Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka"

Transkript

1 Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra a internet... str CSM... str. 6, 7, 8...úvodník Tentokrát tak krátce jak jen to pùjde. Milí ètenáøi, opravd by bylo o èem psát, tolik dálostí na politické scénì, tolik pøestaveb v Daèicích a vùbec. Jenže my jsme díky Boh S rezervo a tdíž se v tomto èísle doètete spost zajímavých informací úplnì z jiného sodk. A trofám si øíct, že víno, které Vám naléváme, je opravd dobrý roèník. To mi pøipomnìlo. Víte, že je již nìjako dob v Daèicích otevøena vinárna? Nevíte? Tak teï to víte. Takže až si bdete chtít posedìt a popovídat sklenièky dobrého vína v pøíjemném, pro Daèice netypickém prostøedí vinárny, zeptejte se ve vinotéce, kam že to máte zajít. Nebd tady pøece dìlat reklam. Ne? Ještì Vás chci pozornit, že i v tomto vydání došlo k malým pøesnùm jednotlivých stálých rbrik. Vìøím, že si s tím hravì poradíte a orientace v tìchto novinách Vám nebde dìlat vìtší potíže. Tentokrát nezùstalo v mém pøípadì poze tohoto slopk a co jsem nenapsal do nìj, napsal jsem na jiném místì v novinách. A protože minle jsem skonèil pozdravem Na Žïár, v tomto èísle nìco ze Žïár je. Nechte si chtnat. Marian Štmar Marian Štmar Slovo P. Jaroslava Úvodní zamyšlení nad spolpatronko Evropy V minlém èísle jsem vám pøedstavil sv. Benedikta, patrona Evropy. V tomto vám chci pøiblížit další osobnost, která bdí nad Starým kontinentem. Je to dr. Edita Steinová - Terezie Benedikta od Køíže. Narodila se rok 1891 v židovské rodinì ve Vratislavi. Jako mladá dívka ztratila na deset let jakokoliv vír v Boha. Stdovala ve Vratislavi, Götingen a Freibrg. Jako filozofka se zøetelnì vyslovila k øadì skteèností té doby (nejpalèivìjší byla problém nacism). Vášnivé hledání pravdy ji pøivedlo 1. ledna 1922 v Bergzabern k pøijetí køt. V roce 1933 vstopila v Kolínì nad Rýnem ke karmelitkám a pøijala jméno Terezie Benedikta. 2. srpna 1942 ji v Echt (Holandsko) zatklo gestapo. Své sestøe Rùženì dodávala odvahy slovy: Pojï, vždy tam odcházíme za náš národ. V prohlášení za spolpatronk Evropy svatý otec napsal: Ztotožnila se zejména s trpením židovského národa. Vytšila, že sostavné vyhlazování Židù vložilo jejím národ na bedra Kristùv køíž. Jako osobní podíl na tomto køíži prožila svo vlastní deportaci a smrt ve smtnì prosllém vyhlazovacím táboøe v Osvìtimi - Bøezince (Polsko). Je to velmi zjednodšený pohled na svìtici, jejíž život trval 51 let. Byl plný èinnosti, hledání a nazírání na pravd, která nepramenila z èlovìka, ale z Bohoèlovìka. Podle slov sv. Benedikta - všechno ostatní je ménì než Bùh. Seznamji vás s tìmito svìtci proto, abychom svým zpùsobem vidìli jejich nespokojenost a neklid. On nevyvìral z negativních názorù nebo postojù, ale z toho jak èlovìk a lidstvo se vzdalje svém jediném a pravém Boh. Protože On je všechno, ostatní je ménì. Každý má pracovat na svém místì. Dr. Edita své pole pùsobnosti mìla ve stdi a pøednáškách, v hledání a nacházení Vìèné Pravdy, v øád Bosých karmelitek, v trpení a mèednictví. Naše místa jso podobná nebo jiná. Jenom, pøátelé, jednejme, dokd je èas P. Jaroslav Zlatá stezka Varhanní cet Již 20 let hraje na varhany v Daèicích naše farnice ALENA JELÍNKOVÁ. Redakce ji jménem farnosti za její obìtavo slžb dìkje s pøáním všeho dobra. T Zprávy ve zkratce Poslední srpnová dekáda se stala pro skpink mladých vìøících z Daèic a okolí èinìným dobrodržstvím v nárèí šmavského podhùøí. Prvním zdolaným vrcholem se stal Bobík. Ale nedejte se mýlit jeho jménem. Jeho m dá poøádnì zabrat. Byl ale pokoøen stejnì zdárnì jako o sto metrù vyšší Bobín. Bohžel jso oba vrcholy zalesnìny, takže neposkytjí pøílišný rozhled. To nám vynahradila rozhledna na Libínì, odkd lze spatøit i temelínsko elektrárn. Nekonaly se ovšem poze túry. Pobyt zpøíjemnila návštìva Prachatic, kde se narodil sv. J.N.Nemann.Zajímavým zpestøením se stala vycházka do Drslavic, v nichž nás majitel provedl pozdnì-goticko tvrzí procházející celkovo obnovo. A neopomnìli jsme ani Hsinecko pøehrad. Rekreace šla rk v rce s prací. Se stejno vervo jako do výletování jsme se vrhli i do pomoci majiteli chalpy: zpracovávání palivového døeva nám šlo od rky a ani pøi pøemís ování 160 metrákù støešních (pokraèování na stranì 2) w Nová škola srpna byla slavnostnì otevøena nová bdova Základní mìlecké školy v Daèicích. Celkový náklad èinil 33 milionù korn, pøièemž mìsto Daèice volnilo kè, vìnovalo pozemek a bývalý Kltrní dùm nemocnice. w Barokní dni - Ve dnech záøí probìhl v Daèicích II. roèník barokních dnù. Byly zahájeny ve ètvrtek veèer barokní mší svato sv. Vavøince a zakonèil je sobor Ritornello koncertem Lotna èeská na dobové nástroje v kostele sv. Antonína. Soèást program tvoøila pøednáška a procházka po barokních památkách mìsta s výkladem a dobovými výjevy. w Svìcení - Ve støed 11. záøí vykonal novoøíšský opat M. R. Kosík slavnostní posvìcení nového oltáøe v chrám sv. Petra a Pavla v Nové Øíši. w Sborový zpìv záøí se ve farním kostele v Daèicích sešel mìstský sbor z Daèic a sbor Smetana z Telèe ke spoleèném vystopení. w T

2 Ohlédntí za prázdninami Daèické baroknìní aneb kterak Matìj Kapeta jest k nám opìt zavítal Stalo se tak již podrhé co se v našem mìstì skteènily Daèické barokní dny. Za finanèní podpory Mìstského úøad a Ministerstva školství jsme mohli obohatit obèany mìsta o další kltrní akce a vrátit se tak, alespoò symbolicky, do barokních èasù. Ve ètvrtek 5.9. se v chrám sv.vavøince skteènila barokní mše, na které se podíleli P. Jaroslav Pezlar a èitelé s žáky místní Základní mìlecké školy. V pátek 6.9. byla zahájena výstava PhDr. Stehlíka Sláva barokních Daèic, poté pøednáška Mgr. Kbišty Baroko pøed barokem a veèer pak sólový flétnový recitál Lenky Filipové. V sobot 7.9. se po úvodních fanfárách z vìže v podání sobor Rittornello skteènila historická procházka barokními Daèicemi s výkladem PhDr.Stehlíka a téhož dne veèer v zahradì mìstské knihovny zaznìla barokní poezie v podání Krasohled a za hdebního doprovod sobor Rittornello. Slavnostní zakonèení patøilo témž sobor, který za hojné úèasti obecenstva provedl na dobové hdební nástroje Michnov Lotn Èesko. Celý prùbìh festival zpestøovaly divadelní vstpy daèických ochotník, jejichž hlavní postavo byl Matìj Jiøí Kapeta s manželko v podání V. Prokopise a L. Tesaøové. Bylo by velice zdlohavé jmenovitì dìkovat všem poøadatelùm a úèastníkùm této akce a tak to èiním alespoò toto spoleèno formo. Richard Šeda V této èásti farních novin se spoleènì ohlédneme za plynlými prázdninami. A když prázdniny, tak bde øeè pøedevším o našich školácích a stdentech. Chalopka pro nejmenší ( ) Prvních pìt prázdninových dní prožily naše nejmenší dìti na chalopce, ktero nám zapùjèili bratøi karmelitáni v Kostelním Vydøí (tzv. statek). Dvacet dìtí ve vìk pìt až osm let rozdìlila èarodìjnice do dvo držstev na Strašidla a Trpaslíky. Dìti spoleènì s vedocími celé dny dovádìly a všem se na chalopce líbilo. Jednalo se o první akci podobného drh, ve které bdeme pokraèovat i v pøíštím roce. Pøedbìžnì poèítejte se stejným termínem, tj. první prázdninový týden. foto: Dìti po høe na širokého. Na loïkách po Sázavì ( ) Poze pìtièlenná výprava z øad mladých vyrazila sjíždìt na loïkách øek Sázav. Protože mezi námi byli dva úplní nováèci, zamíøili jsme k mírnìjším tok Sázavy. Utáboøili jsme se v kemp, poblíž Zrèe nad Sázavo, v obci zvané Horka II. Každý den jsme sjíždìli jiný dvaceti až tøicetikilometrový úsek øeky (1. den Horka II až Èeský Šternberk, 2. den Týnec nad Sázavo až Kamenný Pøívoz, 3. den - Svìtlá nad Sázavo až Ledeè nad Sázavo 2x). Nejvìtším dobrodržstvím bylo sjíždìt Stvoøidla peøeje, které jso bìžnì nesjízdné. Protože však drhý den a celo noc pršelo a boøilo, bylo dostatek vody a ony peøeje jsme poslední den našeho výlet jeli dvakrát. V. køes anský tábor pro dìti ( ) Ano, skteènì již pìt let poøádá mládež letní tábor pro dìti. Letos však došlo k jedné podstatné zmìnì, a to v místì jeho konání. Pøedešlé ètyøi roky na Dobré Vodì (pokraèování na stranì 4) Pøeètìte si Zlatá stezka Tvým bohatsvím není majetek, ale bùh. smerské pøísloví Dobrá žena dìlá dobréhomže. èeské pøísloví Nepodvádìj, aby tì nesežral strach. akadské pøísloví Není hanba být chdý, ale být líný. arabské pøísloví Velké vìci rosto pomal. èeské pøísloví (pokraèování ze strany 1) tašek jsme se nedali zahanbit. Radost kalily jen víc než výmlvné stopy po povodni, jež byly patrné v nižších polohách. Vytopené domy, chybìjící most, naplaveniny kamení a døeva. Všde však bylo vidìt pokraèjící lidské hemžení a nadìji na obnov dala i sama pøíroda, když pøes pískové naplaveniny v lese ž vyrazily hoby. Pøed závìreèným podìkováním všem, kteøí se na bájeèné atmosféøe podíleli a kteøí nesli tíh organizace, je potøeba pøipomenot, že podobné pobyty nejso samoúèelné. Kromì odpoèink a pøírody dávají mladém èlovìk možnost si ovìøit, nakolik do nìj pronikly zásady vštìpované m rodino (což se pozná, když je tzv. bez dozor), co m ještì zbývá k tom, aby se stal skteènì dospìlým a provìøí též mravní kvality jeho i kolektiv. V neposlední øadì je neopomintelná i formace ve víøe, nebo napøíklad spoleèná modlitba èi nedìlní mše svatá je samozøejmostí. Takže díky a zase nìkdy pøíštì! 8908 T Úsmìvy ze školy Poznámky ze žákovských knížek: Vyhodil spolžákov tašk se slovy: Pokd tì má ráda, vrátí se. Olizje temperové barvy a pak se diví, že zvrací. Váš syn pøi hodinì hraje mariáš. Hlásí dvacet, nemá krále a pak se hádá! (Pøíštì bde nášp! - redakce) Láska nad všechn lásk - stránky této knihy jso jako osobní dopis adresovaný každém z nás. Zakladatel Taizé, bratr Roger, kazje na prameny dùvìry, kde lze èerpat to podstatné a bezprostøednì hledá slova, která vstpjí pøímo do srdce. Nemlví o nièem, co by døíve sám neprožil. A pøece se stále znov ptá: Podaøilo se mi dostateènì vyjádøit, že Bùh je jen láska, že nikdy netrestá, že nechce trpení, ale že milje bez výjimky všechny lidi? Možná, že prožíváš i dlohá období, kdy se ti zdá, že Bùh mlèí, kdy jakoby se nic nedìlo, a aniž tšíš, pøece jsi v blízkosti Vzkøíšeného. I tehdy se pøipravjí závažná rozhodntí. V tìchto obdobích jakoby se postpnì rozplývala ta neodbytná otázka: K èem je to všechno dobré? Když nechápeš, nerozmíš tom, co od tebe oèekává, øekni m to. V pokorné modlitbì m øekni všechno, i to, co se snad ani nedá sdìlit. Když ti dochází trpìlivost, nezneklidòj se, že se snad nemíš modlit. Jak dchovní domýšlivost, tak i pøílišná nároènost mrtvje dši. Necháš se vést tak, aby se tvùj život postpnì pøetváøel v píseò lásky k Vzkøíšeném? Bdeš schopen oèekávat ho i ve chvílích tìlesné i dchovní vyprahlosti? Dá vzniknot tšení, nové chti, nadšení V tvé vnitøní vyprahlosti zaène kdesi klíèit a vyrùstat kvìt poštì, kvìt radosti. (Vydalo: brnìnské nakladatelství Cesta, v roce 1990) h

3 Hotovo Tak koneènì! Fasáda hotova, lešení rozebráno. Pøedtím ale ještì firma Uhrík Daèice opatøila novo fasád barevným nátìrem za cca 44.OOO,- Kè. Co dál? Na stavebním poli se pro letošek již skonèilo, nebo finance již byly vyèerpány. V soèasnosti se pracje na doøešení formalit ohlednì nájemních smlv v domì èíslo 49. Další aktivity Ze stálé èinnosti spolk je potøeba pøipomenot provozování kina, jež poskytje široké veøejnosti možnost kltrního program, na jehož provoz se podílí mìsto. Od záøí loòského rok též spolpracje s obèanským sdržením Krasohled na realizaci filmového klb. Již 5. rokem zašti je mládežnický poøad Smích ovka a poskytje prostory též pro vánoèní besídky dìtí. K Mikláši chystá pravidelnì pohádk pro dìti za snížené vstpné. Neménì podstatno èinností je sportovní aktivita mládeže ve stolním tenise, k èemž spolek vlastní tøi stoly. Dnes... Naši pøedkové si postavili a zøídili spolkové bdovy jako zázemí pro mimokostelní aktivity a složily ke sport, zábavì i politické èinnosti. Ètyøicet let plynvších od tìch dob nelze ani vymazat ani ignorovat. Dnes jde jen o to, najít na aktivity dneška t správno odpovìï. T Krypta otevøena Na pøelom léta a podzim se pøistopilo k opravì zavlhlé severní stìny kostela sv. Vavøince v Daèicích. V sovislosti s tìmito pracemi byla 6. záøí otevøena i krypta. Tvoøí ji chodba smìøjící doprostøed kostelní lodi, kde se pravoúhle zalamje k obìtním stol. Na jejím konci se nachází pìt Rozmím tom? SVÁTOSTINY Rozmím tom? Svátostiny (sakramentálie) - jedná se o posvátná znamení církví stanovená k tom, aby pøipravila lidi na pøijetí žitkù svátostí. K svátostinám patøí žehnání a posvìcení, dìljí se trhel, v nichž jso pravdìpodobnì pohøbeni patronové kostela z rodiny Dalbergù zemøelých v 19. století. Bohžel jso døevìné i cínové rakve v dosti sešlém stav. Po ložení zprávy o otevøení krypty a obnovení vìtracího otvor, který byl zøejmì v 70. letech neodbornì zazdìn, byla krypta 10. záøí znov zazdìna. T Z DIÁØE biskpství Po Velká Bíteš - Nový Jerzalém - potní mše svatá, mši svato složí biskp Vojtìch Cikrle Po Slavonice - biømování mši sv. složí Mons. V. Cikrle Moravsko-slezská køes anská akademie a Biskpství brnìnské Poøádají ve dnech listopad 2002 ve Stojanovì na Velehradì 1. Moravsko-Slezské akademické dny na než jste srdeènì zváni. Tématem bde: Tradice naší zemì tváøí v tváø Evropské nii. Cyril a Metodìj, spolpatroni Evropy, naši prùvodci. Pøednášející Prof. Dr. Pavel Ambros, Prof. Dr. Josef Dolista a Georg Düchs. Èekají Vás zajímavé pøednášky o minlosti, ale hlavnì o bdocnosti a diskse. Úèastnický poplatek: 300,- Kè (pro stdenty 150,- Kè) na stravování, bytování a konferenèní sborník. Pøihlášky zašlete na adres: Moravsko-slezská køes anská akademie, Divišova 19, Brno, tel.: , Pøihlášení obdrží pøed konáním konference podrobnìjší program a informace. 20. øíjna Misijní nedìle Pán, Hospodin, setøe slzy z každé tváøe. (Iz 25,8) Papežské misijní dílo (Špindlerùv Mlýn 33, , tel./fax: ) Vás žádá o pomoc. Èíslo úèt: /2700, variabilní symbol: 10. znamením køíže a modlitbo. Moho být dìleny lidem (rodièe žehnají dítìti, knìz žehná lidem) nebo i vìcem (svìcená voda, svìcení snbních prstenù apod.). Milí ètenáøi obèasník, nìkteøí z vás si pøáli dovìdìt se víc o životì našich sester v období po r Celo tto dob prožila naše nejstarší sestra, sr. Marie Annntiata od Nejsvìtìjší Echaristie, která se s vámi podìlí : Na Karmel sv. Josefa v Praze jsem nastopila v roce Èasné sliby jsem skládala v r V srpn toho rok jsme se dovìdìly, že msíme klášter opstit. Do dvo dnù jsme se mìly vystìhovat. Odvezli nás do františkánského kláštera v Trnovì. Jedn èást již tam obývaly sestry klarisky, ostatní místnosti daly k žívání nám. Byla tam velká ovocná zahrada, která byla pro nás velmi vzácná, protože jsme v Praze mìly jen malo zahrádk a jen 2 stromy. Netrvalo dloho a rozdìlili nás na 4 skpiny. Sestry do 30 let do továrny ve Varnsdorf, od do Liberce do starobince jako pracovní síly do prádelny, od do Bromova a od do Jiøetína pod Jedlovo. V té první skpinì jsme byly 4 sestry. Ubytovali nás ve staré sodní bdovì, kde ž byly sestry i z jiných øádù. Pracovaly jsme v továrnì na pnèochy. Nìkteré sestry je sešívaly, jiné kontrolovaly a v jiných místnostech balily. V únor 1952 nás odvezli s jinými sestrami do Lánova Vrchlabí a každý den nás vozili atobsem do Trtnova do továrny na zpracování ln. V èervn nás, mne a jedn naši sestr, odvezli do Hejnic do františkánského kláštera, kde nás hlídali pracovníci Stb a dohlížela na nás zmocnìnka. Jednoho veèera pøijeli páni a nìkteré z nás odvezli do Oseka Dchcova do cisterciáckého kláštera. Také tam jsme byly hlídané. V roce 1954 mìly sestry v Jiøetínì nozi o pracovní síly, tak mì pøedstavená vymohla na Charitì, že jsem se mohla z Oseka odstìhovat do Jiøetína. Tam se naše sestry postpnì sjíždìly, abychom znov tvoøily komnit. V Jiøetínì byly svežené sestry z rùzných kongregací. Vše bylo pod hlavièko Charity, ale byli tam nasazení lidé složící bývalém režim. Byly jsme pøísnì hlídané, i návštìvy jsme msely hlásit, vèetnì èísla jejich obèanského prùkaz. Prádelna, ošetøovna, kanceláø a kchynì byly spoleèné. Vozívali nás na brigády na sena, brambory a øep. Já jsem byla od zaèátk v prádelnì, celkem 38 rokù. Nejprve jsme bydlely v domì se sestrami z kongregace Dcery Božské lásky, lidovì Mariánky. Bydlelo nás 6 v jednom pokoji. V r jsme si kopily malý domek, který jsme si opravily a v jedné èásti pøistavìly cely (malé pokojíky). V nejvìtší místnosti jsme mìly kapli a dennì nám chodil jeden knìz dùchodce - složit mši svato. V roce 1986, kdy ž nás bylo jen 6 sester, nám zemøela pøevorka, matka Terezie. Èasto si vzpomínám na její prorocká slova: Dìti (sestry), nestarejte se o dorost. Pán Bùh vám pošle dìvèata, která doplní naše prázdná místa. Netrvalo ani rok a ž se zaèaly hlásit kandidátky. První byla nynìjší sr. Benedikta. Když jsme se v r stìhovaly do pùvodního kláštera v Praze, bylo nás ž sedmnáct. V Praze také nastopila dìvèata, že ž jsme se sotva do pražského Karmel vešly. Bylo tøeba hledat nový klášter. O ten se postarali otcové františkáni, když nám darovali zdejší bdov. Bylo tìžké se rozloèit se sestrami v Praze. Abychom byly jako rodina, sestry si vybraly k sobì mì, abych jim dìlala babièk.

4 Tentokrát pro Vaše poèteníèko vízla v síti PROMLUVA otce biskpa ze setkání mládeže ve Žïáøe nad Sázavo. Vy jste sùl zemì a svìtlo svìta! Tato Ježíšova slova jso zároveò povoláním každého z nás k apoštolát. V celk i jednotlivì. Nebojíte se pøijmot toto povolání? Pøijmot je zcela osobnì? Co tì tváøí v tváø tomto poslání napadá? Jsem ještì pøíliš mladý - nemím mlvit - jsem høíšný - jak bych mohl. Vyvol si nìkoho jiného... Možná by mnoho z vás øeklo: nemám dùvìr v sebe sama. Nedokáž žít svùj život odvážným a originálním zpùsobem, protože si nevìøím. To mì svazje. A protože si nevìøím, nedokáž zemøít sám sobì. A protože nedokáž zemøít sám sobì, jsem závislý na tom, co si o mnì myslí drzí, a tak se vlastnì stále schovávám bï za roli mistra svìta, který mùže všechno, protože všechno nejlíp ví, nebo roli mèedníka, kterém jeho okolí vùbec nerozmí a on to msí snášet. Jestliže chceme pøijmot své povolání být solí zemì a svìtlem svìta, msíme pøedevším pøijmot pozitivnì sami sebe se svými omezeními i se svými dary. Jinak se stále bdeme cítit sklíèení, nespokojení, nenaplnìní a snít své nereálné sny o bdocnosti. Msíme pozitivnì pøijmot sami sebe a to v nìkolika rovinách. Pøijmot se na tìlesné rovinì. Svìt, ve kterém žijeme, klade na tto rovin velký dùraz, protože je zdrojem velkých ziskù pro kosmetický, odìvní, plastickochirrgický, èasopisecký, reklamní a nevím ještì jaký prùmysl, který vám bde stále vsgerovávat, že nejste docela in. Tím samozøejmì nemyslím, že o sebe nemáte dbát a tím ménì, že máte být jako strašáci do zelí, ale mlvím o pøijetí sebe bez sebestøednosti, která nemožòje jít dál. Další rovino, rèitì vyšší a ménì povrchní, je rovina psychická. Jedná se o pøijetí osobního bohatství jako je napø. inteligence, vlohy... Sebenepøijetí v této oblasti vede k postoji, který by se dal charakterizovat ode zdi ke zdi. Bï se cítíme nlo nebo nadèlovìkem. Samozøejmì se snaho vypadat vždycky dobøe a s nervozito, která k tomto postoji patøí tak, jako k velblodovi hrby. A to je vždycky zdrojem velké nejistoty, ve které žebráme o úct drhých a èekáme na jejich ocenìní, vymýšlíme rùzné exhibice, aby drhým spadla brada, a právì to nás zavírá pøekvapivì pøed drhými lidi a nepøekvapivì pøed Bohem. Jak øíká jeden psycholog: Kdo se chce za každo cen zalíbit drhým, msí se odøíci nìèeho ze sebe sama, a možná právì toho nejlepšího. Tito lidé prožívají hrùz z nezdar, nejso schopni znat a klidnì pøijmot vlastní høích, nejso schopni zažít køes ansko radost z odpštìní. Chtìjí být rovni Boh a protože vidí, že to nedokážo, propadají malomyslnosti a pocitùm ménìcennosti. Existje ale ještì jedna rovina pøijetí sebe. Je to rovina toho, co jsme, a toho, k èem jsme byli povoláni. Rovina naší vlastní identity, neopakovatelnosti, originality. Jak by náš život byl bohatší a ménì monotónní, kdybychom pøijali sebe a své poslání v lidské i køes anské rovinì. Znamenalo by to každodenní tvoøivost, která by se projevovala v obyèejných vìcech, v obyèejných povinnostech, která by boøila veškero rtin a odhalovala jedineènost každého z nás. Právì to by nám dovolilo být sami sebo. Mít úct a dokonce radovat se z toho, co každém z nás daroval Bùh, abychom byli jeho obrazem. Netrpìli bychom žádným pocitem marnosti a objevovali v sobì stopy Boží podoby a to by spokojovalo naši žízeò po lásce, dobr, kráse, ktero nosíme ve svém srdci. Objevili bychom, že náš život má nesmírno cen, protože je darem Boha a že jej bdje Bùh, jestli m to dovolíme. Kdo objeví své povolání, vyøeší i otázk sebeúcty a také teprve tehdy, když se povoláním stane následování Krista øíkajícího: Abba, Otèe, plnì poznáme svo vlastní identit a objevíme (ovšem ž jako svobodní lidé bohatství psychické i tìlesné roviny). A objevíme také, že to není jen naše osobní vlastnictví, ale že jsme to dostali od Boha pro drhé. To je fantastická zkšenost sv. Pavla: ž nežiji já, ale žije ve mnì Krists (Gal 2,20) a je to zkšenost tìch, kteøí odhalili svo identit v Boh a dovolili, aby zmìnila jejich život. A Bùh bohatý ve své tvoøivé fantazii tvoøí z každého z nás originální dar drhým. To je postoj, ve kterém jedna izraelská dívka pøed dvìma tisíci lety dokáže øíct: Jsem slžebnice Pánì, vìøím ti a chci to, co chceš ty, protože vím, že je to pro mì i pro drhé i pro tebe to nejlepší. A tak se stala solí zemì a svìtlem svìta. Stojí za to! (ator: Mons. Vojtìch Cikrle, biskp brnìnský) Cesta k dokonalosti - Sv. Terezie od Ježíše Cesta k dokonalosti je zøejmì nejznámìjší a nejrozšíøenìjší kniho svaté Terezie z Avily, snad pøedevším pro svo srozmitelnost, ètivost a praktiènost obsah. Svatá Terezie ji píše jako v poøadí drho a její ètení do rèité míry pøedpokládá znalost pøedešlé životní zkšenosti svìtice, ktero popisje v knize Život. brožra, 197 stran, 179,- Kè Vedeni Bohem - Agstin Józef Dchovní vedení probozí živý zájem nejen dchovních vùdcù samých, ale i jeho pohých živatelù a také mnoha psychologù vìdomjících si sovislost emocionálních a psychických problémù s dchovními. brožra, 188 stran, 195,- Kè Ohlédntí za prázdninami (pokraèování ze strany 2) Mrákotína byly vynikající. Ale ten letošní rok na Zvùli byl opravd ještì o kosek lepší. Krásné místo, krásná pøíroda, les, rybník. Zámìrnì jsme snížili poèet dìtí na padesát. Všechny se tak lépe poznaly a mohly spát v hezkých stanech s podsado. I rozcvièky byly jiné. Èást dìtí se šla ráno probìhnot a trošk se protáhnot. Drhá èást bìžela k rybník poøádnì se po rán namoèit (samozøejmì zcela dobrovolnì). Nikdo to dopøed neèekal, ale o ranní zaplavání byl velký zájem. A pak ž jako tradiènì: snídanì, hygiena, nástp, ranní modlitba, dopolední program, výborný obìd, siesta, témátko, odpolední program, teplá veèeøe, hygiena, nástp s vyhodnocením dne, táborová hymna, spoleèná modlitba, veèerka a pohádka na dobro noc. Opomnìl jsem ještì svaèiny a modlitb pøed každým jídlem. Toto je kostra našeho tábora. A o èem vlastnì byla letošní celotáborová hra? To Vám prozradí dìti. Jejich pøíspìvky jsme mseli hodnì zkrátit, protože farní noviny nejso nafkovací. l Letos o prázdninách jsem jela na køes anský tábor na Zvùli. V atobse jsme se dozvìdìli letošní téma. Bylo opravd zajímavé. Pøiletìli jsme z planety Atrox, které hrozil výbch. Jediná vìc, ktero se podaøilo zachránit, byla Centrální výpoèetní jednotka (CVJ), jinak pøezdívaná Matka. Dokonce jsme zapomnìli, jak se kdo vlastnì jmenje. Svoje jméno jsme získávali zpìt po slabikách (MI, KI, RI, TI) každý veèer, podle místìní svého držstva. Do držstev nás rozdìlovala Matka, takže kromì ètyø kapitánù jsme byli každý den v jiném držstv. První týden, když bylo hezky, jsme se chodili kopat do Zvùle. Byla tam pìknì teplá voda. Každý den t hrajeme skvìlé hry. Vìtšina z nich je originální. Máme t také osobní volno, siest a témátka, na která se vždy moc tìšíme. Jso zde také vynikající kchaøky, které tady výbornì vaøí.

5 Díky vrabèák Frnk V okolí Velkého pole znají všichni želv Lodalk. Želva tam totiž bydlí ž tak dloho, že ž rodièe, dìdeèkové a pradìdeèkové zvíøátek žijících na Velkém poli ji potkávali, jak se rozvážnì pohybje a nosí si svùj domeèek stále s sebo. Chodí tak pomal, že je nemožné si jí nevšimnot. Lodalka nikdy nepospíchá. Když potká nìjaké zvíøátko, zastaví se, dá se s ním do øeèi a vyslechne si všechno, co má kamarád na srdci. Všichni ji mají moc rádi, protože dokáže vždycky dobøe poradit nebo potìšit, a dìlají pro ni všechno. Napøíklad vrabèák Frnk èasto proletí okolo krnýøe staré želvy, a když se dozví, že by nìco chtìla, snaží se jí to hned obstarat: hrozen jeøabin, hlaïoèký list salát, š avnato tøešeò a pøestože je Frnk mlsný, nikdy na svo staro kamarádk nezapomíná. Zahrajte si hr na vrabèáka Frnka a želv Lodalk: Nejprve na 6 ètvrtek papír nakreslete dobroty, které má Lodalka ráda (hrozny, salát, jablka ). Po hrací ploše rozmístìte pár pøedmìtù jako pøekážky, aby byla dráha støednì tìžká. Prvním vrabèákovi zavažte oèi a potom místìte na hrací ploch také obrázky. První želva si vybere tøi vìci, které by chtìla, a je na vrabèákovi, aby je pøinesl. Na znamení vyrazí vrabèák na hrací ploch a nechá se vést radami želvy tak, aby se dostal k vìcem, na kterých by si Lodalka ráda pochtnala. Želva smí požívat jen slova: doleva, doprava, dopøed, dozad, nahor, dolù a stop. Když všechny tøi vìci vrabèák najde, sejme si šátek a bìží k želvì. Hra pak zaène znov s novými hráèi. Je však ntné vždy znov zmìnit poloh obrázkù. Vyhrává nejrychlejší dvojice. Podzim Zmatek Ke které stze patøí mašle? Kolik vidíš listù? ØEŠENÍ z minlého èísla: Tajenka: PRÁZDNINY Utajená zemì: na obrázk byl schovaný klokan (obrázek se msel otoèit o 180 ), zemì ve které Honza žije s tatínkem je Astrálie Tlipány: nejvíce tlipánù našla Jana To je asi tak vše co Vám mùž napsat, ale na nìco jsem zapomnìla. Chtìla jsem pochválit vedocí za to, že se o nás starají a vymýšlejí stále nové a novìjší hry. Eliška Krajíèková l Když jsme pøijeli do tábora, hned jsem poznal, že se mi t bde líbit. Spal jsem s Jirko. Ubytovali jsme se, seznámili jsme se a pak jsme si opíkali bøty. V pondìlí jsme se šli kopat. Veèer jsem mìl s Jirko hlídk, ale nic zajímavého se nestalo. Další den jsme šli na celodenní výlet. Ušli jsme asi 15 km a zpátky jsme jeli atobsem. Pak jsem rád leh do postele. Ve ètvrtek jsme hráli nìjaký hry a po obìdì zaèalo pršet, takže se kolem stan msela vyhlobit díra. O pùl šesté k nám pøijel faráø a mìli jsme mši. V pátek ráno pršelo, takže místo rozcvièky jsme škrábali brambory. Nic pøíjemného to nebylo, ale nedalo se nic dìlat. Po obìdì jsme šli do lesa hrát hr a pøi voln si jeden klk zlomil kost a msel jet do nemocnice. Mysleli jsme si, že ž nepøijede, ale jem se t líbilo, tak zase pøijel. Veèer jsme šli do lesa na bobøíka odvahy, ale já jsem se moc nebál. V sobot jsme šifrovali zpráv a to se mi moc líbilo. Po obìdì jsme se støíkali vodo a veèer jsem pak mìl hlídk. I když bylo nìkdy špatné poèasí, tak se mi t líbilo. Už se tìším na další tábor. Ze Zvùle Vojtìch Trèka l Vše zaèalo tím, že jsme v nedìli odpoledne nastopili do atobs. V nìm jsme se dozvìdìli, že naše celotáborová hra je o tom, jak jsme tekli z planety Atrox a letíme na Zemi. Na táboøe nás pøivítali dýmovnicemi. Všichni úèastníci tábora spali ve stanech. Po bytování následovaly seznamovací hry, abychom se poznali. Drhý den jsme byli rozdìleni do držstev. Byli ètyøi vedocí skpin, ke kterým se každý den losovaly dìti. Mìli jsme svo vlajk, hymn, Centrální výpoèetní jednotk (Matka), každé držstvo svùj pokøik. Mìli jsme pravidelný denní program, slžby v kchyni a v noci hlídky. Poèasí bylo první týden nádherné, bylo teplo, chodili jsme se kopat, hráli jsme hry jak v lese, tak v táboøe (napø. lštìní šifer, nošení min, stavìní soplošího vozidla, všeobecný test atd.). Drhý týden bylo párkrát hezky, ale potom zaèalo pršet, být zataženo a mokro. Z úterý na støed napršelo do nìkolika stanù, proto jsme další noc spali v klbovnì a jídelnì. Velké pøekvapení bylo, když pøivezli velký nafkovací skákací hrad. Bylo to opravd výborné, ale jedna dívka si vyrazila zb. Jinak tento tábor byl skvìlý, hráli jsme také Kfr, Nejsladší máte žabáka a Solasido a na konci tábora nám vedocí dìlali diskoték. Byl to zážitek být na tomto táboøe. Jan Nehyba Tábor se nám všem velmi líbil. Proto jsme neváhali, a dojednali s DDM Jemnice zapùjèení letní základny Zvùle i na pøíští rok. Takže ž se moc tìšíme na dìti a letní tábor na Zvùli, pøedbìžnì ve stejném termín až !!! Pøihlášky bdeme rozesílat jako každý rok koncem ledna. køí

6 3. CSM celostátní setkání mládeže ve Žïár nad Sázavo Nevím, jak zaèít, a ž vùbec nevím, jak srozmitelnì a pøitom krátce popsat, to co se od 13. do 18. srpna odehrávalo ve Žïár nad Sázavo. Zksím tedy rozdìlit svo výpovìï na více èástí. Sami si vyberte, co je pro Vás zajímavé a co ne. CESTA TAM I ZPÌT Z Daèic a blízkého okolí se pro po do Ž.n/S. rozhodlo 13 lidí, z toho 8 mladých realizovalo odvážný plán a vydali se již v nedìli ráno na CSM pìšky. Vzhledem k poèasí, za kterého zaèaly také povodnì, se jim podaøilo zvládnot poze 2/3 cesty. Na první zastávce v Tøešti se k našim pøidali mladí z Tøeštì okolí. Celé CSM absolvoval i otec Roman Kbín z Tøeštì a náš otec Jaroslav se tam byl také podívat. Zpìt ze setkání se všichni až na mì a na pár tøeš ákù vraceli všichni po oficiálním zakonèení v nedìli odpoledne. Zajímavé je, že na cest zpìt mìlo nìkolik tisíc mladých lidí nádherné letní poèasí. Desítky knìží a mladých katolíkù pøi svátosti smíøení. ZÁZEMÍ Ve Žïár bylo již nìkolik dní pøed zahájením CSM více jak 200 smìvavých a ochotných dobrovolníkù, kteøí nám potníkùm nachystali trofám si øíci opravdové zázemí. Stavbaøi, animátoøi, zdravotníci, informátoøi, bytovatelé a mnoho dalších pomocníkù pro všechno. Ti, o kterých byla øeè, toho z program mnoho nemìli. Nemìl bych však zapomenot na nemalé množství vojákù, kteøí se taktéž starali o naši bezpeènost a o technické zázemí. Hned první den se do Žïár sjelo od odpoledních hodin do veèera nìco kolem 3 tisícovek mladých ze všech kotù Èeské repbliky. Jak jsem zaslechl od poøadatelù, z nìkterých míst naší repbliky byly dokonce vypraveny vlakové a atobsové speciály. Ale abyste si nemysleli, že nás na SCM bylo tak málo. Již drhý den, tedy ve støed , nás ve Žïár bylo na a to je víc než dost. Pokd si pøedstavíte, že by zhrba polovina obyvatel Daèic odjela nìkam jinam na jedno místo a všichni mìli kde spát, co jíst a každý by vìdìl, kam mùže nebo nemùže jít, pro každého byl nachystán minimálnì jeden program, který by ho zajal, pak máte také docela dobro pøedstav o tom, co to msí dát práce. Ubytováni jsme byli po diecézích prakticky po celém Žïár. K dispozici nám bylo 9 bytoven, které za normálních okolností složí jako základní a støední školy, odborné èilištì, gymnázim, vyšší odborná škola, ale také domov mládeže. Prostì jsme Žïár nad Sázavo obsadili dokonale. K dispozici nám byly všechny rùzné sokolovny, kltrní domy, rùzné úøady, divadla, hotely, sportovní haly i dráhy a samozøejmì i všechny chrámy a kaple. 6 dní jako z jiného svìta DEN PRVNÍ V úterý odpoledne kolem mìlo být oficiální zahájení na hlavním pódi, které bylo zbdováno na loce Bránského rybníka. Loka, o které je øeè, je vlastnictvím jedné známé osoby neøk-li osobnosti, která nám ji dala zdarma k žívání po dob konání CSM. To osobností nebyl nikdo jiný než hrabì Dr. Radoslav Kinský, který nás mimochodem pøišel pøivítat na náhradní místo konání zahájení, do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Všichni, kteøí jsme dorazili do Žïár již promoklí z netchajících deš ù, které sžovaly celo zemi již od rána, jsme veèer vyrazili na cca 3,5 km cest ke klášterním kostel. To, co nebylo mokré dosd, promoklo dokonale na této cestì. Pomal jsme sychali v prùbìh zahájení pøímo v kostele a velkým požehnáním bylo to, že to nikdo neodnesl na zdraví, a to ani po noèní cestì zpìt, taktéž v hstém dešti. Na zahájení nás pøišel kromì pana hrabìte pøivítat jménem zastpitelstva a obèanù Žïár nad Sázavo sám pan starosta. Kromì zpívání, modliteb, scének, promítání krátkých filmù z diecézí a informací o pøíjezd mladých ze zahranièí (napøíklad: Poláci, Bìlorsové, Slovinci, Volynští èeši z Rmnska) byl do chrám pøinesen ptovní Køíž svìtových dnù mládeže, který nám mladým daroval o Velikonocích v roce 1984 papež Jan Pavel II. Ještì veèer k nám promlvil také zástpce vojákù, který nám pøipomnìl, že v armádì není snadné nalézt velké množství vìøících mžù a tdíž ne všichni kteøí, se o nás bdo starat, jimi jso. Doslova øekl že: prostì nejso k nalezení Z jeho slov však neplynl pesimizms, ale víra, že se jim pøesto podaøilo sehnat nemálo vìøících vojákù. Pøi odchod se pak loèil slovy: jdeme si hrát na pobøežní hlídk! To totiž ž i ve Žïár voda pøipomnìla, že na jiných místech repbliky øádí v mnohem vìtší míøe. DEN DRUHÝ Stále pršelo a stavaøi s vojáky zaèali bdovat náhradní hlavní pódim. Dále od vody. Slovo na den a tedy slovem støedy byla Ježíšova výzva: Pojïte za mno. Mše a další program se konal provizornì ve velkém kltrním domì, nebo nové pódim se teprve stavìlo. A protože nás bylo ve Žïár, jak jsem se již zmínil, opravd hodnì, byli jsme rozdìleni na dvì pùlky. Tdíž i program byl dvojí. Seznámím Vás jen s tím, který jsem zažil já osobnì. Po modlitbì a slov na den bylo pásmo svìdectví. Napøíklad mladá èeská dívka, která byla 10 mìsícù v Gayanì na misiích, nám vyprávìla o rozhodntí pro slžb a o výchovì dívek v sirotèinci. Mladý manželský pár nám pøinesl svìdectví o rozhodntí pro manželství a o lásce. Také mezi nás pøišli mladí èeši, kteøí byli v èervenci na setkání Tisíce mladých èekají na pøijetí Tìla Pánì. s papežem v Toront. Mlvilo se tedy o toron ácích. O tom, jak byli bytováni v diecézi St. Catrin o mších s Janem Pavlem II., o návštìvì pana Bati s manželko, kteøí je mimochodem sponzorovali, a o promlvì biskpa Mons. Esterky (má na starosti èeské misie). V krátkosti se zmínili také o výstavách, koncertech a mzikálech na torontském výstavišti. Po toron ácích pøišel páter Pimáèek, který pøeèetl poselství kardinála Angela Sodána, který je ve Vatikán nìco jako pøedseda vlády. Animátoøi nás poté nažhavili (pokraèování na protìjší stranì)

7 3. CSM (pokraèování z pøedchozí strany) pohybovo písní z Toronta: Jess I love Yo (Ježíši mám Tì rád.) Dopolední mši svato složil Mons. Vojtìch Cikrle, který pøi kázání zastpoval v té dobì vodo obklíèeného Mons. Františka Radkovského. Pøi mši hrála vesmírná kapela VeKa a rèitì mi všichni pøítomní dají za pravd, když øekn, že to byl fakt náøez v tom nejlepším smysl slova. Po mši sv. nás pøišli pozdravit skati ze Slovinska, kteøí nám svo pøítomnost dali najevo mohtným pokøikem. Odpoledne byly pøednášky. Nebylo jich tedy rozhodnì málo a vìtšino byl problém se pro nìjako rozhodnot, ne že by za to nestály, spíše naopak. Osobnì jsem se zúèastnil pøednášky na téma Život s médii. Co jsem si vzal asi tak nejvíce k srdci, jso následjící myšlenky. Pøedevším TV reklama je agresivní zdroj informací. V reklamì se vyžívají emoce. Vše je dovoleno a vše je dobré k dosažení cíle. Je úplnì jedno, jestli kýžený výsledek pøedchází šok, úzkost, radost, vzršení, údiv nebo i zdìšení z reklamy. Dùležité je, že v daný okamžik nad reklamo pøemýšlíte a to i v tom smysl: to je ale hozený. Výsledek se dostaví = znaèka výrobk je nesmazatelnì zapsána do vašeho vìdomí, v horším pøípadì do vašeho podvìdomí. Kolem osmé hodiny veèerní pøišla na pódim Eva Henychová, která se nám sdìlila se svým pøíbìhem konvertitky z nevìøící rodiny a zahrála a zazpívala nám dvì skladby. Veèerní katechezi mìl Mons. Jiøí Païor. Jeho hlavní myšlenk bych Vám ve zkratce rád pøedal. Každý èlovìk je takový, jako má pøedstav o Boh. Bùh mùže být pro nìkoho stejnì dobøe trestající dozorce jako pro drhého miljícím otcem. Jako konkrétní pøíklady pak pøedložil život Matky Terezy a papeže Jana Pavla II. Po skonèení program jsme se za mírného pršení vydali zpátky na bytovny. DEN TØETÍ Ve ètvrtek byla slavnost Panny Marie nanebevzaté. Dopoledne jsme se shromáždili nového venkovního pódia, abychom slavili mši svato. Pøi mši byli na hlavním pódi biskpové, arcibiskp Grabner a celebrantem byl kardinál Vlk. Celkem s námi slavilo mši svato také více jak 100 knìží z celé repbliky. Zástpci všech diecézí v krojích pøinesli dary. Po mši svaté nám zahrál a zazpíval sbor ze Slovácka. A hlavním hostem byl mž z Uherského Hradištì, který založil slavno hdební skpin Hradiš an. Ano správnì, Jiøí Pavlica, i pøesto že byl znaènì nachlazený a v noci ho èekal odlet tším do USA, pøišel mezi nás, aby nám i on podal své svìdectví a aby nám zazpíval. Odpoledne jsme mìli na výbìr ze sposty koncertù, divadelních pøedstavení, mzikálù atd. Mimochodem jsem zavítal na koncert kapely Svítání, ktero jste mohli slyšet ž i v Daèicích. Stálo to za to, takže vøele doporèji. Kolem jsme byli svìdky rybaøení v podání Mons. Vojtìcha Cikrle, zahrál si totiž ve scénce. Po katechezi pøišla na øad svìdectví. Manželé Novákovi nám pøišli øíct, jak se potkali a zamilovali na podobném diecézním setkání mládeže. Po nich pøišly na øad školské sestøièky Františkánky (sestra Beáta a Zdislava), které nám øekly nìco o zasvìceném životì mimo klazr, nebo jejich náplní je výchova a vyèování mládeže. Nejzajímavìjší bylo ten den svìdectví Petra (pochází ze Znojma), který nám pøišel øíct o své pìší poti na Svato hor do Jerzaléma. DEN ÈTVRTÝ V 9.00 zaèaly na rùzných místech Žïár skpinky. Každý si mohl vybrat t, která byla jeho srdci nejbližší (rùzné øády, sdržení). Osobnì jsem byl na skpince E.R.A. modlitba s meditací. Osm animátorù se vcelk bez problémù postaralo asi o stovk poslchaèù, z èehož jsem byl já jeden z 10 klkù, to jen jako perlièka. Po jednotlivých programech, vìtšino šlo o modlitb, šly všechny skpinky skrz mìsto (pokraèování na stranì 8) Podnikatel zemøel ve svých dvaaètyøiceti letech. U nebeské brány podal ihned protest, že odchází na vrchol svých sil. Ale, ale. Podivil se sv. Petr a nahlédl do záznamù. Podle hodin, které jsi naúètoval za práci svým zákazníkùm, jsi ž starý nejménì 92 let! Manželé Hodináøovi se ne a ne vypravit do kostela. Nakonec pøece odešli a když se vrátili, zeptala se jich babièka: Dìti, nepøišly jste pozdì? Ani ne, odpoví mladí. Zrovna hráli: Vítej, hosti, nejvzácnìjší. Katechetka probírá s dìtmi pøikázání. Chtìla se pøesvìdèit, jak tom dìti porozmìli a tak se vyptávala: Dìti, když nìkdo koèce sekne bezdùvodnì ocas, proti èem se prohøešil? Chlapec pohotovì odpoví: Proti pøikázání: co Bùh spojil, èlovìk nerozlèj! Katecheze Neznežiješ jména Hospodina, svého Boha. (Ex 20,7) Drhé pøikázání pøedpisje respektovat jméno Pána. Mezi slovy zjevení má jedno zvláštní význam, je to slovo zjevjící Boží slovo. Bùh je svìøje tìm, kdo v nìj vìøí. Zjevje se jim ve svém osobním tajemství. Dar jména náleží do øád dùvìrnosti. Nevyslovje je, pokd by jím nechtìl chválit, velebit nebo oslavovat. Úcta k Božím jmén vyjadøje ctivý postoj, jaký se slší mít k tajemství samého Boha. Týká se to i jména Panny Marie a svatých. Rohání se staví pøímo proti 2. pøikázání. Spoèívá v tom, že èlovìk pronáší vnitønì nebo navenek nenávistná, vyèítavá slova proti Boh, špatnì o Nìm mlví. Rohání se vztahje i na slova proti Církvi, proti svatým a posvátným vìcem. Rohání odporje úctì, ktero jsme povinni vzdávat Boh a jeho svatém jmén. Toto pøikázání také zahrnje køivo pøísah. Udìlat slavný slib nebo pøísahat znamená brát Boha za svìdka toho, co se tvrdí. Dovolávat se božské pravdivosti jako zárky vlastní pravdy. Kodex vysvìtlje, že pøísaha je vzývání Božího jména na svìdectví pravdy, mùže být èinìna poze pravdivì, váženì a spravedlivì. Pøi køt dáváme køes anské jméno. Patronát svìtce poskytje vzor lásky a zajiš je jeho pøímlv. Jméno mùže také vyjadøovat nìjaké køes anské tajemství nebo ctnost. Bùh volá každého jménem. Proto i jméno každého èlovìka je posvátné. Vyžadje úct jako znamení dùstojnosti toho, kdo je nosí. Ještì. Køes an zaèíná svùj den, modlitby a práce znamením køíže. Zasvìcje den oslavì Boha a prosí Spasitele o milost, která m pomáhá jednat v Dch svatém jako dítì Otce. Jsme vedeni ke dvojí úctì - k Boh a èlovìk. P. Jaroslav Pezlar - ØÍJEN - - LISTOPAD Èerná koèka, bílý kocor (1998) hod. režie: Emir KUSTURICA (Nìmecko, Fr., Jgoslávie) Emoce, radosti a vášnì zbavené nános falešné civilizovanosti. Adaptace literárního génia Prosperovy knihy (1991) hod. režie: Peter Greenaway (Velká Británie) Pøepis Shakespearovy Boøe, obohacen o vizální stránk, je filmovo lahùdko Dekameron (1970) hod. režie: P. P. Pasolini (Itálie, Francie, NSR) Boccacciovo dílo v podrèí národního dcha, lidovosti, ale i se zøetelnými politickými ostny. vstpné pro èlena klb: 30,- Kè; vstpné pro ostatní: 50,- Kè

8 3. CSM (pokraèování ze strany 7) v èele s køížem až k hlavním pódi. Každá skpinka nesla køíž na nìjaký úmysl, který byl také pøeèten na hlavním pódi. Následovala katecheze Mons. Hrdlièky. Po katechezi pøišlo nìco, co nikdo neèekal. Èásteènì hrané, ale pøevážnì mlvené opravdové svìdectví odsozeného vraha. Tento èlovìk mìl již v roce 1989 odsezeno 8 let z 20-letého trest. Jeho životní po byla dost pohntá již od 15 let, kdy se m zastøelil otec, který na nìj nemìl za celý jeho život èas. I jeho matka byla spíše kariéristka a o nìj jako o syna moc zájm nejevila. Kromì toho, že fetoval, byl také v psychiatrické léèebnì. V roce 1997 byl propštìn. Podmínky jeho propštìní nejso až tak dùležité, ale dùležité je, že o rok pozdìji od svého propštìní byl pokøtìn a nyní je ženatý s ženo, která zná celo jeho minlost a pøijala ho. On pracje v charitativní organizaci. Jak sám øekl, jeho vztahy s matko jso na rozmné úrovni. Celé svìdectví provedl v anonymitì za plento, ale dùležitìjší než jeho tváø byla jeho slova. Našel jsem smysl svého života. Stal se vìøícím a dalo by se øíci, že jeho motem jso Ježíšova slova: Vezmi svùj køíž a následj mì. Po mši svaté, která zaèala kolem a celebroval ji Mons. Grabner, byla katecheze, ktero mìl právì pan arcibiskp. Vìnoval se svátosti smíøení a pokazoval na bombastické zprávy, které jso nám dnes a dennì pøedkládány v televizi, rozhlase èi novinách. Alespoò strènì bych Vám jeho slova nyní pøiblížil. Nikde se nepíše ani nefilmje o tom, že se dnes a dennì dìjí zázraky. Mnohdy si to nevìdomjí ani vìøící. Je snad zdravení dše nìco menšího než zdravit chromé nohy nebo slepé oèi? Je to zázrak! A to se dìje ve svátosti smíøení. V dobách Ježíšových zažívali apoštolé radost v srdci nad zdravením nemocných, dnes mùžeme zakošet nìco obdobného a snad v ještì jasnìjší formì ve svátosti smíøení. Na závìr dne pøišel se svým posláním také herec Èinohry Národního divadla a pedagog FAMU, který dostal øád Cyrila a Metodìje, cen Tálie, jehož hlas znají mladí i staøí filmoví i rozhlasoví poslchaèi. Pøi vstp Radovana Lkavského se rozeznìl silný potlesk tisícù mladých lidí, kteøí neopomnìli vzdát této osobnosti hold tím, že povstali. Zøejmì do jednoho. Jeho slova o morálce a std byla chvílemi možná pøísná, ale o to mìla silnìjší dopad na nás všechny. A jeho poslání? Nebojte se stydìt, to je normální. DEN PÁTÝ Ráno byly opìt tématické skpinky a pøednášky. Já jsem se zúèastnit velmi zajímavé pøednášky otce Kodeta. Pøednáška Uzdravení ze strach trvala necelé dvì hodiny a mìli jsme i možnost anonymnì na lísteècích položit své otázky a také jsme se za zdravení modlili. Místo výklad pøednášky Vám odcitji úryvek ze slova Hospodinova (Iz 41,8-16): w A ty, Izraeli, slžebník mùj. Neboj se, vždy já jsem s tebo, nerozhlížej se úzkostlivì, já jsem tvùj Bùh. w Já jsem Hospodin, tvùj Bùh, držím tì za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. w Neboj se, èervíèk Jákobùv, hrstko Izraelova lid. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinùv, tvùj vykpitel je Svatý Izraele. Tìmito slovy si dovolji konèit snad potavé seznámení s prùbìhem CSM. Pro nás mladé ž bych jen zopakoval slova papeže Jana Pavla II.: Vy jste svìtlo svìta, Vy jste sùl zemì. Snažme se tedy, a bïme v oèích našich blízkých tímto svìtlem a toto solí. maš Hold jbilantovi! Co asi odpoví? INFO PRUH PRO TY, KTEØÍ HLEDAJÍ: FARA Daèice - P. Pezlar, tel.: , mobil: = SPOLEÈENSTVÍ mladých køes anù - každý pátek na faøe v hodin MŠE SVATÉ v Daèicích: farní kostel sv. Vavøince - Pá 8.00, So 18.00, Ne 9.00; klášterní kostel sv. Antonína - Po - Pá 18.00, So 7.00, Ne výjimky vždy ohlašovány. = = = = = P. Metodìj František Minaøík O. Carm. se narodil ve Slavièínì. Do Kostelního Vydøí pøišel 17. øíjna Po stdi teologie v Bamberg se stal knìzem a od pùsobil jako kaplan v Kostelním Vydøí. Od rok 1950 strávil 5 let v internaci v klášteøe v Želivi. Poté pùsobil na rùzných místech sester a v domovech dùchodcù. V soèasnosti žije na odpoèink v komnitì bratøí v Kostelním Vydøí byla složena dìkovná mše svatá, pøi níž pøijal èetné gratlace bratrù od nás i z ciziny, terciáøù, zástpcù obce i vìøících. Ke gratlantùm se pøipojjeme. T Letošní povodnì asi zanechaly stopy v srdcích nás všech. A ž køes anù nebo i ostatních lidí. Vìtšina z nás se snažila nìjak pomocinìkdo pøispìl finanènì, nìkdo hmotnì, nìkdo pracovnì a my køes ané vìøím že jsme pøidali i modlitby, nebo bez Pána by vše bylo marné. Prostøedníky pomoci se mj. staly i farní charity, a ta naše nemohla být výjimko. Nyní si mùžete pøeèíst rozhovor s vedocí Farní charity v Daèicích, paní Marií Zamazalovo. Letos je tom 10 let, co Oblastní charita Jihlava zaèala fngovat. Co se k této pøíležitosti skteèní? Mùžete èinnost zrekapitlovat? Za t dob vešla Charita do podvìdomí obèanù a vykonala velký ks práce jak doma, tak i v zahranièí. Napø. pøi válce v Jgoslávii, pøi povodních na Moravì r. 97 a nyní pøi povodních v Jižních a Severních Èechách. Oslavy tohoto výroèí asi ponìkd zastíní letošní povodnì. A nyní již k záplavám. Kdy zaèala finanèní sbírka a kam byla rèena? Letošní povodnì, které zaèaly na Blanensk, se pozdìji rozšíøily do Èech a Charita pøispìchala na pomoc lidem v nozi. 15. srpna byla zorganizována sbírka jak finanèní, tak hmotná. Finanèní sbírka ze 16 pokladnièek v Daèicích a okolních obcích èinila , 70 Kè. Peníze bde rozdìlovat povodòová komise složená z charitních pracovníkù podle pøedložených požadavkù a projektù. Za celo oblastní charit se vybralo ,70 Kè. Jak to vypadalo s pomocí hmotno? Pøi hmotné sbírce bylo darováno znaèné množství vody, rkavic, desinfekèních a èistících prostøedkù a potravin. Napø. vody bylo 882 ks, dále 30 pìtilitr. kanystrù, 310 lahví Sava apod. Èást hmotné pomoci (0,5 t) jsme dovezli do Plané nad Lžnicí. Zbytek byla plná Avie (4t) do Mìlníka. Zde byl sklad pro postižené obce. Toto cesto bych chtìla podìkovat všem, kteøí jakýmkoli zpùsobem pøispìli ke zmírnìní trpení lidí. Máte nìjaké postøehy z cest do zaplavených míst? Navštívili jsme obec Hoøín na sotok Labe s Vltavo, kde voda místy dosahovala 4m i více. Ještì zde pracovali hasièi, statici, obec pùsobila smtným dojmem. Omítky byly otlèené, venk nepožitelný nábytek Bylo nám smtno a v dch jsme dìkovali všem, kteøí pomohli jakýmkoli darem, by i malým, ale daným z lásky. Které èinnosti má Domovinka v plán? Bde to kázka vazby schých kvìtin, která se skteèní v listopad. Opìt bde pokraèovat realizace nápadù vyšívání, palièkování a další rèní práce. Dìkji Vám za rozhovor. REDAKCE - REALIZACE dìtský kotek: Bára Piáèková víra a internet & rozmím tom: Bc. Lenka Korbelová pøeètìte si: h - Hanka Nežilová èlánek odjind: køí - Petr Køížek rozmy a vtipy: T - Miloslav Tùma rozhovory: aš - Antonín Štìpánek pøi zájm volejte EXTERNISTÉ: otec Jaroslav Pezlar dotazy a pøipomínky: - tel.: na lístcích do krabic korektor: Antonín Štìpánek sazba, grafika, tisk: maš - Marian Štmar Vydáno pro vnitøní potøeb farnosti. 13. èíslo vyjde v nìdìli

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník. Zprávy ve zkratce. Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III DUBEN / 2002 náklad 120 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Diecézní setkání mládeže... str. 2 Èlánek odjind... str. 2 Rozmím tom?... str. 3 Klášter karmelitek...

Více

Katecheze brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho na setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou čtvrtek 15.8.2002

Katecheze brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho na setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou čtvrtek 15.8.2002 Katecheze brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho na setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou čtvrtek 15.8.2002 Vy jste sůl země a světlo světa! Tato Ježíšova slova jsou zároveň povoláním každého z nás k apoštolátu.-

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník

Slovo P. Jaroslava. ...úvodník ...úvodník 7890789 7890789 7890789 7890789 Vybíráme Nový køíž... str. 1 Pøipravje se... str. 1 Pøeèetli jsme za Vás... str. 2 Internet a víra... str. 2 Sotìž o ceny... str. 3 Katecheze - Život v církvi...

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks

Slovo P. Jaroslava ! POZOR! Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ÚNOR / 2002 náklad 130 ks Vybíráme Zprávy ve zkratce... str. 1 Bdeme mít Letní tábor?... str. 2 Pøeètìte si... str. 2 Co se dìje za dveømi?... str. 3 K zamyšlení!...

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj.

Èíslo 2 25. 12. 2011. Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Roèník 17 Èíslo 2 25. 12. 2011 Vánoce nejsou pohádka pro dìti, ale odpovìï Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Pøišel jako malé dítì, aby se pøiblížil našemu utrpení. Narodil se chudý, abychom

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2014 roèník 8, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Sešli jsme se na novoroèním táboøe Hned na zaè? tku nového roku

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více