Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Martin Kružica ředitel školy"

Transkript

1 Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy

2 Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od Zařazení do sítě: IČO: Identifikátor: Z I. Činnost školy a/ Charakteristika školy ZŠ Mělník-Pšovka sídlí na adrese Blahoslavova č. 2461, Mělník. Zde má 5 kmenových tříd s ročníky 5 9. Odloučené pracoviště: ZŠ Panešova č. 1033, Mělník. Zde má 4 kmenové třídy s ročníky 1 4 a ŠD, která má 3 oddělení. Materiální zabezpečení výuky: Užitková plocha škol: m2 Čistá užitková plocha: m2 Počet žákovských míst: Teoretické vyučování: Počet učeben: 16 Z toho odborných: 6 - pracovna VV, vaření, FY-CH, 2x počítačová učebna, jazyková učebna Počet tělocvičen: 1 - rozměry nevyhovující Cvičná plocha je 71 m2, celková užitková plocha je 75 m2. Školní hřiště: celková užitková plocha m2 (hřiště na míčové hry s umělým povrchem bylo dokončeno s téměř ročním zpožděním, předáno k užívání ) K budově v Panešově ulici patří zahrada a volejbalové hřiště s umělým povrchem. Školní knihovna Skleník pro výuku PČ Školní jídelna v areálu budovy v Panešově ulici není součástí právního subjektu. Kabinet: fyziky + chemie, pro I. st., VV, PČ Služební byt: využívá učitelka školy

3 b/ Vzdělávací program školy Organizace výuky ve školním roce probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP ZŠ Mělník Pšovka, č.j.: 33/2007, poslední aktualizace - č.j.: 63/2012. Škola zahájila přípravu další aktualizace pro školní rok Od 1. ročníku vyučujeme jeden povinný cizí jazyk /Aj/. Volitelné předměty v 7. ročníku: Německý jazyk Historický seminář v 8. ročníku: Německý jazyk Komunikace v 9. ročníku: Německý jazyk Zdravý životní styl Zájmová činnost kroužky: dramatický 1. stupeň šikulové - 1. stupeň výtvarný 2. stupeň turistický vaření 1. stupeň kroužek Aj 2. stupeň tělovýchovný kroužek florbal 2. stupeň tělovýchovný kroužek malá kopaná 2. stupeň sportovní hry 1. stupeň tvorba školního časopisu hra na flétnu výtvarný kroužek Počet žáků: k školu navštěvovalo celkem 217 žáků (chlapců 111, dívek - 106) školní družinu navštěvovalo 80 žáků

4 Počet vyučovacích hodin podle vyučovacího plánu: 1. stupeň Ročník: Počet hodin: Učební plán počet hodin: I II III IV V stupeň Ročník: Počet hodin: Učební plán počet hodin: VI VII VIII IX Počet tříd: 9 Celkový počet žáků: 217 Počet žáků na třídu: 24,11 Počet žáků na učitele /přepočteno/: 14,652 Počet žáků se SPU: I. st.: 9 žáků II. st.: 15 žáků Celkem 24 žáků se zvýšeným normativem. ADN - probíhá individuálně v hodinách, dvě učitelky 1. stupně a vyučující ČJ na 2. stupni absolvovaly příslušná školení. Kontrolu žáků ve škole provádí PPP. Kontrolní vyšetření byla prováděna průběžně u všech žáků tak, aby byla aktuální a platná. Metodické orgány - I. st. metodické sdružení II. st. předmětové komise - jazyky, D - M, F, inf, Př, Ch, Z - výchovy

5 Žáci školy na lyžařském kurzu

6 c/ Pracovníci školy - personální zabezpečení provozu: Počet pracovníků celkem: 24 (+ 5 MD) Počet pedagogických pracovníků: 20 Ředitel školy: Mgr. Martin KRUŽICA / konkurz , jmenován od ve funkci ŘŠ od / Zástupce ředitele školy: Mgr. Monika ŠTAJNCOVÁ / jmenována od / Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Rybářová Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Zdenka Karlovcová Učitelka pověřená vedením samostatného pracoviště: Mgr. Renata Plodíková Třída: TU vyučující: Aprobace: Pl.zařazení: Úvazek: I. Plodíková Renata Mgr. NŠ 12/3 1,00 II. Veselá Hana Mgr. Z-M 12/1 1,00 III. Holečková Petra mat 11/1 1,00 IV. Simandlová Věra Mgr. NŠ 12/5 1,00 V. Kostelecký Vítězslav Mgr. M-F 12/3 1,00 VI. Černá Jindra Mgr. NJ-ČJ 12/2 0,55 VII. Karlovcová Zdeňka Mgr. ČJ-D 12/5 1,00 VIII. Říhová Jindřiška Mgr. OV-VV 12/3 0,77 IX. Šebestová Blanka Mgr. NŠ 12/3 1,00 Ostatní vyučující: Kružica Martin Mgr. Rj-D 13/4 1,00 Zemanová Lenka Mgr. M-Z 12/5 0,27 Filippová Václava ing. Ch 12/3 0,55 Štajncová Monika Mgr. NŠ 12/4 1,00 Hlinecká Petra Mgr. AJ-ČJ 12/1 1,00 Gabriš Rudolf mat 12/1 0,68 Večerka Pavel mat. 12/1 1,00 Školní družina: Hendrychová Gabriela ŠD 9/3 0,75 Svobodová Jitka ŠD 9/1 0,75 Bárová Nikol mat. 8/1 0,56

7 Ostatní pracovníci v pracovním poměru: 4 /přepočtených 4,00/ Jméno: F-ní zařazení: Pl. zařazení: Úvazek: Tomášková Marie admin. pracovnice 7/12 1,00 Staněk Zdeněk školník 6/12 1,00 Fialová Jarmila uklízečka 2/11 1,00 Pátková Dana uklízečka 2/11 1,00 DVPP - školní rok 2012/2013 1) Mgr. Kružica, Mgr. Štajncová, Mgr. Kostelecký, p. uč Večerka školení vedoucích pracovníkú k programu Bakaláři 2) všichni pedagogové - školení k programu Bakaláři Většina školení měla akreditaci MŠMT ČR. /+ průběžně akce pořádané okresními metodiky jednotlivých předmětů/ Studium při zaměstnání (kombinované) - celý školní rok Holečková Petra UK Praha 1. stupeň Gabriš Rudolf UJEP Ústí nad Labem - Př - Ch d/ Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Do 1. třídy bylo zapsáno 26 žáků. Ze spádových škol bylo zapsáno 12 žáků do 6. třídy. Do ŠD pro rok 2011/2012 bylo zapsáno 80 žáků. Umístění absolventů 9. třídy 21 žáků Střední školy: přijato 13 žáků Učiliště a odborná učiliště: přijati 8 žáci

8 e/ Údaje o výsledcích vzdělávání Ročník: Počet žáků: Pros. s vyzn.: Prospělo: Neprospělo: Celkem: Prospělo s vyznamenáním: 112 žáků = 52,1 % Prospělo: 100 žáků = 46,5 % Neprospělo: 3 žáků = 1,4 % Výchovná opatření: 2. st. z chování: 2 žáci 3. st. z chování: 0 žáků Celkem: 2 žáci = 1 % Pochvala: 91 žáků = 42,9% Celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: = průměr na žáka 60,18 z toho neomluvených: 50 = průměr na žáka 0,23 Kvalifikovanost učitelů: 71,20% Kvalifikovanost výuky: 62,50% Aprobovanost učitelů 63,10% Aprobovanost výuky: 61,50 %

9 f/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti Poslední inspekce se zaměřením na BOZP a ekonomiku byla v ZŠ Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461 provedena ve školním roce Výsledky poslední inspekce ČŠI viz inspekční zpráva. Zpráva je k dispozici v tištěné podobě u ŘŠ nebo v elektronické podobě na webových stránkách školy nebo ČŠI. Hlavní úkoly pro vedení školy vyplývající ze závěrů poslední inspekce byly splněny ve školním roce 2010/2011: a) ekonomie bez závad b) BOZP odstranit technické nedostatky (viz zpráva) Z hodin výtvarné výchovy

10 Cíle výchovy mimo vyučování g/ Školní a mimoškolní aktivity Mezi vlivy, které mohou výrazně ovlivňovat jedince a způsob hospodaření s volným časem, patří také školní prostředí. Racionální ovlivňování volného času by mělo být záměrné, propracované, dlouhodobé a mělo by vykazovat spojení s výchovným působením. Smysluplná kvalitní náplň volného času dětí a mládeže je také více než vhodným prostředkem prevence sociálně patologických jevů. V rámci mimoškolní činnosti by mělo docházet k vytváření bezpečného a kreativního prostředí pro rozvoj zájmů a specifických schopností jedince a zajištění jeho individuálních potřeb. Jejím posláním by měla být podpora vzájemné komunikace, podpora nápaditosti a plynulého začlenění do lidské společnosti. Obecné cíle výchovy mimo vyučování - Výchovně vzdělávací a sociální tendence - Zdravotní cíle zaměřené především na utváření zdravého životního stylu a pohybové aktivity - Prevence sociálně patologických jevů (bezdrogový způsob života, škodlivý vliv alkoholu a kouření, delikvence dětí a mladistvých, virtuální drogy, gambling, nebezpečí záškoláctví, prevence šikany, vandalismus, prvky rasismu a xenofobie, intolerance, rizikové okrajové skupiny a proudy aj.) - Utváření potřebných dovedností, postojů a návyků pro život - Zachování principu dobrovolnosti - Široká nabídka volnočasových aktivit - Zohlednění fyzického a mentálního věku i momentálního stavu - Orientace na sociální kontakt - Používání nových principů (výchova zážitkem, streetworkismus ) - Zájmové činnosti - Oživování místních tradic, podpora regionální historie - Spolupráce s ostatními volnočasovými subjekty - Vydávání vlastního periodika - Prezentace činnosti školy v regionálním i odborném tisku - Tvorba a podpora školních tradic - Přírodně ekologické aktivity - Estetické činnosti výtvarné, hudební, literární - Sportovní, pohybové a turistické činnosti - Aktivity související s dopravní výchovou

11 PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY šk. rok 2012/2013 Září - Slavnostní zahájení školního roku - Návštěva muzea Houby - 3. ročník - Prohlídka města exkurze - 4. ročník - Zahradní diskotéka akce ŠD k zahájení školního roku - Muzeum strašidel Praha 3. ročník - Terénní praktika Lhotka 2012 projektový týden - 2. stupeň (tentokrát ve spolupráci s partnerskou školou z Polska) - Vycházka do okolí školy poznáváme naše město ročník - Spaní ve škole 3. ročník Říjen - Přespolní běh okresní kolo ročník chlapci - Regionální školní florbalová liga chlapci - Drakiáda akce pro rodiče a děti ve spolupráci s modelářským klubem - Dýňové odpoledne akce ŠD pro rodiče a děti ŠD - Divadelní představení ročník - Návštěva partnerské školy ve slovenském Lučenci výběr žáků ZŠ - Celoškolní akce ve sběru starého papíru a víček - RŠFL chlapci ročník - Orion Cup florbal chlapci ročník oblastní kolo - Exkurze SOŠ Roudnice 9. ročník - Návštěva IPS 9. Ročník Listopad - IPS volba povolání 9. ročník - Městské muzeum exkurze 2. ročník - Přednáška studentů SPŠS pro žáky 9. ročníku - Beseda k OV občanské právo 9. ročník - Dopravní hřiště dopravní výchova 4. ročník - Muzeum Karla Zemana Praha výtvarná exkurze pro výtvarný kroužek - Divadelní představení Dobrodružství Toma Sawyera -3.,4.,5.,6. Ročník - Kouzelník v družině představení pro ŠD - SEMIRAMIS prevence soc. patol. jevů 6., 7., 8., 9. ročník - Začátek výuky plavání Ročník - Pedagogická rada, třídní schůzky - Svíčkárna Šestajovice exkurze ŠD - Prezentace středních škol a učilišť pro rodiče a žáky 9. ročníku

12 Činnost školní knihovny Prosinec - Vánoční charitativní akce Vánoční strom v Mounfieldu - Městské muzeum Betlémy ročník - Turnaj ve vybíjené ročník - Mikulášská nadílka 1. stupeň - Návštěva partnerské školy Lučenec Slovensko - Fotografování 1. stupeň - RŠFL florbal - Vánoční představení celoškolní akce pro žáky a rodiče - Muzeum Mělník 1. ročník - Vánoční vystoupení v Domově seniorů 1. stupeň - Exkurze v SPŠS projektový den 9. Ročník - Přednáška Občanské právo 9. ročník - Výroba vánočních dekorací akce ŠD pro žáky a jejich rodiče - Hudba kolem nás vánoční program pro 1. stupeň - Vánoční besídka 1. ročník - Turnaj v malé kopané 2. stupeň - Celoškolní vánoční vystoupení pro rodiče a přátele školy

13 Leden - RŠFL florbal chlapci - Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí žáky - Výtvarná soutěž Máme rádi zimu - Knihovna beseda o knížkách 1. stupeň - Pedagogická rada, ukončení 1. pololetí Únor - Lyžařský výcvikový kurz Vítkovice v Krkonoších - RŠFL chlapci - Zápis prvňáčků - Výlet ke krmelci 1. ročník - Fotografování ročenka 9. ročník - Spaní ve škole 1. ročník - Školní kolo Pythagoriády Březen - Planeta Země naučný pořad pro 2. stupeň - Semiramis prevence sociál. patolog. jevů ( ročník) - Návštěva muzea 1. ročník - Semiramis preventivní program ( ročník) - Zdobení perníčků akce 1. stupeň + rodiče - Výroba velikonočních vajíček z textilií ŠD + rodiče - Přátelský turnaj ve florbalu spolupráce se ZŠ Dolní Beřkovice - Knihovna beseda pro žáky 3. ročníku - Sběrová akce papír + víčka - Den učitelů - Okresní kolo Pythagoriády - Matematická soutěž Klokan Duben - Vybíjená oblastní kolo ( ročník chlapci) - Hudebně výchovný koncert pro 1. stupeň - Vybíjená oblastní kolo ( ročník dívky) - Cesta kolem světa zeměpisně- naučný pořad pro 1. stupeň (DDM) - Návštěva knihovny 1. ročník - Školení Bakaláři - Hudební pořad pro 2. stupeň O nástrojích trochu jinak - Klasifikační porada, třídní schůzky

14 - Den Země environmentální program (výsadba stromků) - Slet čarodějnic akce ŠD - Spaní ve škole 4. ročník - RŠFL - chlapci - Zahájení programu intervence pro žáky 8. ročníku (prevence soc. patol. jevů) - Návštěva knihovny 6.ročník - Olympiáda v AJ Květen - Den bezpečí a pořádku akce bezpečnostních složek pro 1. a 2. stupeň - Atletický čtyřboj - Plavecko-běžecký pohár okresní kolo - Návštěva partnerské školy v Lučenci (Slovensko) - Škola v přírodě Horní Vysoké ročník - Poznávací zájezd Londýn - Návštěva IPS 8. ročník - RŠFL finále - Zvířátka lidem akce ŠD - Plavecko běžecký pohár krajské kolo - Program inetrvence pro 8. ročník pokračování Červen - Sportovní soustředění na Slapech ročník - Den dětí akce pro 1. stupeň - Návštěva muzea 3. ročník - Florbal O pohár ZŠ Jungmannovy sady - Hudební pořad 1. stupeň - Střelecká olympiáda ročník - Dopravní hřiště 4. ročník - Testování žáků 5. a 9. ročníků - Výlet do Mšena 1. ročník - Výlet na Kokořín ročník - Fotografování celá škola - Přátelský sportovní turnaj žáků 2. stupně se ZŠ Sadská - Výlet do Lhotky 4. Ročník - Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení se žáky 9. ročníku

15 Činnost školní družiny - odpoledne s rodiči Sportovní úspěchy žáků ve školním roce 2012/2013 Přespolní běh soutěž šestičlenných družstev, okresní kolo pořadatel DDM Mělník 6.místo IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník Florbal oblastní kolo pořadatel DDM Mělník 3.místo IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník Florbal okresní kolo pořadatel DDM Mělník 4.místo chlapci 4. 5.ročník Florbal okresní kolo Pohár ČFBU pořadatel ČFBU 2.místo chlapci 1.stupeň ZŠ Malá kopaná okresní kolo O pohár ředitele ISŠT 5.místo IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník Vybíjená okresní kolo O pohár starosty města Mělník 4.místo kategorie 5. a 6.ročník Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2.místo kategorie 4. a 5.ročník chlapci

16 Vybíjená oblastní kolo Preventan Cup pořadatel DDM Mělník 2.místo kategorie 4. a 5.ročník dívky Florbal Regionální školní florbalová liga chlapci Mělnická divize pořadatel FBC Kralupy n Vltavou a ZŠ Pšovka Mělník v rámci grantu 3.místo - postup do čtvrtfinále 5. 9.ročník Florbal O putovní pohár ZŠ Jungmannovy sady 2.místo - chlapci + dívky ročník Plavecko běžecký pohár okresní kolo - pořadatel DDM Mělník 1.místo Matěj Semelka IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník postup na Středočeský kraj do Čelákovic 6.místo Miloslav Vilda IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník 8.místo Tereza Martynková III. kategorie dívky 6. a 7.ročník 3.místo Adam Vaněk III. kategorie chlapci 6. a 7.ročník postup na Středočeský kraj do Čelákovic 10.místo Vojtěch Richtr III. kategorie chlapci 6. a 7.ročník 5.místo Irena Plzáková II. kategorie dívky 4. a 5.ročník 3.místo Dominik Bambuch II. kategorie chlapci 4. a 5.ročník postup na Středočeský kraj do Čelákovic 4.místo Šimon Šnajdr II. kategorie chlapci 4. a 5.ročník 6.místo Radek Kvída II. kategorie chlapci 4. a 5.ročník Plavecko běžecký pohár krajské kolo - pořadatel DDM Čelákovice 13.místo Matěj Semelka IV. kategorie chlapci 8. a 9.ročník 15.místo Adam Vaněk III. kategorie chlapci 6. a 7.ročník 18.místo Dominik Bambuch II. kategorie chlapci 4. a 5.ročník Úspěchy žáků v předmětových olympiádách ve školním roce 2012/2013 Matematická soutěž Pythagoriáda okresní kolo - pořadatel DDM Mělník 17.místo - Karolína Stejskalová - V. kategorie Matematická soutěž Klokan okresní kolo - pořadatel DDM Mělník 3. místo Karolína Stejskalová - kategorie Klokánek 4. a 5.ročník 20. místo Irena Plzáková - kategorie Klokánek 4. a 5.ročník 24. místo Anežka Dušátková - kategorie Klokánek 4. a 5.ročník (701 zúčastněných)

17 Olympiáda z anglického jazyka okresní kolo - pořadatel DDM Kralupy nad Vltavou 5.místo Pavel Legner - kategorie I.A 7.ročník ZŠ Během celého roku: - zasedání školního žákovského parlamentu - sběr papíru a PET víček - pravidelná činnost školní knihovny - program dlouhodobé prevence - projekty Adopce na dálku, Zooadopce, Hipoterapie, Život dětem, Vánoční strom jsou součástí dlouhodobých aktivit, škola se do nich zapojuje již řadu let. Viz webové stránky školy. Žákovský parlament pracoval průběžně po celý rok, organizoval nejrůznější činnosti v době mimo výuku. Do těchto aktivit se zapojilo cca 65% žáků. Žáci se zúčastnili srovnávacích testů z ČJ, AJ a M v projektu Kalibro. Testy shodně potvrdily zlepšenou úroveň výuky matematiky a AJ, v důsledku zvýšení aprobovanosti výuky. Proběhla celoplošná generální zkouška ověřování výsledků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. V průběhu letních prázdnin 2013 uspořádala škola již dvanáctý letní stanový tábor na Vysočině nedaleko Jihlavy. Možnost rekreace na tomto táboře využilo 36 dětí především z naší školy. Škola končí s touto aktivitou vzhledem k legislativním a finančním problémům s ní spojených. Budeme k této aktivitě hledat vhodnou alternativu. Rozvíjí se průběžná spolupráce s partnerskou školou v Lučenci v SR. Proběhl výměnný pobyt žáků na Slovensku a společný lyžařský kurz v Nízkých Tatrách. Realizoval se 4. ročník projektu Společně o Vánocích, tentokrát na Mělníku. V září proběhla společná "terénní praktika" se školou v Chorzowě v Polsku. Akce proběhla nedaleko Mělníka na Kokořínsku. Akce byla oboustranně hodnocena jako velmi zdařilá a byl proto dohodnut další ročník. Proběhne v květnu Jarní termín byl vybrán jako vhodnější s ohledem na provozované sportovní a přírodovědné aktivity. I v tomto školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a žáka 1. a 2. stupně. Hodnocení bylo komplexní (aktivita ve škole, reprezentace školy v nejrůznějších akcích, chování ve škole a mimo školu, vztah ke spolužákům, učitelům a okolí. Žáci navrhli své kandidáty, hodnocení se účastnili zástupci tříd, učitelé, další zaměstnanci

18 školy). Ceny byly zajištěny ve spolupráci se sponzory příspěvky na školní výlet pro vybrané třídy, nákup školních pomůcek pro vítězné žáky. Třetím rokem pokračuje činnost školního časopisu, který vychází v počtu cca 70 kusů. Prodejem žákovský parlament financuje Zooadopci, částečně Adopci na dálku. Svoje sociální a solidární cítění žáci dále rozvíjeli v projektu Adopce na dálku, do kterého se škola zapojuje již jedenáctý rok. Žáci shromáždili dostatek peněz pro poslední rok vzdělávání Patrika Mubene z Ugandy. Žákovský parlament vybere další dítě pro projekt, ve kterém budeme pokračovat Škola se účastní devátým rokem projektu Zooadopce v ZOO Praha. Škola spolupracuje s MŠ Pod Vrchem a MŠ v Mlazicích. Jmenované aktivity chce škola rozvíjet i v dalších letech. Interní aktivity Spolupráce školy s rodiči Pravidelně se schází školská rada, která projednává především novou dokumentaci školy, výroční a hodnotící zprávy. Nadále pracuje SRPDŠ. Pravidelně 2x ročně se scházejí důvěrníci tříd s vedením školy. Pracovala výchovná komise pro řešení nejzávažnějších výchovných problémů. Spolupráce s rodiči je velmi dobrá. Přehled činnosti: 2x třídní schůzky 2x schůze výboru SRPDŠ 2x schůze školské rady 2x informační dny pro rodiče 2x den otevřených dveří 1x týdně konzultační hodiny vyučujících Spolupráce VP s rodiči Informační schůzky - každé poslední úterý v měsíci od konzultaci pro volbu povolání žáka využilo 18 rodičů - jednáno: s rodiči problémových žáků - 8x s Policií ČR - 2x s lékařem - 0x se soc. ref. - 6x Další činnost VP - návrh na vyšetření v PPP 6x

19 Škola pokračovala v dlouhodobé spolupráci s O.S. Semiramis sekce primární prevence sociálně patologických jevů. Činnost se týkala ročníků. Spolupráce bude pokračovat v dalším školním roce. Do problémového 8. ročníku byla ke spolupráci přizvána ing. Anna Richterová, lektorka mimoškolní výchovy a vzdělávání. Zaměřením její činnosti byla intervenční práce se třídou. h/ Stručná analýza školního roku Zhodnocení materiálně technického stavu školy ZŠ Panešova Již všechny třídy I. stupně mají v základním vybavení interaktivní tabuli s připojením k internetu a na školní server se zásobou interaktivních učebnic a dalšího výukového software. Učebny jsou vybaveny koberci, což umožňuje netradiční formy výuky a zároveň relaxaci žáků. Byla dokončena postupná výměna osvětlení na chodbách. Byly vyměněny podlahové krytiny v přízemí a ve vestibulu. Proběhla částečná obnova vybavení 1. oddělení ŠD - podlahové krytiny, stoly a židle. V důsledku zániku smluvní firmy neproběhla 2. etapa výměny oken a dveří, která měla mít za cíl zmenšit tepelné úniky. Akce byla posunuta na další rok. ZŠ Blahoslavova - Škola má dvě zrekonstruované počítačové učebny, bylo dokončeno osazování tříd interaktivními tabulemi, které jsou k dispozici pro výuku ve všech kmenových třídách i odborných učebnách /kromě VV a kuchyňky/. Byl zahájen přechod na gigovou síť (i v Panešově ulici). Bylo dokončeno budování výškařského sektoru. Byla dokončeno a škole předáno k užívání hřiště s umělým povrchem. Celkově Škola věnuje velkou pozornost nákupu výukového softwaru, obnově a doplnění učebnicového fondu, nákupu učebních pomůcek. (s využitím peněz z EU Šablony ) Byly aktualizovány nové internetové stránky školy (www.zspsovka.cz. Pokračovala úprava a úklid další části školního pozemku u příležitosti oslav Dne Země se rozšiřuje školní arboretum pro doplnění výuky přírodopisu a přírodovědy. Zhodnocení činnosti školy - Škola pokračovala v již tradičních zahraničních kontaktech /Slovensko Lučenec Polsko Chorzow u Katovic/

20 - Nově byla kontaktována a ke spolupráci přizvána škola z Chorvatska - Trpanje - Podpora rozvíjení estetických potřeb žáků: - tvořivými aktivitami / výtvarný kroužek / - vytváření estetického prostředí ve škole - návštěva kulturních akcí / koncerty, výstavy, představení, / - Pestrá nabídka aktivit žákům pro volný čas: ŠD + zájmové kroužky. - ŠD má tři oddělení, aby se vyhovělo zvýšenému zájmu o ŠD ze strany rodičů. - Dobrá kvalita služeb pro rodiče práce s VP, konzultační hodiny vyučujících, spolupráce TU s rodiči problémových žáků Nová cvičná kuchyňka

21 ch/ Hlavní úkoly pro školní rok /vzhledem k dlouhodobě nepříznivé finanční situaci zřizovatele přetrvává část úkolů z minulého období, škola zároveň přesouvá některé akce až do dalších let tato situace trvá již třetím rokem a) V oblasti vzdělávání - aktualizovat ŠVP na základě získaných zkušeností a podle požadovaných kritérií a nových požadavků MŠMT - rozvíjet dohodnutou spolupráci s partnerskými školami v oblasti vzdělávacích projektů, sportu, poznávacích pobytů - nadále zvyšovat kvalifikovanost učitelů a metodickou připravenost začínajících a nekvalifikovaných učitelů Školní výlet do Poděbrad - podporovat DVPP, se zaměřením na přípravu práce v ŠVP - udržet rozsah nabídky zájmové činnosti - podpora žáků s SPU - podpora žáků mimořádně nadaných - zvýšit podíl využívání výpočetní techniky v jiných předmětech

22 - dále rozvíjet činnost školní knihovny - zakončit projekt Šablony - uzavřít 4. etapu - proškolit učitele v používání vizualizéru a el. mikroskopu b) Materiální zabezpečení - využít prostředky z projektu Šablony pro lepší vybavení učebními pomůckami / s důrazem na vybavení 1. stupně/ - pokračovat v úklidu školního pozemku vlastními silami, pokračovat ve výsadbě arboreta - dokončit budování venkovního relaxačního prostoru pro děti na pozemku v Panešově ulici - z finančních důvodů byla akce odložena - provést svépomocí dokončovací práce okolo nového hřiště v Blahoslavově ulici - dokončit budování gigové sítě - provést výměnu nábytku v 9. třídě II. Hospodaření školy Způsob hospodaření: škola je příspěvkovou organizací Ekonomické služby zajišťuje firma MarS Teplice, rozbory vykazuje měsíčně. Povinnost sestavovat tuto zprávu vyplývala ze zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, který byl zrušen školským zákonem č. 561/2004 Sb. k Nadále tuto zprávu školy nesestavují. Přehled o hospodaření ZŠ Mělník - Pšovka je však jako samostatná dokumentace k nahlédnutí u vedení školy.

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy a) základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě název školy: ZŠ

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: Den Země výsadba školního arboreta Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2009 2010 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993 Zařazení

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: Den Země výsadba školního arboreta Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2010 2011 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993 Zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy a) základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě název školy: ZŠ

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Ze školních akcí: sportovní soustředění V. a VI. ročníku na Slapech Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2008 2009 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a / školní rok 2015-2016 / ZŠ Mělník Pšovka je zapsaná v obch. rejstříku vedeném v rejstříku soudu v Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více