ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN

2 Z OBSAHU: editorial Na otázky odpovídá starosta Z historie obce Kratochvilka Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva Jak třídit komunální odpad Městský úřad Rosice se představuje Projekt zvyšování kvality na MěÚ Rosice Diskutujte na rosickém internetovém fóru Výměna ŘP, očkování, řádková inzerce Hasiči v novém, vzhůru na palubu Společenská kronika, humanitární sbírka Černá kronika Zpráva z činnosti školské rady Rosník Zprávy ze základní školy Pozvánka ZUŠ Mini Festival Filmů Rosice poprvé Zveme vás do knihovny Kulturní informační centrum informuje Recepty podle zeměpisu 2. Řecko Co nového v DDM Sport ples mažoretek Program kina Kulturní přehled Zájem o věci zdánlivě bezvýznamné o věci skryté pod povrchem, je nezbytnou součástí života malého města či obce. Obzvlášť teď v předjaří je patrné, co vše se nashromáždí na veřejném prostranství po krátké zimě. Nastává období předvelikonočního postního období. Neaplikujme tento starobylý zvyk spojený s přirozeným přírodním biorytmem pouze na omezení jídelníčku. Pokusme se zamést si před svým vlastním prahem, ale nejen před ním. Zkusme přemýšlet méně sebestředně a hlavně učinit něco pro to, aby se nám Rosice probudily do jara hezčí a čistší. Zbavme se obav napomenout vandala ničícího majetek nás všech, nakopnout opilce močícího na zeď nebo při procházce parkem naplnit igelitovou tašku odpadky, které zde zanechali jiní. Třeba to bude časem inspirace i pro ně samotné. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obec Kratochvilka Vydává Kulturní informační centrum Rosice Březen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje paní Kváčalová na MěÚ Rosice, tel.: nebo KIC Rosice, tel.: Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš Titulní strana: Reprezentační ples Foto: Lukáš Volánek ROSA 3/07 3

3 odpovídá... NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ STAROSTA Občané mohou své dotazy zasílat písemně na adresu KIC Rosice, Palackého nám. 45, Rosice nebo em na adresu Dotazy z pořadu Ptejte se radních, na které jsme nestihli zareagovat. a) Proč se v Rosicích vybírá poplatek za odpady za ještě nenarozené děti? Když se dítě narodí například 28. den v měsíci, tak musí být uhrazen poplatek za celý měsíc? b) Všimla jsem si, že vyhláška o odpadech byla změněna od a o tom, že by se za děti muselo platit za celý měsíc,ve kterém se narodí, tam není zmínka. Znamená to tedy, že minulá vyhláška byla špatná a poplatky za dobu, kdy dítě nebylo ještě narozené, byly vybírány neoprávněně? V tom případě by mě zajímalo jaký postoj k tomu město zaujme a jestli neoprávněně vybrané poplatky vrátí? Vybírání poplatků za odpady, přesněji řečeno za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se řídí mimo jiné i zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ( ve znění pozdějších předpisů). Tento zákon svým 84 mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, především jeho 10 b. Pro přehlednost cituji odst. 3 a 4 tohoto : (3) Sazbu poplatku tvoří a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. (4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Z uvedené citace vyplývá, že narodí-li se dítě kterýkoliv den v měsíci, vzniká poplatková povinnost už za tento měsíc. Naopak v případě ukončení pobytu, úmrtí ap. povinnost končí měsícem předcházejícím. Ustanovení daná zákonem jsou platná a v obecně závazných vyhláškách se znovu neopisují. Od platí nová obecně závazná vyhláška města č. 6/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obsah vyhlášky je totožný s vyhláškou předcházející, měnila se pouze příloha č. 1, která stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předcházející rok jak ukládá výše uvedený odst. 3, 10b zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Závěrem tedy krátké shrnutí: Město Rosice vybírá místní poplatky oprávněně, v souladu s příslušnými právními předpisy. Vyhlášky města o odpadech, stávající i minulá, byly vytvořeny na základě zákonných ustanovení. Za zmínku stojí ještě znění 11 zákona o místních poplatcích: Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo v nesprávné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Ing. Petr Klíma starosta 4 ROSA 3/07 foto: Michal Eliáš

4 obec Kratochvilka INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY Z HISTORIE OBCE KRATOCHVILKA Rok Usnesením obecního zastupitelstva v Kratochvilce dne 13. března 1932 byl jsem já, Příhoda Jakub, horník v.v. a starosta obce ustanoven kronikářem dnešní obce. Zápisy započal jsem ode dne ustanovení t.j. od 13. března Narodil jsem se 21. července 1878 v Kratochvilce a též domovským právem do Kratochvilky příslušný. Vzdělání mám jen obecnou školu, kterou jsem navštěvoval v Neslovicích. Zápisy moje týkati se budou zpráv každoročních, zpráv občanských a příležitostných, kromě toho dle možnosti kroniku tuto doplňovati budou zápisy o událostech dřívějších, dle toho jak různé pomůcky k tomu získám. Žně Žně letošního roku byly velmi špatnými. Obilniny utrpěly hlavně suchem, neboť od jara téměř nepršelo. Je jenom málo zrna, ale je hlavně málo slámy, potřebné na výkrm a stlaní. Největší neúroda byla hlavně na pícninách. Mnozí majitelé pozemků sklidili v mnohých místech jen to, co zaseli. Dne 4. listopadu 1932 v pátek vypukla stávka horníků na dole Julius a na dole Ferdinand a dne 8. listopadu 1932 vypukla stávka na dole Láska Boží. Tato stávka skončila dne 22. února 1933 ve středu. Po tomto čtyřměsíčním boji nepřinesla zlepšení situace horníkům, naopak horníci museli nastoupit práci za horších podmínek. Změna volebního zákona. Zákonem ze dne 12. července 1933 č. 122 a 123 byl opraven zákon volebního řádu ze dne č. 75 nebyla potvrzena volba starosty. Změnou zákona a vyhláškou musí býti volba starosty potvrzena zemským úřadem v Brně. Následkem této změny zákona volebního a poštváním některých občanů v obci nebyla přes 10 roků úřadujícímu starostovi Jakubu Příhodovi potvrzena volba. Dnem 28. prosince 1933 byl pověřen k úřadování pan Jan Samsor, náměstek a dne 29. ledna 1934 byla provedena volba nového strarosty. Zvolen byl pan Ondřej Navrátil a volba starosty mu byla potvrzena. Začal úřadovati dne 14. března Rok 1934 byl kritický, suchý, málo vláhy a obec byla opětně bez vody. Rok 1935 byl ještě kritičtější, došlo k tomu, že voda se musela přes celé žně rozdělovat. Nová volba prezidenta. Následkem stáří a odkazu našeho p. prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka došlo dne 18. prosince 1935 k volbě nového prezidenta republiky. Byl zvolen Dr. Edvard Beneš. Jana Trojanová starostka 6 ROSA 3/07 foto: Jiří Čermák

5 VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 7/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) plán rady na I. pololetí 2007 b) prohlášení ve věci dořešení půjčky mezi p. Petrem Hlaváčem, Rosickými TS s. r. o. a městem Rosice c) dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne , uzavřené s p. Romanem Pelikánem, jehož předmětem je stanovení nájmu na rok 2007 a penále ve výši 0,01% za každý den z prodlení s placením nájemného d) návrh likvidační komise na vyřazení majetku dle zápisu z jednání likvidační komise ze dne e) rozpočtové opatření č. 1/2007 f) výpůjčku vývěsní skříňky na Palackého nám. organizaci TJ Slovan Rosice a Svazu tělesně postižených Rosice. Rada pověřuje OPR uzavřením dodatků k již schváleným smlouvám na výpůjčku vývěsní skříňky ohledně úhrady zhotovení popisu názvu organizace na vitríně. 2. Doporučuje a) aby komise pro získávání grantů, rozvoj města a regionu byla změněna na výbor zastupitelstva. b) zastupitelstvu tajemnici finančního výboru Ing. Jaroslavu Hanzlovou, členy finančního výboru: Jaroslav Veselý, Ing. Karel Prokeš, Radoslava Pospíšilová, Ing. Petra Šimková, Ing. Stanislav Trávníček, Stanislav Muryc, Ing. Jaroslav Dytrych, Karel Černý. tajemnici kontrolního výboru Jitku Urbanovskou, členy kontrolního výboru: JUDr. Josef Polák, Milan Král, Robert Přikryl, Radka Dolíhalová, Jiří Přikryl. tajemníka výboru pro získávání grantů, rozvoj města a regionu Jitku Doležalovou, členy výboru pro získávání grantů, rozvoj města a regionu: Jiří Kocáb, Ing. Ondřej Horký, Ladislav Haller, Lukáš Volánek, Mgr. Vladimír Bartoš, Radek Smutný, Monika Rovná c) zastupitelstvu schválit smlouvu o bezúplatném převodu horkovzdušného sterilizátoru organizaci Penzion pro důchodce Rosice. 3. Jmenuje a) předsedkyní komise pro sociálně právní ochranu dětí pí Miladu Kubíčkovou b) tajemníky komisí, a to komise školské, tělovýchovy a mládeže JUDr. Janu Šildbergerovou, komise škodní a odškodňovací Ing. Jana Svobodu, komise pro sociálně právní ochranu dětí Janu Novotnou a Irenu Hvězdovou c) členy komisí: Komise školská, tělovýchovy a mládeže Renata Marková, Marie Vyhnalíková, Lucie Kristková, Miroslava Murycová, Mgr. Lukáš Hemala, Renata Ludwigová, Jana Procházková, Oldřich Blažejovský. Komise škodní a odškodňovací JUDr. Olga Kryštofová, Ing. Radek Drnovský, Markéta Široká, Pavel Mecerod. Komise pro sociálně právní ochranu dětí Ing. Pavel Pavlík, MUDr. Radan Dolíhal, Miroslava Murycová, Jaroslava Ješinová, Yveta Šumberová, Hilda Švestková. 4. Mění a) složení komise likvidační a jmenuje tyto členy: Jana Trojanová, Radek Pelikán, Roman Pelikán, Pavel Homola, Jindřiška Jandová, Pavel Musil, Vlastimil Kozel. 6. Rozhodla a) odvolat jednatele společnosti Rosické TS. s. r. o. p. Martina Sourala ke dni z funkce b) o přidělení podlimitní zakázky Svoz komunálního odpadu ve městě Rosice firmě AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o., Vídeňská 264, Brno. Na druhém místě se umístila firma Remondis s. r. o., Hrotovická 1202, Třebíč c) o výši příplatku za vedení řediteli Základní školy a to 35% z platového tarifu nejvyššího platového stupně v příslušné platové třídě. 7. Souhlasí a) s uzavřením smluv mezi městem Rosice a Rosickými TS s. r. o., jejichž předmětem je údržba veřejného osvětlení města Rosice, úklid města z radnice ROSA 3/07 7

6 z radnice Rosice, zimní údržba komunikací města Rosice, letní údržba komunikací města Rosice a údržba veřejné zeleně města Rosice. b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Rosice a Penzionem pro důchodce Rosice, příspěvková organizace, Rosice, jejímž předmětem je přenechání veškerých nebytových prostor v budově č. p na ulici Kaštanová v Rosicích k bezplatnému užívání vypůjčiteli. c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Penzionem pro Rosice, příspěvková organizace, Rosice o bezúplatném převodu osobního automobilu Škoda Felicia LX BOM 00 52, autorádia G LINE HSC 296 a mobilního telefonu Siemens CT65. d) s uzavřením Obchodní smlouvy mezi městem Rosice a Ing. Oldřichem Tláskalem, Rosice, jejímž předmětem je provedení prací, souvisejících s obnovou, výchovou, ochranou, těžbou a přibližováním v lesních porostech. e) s uzavřením partnerské dohody mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, Brno, jejímž předmětem je spolupráce při realizaci projektu Vysokorychlostní internet pro obce JMK 1. část, na který Jihomoravský kraj žádá o dotaci. f) s použitím znaku města Rosice na poháru pro sportovce roku g) jako vlastník pozemku s vykácením dřevin rostoucích mimo les dle přílohy v rámci výstavby mostu a rekonstrukce silnice I/23 s tím, že ŘSD před zahájením prací uzavře s městem příslušnou smlouvu. 8. Ruší a) v souvislosti se změnou zřizovací listiny a statutu příspěvkové organizace Penzionu pro důchodce původní rozhodnutí ze dne , usnesení rady č. 3/2006, o schváleném odpisovém plánu a odvodu z odpisů příspěvkové organizace Penzion pro důchodce a v souvislosti s transformací Penzionu přijímá toto nové znění: Rada města schvaluje dle 31, odst. 1, písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odpisový plán příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce na rok 2007 dle přílohy. Rada města nařizuje dle 28, odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce odvod z odpisů do rozpočtu města v roce 2007 dle přílohy. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková Dana Prokešová ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 8/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti Kulturního informačního centra Rosice b) oznámení jednatele Rosických TS s. r. o. Ing. Bohumila Štelcla o odstoupení z funkce jednatele společnosti v souladu s ustanovením 66 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. 2. Ruší a) jmenování pí Yvety Šumberové členkou komise pro sociálně právní ochranu dětí b) usnesení ze dne a nahrazuje je tímto zněním: Rada souhlasí s vykácením dřevin, rostoucích mimo les, dle přílohy v rámci výstavby mostu a rekonstrukce silnice I/23. V případě, že nebude městu Rosice uložena náhradní výsadba, kompenzující ekologickou a společenskou hodnotu dřevin, nebude uzavřena smlouva o uložení náhradní výsadby s ŘSD. 8 ROSA 3/07

7 3. Jmenuje a) členkou komise pro sociálně právní ochranu dětí Mgr. Hanu Švarcovou. 4. Doporučuje a) zastupitelstvu jako předsedu výboru pro rozvoj města, komise a granty Ing. Zdeňka Švihálka. 5. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemků p. č. 1515/263, 1525/2, 1530/72, 1530/73 a 1530/118 v k. ú. Rosice b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok 2007 ve výši Kč mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem c) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o., Brno, jejímž předmětem je svoz komunálního odpadu ve městě Rosice s tím, že pověřuje starostu města podepsáním smlouvy po uplynutí zákonné lhůty pro odvolání z výběrového řízení, tj d) s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o pronájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Rosice a HCM Slovan Rosice, jehož předmětem je změna data splatnosti nájemného a to do každého 31. března příslušného kalendářního roku. 6. Schvaluje a) dar do tomboly na ples města Rosice a Základní školy ve výši Kč z kapitoly dary b) výpůjčku vývěsní skříňky na Palackého nám. organizaci KIC Rosice. 7. Ukládá a) jednateli Rosických TS s. r. o. zpracovat vyčíslení škod a dle zjištěných skutečností případně podat žalobu o náhradu škody a trestní oznámení na bývalého jednatele p. Martina Sourala. 8. Pověřuje a) jednatele Rosických TS s. r. o. Ing. Štelcla zajištěním výmazu bývalého jednatele p. Martina Sourala z Obchodního rejstříku b) pana Lukáše Volánka k přijímání prohlášení o uzavření manželství s účinností od Ing. Petr Klíma starosta RNDr. Petr Lukáš Mgr. Jaroslav Světlík ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 9/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice 1. Ukládá a) jednateli Rosických TS s. r. o. Ing. Bohumilu Štelclovi podat trestní oznámení na bývalého jednatele p. Martina Sourala s ohledem na dosavadní zjištěné skutečnosti a v souladu s doporučením právního odboru MěÚ ze dne 29. ledna Rozhodla a) o výši příplatku za vedení ředitelce Penzionu pro důchodce 20%, ředitelce MŠ Husova čtvrť 35%, ředitelce MŠ Zámecká 35%, ředitelce ŠJ MŠ 25%, řediteli KIC 15%, řediteli Správy zámku 25% z platového tarifu nejvyššího platového stupně v příslušné platové třídě. 3. Schvaluje a) platové výměry vedoucím příspěvkových organizací města dle přílohy. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Oldřich Kroupa Josef Hájek ověřovatelé ROSA 3/07 9

8 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 10/2007 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) přidělení následujících grantů zájmovým sdružením a sportovním oddílům: Moravská hasičská jednota, HS Rosice Kč TJ Slovan oddíl rekreačních sportů Kč Florbalový klub Rosice Kč VK PSYCHO Rosice Kč Billiardový klub Rosice Kč Svaz tělesně postižených v ČR, MO Rosice Kč MIGHTY SHAKE Zastávka o. s Kč HC Tučňáci Rosice Kč Lucie Kristková Kč Turisťák Rosice Kč Uvedená celková finanční částka se přiděluje pro každého příjemce na konkrétní jednotlivé projekty, uvedené v příloze tohoto usnesení. b) pronájem objektu v areálu bývalé sklárny nebytový prostor, označený jako č. 13, o výměře 152 m 2 Zámečnictví Okrasné ploty, p. Roman Cetkovský, Dukovany, za cenu 500 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou za účelem užívání jako dílna. c) předložený Program prevence kriminality pro rok d) rozpočtové opatření č. 2/2007. e) Plán odpadového hospodářství města Rosice. f) Dodatek č. 3 k organizačnímu řádu Městského úřadu Rosice s účinností od Doporučuje a) zastupitelstvu přidělení následujících grantů: TJ Sokol Rosice Kč Občanské sdružení při ZŠ Rosice Kč Občanské sdružení mažoretky Anife Rosice Kč Dům dětí a mládeže Rosice Kč FC Slovan Rosice Kč Kuželkářské Klub Slovan Rosice Kč BONUS Rosice Kč Občanské sdružení Prádelna Kč HCM Slovan Rosice Kč Divadelní soubor Emanuela Krumpáče Kč b) zastupitelstvu prodej pozemků p. č. 610/ Neschvaluje a) přidělení grantu Skupině historického šermu Taranis, Svazu neslyšících a nedoslýchavých Brno-venkov a Moravskému rybářskému svazu, MO Rosice z důvodu nedodržení stanovených podmínek 4. Souhlasí a) s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi stavebníky rodinných domků, zastoupenými Josefem a Hanou Humpolíčkovými, Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a městem Rosice, jehož předmětem je převedení stavby kanalizace a vodovodu na město Rosice po jejím dokončení. b) s uzavřením dohody o narovnání mezi městem Rosice, MUDr. Františkem Pavlíčkem, Moravské Budějovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Brno, jejímž předmětem je stanovení náhrady za vykácení trvalých porostů na pozemku města v rámci výstavby nového mostu na silnici I/23 přes řeku Bobravu. c) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a společností E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice, z důvodu uložení kabelového vedení NN k nemovitosti v ul. Na Štěpnici do pozemku města p. č. 3489/1, jednorázová úplata Kč. d) s uzavřením smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene mezi městem Rosice a společností Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích města, které budou dotčeny v rámci rekonstrukce plynovodní sítě v Rosicích ve II. etapě. V jedné smlouvě jsou vypsány pozemky města, vedené na LV1, ve druhé smlouvě jsou vypsány pozemky města, vedené na LV e) s uzavřením smlouvy na výkon autorského dozoru na akci Stavební úpravy severního křídla na dům dětí v Rosicích I. etapa mezi městem Rosice a společností S&S Projekt, s. r. o., Volejníkova 21, Brno, částka 500 Kč bez DPH/hodina. 10 ROSA 3/07

9 5. Nesouhlasí a) v současné době s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Rosice a společností ŘSD ČR, Praha, týkající se zajištění projektové dokumentace, související s vybudováním chodníku k akci Silnice I/23 Zastávka, most. Ing. Petr Klíma starosta Ing. Petra Šimková Dana Prokešová ověřovatelé JAK TŘÍDIT KOMUNÁLNÍ ODPAD Již po několikáté se na stránkách Rosy vracím k tomuto tématu. Důvod je pouze jeden a to je nepořádek ve městě. Chtěl bych poukázat na několik skutečností, které při troše dobré vůle lze odstranit. V první řadě chci upozornit, že v den svozu směsného komunálního odpadu je třeba popelnice nejen připravit k odvozu, ale též sklidit, aby nezůstávaly po celý týden na veřejném prostranství. Mnozí lidé dávají odpad do igelitových pytlů, které jsou často protrženy a odpad se z nich sype. Proto svozová firma nabízí pytle pevné, které je možno zakoupit na městském úřadě ve dvorním traktu u paní Hvězdové. Pevný pytel s logem svozové firmy stojí 10 Kč a finanční částku, dle počtu odebraných pytlů, je nutno zaplatit na pokladně MěÚ. Co se týče separovaného odpadu, tedy kontejnerů na papír, plasty a sklo, je situace velmi neuspokojivá. Někteří lidé, jak do kontejnerů, tak vedle nich, odkládají komunální odpad, dělají nepořádek a znečisťují separaci. Největší starost nám dělají plasty. Chtěl bych upozornit, že na ně má firma třídící linku, ale odpad, který mezi ně nepatří, se odstraňuje ručně. A tak zbytky z domácností, které se v kontejnerech vyskytují, musí někdo vzít do rukou a vyhodit. Je to velmi nepříjemná práce, a proto je třeba trochu ohleduplnosti a do kontejnerů dávat pouze to, co tam patří. Mimo znečištění domácím odpadem se zde nacházejí i věci, které k plastům nepatří. Například plastové trubky, hadice z umělé hmoty, PVC, kusy linolea, molitan, polystyren Ještě bych chtěl upozornit na to, že PET láhve nebývají mnohdy zmačkané a zaujímají velký prostor. S kontejnery na papíry je to o něco lepší. Ale i zde se objevují nedostatky. Papír, který zde foto: Lukáš Volánek ukládáme, by měl být suchý, ne mastný, či jakýmkoliv způsobem zašpiněný, krabice a kartony rozdělané. Ve skle se dokonce našly i neotevřené staré zavařeniny. Znovu chci podotknout, že recyklovatelné odpady jsou určeny k dalšímu použití, odběratelé za ně platí a navíc město dostává peníze ze státní organizace EKO-KOM, za to, že se odpady nevozí na skládku, ale třídí a následně jdou k dalšímu zpracování. Josef Hájek místostarosta ROSA 3/07 11

10 MěÚ se představuje MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE SE PŘEDSTAVUJE 11. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor územního plánování je nově zřízeným odborem od Vznikl rozdělením odboru regionálního rozvoje na odbor územního plánování a odbor stavební úřad. Odbor územního plánování zajišťuje výkon státní správy i samosprávy. Státní správa je vykonávána na úseku územního plánování (pořizování územních plánů a jejich změn, pořizování regulačních plánů, pořizování územně analytických podkladů a územních studií) a evidenci válečných hrobů a pietních míst. Státní správa i samospráva je vykonávána na úseku regionálního rozvoje. Odbor provozuje geografický informační systém. Seznam právních předpisů, kterými se řídí odbor územního plánování: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění. Zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ing. Kamil Ferda vedoucí odboru územního plánování, MěÚ Rosice 12 ROSA 3/07 foto: Lukáš Volánek

11 Vedoucí odboru Ing. Kamil Ferda Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro koordinuje a usměrňuje výkon státní správy na úseku územního plánování pořizuje územně plánovací dokumentace a její změny pro obce ve správním obvodu (územní plán a regulační plán) provádí pro obce odbornou konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie) pořizuje vymezení zastavěného území poskytuje územně plánovací informaci předkládá zastupitelstvům obcí ve správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územního plánu vykonává státní dozor ve věcech územního plánování poskytuje informace o funkčním využití pozemků podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti Referent odboru územního plánování Miloslav Pezlar Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro pořizuje územně plánovací dokumentaci a její změny pro obce ve správním obvodu (územní plán, regulační plán) pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie) je účastníkem veřejného projednání při pořizování územních plánů a jejich změn a účastníkem společného jednání o regulačním plánu provádí pro obce odbornou konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování pořizuje vymezení zastavěného území poskytuje územně plánovací informaci předkládá zastupitelstvům obcí ve svém správním obvodu zprávu o uplatňování jejich územního plánu vykonává státní dozor ve věcech územního plánování poskytuje informace o funkčním využití pozemků podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti připravuje podklady pro GIS spolupracuje, eventuelně poskytuje informace a služby z GIS potenciálním investorům, projektantům, správcům inženýrských sítí a občanům Referent odboru územního plánování Bc. Jitka Doležalová Telefon: Kancelář: budova zámku 1. patro zabezpečuje výkon státní správy na úseku regionálního rozvoje na úseku regionálního rozvoje dbá o vyvážený rozvoj regionu ve všech jeho aspektech, spolupracuje se samosprávami obcí a metodicky je vede ve využívání rozvojových programů státu a Evropské unie napomáhá obcím ve správním obvodu ORP s vyhledáváním dotačních titulů zajišťuje vyhledávání a administrativní zpracování dotací a grantů pro město vyhledává ekonomické zdroje pro rozvoj města spolupracuje na Programu rozvoje venkova JMK vede evidenci válečných hrobů a pietních míst vede správní řízení v případech porušení zákona o válečných hrobech ROSA 3/07 13

12 informace měú PROJEKT ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NA MĚSTSKÉM ÚŘADU ROSICE CAF Vážení spoluobčané, ke konci loňského roku se náš městský úřad zapojil do projektu nazvaného model CAF. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti s tímto modelem seznámil. Jistě bychom všichni chtěli mít kvalitně fungující, výkonný a efektivní úřad, či jakoukoliv jinou organizaci veřejného sektoru. Víme také, že kvalita, výkonnost a efektivnost práce úřadu má velký vliv na spokojenost Vás občanů. Určitě si položíte otázku co je vlastně CAF nebo spíše model CAF? Zkratka CAF vychází z anglického názvu, který přeložen do českého jazyka znamená Společný hodnotící rámec. Jde o způsob hodnocení činnosti úřadu z mnoha důležitých hledisek a přijetí konkrétních opatření na základě výsledků tohoto hodnocení. Tímto způsobem lze zvýšit kvalitu výsledků práce kraje či města. Model CAF je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu a může být jednou z cest k efektivnímu, kvalitnímu a výkonnému úřadu. Informace o anglické originální verzi modelu CAF 2002 lze získat na adrese Na webové stránce Národního informačního střediska pro podporu jakosti (www.npj.cz) lze získat české vydání modelu CAF. Model je navržen k použití ve všech částech veřejného sektoru, je aplikovatelný na národní, krajské i místní úrovni. Sebehodnocení činností úřadu je rozděleno podle 9 kritérií. Pět z nich se týká předpokladů pro dosahování výsledků jak musíme řídit, jak uplatňovat strategii, jak motivovat a řídit zaměstnance, jak pracovat se zdroji a budovat partnerství, jak řídit procesy. Čtyři kritéria se týkají samotných výsledků vůči zákazníkům/občanům, zaměstnancům, vlivu na společnost a životní prostředí, klíčové výsledky výkonnosti úřadu. Jednotlivá kritéria se skládají ze subkritérií a ty z jednotlivých otázek. Celý model má více než 250 otázek, které se jednotlivě vyhodnocují. Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, který má tento model zaveden již od roku 2005, jej nabídl dalším obcím včetně poradenské činnosti zdarma při jeho zavádění. Nabídka byla přijata a odsouhlasena vedením MěÚ Rosice. Další postup se skládá z jmenování pracovní skupiny (členové jsou rovnoměrně vybráni ze všech odborů), školení členů pracovní skupiny, sebehodnocení činnosti úřadu, identifikace oblastí pro zlepšení, zpracování sebehodnotící zprávy a uplatnění konkrétních opatření. V současné době je dokončována sebehodnotící zpráva. Její výsledky budou navíc srovnány s výsledky všech zapojených úřadů v rámci České republiky (www.benchmarking.cz/caf). Závěrem shrnutí co městský úřad od projektu CAF očekává. Chtěli bychom účinně zvládat změny a efektivně řídit úřad, zvýšit výkonnost úřadu a snižovat nákladovost, prohloubit spolupráci mezi úřady a týmovou práci napříč jednotlivými odbory, vytvářet nekorupční, tvůrčí a partnerské prostředí, snaha jít příkladem, udělat si ve věcech pořádek a řešit příčiny věcí. O výsledcích a dalším průběhu tohoto projektu vás budeme na stránkách Rosy opět informovat. Ing. Miloš Burian vedoucí odboru dopravy Ing. Radek Drnovský tajemník MěÚ 14 ROSA 3/07 foto: Lukáš Volánek

13 DISKUTUJTE s ostatními na rosickém internetovém diskusním fóru Diskutujte s ostatními na rosickém internetovém diskusním fóru na adrese Můžete se vyjádřit k tématům jako sport, kultura, městský úřad a dalším, případně založit téma nové, které zajímá právě vás. Těšíme se na vaše názory a připomínky ROSA 3/07 15

14 informace BUDE VÁŠ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PLATNÝ? Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince Těmto průkazům končí platnost dne 31. prosince 2007, ovšem chcete-li se vyhnout zbytečnému čekání na městském úřadu, přijďte si jej vyměnit již v těchto měsících. Pro zdárné vyřízení Vaší žádosti musíte mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz kterému bude končit platnost. Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je zpravidla dní. Více informací najdete na stránkách Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz /Silniční doprava/řidičské průkazy/povinné výměny ŘP/), na úředních deskách úřadu nebo na odboru dopravy. Přijďte si vyměnit Váš řidičský průkaz již nyní a předejdete tak dlouhému čekání, které podle všeho nastane již od září tohoto roku. Ing. Miloš Burian vedoucí odboru dopravy MěÚ Rosice OČKOVÁNÍ MUDr. Dana Gotzmannová oznamuje, že očkování proti dětské obrně proběhne v době hod. pro děti narozené v roce 2005 a 2006 S sebou vezměte očkovací průkaz a lžičku. MUDr. Jarmila Hálová oznamuje, že očkování proti dětské obrně proběhne od hod. pro děti narozené v roce 2005 a 2006 S sebou vezměte očkovací průkaz a lžičku. Řádková inzerce Město Rosice nabízí k pronájmu podkrovní nebytové prostory o výměře 120 m 2 na Palackého nám. 45 v Rosicích. Bližší informace na odboru správy majetku u paní Jany Raveánové Tel.: Koupím dům nebo byt v Rosicích a okolí. Cena do 5 mil. Tel.: Automatické pračky, opravy. Tel.: Firma STAVEBNÍ DVŮR, spol. s.r.o., Na Mýtě 88, Rosice, přijme řidiče sk. C+E na auto s HR. Nástup od až Tel.: Prodáme 3000 m 2 v prostoru Dolní Říčanka, z toho1000 m 2 zastavěná plocha. Tel.: , volejte po hod. Hledám pronájem bytu 2+1 v Rosicích nebo okolí. Nabídněte, prosím. Tel.: (možno i sms) Vyměním 1+1 v OV za větší s doplatkem. Tel.: Martina Cizlerová, Rosice Pouze z domova 16 ROSA 3/07

15 ROSIČTÍ HASIČI V NOVÉM Před opravou V květnu loňského roku byla odvezena stařičká požární cisterna hasičů z Rosic na generální opravu do opravárenského závodu v Pečkách u Kolína. Prakticky celý zbytek roku musela místní jednotka dobrovolných hasičů vystačit pouze z dopravním vozidlem AVIA. I přes omezené možnosti zasahovali hasiči z Rosic celkem u 13 požárů, technických pomocí a cvičení. Po takřka půlroční odstávce si hasiči přivezli novou cisternu v měsíci říjnu a po nezbytném vybavení věcnými prostředky uvedli do plného užívání v listopadu. Na vozidle byla repasovaná celá podvozková část, motor, převodovka, čerpadla i nástavba. Vozidlo dostalo novou nádrž o objemu litrů. Vozidlo je nově vybaveno potřebnými bezpečnostními prvky a zvětšil se úložný prostor pro kalové a plovoucí čerpadlo a pro motorovou pilu. Další informace a fotodokumentaci z oprav můžete shlédnout na nových stránkách hasičů Výše nákladů na celkovou opravu dosáhly hodnoty Kč, přičemž 500 tisíc foto: 2x archiv SDH Rosice korun obdrželo město ve formě dotace z prostředků Jihomoravského kraje. Ať tedy opravená technika slouží rosickým hasičům bez závad a kéž k ní v dohledné době přibude nový kabát garáží a zbrojnice, na který čekají i profesionální hasiči ze stanice na ul. Wolkerově. Josef Humpolíček referent krizového řízení Po opravě AHOJ! zveme tě na letní tábor VZHŮRU NA PALUBU Termín: denní klasický stanový tábor s dobrodružným příběhem Tábor pořádá Turisťák Rosice člen Asociace turistických oddílů mládeže ČR Cena: Kč pro účastníky s trvalým bydlištěm v Rosicích (cena snížena díky dotaci poskytnuté městem Rosice) Kč pro účastníky s trvalým bydlištěm mimo Rosice stáhnout na internetu na adrese bor2007 Akci finančně podpořilo město Rosice. Účastnit se mohou děti ve věku od 10 do 14 let, celkový počet dětí na táboře 28. Podrobný informační leták a přihlášky je možné vyzvednout v Městské knihovně nebo Za organizátory se těší Ing. Radek Drnovský ROSA 3/07 17

16 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Dne oslavil krásné 80. narozeniny náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Emil Procházka stavitel a soudní znalec. Dne vzpomínáme 100. výročí narozenin a 42. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka pana Josefa Valouška S úctou a láskou vzpomínají dcery Božena a Zdeňka, vnuci Stanislav a Roman s rodinami. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a mnoho dalších spokojených a šťastných let v kruhu rodiny mu upřímně přeje manželka Olga, dcera Emilie a syn Ivo s rodinami a milované pravnučky Klárka a Emička Dne již uplynuly 3 roky, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Matúšem Litvíkem. Současně děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Manželka, dcery s rodinami a švagr. pan Bohuslav Kříž. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále s láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. Věnujeme tichou vzpomínku a poděkování naší drahé paní učitelce Jarmile Tomkové. Za bývalou 9. B Zdeněk Filip HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková humanitární organizace poskytující pomoc potřebným u nás i v zahraničí vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU. 26. a v době od 9.00 do hodin můžete do prostor Hornického domu ve Zbýšově přinést ošacení, lůžkoviny, ručníky, látky, vlny, příze, školní a sportovní potřeby, hračky, nenošenou a nepoškozenou obuv, nádobí, funkční domácí spotřebiče, prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby, knihy, noviny, časopisy. Veškeré věci budou přijímány dobře zabalené do igelitových pytlů a krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za pomoc! 18 ROSA 3/07

17 POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Informace jsou částečně upraveny z důvodů anonymity poškozených. Je za námi další měsíc a my opět přicházíme s novými informacemi, rozbory, návrhy. Jako vždy v úvodu nejprve v kostce shrneme vše, co se v rámci policejní problematiky událo v lednu 2007 v Rosicích i okolí. Policisté pro tento souhrn dat užívají označení nápad trestné činnosti. Leden 2007 nebyl ničím výjimečným oproti předcházejícím měsícům ani dle počtu ani dle rozmanitosti zájmu pachatelů. Zřejmě žádný z našich klientů si nedal novoroční předsevzetí už nebudu krást. Takže v prvé řadě předkládám výčet lednových událostí z Rosic: krádež přívěsného vozíku za OA ze zahrady poblíž ul. Zbýšovská krádež batohu z auta na ul. Brněnská, bez zjevného násilí krádež zboží v OD Lidl láhev vodky a cukrovinky 2 pachatelé, zaměstnancům utekli krádež peněženky v šatně SOUN z neuzamčené šatny krádež v kanceláři SOUN ze zamčené kanceláře, bez zjevného násilí odcizen notebook a osobní doklady krádež sport. obuvi v šatně ZŠ krádež mobil. telefonu v ZŠ tento i předcházejí případ spáchala žákyně ZŠ krádež věcí z kabiny nákladního auta na ul. Brněnská při skládání zboží auto neuzamčené krádež SIM karty do mob. telefonu ve třídě SOUN nechal ji na lavici a odešel krádež bruslí v šatně ZŠ ponechané přes noc v šatně školy krádež finanční hotovosti na ul. Brněnská, nezajištěná skříňka v odemčené šatně A nyní co se událo v okolních obcích: poškození fasády ve Střelicích sprejerství na stěně obchodu zahájení úkonů trestního řízení pro fyzické napadení ve Zbraslavi krádež 2 pojezdových plechů na silnici v Říčanech rozm. 2 x 3 m, váha celkem 3 tuny, celk. škoda Kč krádež vozidla a nářadí v Lukovanech vloupání do prodejny potravin v Popůvkách zahájení úkonů trestního řízení pro nedovolené ozbrojování v Přibyslavicích neoprávněné držení perkusního revolveru zadržení mezinárodně hledané osoby pro INTER- POL v Pobytovém středisku Správy uprchlických zařízení MV ČR v Zastávce cizinec hledaný pro vraždu vloupání do lesního pracovního stroje v lesním porostu v kat. úz. Příbram na M vloupání do os. auta v Příbrami odcizeno nářadí, osobní a firemní doklady krádež propan butanových lahví ve Zbýšově vloupáním do klece u BČS vloupání do os. auta v Troubsku u restaurace na Veselce krádež navigace krádež věcí z novostavby v Troubsku elektroinstalační materiál a radiátory, škoda cca Kč vloupání do garáže v Říčanech odcizeno ruční elektr. nářadí krádež měděných kabelů u trati Zastávka Vysoké Popovice škoda Kč krádež plastových skříní elektr. rozvaděčů na staveništi v Popůvkách vloupání do auta v Říčanech na ul. Brněnská, krádež autorádia s reproduktory vloupání do rod. domku v Troubsku po rozbití okna, nic se neztratilo krádež sedadel z os. auta v obci Říčky vozidlo odemčené, přistavené na opravu vloupání do boudy s nářadím v Popůvkách chatová oblast, krádež elektrické a benzinové sekačky a zahradního náčiní krádež bronzové sochy na hřbitově ve Zbraslavi cca 130 cm vysoká socha poloklečící dívky se skloněnou hlavou a sepjatýma rukama vloupání do rod. domku v Troubsku vypáčené vstupní dveře, nic se neztratilo vloupání do os. auta ve Zbýšově na ul. Padělky, zřejmě chtěli auto odcizit krádež os. auta ve Zbraslavi Škoda Octavia na Březině vloupání do os. auta v Lukovanech v neuzamčené garáži, odcizeno autorádio s reproduktory černá kronika ROSA 3/07 19

18 černá kronika krádež věcí z dodávkového auta ve Zbýšově na ul. Masarykova, kabina auta nebyla uzamčená Mimo tuto trestnou činnost řešili policisté z OOP Rosice v měsíci lednu 2007 celkem 49 přestupků. Některé z nich, jedná se převážně o dopravní přestupky, byly vyřešeny na místě uložením blokové pokuty. V případech, kdy toto novelizovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích neumožňuje, byly přestupky oznámeny k projednání ve správním řízení Odboru dopravy MěÚ Rosice. Mimo to bylo policisty na úseku dopravy v lednu 2007 přistiženo pět řidičů, kteří měli při řízení vozidla v krvi alkohol, všem byly na místě odebrány řidičské průkazy. Dále jsme zadrželi řidiče z Tišnovska, který řídil vozidlo, ačkoli měl vysloven zákaz řízení. Tímto se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. A konečně naše hlídky v rámci služebních objížděk přistihly ve třech případech řidiče, kteří jeli s motorovým vozidlem, aniž by k tomu měli řidičské oprávnění, tím naplnili skutkovou podstatu trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění dle 180d trestního zákona. Ani jednomu z těchto zadržených řidičů ještě nebylo 18 let, v jednom případě si vozidlo vypůjčil bez vědomí své matky majitelky vozidla, a v dalším případě měl dokonce řidič na autě namontované registrační značky, které byly předtím odcizeny v Brně, a další odcizené značky měl ještě schované v záloze. Pokud se jedná o další šetřené přestupky, jednalo se nejčastěji o drobné krádeže (14 případů), slovní nebo i fyzické napadení (11 případů) či jiné schválnostní jednání vůči spoluobčanům či veřejnému zájmu. Jako jeden z prvních policejních útvarů zde na jihu Moravy jsme využili nový institut na ochranu osobních práv, nazvaný domácí násilí. Stalo se tak ve Zbraslavi a sdělovací prostředky (včetně krátkého televizního šotu) se tomu již věnovaly. Jedná se o opatření, které u našich sousedů (např. v Rakousku) již funguje a mají s tím dobré zkušenosti. V následujících řádcích alespoň v hrubých rysech shrnu, oč se vlastně jedná. O domácím násilí pojednává v r novelizovaný zákon č. 283/1991 Sb., o Polici České republiky, ve svých ustanoveních dle 21a až 21d. Přijetím této novelizace došlo k posílení pravomocí policistů při ochraně svobody a zdraví před násilnými sklony ze strany osob, které zákon označuje jako blízké. Nejčastěji se jedná o vztahy manžel manželka, druh družka (nyní moderně zvané přítel přítelkyně) bydlící ve stejné domácnosti, násilnické sklony může mít i syn vůči oběma či někomu z rodičů ale i naopak některý z rodičů vůči dítěti. V určitých případech se může jednat i o jinou osobu v obdobném postavení, bydlící ve společné domácnosti. Tato osoba má v rámci domácího násilí přesně stanovený název násilná osoba, kdežto osoba utiskovaná je označována jako ohrožená osoba. Nikde není vymezeno, že sklony k násilnému jednání mají pouze muži, násilnou osobou se při dodržení stanovených kritérií domácího násilí může stát i žena, třebaže se to zdá být nepravděpodobné a v daném případě se dá očekávat nátlak spíše psychického rázu. Policisté mohou v případě, kdy se prokáže, že se skutečně jedná o domácí násilí, násilnou osobu vykázat z obydlí na dobu 10 dnů. Domácí násilí má své specifické znaky a pokud jsou tato kritéria splněna, lze vykázání z obydlí provést, i když násilná osoba v dané době není přítomna. Není k tomu třeba ani souhlasu ohrožené osoby a v zákoně je pro policisty zakotveno oprávnění kontroly dodržování tohoto zákazu.. V námi řešeném případě ohrožená osoba vcelku rychle a dobře pochopila dané možnosti a vzápětí je ve stanovené lhůtě 10 dnů vykázání využila. Soud následně ve svém předběžném rozhodnutí vykázání násilné osoby z obydlí prodloužil a dal tak ohrožené osobě možnost v klidu a bez nějakých hrubých intervencí ze strany násilné blízké osoby jejich vztah přijatelným způsobem vyřešit. A nyní na závěr ještě jeden vcelku zbytečný, ač téměř úsměvný, výjezd k prošetření telefonického oznámení Dne v 7.27 hod. oznámila na linku 158 nejmenovaná žena s trvalým pobytem v obci X, nyní bydlící po dobu asi 2,5 roku u svého přítele v obci Y, že zde byla dne mezi 5.00 a 7.00 hod. napadena ze strany jejího přítele pana Z, který jí měl sdělit, že si má vzít své věci a odejít z jeho domu. Na místě byla u obou provedena orientační dechová zkouška přístrojem Dräger, kdy u oznamovatelky vykázal přístroj hodnotu 1,44 promile alkoholu v krvi a u jejího přítele pana Z 1,75 promile alkoholu v krvi. Z dalšího šetření 20 ROSA 3/07

19 vyšlo najevo, že doma s dalšími dvěma přáteli oslavovali narozeniny, přivedli se do stavu podnapilosti a při tanci upadli, takže si oznamovatelka pohmoždila ret. Přátelé pak k ránu odešli. Přítel, pan Z, jakékoli slovní či fyzické napadení popřel, uvedl, že přítelkyni pouze odeslal spát, neshody spolu žádné nemají. Oznamovatelka byla poučena ve smyslu ustanovení 68 odst.1, 2 zák. č. 200/1990 Sb. o návrhových deliktech s tím, že věc bude oznámena správnímu orgánu jako přestupek. Pokud bude trvat na jeho projednání, musí správnímu orgánu do tří měsíců podat návrh na projednání. Za tímto příběhem staré známé rčení ráno je moudřejší večera silně pokulhává, spíše je oba nejmenovaní aktéři stačili otočit naruby, protože v jejich případě byli zcela jistě moudřejší večer před oslavou, než ráno po oslavě a s množstvím vypitého alkoholu v sobě. Domnívám se, že po probuzení si hleděli spíše vyléčit kocovinu než vzpomínat, co doma vyváděli nad ránem, a tak zřejmě celý problém sám vyšuměl. Nakonec ještě jedna, veřejnosti dosud ne zcela známá, informace. Již nějakou dobu má Obvodní oddělení PČR Rosice na internetu své stránky, adresa je Zde se můžete dobrat různých aktuálních informací nejen z práce Policie Rosice. Od ledna 2007 máme k dispozici pro svou služební potřebu internetovou přípojku. ová adresa pro zasílání vzkazů je Pokud ale chcete učinit oznámení, rychlejší cesta je zatím stále ještě telefonicky anebo osobně během dne, neboť počítač s internetem je mimo běžný dosah dozorčí služby OOP Rosice a internetová poštovní schránka je v průběhu dne kontrolována jen namátkově. Policie ČR Rosice touto cestou žádá občany o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích trestných činů a přestupků, které jsou výše uvedeny. Jakékoliv informace mohou i anonymně sdělit na bezplatnou policejní linku 158 nebo přímo na policejní oddělení v Rosicích na tel. č , nyní nově i na ovou adresu: prap. Josef Hlávka Policie ČR Obvodní oddělení ROSICE ROSA 3/07 21

20 školská rada ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY Vážení občané! Již ve dvou předchozích číslech Rosy jste byli informováni o Školské radě, která zahájila svoji činnost v prosinci Dostaly se k vám informace o kontaktech na členy Školské rady i informace o tom, co to školská rada je, co je v její kompetenci a kdo ji tvoří. Zde je krátké shrnutí činnosti rady za uplynulé období. Školská rada se sešla od svého ustavení celkem na pěti zasedáních. Zápisy z jednání jsou uveřejněny na webových stránkách naší školy.(www.zsrosice.eu) Na prvním zasedání byly schváleny důležité dokumenty pro řádné fungování Školské rady samotné tedy Jednací řád a Plán práce rady na rok Na tomto zasedání byl rovněž schválen rozpočet školy pro rok Druhé zasedání proběhlo v únoru 2006 a rada na něm schvalovala Výroční zprávu o hospodaření ZŠ za rok 2005, Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Členové rady spolu s ředitelem školy probírali některé z bodů, které se ve Školním řádu nebo v Pravidlech hodnocení žáků zdály být zbytečně tvrdé nebo málo specifické. Diskutovalo se o: nutnosti klasifikace až do stupně 5 u předmětů výchovného zaměření (výtvarná, tělesná, hudební, pracovní výchova) jaký je způsob prosazování tzv. sebehodnocení žáků klasifikaci chování (napomenutí, důtky, známky) systému vštěpování pravidel slušného chování komunikaci školy s rodiči při dlouhodobé absenci žáka (zda limit 100 hodin není při dlouhodobé nemoci nebo úrazu žáka krátký) členové se shodli na tom, že 68 odst. 1 jim dává právo zabývat se podáváním podnětů řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům. Zveřejňovat závěry činnosti Školské rady. Třetí zasedání proběhlo v květnu minulého roku a bylo věnováno připomínkám rodičů a veřejnosti k práci školy. Z širokého spektra probíraných témat je možno se zmínit zejména o: otázkách zlepšení informovanosti rodičů a veřejnosti ať již formou internetových stránek nebo v Rose. připomínkách ke školní družině připomínkách ke třídním službám (náznaky šikany mezi žáky) údržbě přístupové cesty ke školní zahradě možnosti pořízení telefonního záznamníku do školní jídelny možnosti pořádání seminářů pro rodiče i děti činnosti Občanského sdružení při naší ZŠ Čtvrté zasedání, proběhlo v měsíci říjnu Projednával se návrh rozpočtu školy na příští rok a Výroční zpráva školy. návrh na doplnění a specifikaci spolupráce školy s rodiči do Koncepce školy na r nebyl schválen poměrem pěti ku dvěma bylo navrženo zavedení adres jednotlivých učitelů (z technických důvodů zatím není možné zrealizovat) žádalo se o předání informačních materiálů k šikaně rodičům žáků jednalo se o možnosti společných třídních schůzek o míře informovanosti a zájmu žáků 5. tříd o studium na víceletém gymnáziu o možnosti odlehčení obsahu těžkých aktovek žáků Na pátém zasedání v lednu 2007, byl schválen rozpočet na tento rok projednaly se podrobnosti týkající se dotazníku Školské rady pro rodiče žáků. Výsledky mohou pomoci členům rady v podpoře kvalitního vzdělání dětí ve škole. Závěrem zprávy bychom chtěli poděkovat panu řediteli RNDr. Petru Lukášovi za vstřícný postoj k podnětům, které Školská rada k provozu a fungování školy vznesla. Členové Školské rady 22 ROSA 3/07

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více