprchlických zařízení MV ČR v Zastávce cizinec hledaný pro vraždu vloupání do lesního pracovního stroje v lesním porostu v kat. úz. Příbram na M vloupání do os. auta v Příbrami odcizeno nářadí, osobní a firemní doklady krádež propan butanových lahví ve Zbýšově vloupáním do klece u BČS vloupání do os. auta v Troubsku u restaurace na Veselce krádež navigace krádež věcí z novostavby v Troubsku elektroinstalační materiál a radiátory, škoda cca Kč vloupání do garáže v Říčanech odcizeno ruční elektr. nářadí krádež měděných kabelů u trati Zastávka Vysoké Popovice škoda Kč krádež plastových skříní elektr. rozvaděčů na staveništi v Popůvkách vloupání do auta v Říčanech na ul. Brněnská, krádež autorádia s reproduktory vloupání do rod. domku v Troubsku po rozbití okna, nic se neztratilo krádež sedadel z os. auta v obci Říčky vozidlo odemčené, přistavené na opravu vloupání do boudy s nářadím v Popůvkách chatová oblast, krádež elektrické a benzinové sekačky a zahradního náčiní krádež bronzové sochy na hřbitově ve Zbraslavi cca 130 cm vysoká socha poloklečící dívky se skloněnou hlavou a sepjatýma rukama vloupání do rod. domku v Troubsku vypáčené vstupní dveře, nic se neztratilo vloupání do os. auta ve Zbýšově na ul. Padělky, zřejmě chtěli auto odcizit krádež os. auta ve Zbraslavi Škoda Octavia na Březině vloupání do os. auta v Lukovanech v neuzamčené garáži, odcizeno autorádio s reproduktory černá kronika ROSA 3/07 19

18 černá kronika krádež věcí z dodávkového auta ve Zbýšově na ul. Masarykova, kabina auta nebyla uzamčená Mimo tuto trestnou činnost řešili policisté z OOP Rosice v měsíci lednu 2007 celkem 49 přestupků. Některé z nich, jedná se převážně o dopravní přestupky, byly vyřešeny na místě uložením blokové pokuty. V případech, kdy toto novelizovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích neumožňuje, byly přestupky oznámeny k projednání ve správním řízení Odboru dopravy MěÚ Rosice. Mimo to bylo policisty na úseku dopravy v lednu 2007 přistiženo pět řidičů, kteří měli při řízení vozidla v krvi alkohol, všem byly na místě odebrány řidičské průkazy. Dále jsme zadrželi řidiče z Tišnovska, který řídil vozidlo, ačkoli měl vysloven zákaz řízení. Tímto se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. A konečně naše hlídky v rámci služebních objížděk přistihly ve třech případech řidiče, kteří jeli s motorovým vozidlem, aniž by k tomu měli řidičské oprávnění, tím naplnili skutkovou podstatu trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění dle 180d trestního zákona. Ani jednomu z těchto zadržených řidičů ještě nebylo 18 let, v jednom případě si vozidlo vypůjčil bez vědomí své matky majitelky vozidla, a v dalším případě měl dokonce řidič na autě namontované registrační značky, které byly předtím odcizeny v Brně, a další odcizené značky měl ještě schované v záloze. Pokud se jedná o další šetřené přestupky, jednalo se nejčastěji o drobné krádeže (14 případů), slovní nebo i fyzické napadení (11 případů) či jiné schválnostní jednání vůči spoluobčanům či veřejnému zájmu. Jako jeden z prvních policejních útvarů zde na jihu Moravy jsme využili nový institut na ochranu osobních práv, nazvaný domácí násilí. Stalo se tak ve Zbraslavi a sdělovací prostředky (včetně krátkého televizního šotu) se tomu již věnovaly. Jedná se o opatření, které u našich sousedů (např. v Rakousku) již funguje a mají s tím dobré zkušenosti. V následujících řádcích alespoň v hrubých rysech shrnu, oč se vlastně jedná. O domácím násilí pojednává v r novelizovaný zákon č. 283/1991 Sb., o Polici České republiky, ve svých ustanoveních dle 21a až 21d. Přijetím této novelizace došlo k posílení pravomocí policistů při ochraně svobody a zdraví před násilnými sklony ze strany osob, které zákon označuje jako blízké. Nejčastěji se jedná o vztahy manžel manželka, druh družka (nyní moderně zvané přítel přítelkyně) bydlící ve stejné domácnosti, násilnické sklony může mít i syn vůči oběma či někomu z rodičů ale i naopak některý z rodičů vůči dítěti. V určitých případech se může jednat i o jinou osobu v obdobném postavení, bydlící ve společné domácnosti. Tato osoba má v rámci domácího násilí přesně stanovený název násilná osoba, kdežto osoba utiskovaná je označována jako ohrožená osoba. Nikde není vymezeno, že sklony k násilnému jednání mají pouze muži, násilnou osobou se při dodržení stanovených kritérií domácího násilí může stát i žena, třebaže se to zdá být nepravděpodobné a v daném případě se dá očekávat nátlak spíše psychického rázu. Policisté mohou v případě, kdy se prokáže, že se skutečně jedná o domácí násilí, násilnou osobu vykázat z obydlí na dobu 10 dnů. Domácí násilí má své specifické znaky a pokud jsou tato kritéria splněna, lze vykázání z obydlí provést, i když násilná osoba v dané době není přítomna. Není k tomu třeba ani souhlasu ohrožené osoby a v zákoně je pro policisty zakotveno oprávnění kontroly dodržování tohoto zákazu.. V námi řešeném případě ohrožená osoba vcelku rychle a dobře pochopila dané možnosti a vzápětí je ve stanovené lhůtě 10 dnů vykázání využila. Soud následně ve svém předběžném rozhodnutí vykázání násilné osoby z obydlí prodloužil a dal tak ohrožené osobě možnost v klidu a bez nějakých hrubých intervencí ze strany násilné blízké osoby jejich vztah přijatelným způsobem vyřešit. A nyní na závěr ještě jeden vcelku zbytečný, ač téměř úsměvný, výjezd k prošetření telefonického oznámení Dne v 7.27 hod. oznámila na linku 158 nejmenovaná žena s trvalým pobytem v obci X, nyní bydlící po dobu asi 2,5 roku u svého přítele v obci Y, že zde byla dne mezi 5.00 a 7.00 hod. napadena ze strany jejího přítele pana Z, který jí měl sdělit, že si má vzít své věci a odejít z jeho domu. Na místě byla u obou provedena orientační dechová zkouška přístrojem Dräger, kdy u oznamovatelky vykázal přístroj hodnotu 1,44 promile alkoholu v krvi a u jejího přítele pana Z 1,75 promile alkoholu v krvi. Z dalšího šetření 20 ROSA 3/07

19 vyšlo najevo, že doma s dalšími dvěma přáteli oslavovali narozeniny, přivedli se do stavu podnapilosti a při tanci upadli, takže si oznamovatelka pohmoždila ret. Přátelé pak k ránu odešli. Přítel, pan Z, jakékoli slovní či fyzické napadení popřel, uvedl, že přítelkyni pouze odeslal spát, neshody spolu žádné nemají. Oznamovatelka byla poučena ve smyslu ustanovení 68 odst.1, 2 zák. č. 200/1990 Sb. o návrhových deliktech s tím, že věc bude oznámena správnímu orgánu jako přestupek. Pokud bude trvat na jeho projednání, musí správnímu orgánu do tří měsíců podat návrh na projednání. Za tímto příběhem staré známé rčení ráno je moudřejší večera silně pokulhává, spíše je oba nejmenovaní aktéři stačili otočit naruby, protože v jejich případě byli zcela jistě moudřejší večer před oslavou, než ráno po oslavě a s množstvím vypitého alkoholu v sobě. Domnívám se, že po probuzení si hleděli spíše vyléčit kocovinu než vzpomínat, co doma vyváděli nad ránem, a tak zřejmě celý problém sám vyšuměl. Nakonec ještě jedna, veřejnosti dosud ne zcela známá, informace. Již nějakou dobu má Obvodní oddělení PČR Rosice na internetu své stránky, adresa je Zde se můžete dobrat různých aktuálních informací nejen z práce Policie Rosice. Od ledna 2007 máme k dispozici pro svou služební potřebu internetovou přípojku. ová adresa pro zasílání vzkazů je Pokud ale chcete učinit oznámení, rychlejší cesta je zatím stále ještě telefonicky anebo osobně během dne, neboť počítač s internetem je mimo běžný dosah dozorčí služby OOP Rosice a internetová poštovní schránka je v průběhu dne kontrolována jen namátkově. Policie ČR Rosice touto cestou žádá občany o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích trestných činů a přestupků, které jsou výše uvedeny. Jakékoliv informace mohou i anonymně sdělit na bezplatnou policejní linku 158 nebo přímo na policejní oddělení v Rosicích na tel. č , nyní nově i na ovou adresu: prap. Josef Hlávka Policie ČR Obvodní oddělení ROSICE ROSA 3/07 21

20 školská rada ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY Vážení občané! Již ve dvou předchozích číslech Rosy jste byli informováni o Školské radě, která zahájila svoji činnost v prosinci Dostaly se k vám informace o kontaktech na členy Školské rady i informace o tom, co to školská rada je, co je v její kompetenci a kdo ji tvoří. Zde je krátké shrnutí činnosti rady za uplynulé období. Školská rada se sešla od svého ustavení celkem na pěti zasedáních. Zápisy z jednání jsou uveřejněny na webových stránkách naší školy.(www.zsrosice.eu) Na prvním zasedání byly schváleny důležité dokumenty pro řádné fungování Školské rady samotné tedy Jednací řád a Plán práce rady na rok Na tomto zasedání byl rovněž schválen rozpočet školy pro rok Druhé zasedání proběhlo v únoru 2006 a rada na něm schvalovala Výroční zprávu o hospodaření ZŠ za rok 2005, Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Členové rady spolu s ředitelem školy probírali některé z bodů, které se ve Školním řádu nebo v Pravidlech hodnocení žáků zdály být zbytečně tvrdé nebo málo specifické. Diskutovalo se o: nutnosti klasifikace až do stupně 5 u předmětů výchovného zaměření (výtvarná, tělesná, hudební, pracovní výchova) jaký je způsob prosazování tzv. sebehodnocení žáků klasifikaci chování (napomenutí, důtky, známky) systému vštěpování pravidel slušného chování komunikaci školy s rodiči při dlouhodobé absenci žáka (zda limit 100 hodin není při dlouhodobé nemoci nebo úrazu žáka krátký) členové se shodli na tom, že 68 odst. 1 jim dává právo zabývat se podáváním podnětů řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům. Zveřejňovat závěry činnosti Školské rady. Třetí zasedání proběhlo v květnu minulého roku a bylo věnováno připomínkám rodičů a veřejnosti k práci školy. Z širokého spektra probíraných témat je možno se zmínit zejména o: otázkách zlepšení informovanosti rodičů a veřejnosti ať již formou internetových stránek nebo v Rose. připomínkách ke školní družině připomínkách ke třídním službám (náznaky šikany mezi žáky) údržbě přístupové cesty ke školní zahradě možnosti pořízení telefonního záznamníku do školní jídelny možnosti pořádání seminářů pro rodiče i děti činnosti Občanského sdružení při naší ZŠ Čtvrté zasedání, proběhlo v měsíci říjnu Projednával se návrh rozpočtu školy na příští rok a Výroční zpráva školy. návrh na doplnění a specifikaci spolupráce školy s rodiči do Koncepce školy na r nebyl schválen poměrem pěti ku dvěma bylo navrženo zavedení adres jednotlivých učitelů (z technických důvodů zatím není možné zrealizovat) žádalo se o předání informačních materiálů k šikaně rodičům žáků jednalo se o možnosti společných třídních schůzek o míře informovanosti a zájmu žáků 5. tříd o studium na víceletém gymnáziu o možnosti odlehčení obsahu těžkých aktovek žáků Na pátém zasedání v lednu 2007, byl schválen rozpočet na tento rok projednaly se podrobnosti týkající se dotazníku Školské rady pro rodiče žáků. Výsledky mohou pomoci členům rady v podpoře kvalitního vzdělání dětí ve škole. Závěrem zprávy bychom chtěli poděkovat panu řediteli RNDr. Petru Lukášovi za vstřícný postoj k podnětům, které Školská rada k provozu a fungování školy vznesla. Členové Školské rady 22 ROSA 3/07

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více