Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Martin Kružica ředitel školy"

Transkript

1 Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy

2 Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor: Z I. Činnost školy a/ Charakteristika školy ZŠ Mělník-Pšovka sídlí na adrese Blahoslavova č. 2461, Mělník. Zde má 5 kmenových tříd s ročníky 5 9. Odloučené pracoviště: ZŠ Panešova č. 1033, Mělník. Zde má 4 kmenové třídy s ročníky 1 4 a ŠD, která má 3 oddělení. Materiální zabezpečení výuky: Užitková plocha škol: m2 Čistá užitková plocha: m2 Počet žákovských míst: Teoretické vyučování: Počet učeben: 16 Z toho odborných: 6 - pracovna VV, vaření, FY-CH, 2x počítačová učebna, jazyková učebna Počet tělocvičen: 1 - rozměry nevyhovující Cvičná plocha je 71 m2, celková užitková plocha je 75 m2. Školní hřiště: celková užitková plocha m2 (hřiště na míčové hry s umělým povrchem bylo dokončeno s téměř ročním zpožděním, předáno k užívání ) K budově v Panešově ulici patří zahrada a volejbalové hřiště s umělým povrchem. Školní knihovna Skleník pro výuku PČ Školní jídelna v areálu budovy v Panešově ulici není součástí právního subjektu. Kabinet: fyziky + chemie, pro I. st., VV, PČ Služební byt: využívá učitelka školy

3 b/ Vzdělávací program školy Organizace výuky ve školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP ZŠ Mělník Pšovka, č.j.: 33/2007, poslední aktualizace - č.j.: 63/2012. Škola zahájila přípravu další aktualizace pro školní rok Od 1. ročníku vyučujeme jeden povinný cizí jazyk /Aj/. Volitelné předměty v 7. ročníku: Německý jazyk Historický seminář v 8. ročníku: Německý jazyk Komunikace v 9. ročníku: Německý jazyk Zdravý životní styl Zájmová činnost kroužky: dramatický 1. stupeň šikulové - 1. stupeň výtvarný 2. stupeň turistický vaření 1. stupeň kroužek Aj 2. stupeň tělovýchovný kroužek florbal 2. stupeň tělovýchovný kroužek malá kopaná 2. stupeň sportovní hry 1. stupeň tvorba školního časopisu hra na flétnu výtvarný kroužek Počet žáků: k školu navštěvovalo celkem 217 žáků (chlapců 111, dívek - 106) školní družinu navštěvovalo 80 žáků

4 Počet vyučovacích hodin podle vyučovacího plánu: 1. stupeň Ročník: Počet hodin: Učební plán počet hodin: I II III IV V stupeň Ročník: Počet hodin: Učební plán počet hodin: VI VII VIII IX Počet tříd: 9 Celkový počet žáků: 217 Počet žáků na třídu: 24,11 Počet žáků na učitele /přepočteno/: 14,652 Počet žáků se SPU: I. st.: 9 žáků II. st.: 15 žáků Celkem 24 žáků se zvýšeným normativem. ADN - probíhá individuálně v hodinách, dvě učitelky 1. stupně a vyučující ČJ na 2. stupni absolvovaly příslušná školení. Kontrolu žáků ve škole provádí PPP. Kontrolní vyšetření byla prováděna průběžně u všech žáků tak, aby byla aktuální a platná. Metodické orgány - I. st. metodické sdružení II. st. předmětové komise - jazyky, D - M, F, inf, Př, Ch, Z - výchovy

5 Žáci školy na lyžařském kurzu

6 c/ Pracovníci školy - personální zabezpečení provozu: Počet pracovníků celkem: 24 (+ 5 MD) Počet pedagogických pracovníků: 20 Ředitel školy: Mgr. Martin KRUŽICA / konkurz , jmenován od ve funkci ŘŠ od / Zástupce ředitele školy: Mgr. Monika ŠTAJNCOVÁ / jmenována od / Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Rybářová Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Zdenka Karlovcová Učitelka pověřená vedením samostatného pracoviště: Mgr. Renata Plodíková Třída: TU vyučující: Aprobace: Pl.zařazení: Úvazek: I. Plodíková Renata Mgr. NŠ 12/3 1,00 II. Veselá Hana Mgr. Z-M 12/1 1,00 III. Holečková Petra mat 11/1 1,00 IV. Simandlová Věra Mgr. NŠ 12/5 1,00 V. Kostelecký Vítězslav Mgr. M-F 12/3 1,00 VI. Černá Jindra Mgr. NJ-ČJ 12/2 0,55 VII. Karlovcová Zdeňka Mgr. ČJ-D 12/5 1,00 VIII. Říhová Jindřiška Mgr. OV-VV 12/3 0,77 IX. Šebestová Blanka Mgr. NŠ 12/3 1,00 Ostatní vyučující: Kružica Martin Mgr. Rj-D 13/4 1,00 Zemanová Lenka Mgr. M-Z 12/5 0,27 Filippová Václava ing. Ch 12/3 0,55 Štajncová Monika Mgr. NŠ 12/4 1,00 Hlinecká Petra Mgr. AJ-ČJ 12/1 1,00 Gabriš Rudolf mat 12/1 0,68 Večerka Pavel mat. 12/1 1,00 Školní družina: Hendrychová Gabriela ŠD 9/3 0,75 Svobodová Jitka ŠD 9/1 0,75 Bárová Nikol mat. 8/1 0,56

7 Ostatní pracovníci v pracovním poměru: 4 /přepočtených 4,00/ Jméno: F-ní zařazení: Pl. zařazení: Úvazek: Tomášková Marie admin. pracovnice 7/12 1,00 Staněk Zdeněk školník 6/12 1,00 Fialová Jarmila uklízečka 2/11 1,00 Pátková Dana uklízečka 2/11 1,00 DVPP - školní rok 2012/2013 1) Mgr. Kružica, Mgr. Štajncová, Mgr. Kostelecký, p. uč Večerka školení vedoucích pracovníkú k programu Bakaláři 2) všichni pedagogové - školení k programu Bakaláři Většina školení měla akreditaci MŠMT ČR. /+ průběžně akce pořádané okresními metodiky jednotlivých předmětů/ Studium při zaměstnání (kombinované) - celý školní rok Holečková Petra UK Praha 1. stupeň Gabriš Rudolf UJEP Ústí nad Labem - Př - Ch d/ Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Do 1. třídy bylo zapsáno 26 žáků. Ze spádových škol bylo zapsáno 12 žáků do 6. třídy. Do ŠD pro rok 2011/2012 bylo zapsáno 80 žáků. Umístění absolventů 9. třídy 21 žáků Střední školy: přijato 13 žáků Učiliště a odborná učiliště: přijati 8 žáci

8 e/ Údaje o výsledcích vzdělávání Ročník: Počet žáků: Pros. s vyzn.: Prospělo: Neprospělo: Celkem: Prospělo s vyznamenáním: 112 žáků = 52,1 % Prospělo: 100 žáků = 46,5 % Neprospělo: 3 žáků = 1,4 % Výchovná opatření: 2. st. z chování: 2 žáci 3. st. z chování: 0 žáků Celkem: 2 žáci = 1 % Pochvala: 91 žáků = 42,9% Celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: = průměr na žáka 60,18 z toho neomluvených: 50 = průměr na žáka 0,23 Kvalifikovanost učitelů: 71,20% Kvalifikovanost výuky: 62,50% Aprobovanost učitelů 63,10% Aprobovanost výuky: 61,50 %

9 f/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti Poslední inspekce se zaměřením na BOZP a ekonomiku byla v ZŠ Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461 provedena ve školním roce Výsledky poslední inspekce ČŠI viz inspekční zpráva. Zpráva je k dispozici v tištěné podobě u ŘŠ nebo v elektronické podobě na webových stránkách školy nebo ČŠI. Hlavní úkoly pro vedení školy vyplývající ze závěrů poslední inspekce byly splněny ve školním roce 2010/2011: a) ekonomie bez závad b) BOZP odstranit technické nedostatky (viz zpráva) Z hodin výtvarné výchovy

10 Cíle výchovy mimo vyučování g/ Školní a mimoškolní aktivity Mezi vlivy, které mohou výrazně ovlivňovat jedince a způsob hospodaření s volným časem, patří také školní prostředí. Racionální ovlivňování volného času by mělo být záměrné, propracované, dlouhodobé a mělo by vykazovat spojení s výchovným působením. Smysluplná kvalitní náplň volného času dětí a mládeže je také více než vhodným prostředkem prevence sociálně patologických jevů. V rámci mimoškolní činnosti by mělo docházet k vytváření bezpečného a kreativního prostředí pro rozvoj zájmů a specifických schopností jedince a zajištění jeho individuálních potřeb. Jejím posláním by měla být podpora vzájemné komunikace, podpora nápaditosti a plynulého začlenění do lidské společnosti. Obecné cíle výchovy mimo vyučování - Výchovně vzdělávací a sociální tendence - Zdravotní cíle zaměřené především na utváření zdravého životního stylu a pohybové aktivity - Prevence sociálně patologických jevů (bezdrogový způsob života, škodlivý vliv alkoholu a kouření, delikvence dětí a mladistvých, virtuální drogy, gambling, nebezpečí záškoláctví, prevence šikany, vandalismus, prvky rasismu a xenofobie, intolerance, rizikové okrajové skupiny a proudy aj.) - Utváření potřebných dovedností, postojů a návyků pro život - Zachování principu dobrovolnosti - Široká nabídka volnočasových aktivit - Zohlednění fyzického a mentálního věku i momentálního stavu - Orientace na sociální kontakt - Používání nových principů (výchova zážitkem, streetworkismus ) - Zájmové činnosti - Oživování místních tradic, podpora regionální historie - Spolupráce s ostatními volnočasovými subjekty - Vydávání vlastního periodika - Prezentace činnosti školy v regionálním i odborném tisku - Tvorba a podpora školních tradic - Přírodně ekologické aktivity - Estetické činnosti výtvarné, hudební, literární - Sportovní, pohybové a turistické činnosti - Aktivity související s dopravní výchovou

11 PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY šk. rok 2012/2013 Září - Slavnostní zahájení školního roku - Návštěva muzea Houby - 3. ročník - Prohlídka města exkurze - 4. ročník - Zahradní diskotéka akce ŠD k zahájení školního roku - Muzeum strašidel Praha 3. ročník - Terénní praktika Lhotka 2012 projektový týden - 2. stupeň (tentokrát ve spolupráci s partnerskou školou z Polska) - Vycházka do okolí školy poznáváme naše město ročník - Spaní ve škole 3. ročník Říjen - Přespolní běh okresní kolo ročník chlapci - Regionální školní florbalová liga chlapci - Drakiáda akce pro rodiče a děti ve spolupráci s modelářským klubem - Dýňové odpoledne akce ŠD pro rodiče a děti ŠD - Divadelní představení ročník - Návštěva partnerské školy ve slovenském Lučenci výběr žáků ZŠ - Celoškolní akce ve sběru starého papíru a víček - RŠFL chlapci ročník - Orion Cup florbal chlapci ročník oblastní kolo - Exkurze SOŠ Roudnice 9. ročník - Návštěva IPS 9. Ročník Listopad - IPS volba povolání 9. ročník - Městské muzeum exkurze 2. ročník - Přednáška studentů SPŠS pro žáky 9. ročníku - Beseda k OV občanské právo 9. ročník - Dopravní hřiště dopravní výchova 4. ročník - Muzeum Karla Zemana Praha výtvarná exkurze pro výtvarný kroužek - Divadelní představení Dobrodružství Toma Sawyera -3.,4.,5.,6. Ročník - Kouzelník v družině představení pro ŠD - SEMIRAMIS prevence soc. patol. jevů 6., 7., 8., 9. ročník - Začátek výuky plavání Ročník - Pedagogická rada, třídní schůzky - Svíčkárna Šestajovice exkurze ŠD - Prezentace středních škol a učilišť pro rodiče a žáky 9. ročníku

12 Činnost školní knihovny Prosinec - Vánoční charitativní akce Vánoční strom v Mounfieldu - Městské muzeum Betlémy ročník - Turnaj ve vybíjené ročník - Mikulášská nadílka 1. stupeň - Návštěva partnerské školy Lučenec Slovensko - Fotografování 1. stupeň - RŠFL florbal - Vánoční představení celoškolní akce pro žáky a rodiče - Muzeum Mělník 1. ročník - Vánoční vystoupení v Domově seniorů 1. stupeň - Exkurze v SPŠS projektový den 9. Ročník - Přednáška Občanské právo 9. ročník - Výroba vánočních dekorací akce ŠD pro žáky a jejich rodiče - Hudba kolem nás vánoční program pro 1. stupeň - Vánoční besídka 1. ročník - Turnaj v malé kopané 2. stupeň - Celoškolní vánoční vystoupení pro rodiče a přátele školy

13 Leden - RŠFL florbal chlapci - Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí žáky - Výtvarná soutěž Máme rádi zimu - Knihovna beseda o knížkách 1. stupeň - Pedagogická rada, ukončení 1. pololetí Únor - Lyžařský výcvikový kurz Vítkovice v Krkonoších - RŠFL chlapci - Zápis prvňáčků - Výlet ke krmelci 1. ročník - Fotografování ročenka 9. ročník - Spaní ve škole 1. ročník - Školní kolo Pythagoriády Březen - Planeta Země naučný pořad pro 2. stupeň - Semiramis prevence sociál. patolog. jevů ( ročník) - Návštěva muzea 1. ročník - Semiramis preventivní program ( ročník) - Zdobení perníčků akce 1. stupeň + rodiče - Výroba velikonočních vajíček z textilií ŠD + rodiče - Přátelský turnaj ve florbalu spolupráce se ZŠ Dolní Beřkovice - Knihovna beseda pro žáky 3. ročníku - Sběrová akce papír + víčka - Den učitelů - Okresní kolo Pythagoriády - Matematická soutěž Klokan Duben - Vybíjená oblastní kolo ( ročník chlapci) - Hudebně výchovný koncert pro 1. stupeň - Vybíjená oblastní kolo ( ročník dívky) - Cesta kolem světa zeměpisně- naučný pořad pro 1. stupeň (DDM) - Návštěva knihovny 1. ročník - Školení Bakaláři - Hudební pořad pro 2. stupeň O nástrojích trochu jinak - Klasifikační porada, třídní schůzky

14 - Den Země environmentální program (výsadba stromků) - Slet čarodějnic akce ŠD - Spaní ve škole 4. ročník - RŠFL - chlapci - Zahájení programu intervence pro žáky 8. ročníku (prevence soc. patol. jevů) - Návštěva knihovny 6.ročník - Olympiáda v AJ Květen - Den bezpečí a pořádku akce bezpečnostních složek pro 1. a 2. stupeň - Atletický čtyřboj - Plavecko-běžecký pohár okresní kolo - Návštěva partnerské školy v Lučenci (Slovensko) - Škola v přírodě Horní Vysoké ročník - Poznávací zájezd Londýn - Návštěva IPS 8. ročník - RŠFL finále - Zvířátka lidem akce ŠD - Plavecko běžecký pohár krajské kolo - Program inetrvence pro 8. ročník pokračování Červen - Sportovní soustředění na Slapech ročník - Den dětí akce pro 1. stupeň - Návštěva muzea 3. ročník - Florbal O pohár ZŠ Jungmannovy sady - Hudební pořad 1. stupeň - Střelecká olympiáda ročník - Dopravní hřiště 4. ročník - Testování žáků 5. a 9. ročníků - Výlet do Mšena 1. ročník - Výlet na Kokořín ročník - Fotografování celá škola - Přátelský sportovní turnaj žáků 2. stupně se ZŠ Sadská - Výlet do Lhotky 4. Ročník - Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení se žáky 9. ročníku

15 Činnost školní družiny - odpoledne s rodiči Sportovní úspěchy žáků ve školním roce 2012/2013 Přespolní běh soutěž šestičlenných družstev, okresní kolo pořadatel DDM Mělník 6.místo IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník Florbal oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 3.místo IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník Florbal okresní kolo pořadatel DDM Mělník 4.místo chlapci 4. 5.ročník Florbal okresní kolo Pohár ČFBU pořadatel ČFBU 2.místo chlapci 1.stupeň ZŠ Malá kopaná okresní kolo O pohár ředitele ISŠT 5.místo IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník Vybíjená okresní kolo O pohár starosty města Mělník 4.místo kategorie 5. a 6.ročník Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2.místo kategorie 4. a 5.ročník chlapci

16 Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2.místo kategorie 4. a 5.ročník dívky Florbal Regionální školní florbalová liga chlapci Mělnická divize pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Pšovka Mělník v rámci grantu 3.místo - postup do čtvrtfinále 5. 9.ročník Florbal O putovní pohár ZŠ Jungmannovy sady 2.místo - chlapci + dívky ročník Plavecko běžecký pohár okresní kolo - pořadatel DDM Mělník 1.místo Matěj Semelka IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník postup na Středočeský kraj do Čelákovic 6.místo Miloslav Vilda IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník 8.místo Tereza Martynková III. kategorie dívky 6. a 7.ročník 3.místo Adam Vaněk III. kategorie chlapci 6. a 7.ročník postup na Středočeský kraj do Čelákovic 10.místo Vojtěch Richtr III. kategorie chlapci 6. a 7.ročník 5.místo Irena Plzáková II. kategorie dívky 4. a 5.ročník 3.místo Dominik Bambuch II. kategorie chlapci 4. a 5.ročník postup na Středočeský kraj do Čelákovic 4.místo Šimon Šnajdr II. kategorie chlapci 4. a 5.ročník 6.místo Radek Kvída II. kategorie chlapci 4. a 5.ročník Plavecko běžecký pohár krajské kolo - pořadatel DDM Čelákovice 13.místo Matěj Semelka IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník 15.místo Adam Vaněk III. kategorie chlapci 6. a 7.ročník 18.místo Dominik Bambuch II. kategorie chlapci 4. a 5.ročník Úspěchy žáků v předmětových olympiádách ve školním roce 2012/2013 Matematická soutěž Pythagoriáda okresní kolo - pořadatel DDM Mělník 17.místo - Karolína Stejskalová - V. kategorie Matematická soutěž Klokan okresní kolo - pořadatel DDM Mělník 3. místo Karolína Stejskalová - kategorie Klokánek 4. a 5.ročník 20. místo Irena Plzáková - kategorie Klokánek 4. a 5.ročník 24. místo Anežka Dušátková - kategorie Klokánek 4. a 5.ročník (701 zúčastněných)

17 Olympiáda z anglického jazyka okresní kolo - pořadatel DDM Kralupy nad Vltavou 5.místo Pavel Legner - kategorie I.A 7.ročník ZŠ Během celého roku: - zasedání školního žákovského parlamentu - sběr papíru a PET víček - pravidelná činnost školní knihovny - program dlouhodobé prevence - projekty Adopce na dálku, Zooadopce, Hipoterapie, Život dětem, Vánoční strom jsou součástí dlouhodobých aktivit, škola se do nich zapojuje již řadu let. Viz webové stránky školy. Žákovský parlament pracoval průběžně po celý rok, organizoval nejrůznější činnosti v době mimo výuku. Do těchto aktivit se zapojilo cca 65% žáků. Žáci se zúčastnili srovnávacích testů z ČJ, AJ a M v projektu Kalibro. Testy shodně potvrdily zlepšenou úroveň výuky matematiky a AJ, v důsledku zvýšení aprobovanosti výuky. Proběhla celoplošná generální zkouška ověřování výsledků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. V průběhu letních prázdnin 2013 uspořádala škola již dvanáctý letní stanový tábor na Vysočině nedaleko Jihlavy. Možnost rekreace na tomto táboře využilo 36 dětí především z naší školy. Škola končí s touto aktivitou vzhledem k legislativním a finančním problémům s ní spojených. Budeme k této aktivitě hledat vhodnou alternativu. Rozvíjí se průběžná spolupráce s partnerskou školou v Lučenci v SR. Proběhl výměnný pobyt žáků na Slovensku a společný lyžařský kurz v Nízkých Tatrách. Realizoval se 4. ročník projektu Společně o Vánocích, tentokrát na Mělníku. V září proběhla společná "terénní praktika" se školou v Chorzowě v Polsku. Akce proběhla nedaleko Mělníka na Kokořínsku. Akce byla oboustranně hodnocena jako velmi zdařilá a byl proto dohodnut další ročník. Proběhne v květnu Jarní termín byl vybrán jako vhodnější s ohledem na provozované sportovní a přírodovědné aktivity. I v tomto školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a žáka 1. a 2. stupně. Hodnocení bylo komplexní (aktivita ve škole, reprezentace školy v nejrůznějších akcích, chování ve škole a mimo školu, vztah ke spolužákům, učitelům a okolí. Žáci navrhli své kandidáty, hodnocení se účastnili zástupci tříd, učitelé, další zaměstnanci

18 školy). Ceny byly zajištěny ve spolupráci se sponzory příspěvky na školní výlet pro vybrané třídy, nákup školních pomůcek pro vítězné žáky. Třetím rokem pokračuje činnost školního časopisu, který vychází v počtu cca 70 kusů. Prodejem žákovský parlament financuje Zooadopci, částečně Adopci na dálku. Svoje sociální a solidární cítění žáci dále rozvíjeli v projektu Adopce na dálku, do kterého se škola zapojuje již jedenáctý rok. Žáci shromáždili dostatek peněz pro poslední rok vzdělávání Patrika Mubene z Ugandy. Žákovský parlament vybere další dítě pro projekt, ve kterém budeme pokračovat Škola se účastní devátým rokem projektu Zooadopce v ZOO Praha. Škola spolupracuje s MŠ Pod Vrchem a MŠ v Mlazicích. Jmenované aktivity chce škola rozvíjet i v dalších letech. Interní aktivity Spolupráce školy s rodiči Pravidelně se schází školská rada, která projednává především novou dokumentaci školy, výroční a hodnotící zprávy. Nadále pracuje SRPDŠ. Pravidelně 2x ročně se scházejí důvěrníci tříd s vedením školy. Pracovala výchovná komise pro řešení nejzávažnějších výchovných problémů. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Přehled činnosti: 2x třídní schůzky 2x schůze výboru SRPDŠ 2x schůze školské rady 2x informační dny pro rodiče 2x den otevřených dveří 1x týdně konzultační hodiny vyučujících Spolupráce VP s rodiči Informační schůzky - každé poslední úterý v měsíci od konzultaci pro volbu povolání žáka využilo 18 rodičů - jednáno: s rodiči problémových žáků - 8x s Policií ČR - 2x s lékařem - 0x se soc. ref. - 6x Další činnost VP - návrh na vyšetření v PPP 6x

19 Škola pokračovala v dlouhodobé spolupráci s O.S. Semiramis sekce primární prevence sociálně patologických jevů. Činnost se týkala ročníků. Spolupráce bude pokračovat v dalším školním roce. Do problémového 8. ročníku byla ke spolupráci přizvána ing. Anna Richterová, lektorka mimoškolní výchovy a vzdělávání. Zaměřením její činnosti byla intervenční práce se třídou. h/ Stručná analýza školního roku Zhodnocení materiálně technického stavu školy ZŠ Panešova Již všechny třídy I. stupně mají v základním vybavení interaktivní tabuli s připojením k internetu a na školní server se zásobou interaktivních učebnic a dalšího výukového software. Učebny jsou vybaveny koberci, což umožňuje netradiční formy výuky a zároveň relaxaci žáků. Byla dokončena postupná výměna osvětlení na chodbách. Byly vyměněny podlahové krytiny v přízemí a ve vestibulu. Proběhla částečná obnova vybavení 1. oddělení ŠD - podlahové krytiny, stoly a židle. V důsledku zániku smluvní firmy neproběhla 2. etapa výměny oken a dveří, která měla mít za cíl zmenšit tepelné úniky. Akce byla posunuta na další rok. ZŠ Blahoslavova - Škola má dvě zrekonstruované počítačové učebny, bylo dokončeno osazování tříd interaktivními tabulemi, které jsou k dispozici pro výuku ve všech kmenových třídách i odborných učebnách /kromě VV a kuchyňky/. Byl zahájen přechod na gigovou síť (i v Panešově ulici). Bylo dokončeno budování výškařského sektoru. Byla dokončeno a škole předáno k užívání hřiště s umělým povrchem. Celkově Škola věnuje velkou pozornost nákupu výukového softwaru, obnově a doplnění učebnicového fondu, nákupu učebních pomůcek. (s využitím peněz z EU Šablony ) Byly aktualizovány nové internetové stránky školy (www.zspsovka.cz. Pokračovala úprava a úklid další části školního pozemku u příležitosti oslav Dne Země se rozšiřuje školní arboretum pro doplnění výuky přírodopisu a přírodovědy. Zhodnocení činnosti školy - Škola pokračovala v již tradičních zahraničních kontaktech /Slovensko Lučenec Polsko Chorzow u Katovic/

20 - Nově byla kontaktována a ke spolupráci přizvána škola z Chorvatska - Trpanje - Podpora rozvíjení estetických potřeb žáků: - tvořivými aktivitami / výtvarný kroužek / - vytváření estetického prostředí ve škole - návštěva kulturních akcí / koncerty, výstavy, představení, / - Pestrá nabídka aktivit žákům pro volný čas: ŠD + zájmové kroužky. - ŠD má tři oddělení, aby se vyhovělo zvýšenému zájmu o ŠD ze strany rodičů. - Dobrá kvalita služeb pro rodiče práce s VP, konzultační hodiny vyučujících, spolupráce TU s rodiči problémových žáků Nová cvičná kuchyňka

21 ch/ Hlavní úkoly pro školní rok /vzhledem k dlouhodobě nepříznivé finanční situaci zřizovatele přetrvává část úkolů z minulého období, škola zároveň přesouvá některé akce až do dalších let tato situace trvá již třetím rokem a) V oblasti vzdělávání - aktualizovat ŠVP na základě získaných zkušeností a podle požadovaných kritérií a nových požadavků MŠMT - rozvíjet dohodnutou spolupráci s partnerskými školami v oblasti vzdělávacích projektů, sportu, poznávacích pobytů - nadále zvyšovat kvalifikovanost učitelů a metodickou připravenost začínajících a nekvalifikovaných učitelů Školní výlet do Poděbrad - podporovat DVPP, se zaměřením na přípravu práce v ŠVP - udržet rozsah nabídky zájmové činnosti - podpora žáků s SPU - podpora žáků mimořádně nadaných - zvýšit podíl využívání výpočetní techniky v jiných předmětech

22 - dále rozvíjet činnost školní knihovny - zakončit projekt Šablony - uzavřít 4. etapu - proškolit učitele v používání vizualizéru a el. mikroskopu b) Materiální zabezpečení - využít prostředky z projektu Šablony pro lepší vybavení učebními pomůckami / s důrazem na vybavení 1. stupně/ - pokračovat v úklidu školního pozemku vlastními silami, pokračovat ve výsadbě arboreta - dokončit budování venkovního relaxačního prostoru pro děti na pozemku v Panešově ulici - z finančních důvodů byla akce odložena - provést svépomocí dokončovací práce okolo nového hřiště v Blahoslavově ulici - dokončit budování gigové sítě - provést výměnu nábytku v 9. třídě II. Hospodaření školy Způsob hospodaření: škola je příspěvkovou organizací Ekonomické služby zajišťuje firma MarS Teplice, rozbory vykazuje měsíčně. Povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývala ze zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č. 561/2004 Sb. k Nadále tuto zprávu školy nesestavují. Přehled o hospodaření ZŠ Mělník - Pšovka je však jako samostatná dokumentace k nahlédnutí u vedení školy.

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více