Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First" - Edinburgh 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First" - Edinburgh 2005"

Transkript

1 Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First" - Edinburgh 2005 Úvod Mít možnost rozhodovat se o vlastním životě, vyjadřovat své myšlenky a názory je v našich podmínkách vnímáno jako zcela samozřejmé. Pro některé lidi však může být obtížnější své potřeby, postoje a názory vyjádřit a stát si za nimi. Jednou z efektivních strategií učení se těmto dovednostem je sebeobhajování. Sebeobhajování (angl. self advocacy) bývá definováno jako proces, při kterém se člověk učí individuálně nebo v kolektivu vyjadřovat vlastní postoje, názory a přání, hovořit sám za sebe i za skupinu (viz ŠIŠKA, J. Mimořádná dospělost. Praha : Karolinum, 2005.). Dnes existuje hnutí sebeobhájců jako celosvětová organizace sdružující především lidi s mentálním postižením. Jeho cílem je podpora těchto lidí tak, aby dokázali v rámci svých možností převzít zodpovědnost za svůj život. Aby se naučili chápat své povinnosti, hájit práva a bránit se diskriminaci, případné obhajovat práva těch, kterým to není umožněno z nedostatku příležitostí nebo v důsledku závažnosti vlastního postižení. Důležitou součástí sebeobhajování je nejen o situaci diskutovat, ale také realizovat kroky ovlivňující daný stav. Sebeobhajování osob s mentálním postižením má své kořeny ve Švédsku. Postupně se začalo rozšiřovat, především na základě zkušeností sebeobhájců ze skupiny People First z Velké Británie, i do jiných zemí. Hnutí sebeobhájců má již více než třicetiletou tradici také ve Skandinávii, v Kanadě, v USA... V posledním desetiletí se postupně stává realitou i v České republice. Evropská konference sebeobhácjů Ve dnech 27. až 30. června 2005 se ve skotském Edinburghu konala Evropská konference sebeobhájců. Pořádána byla místní organizací People First Scotland. Cílem bylo nejen dokázat, že i lidé s mentálním postižením jsou schopni organizovat konferenci a tím posílit své sebevědomí, ale také - a to především - vytvořit Evropskou nezávislou organizaci sebeobhájců, která by mohla lobovat i na evropské úrovni v Evropském parlamentu. Konference probíhala ve vysokoškolském areálu místní univerzity Pollock Halls, což vytvořilo velmi reprezentativní a milé zázemí. Jednání se účastnilo kolem 150 osob. Zástupci pocházeli převážně ze západní Evropy (silná skupina ze Skotska a Anglie, ale také z Itálie, Rakouska a Švédska, dále též z Německa a Nizozemí). Českou republiku reprezentovalo sedm zástupců; čtyři scbeobhájci a tři asistenti. My, jako zástupci České republiky, jsme byli ve výjimečné pozici, neboť jsme byli pozvaní jako jediní představitelé postkomunistických zemí střední a východní Evropy, ve kterých je podpora lidem s postižením v jiném stadiu vývoje.

2 Proto na nás byla zaměřena větší pozornost a kladeno mnoho otázek, kterými jsme mohli osvětlit různá tabu, která se nad Českou republikou vznášela. Program začal uvedením konference a zástupců jednotlivých zemí v plénu. Dopolední jednání probíhala vždy hromadně, odpolední byla rozdělena do několika pracovních skupin - workshopů. Jednání v plénu byla simultánně překládána do 3 jazyků - do angličtiny, němčiny a španělštiny. Organizátoři konference nám poskytovali dostatečný prostor pro vyjadřování našich stanovisek a názorů. Nejenže jsme dvakrát vystupovali v plénu, ale také jsme moderovali dva workshopy. Byla nám v plénu dána možnost představit naši skupinu a prezentovat vývoj sebeobhájcovství v České republice (při této příležitosti bychom chtěli poděkovat panu doktoru Janu Šiškovi za poskytnutí podkladů pro PowerPointovou prezentaci). Je nutné poznamenat, že organizátoři i účastníci konference měli o situaci v České republice velice zkreslené představy. Byli jsme proto rádi, že jsme měli možnost se k předsudkům vůči poskytované podpoře naší republikou vyjádřit. Např. jsme na jejich přání osvětlovali situaci ohledně klecových lůžek a mnoha dalších aspektů poskytované péče a podpory osobám s postižením v České republice. Hlavní náplní našeho programu v Edinburghu byla práce ve workshopech a diskuse nad právy sebeobhájců. Kromě workshopů na téma Jaká máme práva? a Co nám bráni naše práva mít?, které jsme moderovali, jsme se také účastnili workshopů k námétu Moc a jak ji uplatňovat v politice osob s postižením. Z každého workshopů vzešlo na základě diskuse jedno či dvě ustanovení, na němž se všichni účastníci pracovní skupiny shodli a které považovali za nejdůležitéjší. O těchto ustanoveních se potom hlasovalo v závěrečném plénu. Workshop na téma Jaká máme práva? jsme započali výčtem práv, kterými člověk v České republice disponuje. Vycházeli jsme z Listiny základních práv a svobod a zamýšleli se nad tím, zda jsou některá práva porušována či nedostatečně naplňována u osob s mentálním postižením. Bylo nám kladeno mnoho otázek. Opět jsme si potvrdili, že účastníci mají velice zkreslené představy o situaci v České republice. Poté se rozpoutala debata o tom, jaká je situace v oblasti naplňování práv v ostatních zemích. Velice zajímavá diskuse vznikla kolem ústavů. Ve Skotsku byly ústavy postupně zrušeny a působí zde pouze jediný. Jedná se o ústav nemocničního typu pro osoby s hlubokým postižením. Ve Skotsku se rovněž nesetkáme se způsobilostí k právním úkonům tak, jak je tomu u nás. Lidé s mentálním postižením také mohou běžné uzavřít sňatek, při výchově dětí je jim poskytována podpora, stejně jako při hledání samostatného bydlení, na které dostávají příspěvek od státu. Ve Skotsku funguje dobrá a účinná spolupráce a napojení sebeobhájců na exekutivu. Vláda tak již mnohokrát rozhodla na základě lobby sebeobhájců. I tato konference byla financována z prostředků poskytnutých vládou.

3 Druhý workshop na téma Co nám bráni naše práva mít? navazoval na závéry z předchozího workshopu. Shodli jsme se na tom, že je důležité, abychom na prvním místé svá práva vůbec znali. Proto vidíme jako stéžejní zajistit přístup k informacím (např. zákony upravit do snadno čitelné podoby, tedy do podoby srozumitelné lidem s mentálním postižením). Podstatné také je, aby méli i lidé s mentálním postižením možnost se nějakým způsobem podílet na rozhodování vlády. Workshop na téma Moc a jak ji uplatňovat v politice osob s postižením vedla německá skupina z Berlína. Krátkým vstupem načrtla téma pracovní skupiny a stručně popsala situaci v této oblasti v Německu. Dozvěděli jsme se také, že moderátorka workshopu Gabi je členkou komunistické strany. Ačkoli přiznává, že se na německé poměry jedná o stranu s malým vlivem, je velice přínosné, že se snaží do rozhodování zapojit i pohledy lidí s postižením. Následné byl dán prostor pro kolektivní diskusi. Společným závěrem, ke kterému jsme v tomto workshopu dospěli, bylo, že je velice důležité umét se prezentovat; dát 0 sobě vědět, nebát se např. zvát politiky na schůzky či jiné akce sebeobhájců, dostat se do povědomí, dávat védét o akcích, které probíhají apod. Ve Skotsku politici běžné navštěvují sebeobhájcovská sezení a prostřednictvím těchto setkání řeší různé záležitosti. Od skotské organizace jsme se dověděli, že na neformální setkání u kávy byl pozván 1 politik, který toto setkání vedl, a že před nedávnem na ně zavítala i pozvaná ministryně. Apelovalo se na to, že je důležité, aby přišli právě politici a ne pouze jejich zástupci. Němečtí představitelé uváděli zkušenosti, že sice ještě politiky na sebeobhájcovskou schůzku nepozvali, ale že u nich bývá den hendikepovaných", kterého se účastní právě i politici. Dále se diskutovalo o přítomnosti lidí na lokální úrovni, kteří by obstarávali záležitosti týkající se osob s mentálním postižením. Shodli jsme se rovněž na tom, že je velice důležité, aby byly skupiny k sobě přizvané a aby si mezi sebou vyměňovaly kontakty a zkušenosti. Lze říci, že tento workshop byl pro české sebeobhájce poměrné náročný. Sebeobhájci z jiných zemí, především ze Skotska, stavěli na základech, které my teprve budujeme a k jejichž stabilitě musíme nejdříve dospět. Závěrečná stanoviska Z každého workshopu byla formulována finální stanoviska, o kterých se jednalo v závěrečném plénu. Hlasování bylo vedeno skotskými zástupci ze sebeobhájcovské skupiny. Před hlasováním se mohli sebeobhájci k návrhům vyjádřit čije okomentovat. Většina účastníků (sebeobhájců) se vyjadřovala pro závěry ve prospěch stanovisek. Několikrát se stalo, že dva až tři sebeobhájci hlasovali proti. Avšak tyto kritické názory prostoru příliš nedostávaly. Pro přiblížení situace a vytvoření konkrétního obrazu uvádíme v dalším textu stanoviska, o kterých se hlasovalo. Aby

4 bylo možné lépe proniknout do atmosféry, která konferenci provázela, a vytvořit si svůj vlastní názor, doplňujeme i některé doslovné výroky, které zaznívaly k předkládaným stanoviskům. Stanoviska, o kterých se hlasovalo v závěrečném plénu, byla následující: - Měli bychom mít právo na práci a plat. - Měli bychom mít právo na nezávislé bydlení a abychom si mohli vybrat, s kým chceme žít. - Lidé s mentálním postižením nesmějí být nálepkováni. - Profesionálové by nám měli přestat říkat, že od nás očekávají málo a co nejsme schopni dělat. Výroky účastníků: Nejsme zvířata, jsme lidé. Profesionálové nás ponižovali. My nechceme, aby nám profesionálové říkali, že to nebo to musíme." Můžeme dělat věci, máme toho hodně uvnitř sebe, co můžeme šířit. Učitelé nám říkají, co máme dělat, ale my chceme dělat, co chceme my." Podporovatelé nejsou profesionálové, nejvétší profesionálové jsou přímo lidé s mentálním postižením." - Měli bychom se podílet na rozhodování vlády, která ovlivňuje naše životy. Neměli by nás odkládat. - Měli bychom se cítit bezpečné v našich společenstvích. - Měli bychom mít dobré a flexibilní služby, které by nám zajistily dobré místo ve společnosti. - Měli bychom mít právo vybrat si našeho vlastního asistenta, podpůrce, který by se o nás staral. - Měli bychom mít kontrolu nad dostatkem peněz, abychom si mohli zaměstnat vlastní podpůrný stav. Chceme mít kontrolu nad vlastními penězi. Musíme mít vždycky důvěru vůči těm, kdo hospodaří s našimi penězi. Toho někdo může snadno zneužít." Bylo by dobré, aby v podpoře s hospodařením s našimi penězi bylo zainteresováno víc lidí, aby byla menší pravděpodobnost, že dojde ke zneužití." - Měli bychom mít právo vychovat své vlastní děti s dobrou podporou. Mluvila jsem s ženami z Rakouska - chceme vytvořit skupinu žen, kterým byly odebrány děti. Aby měly silnější hlas. Aby se nestalo, že jim bude odebráno dítě." - Měly by být služby, které by nám dovolily jet na prázdniny, kam si vybereme. - Měli bychom mít právo na vzdělání jako ostatní lidé, což by nám pomohlo připravit se na lepší zaměstnání - školy pro všechny. Všichni by měli mít právo na vzdělání, naučí se tím hodně, když se naučí, jsou silnější a je to lepší pro celou komunitu." - Lidé s mentálním postižením by měli mít možnost studovat na univerzitě. Chtěla jsem jít studovat na univerzitu, ale nebylo mi to povoleno." - Nezávislé sebeobhájcovské skupiny by měly být pouze pro lidi s mentálním

5 postižením. Ne pro rodiče, profesionály a podporovatele. Nechceme, aby podporovatelé byli členy skupiny. Nechceme, aby podporovatelé radili, volili." - Nezávislé sebeobhájcovské organizace v celé Evropé by mély pracovat dohromady, aby mohly mluvit za všechny lidi, kteří maji problémy s učením, zvláště za ty, kteří mají více problémů mluvit za sebe a kteří jsou ve zranitelnější pozici. Měli bychom podepsat nějaký kontrakt, abychom všichni spolupracovali a byli silnější." Chtěli bychom kanál pro lidi s mentálním postižením, ale potřebujeme někoho, kdo by to financoval. Ted'to není v zájmu veřejnosti, aby byl takový kanál." V Německu máme takový kanál, na kterém je lidem s mentálním postižením vysvětlováno, jak mají cestovat apod. Existuji také programy pro lidi s postižením, pro osoby na vozíku. Ráno v sobotu je program o sebeobhajování. Ten program ukazuje, jak to např. vypadá ve školách pro lidi s mentálním postižením. Myslím, že je to velice přínosné." V Rakousku je to lepší od 60. let. Jsou pro nás programy, ale většinou je to v době, ve kterou se příliš nikdo nedívá. V době internetu je to lepší. Měli bychom se více dostat do médií." Součástí konference bylo i jednání u kulatého stolu", na kterém se diskutovalo o vytvoření Evropské nezávislé organizace sebeobhájců. První, zásadní otázkou, která byla řešena, bylo ujednocení názorů účastníků, zda vůbec chtějí pracovat dohromady a zda si myslí, že by méla být zformována evropská organizace. V odpovědích na tyto otázky panovala jednoznačná shoda. Následně se tedy ujednávalo, jakým způsobem zůstat v kontaktu. Účastníci se dohodli na tom, že nejvýhodnéjší bude forma ová. Dále se probíraly konkrétní úkoly a postupy práce, především možnosti financování. Účastníci se dohodli, že hledání pravidel a strategií bude věnováno jednání u kulatého stolu" na kongresu v Kolíně v Německu, který je předběžné plánován na prosinec 2005, a že s pozvánkou na tento kongres budou zaslány i další potřebné informace. Přestože pro nás byla konference obrovským přínosem, zaznamenávali jsme spousty kritických okamžiků; situací, které nás zaujaly nebo překvapily. Jak již bylo zmíněno, konference byla organizována skotskými sebeobhájci a také pouze jim společné s ostatními sebeobhájci byl dán prostor k prezentaci svých názorů. Tato skutečnost se poměrné liší od praxe v České republice, kde konference poskytují prostor pro vyjádření i asistentům či odborníkům. Vymezení mezi sebeobhájci a odborníky jsme vnímali jako příliš velké. Přestože byla konference pořádána za podpory asistentů, nikde se neobjevilo oficiální poděkování (pouze po závěrečném plénu osobní poděkování), naopak jen jejich neustálá kritika.

6 Ani jedenkrát na konferenci nesmélo zaznít slovo hendikep (handicap), které je v Anglii a Americe pejorativně zabarvené a znamená žebrák. Byl kladen velký důraz na to, aby se tento termín neužíval a béhem konference na zákaz jeho užívání pořadatelé i upozornili. Stejné tak se zde nesetkáme se spojením lidé s mentálním postižením, ale people with learning disabilities, tedy lidé s problémy s ijčením. U jedinců s hlubokým mentálním postižením je užíváno people with multiple disabilities, tedy lidé s vícečetným postižením či problémy. Většina účastníků konference měla lehké postižení. Tito sebeobhájci samozřejmé mluvili i za lidi s těžším postižením, kteří však přítomni nebyli. Rádi bychom se ze získaných zkušeností inspirovali pro naši budoucí práci a pokusili se podobnou konferenci v budoucnu zorganizovat i u nás v České republice. Chtěli bychom se zaměřit na to, aby byla vedena nejen v duchu prosazování více a více práv (jak jsme to vnímali ve Skotsku), ale současně s budováním vědomí, že s nárůstem práv nám přímo úměrně roste i zodpovědnost a počet povinností. A právě tato skutečnost nám na konferenci trochu chyběla. Celá konference se nesla v duchu prosazování práv a získávání stále více výhod, avšak absentovala jakákoliv diskuse o povinnostech sebeobhájců. Vedení sebeobhajování tímto směrem může mít, domníváme se, i kontraproduktivní efekt. Zatímco v Německu a Rakousku sdílíme podobné zkušenosti jako v České republice, připadlo nám, že sebeobhájci, zejména z Anglie a ze Skotska, byli téměř bojovné naladěni, což se liší od atmosféry, ve které vedeme sebeobhajování u nás. Co se týče konference po obsahové stránce, organizátoři konference stavěli na základech, ke kterým musíme u nás teprve ještě dospět." Bylo přeskočeno určité stadium našeho vývoje, a proto jsme některá stanoviska, o kterých se diskutovalo, nepovažovali za zcela klíčová také vzhledem k tomu, že u nás čeká spousta jiných oblastí, které by potřebovaly více financí (než např. televizní kanál pro lidi s mentálním postižením). Součástí programu byl i neformální večer, kdy nás Skotové učili tančit jejich národní tance. I přes obtíže většiny sebeobhájců s komunikací v cizím jazyce se všichni mezi sebou výborně bavili a navázali mnoho nových přátelství. Pozn. autora: Kladu si otázku, zda je žádoucí, abychom u nás ve všech směrech dospěli přesné do situace, kterou jsme mohli pozorovat na konferenci ve Skotsku. Možná se jedná pouze o subjektivní pohled, ale v mnohých okamžicích jsem zaznamenávala až pozitivní diskriminaci lidí s mentálním postižením; rozpor, kdy na jedné straně člověk s mentálním postižením chce, aby s ním bylo jednáno jako s každým jiným, na druhé straně jsou očekávány a prosazovány výhody, kterými člověk běžné nedisponuje.

7 Měli jsme také možnost ochutnat skotské speciality (typickou skotskou snídani - vejce, slaninu, toast,...) a prohlédnout si krásy města i přírodu Edinburghu. Z postřehů českých sebeobhájců Během našich dnů v Edinburghu se sebeobhájci aktivně zapojili do života konference, získali desítky kontaktů a také pozvání na příští konferenci v Německu. Ve Skotsku v Edinburghu se mi moc líbilo. Nejvíce se mi líbila ta část o těch právech, jaká máme práva. Chtěla bych vědět ještě víc o různých věcech. Bylo to na mě moc náročné. A bylo výborné o čem jsme hlasovali s čím souhlasíme a s čím nesouhlasíme, každý mohl říct svůj názor. Byli tam Italové, Skoti, Němci a různí lidé a učili jsme se tam skotské tance, uměla jsem i trošku anglicky, ale už to zase neumím. I můj pokoj se mi moc líbil. I Jim byl skvělej. I jídlo bylo moc dobré. Mohli jsme si vybrat, na co jsme měli chuť. I let letadlem a autobus byl skvělý. Prostě všechno se mi líbilo. Byli jsme i ve městě a tam se mi taky moc líbilo. Hlavně ta galerie s obrazy. Příští rok možná pojedeme do Německa." Barbora Štěpaníková, Přerov Na konferenci ve Skotsku se mně líbilo. Účastníci této konference mluvili o svých problémech, které nás trápí, a chtěli bychom, aby o nich všichni věděli. Zároveň jsem tam poznal spoustu přátel z jiných zemí." l.ukáš Rcisigel, Olomouc Na prezentaci jsme seznámili ostatní země s naší skupinou sebeobhájců z Olomouce a se sebeobhajováním v České republice. Mluvili jsme o naší práci, o tom, že se učíme nést za sebe zodpovědnost, taky kam chodíme s kamarády, mluvilo se o bydlení s rodiči, mluvilo se o penězích, mluvilo se 0 volném čase, mluvilo se jak bydlíme, mně se to moc líbilo." Miroslava Hekelová, Bedihošť Ve Skotsku v Edinburghu se mi moc líbilo, hlavně konference, nejvíc se mi ale líbila ta část o právech. Naučil jsem se, jaká máme práva. Celá konference byla výborná. 1 ta část v kruhu, když jsme si povídali mezi sebou. Taky mi moc chutnalo jídlo, které tam vařili, a taky tam měli dobré pivo. Naučil jsem se taky skotské tance. I jízda v patrovém autobuse a let v letadle byly skvělé. Už se těším příští rok do Německa." František Novotný, Přerov Závér Na závér bychom chtěli poděkovat skotské organizaci People First Scotland, nejen za to, že se pustila do tak nelehkého úkolu, ale i za její obrovskou štědrost vůči nám; za financování jak příjemného ubytování, stravování a konferenčních poplatků, tak i části ceny letenek. Velké díky patří také české organizaci Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, především jejímu předsedovi, panu inženýru Ivu Vykydalovi, z jehož nabídky pramenilo naše rozhodnutí konference se vůbec zúčastnit a který nás podporoval po celou dobu příprav.

8 Významné podékování patří i Olomouckému kraji, který nás podpořil finančné příspěvkem na část ceny letenek. Úplným závérem je zapotřebí poděkovat asistentům, Jaroslavě Pošvářové a Pavlu Biči, za vždy ochotný, milý a zároveň profesionální přístup. Nejvétší dík však patří samotným sebeobhájcům za výbornou reprezentaci České republiky, do čehož šli s plnou zodpovědností a nasazením všech svých sil a schopností. Zdeňka Kozáková Vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program Sokrates, Action Comenius 2.1 Během posledních let narůstá počet détí a mladistvých s chronickým a závažným onemocněním. Tyto děti tráví hodné času v nemocnicích a péče o ně i ostatní ambulantní pacienty získává na důležitosti. Zařazení zpět do běžného vzdělávacího procesu, speciální potřeby a zvládání obtíží spojených s nemocí jsou součástí každodenního života ve škole. Proto je třeba učinit kroky vedoucí k tomu, aby byla umožněna pokud možno bezproblémová reintegrace těchto žáků zpět do kmenové školy. Nastálá situace klade na školy i samotné učitele nové požadavky. V loňském roce se katedra speciální pedagogiky PdF MU zapojila do projektu Comenius 2.1, na jehož realizaci se podílí celkem šest zemí a který je financován Evropskou unií. Koordinátorem projektu je Pádagogische Hochschule Ludwigsburg (Německo), partnery jsou Schule fiir Kranke Olgahospital Stuttgart (Německo), University of Teacher Education Helsinky, Helsinky Hospital School (Finsko), Oslo University College (Norsko), Mosdos Hospital School (Maďarsko), Samara State Teachers Training University (Rusko), katedra speciální pedagogiky PdF MU Brno a Škola při Fakultní dětské nemocnici Brno. Projekt bude ukončen v roce Jeho záměrem je zlepšit spolupráci mezi rodiči, školou a školou při nemocnici. K tomuto účelu chceme vytvořit informační, vzdělávací a výukové materiály o vybraných nemocech a z nich plynoucích speciálních potřeb dítěte. Jedná se o následující onemocnění: cukrovka, choroby dýchacího ústrojí, epilepsie, mozkové nádory, leukémie a poruchy příjmu potravy. Po ukončení hospitalizace se žáci vracejí zpět do svých kmenových škol a právě v tomto období potřebují zvýšenou péči rodičů a speciální přístup učitelů. Na tyto situace však nejsou vyučující základních škol náležité připraveni. K tomuto účelu chceme vytvořit informační, vzdělávací a výukové materiály, kde bude učitelům poskytnuto dostatek informací. Materiály budou respektovat požadavek na přípravu a další vzdělávání učitelů s poukazem na péči, poradenství a vyučování žáků se

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský Mezinárodní studie občanské výchovy 2009 Tomáš Protivínský ICCS 2009 Mezinárodní studie občanské výchovy = The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Mezinárodní asociace pro hodnocení

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada Gabriela Pavlíková Praha, 28. 11. 2016 CO JE TO RODINNÁ KONFERENCE =rodinná rada, rodinné setkání Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat.

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Přehled programu Anglické vesničky Angloville

Přehled programu Anglické vesničky Angloville Přehled programu Anglické vesničky Angloville Kdo jsme? Náš cíl: překonání limitu tradiční výuky jazyků INTENZIVNÍ V Angloville pobytových kurzech účastníci hovoří anglicky téměř nepřetržitě, a to nejen

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Inclusion Europe. Zpráva

Inclusion Europe. Zpráva Evropská směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 KOMUNIKAČNÍ PRIORITY A CÍLOVÉ SKUPINY... 4 3 PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1 Příloha 2 - Dotazníky Základní školy, Burešova, Praha 8 Dotazník pro žáky Základní školy, Burešova, Praha 8 Vážení rodiče, naše základní škola pro Vás připravila následující dotazník, který se stane pravidelným

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Základní škola Slušovice. 1. stupeň

Základní škola Slušovice. 1. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 1. stupeň Duben 29 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 12 1 8 6 4 2 114 61 6 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

JDEME DO TOHO! Setkání sebeobhájců 2016

JDEME DO TOHO! Setkání sebeobhájců 2016 JDEME DO TOHO! Setkání sebeobhájců 2016 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s. Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha Jdeme do toho! Setkání sebeobhájců 2016 Autoři textu

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Podporované rozhodování; Dobrá praxe v Britské Kolumbii a Švédsku

Podporované rozhodování; Dobrá praxe v Britské Kolumbii a Švédsku Podporované rozhodování; Dobrá praxe v Britské Kolumbii a Švédsku Připraveno pro konferenci Quip 30. září 2015 Oyaro Louis Úvod Podporované rozhodování je v mezinárodním právu novým konceptem. Jeho rozvoj

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Výroční zpráva 2012. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Výroční zpráva 2012. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva 2012 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Vážení a milí členové a čtenáři, V roce 2012 došlo ke změně předsednictva a převzala jsem pozici pověřené

Více

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra Czech Edition Obsah 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Věra Czesaná, Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice CZ /0.0/0.0/15_005/ Zápis ze setkání pracovní skupiny Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Téma: Administrativní podpora malých obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy. Článek I. Název a sídlo. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Článek II. Základní ustanovení, účel spolku

Stanovy. Článek I. Název a sídlo. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. Článek II. Základní ustanovení, účel spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín Článek I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při 3. ZŠ Kolín Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Článek II Základní ustanovení, účel

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

SHRNUTÍ SUMMITU 2010 A RODIČOVSKÉ KONFERENCE Rodiče jako hlavní činitelé v katolickém vzdělávání

SHRNUTÍ SUMMITU 2010 A RODIČOVSKÉ KONFERENCE Rodiče jako hlavní činitelé v katolickém vzdělávání SHRNUTÍ SUMMITU 2010 A RODIČOVSKÉ KONFERENCE Rodiče jako hlavní činitelé v katolickém vzdělávání Zpráva o úspěších a poučení z nedostatků Předseda stojí za rodiči J. Page, předseda CPIC Možná se sami sebe

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Práva nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009 PRÁVA PACIENTŮ Kodex práv pacientů vychází z Všeobecné

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Co dělat d pro lepší odborné vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference Škola ve firmě,, firma ve škole: Odborné vzdělávání vize, trendy, budoucnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více