Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová"

Transkript

1 Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová 2012/13

2 Poradenské služby ve škole Povinnost školy poskytovat odbornou poradenskou pomoc výchovným poradcem a školním metodikem prevence stanovuje školský zákon. Tuto povinnost škola plnila ve školním roce 2012/13 prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Miluše Šafářové a školní metodičky prevence Mgr. Hany Krajčové. Při poskytování odborných poradenských služeb spolupracovaly zejména s třídními učiteli, žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky, s dalšími školskými poradenskými zařízeními Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, Speciálně pedagogickými centry pro děti se zdravotním postižením, se Střediskem výchovné péče, s Odborem sociálně-právní ochrany dítěte, s Policií ČR a s nestátními neziskovými organizacemi. Výchovné poradenství Předpoklady pro výkon výchovného poradenství jsou stanoveny zákonem. Výchovný poradce je vysokoškolsky vzdělaný učitel, který je povinen k výkonu této funkce absolvovat další dvouleté vysokoškolské specializační studium. Výchovná poradkyně Mgr. Miluše Šafářová ukončila v červnu 2013 akreditovaný studijní program Výchovného poradenství na Masarykově univerzitě v Brně a splňuje kvalifikační předpoklady pro tuto funkci. 1 Konzultační, poradenské a intervenční činnosti 1.1 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řadíme na základě vyšetření v pedagogickopsychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru žáky se zdravotním postižením, žáky se zdravotním znevýhodněním a žáky se sociálním znevýhodněním. Ve šk. roce 2012/13 bylo ve škole vzděláváno 6 dětí se zdravotním postižením a 25 dětí se zdravotním znevýhodněním. Žádné dítě nebylo zařazeno mezi žáky sociálně znevýhodněné. V průběhu školního roku byla vedena spisová dokumentace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, která se průběžně aktualizovala na základě rediagnostiky nebo nového psychologické a speciálně-pedagogického vyšetření. Žáci se zdravotním znevýhodněním (převážně žáci s lehčími formami specifických poruch učení a specifických poruch chování) byli vzděláváni s využitím vyrovnávacích opatření (speciálně pedagogické metody, postupy, formy, individuální podpora v rámci výuky). Žáci se zdravotním postižením byli vzdělávání formou individuální integrace s využitím podpůrných opatření při vzdělávání (speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační a rehabilitační pomůcky, speciální učebnice, didaktické materiály). 1.2 Péče o integrované žáky Všech šest žáků se zdravotním postižením bylo vzděláváno formou individuální integrace do běžné třídy v běžné škole. Důvody integrace: Specifické vývojové poruchy učení 3 žáci Sluchové postižení 1 žák Zrakové postižení 1 žák Specifické poruchy chování 1 žák 1

3 Vzdělávání integrovaných žáků probíhalo podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP), který umožňoval výrazné odchylky od běžných požadavků, používaných postupů a hodnocení výsledků vzdělávání. Každý IVP byl projednán se zákonnými zástupci, pedagogy a pracovníky školských poradenských zařízení, průběžně doplňován a upravován s ohledem na žákovy individuální vzdělávací potřeby. Při práci s integrovanými žáky nebylo nutné zřídit funkci asistenta pedagoga. 1.3 Reedukace specifických poruch učení (SPU) a logopedická péče (SPU nejčastěji zahrnují dyslexii, dysortografii, dysgrafii a dyskalkulii) Na prvním stupni byla prováděna učitelem v rámci běžného vyučování a v dyslektickém kroužku pod vedením dyslektické asistentky paní učitelky Dagmar Švajdové. Na druhém stupni probíhala reedukace SPU v rámci vyučovacích hodin a individuálně po vyučování nejčastěji prováděná učiteli českého jazyka a matematiky. O žáky s komunikačními obtížemi bylo pečováno v logopedickém kroužku, kde děti pracovaly pod vedením logopedické asistentky paní učitelky L. Minaříkové. 1.4 Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření žáků (Diagnostika specifických poruch učení a chování, výukových a výchovných obtíží, profesní orientace) Vyšetření provádí školská poradenská zřízení (KPPP a SPC) na základě žádosti rodičů nebo školy. Na žádost školy bylo vyšetřeno v Krajské pedagogicko-psychologické poradně (má už 8 pracovišť Zlín, Kroměříž, Holešov ) celkem 21 žáků. Školská poradenská zařízení, jako jediné, rozhodují o zařazení dítěte mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, šetří školní zralost a doporučují odklad školní docházky. Současně provádí vyšetření v rámci profesní orientace, prevenci rizikového chování, poskytují bezplatnou odbornou pomoc nejen školám, žákům, ale i rodičům. Zprávy z vyšetření jsou zasílány rodičům, kteří rozhodují o předání či nepředání informací škole. 1.5 Péče o žáky mimořádně nadané Každá škola má na základě školského zákona povinnost zajistit péči o nadané žáky. Mezi žáky mimořádně nadané jsou děti zařazovány na základě vyšetření v KPPP. Pokud je potvrzeno mimořádné nadání, žáci jsou integrováni a vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve školním roce 2012/13 nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný. 1.6 Péče o žáky s neprospěchem nebo sklonem k neprospěchu Ve školním roce 2012/13 bylo řešeno na prvním stupni 12 případů sklonu k neprospěchu a jeden případ neprospívajícího žáka. Jednalo se převážně o neprospěch z matematiky a českého jazyka. Na druhém stupni bylo řešeno 24 případů sklonu k neprospěchu a 9 případů neprospěchu. Jednalo se o různé vyučovací předměty. Jeden žák na druhém stupni neuspěl u opravných zkoušek a opakuje ročník. Se žáky se sklonem k neprospěchu byla prováděna individuální poradenská práce. Na schůzkách se zákonnými zástupci, za přítomnosti třídního učitele, učitele vyučovacího předmětu a výchovného poradce byly projednávány příčiny výukových obtíží a hledaly se 2

4 možnosti nápravy. Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícími a o důslednější kontrolu žáka. Stejně jako v minulých letech se opět potvrdilo, že za neprospěchem žáků není slabé nadání, ale především nezájem plnit základní školní povinnosti. Nejúčinnější prevencí neprospěchu se osvědčilo osobní jednání vyučujícího, žáka a zákonného zástupce. 1.7 Řešení neomluvené nebo zvýšené absence ve výuce Neomluvená záměrná absence ve výuce znamená záškoláctví. Kromě tradičního záškoláctví ještě rozlišujeme tzv. skryté záškoláctví, kdy žáci nechodí do školy a rodiče jejich nepřítomnost omlouvají (tradičně nevolností nebo rodinnými důvody). Při déle trvající absenci nebo opakujícím se záškoláctví je škola povinna kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD), který přidělí dítěti kurátora a rodina se dostává pod jeho kontrolu. V letošním školním roce jsme řešili neomluvenou absenci pouze na druhém stupni, a to u jednoho žáka, který měl celkem 67 neomluvených hodin. Kromě neomluvených hodin měl ještě vysoký počet omluvených hodin a jeho docházka do školy byla minimální. V tomto případě jsme postupovali podle platného Metodického pokynu MŠMT o prevenci a postizích záškoláctví, kontaktovali jsme OSPOD a vše řešili ve spolupráci s kurátorem. V rámci prevence záškoláctví a neprospěchu z důvodu velkého množství zameškaného učiva jsme více sledovali žáky, kteří měli vysokou omluvenou absenci (přes 200 hodin za jedno pololetí). Žáků s omluvenou absencí nad 200 vyučovacích hodin bylo celkem v prvním pololetí 0 a ve druhém pololetí 3. Proběhlo celkem 8 jednání s rodiči a žáky při kterém se zjišťovaly nejen příčiny vysoké absence, ale hlavně možnosti, jak žákům pomoci s doplněním zameškaného učiva. Ve většině případů došlo po projednání k bezproblémovému doučení a zvýšená absence se na zhoršení prospěchu neprojevila. 1.8 Řešení výchovných problémů Ve školním roce 2012/13 se nejčastěji řešily tyto výchovné problémy: motivování nemotivovaných žáků, kázeňské přestupky, krizové situace při výuce, komunikace s agresivním žákem, lhaní, kouření cigaret, drobné krádeže. Ve dvou třídách se řešila šikana odlišného stádia. Ve třídě, kde byla diagnostikována šikana v rozmezí prvního a druhého stádia, proběhl intervenční program realizovaný naší školou. Ve třídě, kde bylo podezření na vyšší stádium šikany, bylo provedení diagnostiky a intervenčního programu předáno odborníkům (tak to nařizuje Metodicky pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních). Byla navázána spolupráce s etopedem Mgr. Karlem Opravilem, Policií ČR, metodikem prevence KPPP Zlín a OSPODem. Ve třídě zasažené vyšším stadiem šikany proběhl dlouhodobý intervenční program vedený etopedem Mgr. Karlem Opravilem a metodikem prevence KPPP Zlín Mgr. Michaelou Pelajovou. Současně proběhly 4 mimořádné schůzky s rodiči, jejichž cílem bylo prohloubit spolupráci školy s rodiči při řešení výchovných problémů a posílit vzájemnou důvěru. V červnu, po ukončení intervenčního programu, byla v obou třídách opět provedena diagnostika třídního klimatu, zjišťovaly se vztahy mezi žáky, vztahy ke třídě, míra kooperace a soudržnosti, nevhodné sociální chování a spokojenost ve třídě. 1.9 Poradenství pro rodiče probíhalo po celý školní rok a nejčastěji byly řešeny výukové obtíže, popř. osobní obtíže související se školním vzděláváním. Uskutečnilo se 22 individuálních konzultací se zákonnými 3

5 zástupci, kde kromě výchovné poradkyně byl vždy přítomen třídní učitel a podle potřeby další pedagogové. 2 Intervenční činnosti Mezi intervenční aktivity výchovné poradkyně patřilo vedle přímé práce s žáky, pedagogy a rodiči také zjišťování sociálního klimatu ve třídách, diagnostika třídních kolektivů za využití dotazníkové metody KLIT (6. 9. tř.) a MCI (7. třídy). Ve dvou třídách, kde bylo zjištěno rizikové chování, proběhl v několika fázích, za spolupráce třídních učitelů a odborníků z KPPP, intervenční program. 3 Metodické a informační činnosti zahrnovaly pomoc pedagogickým pracovníkům školy při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, při integraci, předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství, při jednání se žáky a zákonnými zástupci. Během celého školního roku byly poskytovány informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu. Byly vedeny písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. Byly shromažďovány odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči. 4 Kariérové poradenství představuje jednu z dalších významných činností výchovného poradce. V jeho průběhu poskytuje žákům a rodičům informace o různých formách dalšího navazujícího studia, zprostředkovává jim informace o přijímacím řízení, o dnech otevřených dveří a dalších aktivitách středních škol, spolupracuje s KPPP a s úřady práce při organizaci profesní diagnostiky pro žáky, spolupracuje s dalšími institucemi, které informují žáky o jejich potenciální profesní kariéře, organizuje besedy, přednášky, exkurze a zajišťuje převážnou část administrativy spojené s vyplňováním přihlášek, zápisových lístků, odvolání. Byly uspořádány dvě informační schůzky se zákonnými zástupci žáků 9. tříd. Každý měsíc se konaly pravidelné schůzky se žáky samotnými, kde byly rozebírány možnosti dalšího studia ve spojitosti s jejich zájmy a studijními výsledky. 4.1 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Na základě novely Školského zákona účinné od nastaly změny v přijímacím řízení na střední školy. Uchazeč může podat 2 přihlášky. Úmysl nastoupit na SŠ uchazeč potvrzuje odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, výjimkou je přijetí na odvolání. Přijímací zkoušky na SŠ proběhly ve dnech dubna 2013 formou Scio testů z Ma, Čj a obecných studijních předpokladů (nařízení Odboru školství Zlínského kraje). Celkem 33 žáků (ze 46) vykonalo písemné přijímací zkoušky. Převážná většina žáků byla přijata v 1. kole přijímacího řízení, ostatní žáci byli přijati na základě odvolání. Závěr - všichni žáci 9. ročníků byli přijati na vybranou školu. 4

6 Počty přijatých žáků na střední školu Obor studia podle dosaženého vzdělání Třída 9. A 9. B 5. A 5. B Celkem žáků přijatých Gymnázium 4leté (K) Gymnázium 8leté (K) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení (M) Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (L) Střední odborné vzdělání s výučním listem (H) Konzervatoř (N) Žádná střední škola Celkem žáků přijatých V letošním roce převažoval zájem o odborné vzdělání s maturitou přijato 21 žáků (52,5 % žáků 9. r.), z toho nejvíce přihlášek bylo podáno na technické obory, především na SPŠ ve Zlíně, kde bylo přijato 11 žáků (27,5 % žáků 9. r.). Mírně poklesl zájem o čtyřleté gymnázium, kde bylo přijato 7 žáků (17,5 % žáků 9. r.). Ke studiu na osmiletém gymnáziu byli přihlášeni 4 žáci pátých ročníků, přijati byli 3 žáci. Zájem o učební obory se mírně zvýšil. Loni bylo přijato do odborného vzdělání s výučním listem 26 % žáků devátých ročníků, letos 30 %. Snížil se zájem o studium ekonomických škol (přijati 3 žáci na Obchodní akademii T. Bati Zlín), na ostatní školy s ekonomickým zaměřením nebyly podány přihlášky. Poklesl zájem o střední soukromé školy. Pouze jeden žák chtěl studovat soukromou SŠ, kde byl i přijat. Všichni žáci devátých ročníků byli přijati na školy, kde si přáli studovat, pouze jedna žákyně neuspěla při talentových zkouškách na konzervatoř dramatický obor a vybrala si studium na škole, kde byla přijata na druhou přihlášku. 5

7 4.2 Přehled středních škol, kde naši žáci zahájí 2013/14 studium Studijní obory zakončené maturitou (M) a počty přijatých žáků Střední škola Obor Počet žáků SPŠ Zlín Elektrotechnika 3 SPŠ Zlín Stavebnictví 1 SPŠ Zlín Ekonomika ve stavebnictví 2 SPŠ Zlín Technické lyceum 3 SPŠ Zlín Strojírenství 2 Gymnázium Lesní čtvrť Zlín čtyřleté studium 1 Gymnázium Lesní čtvrť Zlín osmileté studium 2 Gymnázium TGM Zlín čtyřleté studium 3 Gymnázium Holešov čtyřleté studium 2 Gymnázium Holešov osmileté studium 1 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž čtyřleté studium 1 SŠ pedagogická Zlín s.r.o. Předškol. a mimoškol. pedagogika 1 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž Předškol. a mimoškol. pedagogika 1 Obchodní akademie T. Bati Zlín Obchodní akademie 3 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž Veterinářství 1 SŠ COPT Kroměříž Autotronik 1 SŠ zdravotnická Zlín Zdravotnický asistent 1 SŠ hotelová a služeb Kroměříž Hotelnictví 1 SPŠ Prostějov Strojírenství 1 Učební obory (H) a počty přijatých žáků Střední škola Obor Počet žáků SŠ gastronomie a obchodu Zlín Kuchař(ka)-číšník (servírka) 3 SPŠ polytechnická COP Zlín Knihař 1 SPŠ polytechnická COP Zlín Obráběč kovů 1 SPŠ polytechnická COP Zlín Strojní mechanik 1 SŠ COPT Kroměříž Instalatér 1 SŠ COPT Kroměříž Automechanik 1 SŠ oděvní a služeb Vizovice Kadeřník 2 SŠ oděvní a služeb Vizovice Krejčí 1 Střední zahradnická škola Rajhrad Zahradník 1 6

8 5 Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti rizikového chování Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodička prevence Mgr. Hana Krajčová, která úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní. 5.1 Přehled aktivit výchovného poradce v oblasti prevence seznamovací pobyty žáků 6. tříd v rekreačním středisku na Rusavě spolupráce s etopedem Mgr. Karlem Opravilem a metodikem prevence KPPP Zlín Mgr. Michaelou Pelajovou při řešení rizikového chování v 6. třídách, provedení dlouhodobého preventivního programu ke zlepšení vztahů mezi žáky 6. B úzký kontakt s kurátorem Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (odeslány 4 odpovědi na žádanky ze strany OSPOD), při řešení problémových žáků bylo ve 2 případech požádáno o spolupráci účast vých. poradkyně společně s třídními učiteli na jednání s rodiči a žáky, nejčastěji řešeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, školní neúspěšnost a výchovné problémy (porušování školního řádu) konzultace případů ve třídách, řešení neobvyklých situací v třídních kolektivech (ve spolupráci s třídními učiteli provedena diagnostika klima třídy ve všech třídách na 2. tupni, šikany) uspořádání preventivních vyučovacích hodin v rámci projektu střediska Sananin Než užiješ alkohol, užij svůj mozek pro 7. ročníky ve 3 blocích (co je alkohol, rozhodovací hra, zkušenosti s alkoholem) ve 2., 5. a 8. třídách proběhly preventivní programy Policie ČR (Policista je náš kamarád pro 2. třídy; Bezpečné chování trestní odpovědnost, nebezpečný internet, mobil, jak volat na tísňovou linku pro 5. třídy; Trestní činnost mládeže a páchaná na mládeži, trestní odpovědnost, nejčastější druhy protiprávního jednání - pro 8. ročníky) spolupráce s Poradenským centrem Městské policie Brno, oddělení prevence a poradenství, účast na konferenci Bezpečně na internetu účast v projektu Masarykovy Univerzity Brno (vedoucí projektu doc. David Šmahel, Ph.D.) Výzkum kyberšikany ve třídách ZŠ, projekt pokračuje druhým rokem formou vyplňování dotazníků v počítačovém programu. Do projektu jsou zapojeny třídy 6. B, 7. A a 8. A 7

9 6 Ověřování výsledků vzdělávání 6.1 Testování Scio testy Scio testy využívá naše škola dlouhodobě jako jeden z externích nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání. Ve školním roce 2012/13 byli žáci zapojeni do těchto testů: Stonožka 9. ročníky Testování proběhlo v listopadu 2012 za účasti 628 základních škol. Standardní trojice základních testů zjišťovala úroveň obecných studijních předpokladů a znalosti žáků v českém jazyce a v matematice. Výsledky naší školy byly v českém jazyce, v matematice a v obecních studijních předpokladech nadprůměrné. Patřili jsme mezi úspěšné školy a měli jsme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol Testování 8. tříd PPPZ (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) V květnu 2013 proběhlo zjišťování stavu vědomostí žáků 8. tříd z předmětů matematika, český jazyk a testu obecných studijních předpokladů (OSP). Výstupy z testů byly koncipovány tak, aby posloužily zejména žákům, ale i rodičům. Výsledkem testování byla brožura pro každého žáka obsahující detailní výsledky ze všech tří testů v tabulkové a grafické podobě včetně komentářů a doporučení k další přípravě. Druhou částí výstupu byla zpráva pro školu, aby zjistila, jak naplňuje vzdělávací cíle. Testování se zúčastnilo celkem 272 škol. Kromě pořadí žáka (převedeno na percentily) se ve zprávě uvádělo, jaká je schopnost žáka studovat na vybrané střední škole. Některé výsledky byly velmi překvapivé, protože nepotvrzovaly předpoklady pro zvolenou střední školu nebo se lišily od prospěchu ve škole. Obě osmé třídy, ve srovnání s ostatními třídami v ČR, získaly průměrný počet percentilů Výsledky přijímacích zkoušek do maturitních oborů ve Zlínském kraji V dubnu 2013, jako v minulých letech, proběhly ve Zlínském kraji přijímací zkoušky na státní SŠ formou Scio testů (ČJ, M, OSP). Výsledky byly rozděleny na žáky přijaté na gymnázium a na ostatní obory středních škol. Pořadí jednotlivých žáků bylo dáno průměrným harmonizovaným percentilem žáků škol, které měly 5 a více přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení. Výsledky našich žáků (rozdělených podle oborů SŠ, na který se hlásili) byly srovnávány s ostatními skupinami, hodnoty percentilů se pohybovaly u jednotlivých žáků v rozmezí od 41 až do 100 percentilů. Potvrdila se závislost výsledků přijímacích zkoušek na známce z daného předmětu (žáci s lepší známkou dosahovali vyšší percentil). Všichni žáci byli přijati podle výsledků Scio testů v 1. kole přijímacího řízení. 6.2 Testování v projektu NIQES (Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy), celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ Testování proběhlo koncem května a začátkem června Cílem testování v projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy, ale základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. 8

10 Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně. Podle toho, jak v nich žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně, protože by nemělo smysl, aby ten, kdo má první část úloh téměř bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy. V 9. ročníku proběhlo testování v matematice (průměrná úspěšnost našich žáků 56 %, v ČR 48 %), v anglickém jazyce (průměrná úspěšnost našich žáků 62,3 %. v ČR 61 %), v českém jazyce (průměrná úspěšnost našich žáků 75,67 %, v ČR 69 %). Ve všech testech řešilo průměrně 30 % žáků testy vyšší úrovně. V 5. ročníku proběhlo testování v matematice (průměrná úspěšnost našich žáků 50,43 %, v ČR 50 %), v anglickém jazyce (průměrná úspěšnost našich žáků 81,03 %, v ČR 78 %, až na jednoho žáka všichni řešili testy vyšší úrovně), v čekém jazyce (průměrná úspěšnost našich žáků 69,91 %, v ČR 68 %) 6.3 Testování počítačové gramotnosti žáků 8. ročníků Organizátorem testování byla Česká školní inspekce, testování proběhlo v měsíci červnu 2013, dosud jsme neobdrželi výsledky. 6.4 Testování Společností pro kvalitu školy o. s. V červnu 2013 proběhlo testování žáků 5. a 9. tříd v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk a souhrnné testové otázky ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Okamžité výsledky a rozbor výsledků jednotlivých žáků byl zpřístupněny v měsíci červnu, souhrnné výsledky v rámci ČR nebyly zatím zaslány. 7 Závěr Novodobý systém poradenství vyžaduje, aby výchovný poradce vždy stál v první linii při poskytování odborných poradenských služeb ve škole. Na rozdíl od počátečních let má dnes mnohem víc spolupracovníků (pomocníků) přímo ve škole a ještě bohatší výběr odborných institucí mimo školu. Během poskytování služeb jsem považovala za prvořadou záležitost zájmy žáků, snažila jsem se spolupracovat se zákonnými zástupci a navazovala kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí. V následujícím školním roce je nutné intenzivněji pracovat se třídami a řešit výchovné problémy. Rozšířit diagnostické, intervenční a konzultační činnosti v rámci třídních kolektivů. Zlepšit informovanost a spolupráci se zákonnými zástupci. Děti jsou naší nepostradatelnou budoucností a jejich vzdělávání a výchovu bychom rozhodně neměli zanedbávat. Tu by měla podporovat dobrá spolupráce učitele, rodiče a žáka. Ve Fryštáku dne Mgr. Miluše Šafářová 9

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více