D O D A V A T E L z a ř í z E N í P R O o c h R A N u O V z d u š í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O D A V A T E L z a ř í z E N í P R O o c h R A N u O V z d u š í"

Transkript

1 P R O F I L S P O L E Č N O S T I D O D A V A T E L z a ř í z E N í P R O o c h R A N u O V z d u š í

2 P Ř E D S T A V E N Í S P O L E Č N O S T I Vážení obchodní přátelé, Ing. Miloslav Šváb generální ředitel a místopředseda představenstva dostává se Vám do rukou prezentace firmy ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člena skupiny ZVVZ. Firma ZVVZ-Enven Engineering progresivně postupuje ve svém vývoji k vytvoření silného moderního inženýringu s cílem stát se jedním z klíčových evropských dodavatelů v ekologickém strojírenství. I přes nepříznivé období světové recese v roce 2008 až 2010 se firma dynamicky rozvíjí a díky zajímavému dodavatelskému produktu, směrovanému k ochraně ovzduší, má předpoklad a dobrou perspektivu rozvoje i do budoucna. V souvislosti s tímto profesním zaměřením společnost pokračuje v dodávkách zařízení na čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení na dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, silničních tunelů a metra. Zvláštní prioritu dostává oblast projektů a dodávek vzduchotechniky pro jadernou enrgetiku. Již dnes připravujeme personál pro budoucí dodávky do plánovaných energetických zdrojů JE v ČR a zahraničí. Pokles a výkyvy zakázkové náplně v technických útvarech vyplňujeme intenzivní přípravou technických řešení spaloven komunálního odpadu a technologií na odsiřování plynů suchou a polosuchou metodou. Tyto oblasti projektů a dodávek pro nás budou dalším stěžejním dodavatelským programem v nadcházejících letech. Do dnešního dne jsme zrealizovali dodávky stovek zařízení v České republice a v zahraničí. Dodávky zařízení našeho programu najdete ve všech provozech cementáren, hutí, tepláren, spaloven, tepelných i jaderných elektráren, v dolech a v dalších technologiích. Firma intenzivně rozvíjí své dceřiné společnosti v Rusku (Moskva), na Ukrajině, v Kazachstánu a obchodní zastoupení v Rusku (Jekatěrinburg), Bulharsku, Polsku, Srbsku, v Pobaltí a nově i v Indii. Vědomi si důležitosti ochrany životního prostředí preferujeme aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Stálým udržováním a zlepšováním integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu podle norem ISO 9001 a ISO chceme docílit efektivního a aktivního chování při řešení obchodních problémů a dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí. Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, produktů a služeb na životní prostředí a preventivně předcházíme havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Zajišťujeme pravidelné vzdělávání a školení našich zaměstnanců tak, aby získali nezbytné schopnosti, znalosti a zkušenosti pro podávání nejvyšší úrovně služeb a aby měli dobré povědomí o ochraně životního prostředí. Naším cílem je být stálým a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, poskytované produkty a služby neustále inovovat a vnášet do nich nové myšlenky a moderní technologie. Jsme připraveni s Vámi řešit veškeré otázky a problémy spojené s čištěním plynů odcházejících od Vašich technologických zdrojů a s dalším navazujícím zařízením. Nabízíme Vám pomoc při zhotovení technických studií až po realizační projekty, dodávky a realizaci na klíč kompletních zařízení našeho dodavatelského programu a v neposlední řadě veškeré servisní služby, kdy my převezmeme Vaše zařízení do naší péče. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

3 O B c h O D N Í S T R A T E G I E Firma ZVVZ-Enven Engineering, a.s. poskytuje zákazníkovi veškeré služby k zajištění jeho potřeb od technických studií, pomocí a předprojektových studií, až po realizační projekty a kompletní dodávku zařízení na klíč. Zákazníkům, kteří mají zájem pouze o dodávky jednotlivých výrobků může nabídnout kusové dodávky s tím, že poskytne odborný dozor při montáži, či vlastní montáž, a uvede zařízení do provozu. O R G A N I Z A Č N Í S T r u K T u r A ZVVZ-Enven Engineering, a.s. pracuje formou inženýringu. Svými kmenovými zaměstnanci zajišťuje zpracování projektové a dílenské dokumentace, nabídkovou činnost a obchodní realizaci dodávek, montážní dozor a uvádění zařízení do provozu a veškeré technické a servisní služby. Marketing, akviziční činnost a montáž dodaného zařízení zajišťuje převážně svými vlastními silami, ale z části také smluvními obchodními partnery.

4 R E A L I Z A C E D O D Á V E K N A K L Í Č Zahrnují komplexní služby zákazníkovi od projektu pro stavební povolení až do předání zařízení zákazníkovi do trvalého provozu: - Realizace odlučovacích a odprašovacích zařízení - Realizace odsiřovacího zařízení suché a polosuché metody - Realizace zařízení k zachytávání ostatních škodlivých plynných látek - Realizace zařízení klimatizace a větrání - Realizace filtroventilačních zařízení - Realizace vzduchotechnických zařízení pro jaderné elektrárny - Realizace stacionární přepravy sypkých materiálů - Generální opravy starších elektrických odlučovačů - Kompletní výměna (modernizace) vnitřních dílů elektrických odlučovačů - Přestavby elektrických odlučovačů na látkové filtry pulse jet - Oprava poškozených dílů - Modernizace řídících systémů napájení - Generální opravy starších látkových filtrů - Modernizace starších látkových filtrů na systém pulse jet - Oprava poškozených dílů - Dodávky a montáž systému ochrany a zabezpečení el. odlučovačů - Opravy a dlouhodobý servis D O D A V A T E L S K Ý P R O G R A M - N A Š E K N O W - H O W Jednotlivé výrobky se dodávají v rámci vlastních projektů a dodávek na klíč i jako kusové dodávky: - Látkové filtry pulse-jet ventilační - Patronové filtry pulse-jet - Látkové filtry pulse-jet on-line - Látkové filtry pulse-jet off-line - Látkové filtry pulse-jet pro výbušné prostředí - Mechanické odlučovače - Elektrické odlučovače kompaktní - Elektrické odlučovače modulové - Elektrické odlučovače pro střední a větší zdroje znečištění - Pračky a reaktory k zachytávání škodlivých plynných látek - Výměníky tepla - Stacionární přeprava sypkých materiálů - Filtroventilační stanice pro jaderné elektrárny - Filtroventilační stanice pro kryty ochrany obyvatelstva I N Ž E N Ý R S K É S L U Ž B Y V rámci svých obchodních aktivit poskytujeme tyto inženýrské služby: - Konzultační a poradenská činnost - Optimalizace vzduchotechnických systémů, včetně optimalizace odprašovacích zařízení - Matematické modelování proudění (tzv. CFD modelování) - Vypracování projektů pro stavební povolení a realizaci - Vývoj nových výrobků a technických řešení - Komplexní servisní služby - Diagnostika odprašovacích zřízení

5 O B L A S T I U P L A T N Ě N Í Hlavním dodavatelským programem společnosti ZVVZ-Enven Engineering jsou komplexní dodávky zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra. Tato zařízení se uplatňují v následujících oblastech: A. Čištění kouřových a technologických plynů, pneudoprava - Těžba a zpracování kamene, vápence a uhlí - Zpracování železných a neželezných rud - Cukrovary a potravinářský průmysl - Keramický a sklářský průmysl - Obalovny živičných směsí - Cementárny a vápenky - Slévárny a kuplovny - Teplárny a kotelny - Spalovny odpadů - Výroba papíru - Výroba hnojiv - Energetika - Koksovny - Sklárny B. Klimatizace a větrání - Jaderné elektrárny - Průmyslové objekty - Objekty občanské vybavenosti - Obytné budovy C. Větrání - Doly - Tunely - Metro D. Filtroventilace - Objekty pro ochranu obyvatelstva - Objekty jaderných elektráren - Objekty Ministerstva obrany P R A V I D L A A Z Á S A D Y S P O L E Č N O S T I - Vysoká kvalita odborného řešení a realizace všech dodávek - Návrh optimálních řešení s ohledem na cenu a rychlost dodávky - Využívání nejnovějších poznatků v oboru a vývoj vlastních zařízení - Pružná reakce na potřeby zákazníka a legislativní změny - Využití nejlepší dostupné technologie (BAT) - Maximální využití výpočetní techniky - Předávání průvodní technické dokumentace v digitální formě - Důsledné uplatňování projektového managementu - Spolupráce s ověřenými výrobci a subdodavateli - Důsledná kontrola výroby a montáže - Dodržování plánovaných termínů dodávek - Dodržování bezpečnosti práce

6 Z A h r A N I Č N Í Z A S T O U P E N Í Dceřiné společnosti a organizační složky - OOO ZVVZ M, Moskva, Ruská federace - OOO ZVVZ Ukraina, Dněpropetrovsk, Ukrajina - TOO ZVVZ Enven Engineering, Pavlodar, Kazachstán - ZVVZ Enven Engineering, a.s. organizační složka, Košice, Slovensko - EVECO Praha s.r.o., Česká republika Obchodní zastoupení - Eastern Enviro Care Pvt. Ltd., Kalkata, Západní Bengálsko, Indie - Polimex-Mostostal S.A. ZREW, Varšava, Polsko - SIA SVS, Riga, Lotyšsko - Portlif Grupp OÜ, Kohtla-Järve, Estonsko - SVECOM A.D., Bělehrad, Srbsko - ZVVZ A.D., Varna, Bulharsko P Ř E D S T A V E N S T V O Z V V Z - E n v e n E n g i n e e r i n g, a. s. ( ) Předseda: Místopředseda: Člen: Bc. Lukáš Vlašaný Ing. Miloslav Šváb Ing. Pavel Mařík M A N A G E M E N T Z V V Z - E n v e n E n g i n e e r i n g, a. s. ( ) Generální ředitel: Ekonomický ředitel: Obchodní ředitel: Ing. Miloslav Šváb Ing. Jan Losos Ing. Petr Miler Z Á K L A D N Í E K O N O M I C K É A P E R S O N Á L N Í U K A Z A T E L E ( ) Ukazatel Realizované tržby 878,2 mil. Kč mil. Kč 993,9 mil. Kč Průměrný stav zaměstnanců T R Ž B Y P O D L E T E R I T O R I Í ( ) T R Ž B Y P O D L E S O R T I M E N T U ( ) 6% 3% 3% 2% 3% 8% 3% 2% 1% 11% 6% Česká republika Kazachstán Rumunsko Slovensko Rusko Ukrajina Bělorusko Ostatní 11% Elektrické odlučovače Látkové filtry Montážní služby Ostatní LVZ - lehká vzduchotechnika Díly potrubí, kouřovody Pneumatická doprava prachu 67% 22% 53%

7 V Y B R A N É Z A K Á Z K Y ( ) A. TUZEMSKO VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II komplexní obnova ETU II, dodávka a montáž elektrických odlučovačů včetně instalace kouřových, vzduchových a recirkulačních ventilátorů pro bloky B23 a B24 (I. etapa), ( ) Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Trmice dodávka pneumatické dopravy od kotle K5 až K8, výstavba sila popílku, generální oprava elektrického odlučovače EKK pro kotel K7 (2007) ČKD PRAHA DIZ, a.s., Teplárna Tábor dodávka elektrického odlučovače EKK a pneumatické dopravy popílku pro kotel K7, (2007) Elektrárna Opatovice, a.s. oprava elektrického odlučovače pro kotel č.6, (2007) SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., Lovochemie a.s. oprava elektrického odlučovače EKG uhelných kotlů K4 a K5, (2007) ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice dodávka dílů a oprava elektrického odlučovače pro kotel K1 (2007) ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice rekonstrukce a oprava elektrických odlučovačů, pneumatické dopravy, kouřových a vzduchových ventilátorů pro bloky VB2 a VB3, ( ) Arcelor Mittal Ostrava, a.s. generální oprava elektrického odlučovače spékacího pásu č. 4 a pasu č. 5 odsunových cest JRH Aglomerace, ( ) Českomoravský cement, a.s., Cementárna Mokrá dodávka látkového filtru pro odprašování vertikálního mlýna, (2008) D 5, akciová společnost, Třinec, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. rekonstrukce elektrického odlučovače na aglomeraci č. 1, (2008) Lafarge Cement, a.s., Cementárna Čížkovice výměna vstupního potrubí stabilizátoru (2008) UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov rekonstrukce vnitřních částí elektrických odlučovačů včetně elektrických napájení a řízení pro bloky K15, K16, K18, K19 a K20, ( ) ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov dodávka vnitřních částí elektrického odlučovače pro blok K4, (2009) DALKIA Česká republika, a.s., Teplárna Přerov oprava elektrického odlučovače a pneumatické dopravy popílku EKG za kotlem K4, (2009) Českomoravský cement a.s., Mokrá dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení mlýnu strusky a cementu, a chlorového by-passu rotační pece č.2, (2009) LUWEX, a.s., Plzeňská teplárenská a.s. dodávka elektrického odlučovače EKG pro kotel na biomasu, (2009) Arcelor Mittal Ostrava, a.s. dodávka filtru EFP pro odprášení pracoviště pálení slitků, (2009) B. ZAHRANIČÍ OOO ZVVZ M, OAO Belgorodskij Cement dodávka zařízení elektrického odlučovače EKG pro rotační pec č. 7, Rusko, (2007) OOO ZVVZ M, OAO Katavskij Cement dodávka elektrického odlučovače EKK včetně stabilizátoru SKA za rotační pec č.1, Rusko, (2007) PSP Engineering, a.s., Cementárna Astana dodávky látkových filtrů EFP a EFV, elektrických odlučovačů a stabilizátorů, Kazachstán, ( ) INEKON POWER, a.s., niklový závod Cmdte Ernesto Che Guevara dodávka látkového filtru FTS a pneumatické dopravy vč. el. části a řízení, rekonstrukce elektrofiltru č. 9 niklového závodu, Kuba, ( ) Povážská cementáreň, a.s., Ladce dodávka látkových filtrů EFP pro odprašovací zařízení třídícího okruhu, válcového lisu, přesypů, dopravních cest a pasů, Slovensko, (2007) ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom - rekonstrukce elektrického odlučovače EKF kotle č.6, Slovensko, (2007) Skanska Technológie a.s., U.S. Steel s.r.o. oprava el. odlučovače EKG konce spékacího pásu č.4, Slovensko, (2007) AE & E CZ, s.r.o., South Nyirseg Bioenergy Plant dodávka elektrického odlučovače, Maďarsko, (2008) Chemoprojekt, a.s., HAK AZOT NOVOMOSKOVSK dodávka potrubí, Rusko, (2008) AO Jenakijevskij Metallurgičeskij Zavod dodávka dvou elektrických odlučovačů EKH a dvou ventilátorů RSM pro vysokou pec č. 3 a dopravní cesty, Ukrajina, (2008) Kronospan GmbH, Bischweier dodávka a montáž elektrického odlučovače EKG za sušárnou a kotlem spalující dřevní štěpku, Německo, (2008) Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárna Vojany oprava elektrických odlučovačů EKG bloku č.2, Slovensko, (2009) KRONOSPAN, Brašov a Sebeš dodávka elektrických odlučovačů EKK pro odlučování znečišťujících látek od sušárny a kotle dřevních třísek, Rumunsko, (2009)

8 AE&E CZ s.r.o., South Nyírség, Debrecen dodávka elektrického odlučovače EKK pro spalovnu dřevních štěpků, Maďarsko, (2009) AO TNK Kazchrom, Aksuskij závod ferosplavov, Pavlodar dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení spékacích a ochlazovacího pasů, Kazachstán, (2009) TOO BI Cement, Sofievka dodávka látkových filtrů EFV a EFP pro odprášení kompletní cementárny, Kazachstán, (2009) OJSC Volin Cement, Dyckerhoff, Zdolbuniv dodávka látkového filtru EFP pro odprášení chladiče slinku, Ukrajina, (2009) EVRAZ, NTMK Nizhniy Tagil Iron & Steel Works, Nizhniy Tagil dodávka látkového filtru EFP pro odprášení pánvové pece, Rusko, (2009) OAO Sucholozskcement, Dyckerhoff, Suchoj Log dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení chladiče a dopravy slinku, Rusko, (2009) OJSC Krasnoselskstroymaterialy, Krasnoselsk dodávka látkového filtru EFP pro odprášení vápenné pece, Bělorusko, (2009) LAFARGE CEMENT, Uralcement plant, Korkino dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení cementového mlýna, Rusko, (2009) Slovenské elektrárne, a.s., JE Mochovce dodávka klimatizačních jednotek pro rozvodny, blokové dozorny, operační místnost, atd., Slovensko, (2009) C. AKTUÁLNÍ PROJEKTY VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II komplexní obnova ETU II, dodávka a montáž elektrických odlučovačů včetně instalace kouřových, vzduchových a recirkulačních ventilátorů pro bloky B21 a B22 (II. etapa) VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ a.s., Elektrárna Ledvice nový zdroj 660 MWe, dodávka a montáž elektrického odlučovače EKK, vstupních a výstupních kouřovodů a pneumatické dopravy popílku Arcelor Mittal Ostrava, a.s. modernizace odprašovacího systému aglomerace Sever, dodávky a montáž potrubí, nosných konstrukcí, ventilátorů RSB, kompresorové stanice a tlumičů hluku Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárna Vojany oprava elektrostatických odlučovačů bloku č.1, Slovensko DIZ Bohemia s.r.o., Pražské služby a.s., Teplárna Malešice oprava elektrického odlučovače OAO Aluminij Kazachstana dodávka elektrického odlučovače EKG pro pec spékání, Kazachstán TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. odprášení koksové strany PS 16 GO KB 12, dodávka látkových filtrů EFP ThyssenKrupp Xervon Energy GmbH, Niedrauer Mühle GmbH Kreuzau dodávka elektrického odlučovače EKF za kotel spalující brikety z lignitu, Německo VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov komplexní obnova EPR, dodávka a montáž elektrických odlučovačů pro bloky C, D a E

9 Ventilační zařízení v jaderné elektrárně Odprašení ferožlabů v huti Klimatizační zařízení Odprášení tepelné elektrárny

10 Sídlo společnosti: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Sažinova Milevsko Tel.: * Fax: GPS: ,2 N; ,7 E Pracoviště Praha: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Počernická Praha 10 Tel.: Fax: GPS: ,5 N; ,8 E DIALOG 2010

Schéma holdingu ZVVZ GROUP

Schéma holdingu ZVVZ GROUP Profil společnosti Schéma holdingu ZVVZ GROUP ZVVZ GROUP, a.s. IČ: 281 28 494 ZK: 800 mil. Kč IČ: 256 96 882 ZK: 200 mil. Kč ZVVZ MACHINERY, a.s. IČ: 281 27 625 ZK: 180 mil. Kč ZVVZ a.s. IČ: 000 09 041

Více

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Finální dodavatel zařízení pro jaderné elektrárny

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Finální dodavatel zařízení pro jaderné elektrárny ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Finální dodavatel zařízení pro jaderné elektrárny Sídlo společnosti: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Sažinova 1339 CZ 399 01 Milevsko Tel.: +420 382 551 111 Fax: +420 382 522

Více

RAYMAN spol. s r. o. Kladno. Firemní prezentace

RAYMAN spol. s r. o. Kladno. Firemní prezentace RAYMAN spol. s r. o. Kladno Firemní prezentace Tradice a historie Firma navazuje na podnikatelskou tradici p. Václava Raymana (*1891 - +1966), zámečnického mistra z Kladna V r. 1919 založena zámečnická

Více

Profil společnosti 2010 ENERGO

Profil společnosti 2010 ENERGO Profil společnosti 2010 ENERGO Schéma ENERGO ZVVZ Group ZVVZ Group je založena na mnohaleté tradici ucelených systémů pro větrání, odlučování a filtraci vzduchu a likvidaci škodlivin. Využíváme know-how,

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Profil společnosti 08. www.zvvz.cz

Profil společnosti 08. www.zvvz.cz Profil společnosti 08 www.zvvz.cz ZVVZ GROUP V roce 2007 pod křídly ZVVZ a.s. vznikla podnikatelská skupina ZVVZ GROUP. Skupina ZVVZ GROUP je uskupení firem v rámci něhož podnikají divize mateřské společnosti

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013

Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013 Informace k dotačnímu programu OP ŽP pro podnikatele Otevřené a připravované výzvy červenec - srpen 2013, Konzultant KAZUIST, spol. s r.o. Husova 401, 739 61 Třinec IČ: 44743432 Zpracovala: Ilona Ostruszková

Více

HK ENGINEERING CHRUDIM

HK ENGINEERING CHRUDIM HK ENGINEERING CHRUDIM InÏen ring Dodávky Obchod Konzultace Generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků a průmyslových zařízení Technologie pro životní prostředí Ekologizace průmyslových

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl EGEM s.r.o. je inženýrsko dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, ruk e, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý

Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí. Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý Komínové nástavce Energetický průmysl a Životní prostředí Autoři projektu: Jakub Domitra, Ivo Veselý O čem náš projekt je? Ostrava v zimě - Foto z roku 2012 Situace v EU a světě Růst ceny za vytápění každý

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R

V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R F I R E M N Í P R O F I L Kdo jsme 2 Společnost ARMATURY Group a. s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur a dodavatelem čerpadel a hutního

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Výroční zpráva 07. www.zvvz.cz

Výroční zpráva 07. www.zvvz.cz Výroční zpráva 07 www.zvvz.cz obsah www.zvvz.cz úvodní slovo 2 základní údaje 3 předmět podnikání 3 hlavní akcionáři k 27. 06. 2007 3 orgány společnosti 4 struktura ZVVZ a.s. k 31. 12. 2007 4 divize ZVVZ

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010 URČENO K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Překlad anglického originálu TZ EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 15. 4. Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes zveřejnila své provozní výsledky za 1. čtvrtletní

Více

Oblasti dodávek AURA a.s.

Oblasti dodávek AURA a.s. Oblasti dodávek AURA a.s. Leader na trhu vibrační diagnostiky Technická diagnostika Řídící systémy Dálková správa Stručný přehled činností akciové společnosti AURA, který držíte v rukou, má za cíl představit

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT DF LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

Jsou schopny české firmy dodat moderní spalovnu? Konsorcium W2E říká: Ano!

Jsou schopny české firmy dodat moderní spalovnu? Konsorcium W2E říká: Ano! 74 Jsou schopny české firmy dodat moderní spalovnu? Konsorcium W2E říká: Ano! Na tomto se shodli v rámci našeho setkání všichni zástupci konsorcia W2E ( Waste- to-energy, dále Konsorcium) pro výstavbu

Více

Kompletní dodávky na klíč. Zajištění financování formou exportního úvěru

Kompletní dodávky na klíč. Zajištění financování formou exportního úvěru Technologická zařízení pro dopravu a zpracování sypkých materiálů Kompletní dodávky na klíč Zajištění financování formou exportního úvěru ENVIRMINE spol. s r.o. Žerotínova 1099/21 702 00 Ostrava www.envirmine.cz

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

PROGRESIVNÍ ZPŮSOB PNEUMATICKÉ DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ ZE SIL A Z VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ

PROGRESIVNÍ ZPŮSOB PNEUMATICKÉ DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ ZE SIL A Z VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ 1 PROGRESIVNÍ ZPŮSOB PNEUMATICKÉ DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ ZE SIL A Z VÝSYPEK TKANINOVÝCH FILTRŮ A ELEKTROODLUČOVAČŮ Ing. Petr Rayman, RAYMAN spol. s r. o. Kladno 1. Úvod V oboru pneumatické dopravy práškových

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE Zkušenosti s podnikáním v Rusku Obsah příspěvku: 1.Představení společnosti Niersberger 2.Proč obchodovat v Rusku 3.Založení společnosti 4.Pracovní síla 5.Stavební trh 1.

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s. Česká republika ARMATURY Group a.s. Provozovna a vedení společnosti Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov tel.: +420/553 680 111 fax: +420/553 680 333 e-mail: agroup@agroup.cz Provozovna a sídlo společnosti

Více

DSD REFERENČNÍ LIST NÁŠ DÍK PATŘÍ VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

DSD REFERENČNÍ LIST NÁŠ DÍK PATŘÍ VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM DSD REFERENČNÍ LIST JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY DLOUHODOBÁ PARTNERSTVÍ SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI ZAKÁZKY PO CELÉM SVĚTĚ NÁŠ DÍK PATŘÍ VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM 2013» Vertikální šnekový dopravník vel.

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Základní identifikační údaje Křiţíkova 68a, 612 00 Brno Česká republika Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. 5. 1992 IČ: 46347267 DIČ: CZ46347267 Telefon: +420 532 045

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

ODSI OVÁNÍ SPALIN V ELEKTRÁRNÁCH SKUPINY âez

ODSI OVÁNÍ SPALIN V ELEKTRÁRNÁCH SKUPINY âez ODSI OVÁNÍ SPALIN V ELEKTRÁRNÁCH SKUPINY âez www.cez.cz Horké kouřovody Hot flue gas conduits Soustřeďujeme se na priority, které jsme si stanovili v souladu s podnikatelskou koncepcí, strategickými cíli

Více

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností Havarijní služba 1 Rozsah poskytovaných činností 2 Hlášení havarijních stavů 3 Charakteristika produktu 4 Certifikáty společnosti 5 Zákazníci 6 Reference Havarijní služba Poskytování Havarijní služby

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí 1. Stručný popis technologického celku Technologie na zpracování dřevní piliny nebo mikro štěpky se skládá ze tří funkčních celku. Prvním celkem je příprava materiálu před sušením. Ta má za úkol ze vstupní

Více

Představení firem NIERSBERGER. Instalujeme inteligentní řešení

Představení firem NIERSBERGER. Instalujeme inteligentní řešení Představení firem NIERSBERGER Instalujeme inteligentní řešení Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám představit firmy Niersberger Instalace, s.r.o., Niersberger Slovakia, s.r.o. a Niersberger Rus,

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o.

ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9. »lenovè ALME. CS PROEKOS, spol. s r.o. ALME ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ 9 Ing. Jindřich Marek AXIA Dolní Třešňovec 30/IV 563 01 Lanškroun Tel.: 0467 / 524 502 mï enì emisì Fax: 0467 / 523 970 e-mail: info@axialan.cz

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2 ROČNÍK XXII ŘÍJEN A LISTOPAD 2012 ČÁSTKA 10 a 11 OBSAH JEDNACÍ ŘÁD 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2 NÁRODNÍ PROGRAM MONITOROVÁNÍ 2. Národní program monitorování

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENČNÍ ZAKÁZKY

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENČNÍ ZAKÁZKY CIAS HOLDING a.s. - CIAS CIAS HOLDING a.s. je vrcholovým subjektem skupiny CIAS skupiny tuzemských dceřiných a zahraničních společností. Vstup ČR do Evropské unie nám umožnil rozvíjet působnost skupiny

Více