D O D A V A T E L z a ř í z E N í P R O o c h R A N u O V z d u š í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O D A V A T E L z a ř í z E N í P R O o c h R A N u O V z d u š í"

Transkript

1 P R O F I L S P O L E Č N O S T I D O D A V A T E L z a ř í z E N í P R O o c h R A N u O V z d u š í

2 P Ř E D S T A V E N Í S P O L E Č N O S T I Vážení obchodní přátelé, Ing. Miloslav Šváb generální ředitel a místopředseda představenstva dostává se Vám do rukou prezentace firmy ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člena skupiny ZVVZ. Firma ZVVZ-Enven Engineering progresivně postupuje ve svém vývoji k vytvoření silného moderního inženýringu s cílem stát se jedním z klíčových evropských dodavatelů v ekologickém strojírenství. I přes nepříznivé období světové recese v roce 2008 až 2010 se firma dynamicky rozvíjí a díky zajímavému dodavatelskému produktu, směrovanému k ochraně ovzduší, má předpoklad a dobrou perspektivu rozvoje i do budoucna. V souvislosti s tímto profesním zaměřením společnost pokračuje v dodávkách zařízení na čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení na dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, silničních tunelů a metra. Zvláštní prioritu dostává oblast projektů a dodávek vzduchotechniky pro jadernou enrgetiku. Již dnes připravujeme personál pro budoucí dodávky do plánovaných energetických zdrojů JE v ČR a zahraničí. Pokles a výkyvy zakázkové náplně v technických útvarech vyplňujeme intenzivní přípravou technických řešení spaloven komunálního odpadu a technologií na odsiřování plynů suchou a polosuchou metodou. Tyto oblasti projektů a dodávek pro nás budou dalším stěžejním dodavatelským programem v nadcházejících letech. Do dnešního dne jsme zrealizovali dodávky stovek zařízení v České republice a v zahraničí. Dodávky zařízení našeho programu najdete ve všech provozech cementáren, hutí, tepláren, spaloven, tepelných i jaderných elektráren, v dolech a v dalších technologiích. Firma intenzivně rozvíjí své dceřiné společnosti v Rusku (Moskva), na Ukrajině, v Kazachstánu a obchodní zastoupení v Rusku (Jekatěrinburg), Bulharsku, Polsku, Srbsku, v Pobaltí a nově i v Indii. Vědomi si důležitosti ochrany životního prostředí preferujeme aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Stálým udržováním a zlepšováním integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu podle norem ISO 9001 a ISO chceme docílit efektivního a aktivního chování při řešení obchodních problémů a dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí. Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, produktů a služeb na životní prostředí a preventivně předcházíme havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Zajišťujeme pravidelné vzdělávání a školení našich zaměstnanců tak, aby získali nezbytné schopnosti, znalosti a zkušenosti pro podávání nejvyšší úrovně služeb a aby měli dobré povědomí o ochraně životního prostředí. Naším cílem je být stálým a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, poskytované produkty a služby neustále inovovat a vnášet do nich nové myšlenky a moderní technologie. Jsme připraveni s Vámi řešit veškeré otázky a problémy spojené s čištěním plynů odcházejících od Vašich technologických zdrojů a s dalším navazujícím zařízením. Nabízíme Vám pomoc při zhotovení technických studií až po realizační projekty, dodávky a realizaci na klíč kompletních zařízení našeho dodavatelského programu a v neposlední řadě veškeré servisní služby, kdy my převezmeme Vaše zařízení do naší péče. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

3 O B c h O D N Í S T R A T E G I E Firma ZVVZ-Enven Engineering, a.s. poskytuje zákazníkovi veškeré služby k zajištění jeho potřeb od technických studií, pomocí a předprojektových studií, až po realizační projekty a kompletní dodávku zařízení na klíč. Zákazníkům, kteří mají zájem pouze o dodávky jednotlivých výrobků může nabídnout kusové dodávky s tím, že poskytne odborný dozor při montáži, či vlastní montáž, a uvede zařízení do provozu. O R G A N I Z A Č N Í S T r u K T u r A ZVVZ-Enven Engineering, a.s. pracuje formou inženýringu. Svými kmenovými zaměstnanci zajišťuje zpracování projektové a dílenské dokumentace, nabídkovou činnost a obchodní realizaci dodávek, montážní dozor a uvádění zařízení do provozu a veškeré technické a servisní služby. Marketing, akviziční činnost a montáž dodaného zařízení zajišťuje převážně svými vlastními silami, ale z části také smluvními obchodními partnery.

4 R E A L I Z A C E D O D Á V E K N A K L Í Č Zahrnují komplexní služby zákazníkovi od projektu pro stavební povolení až do předání zařízení zákazníkovi do trvalého provozu: - Realizace odlučovacích a odprašovacích zařízení - Realizace odsiřovacího zařízení suché a polosuché metody - Realizace zařízení k zachytávání ostatních škodlivých plynných látek - Realizace zařízení klimatizace a větrání - Realizace filtroventilačních zařízení - Realizace vzduchotechnických zařízení pro jaderné elektrárny - Realizace stacionární přepravy sypkých materiálů - Generální opravy starších elektrických odlučovačů - Kompletní výměna (modernizace) vnitřních dílů elektrických odlučovačů - Přestavby elektrických odlučovačů na látkové filtry pulse jet - Oprava poškozených dílů - Modernizace řídících systémů napájení - Generální opravy starších látkových filtrů - Modernizace starších látkových filtrů na systém pulse jet - Oprava poškozených dílů - Dodávky a montáž systému ochrany a zabezpečení el. odlučovačů - Opravy a dlouhodobý servis D O D A V A T E L S K Ý P R O G R A M - N A Š E K N O W - H O W Jednotlivé výrobky se dodávají v rámci vlastních projektů a dodávek na klíč i jako kusové dodávky: - Látkové filtry pulse-jet ventilační - Patronové filtry pulse-jet - Látkové filtry pulse-jet on-line - Látkové filtry pulse-jet off-line - Látkové filtry pulse-jet pro výbušné prostředí - Mechanické odlučovače - Elektrické odlučovače kompaktní - Elektrické odlučovače modulové - Elektrické odlučovače pro střední a větší zdroje znečištění - Pračky a reaktory k zachytávání škodlivých plynných látek - Výměníky tepla - Stacionární přeprava sypkých materiálů - Filtroventilační stanice pro jaderné elektrárny - Filtroventilační stanice pro kryty ochrany obyvatelstva I N Ž E N Ý R S K É S L U Ž B Y V rámci svých obchodních aktivit poskytujeme tyto inženýrské služby: - Konzultační a poradenská činnost - Optimalizace vzduchotechnických systémů, včetně optimalizace odprašovacích zařízení - Matematické modelování proudění (tzv. CFD modelování) - Vypracování projektů pro stavební povolení a realizaci - Vývoj nových výrobků a technických řešení - Komplexní servisní služby - Diagnostika odprašovacích zřízení

5 O B L A S T I U P L A T N Ě N Í Hlavním dodavatelským programem společnosti ZVVZ-Enven Engineering jsou komplexní dodávky zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra. Tato zařízení se uplatňují v následujících oblastech: A. Čištění kouřových a technologických plynů, pneudoprava - Těžba a zpracování kamene, vápence a uhlí - Zpracování železných a neželezných rud - Cukrovary a potravinářský průmysl - Keramický a sklářský průmysl - Obalovny živičných směsí - Cementárny a vápenky - Slévárny a kuplovny - Teplárny a kotelny - Spalovny odpadů - Výroba papíru - Výroba hnojiv - Energetika - Koksovny - Sklárny B. Klimatizace a větrání - Jaderné elektrárny - Průmyslové objekty - Objekty občanské vybavenosti - Obytné budovy C. Větrání - Doly - Tunely - Metro D. Filtroventilace - Objekty pro ochranu obyvatelstva - Objekty jaderných elektráren - Objekty Ministerstva obrany P R A V I D L A A Z Á S A D Y S P O L E Č N O S T I - Vysoká kvalita odborného řešení a realizace všech dodávek - Návrh optimálních řešení s ohledem na cenu a rychlost dodávky - Využívání nejnovějších poznatků v oboru a vývoj vlastních zařízení - Pružná reakce na potřeby zákazníka a legislativní změny - Využití nejlepší dostupné technologie (BAT) - Maximální využití výpočetní techniky - Předávání průvodní technické dokumentace v digitální formě - Důsledné uplatňování projektového managementu - Spolupráce s ověřenými výrobci a subdodavateli - Důsledná kontrola výroby a montáže - Dodržování plánovaných termínů dodávek - Dodržování bezpečnosti práce

6 Z A h r A N I Č N Í Z A S T O U P E N Í Dceřiné společnosti a organizační složky - OOO ZVVZ M, Moskva, Ruská federace - OOO ZVVZ Ukraina, Dněpropetrovsk, Ukrajina - TOO ZVVZ Enven Engineering, Pavlodar, Kazachstán - ZVVZ Enven Engineering, a.s. organizační složka, Košice, Slovensko - EVECO Praha s.r.o., Česká republika Obchodní zastoupení - Eastern Enviro Care Pvt. Ltd., Kalkata, Západní Bengálsko, Indie - Polimex-Mostostal S.A. ZREW, Varšava, Polsko - SIA SVS, Riga, Lotyšsko - Portlif Grupp OÜ, Kohtla-Järve, Estonsko - SVECOM A.D., Bělehrad, Srbsko - ZVVZ A.D., Varna, Bulharsko P Ř E D S T A V E N S T V O Z V V Z - E n v e n E n g i n e e r i n g, a. s. ( ) Předseda: Místopředseda: Člen: Bc. Lukáš Vlašaný Ing. Miloslav Šváb Ing. Pavel Mařík M A N A G E M E N T Z V V Z - E n v e n E n g i n e e r i n g, a. s. ( ) Generální ředitel: Ekonomický ředitel: Obchodní ředitel: Ing. Miloslav Šváb Ing. Jan Losos Ing. Petr Miler Z Á K L A D N Í E K O N O M I C K É A P E R S O N Á L N Í U K A Z A T E L E ( ) Ukazatel Realizované tržby 878,2 mil. Kč mil. Kč 993,9 mil. Kč Průměrný stav zaměstnanců T R Ž B Y P O D L E T E R I T O R I Í ( ) T R Ž B Y P O D L E S O R T I M E N T U ( ) 6% 3% 3% 2% 3% 8% 3% 2% 1% 11% 6% Česká republika Kazachstán Rumunsko Slovensko Rusko Ukrajina Bělorusko Ostatní 11% Elektrické odlučovače Látkové filtry Montážní služby Ostatní LVZ - lehká vzduchotechnika Díly potrubí, kouřovody Pneumatická doprava prachu 67% 22% 53%

7 V Y B R A N É Z A K Á Z K Y ( ) A. TUZEMSKO VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II komplexní obnova ETU II, dodávka a montáž elektrických odlučovačů včetně instalace kouřových, vzduchových a recirkulačních ventilátorů pro bloky B23 a B24 (I. etapa), ( ) Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Trmice dodávka pneumatické dopravy od kotle K5 až K8, výstavba sila popílku, generální oprava elektrického odlučovače EKK pro kotel K7 (2007) ČKD PRAHA DIZ, a.s., Teplárna Tábor dodávka elektrického odlučovače EKK a pneumatické dopravy popílku pro kotel K7, (2007) Elektrárna Opatovice, a.s. oprava elektrického odlučovače pro kotel č.6, (2007) SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., Lovochemie a.s. oprava elektrického odlučovače EKG uhelných kotlů K4 a K5, (2007) ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice dodávka dílů a oprava elektrického odlučovače pro kotel K1 (2007) ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice rekonstrukce a oprava elektrických odlučovačů, pneumatické dopravy, kouřových a vzduchových ventilátorů pro bloky VB2 a VB3, ( ) Arcelor Mittal Ostrava, a.s. generální oprava elektrického odlučovače spékacího pásu č. 4 a pasu č. 5 odsunových cest JRH Aglomerace, ( ) Českomoravský cement, a.s., Cementárna Mokrá dodávka látkového filtru pro odprašování vertikálního mlýna, (2008) D 5, akciová společnost, Třinec, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. rekonstrukce elektrického odlučovače na aglomeraci č. 1, (2008) Lafarge Cement, a.s., Cementárna Čížkovice výměna vstupního potrubí stabilizátoru (2008) UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov rekonstrukce vnitřních částí elektrických odlučovačů včetně elektrických napájení a řízení pro bloky K15, K16, K18, K19 a K20, ( ) ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov dodávka vnitřních částí elektrického odlučovače pro blok K4, (2009) DALKIA Česká republika, a.s., Teplárna Přerov oprava elektrického odlučovače a pneumatické dopravy popílku EKG za kotlem K4, (2009) Českomoravský cement a.s., Mokrá dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení mlýnu strusky a cementu, a chlorového by-passu rotační pece č.2, (2009) LUWEX, a.s., Plzeňská teplárenská a.s. dodávka elektrického odlučovače EKG pro kotel na biomasu, (2009) Arcelor Mittal Ostrava, a.s. dodávka filtru EFP pro odprášení pracoviště pálení slitků, (2009) B. ZAHRANIČÍ OOO ZVVZ M, OAO Belgorodskij Cement dodávka zařízení elektrického odlučovače EKG pro rotační pec č. 7, Rusko, (2007) OOO ZVVZ M, OAO Katavskij Cement dodávka elektrického odlučovače EKK včetně stabilizátoru SKA za rotační pec č.1, Rusko, (2007) PSP Engineering, a.s., Cementárna Astana dodávky látkových filtrů EFP a EFV, elektrických odlučovačů a stabilizátorů, Kazachstán, ( ) INEKON POWER, a.s., niklový závod Cmdte Ernesto Che Guevara dodávka látkového filtru FTS a pneumatické dopravy vč. el. části a řízení, rekonstrukce elektrofiltru č. 9 niklového závodu, Kuba, ( ) Povážská cementáreň, a.s., Ladce dodávka látkových filtrů EFP pro odprašovací zařízení třídícího okruhu, válcového lisu, přesypů, dopravních cest a pasů, Slovensko, (2007) ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom - rekonstrukce elektrického odlučovače EKF kotle č.6, Slovensko, (2007) Skanska Technológie a.s., U.S. Steel s.r.o. oprava el. odlučovače EKG konce spékacího pásu č.4, Slovensko, (2007) AE & E CZ, s.r.o., South Nyirseg Bioenergy Plant dodávka elektrického odlučovače, Maďarsko, (2008) Chemoprojekt, a.s., HAK AZOT NOVOMOSKOVSK dodávka potrubí, Rusko, (2008) AO Jenakijevskij Metallurgičeskij Zavod dodávka dvou elektrických odlučovačů EKH a dvou ventilátorů RSM pro vysokou pec č. 3 a dopravní cesty, Ukrajina, (2008) Kronospan GmbH, Bischweier dodávka a montáž elektrického odlučovače EKG za sušárnou a kotlem spalující dřevní štěpku, Německo, (2008) Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárna Vojany oprava elektrických odlučovačů EKG bloku č.2, Slovensko, (2009) KRONOSPAN, Brašov a Sebeš dodávka elektrických odlučovačů EKK pro odlučování znečišťujících látek od sušárny a kotle dřevních třísek, Rumunsko, (2009)

8 AE&E CZ s.r.o., South Nyírség, Debrecen dodávka elektrického odlučovače EKK pro spalovnu dřevních štěpků, Maďarsko, (2009) AO TNK Kazchrom, Aksuskij závod ferosplavov, Pavlodar dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení spékacích a ochlazovacího pasů, Kazachstán, (2009) TOO BI Cement, Sofievka dodávka látkových filtrů EFV a EFP pro odprášení kompletní cementárny, Kazachstán, (2009) OJSC Volin Cement, Dyckerhoff, Zdolbuniv dodávka látkového filtru EFP pro odprášení chladiče slinku, Ukrajina, (2009) EVRAZ, NTMK Nizhniy Tagil Iron & Steel Works, Nizhniy Tagil dodávka látkového filtru EFP pro odprášení pánvové pece, Rusko, (2009) OAO Sucholozskcement, Dyckerhoff, Suchoj Log dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení chladiče a dopravy slinku, Rusko, (2009) OJSC Krasnoselskstroymaterialy, Krasnoselsk dodávka látkového filtru EFP pro odprášení vápenné pece, Bělorusko, (2009) LAFARGE CEMENT, Uralcement plant, Korkino dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení cementového mlýna, Rusko, (2009) Slovenské elektrárne, a.s., JE Mochovce dodávka klimatizačních jednotek pro rozvodny, blokové dozorny, operační místnost, atd., Slovensko, (2009) C. AKTUÁLNÍ PROJEKTY VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II komplexní obnova ETU II, dodávka a montáž elektrických odlučovačů včetně instalace kouřových, vzduchových a recirkulačních ventilátorů pro bloky B21 a B22 (II. etapa) VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ a.s., Elektrárna Ledvice nový zdroj 660 MWe, dodávka a montáž elektrického odlučovače EKK, vstupních a výstupních kouřovodů a pneumatické dopravy popílku Arcelor Mittal Ostrava, a.s. modernizace odprašovacího systému aglomerace Sever, dodávky a montáž potrubí, nosných konstrukcí, ventilátorů RSB, kompresorové stanice a tlumičů hluku Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárna Vojany oprava elektrostatických odlučovačů bloku č.1, Slovensko DIZ Bohemia s.r.o., Pražské služby a.s., Teplárna Malešice oprava elektrického odlučovače OAO Aluminij Kazachstana dodávka elektrického odlučovače EKG pro pec spékání, Kazachstán TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. odprášení koksové strany PS 16 GO KB 12, dodávka látkových filtrů EFP ThyssenKrupp Xervon Energy GmbH, Niedrauer Mühle GmbH Kreuzau dodávka elektrického odlučovače EKF za kotel spalující brikety z lignitu, Německo VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov komplexní obnova EPR, dodávka a montáž elektrických odlučovačů pro bloky C, D a E

9 Ventilační zařízení v jaderné elektrárně Odprašení ferožlabů v huti Klimatizační zařízení Odprášení tepelné elektrárny

10 Sídlo společnosti: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Sažinova Milevsko Tel.: * Fax: GPS: ,2 N; ,7 E Pracoviště Praha: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Počernická Praha 10 Tel.: Fax: GPS: ,5 N; ,8 E DIALOG 2010

Schéma holdingu ZVVZ GROUP

Schéma holdingu ZVVZ GROUP Profil společnosti Schéma holdingu ZVVZ GROUP ZVVZ GROUP, a.s. IČ: 281 28 494 ZK: 800 mil. Kč IČ: 256 96 882 ZK: 200 mil. Kč ZVVZ MACHINERY, a.s. IČ: 281 27 625 ZK: 180 mil. Kč ZVVZ a.s. IČ: 000 09 041

Více

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Usazovací elektroda 2R (rozteč elektrod) W V ZVVZ-Enven Engineering, a.s. dodává suché horizontální komorové elektrické odlučovače (dále jen elektrické odlučovače) vlastní konstrukce pod obchodním označením

Více

dojde k oddělení zbývajících tuhých částic a následně plyn

dojde k oddělení zbývajících tuhých částic a následně plyn Látkové filtry ZVVZ-Enven Engineering, a.s. jsou odprašovací zařízení, která suchou cestou odlučují tuhé částice ze znečistěného vzduchu nebo plynu a která se uplatňují ve všech oblastech průmyslové výroby.

Více

Vstupní. Garantované. Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o. CZ - Dýhárna Mělník kotel na spalování dřevního odpadu, 16 t/h EMO 250 54 436 40 (11% O 2) 2007

Vstupní. Garantované. Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o. CZ - Dýhárna Mělník kotel na spalování dřevního odpadu, 16 t/h EMO 250 54 436 40 (11% O 2) 2007 Typ elektrického Uvedeno do Zákazník Uživatel - místo instalace Popis odprašované technologie odlučovače [mg/m 3 R] provozu Dřevokombinát Vrbno, a.s. CZ - Dřevokombinát Vrbno, a.s. roštový kotel na dřevní

Více

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Finální dodavatel zařízení pro jaderné elektrárny

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Finální dodavatel zařízení pro jaderné elektrárny ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Finální dodavatel zařízení pro jaderné elektrárny Sídlo společnosti: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Sažinova 1339 CZ 399 01 Milevsko Tel.: +420 382 551 111 Fax: +420 382 522

Více

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina

Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina Modernizace odprašování sušárny strusky v OJSC Yugcement, Ukrajina Struska je jednou z nejdůležitějších přísad používaných při výrobě cementu. Při klasickém způsobu výroby je dávkována do cementového mlýna,

Více

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů Příloha 1/A Podpisy zdrojů 2005 Ostravská oblast Střední Čechy a Praha Spalovna Malešice Pražské služby a.s - spalovna Malešice (závod 14) ČKD Dukla, parní kotel na spalování TKO, 36 t/h ČKD Dukla, parní

Více

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Rekonstrukce odprašování chladiče slinku realizovaná společností ZVVZ-Enven Engineering, a.s. V procesu výroby cementu dochází k tvorbě velkých objemů sypkých materiálů. Jednou ze základních komponent

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

RAYMAN spol. s r. o. Kladno. Firemní prezentace

RAYMAN spol. s r. o. Kladno. Firemní prezentace RAYMAN spol. s r. o. Kladno Firemní prezentace Tradice a historie Firma navazuje na podnikatelskou tradici p. Václava Raymana (*1891 - +1966), zámečnického mistra z Kladna V r. 1919 založena zámečnická

Více

Profil společnosti 2010 ENERGO

Profil společnosti 2010 ENERGO Profil společnosti 2010 ENERGO Schéma ENERGO ZVVZ Group ZVVZ Group je založena na mnohaleté tradici ucelených systémů pro větrání, odlučování a filtraci vzduchu a likvidaci škodlivin. Využíváme know-how,

Více

stacionární pneumatickou dopravu

stacionární pneumatickou dopravu P n e u m a t i c k á d o p r a v a Pneumatickou dopravou je nazýván způsob dopravy sypkého materiálu, kde nosným médiem je vzduch, tedy přemísťování materiálu potrubím přímými nebo nepřímými dynamickými

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Látkové filtry ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Látkové filtry ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Látkové filtry ZVVZ-Enven Engineering, a.s. jsou odprašovací zařízení, která suchou cestou odlučují tuhé částice ze znečistěného vzduchu nebo plynu a která se uplatňují ve všech oblastech průmyslové výroby.

Více

Profil společnosti 08. www.zvvz.cz

Profil společnosti 08. www.zvvz.cz Profil společnosti 08 www.zvvz.cz ZVVZ GROUP V roce 2007 pod křídly ZVVZ a.s. vznikla podnikatelská skupina ZVVZ GROUP. Skupina ZVVZ GROUP je uskupení firem v rámci něhož podnikají divize mateřské společnosti

Více

Komplexní obnova elektrárenských uhelných bloků ČEZ a.s.

Komplexní obnova elektrárenských uhelných bloků ČEZ a.s. Komplexní obnova elektrárenských uhelných bloků ČEZ a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s., se v rámci programu obnovy úhelných zdrojů ČEZ a.s. podílí na komplexní obnově elektráren Tušimice II a Prunéřov II

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY Strana 1 1 Oprava regulace parní turbíny typ R1,5-3,5/0,35. Seliko Kojetín 2 Oprava parní turbíny typ R12-3,2/0,4. Tlaková plynárna 3 Seřízení regulace parní turbíny typ TONUS R1,5-3,5/0,45. 4 Technická

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Montáž MaR techniky v ČR i zahraničí ENERGOSERVICE CZ s.r.o. Dodavky měřicí a regulační techniky Komenského 398. Představení firmy:

Montáž MaR techniky v ČR i zahraničí ENERGOSERVICE CZ s.r.o. Dodavky měřicí a regulační techniky Komenského 398. Představení firmy: Představení firmy: Firma ENERGOSERVICE CZ byla založena na jaře roku 2005 s cílem nabídnout kvalitní práci a zkušenosti pracovníků s dlouholetou tradicí a praxí v oboru. V současné době se zabýváme dodávkami

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Lakovny a příslušenství

Lakovny a příslušenství Lakovny a příslušenství KOVOFINIŠ KF s.r.o. Zařízení pro předúpravu povrchů, lakovny a příslušenství, práškovny, hutní úpravárenské linky Vývoj Projekce/Konstrukce Výroba Instalace Servis KOVOFINIŠ úspěšně

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Ruce podané EKOLOGII. ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel.: +420 382 551 111 Fax: +420 382 521 163 Sažinova 888 399 01 Milevsko Česká republika

Ruce podané EKOLOGII. ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel.: +420 382 551 111 Fax: +420 382 521 163 Sažinova 888 399 01 Milevsko Česká republika ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel.: +420 382 551 111 Fax: +420 382 521 163 Sažinova 888 399 01 Milevsko Česká republika Ruce podané EKOLOGII E-mail: zvvz@zvvz.cz www: www.zvvz.cz 01 02 ZVVZ MACHINERY, a.s. - společnost

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

VÝROBCE ARMATUR. 1. Profil společnosti 2/36. ARMATURY Group a.s. 04/2014

VÝROBCE ARMATUR. 1. Profil společnosti 2/36. ARMATURY Group a.s. 04/2014 VÝROBCE ARMATUR 3 4 5 1. Profil společnosti 2/36 VÝROBCE ARMATUR - SPECIÁLNÍCH 4 5 Obsah 1. Profil společnosti 3/36 DODAVATEL POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 2 3 4 5 1. Profil společnosti 4/36 DODAVATEL ZÁRUČNÍCH

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Pobo Sídlo spole nosti

Pobo Sídlo spole nosti ENVIRMINE spol. s.r.o. Moderní technologie pro energetiku Pobočka Sídlo společnosti PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Založena v roce 1992 - dodávky technologií na zpracování popelovin V roce 1998 založena pobočka

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Reference INVELT SERVIS, s.r.o. Číslo

Reference INVELT SERVIS, s.r.o. Číslo Reference INVELT SERVIS, s.r.o. Číslo zak. Název zakázky Typ zařízení Dodávka Země/Vlajka Zákazník/Investor Rok 1 Produktovod Kandla batinda Produktovod Uvádění do provozu Indie Škoda Export 1995 2 PPC

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Zákazník/země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměry/tlak/teplota. Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9

Zákazník/země Předmět Rozsah dodávky Počet kusů/rozměry/tlak/teplota. Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9 APARÁTY KOKSOCHEMIE REFERENCE Zahájení/ukončení 02/2002 10/2002 Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9 Realizační projekt, dodávka zařízení 1 linka množství koksovací vsázky 28,02 t/h 9300 Nm3/h suchého

Více

Profesionalita a spolehlivost

Profesionalita a spolehlivost Profesionalita a spolehlivost Švédská společnost Swegon působící v oblasti vzduchotechniky je synonymem kvality, technické dovednosti a energetické úspory. Swegon je jedním z předních evropských výrobců

Více

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání Mlýnice s kotoučovými mlýny KTM se nachází uplatnění v průmyslu cement u a vápna,

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ

JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ DĚLÁME VELKÉ VĚCI JSME GENERÁLNÍM DODAVATELEM A PROJEKTANTEM ENERGETICKÝCH INVESTIČNÍCH CELKŮ JEDINEČNÉ KNOW-HOW Naší současnou klíčovou referencí je realizace programu obnovy výrobní kapacity Skupiny

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

INTERNÍ STANDARD VYBRANÉ REFERENCE SEZNAM ODBĚRATELŮ

INTERNÍ STANDARD VYBRANÉ REFERENCE SEZNAM ODBĚRATELŮ Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD REFERENCE závaznost dokumentu: PRO INFORMACI zpracoval:

Více

Příloha 2. Hodnocení BAT

Příloha 2. Hodnocení BAT Příloha 2 Hodnocení BAT Obsah 1. ÚVOD...15 1.1 DEFINICE POJMŮ...15 1.1.1 BAT...15 1.1.2 BREF...16 1.2 APLIKACE BAT NA DOTČENÉ ZDROJE...16 2. VÝŇATEK Z BREFU PRO VELKÁ SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ...18 2.1 VYKLÁDKA,

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s.

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Ventilátory pro Vás Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Profitcentrum Ventilátory Ve výrobním programu ZVVZ a.s. je rozsáhlá řada axiálních a radiálních ventilátorů,

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Identifikační údaje, Cenné papíry 03. Hlavní produkty a aktivity FANS, a.s. 04. Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti 05 06

Identifikační údaje, Cenné papíry 03. Hlavní produkty a aktivity FANS, a.s. 04. Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti 05 06 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Identifikační údaje, Cenné papíry 03 Hlavní produkty a aktivity FANS, a.s. 04 Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti 05 06 Historie společnosti 07 Dozorčí rada

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Rusatom Overseas,a.s. Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Leoš Tomíček Výkonný vice-president, Rusatom Overseas, a.s. 11.04.2013 Praha Česká republika má historicky odborné znalosti jaderné výstavby

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Obsah Analýza smogových situací Nástroje k minimalizaci smogových situací Analýza

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie Profil společnosti O společnosti Výčet referencí KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. navazuje na tradici firmy založené již v roce 1889 a je jednou z předních firem na českém trhu. Činnost společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl EGEM s.r.o. je inženýrsko dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, ruk e, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí

Více

Duslo a.s. Plzeňská energetika. Dalkia Kolín, a.s. Technoprojekt Ltd. Rusko 1 2013. MVA Bielefeld Německo 1 2013. Fans, a.s.

Duslo a.s. Plzeňská energetika. Dalkia Kolín, a.s. Technoprojekt Ltd. Rusko 1 2013. MVA Bielefeld Německo 1 2013. Fans, a.s. Email: ekolsro@ekolbrno.cz Strana 1 82. Oprava TK Siemens T5160 1 2014 81. Střední oprava TG10, ŠkodaPlzeň 4117/2771 Plzeňská energetika Plzeň 1 2014 80. Oprava a revize TG4 PBS v.č. 4417 Dalkia, 1 2014

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922)

Skupina HENNLICH. Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 1 Skupina HENNLICH O nás Dodavatel technických komponent a technických řešení V 17 zemích Evropy 450 zaměstnanců Obrat 50 mil. Tradice více než 90 let (1922) 2 www.hennlich.com Skupina HENNLICH O nás RAKOUSKO

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Výroční zpráva 2008. www.zvvz.cz INVEST ENERGO INVEST ENERGO

Výroční zpráva 2008. www.zvvz.cz INVEST ENERGO INVEST ENERGO Výroční zpráva 2008 INVEST INVEST www.zvvz.cz INVEST Obsah úvodní slovo 2 základní údaje 3 předmět podnikání 3 hlavní akcionáři k 25. 06. 2008 3 orgány společnosti 4 struktura ZVVZ a.s. k 31. 12. 2008

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika PROFIL SPOLEČNOSTI Profil společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, akciová společnost, navazuje na tradici firmy, založené již v roce 1889 na výrobu vagónů, parních kotlů, vzduchových kompresorů a uskladňovacích

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 2 EP ENERGY TRADING, a. s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810 EIC kód elektřina: 27XG---UET-----U, EIC kód

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

S TAVE B N Í ČIN N OST

S TAVE B N Í ČIN N OST S TAVE B N Í ČIN N OST VÝROBNÍ PROGRAM STAVEBNÍ DÍLY PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI jsou 100% dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. Společnost má dlouholetou tradici a během svého působení na

Více

STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751

STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751 STŘEZOV 1 438 01 STŘEZOV IČ: 28734751 DIČ: CZ28734751 PROFIL Vážení zákazníci, dovolte nám krátce představit naši strojní firmu. Firma je koncipována tak, aby mohla realizovat zakázku od projektu přes

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

HK ENGINEERING CHRUDIM

HK ENGINEERING CHRUDIM HK ENGINEERING CHRUDIM InÏen ring Dodávky Obchod Konzultace Generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků a průmyslových zařízení Technologie pro životní prostředí Ekologizace průmyslových

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Profil firmy Úvodní slovo generálního ředitele Společnost TES s. r. o. byla založena již v roce 1992 jako nezávislá inženýrská firma, která se od samého počátku orientovala na jadernou energetiku. Cílem

Více

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.

Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Jestliže na daném místě a ve stejný čas jsou k dispozici: látky

Více

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01 Integrovaný systém řízení příkaz č. P 01 Politika ISŘ číslo výtisku: 01 Politika integrovaného systému řízení společnosti Hutní montáže, a.s. Hutní montáže, a.s. jsou přední českou společností zabývající

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF U Školky 357/14, 326 00 Plzeň IČO: 61168254 DIČ: CZ61168254 tel.: +420 271 960 935 tel.: +420 271961319 fax.: +420 271960035 http://www.invelt.cz invelt.praha@invelt-servis.cz

Více

Město Příbram rekonstrukce kulturního domu

Město Příbram rekonstrukce kulturního domu VYBRANÉ REFERENCE Město Slaný Kompletní rekonstrukce šesti městských kotelen, dodávka předávacích stanic, hlavních technologických prvků pro ostatní tepelné zdroje, realizace teplovodních předizolovaného

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více