Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First" - Edinburgh 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First" - Edinburgh 2005"

Transkript

1 Zprávy Evropská konference sebeobhácjů European People First" - Edinburgh 2005 Úvod Mít možnost rozhodovat se o vlastním životě, vyjadřovat své myšlenky a názory je v našich podmínkách vnímáno jako zcela samozřejmé. Pro některé lidi však může být obtížnější své potřeby, postoje a názory vyjádřit a stát si za nimi. Jednou z efektivních strategií učení se těmto dovednostem je sebeobhajování. Sebeobhajování (angl. self advocacy) bývá definováno jako proces, při kterém se člověk učí individuálně nebo v kolektivu vyjadřovat vlastní postoje, názory a přání, hovořit sám za sebe i za skupinu (viz ŠIŠKA, J. Mimořádná dospělost. Praha : Karolinum, 2005.). Dnes existuje hnutí sebeobhájců jako celosvětová organizace sdružující především lidi s mentálním postižením. Jeho cílem je podpora těchto lidí tak, aby dokázali v rámci svých možností převzít zodpovědnost za svůj život. Aby se naučili chápat své povinnosti, hájit práva a bránit se diskriminaci, případné obhajovat práva těch, kterým to není umožněno z nedostatku příležitostí nebo v důsledku závažnosti vlastního postižení. Důležitou součástí sebeobhajování je nejen o situaci diskutovat, ale také realizovat kroky ovlivňující daný stav. Sebeobhajování osob s mentálním postižením má své kořeny ve Švédsku. Postupně se začalo rozšiřovat, především na základě zkušeností sebeobhájců ze skupiny People First z Velké Británie, i do jiných zemí. Hnutí sebeobhájců má již více než třicetiletou tradici také ve Skandinávii, v Kanadě, v USA... V posledním desetiletí se postupně stává realitou i v České republice. Evropská konference sebeobhácjů Ve dnech 27. až 30. června 2005 se ve skotském Edinburghu konala Evropská konference sebeobhájců. Pořádána byla místní organizací People First Scotland. Cílem bylo nejen dokázat, že i lidé s mentálním postižením jsou schopni organizovat konferenci a tím posílit své sebevědomí, ale také - a to především - vytvořit Evropskou nezávislou organizaci sebeobhájců, která by mohla lobovat i na evropské úrovni v Evropském parlamentu. Konference probíhala ve vysokoškolském areálu místní univerzity Pollock Halls, což vytvořilo velmi reprezentativní a milé zázemí. Jednání se účastnilo kolem 150 osob. Zástupci pocházeli převážně ze západní Evropy (silná skupina ze Skotska a Anglie, ale také z Itálie, Rakouska a Švédska, dále též z Německa a Nizozemí). Českou republiku reprezentovalo sedm zástupců; čtyři scbeobhájci a tři asistenti. My, jako zástupci České republiky, jsme byli ve výjimečné pozici, neboť jsme byli pozvaní jako jediní představitelé postkomunistických zemí střední a východní Evropy, ve kterých je podpora lidem s postižením v jiném stadiu vývoje.

2 Proto na nás byla zaměřena větší pozornost a kladeno mnoho otázek, kterými jsme mohli osvětlit různá tabu, která se nad Českou republikou vznášela. Program začal uvedením konference a zástupců jednotlivých zemí v plénu. Dopolední jednání probíhala vždy hromadně, odpolední byla rozdělena do několika pracovních skupin - workshopů. Jednání v plénu byla simultánně překládána do 3 jazyků - do angličtiny, němčiny a španělštiny. Organizátoři konference nám poskytovali dostatečný prostor pro vyjadřování našich stanovisek a názorů. Nejenže jsme dvakrát vystupovali v plénu, ale také jsme moderovali dva workshopy. Byla nám v plénu dána možnost představit naši skupinu a prezentovat vývoj sebeobhájcovství v České republice (při této příležitosti bychom chtěli poděkovat panu doktoru Janu Šiškovi za poskytnutí podkladů pro PowerPointovou prezentaci). Je nutné poznamenat, že organizátoři i účastníci konference měli o situaci v České republice velice zkreslené představy. Byli jsme proto rádi, že jsme měli možnost se k předsudkům vůči poskytované podpoře naší republikou vyjádřit. Např. jsme na jejich přání osvětlovali situaci ohledně klecových lůžek a mnoha dalších aspektů poskytované péče a podpory osobám s postižením v České republice. Hlavní náplní našeho programu v Edinburghu byla práce ve workshopech a diskuse nad právy sebeobhájců. Kromě workshopů na téma Jaká máme práva? a Co nám bráni naše práva mít?, které jsme moderovali, jsme se také účastnili workshopů k námétu Moc a jak ji uplatňovat v politice osob s postižením. Z každého workshopů vzešlo na základě diskuse jedno či dvě ustanovení, na němž se všichni účastníci pracovní skupiny shodli a které považovali za nejdůležitéjší. O těchto ustanoveních se potom hlasovalo v závěrečném plénu. Workshop na téma Jaká máme práva? jsme započali výčtem práv, kterými člověk v České republice disponuje. Vycházeli jsme z Listiny základních práv a svobod a zamýšleli se nad tím, zda jsou některá práva porušována či nedostatečně naplňována u osob s mentálním postižením. Bylo nám kladeno mnoho otázek. Opět jsme si potvrdili, že účastníci mají velice zkreslené představy o situaci v České republice. Poté se rozpoutala debata o tom, jaká je situace v oblasti naplňování práv v ostatních zemích. Velice zajímavá diskuse vznikla kolem ústavů. Ve Skotsku byly ústavy postupně zrušeny a působí zde pouze jediný. Jedná se o ústav nemocničního typu pro osoby s hlubokým postižením. Ve Skotsku se rovněž nesetkáme se způsobilostí k právním úkonům tak, jak je tomu u nás. Lidé s mentálním postižením také mohou běžné uzavřít sňatek, při výchově dětí je jim poskytována podpora, stejně jako při hledání samostatného bydlení, na které dostávají příspěvek od státu. Ve Skotsku funguje dobrá a účinná spolupráce a napojení sebeobhájců na exekutivu. Vláda tak již mnohokrát rozhodla na základě lobby sebeobhájců. I tato konference byla financována z prostředků poskytnutých vládou.

3 Druhý workshop na téma Co nám bráni naše práva mít? navazoval na závéry z předchozího workshopu. Shodli jsme se na tom, že je důležité, abychom na prvním místé svá práva vůbec znali. Proto vidíme jako stéžejní zajistit přístup k informacím (např. zákony upravit do snadno čitelné podoby, tedy do podoby srozumitelné lidem s mentálním postižením). Podstatné také je, aby méli i lidé s mentálním postižením možnost se nějakým způsobem podílet na rozhodování vlády. Workshop na téma Moc a jak ji uplatňovat v politice osob s postižením vedla německá skupina z Berlína. Krátkým vstupem načrtla téma pracovní skupiny a stručně popsala situaci v této oblasti v Německu. Dozvěděli jsme se také, že moderátorka workshopu Gabi je členkou komunistické strany. Ačkoli přiznává, že se na německé poměry jedná o stranu s malým vlivem, je velice přínosné, že se snaží do rozhodování zapojit i pohledy lidí s postižením. Následné byl dán prostor pro kolektivní diskusi. Společným závěrem, ke kterému jsme v tomto workshopu dospěli, bylo, že je velice důležité umét se prezentovat; dát 0 sobě vědět, nebát se např. zvát politiky na schůzky či jiné akce sebeobhájců, dostat se do povědomí, dávat védét o akcích, které probíhají apod. Ve Skotsku politici běžné navštěvují sebeobhájcovská sezení a prostřednictvím těchto setkání řeší různé záležitosti. Od skotské organizace jsme se dověděli, že na neformální setkání u kávy byl pozván 1 politik, který toto setkání vedl, a že před nedávnem na ně zavítala i pozvaná ministryně. Apelovalo se na to, že je důležité, aby přišli právě politici a ne pouze jejich zástupci. Němečtí představitelé uváděli zkušenosti, že sice ještě politiky na sebeobhájcovskou schůzku nepozvali, ale že u nich bývá den hendikepovaných", kterého se účastní právě i politici. Dále se diskutovalo o přítomnosti lidí na lokální úrovni, kteří by obstarávali záležitosti týkající se osob s mentálním postižením. Shodli jsme se rovněž na tom, že je velice důležité, aby byly skupiny k sobě přizvané a aby si mezi sebou vyměňovaly kontakty a zkušenosti. Lze říci, že tento workshop byl pro české sebeobhájce poměrné náročný. Sebeobhájci z jiných zemí, především ze Skotska, stavěli na základech, které my teprve budujeme a k jejichž stabilitě musíme nejdříve dospět. Závěrečná stanoviska Z každého workshopu byla formulována finální stanoviska, o kterých se jednalo v závěrečném plénu. Hlasování bylo vedeno skotskými zástupci ze sebeobhájcovské skupiny. Před hlasováním se mohli sebeobhájci k návrhům vyjádřit čije okomentovat. Většina účastníků (sebeobhájců) se vyjadřovala pro závěry ve prospěch stanovisek. Několikrát se stalo, že dva až tři sebeobhájci hlasovali proti. Avšak tyto kritické názory prostoru příliš nedostávaly. Pro přiblížení situace a vytvoření konkrétního obrazu uvádíme v dalším textu stanoviska, o kterých se hlasovalo. Aby

4 bylo možné lépe proniknout do atmosféry, která konferenci provázela, a vytvořit si svůj vlastní názor, doplňujeme i některé doslovné výroky, které zaznívaly k předkládaným stanoviskům. Stanoviska, o kterých se hlasovalo v závěrečném plénu, byla následující: - Měli bychom mít právo na práci a plat. - Měli bychom mít právo na nezávislé bydlení a abychom si mohli vybrat, s kým chceme žít. - Lidé s mentálním postižením nesmějí být nálepkováni. - Profesionálové by nám měli přestat říkat, že od nás očekávají málo a co nejsme schopni dělat. Výroky účastníků: Nejsme zvířata, jsme lidé. Profesionálové nás ponižovali. My nechceme, aby nám profesionálové říkali, že to nebo to musíme." Můžeme dělat věci, máme toho hodně uvnitř sebe, co můžeme šířit. Učitelé nám říkají, co máme dělat, ale my chceme dělat, co chceme my." Podporovatelé nejsou profesionálové, nejvétší profesionálové jsou přímo lidé s mentálním postižením." - Měli bychom se podílet na rozhodování vlády, která ovlivňuje naše životy. Neměli by nás odkládat. - Měli bychom se cítit bezpečné v našich společenstvích. - Měli bychom mít dobré a flexibilní služby, které by nám zajistily dobré místo ve společnosti. - Měli bychom mít právo vybrat si našeho vlastního asistenta, podpůrce, který by se o nás staral. - Měli bychom mít kontrolu nad dostatkem peněz, abychom si mohli zaměstnat vlastní podpůrný stav. Chceme mít kontrolu nad vlastními penězi. Musíme mít vždycky důvěru vůči těm, kdo hospodaří s našimi penězi. Toho někdo může snadno zneužít." Bylo by dobré, aby v podpoře s hospodařením s našimi penězi bylo zainteresováno víc lidí, aby byla menší pravděpodobnost, že dojde ke zneužití." - Měli bychom mít právo vychovat své vlastní děti s dobrou podporou. Mluvila jsem s ženami z Rakouska - chceme vytvořit skupinu žen, kterým byly odebrány děti. Aby měly silnější hlas. Aby se nestalo, že jim bude odebráno dítě." - Měly by být služby, které by nám dovolily jet na prázdniny, kam si vybereme. - Měli bychom mít právo na vzdělání jako ostatní lidé, což by nám pomohlo připravit se na lepší zaměstnání - školy pro všechny. Všichni by měli mít právo na vzdělání, naučí se tím hodně, když se naučí, jsou silnější a je to lepší pro celou komunitu." - Lidé s mentálním postižením by měli mít možnost studovat na univerzitě. Chtěla jsem jít studovat na univerzitu, ale nebylo mi to povoleno." - Nezávislé sebeobhájcovské skupiny by měly být pouze pro lidi s mentálním

5 postižením. Ne pro rodiče, profesionály a podporovatele. Nechceme, aby podporovatelé byli členy skupiny. Nechceme, aby podporovatelé radili, volili." - Nezávislé sebeobhájcovské organizace v celé Evropé by mély pracovat dohromady, aby mohly mluvit za všechny lidi, kteří maji problémy s učením, zvláště za ty, kteří mají více problémů mluvit za sebe a kteří jsou ve zranitelnější pozici. Měli bychom podepsat nějaký kontrakt, abychom všichni spolupracovali a byli silnější." Chtěli bychom kanál pro lidi s mentálním postižením, ale potřebujeme někoho, kdo by to financoval. Ted'to není v zájmu veřejnosti, aby byl takový kanál." V Německu máme takový kanál, na kterém je lidem s mentálním postižením vysvětlováno, jak mají cestovat apod. Existuji také programy pro lidi s postižením, pro osoby na vozíku. Ráno v sobotu je program o sebeobhajování. Ten program ukazuje, jak to např. vypadá ve školách pro lidi s mentálním postižením. Myslím, že je to velice přínosné." V Rakousku je to lepší od 60. let. Jsou pro nás programy, ale většinou je to v době, ve kterou se příliš nikdo nedívá. V době internetu je to lepší. Měli bychom se více dostat do médií." Součástí konference bylo i jednání u kulatého stolu", na kterém se diskutovalo o vytvoření Evropské nezávislé organizace sebeobhájců. První, zásadní otázkou, která byla řešena, bylo ujednocení názorů účastníků, zda vůbec chtějí pracovat dohromady a zda si myslí, že by méla být zformována evropská organizace. V odpovědích na tyto otázky panovala jednoznačná shoda. Následně se tedy ujednávalo, jakým způsobem zůstat v kontaktu. Účastníci se dohodli na tom, že nejvýhodnéjší bude forma ová. Dále se probíraly konkrétní úkoly a postupy práce, především možnosti financování. Účastníci se dohodli, že hledání pravidel a strategií bude věnováno jednání u kulatého stolu" na kongresu v Kolíně v Německu, který je předběžné plánován na prosinec 2005, a že s pozvánkou na tento kongres budou zaslány i další potřebné informace. Přestože pro nás byla konference obrovským přínosem, zaznamenávali jsme spousty kritických okamžiků; situací, které nás zaujaly nebo překvapily. Jak již bylo zmíněno, konference byla organizována skotskými sebeobhájci a také pouze jim společné s ostatními sebeobhájci byl dán prostor k prezentaci svých názorů. Tato skutečnost se poměrné liší od praxe v České republice, kde konference poskytují prostor pro vyjádření i asistentům či odborníkům. Vymezení mezi sebeobhájci a odborníky jsme vnímali jako příliš velké. Přestože byla konference pořádána za podpory asistentů, nikde se neobjevilo oficiální poděkování (pouze po závěrečném plénu osobní poděkování), naopak jen jejich neustálá kritika.

6 Ani jedenkrát na konferenci nesmélo zaznít slovo hendikep (handicap), které je v Anglii a Americe pejorativně zabarvené a znamená žebrák. Byl kladen velký důraz na to, aby se tento termín neužíval a béhem konference na zákaz jeho užívání pořadatelé i upozornili. Stejné tak se zde nesetkáme se spojením lidé s mentálním postižením, ale people with learning disabilities, tedy lidé s problémy s ijčením. U jedinců s hlubokým mentálním postižením je užíváno people with multiple disabilities, tedy lidé s vícečetným postižením či problémy. Většina účastníků konference měla lehké postižení. Tito sebeobhájci samozřejmé mluvili i za lidi s těžším postižením, kteří však přítomni nebyli. Rádi bychom se ze získaných zkušeností inspirovali pro naši budoucí práci a pokusili se podobnou konferenci v budoucnu zorganizovat i u nás v České republice. Chtěli bychom se zaměřit na to, aby byla vedena nejen v duchu prosazování více a více práv (jak jsme to vnímali ve Skotsku), ale současně s budováním vědomí, že s nárůstem práv nám přímo úměrně roste i zodpovědnost a počet povinností. A právě tato skutečnost nám na konferenci trochu chyběla. Celá konference se nesla v duchu prosazování práv a získávání stále více výhod, avšak absentovala jakákoliv diskuse o povinnostech sebeobhájců. Vedení sebeobhajování tímto směrem může mít, domníváme se, i kontraproduktivní efekt. Zatímco v Německu a Rakousku sdílíme podobné zkušenosti jako v České republice, připadlo nám, že sebeobhájci, zejména z Anglie a ze Skotska, byli téměř bojovné naladěni, což se liší od atmosféry, ve které vedeme sebeobhajování u nás. Co se týče konference po obsahové stránce, organizátoři konference stavěli na základech, ke kterým musíme u nás teprve ještě dospět." Bylo přeskočeno určité stadium našeho vývoje, a proto jsme některá stanoviska, o kterých se diskutovalo, nepovažovali za zcela klíčová také vzhledem k tomu, že u nás čeká spousta jiných oblastí, které by potřebovaly více financí (než např. televizní kanál pro lidi s mentálním postižením). Součástí programu byl i neformální večer, kdy nás Skotové učili tančit jejich národní tance. I přes obtíže většiny sebeobhájců s komunikací v cizím jazyce se všichni mezi sebou výborně bavili a navázali mnoho nových přátelství. Pozn. autora: Kladu si otázku, zda je žádoucí, abychom u nás ve všech směrech dospěli přesné do situace, kterou jsme mohli pozorovat na konferenci ve Skotsku. Možná se jedná pouze o subjektivní pohled, ale v mnohých okamžicích jsem zaznamenávala až pozitivní diskriminaci lidí s mentálním postižením; rozpor, kdy na jedné straně člověk s mentálním postižením chce, aby s ním bylo jednáno jako s každým jiným, na druhé straně jsou očekávány a prosazovány výhody, kterými člověk běžné nedisponuje.

7 Měli jsme také možnost ochutnat skotské speciality (typickou skotskou snídani - vejce, slaninu, toast,...) a prohlédnout si krásy města i přírodu Edinburghu. Z postřehů českých sebeobhájců Během našich dnů v Edinburghu se sebeobhájci aktivně zapojili do života konference, získali desítky kontaktů a také pozvání na příští konferenci v Německu. Ve Skotsku v Edinburghu se mi moc líbilo. Nejvíce se mi líbila ta část o těch právech, jaká máme práva. Chtěla bych vědět ještě víc o různých věcech. Bylo to na mě moc náročné. A bylo výborné o čem jsme hlasovali s čím souhlasíme a s čím nesouhlasíme, každý mohl říct svůj názor. Byli tam Italové, Skoti, Němci a různí lidé a učili jsme se tam skotské tance, uměla jsem i trošku anglicky, ale už to zase neumím. I můj pokoj se mi moc líbil. I Jim byl skvělej. I jídlo bylo moc dobré. Mohli jsme si vybrat, na co jsme měli chuť. I let letadlem a autobus byl skvělý. Prostě všechno se mi líbilo. Byli jsme i ve městě a tam se mi taky moc líbilo. Hlavně ta galerie s obrazy. Příští rok možná pojedeme do Německa." Barbora Štěpaníková, Přerov Na konferenci ve Skotsku se mně líbilo. Účastníci této konference mluvili o svých problémech, které nás trápí, a chtěli bychom, aby o nich všichni věděli. Zároveň jsem tam poznal spoustu přátel z jiných zemí." l.ukáš Rcisigel, Olomouc Na prezentaci jsme seznámili ostatní země s naší skupinou sebeobhájců z Olomouce a se sebeobhajováním v České republice. Mluvili jsme o naší práci, o tom, že se učíme nést za sebe zodpovědnost, taky kam chodíme s kamarády, mluvilo se o bydlení s rodiči, mluvilo se o penězích, mluvilo se 0 volném čase, mluvilo se jak bydlíme, mně se to moc líbilo." Miroslava Hekelová, Bedihošť Ve Skotsku v Edinburghu se mi moc líbilo, hlavně konference, nejvíc se mi ale líbila ta část o právech. Naučil jsem se, jaká máme práva. Celá konference byla výborná. 1 ta část v kruhu, když jsme si povídali mezi sebou. Taky mi moc chutnalo jídlo, které tam vařili, a taky tam měli dobré pivo. Naučil jsem se taky skotské tance. I jízda v patrovém autobuse a let v letadle byly skvělé. Už se těším příští rok do Německa." František Novotný, Přerov Závér Na závér bychom chtěli poděkovat skotské organizaci People First Scotland, nejen za to, že se pustila do tak nelehkého úkolu, ale i za její obrovskou štědrost vůči nám; za financování jak příjemného ubytování, stravování a konferenčních poplatků, tak i části ceny letenek. Velké díky patří také české organizaci Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, především jejímu předsedovi, panu inženýru Ivu Vykydalovi, z jehož nabídky pramenilo naše rozhodnutí konference se vůbec zúčastnit a který nás podporoval po celou dobu příprav.

8 Významné podékování patří i Olomouckému kraji, který nás podpořil finančné příspěvkem na část ceny letenek. Úplným závérem je zapotřebí poděkovat asistentům, Jaroslavě Pošvářové a Pavlu Biči, za vždy ochotný, milý a zároveň profesionální přístup. Nejvétší dík však patří samotným sebeobhájcům za výbornou reprezentaci České republiky, do čehož šli s plnou zodpovědností a nasazením všech svých sil a schopností. Zdeňka Kozáková Vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program Sokrates, Action Comenius 2.1 Během posledních let narůstá počet détí a mladistvých s chronickým a závažným onemocněním. Tyto děti tráví hodné času v nemocnicích a péče o ně i ostatní ambulantní pacienty získává na důležitosti. Zařazení zpět do běžného vzdělávacího procesu, speciální potřeby a zvládání obtíží spojených s nemocí jsou součástí každodenního života ve škole. Proto je třeba učinit kroky vedoucí k tomu, aby byla umožněna pokud možno bezproblémová reintegrace těchto žáků zpět do kmenové školy. Nastálá situace klade na školy i samotné učitele nové požadavky. V loňském roce se katedra speciální pedagogiky PdF MU zapojila do projektu Comenius 2.1, na jehož realizaci se podílí celkem šest zemí a který je financován Evropskou unií. Koordinátorem projektu je Pádagogische Hochschule Ludwigsburg (Německo), partnery jsou Schule fiir Kranke Olgahospital Stuttgart (Německo), University of Teacher Education Helsinky, Helsinky Hospital School (Finsko), Oslo University College (Norsko), Mosdos Hospital School (Maďarsko), Samara State Teachers Training University (Rusko), katedra speciální pedagogiky PdF MU Brno a Škola při Fakultní dětské nemocnici Brno. Projekt bude ukončen v roce Jeho záměrem je zlepšit spolupráci mezi rodiči, školou a školou při nemocnici. K tomuto účelu chceme vytvořit informační, vzdělávací a výukové materiály o vybraných nemocech a z nich plynoucích speciálních potřeb dítěte. Jedná se o následující onemocnění: cukrovka, choroby dýchacího ústrojí, epilepsie, mozkové nádory, leukémie a poruchy příjmu potravy. Po ukončení hospitalizace se žáci vracejí zpět do svých kmenových škol a právě v tomto období potřebují zvýšenou péči rodičů a speciální přístup učitelů. Na tyto situace však nejsou vyučující základních škol náležité připraveni. K tomuto účelu chceme vytvořit informační, vzdělávací a výukové materiály, kde bude učitelům poskytnuto dostatek informací. Materiály budou respektovat požadavek na přípravu a další vzdělávání učitelů s poukazem na péči, poradenství a vyučování žáků se

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

E-listy Novinky z SPMP ČR

E-listy Novinky z SPMP ČR E-listy Novinky z SPMP ČR Číslo 1/2010 Obsah: Legislativa Změny částečných a plných invalidních důchodů 1 Změna příspěvku na provoz motorového vozidla 2 Novinky z ČR 2 a z celého světa Projekt Handy Card

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu

Naši milí čtenáři, Krásné letní a prázdninové dny vám všem. přeje za celý realizační tým. Zuzana Fiedlerová. Obsah: Projekt Nadání brána k úspěchu Naši milí čtenáři, připravili jsme pro vás předposlední číslo našeho zpravodaje, které věnujeme výsledkům našeho projektu; děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na případné reakce - stále (až do ukončení

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010

Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010 Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010 Čtvrtek 26. 8. posluchárna P6, 17.30 Diskutovaná témata: právní, bezpečností a provozní podmínky zájmové sportovní činnosti na školách legislativa, organizace, pojištění, struktura

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Cesta k inkluzi Od segregace k pozitivní diverzitě žáků ve školství 1. Semináře Obsah 2. Podpora škol 3. Evaluace 4. Zahraniční stáže 5. Kontakt

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Nové cesty k sociálnímu začlenění. Na člověka zaměřený přístup. Julie Lunt

Nové cesty k sociálnímu začlenění. Na člověka zaměřený přístup. Julie Lunt Nové cesty k sociálnímu začlenění Na člověka zaměřený přístup Julie Lunt Jaký je cíl dnešního dne Seznámit se s projektem a s uplatňováním přístupů zaměřených na člověka v ČR Seznámit se s vývojem situace

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Případová studie projektu

Případová studie projektu Případová studie projektu Obsah: - Vstupní analytická data (počty, potřeby, problémy cílové skupiny) - Průběh výběrů - Problémy při realizaci a práce s cílovými skupinami - Úspěšnost absolvování jednotlivých

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více