Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka"

Transkript

1 Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra a internet... str CSM... str. 6, 7, 8...úvodník Tentokrát tak krátce jak jen to pùjde. Milí ètenáøi, opravd by bylo o èem psát, tolik dálostí na politické scénì, tolik pøestaveb v Daèicích a vùbec. Jenže my jsme díky Boh S rezervo a tdíž se v tomto èísle doètete spost zajímavých informací úplnì z jiného sodk. A trofám si øíct, že víno, které Vám naléváme, je opravd dobrý roèník. To mi pøipomnìlo. Víte, že je již nìjako dob v Daèicích otevøena vinárna? Nevíte? Tak teï to víte. Takže až si bdete chtít posedìt a popovídat sklenièky dobrého vína v pøíjemném, pro Daèice netypickém prostøedí vinárny, zeptejte se ve vinotéce, kam že to máte zajít. Nebd tady pøece dìlat reklam. Ne? Ještì Vás chci pozornit, že i v tomto vydání došlo k malým pøesnùm jednotlivých stálých rbrik. Vìøím, že si s tím hravì poradíte a orientace v tìchto novinách Vám nebde dìlat vìtší potíže. Tentokrát nezùstalo v mém pøípadì poze tohoto slopk a co jsem nenapsal do nìj, napsal jsem na jiném místì v novinách. A protože minle jsem skonèil pozdravem Na Žïár, v tomto èísle nìco ze Žïár je. Nechte si chtnat. Marian Štmar Marian Štmar Slovo P. Jaroslava Úvodní zamyšlení nad spolpatronko Evropy V minlém èísle jsem vám pøedstavil sv. Benedikta, patrona Evropy. V tomto vám chci pøiblížit další osobnost, která bdí nad Starým kontinentem. Je to dr. Edita Steinová - Terezie Benedikta od Køíže. Narodila se rok 1891 v židovské rodinì ve Vratislavi. Jako mladá dívka ztratila na deset let jakokoliv vír v Boha. Stdovala ve Vratislavi, Götingen a Freibrg. Jako filozofka se zøetelnì vyslovila k øadì skteèností té doby (nejpalèivìjší byla problém nacism). Vášnivé hledání pravdy ji pøivedlo 1. ledna 1922 v Bergzabern k pøijetí køt. V roce 1933 vstopila v Kolínì nad Rýnem ke karmelitkám a pøijala jméno Terezie Benedikta. 2. srpna 1942 ji v Echt (Holandsko) zatklo gestapo. Své sestøe Rùženì dodávala odvahy slovy: Pojï, vždy tam odcházíme za náš národ. V prohlášení za spolpatronk Evropy svatý otec napsal: Ztotožnila se zejména s trpením židovského národa. Vytšila, že sostavné vyhlazování Židù vložilo jejím národ na bedra Kristùv køíž. Jako osobní podíl na tomto køíži prožila svo vlastní deportaci a smrt ve smtnì prosllém vyhlazovacím táboøe v Osvìtimi - Bøezince (Polsko). Je to velmi zjednodšený pohled na svìtici, jejíž život trval 51 let. Byl plný èinnosti, hledání a nazírání na pravd, která nepramenila z èlovìka, ale z Bohoèlovìka. Podle slov sv. Benedikta - všechno ostatní je ménì než Bùh. Seznamji vás s tìmito svìtci proto, abychom svým zpùsobem vidìli jejich nespokojenost a neklid. On nevyvìral z negativních názorù nebo postojù, ale z toho jak èlovìk a lidstvo se vzdalje svém jediném a pravém Boh. Protože On je všechno, ostatní je ménì. Každý má pracovat na svém místì. Dr. Edita své pole pùsobnosti mìla ve stdi a pøednáškách, v hledání a nacházení Vìèné Pravdy, v øád Bosých karmelitek, v trpení a mèednictví. Naše místa jso podobná nebo jiná. Jenom, pøátelé, jednejme, dokd je èas P. Jaroslav Zlatá stezka Varhanní cet Již 20 let hraje na varhany v Daèicích naše farnice ALENA JELÍNKOVÁ. Redakce ji jménem farnosti za její obìtavo slžb dìkje s pøáním všeho dobra. T Zprávy ve zkratce Poslední srpnová dekáda se stala pro skpink mladých vìøících z Daèic a okolí èinìným dobrodržstvím v nárèí šmavského podhùøí. Prvním zdolaným vrcholem se stal Bobík. Ale nedejte se mýlit jeho jménem. Jeho m dá poøádnì zabrat. Byl ale pokoøen stejnì zdárnì jako o sto metrù vyšší Bobín. Bohžel jso oba vrcholy zalesnìny, takže neposkytjí pøílišný rozhled. To nám vynahradila rozhledna na Libínì, odkd lze spatøit i temelínsko elektrárn. Nekonaly se ovšem poze túry. Pobyt zpøíjemnila návštìva Prachatic, kde se narodil sv. J.N.Nemann.Zajímavým zpestøením se stala vycházka do Drslavic, v nichž nás majitel provedl pozdnì-goticko tvrzí procházející celkovo obnovo. A neopomnìli jsme ani Hsinecko pøehrad. Rekreace šla rk v rce s prací. Se stejno vervo jako do výletování jsme se vrhli i do pomoci majiteli chalpy: zpracovávání palivového døeva nám šlo od rky a ani pøi pøemís ování 160 metrákù støešních (pokraèování na stranì 2) w Nová škola srpna byla slavnostnì otevøena nová bdova Základní mìlecké školy v Daèicích. Celkový náklad èinil 33 milionù korn, pøièemž mìsto Daèice volnilo kè, vìnovalo pozemek a bývalý Kltrní dùm nemocnice. w Barokní dni - Ve dnech záøí probìhl v Daèicích II. roèník barokních dnù. Byly zahájeny ve ètvrtek veèer barokní mší svato sv. Vavøince a zakonèil je sobor Ritornello koncertem Lotna èeská na dobové nástroje v kostele sv. Antonína. Soèást program tvoøila pøednáška a procházka po barokních památkách mìsta s výkladem a dobovými výjevy. w Svìcení - Ve støed 11. záøí vykonal novoøíšský opat M. R. Kosík slavnostní posvìcení nového oltáøe v chrám sv. Petra a Pavla v Nové Øíši. w Sborový zpìv záøí se ve farním kostele v Daèicích sešel mìstský sbor z Daèic a sbor Smetana z Telèe ke spoleèném vystopení. w T

2 Ohlédntí za prázdninami Daèické baroknìní aneb kterak Matìj Kapeta jest k nám opìt zavítal Stalo se tak již podrhé co se v našem mìstì skteènily Daèické barokní dny. Za finanèní podpory Mìstského úøad a Ministerstva školství jsme mohli obohatit obèany mìsta o další kltrní akce a vrátit se tak, alespoò symbolicky, do barokních èasù. Ve ètvrtek 5.9. se v chrám sv.vavøince skteènila barokní mše, na které se podíleli P. Jaroslav Pezlar a èitelé s žáky místní Základní mìlecké školy. V pátek 6.9. byla zahájena výstava PhDr. Stehlíka Sláva barokních Daèic, poté pøednáška Mgr. Kbišty Baroko pøed barokem a veèer pak sólový flétnový recitál Lenky Filipové. V sobot 7.9. se po úvodních fanfárách z vìže v podání sobor Rittornello skteènila historická procházka barokními Daèicemi s výkladem PhDr.Stehlíka a téhož dne veèer v zahradì mìstské knihovny zaznìla barokní poezie v podání Krasohled a za hdebního doprovod sobor Rittornello. Slavnostní zakonèení patøilo témž sobor, který za hojné úèasti obecenstva provedl na dobové hdební nástroje Michnov Lotn Èesko. Celý prùbìh festival zpestøovaly divadelní vstpy daèických ochotník, jejichž hlavní postavo byl Matìj Jiøí Kapeta s manželko v podání V. Prokopise a L. Tesaøové. Bylo by velice zdlohavé jmenovitì dìkovat všem poøadatelùm a úèastníkùm této akce a tak to èiním alespoò toto spoleèno formo. Richard Šeda V této èásti farních novin se spoleènì ohlédneme za plynlými prázdninami. A když prázdniny, tak bde øeè pøedevším o našich školácích a stdentech. Chalopka pro nejmenší ( ) Prvních pìt prázdninových dní prožily naše nejmenší dìti na chalopce, ktero nám zapùjèili bratøi karmelitáni v Kostelním Vydøí (tzv. statek). Dvacet dìtí ve vìk pìt až osm let rozdìlila èarodìjnice do dvo držstev na Strašidla a Trpaslíky. Dìti spoleènì s vedocími celé dny dovádìly a všem se na chalopce líbilo. Jednalo se o první akci podobného drh, ve které bdeme pokraèovat i v pøíštím roce. Pøedbìžnì poèítejte se stejným termínem, tj. první prázdninový týden. foto: Dìti po høe na širokého. Na loïkách po Sázavì ( ) Poze pìtièlenná výprava z øad mladých vyrazila sjíždìt na loïkách øek Sázav. Protože mezi námi byli dva úplní nováèci, zamíøili jsme k mírnìjším tok Sázavy. Utáboøili jsme se v kemp, poblíž Zrèe nad Sázavo, v obci zvané Horka II. Každý den jsme sjíždìli jiný dvaceti až tøicetikilometrový úsek øeky (1. den Horka II až Èeský Šternberk, 2. den Týnec nad Sázavo až Kamenný Pøívoz, 3. den - Svìtlá nad Sázavo až Ledeè nad Sázavo 2x). Nejvìtším dobrodržstvím bylo sjíždìt Stvoøidla peøeje, které jso bìžnì nesjízdné. Protože však drhý den a celo noc pršelo a boøilo, bylo dostatek vody a ony peøeje jsme poslední den našeho výlet jeli dvakrát. V. køes anský tábor pro dìti ( ) Ano, skteènì již pìt let poøádá mládež letní tábor pro dìti. Letos však došlo k jedné podstatné zmìnì, a to v místì jeho konání. Pøedešlé ètyøi roky na Dobré Vodì (pokraèování na stranì 4) Pøeètìte si Zlatá stezka Tvým bohatsvím není majetek, ale bùh. smerské pøísloví Dobrá žena dìlá dobréhomže. èeské pøísloví Nepodvádìj, aby tì nesežral strach. akadské pøísloví Není hanba být chdý, ale být líný. arabské pøísloví Velké vìci rosto pomal. èeské pøísloví (pokraèování ze strany 1) tašek jsme se nedali zahanbit. Radost kalily jen víc než výmlvné stopy po povodni, jež byly patrné v nižších polohách. Vytopené domy, chybìjící most, naplaveniny kamení a døeva. Všde však bylo vidìt pokraèjící lidské hemžení a nadìji na obnov dala i sama pøíroda, když pøes pískové naplaveniny v lese ž vyrazily hoby. Pøed závìreèným podìkováním všem, kteøí se na bájeèné atmosféøe podíleli a kteøí nesli tíh organizace, je potøeba pøipomenot, že podobné pobyty nejso samoúèelné. Kromì odpoèink a pøírody dávají mladém èlovìk možnost si ovìøit, nakolik do nìj pronikly zásady vštìpované m rodino (což se pozná, když je tzv. bez dozor), co m ještì zbývá k tom, aby se stal skteènì dospìlým a provìøí též mravní kvality jeho i kolektiv. V neposlední øadì je neopomintelná i formace ve víøe, nebo napøíklad spoleèná modlitba èi nedìlní mše svatá je samozøejmostí. Takže díky a zase nìkdy pøíštì! 8908 T Úsmìvy ze školy Poznámky ze žákovských knížek: Vyhodil spolžákov tašk se slovy: Pokd tì má ráda, vrátí se. Olizje temperové barvy a pak se diví, že zvrací. Váš syn pøi hodinì hraje mariáš. Hlásí dvacet, nemá krále a pak se hádá! (Pøíštì bde nášp! - redakce) Láska nad všechn lásk - stránky této knihy jso jako osobní dopis adresovaný každém z nás. Zakladatel Taizé, bratr Roger, kazje na prameny dùvìry, kde lze èerpat to podstatné a bezprostøednì hledá slova, která vstpjí pøímo do srdce. Nemlví o nièem, co by døíve sám neprožil. A pøece se stále znov ptá: Podaøilo se mi dostateènì vyjádøit, že Bùh je jen láska, že nikdy netrestá, že nechce trpení, ale že milje bez výjimky všechny lidi? Možná, že prožíváš i dlohá období, kdy se ti zdá, že Bùh mlèí, kdy jakoby se nic nedìlo, a aniž tšíš, pøece jsi v blízkosti Vzkøíšeného. I tehdy se pøipravjí závažná rozhodntí. V tìchto obdobích jakoby se postpnì rozplývala ta neodbytná otázka: K èem je to všechno dobré? Když nechápeš, nerozmíš tom, co od tebe oèekává, øekni m to. V pokorné modlitbì m øekni všechno, i to, co se snad ani nedá sdìlit. Když ti dochází trpìlivost, nezneklidòj se, že se snad nemíš modlit. Jak dchovní domýšlivost, tak i pøílišná nároènost mrtvje dši. Necháš se vést tak, aby se tvùj život postpnì pøetváøel v píseò lásky k Vzkøíšeném? Bdeš schopen oèekávat ho i ve chvílích tìlesné i dchovní vyprahlosti? Dá vzniknot tšení, nové chti, nadšení V tvé vnitøní vyprahlosti zaène kdesi klíèit a vyrùstat kvìt poštì, kvìt radosti. (Vydalo: brnìnské nakladatelství Cesta, v roce 1990) h

3 Hotovo Tak koneènì! Fasáda hotova, lešení rozebráno. Pøedtím ale ještì firma Uhrík Daèice opatøila novo fasád barevným nátìrem za cca 44.OOO,- Kè. Co dál? Na stavebním poli se pro letošek již skonèilo, nebo finance již byly vyèerpány. V soèasnosti se pracje na doøešení formalit ohlednì nájemních smlv v domì èíslo 49. Další aktivity Ze stálé èinnosti spolk je potøeba pøipomenot provozování kina, jež poskytje široké veøejnosti možnost kltrního program, na jehož provoz se podílí mìsto. Od záøí loòského rok též spolpracje s obèanským sdržením Krasohled na realizaci filmového klb. Již 5. rokem zašti je mládežnický poøad Smích ovka a poskytje prostory též pro vánoèní besídky dìtí. K Mikláši chystá pravidelnì pohádk pro dìti za snížené vstpné. Neménì podstatno èinností je sportovní aktivita mládeže ve stolním tenise, k èemž spolek vlastní tøi stoly. Dnes... Naši pøedkové si postavili a zøídili spolkové bdovy jako zázemí pro mimokostelní aktivity a složily ke sport, zábavì i politické èinnosti. Ètyøicet let plynvších od tìch dob nelze ani vymazat ani ignorovat. Dnes jde jen o to, najít na aktivity dneška t správno odpovìï. T Krypta otevøena Na pøelom léta a podzim se pøistopilo k opravì zavlhlé severní stìny kostela sv. Vavøince v Daèicích. V sovislosti s tìmito pracemi byla 6. záøí otevøena i krypta. Tvoøí ji chodba smìøjící doprostøed kostelní lodi, kde se pravoúhle zalamje k obìtním stol. Na jejím konci se nachází pìt Rozmím tom? SVÁTOSTINY Rozmím tom? Svátostiny (sakramentálie) - jedná se o posvátná znamení církví stanovená k tom, aby pøipravila lidi na pøijetí žitkù svátostí. K svátostinám patøí žehnání a posvìcení, dìljí se trhel, v nichž jso pravdìpodobnì pohøbeni patronové kostela z rodiny Dalbergù zemøelých v 19. století. Bohžel jso døevìné i cínové rakve v dosti sešlém stav. Po ložení zprávy o otevøení krypty a obnovení vìtracího otvor, který byl zøejmì v 70. letech neodbornì zazdìn, byla krypta 10. záøí znov zazdìna. T Z DIÁØE biskpství Po Velká Bíteš - Nový Jerzalém - potní mše svatá, mši svato složí biskp Vojtìch Cikrle Po Slavonice - biømování mši sv. složí Mons. V. Cikrle Moravsko-slezská køes anská akademie a Biskpství brnìnské Poøádají ve dnech listopad 2002 ve Stojanovì na Velehradì 1. Moravsko-Slezské akademické dny na než jste srdeènì zváni. Tématem bde: Tradice naší zemì tváøí v tváø Evropské nii. Cyril a Metodìj, spolpatroni Evropy, naši prùvodci. Pøednášející Prof. Dr. Pavel Ambros, Prof. Dr. Josef Dolista a Georg Düchs. Èekají Vás zajímavé pøednášky o minlosti, ale hlavnì o bdocnosti a diskse. Úèastnický poplatek: 300,- Kè (pro stdenty 150,- Kè) na stravování, bytování a konferenèní sborník. Pøihlášky zašlete na adres: Moravsko-slezská køes anská akademie, Divišova 19, Brno, tel.: , Pøihlášení obdrží pøed konáním konference podrobnìjší program a informace. 20. øíjna Misijní nedìle Pán, Hospodin, setøe slzy z každé tváøe. (Iz 25,8) Papežské misijní dílo (Špindlerùv Mlýn 33, , tel./fax: ) Vás žádá o pomoc. Èíslo úèt: /2700, variabilní symbol: 10. znamením køíže a modlitbo. Moho být dìleny lidem (rodièe žehnají dítìti, knìz žehná lidem) nebo i vìcem (svìcená voda, svìcení snbních prstenù apod.). Milí ètenáøi obèasník, nìkteøí z vás si pøáli dovìdìt se víc o životì našich sester v období po r Celo tto dob prožila naše nejstarší sestra, sr. Marie Annntiata od Nejsvìtìjší Echaristie, která se s vámi podìlí : Na Karmel sv. Josefa v Praze jsem nastopila v roce Èasné sliby jsem skládala v r V srpn toho rok jsme se dovìdìly, že msíme klášter opstit. Do dvo dnù jsme se mìly vystìhovat. Odvezli nás do františkánského kláštera v Trnovì. Jedn èást již tam obývaly sestry klarisky, ostatní místnosti daly k žívání nám. Byla tam velká ovocná zahrada, která byla pro nás velmi vzácná, protože jsme v Praze mìly jen malo zahrádk a jen 2 stromy. Netrvalo dloho a rozdìlili nás na 4 skpiny. Sestry do 30 let do továrny ve Varnsdorf, od do Liberce do starobince jako pracovní síly do prádelny, od do Bromova a od do Jiøetína pod Jedlovo. V té první skpinì jsme byly 4 sestry. Ubytovali nás ve staré sodní bdovì, kde ž byly sestry i z jiných øádù. Pracovaly jsme v továrnì na pnèochy. Nìkteré sestry je sešívaly, jiné kontrolovaly a v jiných místnostech balily. V únor 1952 nás odvezli s jinými sestrami do Lánova Vrchlabí a každý den nás vozili atobsem do Trtnova do továrny na zpracování ln. V èervn nás, mne a jedn naši sestr, odvezli do Hejnic do františkánského kláštera, kde nás hlídali pracovníci Stb a dohlížela na nás zmocnìnka. Jednoho veèera pøijeli páni a nìkteré z nás odvezli do Oseka Dchcova do cisterciáckého kláštera. Také tam jsme byly hlídané. V roce 1954 mìly sestry v Jiøetínì nozi o pracovní síly, tak mì pøedstavená vymohla na Charitì, že jsem se mohla z Oseka odstìhovat do Jiøetína. Tam se naše sestry postpnì sjíždìly, abychom znov tvoøily komnit. V Jiøetínì byly svežené sestry z rùzných kongregací. Vše bylo pod hlavièko Charity, ale byli tam nasazení lidé složící bývalém režim. Byly jsme pøísnì hlídané, i návštìvy jsme msely hlásit, vèetnì èísla jejich obèanského prùkaz. Prádelna, ošetøovna, kanceláø a kchynì byly spoleèné. Vozívali nás na brigády na sena, brambory a øep. Já jsem byla od zaèátk v prádelnì, celkem 38 rokù. Nejprve jsme bydlely v domì se sestrami z kongregace Dcery Božské lásky, lidovì Mariánky. Bydlelo nás 6 v jednom pokoji. V r jsme si kopily malý domek, který jsme si opravily a v jedné èásti pøistavìly cely (malé pokojíky). V nejvìtší místnosti jsme mìly kapli a dennì nám chodil jeden knìz dùchodce - složit mši svato. V roce 1986, kdy ž nás bylo jen 6 sester, nám zemøela pøevorka, matka Terezie. Èasto si vzpomínám na její prorocká slova: Dìti (sestry), nestarejte se o dorost. Pán Bùh vám pošle dìvèata, která doplní naše prázdná místa. Netrvalo ani rok a ž se zaèaly hlásit kandidátky. První byla nynìjší sr. Benedikta. Když jsme se v r stìhovaly do pùvodního kláštera v Praze, bylo nás ž sedmnáct. V Praze také nastopila dìvèata, že ž jsme se sotva do pražského Karmel vešly. Bylo tøeba hledat nový klášter. O ten se postarali otcové františkáni, když nám darovali zdejší bdov. Bylo tìžké se rozloèit se sestrami v Praze. Abychom byly jako rodina, sestry si vybraly k sobì mì, abych jim dìlala babièk.

4 Tentokrát pro Vaše poèteníèko vízla v síti PROMLUVA otce biskpa ze setkání mládeže ve Žïáøe nad Sázavo. Vy jste sùl zemì a svìtlo svìta! Tato Ježíšova slova jso zároveò povoláním každého z nás k apoštolát. V celk i jednotlivì. Nebojíte se pøijmot toto povolání? Pøijmot je zcela osobnì? Co tì tváøí v tváø tomto poslání napadá? Jsem ještì pøíliš mladý - nemím mlvit - jsem høíšný - jak bych mohl. Vyvol si nìkoho jiného... Možná by mnoho z vás øeklo: nemám dùvìr v sebe sama. Nedokáž žít svùj život odvážným a originálním zpùsobem, protože si nevìøím. To mì svazje. A protože si nevìøím, nedokáž zemøít sám sobì. A protože nedokáž zemøít sám sobì, jsem závislý na tom, co si o mnì myslí drzí, a tak se vlastnì stále schovávám bï za roli mistra svìta, který mùže všechno, protože všechno nejlíp ví, nebo roli mèedníka, kterém jeho okolí vùbec nerozmí a on to msí snášet. Jestliže chceme pøijmot své povolání být solí zemì a svìtlem svìta, msíme pøedevším pøijmot pozitivnì sami sebe se svými omezeními i se svými dary. Jinak se stále bdeme cítit sklíèení, nespokojení, nenaplnìní a snít své nereálné sny o bdocnosti. Msíme pozitivnì pøijmot sami sebe a to v nìkolika rovinách. Pøijmot se na tìlesné rovinì. Svìt, ve kterém žijeme, klade na tto rovin velký dùraz, protože je zdrojem velkých ziskù pro kosmetický, odìvní, plastickochirrgický, èasopisecký, reklamní a nevím ještì jaký prùmysl, který vám bde stále vsgerovávat, že nejste docela in. Tím samozøejmì nemyslím, že o sebe nemáte dbát a tím ménì, že máte být jako strašáci do zelí, ale mlvím o pøijetí sebe bez sebestøednosti, která nemožòje jít dál. Další rovino, rèitì vyšší a ménì povrchní, je rovina psychická. Jedná se o pøijetí osobního bohatství jako je napø. inteligence, vlohy... Sebenepøijetí v této oblasti vede k postoji, který by se dal charakterizovat ode zdi ke zdi. Bï se cítíme nlo nebo nadèlovìkem. Samozøejmì se snaho vypadat vždycky dobøe a s nervozito, která k tomto postoji patøí tak, jako k velblodovi hrby. A to je vždycky zdrojem velké nejistoty, ve které žebráme o úct drhých a èekáme na jejich ocenìní, vymýšlíme rùzné exhibice, aby drhým spadla brada, a právì to nás zavírá pøekvapivì pøed drhými lidi a nepøekvapivì pøed Bohem. Jak øíká jeden psycholog: Kdo se chce za každo cen zalíbit drhým, msí se odøíci nìèeho ze sebe sama, a možná právì toho nejlepšího. Tito lidé prožívají hrùz z nezdar, nejso schopni znat a klidnì pøijmot vlastní høích, nejso schopni zažít køes ansko radost z odpštìní. Chtìjí být rovni Boh a protože vidí, že to nedokážo, propadají malomyslnosti a pocitùm ménìcennosti. Existje ale ještì jedna rovina pøijetí sebe. Je to rovina toho, co jsme, a toho, k èem jsme byli povoláni. Rovina naší vlastní identity, neopakovatelnosti, originality. Jak by náš život byl bohatší a ménì monotónní, kdybychom pøijali sebe a své poslání v lidské i køes anské rovinì. Znamenalo by to každodenní tvoøivost, která by se projevovala v obyèejných vìcech, v obyèejných povinnostech, která by boøila veškero rtin a odhalovala jedineènost každého z nás. Právì to by nám dovolilo být sami sebo. Mít úct a dokonce radovat se z toho, co každém z nás daroval Bùh, abychom byli jeho obrazem. Netrpìli bychom žádným pocitem marnosti a objevovali v sobì stopy Boží podoby a to by spokojovalo naši žízeò po lásce, dobr, kráse, ktero nosíme ve svém srdci. Objevili bychom, že náš život má nesmírno cen, protože je darem Boha a že jej bdje Bùh, jestli m to dovolíme. Kdo objeví své povolání, vyøeší i otázk sebeúcty a také teprve tehdy, když se povoláním stane následování Krista øíkajícího: Abba, Otèe, plnì poznáme svo vlastní identit a objevíme (ovšem ž jako svobodní lidé bohatství psychické i tìlesné roviny). A objevíme také, že to není jen naše osobní vlastnictví, ale že jsme to dostali od Boha pro drhé. To je fantastická zkšenost sv. Pavla: ž nežiji já, ale žije ve mnì Krists (Gal 2,20) a je to zkšenost tìch, kteøí odhalili svo identit v Boh a dovolili, aby zmìnila jejich život. A Bùh bohatý ve své tvoøivé fantazii tvoøí z každého z nás originální dar drhým. To je postoj, ve kterém jedna izraelská dívka pøed dvìma tisíci lety dokáže øíct: Jsem slžebnice Pánì, vìøím ti a chci to, co chceš ty, protože vím, že je to pro mì i pro drhé i pro tebe to nejlepší. A tak se stala solí zemì a svìtlem svìta. Stojí za to! (ator: Mons. Vojtìch Cikrle, biskp brnìnský) Cesta k dokonalosti - Sv. Terezie od Ježíše Cesta k dokonalosti je zøejmì nejznámìjší a nejrozšíøenìjší kniho svaté Terezie z Avily, snad pøedevším pro svo srozmitelnost, ètivost a praktiènost obsah. Svatá Terezie ji píše jako v poøadí drho a její ètení do rèité míry pøedpokládá znalost pøedešlé životní zkšenosti svìtice, ktero popisje v knize Život. brožra, 197 stran, 179,- Kè Vedeni Bohem - Agstin Józef Dchovní vedení probozí živý zájem nejen dchovních vùdcù samých, ale i jeho pohých živatelù a také mnoha psychologù vìdomjících si sovislost emocionálních a psychických problémù s dchovními. brožra, 188 stran, 195,- Kè Ohlédntí za prázdninami (pokraèování ze strany 2) Mrákotína byly vynikající. Ale ten letošní rok na Zvùli byl opravd ještì o kosek lepší. Krásné místo, krásná pøíroda, les, rybník. Zámìrnì jsme snížili poèet dìtí na padesát. Všechny se tak lépe poznaly a mohly spát v hezkých stanech s podsado. I rozcvièky byly jiné. Èást dìtí se šla ráno probìhnot a trošk se protáhnot. Drhá èást bìžela k rybník poøádnì se po rán namoèit (samozøejmì zcela dobrovolnì). Nikdo to dopøed neèekal, ale o ranní zaplavání byl velký zájem. A pak ž jako tradiènì: snídanì, hygiena, nástp, ranní modlitba, dopolední program, výborný obìd, siesta, témátko, odpolední program, teplá veèeøe, hygiena, nástp s vyhodnocením dne, táborová hymna, spoleèná modlitba, veèerka a pohádka na dobro noc. Opomnìl jsem ještì svaèiny a modlitb pøed každým jídlem. Toto je kostra našeho tábora. A o èem vlastnì byla letošní celotáborová hra? To Vám prozradí dìti. Jejich pøíspìvky jsme mseli hodnì zkrátit, protože farní noviny nejso nafkovací. l Letos o prázdninách jsem jela na køes anský tábor na Zvùli. V atobse jsme se dozvìdìli letošní téma. Bylo opravd zajímavé. Pøiletìli jsme z planety Atrox, které hrozil výbch. Jediná vìc, ktero se podaøilo zachránit, byla Centrální výpoèetní jednotka (CVJ), jinak pøezdívaná Matka. Dokonce jsme zapomnìli, jak se kdo vlastnì jmenje. Svoje jméno jsme získávali zpìt po slabikách (MI, KI, RI, TI) každý veèer, podle místìní svého držstva. Do držstev nás rozdìlovala Matka, takže kromì ètyø kapitánù jsme byli každý den v jiném držstv. První týden, když bylo hezky, jsme se chodili kopat do Zvùle. Byla tam pìknì teplá voda. Každý den t hrajeme skvìlé hry. Vìtšina z nich je originální. Máme t také osobní volno, siest a témátka, na která se vždy moc tìšíme. Jso zde také vynikající kchaøky, které tady výbornì vaøí.

5 Díky vrabèák Frnk V okolí Velkého pole znají všichni želv Lodalk. Želva tam totiž bydlí ž tak dloho, že ž rodièe, dìdeèkové a pradìdeèkové zvíøátek žijících na Velkém poli ji potkávali, jak se rozvážnì pohybje a nosí si svùj domeèek stále s sebo. Chodí tak pomal, že je nemožné si jí nevšimnot. Lodalka nikdy nepospíchá. Když potká nìjaké zvíøátko, zastaví se, dá se s ním do øeèi a vyslechne si všechno, co má kamarád na srdci. Všichni ji mají moc rádi, protože dokáže vždycky dobøe poradit nebo potìšit, a dìlají pro ni všechno. Napøíklad vrabèák Frnk èasto proletí okolo krnýøe staré želvy, a když se dozví, že by nìco chtìla, snaží se jí to hned obstarat: hrozen jeøabin, hlaïoèký list salát, š avnato tøešeò a pøestože je Frnk mlsný, nikdy na svo staro kamarádk nezapomíná. Zahrajte si hr na vrabèáka Frnka a želv Lodalk: Nejprve na 6 ètvrtek papír nakreslete dobroty, které má Lodalka ráda (hrozny, salát, jablka ). Po hrací ploše rozmístìte pár pøedmìtù jako pøekážky, aby byla dráha støednì tìžká. Prvním vrabèákovi zavažte oèi a potom místìte na hrací ploch také obrázky. První želva si vybere tøi vìci, které by chtìla, a je na vrabèákovi, aby je pøinesl. Na znamení vyrazí vrabèák na hrací ploch a nechá se vést radami želvy tak, aby se dostal k vìcem, na kterých by si Lodalka ráda pochtnala. Želva smí požívat jen slova: doleva, doprava, dopøed, dozad, nahor, dolù a stop. Když všechny tøi vìci vrabèák najde, sejme si šátek a bìží k želvì. Hra pak zaène znov s novými hráèi. Je však ntné vždy znov zmìnit poloh obrázkù. Vyhrává nejrychlejší dvojice. Podzim Zmatek Ke které stze patøí mašle? Kolik vidíš listù? ØEŠENÍ z minlého èísla: Tajenka: PRÁZDNINY Utajená zemì: na obrázk byl schovaný klokan (obrázek se msel otoèit o 180 ), zemì ve které Honza žije s tatínkem je Astrálie Tlipány: nejvíce tlipánù našla Jana To je asi tak vše co Vám mùž napsat, ale na nìco jsem zapomnìla. Chtìla jsem pochválit vedocí za to, že se o nás starají a vymýšlejí stále nové a novìjší hry. Eliška Krajíèková l Když jsme pøijeli do tábora, hned jsem poznal, že se mi t bde líbit. Spal jsem s Jirko. Ubytovali jsme se, seznámili jsme se a pak jsme si opíkali bøty. V pondìlí jsme se šli kopat. Veèer jsem mìl s Jirko hlídk, ale nic zajímavého se nestalo. Další den jsme šli na celodenní výlet. Ušli jsme asi 15 km a zpátky jsme jeli atobsem. Pak jsem rád leh do postele. Ve ètvrtek jsme hráli nìjaký hry a po obìdì zaèalo pršet, takže se kolem stan msela vyhlobit díra. O pùl šesté k nám pøijel faráø a mìli jsme mši. V pátek ráno pršelo, takže místo rozcvièky jsme škrábali brambory. Nic pøíjemného to nebylo, ale nedalo se nic dìlat. Po obìdì jsme šli do lesa hrát hr a pøi voln si jeden klk zlomil kost a msel jet do nemocnice. Mysleli jsme si, že ž nepøijede, ale jem se t líbilo, tak zase pøijel. Veèer jsme šli do lesa na bobøíka odvahy, ale já jsem se moc nebál. V sobot jsme šifrovali zpráv a to se mi moc líbilo. Po obìdì jsme se støíkali vodo a veèer jsem pak mìl hlídk. I když bylo nìkdy špatné poèasí, tak se mi t líbilo. Už se tìším na další tábor. Ze Zvùle Vojtìch Trèka l Vše zaèalo tím, že jsme v nedìli odpoledne nastopili do atobs. V nìm jsme se dozvìdìli, že naše celotáborová hra je o tom, jak jsme tekli z planety Atrox a letíme na Zemi. Na táboøe nás pøivítali dýmovnicemi. Všichni úèastníci tábora spali ve stanech. Po bytování následovaly seznamovací hry, abychom se poznali. Drhý den jsme byli rozdìleni do držstev. Byli ètyøi vedocí skpin, ke kterým se každý den losovaly dìti. Mìli jsme svo vlajk, hymn, Centrální výpoèetní jednotk (Matka), každé držstvo svùj pokøik. Mìli jsme pravidelný denní program, slžby v kchyni a v noci hlídky. Poèasí bylo první týden nádherné, bylo teplo, chodili jsme se kopat, hráli jsme hry jak v lese, tak v táboøe (napø. lštìní šifer, nošení min, stavìní soplošího vozidla, všeobecný test atd.). Drhý týden bylo párkrát hezky, ale potom zaèalo pršet, být zataženo a mokro. Z úterý na støed napršelo do nìkolika stanù, proto jsme další noc spali v klbovnì a jídelnì. Velké pøekvapení bylo, když pøivezli velký nafkovací skákací hrad. Bylo to opravd výborné, ale jedna dívka si vyrazila zb. Jinak tento tábor byl skvìlý, hráli jsme také Kfr, Nejsladší máte žabáka a Solasido a na konci tábora nám vedocí dìlali diskoték. Byl to zážitek být na tomto táboøe. Jan Nehyba Tábor se nám všem velmi líbil. Proto jsme neváhali, a dojednali s DDM Jemnice zapùjèení letní základny Zvùle i na pøíští rok. Takže ž se moc tìšíme na dìti a letní tábor na Zvùli, pøedbìžnì ve stejném termín až !!! Pøihlášky bdeme rozesílat jako každý rok koncem ledna. køí

6 3. CSM celostátní setkání mládeže ve Žïár nad Sázavo Nevím, jak zaèít, a ž vùbec nevím, jak srozmitelnì a pøitom krátce popsat, to co se od 13. do 18. srpna odehrávalo ve Žïár nad Sázavo. Zksím tedy rozdìlit svo výpovìï na více èástí. Sami si vyberte, co je pro Vás zajímavé a co ne. CESTA TAM I ZPÌT Z Daèic a blízkého okolí se pro po do Ž.n/S. rozhodlo 13 lidí, z toho 8 mladých realizovalo odvážný plán a vydali se již v nedìli ráno na CSM pìšky. Vzhledem k poèasí, za kterého zaèaly také povodnì, se jim podaøilo zvládnot poze 2/3 cesty. Na první zastávce v Tøešti se k našim pøidali mladí z Tøeštì okolí. Celé CSM absolvoval i otec Roman Kbín z Tøeštì a náš otec Jaroslav se tam byl také podívat. Zpìt ze setkání se všichni až na mì a na pár tøeš ákù vraceli všichni po oficiálním zakonèení v nedìli odpoledne. Zajímavé je, že na cest zpìt mìlo nìkolik tisíc mladých lidí nádherné letní poèasí. Desítky knìží a mladých katolíkù pøi svátosti smíøení. ZÁZEMÍ Ve Žïár bylo již nìkolik dní pøed zahájením CSM více jak 200 smìvavých a ochotných dobrovolníkù, kteøí nám potníkùm nachystali trofám si øíci opravdové zázemí. Stavbaøi, animátoøi, zdravotníci, informátoøi, bytovatelé a mnoho dalších pomocníkù pro všechno. Ti, o kterých byla øeè, toho z program mnoho nemìli. Nemìl bych však zapomenot na nemalé množství vojákù, kteøí se taktéž starali o naši bezpeènost a o technické zázemí. Hned první den se do Žïár sjelo od odpoledních hodin do veèera nìco kolem 3 tisícovek mladých ze všech kotù Èeské repbliky. Jak jsem zaslechl od poøadatelù, z nìkterých míst naší repbliky byly dokonce vypraveny vlakové a atobsové speciály. Ale abyste si nemysleli, že nás na SCM bylo tak málo. Již drhý den, tedy ve støed , nás ve Žïár bylo na a to je víc než dost. Pokd si pøedstavíte, že by zhrba polovina obyvatel Daèic odjela nìkam jinam na jedno místo a všichni mìli kde spát, co jíst a každý by vìdìl, kam mùže nebo nemùže jít, pro každého byl nachystán minimálnì jeden program, který by ho zajal, pak máte také docela dobro pøedstav o tom, co to msí dát práce. Ubytováni jsme byli po diecézích prakticky po celém Žïár. K dispozici nám bylo 9 bytoven, které za normálních okolností složí jako základní a støední školy, odborné èilištì, gymnázim, vyšší odborná škola, ale také domov mládeže. Prostì jsme Žïár nad Sázavo obsadili dokonale. K dispozici nám byly všechny rùzné sokolovny, kltrní domy, rùzné úøady, divadla, hotely, sportovní haly i dráhy a samozøejmì i všechny chrámy a kaple. 6 dní jako z jiného svìta DEN PRVNÍ V úterý odpoledne kolem mìlo být oficiální zahájení na hlavním pódi, které bylo zbdováno na loce Bránského rybníka. Loka, o které je øeè, je vlastnictvím jedné známé osoby neøk-li osobnosti, která nám ji dala zdarma k žívání po dob konání CSM. To osobností nebyl nikdo jiný než hrabì Dr. Radoslav Kinský, který nás mimochodem pøišel pøivítat na náhradní místo konání zahájení, do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Všichni, kteøí jsme dorazili do Žïár již promoklí z netchajících deš ù, které sžovaly celo zemi již od rána, jsme veèer vyrazili na cca 3,5 km cest ke klášterním kostel. To, co nebylo mokré dosd, promoklo dokonale na této cestì. Pomal jsme sychali v prùbìh zahájení pøímo v kostele a velkým požehnáním bylo to, že to nikdo neodnesl na zdraví, a to ani po noèní cestì zpìt, taktéž v hstém dešti. Na zahájení nás pøišel kromì pana hrabìte pøivítat jménem zastpitelstva a obèanù Žïár nad Sázavo sám pan starosta. Kromì zpívání, modliteb, scének, promítání krátkých filmù z diecézí a informací o pøíjezd mladých ze zahranièí (napøíklad: Poláci, Bìlorsové, Slovinci, Volynští èeši z Rmnska) byl do chrám pøinesen ptovní Køíž svìtových dnù mládeže, který nám mladým daroval o Velikonocích v roce 1984 papež Jan Pavel II. Ještì veèer k nám promlvil také zástpce vojákù, který nám pøipomnìl, že v armádì není snadné nalézt velké množství vìøících mžù a tdíž ne všichni kteøí, se o nás bdo starat, jimi jso. Doslova øekl že: prostì nejso k nalezení Z jeho slov však neplynl pesimizms, ale víra, že se jim pøesto podaøilo sehnat nemálo vìøících vojákù. Pøi odchod se pak loèil slovy: jdeme si hrát na pobøežní hlídk! To totiž ž i ve Žïár voda pøipomnìla, že na jiných místech repbliky øádí v mnohem vìtší míøe. DEN DRUHÝ Stále pršelo a stavaøi s vojáky zaèali bdovat náhradní hlavní pódim. Dále od vody. Slovo na den a tedy slovem støedy byla Ježíšova výzva: Pojïte za mno. Mše a další program se konal provizornì ve velkém kltrním domì, nebo nové pódim se teprve stavìlo. A protože nás bylo ve Žïár, jak jsem se již zmínil, opravd hodnì, byli jsme rozdìleni na dvì pùlky. Tdíž i program byl dvojí. Seznámím Vás jen s tím, který jsem zažil já osobnì. Po modlitbì a slov na den bylo pásmo svìdectví. Napøíklad mladá èeská dívka, která byla 10 mìsícù v Gayanì na misiích, nám vyprávìla o rozhodntí pro slžb a o výchovì dívek v sirotèinci. Mladý manželský pár nám pøinesl svìdectví o rozhodntí pro manželství a o lásce. Také mezi nás pøišli mladí èeši, kteøí byli v èervenci na setkání Tisíce mladých èekají na pøijetí Tìla Pánì. s papežem v Toront. Mlvilo se tedy o toron ácích. O tom, jak byli bytováni v diecézi St. Catrin o mších s Janem Pavlem II., o návštìvì pana Bati s manželko, kteøí je mimochodem sponzorovali, a o promlvì biskpa Mons. Esterky (má na starosti èeské misie). V krátkosti se zmínili také o výstavách, koncertech a mzikálech na torontském výstavišti. Po toron ácích pøišel páter Pimáèek, který pøeèetl poselství kardinála Angela Sodána, který je ve Vatikán nìco jako pøedseda vlády. Animátoøi nás poté nažhavili (pokraèování na protìjší stranì)

7 3. CSM (pokraèování z pøedchozí strany) pohybovo písní z Toronta: Jess I love Yo (Ježíši mám Tì rád.) Dopolední mši svato složil Mons. Vojtìch Cikrle, který pøi kázání zastpoval v té dobì vodo obklíèeného Mons. Františka Radkovského. Pøi mši hrála vesmírná kapela VeKa a rèitì mi všichni pøítomní dají za pravd, když øekn, že to byl fakt náøez v tom nejlepším smysl slova. Po mši sv. nás pøišli pozdravit skati ze Slovinska, kteøí nám svo pøítomnost dali najevo mohtným pokøikem. Odpoledne byly pøednášky. Nebylo jich tedy rozhodnì málo a vìtšino byl problém se pro nìjako rozhodnot, ne že by za to nestály, spíše naopak. Osobnì jsem se zúèastnil pøednášky na téma Život s médii. Co jsem si vzal asi tak nejvíce k srdci, jso následjící myšlenky. Pøedevším TV reklama je agresivní zdroj informací. V reklamì se vyžívají emoce. Vše je dovoleno a vše je dobré k dosažení cíle. Je úplnì jedno, jestli kýžený výsledek pøedchází šok, úzkost, radost, vzršení, údiv nebo i zdìšení z reklamy. Dùležité je, že v daný okamžik nad reklamo pøemýšlíte a to i v tom smysl: to je ale hozený. Výsledek se dostaví = znaèka výrobk je nesmazatelnì zapsána do vašeho vìdomí, v horším pøípadì do vašeho podvìdomí. Kolem osmé hodiny veèerní pøišla na pódim Eva Henychová, která se nám sdìlila se svým pøíbìhem konvertitky z nevìøící rodiny a zahrála a zazpívala nám dvì skladby. Veèerní katechezi mìl Mons. Jiøí Païor. Jeho hlavní myšlenk bych Vám ve zkratce rád pøedal. Každý èlovìk je takový, jako má pøedstav o Boh. Bùh mùže být pro nìkoho stejnì dobøe trestající dozorce jako pro drhého miljícím otcem. Jako konkrétní pøíklady pak pøedložil život Matky Terezy a papeže Jana Pavla II. Po skonèení program jsme se za mírného pršení vydali zpátky na bytovny. DEN TØETÍ Ve ètvrtek byla slavnost Panny Marie nanebevzaté. Dopoledne jsme se shromáždili nového venkovního pódia, abychom slavili mši svato. Pøi mši byli na hlavním pódi biskpové, arcibiskp Grabner a celebrantem byl kardinál Vlk. Celkem s námi slavilo mši svato také více jak 100 knìží z celé repbliky. Zástpci všech diecézí v krojích pøinesli dary. Po mši svaté nám zahrál a zazpíval sbor ze Slovácka. A hlavním hostem byl mž z Uherského Hradištì, který založil slavno hdební skpin Hradiš an. Ano správnì, Jiøí Pavlica, i pøesto že byl znaènì nachlazený a v noci ho èekal odlet tším do USA, pøišel mezi nás, aby nám i on podal své svìdectví a aby nám zazpíval. Odpoledne jsme mìli na výbìr ze sposty koncertù, divadelních pøedstavení, mzikálù atd. Mimochodem jsem zavítal na koncert kapely Svítání, ktero jste mohli slyšet ž i v Daèicích. Stálo to za to, takže vøele doporèji. Kolem jsme byli svìdky rybaøení v podání Mons. Vojtìcha Cikrle, zahrál si totiž ve scénce. Po katechezi pøišla na øad svìdectví. Manželé Novákovi nám pøišli øíct, jak se potkali a zamilovali na podobném diecézním setkání mládeže. Po nich pøišly na øad školské sestøièky Františkánky (sestra Beáta a Zdislava), které nám øekly nìco o zasvìceném životì mimo klazr, nebo jejich náplní je výchova a vyèování mládeže. Nejzajímavìjší bylo ten den svìdectví Petra (pochází ze Znojma), který nám pøišel øíct o své pìší poti na Svato hor do Jerzaléma. DEN ÈTVRTÝ V 9.00 zaèaly na rùzných místech Žïár skpinky. Každý si mohl vybrat t, která byla jeho srdci nejbližší (rùzné øády, sdržení). Osobnì jsem byl na skpince E.R.A. modlitba s meditací. Osm animátorù se vcelk bez problémù postaralo asi o stovk poslchaèù, z èehož jsem byl já jeden z 10 klkù, to jen jako perlièka. Po jednotlivých programech, vìtšino šlo o modlitb, šly všechny skpinky skrz mìsto (pokraèování na stranì 8) Podnikatel zemøel ve svých dvaaètyøiceti letech. U nebeské brány podal ihned protest, že odchází na vrchol svých sil. Ale, ale. Podivil se sv. Petr a nahlédl do záznamù. Podle hodin, které jsi naúètoval za práci svým zákazníkùm, jsi ž starý nejménì 92 let! Manželé Hodináøovi se ne a ne vypravit do kostela. Nakonec pøece odešli a když se vrátili, zeptala se jich babièka: Dìti, nepøišly jste pozdì? Ani ne, odpoví mladí. Zrovna hráli: Vítej, hosti, nejvzácnìjší. Katechetka probírá s dìtmi pøikázání. Chtìla se pøesvìdèit, jak tom dìti porozmìli a tak se vyptávala: Dìti, když nìkdo koèce sekne bezdùvodnì ocas, proti èem se prohøešil? Chlapec pohotovì odpoví: Proti pøikázání: co Bùh spojil, èlovìk nerozlèj! Katecheze Neznežiješ jména Hospodina, svého Boha. (Ex 20,7) Drhé pøikázání pøedpisje respektovat jméno Pána. Mezi slovy zjevení má jedno zvláštní význam, je to slovo zjevjící Boží slovo. Bùh je svìøje tìm, kdo v nìj vìøí. Zjevje se jim ve svém osobním tajemství. Dar jména náleží do øád dùvìrnosti. Nevyslovje je, pokd by jím nechtìl chválit, velebit nebo oslavovat. Úcta k Božím jmén vyjadøje ctivý postoj, jaký se slší mít k tajemství samého Boha. Týká se to i jména Panny Marie a svatých. Rohání se staví pøímo proti 2. pøikázání. Spoèívá v tom, že èlovìk pronáší vnitønì nebo navenek nenávistná, vyèítavá slova proti Boh, špatnì o Nìm mlví. Rohání se vztahje i na slova proti Církvi, proti svatým a posvátným vìcem. Rohání odporje úctì, ktero jsme povinni vzdávat Boh a jeho svatém jmén. Toto pøikázání také zahrnje køivo pøísah. Udìlat slavný slib nebo pøísahat znamená brát Boha za svìdka toho, co se tvrdí. Dovolávat se božské pravdivosti jako zárky vlastní pravdy. Kodex vysvìtlje, že pøísaha je vzývání Božího jména na svìdectví pravdy, mùže být èinìna poze pravdivì, váženì a spravedlivì. Pøi køt dáváme køes anské jméno. Patronát svìtce poskytje vzor lásky a zajiš je jeho pøímlv. Jméno mùže také vyjadøovat nìjaké køes anské tajemství nebo ctnost. Bùh volá každého jménem. Proto i jméno každého èlovìka je posvátné. Vyžadje úct jako znamení dùstojnosti toho, kdo je nosí. Ještì. Køes an zaèíná svùj den, modlitby a práce znamením køíže. Zasvìcje den oslavì Boha a prosí Spasitele o milost, která m pomáhá jednat v Dch svatém jako dítì Otce. Jsme vedeni ke dvojí úctì - k Boh a èlovìk. P. Jaroslav Pezlar - ØÍJEN - - LISTOPAD Èerná koèka, bílý kocor (1998) hod. režie: Emir KUSTURICA (Nìmecko, Fr., Jgoslávie) Emoce, radosti a vášnì zbavené nános falešné civilizovanosti. Adaptace literárního génia Prosperovy knihy (1991) hod. režie: Peter Greenaway (Velká Británie) Pøepis Shakespearovy Boøe, obohacen o vizální stránk, je filmovo lahùdko Dekameron (1970) hod. režie: P. P. Pasolini (Itálie, Francie, NSR) Boccacciovo dílo v podrèí národního dcha, lidovosti, ale i se zøetelnými politickými ostny. vstpné pro èlena klb: 30,- Kè; vstpné pro ostatní: 50,- Kè

8 3. CSM (pokraèování ze strany 7) v èele s køížem až k hlavním pódi. Každá skpinka nesla køíž na nìjaký úmysl, který byl také pøeèten na hlavním pódi. Následovala katecheze Mons. Hrdlièky. Po katechezi pøišlo nìco, co nikdo neèekal. Èásteènì hrané, ale pøevážnì mlvené opravdové svìdectví odsozeného vraha. Tento èlovìk mìl již v roce 1989 odsezeno 8 let z 20-letého trest. Jeho životní po byla dost pohntá již od 15 let, kdy se m zastøelil otec, který na nìj nemìl za celý jeho život èas. I jeho matka byla spíše kariéristka a o nìj jako o syna moc zájm nejevila. Kromì toho, že fetoval, byl také v psychiatrické léèebnì. V roce 1997 byl propštìn. Podmínky jeho propštìní nejso až tak dùležité, ale dùležité je, že o rok pozdìji od svého propštìní byl pokøtìn a nyní je ženatý s ženo, která zná celo jeho minlost a pøijala ho. On pracje v charitativní organizaci. Jak sám øekl, jeho vztahy s matko jso na rozmné úrovni. Celé svìdectví provedl v anonymitì za plento, ale dùležitìjší než jeho tváø byla jeho slova. Našel jsem smysl svého života. Stal se vìøícím a dalo by se øíci, že jeho motem jso Ježíšova slova: Vezmi svùj køíž a následj mì. Po mši svaté, která zaèala kolem a celebroval ji Mons. Grabner, byla katecheze, ktero mìl právì pan arcibiskp. Vìnoval se svátosti smíøení a pokazoval na bombastické zprávy, které jso nám dnes a dennì pøedkládány v televizi, rozhlase èi novinách. Alespoò strènì bych Vám jeho slova nyní pøiblížil. Nikde se nepíše ani nefilmje o tom, že se dnes a dennì dìjí zázraky. Mnohdy si to nevìdomjí ani vìøící. Je snad zdravení dše nìco menšího než zdravit chromé nohy nebo slepé oèi? Je to zázrak! A to se dìje ve svátosti smíøení. V dobách Ježíšových zažívali apoštolé radost v srdci nad zdravením nemocných, dnes mùžeme zakošet nìco obdobného a snad v ještì jasnìjší formì ve svátosti smíøení. Na závìr dne pøišel se svým posláním také herec Èinohry Národního divadla a pedagog FAMU, který dostal øád Cyrila a Metodìje, cen Tálie, jehož hlas znají mladí i staøí filmoví i rozhlasoví poslchaèi. Pøi vstp Radovana Lkavského se rozeznìl silný potlesk tisícù mladých lidí, kteøí neopomnìli vzdát této osobnosti hold tím, že povstali. Zøejmì do jednoho. Jeho slova o morálce a std byla chvílemi možná pøísná, ale o to mìla silnìjší dopad na nás všechny. A jeho poslání? Nebojte se stydìt, to je normální. DEN PÁTÝ Ráno byly opìt tématické skpinky a pøednášky. Já jsem se zúèastnit velmi zajímavé pøednášky otce Kodeta. Pøednáška Uzdravení ze strach trvala necelé dvì hodiny a mìli jsme i možnost anonymnì na lísteècích položit své otázky a také jsme se za zdravení modlili. Místo výklad pøednášky Vám odcitji úryvek ze slova Hospodinova (Iz 41,8-16): w A ty, Izraeli, slžebník mùj. Neboj se, vždy já jsem s tebo, nerozhlížej se úzkostlivì, já jsem tvùj Bùh. w Já jsem Hospodin, tvùj Bùh, držím tì za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. w Neboj se, èervíèk Jákobùv, hrstko Izraelova lid. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinùv, tvùj vykpitel je Svatý Izraele. Tìmito slovy si dovolji konèit snad potavé seznámení s prùbìhem CSM. Pro nás mladé ž bych jen zopakoval slova papeže Jana Pavla II.: Vy jste svìtlo svìta, Vy jste sùl zemì. Snažme se tedy, a bïme v oèích našich blízkých tímto svìtlem a toto solí. maš Hold jbilantovi! Co asi odpoví? INFO PRUH PRO TY, KTEØÍ HLEDAJÍ: FARA Daèice - P. Pezlar, tel.: , mobil: = SPOLEÈENSTVÍ mladých køes anù - každý pátek na faøe v hodin MŠE SVATÉ v Daèicích: farní kostel sv. Vavøince - Pá 8.00, So 18.00, Ne 9.00; klášterní kostel sv. Antonína - Po - Pá 18.00, So 7.00, Ne výjimky vždy ohlašovány. = = = = = P. Metodìj František Minaøík O. Carm. se narodil ve Slavièínì. Do Kostelního Vydøí pøišel 17. øíjna Po stdi teologie v Bamberg se stal knìzem a od pùsobil jako kaplan v Kostelním Vydøí. Od rok 1950 strávil 5 let v internaci v klášteøe v Želivi. Poté pùsobil na rùzných místech sester a v domovech dùchodcù. V soèasnosti žije na odpoèink v komnitì bratøí v Kostelním Vydøí byla složena dìkovná mše svatá, pøi níž pøijal èetné gratlace bratrù od nás i z ciziny, terciáøù, zástpcù obce i vìøících. Ke gratlantùm se pøipojjeme. T Letošní povodnì asi zanechaly stopy v srdcích nás všech. A ž køes anù nebo i ostatních lidí. Vìtšina z nás se snažila nìjak pomocinìkdo pøispìl finanènì, nìkdo hmotnì, nìkdo pracovnì a my køes ané vìøím že jsme pøidali i modlitby, nebo bez Pána by vše bylo marné. Prostøedníky pomoci se mj. staly i farní charity, a ta naše nemohla být výjimko. Nyní si mùžete pøeèíst rozhovor s vedocí Farní charity v Daèicích, paní Marií Zamazalovo. Letos je tom 10 let, co Oblastní charita Jihlava zaèala fngovat. Co se k této pøíležitosti skteèní? Mùžete èinnost zrekapitlovat? Za t dob vešla Charita do podvìdomí obèanù a vykonala velký ks práce jak doma, tak i v zahranièí. Napø. pøi válce v Jgoslávii, pøi povodních na Moravì r. 97 a nyní pøi povodních v Jižních a Severních Èechách. Oslavy tohoto výroèí asi ponìkd zastíní letošní povodnì. A nyní již k záplavám. Kdy zaèala finanèní sbírka a kam byla rèena? Letošní povodnì, které zaèaly na Blanensk, se pozdìji rozšíøily do Èech a Charita pøispìchala na pomoc lidem v nozi. 15. srpna byla zorganizována sbírka jak finanèní, tak hmotná. Finanèní sbírka ze 16 pokladnièek v Daèicích a okolních obcích èinila , 70 Kè. Peníze bde rozdìlovat povodòová komise složená z charitních pracovníkù podle pøedložených požadavkù a projektù. Za celo oblastní charit se vybralo ,70 Kè. Jak to vypadalo s pomocí hmotno? Pøi hmotné sbírce bylo darováno znaèné množství vody, rkavic, desinfekèních a èistících prostøedkù a potravin. Napø. vody bylo 882 ks, dále 30 pìtilitr. kanystrù, 310 lahví Sava apod. Èást hmotné pomoci (0,5 t) jsme dovezli do Plané nad Lžnicí. Zbytek byla plná Avie (4t) do Mìlníka. Zde byl sklad pro postižené obce. Toto cesto bych chtìla podìkovat všem, kteøí jakýmkoli zpùsobem pøispìli ke zmírnìní trpení lidí. Máte nìjaké postøehy z cest do zaplavených míst? Navštívili jsme obec Hoøín na sotok Labe s Vltavo, kde voda místy dosahovala 4m i více. Ještì zde pracovali hasièi, statici, obec pùsobila smtným dojmem. Omítky byly otlèené, venk nepožitelný nábytek Bylo nám smtno a v dch jsme dìkovali všem, kteøí pomohli jakýmkoli darem, by i malým, ale daným z lásky. Které èinnosti má Domovinka v plán? Bde to kázka vazby schých kvìtin, která se skteèní v listopad. Opìt bde pokraèovat realizace nápadù vyšívání, palièkování a další rèní práce. Dìkji Vám za rozhovor. REDAKCE - REALIZACE dìtský kotek: Bára Piáèková víra a internet & rozmím tom: Bc. Lenka Korbelová pøeètìte si: h - Hanka Nežilová èlánek odjind: køí - Petr Køížek rozmy a vtipy: T - Miloslav Tùma rozhovory: aš - Antonín Štìpánek pøi zájm volejte EXTERNISTÉ: otec Jaroslav Pezlar dotazy a pøipomínky: - tel.: na lístcích do krabic korektor: Antonín Štìpánek sazba, grafika, tisk: maš - Marian Štmar Vydáno pro vnitøní potøeb farnosti. 13. èíslo vyjde v nìdìli

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více