Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1"

Transkript

1 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 1 Czesław Miłosz SALIGIA a jiné eseje Barrister & Principal, 2005 preklad: Josef Mlejnek Josef Mlejnek: Czesław Miłosz pokus o nepřímý stručný portrét 7 Když se (...) [Czesław Miłosze] v předvečer jeho osmdesátých narozenin Adam Michnik v rozhovoru zeptal, v kterém okamžiku se dá hovořit o zradě na uměleckém povolání, dostalo se mu této odpovědi: Myslím, že je zde na místě připomenout Josepha Conrada, jemuž v prvé řadě záleželo na vydělávání peněz literaturou, ale seděl nad kaˇzdou stránkou a několikrát předělával kaˇzdou větu, mořil se s tím. Proč vlastně? Vˇzdyt mohl psát rychle, všechno odfláknout, jen aby si vydělal. Nedokázal to. Prostě to nedokázal. Přitom byl pořád v nějaké tísni. Kdyby slevil ze svých maximalistických poˇzadavků, dopustil by se zrady. Existuje jakýsi imperativ, který nám přikazuje sedět a tvořit, jak nejlépe dovedeme.. Vilno a Vilnius (Dopis Tomasi Venclovi), (...) Ve studentském věku přišel vliv [příbuzného] Oskara Miłosze, v jehoˇz posmrtně vydaných politických textech se můˇzeš setkat s velice střízlivým hodnocením situace: v roce 1927 psal, ˇze Polsko by bylo schopno na základě přesně vymezených smluv soustředit kolem sebe pobaltské země, Finsko a Československo, a vytvořit tak protiváhu německému tlaku; k tomu by se ale podle Miłosze muselo zříci svého domýšlivého a chimérického národního mesianismu (...), čehoˇz ovšem není schopno, takˇze za nějakých deset let musí dojít ke katastrofě. La Combe (Setkání se Stanisławem Vincenzem), Jezuita Teilhard de Chardin a ateističtí optimisté se spolu v podstatě shodují. Věří v dějinnou Prozřetelnost, jeˇz působí revoluce, pády císařů, vynález střelného prachu i atomových zbraní, aby přivedla lidstvo k nadčlověctví. Je lhostejné, jakým jménem tuto Prozřetelnost označují. 27 Starý Brueghel cestoval koňmo z Flander do Itálie, opájel se tvary, barvami, obyčeji, pohledy, gesty, detaily oděvů, nářadí, architektury. Co spatříme my, překonáme-li tuto vzdálenost letadlem? Swedenborg a Dostojevskij, (...) Neměli bychom si být tak docela jisti tím, že hlavním hrdinou [Dostojevského] románu [Zločin a trest] je skutečně Raskolnikov, nebot jím může zrovna tak dobře být jeho temný dvojník Svidrigajlov. Odhlédneme-li od fascinace zločinem spáchaným bez lítosti, která se u autora datuje počínaje pobytem v katorze v Omsku, jeví se Raskolnikov jako postava psaná z většího odstupu než jeho d ábelský známý, který se v románu nedočká exorcizace. Dokonce se dá říci, ˇze ve Zločinu a trestu jsou dva zločiny a dva tresty, přičemˇz druhý zločin, Svidrigajlovův, se stává korespondencí, obdobou viny proˇzívané v sobě samotném.

2 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 2 V čem ostatně spočívá Svidrigajlovův problém? Má na svědomí lidské životy, ale nadčlověkem stojícím mimo dobro a zlo je jenom zdánlivě. V podstatě nenávidí svou přirozenost, jež je podle jeho mínění schopna pouze zla, a je přesvědčen, ˇze člověk jako on zasluhuje věčné zavrˇzení. Jinými slovy se dopouští hříchu, který teologové označují jako první z hříchů proti Duchu Svatému: zoufat o Boˇzím milosrdenství. Svidrigajlov se na stránkách románu pohybuje jako přízrak, jako kdyby uˇz byl za ˇzivotem. Připravuje svůj odjezd do Ameriky, coˇz v jeho ústech i v jazyce Dostojevského označuje cestu do pekel vzpomeňme si jen, jakým způsobem je v Běsech pojednán Kirilovův a Šatovovův pobyt v Americe! Svidrigajlov nemá samozřejmě na mysli ˇzádnou cestu, ale vykonání rozsudku nad sebou, a nakonec spáchá sebevraˇzdu. (...) 53 Takové je i Dostojevského stanovisko, pouze v jeho myšlení tíhnoucím vˇzdy ke krajnostem se vše radikálně vyhrocuje na bud anebo : jestliˇze Jeˇzíš zemřel a nevstal z mrtvých, pokud byl pouze člověkem, potom je Země d ábelský vaudeville a je nutné se stát Velkým inkvizitorem ve jménu soucitu s lidmi aby se nešt astní vzbouření otroci stali št astnými. 53 (...) Kaˇzdá negace vycházela u Dostojevského velice přesvědčivě, zatímco s obrazem opravdového, dobrého člověka si dost dobře nevěděl rady. 55 Dosti výmluvná je přitom posedlost předváděním dětí. Přítomnost dětí představuje společenství nedospělých bytostí, které jsou však schopny dobra, ukáˇze-li se někdo dospělý a ušlechtilý, jenˇz je dokáˇze zorganizovat. Prvním pokusem o portrét jejich evangelního, Kristu podobného vůdce je kníˇze Myškin v Idiotovi. Při svém pobytu ve Švýcarsku je obklopen kupou dětí, pouhou svou mírností vymycuje jejich zlozvyky, mění jejich vztah k polobláznivé Marje. Ale Myškin se Dostojevskému nepovedl. I když je zcela prostý egoismu, je nelidský a všude kolem sebe šíří destrukci. Soudě podle Myškina, dalo by se úspěšně pochybovat o možnosti spojit dvě přirozenosti, Boží a lidskou měli bychom pak spíše přijmout mínění tzv. dokétistů, kteří tvrdili, že Kristus měl lidské, pozemské vlastnosti pouze zdánlivě. Dostojevskij proto svůj pokus opakuje v Bratrech Karamazových. V této knize vystupují dva dospělí organizátoři dětského společenství. Prvním je Velký inkvizitor, nebo přeje-li si to někdo, autor Legendy o Velkém inkvizitoru, Ivan Karamazov. Všimněme si, kolikrát pouˇzívá Velký inkvizitor slova děti pro označení těch, které ovládá. Tím druhým je Aljoša a bratrstvo dvanácti chlapců ze školy, nepochybně základ církve jakoˇzto teokratického společenství. Je-li však Legenda o Velkém inkvizitoru silná a geniální i v kaˇzdé jednotlivosti, potom kapitoly o chlapcích jsou vedle míst, kde se objevují aˇz příliš zkarikovaní Poláci, umělecky slabé, melodramatické a čtenáře zaskakují čímsi falešným, nepravdivým. Je důkazem Dostojevského velikosti, že i přes tyto kapitoly zůstávají Bratři Karamazovi veledílem. 56 Disproporce mezi ohromující vizí Legendy o Velkém inkvizitoru a zástupem skautíků, kteří pod Aljošovým vedením konají dobré skutky, je více než zarážející. Dostojevskij a Sartre, Mne Dostojevskij zajímá především jako člověk, který měl ve svém ˇzivotě jediný opravdový román, a to s Rusí, člověk, jenž z Rusi učinil jedinou skutečnou hrdinku svých děl. Někdo by si mohl myslet, že psychologie jeho postav i objevy v oblasti románové kompozice z něj činí skutečně mezinárodního spisovatele, zatímco jeho nacionalismus, jeho velebení trůnu a oltáře, jeho šovinistická nenávist vůči katolíkům a židům, jakož i jeho sarkasmy na adresu Francouzů a Poláků jej omezují na hranice jedné země. Podle mého soudu se věci mají jinak, naopak: čím více je Dostojevskij ruský, čím více podléhá, z lásky k Rusku, fobiím a posedlostem, tím významnější je jeho role svědka celých intelektuálních dějin posledních dvou století. On sám přece prohlásil: Vsjo v buduščem stoletiji. (Vše se rozhodne v budoucím století.) a prorocký dar mu lze upírat jen stěˇzí. 62 (...) Obě tendence, socialistická a autokratická, existovaly u Dostojevského vˇzdy vedle sebe a (...) měnily se pouze akcenty. 62 (...) [Dostojevského] knihy nám zpodobují duchovní situaci ruské inteligence, stávají se kronikou duchovních přeměn z desetiletí na desetiletí, ne-li z roku na rok. A nastolují zásadní otázku: co tyto změny pro Rusko znamenají, čím mu hrozí? Nepřeˇzenu příliš, řeknu-li, ˇze v sobě mají cosi z výslechu vedeného neobyčejně inteligentním vyšetřujícím soudcem, jenˇz dobře ví, co má hledat, nebot je zároveň ˇzalobcem i obˇzalovaným.

3 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 3 62 Ruská inteligence v Dostojevského románech diskutuje o základních problémech lidské existence, které nebyly nijak cizí hrdinům románu západního, at uˇz románu 18. století nebo období romantismu, například u George Sandové. Avšak nikde jinde účastníci diskusí nevyhrocují věci do takové míry a nedospívají k mezním závěrům. Dramaticky prožívají to, co současník mladistvého hrdiny Zločinu a trestu Raskolnikova, Nietzsche, označil pojmem smrt Boha. 63 Ochranou a oporou Ruska je podle Dostojevského přesvědčení státní moc a upřímně zboˇzný ruský lid, zatímco inteligence ( intěligencija ) je ohroˇzuje. Jakým způsobem a do jaké míry je ohroˇzuje, ukázal román Běsi. Mezi diagnózami tohoto románu, obdivuhodnými svou pronikavostí, sahá nejhlouběji výkřik starého vojáka vyslechnuvšího rozhovor o tom, ˇze Bůh neexistuje: Není-li Bůh, jaký já jsem potom kapitán?. Tento člověk dokázal nahlédnout těsné spojení mezi náboženstvím a zdrojem moci. 63 Západní intelektuály, kteří píší o Dostojevském, neustále udivuje, jak mohl člověk, jenˇz dokázal tak hluboce proniknout do psychiky svých postav, mít natolik reakční názory. Onu reakční sloˇzku se pak snaˇzí vytěsnit ze svého zorného pole, čemuˇz má napomáhat hypotéza polyfoničnosti Dostojevského románů. Přehlíˇzejí však odlišnost jejich a Dostojevského situace. Středem zájmu jejich rozprav nebo románů není u nikoho z nich starost o státní zájem. Naopak, emocionálně straní postavám, které chtějí svrhnout stávající pořádek. Ale pro Dostojevského nebylo Rusko jenom území obývané Rusy. Na Rusku (podle něj) závisela budoucnost světa: na tom, zda bude zamořeno myšlenkami ateismu a socialismu přicházejícími ze Západu, jimiž se už nakazila ruská inteligence, nebo zda se carství a zbožnému ruskému lidu podaří Rusko povolané k záchraně lidstva uchovat. V dalších dílech nedokončeného románu měl Aljoša Karamazov reprezentovat nový typ aktivisty, jednajícího v souladu s vírou lidu. 64 Dostojevskij se ve svém slavjanofilském idealizování ruského lidu mýlil. Žádnou jinou naději však nenalézal a dilema přitom znělo jasně: nedokáže-li se svatá Rus vzepřít, udělá z ní inteligence to, co začaly realizovat hlavní postavy Běsů na úrovni jednoho provinčního města. 64 Těžko v Dostojevském nevidět proroka ruské revoluce., napsal v roce 1918 Nikolaj Berd ajev. Ruská, revoluce je prostoupena principy, které Dostojevskij vytušil a jejichž neúprosnou diagnózu geniálně stanovil. Dostojevskému bylo dáno proniknout až na dno dialektiky ruského revolučního myšlení a vyvodit z ní krajní důsledky. Neulpěl na povrchu společenskopolitických idejí a struktur, ale v hloubce odhalil pravdu, že Ruská revoluce je metafyzický a náboženský, nikoli pouze politický a sociální fenomén. Tak se mu prostřednictvím náboženství podařilo dospět k podstatě ruského socialismu. 65 Podivuhodná podobenství postojů ruské inteligence, které popsal Dostojevskij, i postojů západních intelektuálů o sto let později nás přivádějí k závěru, že obavy o budoucnost Ruska mu umožnily popsat jev obrovského dosahu, jak v prostoru, tak v čase. 65 Není přinejmenším podivné, ˇze v odedávna volnomyšlenkářské Francii, v zemi, jeˇz uˇz mnohé viděla a na zásadní spory obvykle reagovala pokrčením ramen, se smrt Boha stala záleˇzitostí stejně zásadní jako pro mladé Rusy diskutující při vodce o principiálních věcech? Nebot pro francouzský existencialismus, především ze Sartrova pera, to byl zásadní bod, u něhož znovu analogie začíná přechod k závazku jednat ve věci přeměny světa, protože člověk, jenž sesadil Boha z trůnu, se stal sám bohem a musí svou odpovědnost dokázat v praxi. 66 (...) Raskolnikov, nedovyvinutý revolucionář, jenˇz v topografii města Petrohradu věnuje mimořádnou pozornost náměstí, na němˇz se uskutečnila neúspěšná vzpoura děkabristů, by udělal lépe, kdyby se namísto nesmyslné vraˇzdy lichvářky věnoval dílu revoluce, ale v šedesátých letech 19. století, kdy se děj románu odehrává, je na to ještě příliš brzy; bylo třeba čekat aˇz do sedmdesátých let na postavu Něčajeva Petra Věrchověnského z Běsů. 67

4 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 4 Co dělat? Tento název Černyševského románu je příznačný pro ruskou inteligenci 19. století a mohl by tvořit motto Sartrovy neúnavné aktivity. Sartre ustavičně hledal une cause, jíž by mohl, věnovat všechny své síly. Všechny jeho causes byly úzce spjaty s nadějí, ˇze stávající pořádek bude svrˇzen a nahrazen pořádkem jiným, byt představa, jaký pořádek to bude, se ustavičně měnila. Jeho lokalizace naděje do stále nových zemí a následná rozčarování měly v sobě něco zároveň patetického i komického: Sovětský svaz, Jugoslávie, Kuba, Čína... Nakonec rozdával na ulici letáky s mladými levičáky. V této své potřebě ustavičně nových odpovědí na otázku Co dělat? nebyl ani v nejmenším izolovaný, naopak, lze ho uvést jako typický příklad jednoho a téhoˇz nepokoje u tisíců intelektuálů a polointelektuálů. Těˇzko v tomto číhání na causes vynuceném přítomnou skutečností nevidět projev vnitřní prázdnoty, jeˇz musí být vyplněna pocitem nezaujatého směřování k tomu či onomu ušlechtilému cíli. (...) 70 Autora, který by se dnes rozhodl pro zlomyslnou analýzu myšlení a jednání nějaké teroristické skupiny, by stihla výtka, že je obhájcem daného pořádku, což lidé s určitým způsobem myšlení považují za neodpustitelné provinění. Vˇzdyt spisy filozofů jako Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse a další obsahují ospravedlnění teroristických akcí: a to jak činů na úrovni státu, například genocidy uskutečněné v Kambodˇzi odchovanci paříˇzské Sorbonny, tak činů stovek ilegálních organizací. Pokud takové mnoˇzství představitelů inteligence zjevně nebo tajně sympatizuje s terorem, je velice obtíˇzné podat jeho mnohostranný, ale negativní obraz, jak to učinil Dostojevskij v Běsech. Proto se musel i Dostojevskij ve své době vymanit z kánonů, které svazovaly a zavazovaly inteligenci. 71 Mělo by se (...) přehodnotit běˇzně přijímané mínění, ˇze v Dostojevském přebýval génius navzdory reakčním názorům. Jako pravdivé se začíná jevit spíš opačné tvrzení: byl velký spisovatel, protoˇze měl cosi na způsob daru jasnovidectví, a za tento dar vděčil právě svému reakcionářství. 71 Berd ajev Dostojevskij skvěle odhalil ontologické důsledky falešných idejí. Dostojevskij předvídal, ˇze revoluce v Rusku bude ponurá, krutá a temná a ˇze lidu nepřinese ˇzádnou obnovu. Věděl, ˇze důleˇzitou roli v ní bude hrát Fed ka kriminálník a ˇze v ní nakonec zvítězí Šigalev. 72 U Jeana-Paula Sartra, našeho modelového intelektuála, se setkáváme s přechodem k jiné rétorice, a sice k rétorice Revoluce, pro niˇz je charakteristické, ˇze zcela přehlíˇzí otázku vyššího původu, coˇz v praxi vede k diktatuře nepočetných zasvěcených, údajně konajících z pověření lidem, jeˇz však jednotlivého člověka zbavuje i té ochrany, kterou mu poskytovaly nezávislé soudy. Dostojevskij dnes 75 Spisovatel jako Dostojevskij znamenal pro komunistické Rusko neobyčejně obtížnou a nepříjemnou záležitost. Nedal se jednoduše zavrhnout, nebot spolu s Tolstým ztělesňoval génia ruské prózy i génia literárního Petrohradu, linii vyznačenou třemi velkými jmény: Puškin, Gogol, Dostojevskij. Zároveň byl smysl jeho děl mimo veškerou pochybnost nepokrytě kontrarevoluční. Nezbývalo neˇz moˇzné škody nějak omezit. Jednak vydavatelskou politikou část Dostojevského díla se tak stávala pro běˇzné čtenáře, především pro mládeˇz, obtíˇzně dostupnou. A za druhé z hlediska doktríny správným zařazením, čímˇz měl být nebezpečnému mysliteli odebrán jeho jed. Úkolem bylo pověřeno univerzitní prostředí, které se sice velice snaˇzilo, leč s nepříliš valnými výsledky. Jednou někdo určitě napíše dějiny pokusů přizpůsobit Dostojevského potřebám totalitního státu. Zároveň však v určitých kruzích inteligence obecně přetrvával a dále se rozvíjel uzavřenější, ezoterický přístup k Dostojevskému, který umožňovala snazší dostupnost jeho sebraných spisů a epochální publikační počiny především v období poststalinské oblevy, k nimž například patřilo vůbec první vydání spisovatelových deníků. A byl tu také podzemní vliv jeho díla na některé spisovatele a básníky. 78 (...) Bachtin povaˇzuje Dostojevského za objevitele polyfonického románu. V dosavadní románové tvorbě pohyboval autor svými postavami jako figurkami na šachovnici a měl je pod kontrolou v tom smyslu, ˇze se v jejich chování i slovech zrcadlilo jeho vidění světa. Postavy polyfonického románu jsou však svobodné, každá z nich navazuje vztahy s jinými postavami na základě své vlastní logiky, autorem předem nepředvídatelné:

5 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 5 jinými slovy, získávají autonomii a žádná z nich není autorovým porte parole, mluvčím. Tato myšlenka je sice velmi zajímavá, ale příliš nepřesvědčuje, pokud ji důkladně prověříme při výkladu textu. Část kritiků například zpochybnila polyfonii Bratrů Karamazových. I kdyˇz je Ivan Karamazov natolik silný duch, ˇze někteří (jako Lev Šestov) povaˇzovali Legendu o Velkém inkvizitoru za vyjádření názorů samotného Dostojevského, tj. jeho nevíry, lze v něm jen obtíˇzně spatřovat jeden z prvků dialektického celku udrˇzovaného v rovnováˇzném stavu. Proti němu nestojí pouze čistota Aljoši a ˇzivot svatého starce Zosimy, ale on sám je kompromitován jako skutečný pachatel otcovraˇzdy Smerd akovovou rukou. Autorův křest anský moralistický záměr je jasný i tehdy, aplikuje- -li svou běˇznou metodu, kterou on sám charakterizoval jako drahé vykupování své vlastní víry, jinak řečeno poskytování ateismu co možná nejsilnějších argumentů. Podle mne se za teorií polyfonie skrývá snaha oddělit tvorbu Dostojevského od jeho publicistiky, a obhájit tak jeho romány před podezřením z politického záměru a dosahu. Reakcionář o to nebezpečnější, ˇze své odpůrce zná jaksi zevnitř vlastního revolučního mládí se jeví jako někdo úplně jiný, jakmile ho vtahuje do hry pouze sama narativní technika. Tehdy se proměňuje, nebot jeho politické teze prosazované jeho publicistikou jsou přeneseny do zcela jiné dimenze a opatřeny zcela odlišným znaménkem. Dokonce by se mohlo zdát, že Běsi, jež mají velice blízko k politickému pamfletu, jsou postaveni na neustálé kompromitaci a nepřetržitém zpochybňování toho, co je autorovi nejsvětější. Je zpochybněna Šatovova nacionalistická víra ve svatou Rus ba i jeho příjmení pochází od slovesa šatat sja, klátit se, vrávorat, potloukat se. Ale i obrácení, vysvobození inteligence z moci zlých duchů, symbolicky znázorněné útěkem Věrchověnského seniora na cestu po Rusi a jeho setkáním s potulnou prodavačkou svazků evangelia, jeˇz se jmenuje Sofia (rovněˇz příznačné jméno!), je zkompromitováno, nebot starý Věrchověnskij představuje komickou postavu neustále obelhávající sebe samu. Přesto tvrdím, ˇze pokud odmítáme vzít na vědomí filozofickou a politickou orientaci Dostojevského, jak jsou vyjádřeny v jeho publicistice, denících a dopisech, ochuzujeme tím jeho dílo a podsouváme autorovi záměry, jeˇz mu nebyly vlastní. 80 Zdá se, ˇze mesianismus je stálým pokušením Slovanů, Rusů stejně jako Poláků. Nyní však nastává situace, kdy uˇz dělení na dva Dostojevské není nadále udrˇzitelné. Zmizela bariéra, jeˇz z různých důvodů vznikla v Rusku i na Západě. Dostojevského hlas znovu závaˇzně zaznívá v diskusi o povolám a budoucnosti Ruska. Není patrně příliš důleˇzité, vetkne-li si na svůj prapor Dostojevského jméno obrazující se autoritářské nacionalistické hnutí. Na to je příliš sloˇzitý a mnohotvárný, aby se dal zapojit do sluˇzeb tak či onak primitivní ideologie. Budou-li však přemýšlivější Rusové chtít skutečně zjistit, jak Rusko došlo ke komunismu, jakou roli hrálo pravoslaví v minulosti a jakou hraje nyní či do jaké míry výstižné byly intuice slavjanofilů, pak nemohou pominout boj, který Dostojevskij vedl proti tendencím, jež nakonec zrodily Lenina. 80 (...) Dostojevskij měl pouze jeden ˇzivotní milostný příběh, jednu lásku Rusko, Rossiju. Vášeň, jeˇz by sama vyˇzadovala zvláštní (psycho)analýzu. Byla to láska plná nepokoje a nijak nepřeˇzenu, řeknu-li, ˇze ho suˇzoval obrovský strach z budoucnosti, obava z toho, co budoucnost Rusku přinese. Zásadní problémy jeho spisovatelské tvorby, kterou Západ, jakmile ji objevil, pochopil jako problematiku novodobého člověka, lhostejno, kde žije a jakým hovoří jazykem, před ním vyvstaly poté, když provedl analýzu mentality ruské inteligence. Šlo v podstatě o sebeanalýzu, protože on sám k inteligenci příslušel a záměr jeho formulací byl polemický. 82 Proč (...) Dostojevskij spojoval katolicismus, ateismus a socialismus v jedno trojnerozdílné zlo? Zde měly hlavní vliv názory slavjanofilů na východní křest anství. Zdůrazňovali sobornost, tj. víru chápanou ve východní církvi jako společenství, v protikladu k hierarchické struktuře katolické církve. Podle jejich názoru se východní církev opírala především o liturgii, modlitbu a mystickou procítěnost, zatímco římská církev byla nakažena racionalismem a svou sylogistickou konstrukcí neustále vytvářenou kolem dogmat provokovala rozum do té míry, že se nakonec stala líhní ateistů. Ateismus potom nevyhnutelně vede k socialismu, nebot člověk bez Boha chce vzít spásu lidstva do vlastních rukou a ve svém prométheovském projektu považuje za nutné uctívat namísto Bohočlověka člověkoboha. 83 Dostojevského filozofie si nezasluhuje, abychom ji vykládali jako pominutelnou úchylku velkého tvůrce. Některé jeho názory mohou být třebas i směšné a mohou i popuzovat, jako celek však tvoří závažný pokus o zhodnocení duchovní situace člověka v okamžiku odlivu náboženské víry a šíření tzv. vědeckého světového názoru. Pronikavost, s jakou se mu podařilo postihnout všechny rozměry krize, nacházíme pouze u Friedricha Nietzscheho. Samozřejmě, ˇze udivuje, proč se tak novodobá problematika objevila v zaostalém Rusku, ale odpověd

6 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje 6 Běsi v dostatečné míře poskytují jeho dějiny. Myšlenky, které se v západní Evropě rozvíjely přinejmenším už od 17. století, dorazily do Ruska později a neočekávaně, v časové zkratce, a získaly obrovskou účinnou sílu. Deismus nebo ateismus se na Západě objevil v dobře fungujících společnostech, které se po kaˇzdé revoluci rychle navracely k rovnováˇznému stavu, zatímco v Rusku protilátky schopné účinně neutralizovat působení extrémních názorů jednoduše chyběly. 84 (...) Není lehké oddělit v Dostojevského myšlenkách autentické intuice a proroctví od šovinistických předsudků. 84 Kdybychom měli Dostojevského boj vyjádřit jednou větou, šlo by prostě říci, ˇze se vyrovnával se ztrátou nábo- ˇzenské víry u vzdělaných vrstev a v sobě samotném. 84 Ruská literatura má dvě díla, která disponují téměř silou evangelních podobenství a pro něˇz v ostatních literaturách neexistuje srovnatelný ekvivalent. Tématem obou je člověk tváří v tvář čirému zlu. Prvním je Dostojevského Legenda o Velkém inkvizitoru, druhým podobenství o Antikristu napsané v roce 1899 Vladimírem Solovjovem, jenˇz v mládí Dostojevského poznal osobně a jenˇz, máme-li věřit jedné malé literární legendě, mu údajně slouˇzil jako předloha k Aljošovi v Bratrech Karamazových. Lev Šestov neboli Ryzost zoufalství, Šestova lze patrně uvést jako příklad zisku, který přineslo ruské kulturní zpoˇzdění ; ˇzádná scholastická teologie ani filozofie v minulosti, málo univerzitní katedrové filozofie, zato mnoˇzství lidí filozofujících, a to velice vášnivě, na svůj vlastní vrub. Šestov byl vzdělaný člověk, neprošel však onou zdvořilostní průpravou, na niˇz měly patent západoevropské univerzity. Příliš ho nezajímalo, neporušuje-li ve chvíli, kdy hovoří o Platonovi nebo Aristotelovi, nějaká pravidla, jinými slovy se nesnaˇzil být slušný. A patrně díky této svobodě znamenalo jeho myšlení skutečný dar pro lidi, kteří se ocitli v zoufalé situaci a kteří věděli, ˇze zámotky větných konstrukcí jim jsou k ničemu. 97 Co si bytost, která si říká, já, pro sebe ˇzádá? Chce být. Maličkost. Jenom tohle? Nicméně uˇz od dětství si osvojuje přesvědčení, ˇze jde patrně o přemrštěný poˇzadavek. Objekty se chovají tak, jak to mají v popisu práce, a o naše obrovsky důleˇzité, já se pranic nezajímají. Zed je velice tvrdá; kdyˇz na ni na narazíme, pocit ujeme bolest, oheň nám popálí prsty a sklínka upuštěná na zem se roztříští na kousky. Takto se postupně učíme respektovat sílu toho, co se nalézá vně, jež silně kontrastuje s křehkostí našeho já. Navíc naše uvnitř začíná postupně ztrácet kvality, které se zdály příslušet výlučně jemu. Jeho pohnutky, touhy a žádosti se příliš neliší od pohnutek, tužeb a žádostí, jež prožívají ostatní vzácné exempláře lidského druhu. Bez přehánění lze říci, že já jako by ztrácelo vlastní tělo: v zrcadle vidí bytost, jež se jednou narodila, dospívá, je poddána ničivé moci času a musí jednou zemřít. Jestliˇze mi lékař sdělí, ˇze umírám na nějakou chorobu, jsem pro něj pouze případ v souladu se statistickou pravidelností podobných kaˇzdoročně registrovaných případů jsem i já zahrnut do jejich počtu. Já je nuceno uznat, ˇze stojí tváří v tvář světu se sobě vlastními zákony, jehoˇz jméno je Nutnost. (...) 99 V souladu se svým vlastním zaloˇzením viděl [Šestov] v postavách jako člověk z podzemí, Svidrigajlov, Hyppolit Terentěv z Idiota, Stavrogin a Ivan Karamazov výraz skutečných Dostojevského názorů, ne-li dokonce jeho autoportréty; starce Zosimu a Aljošu Karamazova naopak povaˇzoval za zboˇzné pout ové obrázky. 101 Marcionova hereze inspirovaná gnózí zcela odvrhla JHVH Starého zákona jako zlého Stvořitele, nebot jeho nesrozumitelné chování je uráˇzkou osvíceného rozumu. SALIGIA, Středověk si vytvořil z počátečních písmen sedmera hlavních hříchů slovo saligia, jeˇz bylo povaˇzováno za dvojnásob uˇzitečné, protoˇze umoˇzňovalo nejen lepší zapamatování názvů sedmi hlavních hříchů, nebo spíše vad (vitia capitalia), ale zdůrazňovalo zároveň jejich vzájemnou souvislost.

7 Czesław Miłosz: SALIGIA a jiné eseje Pýcha (polsky pycha) namísto superbia. Pych, pach, puch? Co by to tak mělo být? Někdo pyšňoučký, buclat oučký? Nadmutost, nadutost, nafukování se nad poměry? Je to něco, co nelze vztahovat na sebe: nafoukaný pan Pýchavka v krejzlíku je někdo jiný než já. Pýcha je tak okamžitě vnímána a zařazena podle zvuku, avšak superbia jako atribut Anděla světla má podobně jako anglické pride, francouzské orgueil, německé Stolz či staroslověnská gordost i vážné vlastnosti. 2. Lačnost, lakota, chtivost (polsky lakomstwo) jako avaritia. Spatřoval jsem v ní přestupek podobný vylizování hrnců od zavařeniny nebo nezřízené chuti na zákusek, který je dnes pro mne snadno dostupný, avšak v mém dětství se na stole příliš často neobjevoval. A kdo by mi tehdy dokázal vysvětlit, ˇze podobná namlsanost byla příčinou temných stránek dějin naší civilizace, že znamenala impulz k lichvě a k zakládání manufaktur, k dobytí Ameriky a k útisku polských sedláků, že stála také u zrodu geniálního nápadu, na nějž přišli zbožní amsterodamští měšt ané, kteří používali svých lodí k obchodu s otroky? Mocní tohoto světa si vždycky dělali zálusk na nějaký zákusek, to je pravda. Kdyby však byli jenom nenasytnými hltavci ˇzenoucími se za smyslovými poˇzitky, bylo by to jen půl bídy. Ale avaritia je, jak prozrazuje francouzské avarice a německé Geiz, ˇzádost spíš asketická. Měl by se Molièrův L Avare vůbec překládat jako Lakomec? Anglické covetousness má spíš blíˇze k chtivosti neˇz k lakotě, ale je to také neústupná ˇzádostivost zaměřená výlučně na peníze. Oba významy, lakotu a chtivost, vystihuje staroslověnské srěbrolubje, doslovný překlad řeckého filarguria. 3. Nečistota (polsky nieczystość) namísto luxuria. Že by to mělo něco společného s nemytím se? S dotýkáním se tajných míst? Ale latinský výraz označoval v prvé řadě rozbujelost, hojnost a plodnost především u vegetace, později přebujelost ve způsobu vyjadřování a také přebytek, nadměrný přepych a nevázanost. Něco z těchto významů si podrˇzelo francouzské luxure, i kdyˇz označuje totéˇz, co v polštině pojem nevázanost. Nejlepším ekvivalentem by také byla spíše nevázanost neˇz nečistota. Angličtina nepřejala latinský výraz a pouˇzívá starogermánské lust, jeˇz se navíc vzdaluje prvotnímu smyslu, který navozuje pouze přívlastek lusty bujný, jarý, dříve uˇzívaný i ve smyslu hravý, veselý. Anglické lust, ˇzádostivost, je typickým příkladem proměn, jimˇz podléhaly příbuzné pojmy v závislosti na jazyce a na mravech, zvláště srovnáme-li je se staroslověnským pojmenováním tohoto hříchu: blud, převzatým přímo z řeckého porneia. Zatímco nečistota vznikla nejspíš jednoduchým přepisem německého Unkeuschheit. 4. Závist (polsky zazdrość) namísto invidia. Bylo to pro mne zcela nejasné slovo. Dnes vím, ˇze u jeho vzniku stálo latinské in-videre, za-zřít, a tudíˇz i zá-vidět (v církevní staroslověnštině zavist ). Jiné jazyky kladou více méně důraz na vůli, tuˇzbu, i kdyˇz lze těˇzko říci, tlumočí-li francouzské l envie, anglické envy nebo německé Neid odpovídajícím způsobem smysl latinského pojmu, jenˇz zahrnuje také nenávist a odmítnutí. 5. Obˇzerství a opilství (polsky obźarstwo i pijanstwo) namísto gula. V latině původně hrdlo, později hltavost nebo také baˇzivost. Obˇzerství a opilství vyvolávalo obraz řehtajících se a blábolících břicháčů; zcela evidentně šlo o hřích dospělých. Aˇz nyní dodatečně přemýšlím, proč bylo v polštině pouˇzito k přeloˇzení slova gula hned dvou slov. Opilství totiˇz v ˇzádném ze známých jazyků mezi hlavními hříchy nefiguruje. Staroslověnské črevougodje, ukájení břicha, vzniklo překladem řeckého gastrimargia významově nejblíˇze má k našemu popouštění si opasku, v jídle i pití. V průběhu staletí se však s touto vadou stalo něco neočekávaného: možná proto, že si kdysi dávno mohlo gulu dovolit více lidí než ve stoletích, která následovala. Různí utřihubkové se olizovali při pomyšlení, že si jednou nacpou panděra neboli si dají do nosu, a tak vznikla poezie husích stehýnek a prsíček, klobásek, šunky a soudků piva. Ani ne tak hřích jako odměna za střídmost a střízlivost v době velkého půstu: co nakonec jiného by to také mělo být než najíst se a napít, co hrdlo ráčí? A je snad něco špatného na francouzském výrazu la gourmandise? Naopak, je-li někdo gourmand, je to dobré znamení: růˇzolící člověk, který si pod krk uvazuje ubrousek a vyzná se v kuchyních a vínech, jinými slovy ˇzádný chudák. Není to ještě gourmet, labuˇzník, ale téměř. Podobné privilegium postrádá německé Unmässig, něco jiného je i anglické glutton, nenasytné hrdlo propadnuvši gluttony neboli ˇzravosti. 6. Hněv (polsky gniew) místo ira. Nebylo těˇzké si představit, co je to výbuch hněvu. Byl to v podstatě krátkodobý tělesný stav, jenˇz vedl k násilným skutkům (král Boleslav Smělý vpadl do chrámu a v záchvatu zuřivosti zavraˇzdil Stanislawa Szczepanowského). Ani jinde nečiní ira při překladu větší potíˇze. Anger, colere, Zorn, staroslověnské gněv. 7. Lenost (polsky lenistwo) neboli acedia. Slovo není latinské, latina si je vypůjčila z řečtiny: acedia se dá přeloˇzit jako lhostejnost. Pro eremity 4. století znamenala acedia úhlavní nebezpečí, pokušení démona, jeˇz doléhá nejvíce o poledni, kdy pod vysoko stojícím sluncem spočívá v tichu a nehybnosti celá příroda. V takové chvíli přepadal mnicha smutek a nuda nejtíˇzivěji. Snaˇzil se jim čelit modlitbou, ale skličoval ho pocit ne-

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Křest an ve společnosti

Křest an ve společnosti Alexandr Meň: Rozbít led 1 Alexandr Meň Rozbít led Křest an ve společnosti Triáda, 2004 preklad: Františka Sokolová, Teresie Cvachová, Tat jana Podhajecká Základní principy křest anství podla slova Božího

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Roger Scruton. Academia, Praha, 2002 preklad: Klára Cabalková

Roger Scruton. Academia, Praha, 2002 preklad: Klára Cabalková Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře 1 Roger Scruton Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře Academia, Praha, 2002 preklad: Klára Cabalková 7 (...) kultura má náboˇzenské

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Ekonomie dobra a zla

Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla 1 Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi 65. pole, 2009 14 Zdeněk Neubauer Realita se spřádá z příběhu, nikoliv

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více