Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1"

Transkript

1 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1 Czesław Miłosz SALIGIA a jiné eseje Barrister & Principal, 2005 preklad: Josef Mlejnek Josef Mlejnek: Czesław Miłosz pokus o nepřímý stručný portrét 7 Když se (...) [Czesław Miłosze] v předvečer jeho osmdesátých narozenin Adam Michnik v rozhovoru zeptal, v kterém okamžiku se dá hovořit o zradě na uměleckém povolání, dostalo se mu této odpovědi: Myslím, že je zde na místě připomenout Josepha Conrada, jemuž v prvé řadě záleželo na vydělávání peněz literaturou, ale seděl nad kaˇzdou stránkou a několikrát předělával kaˇzdou větu, mořil se s tím. Proč vlastně? Vˇzdyt mohl psát rychle, všechno odfláknout, jen aby si vydělal. Nedokázal to. Prostě to nedokázal. Přitom byl pořád v nějaké tísni. Kdyby slevil ze svých maximalistických poˇzadavků, dopustil by se zrady. Existuje jakýsi imperativ, který nám přikazuje sedět a tvořit, jak nejlépe dovedeme.. Vilno a Vilnius (Dopis Tomasi Venclovi), (...) Ve studentském věku přišel vliv [příbuzného] Oskara Miłosze, v jehoˇz posmrtně vydaných politických textech se můˇzeš setkat s velice střízlivým hodnocením situace: v roce 1927 psal, ˇze Polsko by bylo schopno na základě přesně vymezených smluv soustředit kolem sebe pobaltské země, Finsko a Československo, a vytvořit tak protiváhu německému tlaku; k tomu by se ale podle Miłosze muselo zříci svého domýšlivého a chimérického národního mesianismu (...), čehoˇz ovšem není schopno, takˇze za nějakých deset let musí dojít ke katastrofě. La Combe (Setkání se Stanisławem Vincenzem), Jezuita Teilhard de Chardin a ateističtí optimisté se spolu v podstatě shodují. Věří v dějinnou Prozřetelnost, jeˇz působí revoluce, pády císařů, vynález střelného prachu i atomových zbraní, aby přivedla lidstvo k nadčlověctví. Je lhostejné, jakým jménem tuto Prozřetelnost označují. 27 Starý Brueghel cestoval koňmo z Flander do Itálie, opájel se tvary, barvami, obyčeji, pohledy, gesty, detaily oděvů, nářadí, architektury. Co spatříme my, překonáme-li tuto vzdálenost letadlem? Swedenborg a Dostojevskij, (...) Neměli bychom si být tak docela jisti tím, že hlavním hrdinou [Dostojevského] románu [Zločin a trest] je skutečně Raskolnikov, nebot jím může zrovna tak dobře být jeho temný dvojník Svidrigajlov. Odhlédneme-li od fascinace zločinem spáchaným bez lítosti, která se u autora datuje počínaje pobytem v katorze v Omsku, jeví se Raskolnikov jako postava psaná z většího odstupu než jeho d ábelský známý, který se v románu nedočká exorcizace. Dokonce se dá říci, ˇze ve Zločinu a trestu jsou dva zločiny a dva tresty, přičemˇz druhý zločin, Svidrigajlovův, se stává korespondencí, obdobou viny proˇzívané v sobě samotném.

2 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 2 V čem ostatně spočívá Svidrigajlovův problém? Má na svědomí lidské životy, ale nadčlověkem stojícím mimo dobro a zlo je jenom zdánlivě. V podstatě nenávidí svou přirozenost, jež je podle jeho mínění schopna pouze zla, a je přesvědčen, ˇze člověk jako on zasluhuje věčné zavrˇzení. Jinými slovy se dopouští hříchu, který teologové označují jako první z hříchů proti Duchu Svatému: zoufat o Boˇzím milosrdenství. Svidrigajlov se na stránkách románu pohybuje jako přízrak, jako kdyby uˇz byl za ˇzivotem. Připravuje svůj odjezd do Ameriky, coˇz v jeho ústech i v jazyce Dostojevského označuje cestu do pekel vzpomeňme si jen, jakým způsobem je v Běsech pojednán Kirilovův a Šatovovův pobyt v Americe! Svidrigajlov nemá samozřejmě na mysli ˇzádnou cestu, ale vykonání rozsudku nad sebou, a nakonec spáchá sebevraˇzdu. (...) 53 Takové je i Dostojevského stanovisko, pouze v jeho myšlení tíhnoucím vˇzdy ke krajnostem se vše radikálně vyhrocuje na bud anebo : jestliˇze Jeˇzíš zemřel a nevstal z mrtvých, pokud byl pouze člověkem, potom je Země d ábelský vaudeville a je nutné se stát Velkým inkvizitorem ve jménu soucitu s lidmi aby se nešt astní vzbouření otroci stali št astnými. 53 (...) Kaˇzdá negace vycházela u Dostojevského velice přesvědčivě, zatímco s obrazem opravdového, dobrého člověka si dost dobře nevěděl rady. 55 Dosti výmluvná je přitom posedlost předváděním dětí. Přítomnost dětí představuje společenství nedospělých bytostí, které jsou však schopny dobra, ukáˇze-li se někdo dospělý a ušlechtilý, jenˇz je dokáˇze zorganizovat. Prvním pokusem o portrét jejich evangelního, Kristu podobného vůdce je kníˇze Myškin v Idiotovi. Při svém pobytu ve Švýcarsku je obklopen kupou dětí, pouhou svou mírností vymycuje jejich zlozvyky, mění jejich vztah k polobláznivé Marje. Ale Myškin se Dostojevskému nepovedl. I když je zcela prostý egoismu, je nelidský a všude kolem sebe šíří destrukci. Soudě podle Myškina, dalo by se úspěšně pochybovat o možnosti spojit dvě přirozenosti, Boží a lidskou měli bychom pak spíše přijmout mínění tzv. dokétistů, kteří tvrdili, že Kristus měl lidské, pozemské vlastnosti pouze zdánlivě. Dostojevskij proto svůj pokus opakuje v Bratrech Karamazových. V této knize vystupují dva dospělí organizátoři dětského společenství. Prvním je Velký inkvizitor, nebo přeje-li si to někdo, autor Legendy o Velkém inkvizitoru, Ivan Karamazov. Všimněme si, kolikrát pouˇzívá Velký inkvizitor slova děti pro označení těch, které ovládá. Tím druhým je Aljoša a bratrstvo dvanácti chlapců ze školy, nepochybně základ církve jakoˇzto teokratického společenství. Je-li však Legenda o Velkém inkvizitoru silná a geniální i v kaˇzdé jednotlivosti, potom kapitoly o chlapcích jsou vedle míst, kde se objevují aˇz příliš zkarikovaní Poláci, umělecky slabé, melodramatické a čtenáře zaskakují čímsi falešným, nepravdivým. Je důkazem Dostojevského velikosti, že i přes tyto kapitoly zůstávají Bratři Karamazovi veledílem. 56 Disproporce mezi ohromující vizí Legendy o Velkém inkvizitoru a zástupem skautíků, kteří pod Aljošovým vedením konají dobré skutky, je více než zarážející. Dostojevskij a Sartre, Mne Dostojevskij zajímá především jako člověk, který měl ve svém ˇzivotě jediný opravdový román, a to s Rusí, člověk, jenž z Rusi učinil jedinou skutečnou hrdinku svých děl. Někdo by si mohl myslet, že psychologie jeho postav i objevy v oblasti románové kompozice z něj činí skutečně mezinárodního spisovatele, zatímco jeho nacionalismus, jeho velebení trůnu a oltáře, jeho šovinistická nenávist vůči katolíkům a židům, jakož i jeho sarkasmy na adresu Francouzů a Poláků jej omezují na hranice jedné země. Podle mého soudu se věci mají jinak, naopak: čím více je Dostojevskij ruský, čím více podléhá, z lásky k Rusku, fobiím a posedlostem, tím významnější je jeho role svědka celých intelektuálních dějin posledních dvou století. On sám přece prohlásil: Vsjo v buduščem stoletiji. (Vše se rozhodne v budoucím století.) a prorocký dar mu lze upírat jen stěˇzí. 62 (...) Obě tendence, socialistická a autokratická, existovaly u Dostojevského vˇzdy vedle sebe a (...) měnily se pouze akcenty. 62 (...) [Dostojevského] knihy nám zpodobují duchovní situaci ruské inteligence, stávají se kronikou duchovních přeměn z desetiletí na desetiletí, ne-li z roku na rok. A nastolují zásadní otázku: co tyto změny pro Rusko znamenají, čím mu hrozí? Nepřeˇzenu příliš, řeknu-li, ˇze v sobě mají cosi z výslechu vedeného neobyčejně inteligentním vyšetřujícím soudcem, jenˇz dobře ví, co má hledat, nebot je zároveň ˇzalobcem i obˇzalovaným.

3 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 3 62 Ruská inteligence v Dostojevského románech diskutuje o základních problémech lidské existence, které nebyly nijak cizí hrdinům románu západního, at uˇz románu 18. století nebo období romantismu, například u George Sandové. Avšak nikde jinde účastníci diskusí nevyhrocují věci do takové míry a nedospívají k mezním závěrům. Dramaticky prožívají to, co současník mladistvého hrdiny Zločinu a trestu Raskolnikova, Nietzsche, označil pojmem smrt Boha. 63 Ochranou a oporou Ruska je podle Dostojevského přesvědčení státní moc a upřímně zboˇzný ruský lid, zatímco inteligence ( intěligencija ) je ohroˇzuje. Jakým způsobem a do jaké míry je ohroˇzuje, ukázal román Běsi. Mezi diagnózami tohoto románu, obdivuhodnými svou pronikavostí, sahá nejhlouběji výkřik starého vojáka vyslechnuvšího rozhovor o tom, ˇze Bůh neexistuje: Není-li Bůh, jaký já jsem potom kapitán?. Tento člověk dokázal nahlédnout těsné spojení mezi náboženstvím a zdrojem moci. 63 Západní intelektuály, kteří píší o Dostojevském, neustále udivuje, jak mohl člověk, jenˇz dokázal tak hluboce proniknout do psychiky svých postav, mít natolik reakční názory. Onu reakční sloˇzku se pak snaˇzí vytěsnit ze svého zorného pole, čemuˇz má napomáhat hypotéza polyfoničnosti Dostojevského románů. Přehlíˇzejí však odlišnost jejich a Dostojevského situace. Středem zájmu jejich rozprav nebo románů není u nikoho z nich starost o státní zájem. Naopak, emocionálně straní postavám, které chtějí svrhnout stávající pořádek. Ale pro Dostojevského nebylo Rusko jenom území obývané Rusy. Na Rusku (podle něj) závisela budoucnost světa: na tom, zda bude zamořeno myšlenkami ateismu a socialismu přicházejícími ze Západu, jimiž se už nakazila ruská inteligence, nebo zda se carství a zbožnému ruskému lidu podaří Rusko povolané k záchraně lidstva uchovat. V dalších dílech nedokončeného románu měl Aljoša Karamazov reprezentovat nový typ aktivisty, jednajícího v souladu s vírou lidu. 64 Dostojevskij se ve svém slavjanofilském idealizování ruského lidu mýlil. Žádnou jinou naději však nenalézal a dilema přitom znělo jasně: nedokáže-li se svatá Rus vzepřít, udělá z ní inteligence to, co začaly realizovat hlavní postavy Běsů na úrovni jednoho provinčního města. 64 Těžko v Dostojevském nevidět proroka ruské revoluce., napsal v roce 1918 Nikolaj Berd ajev. Ruská, revoluce je prostoupena principy, které Dostojevskij vytušil a jejichž neúprosnou diagnózu geniálně stanovil. Dostojevskému bylo dáno proniknout až na dno dialektiky ruského revolučního myšlení a vyvodit z ní krajní důsledky. Neulpěl na povrchu společenskopolitických idejí a struktur, ale v hloubce odhalil pravdu, že Ruská revoluce je metafyzický a náboženský, nikoli pouze politický a sociální fenomén. Tak se mu prostřednictvím náboženství podařilo dospět k podstatě ruského socialismu. 65 Podivuhodná podobenství postojů ruské inteligence, které popsal Dostojevskij, i postojů západních intelektuálů o sto let později nás přivádějí k závěru, že obavy o budoucnost Ruska mu umožnily popsat jev obrovského dosahu, jak v prostoru, tak v čase. 65 Není přinejmenším podivné, ˇze v odedávna volnomyšlenkářské Francii, v zemi, jeˇz uˇz mnohé viděla a na zásadní spory obvykle reagovala pokrčením ramen, se smrt Boha stala záleˇzitostí stejně zásadní jako pro mladé Rusy diskutující při vodce o principiálních věcech? Nebot pro francouzský existencialismus, především ze Sartrova pera, to byl zásadní bod, u něhož znovu analogie začíná přechod k závazku jednat ve věci přeměny světa, protože člověk, jenž sesadil Boha z trůnu, se stal sám bohem a musí svou odpovědnost dokázat v praxi. 66 (...) Raskolnikov, nedovyvinutý revolucionář, jenˇz v topografii města Petrohradu věnuje mimořádnou pozornost náměstí, na němˇz se uskutečnila neúspěšná vzpoura děkabristů, by udělal lépe, kdyby se namísto nesmyslné vraˇzdy lichvářky věnoval dílu revoluce, ale v šedesátých letech 19. století, kdy se děj románu odehrává, je na to ještě příliš brzy; bylo třeba čekat aˇz do sedmdesátých let na postavu Něčajeva Petra Věrchověnského z Běsů. 67

4 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 4 Co dělat? Tento název Černyševského románu je příznačný pro ruskou inteligenci 19. století a mohl by tvořit motto Sartrovy neúnavné aktivity. Sartre ustavičně hledal une cause, jíž by mohl, věnovat všechny své síly. Všechny jeho causes byly úzce spjaty s nadějí, ˇze stávající pořádek bude svrˇzen a nahrazen pořádkem jiným, byt představa, jaký pořádek to bude, se ustavičně měnila. Jeho lokalizace naděje do stále nových zemí a následná rozčarování měly v sobě něco zároveň patetického i komického: Sovětský svaz, Jugoslávie, Kuba, Čína... Nakonec rozdával na ulici letáky s mladými levičáky. V této své potřebě ustavičně nových odpovědí na otázku Co dělat? nebyl ani v nejmenším izolovaný, naopak, lze ho uvést jako typický příklad jednoho a téhoˇz nepokoje u tisíců intelektuálů a polointelektuálů. Těˇzko v tomto číhání na causes vynuceném přítomnou skutečností nevidět projev vnitřní prázdnoty, jeˇz musí být vyplněna pocitem nezaujatého směřování k tomu či onomu ušlechtilému cíli. (...) 70 Autora, který by se dnes rozhodl pro zlomyslnou analýzu myšlení a jednání nějaké teroristické skupiny, by stihla výtka, že je obhájcem daného pořádku, což lidé s určitým způsobem myšlení považují za neodpustitelné provinění. Vˇzdyt spisy filozofů jako Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse a další obsahují ospravedlnění teroristických akcí: a to jak činů na úrovni státu, například genocidy uskutečněné v Kambodˇzi odchovanci paříˇzské Sorbonny, tak činů stovek ilegálních organizací. Pokud takové mnoˇzství představitelů inteligence zjevně nebo tajně sympatizuje s terorem, je velice obtíˇzné podat jeho mnohostranný, ale negativní obraz, jak to učinil Dostojevskij v Běsech. Proto se musel i Dostojevskij ve své době vymanit z kánonů, které svazovaly a zavazovaly inteligenci. 71 Mělo by se (...) přehodnotit běˇzně přijímané mínění, ˇze v Dostojevském přebýval génius navzdory reakčním názorům. Jako pravdivé se začíná jevit spíš opačné tvrzení: byl velký spisovatel, protoˇze měl cosi na způsob daru jasnovidectví, a za tento dar vděčil právě svému reakcionářství. 71 Berd ajev Dostojevskij skvěle odhalil ontologické důsledky falešných idejí. Dostojevskij předvídal, ˇze revoluce v Rusku bude ponurá, krutá a temná a ˇze lidu nepřinese ˇzádnou obnovu. Věděl, ˇze důleˇzitou roli v ní bude hrát Fed ka kriminálník a ˇze v ní nakonec zvítězí Šigalev. 72 U Jeana-Paula Sartra, našeho modelového intelektuála, se setkáváme s přechodem k jiné rétorice, a sice k rétorice Revoluce, pro niˇz je charakteristické, ˇze zcela přehlíˇzí otázku vyššího původu, coˇz v praxi vede k diktatuře nepočetných zasvěcených, údajně konajících z pověření lidem, jeˇz však jednotlivého člověka zbavuje i té ochrany, kterou mu poskytovaly nezávislé soudy. Dostojevskij dnes 75 Spisovatel jako Dostojevskij znamenal pro komunistické Rusko neobyčejně obtížnou a nepříjemnou záležitost. Nedal se jednoduše zavrhnout, nebot spolu s Tolstým ztělesňoval génia ruské prózy i génia literárního Petrohradu, linii vyznačenou třemi velkými jmény: Puškin, Gogol, Dostojevskij. Zároveň byl smysl jeho děl mimo veškerou pochybnost nepokrytě kontrarevoluční. Nezbývalo neˇz moˇzné škody nějak omezit. Jednak vydavatelskou politikou část Dostojevského díla se tak stávala pro běˇzné čtenáře, především pro mládeˇz, obtíˇzně dostupnou. A za druhé z hlediska doktríny správným zařazením, čímˇz měl být nebezpečnému mysliteli odebrán jeho jed. Úkolem bylo pověřeno univerzitní prostředí, které se sice velice snaˇzilo, leč s nepříliš valnými výsledky. Jednou někdo určitě napíše dějiny pokusů přizpůsobit Dostojevského potřebám totalitního státu. Zároveň však v určitých kruzích inteligence obecně přetrvával a dále se rozvíjel uzavřenější, ezoterický přístup k Dostojevskému, který umožňovala snazší dostupnost jeho sebraných spisů a epochální publikační počiny především v období poststalinské oblevy, k nimž například patřilo vůbec první vydání spisovatelových deníků. A byl tu také podzemní vliv jeho díla na některé spisovatele a básníky. 78 (...) Bachtin povaˇzuje Dostojevského za objevitele polyfonického románu. V dosavadní románové tvorbě pohyboval autor svými postavami jako figurkami na šachovnici a měl je pod kontrolou v tom smyslu, ˇze se v jejich chování i slovech zrcadlilo jeho vidění světa. Postavy polyfonického románu jsou však svobodné, každá z nich navazuje vztahy s jinými postavami na základě své vlastní logiky, autorem předem nepředvídatelné:

5 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 5 jinými slovy, získávají autonomii a žádná z nich není autorovým porte parole, mluvčím. Tato myšlenka je sice velmi zajímavá, ale příliš nepřesvědčuje, pokud ji důkladně prověříme při výkladu textu. Část kritiků například zpochybnila polyfonii Bratrů Karamazových. I kdyˇz je Ivan Karamazov natolik silný duch, ˇze někteří (jako Lev Šestov) povaˇzovali Legendu o Velkém inkvizitoru za vyjádření názorů samotného Dostojevského, tj. jeho nevíry, lze v něm jen obtíˇzně spatřovat jeden z prvků dialektického celku udrˇzovaného v rovnováˇzném stavu. Proti němu nestojí pouze čistota Aljoši a ˇzivot svatého starce Zosimy, ale on sám je kompromitován jako skutečný pachatel otcovraˇzdy Smerd akovovou rukou. Autorův křest anský moralistický záměr je jasný i tehdy, aplikuje- -li svou běˇznou metodu, kterou on sám charakterizoval jako drahé vykupování své vlastní víry, jinak řečeno poskytování ateismu co možná nejsilnějších argumentů. Podle mne se za teorií polyfonie skrývá snaha oddělit tvorbu Dostojevského od jeho publicistiky, a obhájit tak jeho romány před podezřením z politického záměru a dosahu. Reakcionář o to nebezpečnější, ˇze své odpůrce zná jaksi zevnitř vlastního revolučního mládí se jeví jako někdo úplně jiný, jakmile ho vtahuje do hry pouze sama narativní technika. Tehdy se proměňuje, nebot jeho politické teze prosazované jeho publicistikou jsou přeneseny do zcela jiné dimenze a opatřeny zcela odlišným znaménkem. Dokonce by se mohlo zdát, že Běsi, jež mají velice blízko k politickému pamfletu, jsou postaveni na neustálé kompromitaci a nepřetržitém zpochybňování toho, co je autorovi nejsvětější. Je zpochybněna Šatovova nacionalistická víra ve svatou Rus ba i jeho příjmení pochází od slovesa šatat sja, klátit se, vrávorat, potloukat se. Ale i obrácení, vysvobození inteligence z moci zlých duchů, symbolicky znázorněné útěkem Věrchověnského seniora na cestu po Rusi a jeho setkáním s potulnou prodavačkou svazků evangelia, jeˇz se jmenuje Sofia (rovněˇz příznačné jméno!), je zkompromitováno, nebot starý Věrchověnskij představuje komickou postavu neustále obelhávající sebe samu. Přesto tvrdím, ˇze pokud odmítáme vzít na vědomí filozofickou a politickou orientaci Dostojevského, jak jsou vyjádřeny v jeho publicistice, denících a dopisech, ochuzujeme tím jeho dílo a podsouváme autorovi záměry, jeˇz mu nebyly vlastní. 80 Zdá se, ˇze mesianismus je stálým pokušením Slovanů, Rusů stejně jako Poláků. Nyní však nastává situace, kdy uˇz dělení na dva Dostojevské není nadále udrˇzitelné. Zmizela bariéra, jeˇz z různých důvodů vznikla v Rusku i na Západě. Dostojevského hlas znovu závaˇzně zaznívá v diskusi o povolám a budoucnosti Ruska. Není patrně příliš důleˇzité, vetkne-li si na svůj prapor Dostojevského jméno obrazující se autoritářské nacionalistické hnutí. Na to je příliš sloˇzitý a mnohotvárný, aby se dal zapojit do sluˇzeb tak či onak primitivní ideologie. Budou-li však přemýšlivější Rusové chtít skutečně zjistit, jak Rusko došlo ke komunismu, jakou roli hrálo pravoslaví v minulosti a jakou hraje nyní či do jaké míry výstižné byly intuice slavjanofilů, pak nemohou pominout boj, který Dostojevskij vedl proti tendencím, jež nakonec zrodily Lenina. 80 (...) Dostojevskij měl pouze jeden ˇzivotní milostný příběh, jednu lásku Rusko, Rossiju. Vášeň, jeˇz by sama vyˇzadovala zvláštní (psycho)analýzu. Byla to láska plná nepokoje a nijak nepřeˇzenu, řeknu-li, ˇze ho suˇzoval obrovský strach z budoucnosti, obava z toho, co budoucnost Rusku přinese. Zásadní problémy jeho spisovatelské tvorby, kterou Západ, jakmile ji objevil, pochopil jako problematiku novodobého člověka, lhostejno, kde žije a jakým hovoří jazykem, před ním vyvstaly poté, když provedl analýzu mentality ruské inteligence. Šlo v podstatě o sebeanalýzu, protože on sám k inteligenci příslušel a záměr jeho formulací byl polemický. 82 Proč (...) Dostojevskij spojoval katolicismus, ateismus a socialismus v jedno trojnerozdílné zlo? Zde měly hlavní vliv názory slavjanofilů na východní křest anství. Zdůrazňovali sobornost, tj. víru chápanou ve východní církvi jako společenství, v protikladu k hierarchické struktuře katolické církve. Podle jejich názoru se východní církev opírala především o liturgii, modlitbu a mystickou procítěnost, zatímco římská církev byla nakažena racionalismem a svou sylogistickou konstrukcí neustále vytvářenou kolem dogmat provokovala rozum do té míry, že se nakonec stala líhní ateistů. Ateismus potom nevyhnutelně vede k socialismu, nebot člověk bez Boha chce vzít spásu lidstva do vlastních rukou a ve svém prométheovském projektu považuje za nutné uctívat namísto Bohočlověka člověkoboha. 83 Dostojevského filozofie si nezasluhuje, abychom ji vykládali jako pominutelnou úchylku velkého tvůrce. Některé jeho názory mohou být třebas i směšné a mohou i popuzovat, jako celek však tvoří závažný pokus o zhodnocení duchovní situace člověka v okamžiku odlivu náboženské víry a šíření tzv. vědeckého světového názoru. Pronikavost, s jakou se mu podařilo postihnout všechny rozměry krize, nacházíme pouze u Friedricha Nietzscheho. Samozřejmě, ˇze udivuje, proč se tak novodobá problematika objevila v zaostalém Rusku, ale odpověd

6 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 6 Běsi v dostatečné míře poskytují jeho dějiny. Myšlenky, které se v západní Evropě rozvíjely přinejmenším už od 17. století, dorazily do Ruska později a neočekávaně, v časové zkratce, a získaly obrovskou účinnou sílu. Deismus nebo ateismus se na Západě objevil v dobře fungujících společnostech, které se po kaˇzdé revoluci rychle navracely k rovnováˇznému stavu, zatímco v Rusku protilátky schopné účinně neutralizovat působení extrémních názorů jednoduše chyběly. 84 (...) Není lehké oddělit v Dostojevského myšlenkách autentické intuice a proroctví od šovinistických předsudků. 84 Kdybychom měli Dostojevského boj vyjádřit jednou větou, šlo by prostě říci, ˇze se vyrovnával se ztrátou nábo- ˇzenské víry u vzdělaných vrstev a v sobě samotném. 84 Ruská literatura má dvě díla, která disponují téměř silou evangelních podobenství a pro něˇz v ostatních literaturách neexistuje srovnatelný ekvivalent. Tématem obou je člověk tváří v tvář čirému zlu. Prvním je Dostojevského Legenda o Velkém inkvizitoru, druhým podobenství o Antikristu napsané v roce 1899 Vladimírem Solovjovem, jenˇz v mládí Dostojevského poznal osobně a jenˇz, máme-li věřit jedné malé literární legendě, mu údajně slouˇzil jako předloha k Aljošovi v Bratrech Karamazových. Lev Šestov neboli Ryzost zoufalství, Šestova lze patrně uvést jako příklad zisku, který přineslo ruské kulturní zpoˇzdění ; ˇzádná scholastická teologie ani filozofie v minulosti, málo univerzitní katedrové filozofie, zato mnoˇzství lidí filozofujících, a to velice vášnivě, na svůj vlastní vrub. Šestov byl vzdělaný člověk, neprošel však onou zdvořilostní průpravou, na niˇz měly patent západoevropské univerzity. Příliš ho nezajímalo, neporušuje-li ve chvíli, kdy hovoří o Platonovi nebo Aristotelovi, nějaká pravidla, jinými slovy se nesnaˇzil být slušný. A patrně díky této svobodě znamenalo jeho myšlení skutečný dar pro lidi, kteří se ocitli v zoufalé situaci a kteří věděli, ˇze zámotky větných konstrukcí jim jsou k ničemu. 97 Co si bytost, která si říká, já, pro sebe ˇzádá? Chce být. Maličkost. Jenom tohle? Nicméně uˇz od dětství si osvojuje přesvědčení, ˇze jde patrně o přemrštěný poˇzadavek. Objekty se chovají tak, jak to mají v popisu práce, a o naše obrovsky důleˇzité, já se pranic nezajímají. Zed je velice tvrdá; kdyˇz na ni na narazíme, pocit ujeme bolest, oheň nám popálí prsty a sklínka upuštěná na zem se roztříští na kousky. Takto se postupně učíme respektovat sílu toho, co se nalézá vně, jež silně kontrastuje s křehkostí našeho já. Navíc naše uvnitř začíná postupně ztrácet kvality, které se zdály příslušet výlučně jemu. Jeho pohnutky, touhy a žádosti se příliš neliší od pohnutek, tužeb a žádostí, jež prožívají ostatní vzácné exempláře lidského druhu. Bez přehánění lze říci, že já jako by ztrácelo vlastní tělo: v zrcadle vidí bytost, jež se jednou narodila, dospívá, je poddána ničivé moci času a musí jednou zemřít. Jestliˇze mi lékař sdělí, ˇze umírám na nějakou chorobu, jsem pro něj pouze případ v souladu se statistickou pravidelností podobných kaˇzdoročně registrovaných případů jsem i já zahrnut do jejich počtu. Já je nuceno uznat, ˇze stojí tváří v tvář světu se sobě vlastními zákony, jehoˇz jméno je Nutnost. (...) 99 V souladu se svým vlastním zaloˇzením viděl [Šestov] v postavách jako člověk z podzemí, Svidrigajlov, Hyppolit Terentěv z Idiota, Stavrogin a Ivan Karamazov výraz skutečných Dostojevského názorů, ne-li dokonce jeho autoportréty; starce Zosimu a Aljošu Karamazova naopak povaˇzoval za zboˇzné pout ové obrázky. 101 Marcionova hereze inspirovaná gnózí zcela odvrhla JHVH Starého zákona jako zlého Stvořitele, nebot jeho nesrozumitelné chování je uráˇzkou osvíceného rozumu. SALIGIA, Středověk si vytvořil z počátečních písmen sedmera hlavních hříchů slovo saligia, jeˇz bylo povaˇzováno za dvojnásob uˇzitečné, protoˇze umoˇzňovalo nejen lepší zapamatování názvů sedmi hlavních hříchů, nebo spíše vad (vitia capitalia), ale zdůrazňovalo zároveň jejich vzájemnou souvislost.

7 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje Pýcha (polsky pycha) namísto superbia. Pych, pach, puch? Co by to tak mělo být? Někdo pyšňoučký, buclat oučký? Nadmutost, nadutost, nafukování se nad poměry? Je to něco, co nelze vztahovat na sebe: nafoukaný pan Pýchavka v krejzlíku je někdo jiný než já. Pýcha je tak okamžitě vnímána a zařazena podle zvuku, avšak superbia jako atribut Anděla světla má podobně jako anglické pride, francouzské orgueil, německé Stolz či staroslověnská gordost i vážné vlastnosti. 2. Lačnost, lakota, chtivost (polsky lakomstwo) jako avaritia. Spatřoval jsem v ní přestupek podobný vylizování hrnců od zavařeniny nebo nezřízené chuti na zákusek, který je dnes pro mne snadno dostupný, avšak v mém dětství se na stole příliš často neobjevoval. A kdo by mi tehdy dokázal vysvětlit, ˇze podobná namlsanost byla příčinou temných stránek dějin naší civilizace, že znamenala impulz k lichvě a k zakládání manufaktur, k dobytí Ameriky a k útisku polských sedláků, že stála také u zrodu geniálního nápadu, na nějž přišli zbožní amsterodamští měšt ané, kteří používali svých lodí k obchodu s otroky? Mocní tohoto světa si vždycky dělali zálusk na nějaký zákusek, to je pravda. Kdyby však byli jenom nenasytnými hltavci ˇzenoucími se za smyslovými poˇzitky, bylo by to jen půl bídy. Ale avaritia je, jak prozrazuje francouzské avarice a německé Geiz, ˇzádost spíš asketická. Měl by se Molièrův L Avare vůbec překládat jako Lakomec? Anglické covetousness má spíš blíˇze k chtivosti neˇz k lakotě, ale je to také neústupná ˇzádostivost zaměřená výlučně na peníze. Oba významy, lakotu a chtivost, vystihuje staroslověnské srěbrolubje, doslovný překlad řeckého filarguria. 3. Nečistota (polsky nieczystość) namísto luxuria. Že by to mělo něco společného s nemytím se? S dotýkáním se tajných míst? Ale latinský výraz označoval v prvé řadě rozbujelost, hojnost a plodnost především u vegetace, později přebujelost ve způsobu vyjadřování a také přebytek, nadměrný přepych a nevázanost. Něco z těchto významů si podrˇzelo francouzské luxure, i kdyˇz označuje totéˇz, co v polštině pojem nevázanost. Nejlepším ekvivalentem by také byla spíše nevázanost neˇz nečistota. Angličtina nepřejala latinský výraz a pouˇzívá starogermánské lust, jeˇz se navíc vzdaluje prvotnímu smyslu, který navozuje pouze přívlastek lusty bujný, jarý, dříve uˇzívaný i ve smyslu hravý, veselý. Anglické lust, ˇzádostivost, je typickým příkladem proměn, jimˇz podléhaly příbuzné pojmy v závislosti na jazyce a na mravech, zvláště srovnáme-li je se staroslověnským pojmenováním tohoto hříchu: blud, převzatým přímo z řeckého porneia. Zatímco nečistota vznikla nejspíš jednoduchým přepisem německého Unkeuschheit. 4. Závist (polsky zazdrość) namísto invidia. Bylo to pro mne zcela nejasné slovo. Dnes vím, ˇze u jeho vzniku stálo latinské in-videre, za-zřít, a tudíˇz i zá-vidět (v církevní staroslověnštině zavist ). Jiné jazyky kladou více méně důraz na vůli, tuˇzbu, i kdyˇz lze těˇzko říci, tlumočí-li francouzské l envie, anglické envy nebo německé Neid odpovídajícím způsobem smysl latinského pojmu, jenˇz zahrnuje také nenávist a odmítnutí. 5. Obˇzerství a opilství (polsky obźarstwo i pijanstwo) namísto gula. V latině původně hrdlo, později hltavost nebo také baˇzivost. Obˇzerství a opilství vyvolávalo obraz řehtajících se a blábolících břicháčů; zcela evidentně šlo o hřích dospělých. Aˇz nyní dodatečně přemýšlím, proč bylo v polštině pouˇzito k přeloˇzení slova gula hned dvou slov. Opilství totiˇz v ˇzádném ze známých jazyků mezi hlavními hříchy nefiguruje. Staroslověnské črevougodje, ukájení břicha, vzniklo překladem řeckého gastrimargia významově nejblíˇze má k našemu popouštění si opasku, v jídle i pití. V průběhu staletí se však s touto vadou stalo něco neočekávaného: možná proto, že si kdysi dávno mohlo gulu dovolit více lidí než ve stoletích, která následovala. Různí utřihubkové se olizovali při pomyšlení, že si jednou nacpou panděra neboli si dají do nosu, a tak vznikla poezie husích stehýnek a prsíček, klobásek, šunky a soudků piva. Ani ne tak hřích jako odměna za střídmost a střízlivost v době velkého půstu: co nakonec jiného by to také mělo být než najíst se a napít, co hrdlo ráčí? A je snad něco špatného na francouzském výrazu la gourmandise? Naopak, je-li někdo gourmand, je to dobré znamení: růˇzolící člověk, který si pod krk uvazuje ubrousek a vyzná se v kuchyních a vínech, jinými slovy ˇzádný chudák. Není to ještě gourmet, labuˇzník, ale téměř. Podobné privilegium postrádá německé Unmässig, něco jiného je i anglické glutton, nenasytné hrdlo propadnuvši gluttony neboli ˇzravosti. 6. Hněv (polsky gniew) místo ira. Nebylo těˇzké si představit, co je to výbuch hněvu. Byl to v podstatě krátkodobý tělesný stav, jenˇz vedl k násilným skutkům (král Boleslav Smělý vpadl do chrámu a v záchvatu zuřivosti zavraˇzdil Stanislawa Szczepanowského). Ani jinde nečiní ira při překladu větší potíˇze. Anger, colere, Zorn, staroslověnské gněv. 7. Lenost (polsky lenistwo) neboli acedia. Slovo není latinské, latina si je vypůjčila z řečtiny: acedia se dá přeloˇzit jako lhostejnost. Pro eremity 4. století znamenala acedia úhlavní nebezpečí, pokušení démona, jeˇz doléhá nejvíce o poledni, kdy pod vysoko stojícím sluncem spočívá v tichu a nehybnosti celá příroda. V takové chvíli přepadal mnicha smutek a nuda nejtíˇzivěji. Snaˇzil se jim čelit modlitbou, ale skličoval ho pocit ne-

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu http://www.phil.muni.cz/~horinkov/religionistika/nefesruachasarx.doc Lenka Kouřilová kombinace Ph-Vn ročník III. Východiskem řeckého myšlení je dualismus

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

teorie lidských práv (J.Locke) Zopakování minulé přednášky: starověké právní myšlení 1. Přirozený zákon - zákon přirozeného řádu světa

teorie lidských práv (J.Locke) Zopakování minulé přednášky: starověké právní myšlení 1. Přirozený zákon - zákon přirozeného řádu světa Přednáška č.5. Teorie přirozeného práva - první pokus o vysvětlení jak funguje právo ve společnosti. 1. Změna tázání: přechod od otázky "co je právo" k otázce "jak právo funguje": kritika starověkého pojetí

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

VET středověk a novověk (po 18. století)

VET středověk a novověk (po 18. století) VET středověk a novověk (po 18. století) Co nás čeká Křesťanství a jeho představitelé Renesance Racionalismus a empirismus, Kant Merkantelismus, Karmelismus Křesťanství Po dlouho dobu křesťanství uchovatel

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Antecepční aparát kolektivu konverguje

Antecepční aparát kolektivu konverguje Kapitola Antecepční aparát kolektivu konverguje úsek text datum Shrnutí Ryby v hejnu se drží pohromadě a zahnou jako na povel. Hejno ptáků letí, a jako na povel změní směr. Lidé sympatizují s určitým kandidátem,

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Věda v kontextu společenského života Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská

Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod do filozofie Jana Kutnohorská Úvod Etymologie Předmět filozofie Ontologie Prameny filozofického tázání Filozofické disciplíny Etymologie Filozofie z řečtiny PHILEIN - milovat SOPHA - moudrost V doslovném

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více