VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti Materiálně-technické podmínky pro výuku Informační zázemí školy Nákupy dlouhodobého a drobného majetku ve školním roce 2009/ Vzdělávací program školy Inovace, nové metody a formy práce Základní cíle výchovně-vzdělávacího procesu Stručná historie školy Školy a školská zařízení - členění Obchodní akademie Vyšší odborná škola ekonomická Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Nabízené kurzy Státní jazykové zkoušky Jednoletý pomaturitní jazykový kurz (anglický jazyk) Doplňková činnost školy Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich Obchodní akademie Obor M/004 Obchodní akademie (2. 4. ročník), M/02 Obchodní akademie (1. ročník) Obor M/002 Ekonomické lyceum (2. 4. ročník), M/02 Ekonomické lyceum (1. ročník) Vyšší odborná škola Studijní obor N/009 Finanční řízení Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy Přehled o kurzech jazykové školy Zkoušky z českého jazyka pro cizince Státní zkoušky z jazyků Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Studium ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Studium nadaných ţáků a studentů Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku SŠ, VOŠ a JPJK Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ Přijímací řízení do Jednoletých pomaturitních jazykových kurzů Údaje o výsledcích ve vzdělávání Hodnocení chování ţáků Absolventi a jejich další uplatnění Podané přihlášky k dalšímu studiu Odchody ţáků ze školy během školního roku Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání ve škole Analýza jazykového vzdělávání anglický jazyk Analýza jazykového vzdělávání - německý jazyk

3 12 Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Podpora odborného růstu pedagogických pracovníků školy Předpoklady pro tvůrčí a výzkumnou činnost Údaje o dalších aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou Mimoškolní aktivity Programy a projekty Spolupráce se zahraničními školami Zapojení ţáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěţí Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Další akce nebo činnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoţivotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o dalších kontrolách Další činnost školy Rada rodičů při Obchodní akademii Mladá Boleslav Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr Seznam příloh

4 1 Základní údaje o škole Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Adresa T. G. Masaryka Mladá Boleslav Budova školy Zřizovatel Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11, Praha 5 IČ: IZO ředitelství školy:

5 Kontakty Telefon: WWW: Ředitel školy: Ing. Renáta Vícová ) Statutární zástupce a zást. pro OA: Ing. Eva Sýkorová ) Zástupce pro VOŠE a JŠ: PhDr. Ivo Horáček, Ph.D ) Seznam členů školské rady OA Zdeňka Veškrnová - předsedkyně PhDr. Ivo Horáček, Ph.D. Šárka Bencová Mgr. Věra Novotná Adam Pýcha Jan Němeček zástupkyně zřizovatele školy zástupce z řad pedagogů zástupce zřizovatele školy zástupkyně z řad pedagogů zástupce z řad studentů a jejich zákonných zástupců zástupce z řad studentů a jejich zákonných zástupců Seznam členů školské rady VOŠE PhDr. Jan Jirásko - předseda Helena Bubnová JUDr. Ladislav Řípa Mgr. Ondřej Hašlar Sandra Šístková Tereza Mádlová zástupce z řad pedagogů zástupkyně zřizovatele školy zástupce zřizovatele školy zástupce z řad pedagogů zástupce z řad studentů zástupce z řad studentů Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok Ve školním roce 2009/2010 byla dne provedena změna s účinností od z důvodu výmazu oboru vzdělání N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice a zápisu nově akreditovaných vzdělávacích programů N/16 Finanční řízení. 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti Hlavní a doplňková činnost jsou vymezeny zřizovací listinou (viz příloha 1). Hlavní účel a předmět činnosti vymezuje článek I a doplňkovou činnost článek V této listiny. 2.2 Materiálně-technické podmínky pro výuku Budova školy i s přilehlými pozemky je majetkem města Mladá Boleslav. S městem máme uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. července Podle této smlouvy jsme povinni hradit nájemné. Škola nemá vlastní jídelnu ani ubytovací zařízení. Vedení školy však pomáhá studentům zajistit ubytování a stravování ve spolupráci s ostatními školami ve městě. Škola je materiálně vybavena na velmi dobré úrovni. Má vlastní sbírky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů a fond didaktické, kancelářské a kopírovací techniky, informační centrum a knihovnu, učební pomůcky, studijní texty a učebnice Informační zázemí školy Informační centrum školy (dále jako ICŠ) existuje od roku Schopnost zajišťovat aktuální informace vţdy závisela na osobě vedoucího tohoto centra. V uplynulém školním roce působil jako vedoucí Mgr. M. Mulač. V kompetenci vedoucího je zajišťování aktualizace knihovního fondu odbornými dokumenty (návrhy na zakoupení, samotná akvizice), jejich katalogizace, půjčování a vracení. Dále pak například vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, katalogy, příručky apod.), informování o přírůstcích fondu odborné literatury na škole, informování o moţnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, monitorování denního tisku, kulturní aktivity a další doplňkové knihovnické sluţby. Za uplynulý školní rok v ICŠ přibylo 445 dokumentů (o 35 méně neţ vloni) a utratilo se za ně ,00 Kč (o ,70 více neţ loni), vyřazeno bylo 123 dokumentů v celkové hodnotě 8 624,09 Kč. ICŠ se nachází ve dvou místnostech třetího patra budovy. Prostorově je členěno na studovnu s výpůjčním pultem a knihovnu s internetovými pracovišti. Knihovní fond, skládající se ze základních (knihy, periodika) i speciálních (absolventské práce, normy, CD-ROMy, audiokazety, videokazety) dokumentů, čítá více neţ pět tisíc evidenčních jednotek. Dokumenty jsou evidovány v informačním modulu Knihovna informačního systému Bakaláři. Fond je potom rozdělen na absenční (mimo prostory ICŠ) a prezenční (jen do studovny). K okopírování tištěných materiálů, které není dovoleno vynášet z budovy, slouţí kopírka ve druhém patře školy. V ICŠ je pro studenty vyčleněno osm počítačových pracovišť. Počítač vedoucího umoţňuje navíc tisk na laserové tiskárně, vypalování DVD a skenování. Kromě odborné literatury (soustředěna v ICŠ) se ve škole vyskytují ještě sbírky beletrie ( klasická knihovna). O evidenci a doplňování tohoto fondu se stará PhDr. J. Jirásko. 6

7 Škola pravidelně odebírá více neţ 30 titulů periodik, z nichţ převládají tituly zaměřené na ekonomiku, právo, účetnictví a školskou problematiku. V menší míře jsou zastoupeny měsíčníky zaměřené na přírodní a společenské vědy. Z deníků docházejí do školy Hospodářské noviny a Boleslavský deník. Hromadným odběrem učebnic pro třídy a sociálně slabé ţáky je pověřen Ing. M. Ţďánský. Z informačních kanálů jsou ve škole vyuţívány nástěnky, školní rozhlas a intranet. Zaměstnanci jsou vedením informováni na pravidelných operativních poradách. O archiv školy se stará hospodářka školy J. Veselá. V komunikaci vně budovy školy hrají nejdůleţitější roli telefon a internet. Knihovna informačního centra Nákupy dlouhodobého a drobného majetku ve školním roce 2009/2010 Ve školním roce 2009/2010 se neuskutečnily ţádné investiční akce z důvodu nedostatku finančních prostředků. Škola je průběţně modernizována výpočetní technikou a další didaktickou technikou. Nejinak tomu bylo i ve školním roce 2009/2010, kdy byly zakoupeny nové počítače, tiskárny a LCD monitory do kabinetů, licence na programy. Opět došlo k zestetičtění některých prostor školy (kabinety, chodba) nákupem nového nábytku. Podrobný rozpis drobného majetku je uveden v tabulce níţe. Část tohoto majetku byla financována z daru. Z rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav byla zaplacena druhá etapa výměny oken (asi Kč) a byla vymalována aula. 7

8 Z projektu Moderní technologie byly do učeben č. 40 a 42 pořízeny SmartBoardy včetně příslušenství, vizualizéry a hlasovací zařízení. Deset pedagogických pracovníků obdrţelo kvalitní notebooky pro jejich práci. Z projektu Modernizace školních vzdělávacích programů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem metodicko-materiální zajištění bylo zaplaceno vybavení učebny č. 10 interaktivní tabulí včetně příslušenství. Tabulka: Drobný majetek Název sloţky majetku Počet kusů Umístění - místnost Pořizovací cena Měsíc pořízení Mapa Ruska ,00 9/09 Ohřívač vody ,30 9/09 Skener ,00 9/09 Skříň dvoudv. policová ,00 9/09 Ţidle na chrom. kříţi ,10 9/09 PC ,00 9/09 PC ,00 9/09 Skříň ,00 9/09 Nástěnka 1 Chodba 3.p. 1830,00 9/09 Závaţí 25 kg 1 Fitness 1500,00 9/09 Tiskárna ,00 9/09 Učebnice 1 IC 1047,00 9/09 Projektor ,00 10/09 Učitelský stůl ,00 10/09 Přenosný zpětný projektor ,00 10/09 LCD monitor 2 Sklad VYT 7951,58 10/09 Učebnice 4 IC 5973,00 10/09 Běţky s vázáním, boty běţecké, 14 TEV 27900,00 10/09 boty lyţařské Radiorecorder 1 Os. karty 1699,00 11/09 Projektor ,00 11/09 Tiskárna ,95 11/09 Trezor ,00 11/09 Stůl ,00 11/09 Vestavěná skříň ,00 11/09 PC + monitor ,00 11/09 Monitor ,72 11/09 Učebnice 2 IC 4675,00 11/09 PK přír. věd pomůcky 3 PRV 6099,00 11/09 TV tuner 1 Os. karty 1447,00 12/09 Přívěs za os. auto 1 Garáţ 11990,00 12/09 Nástěnka 1 Vrátnice 4621,00 12/09 Stůl 1 Uklízečky 2130,00 12/09 8

9 Mixáţní pult ,00 12/09 Stojan na kotouče 1 Fitness 1290,00 12/09 Testovací PC 1 Sklad VYT 25153,03 12/09 Učebnice 1 IC 1240,00 12/09 Strukturovaná kabeláţ ,00 2/10 Rudl 1 Půda 1599,00 2/10 Rohoţ 1 Chodba 4634,00 2/10 Tiskárna ,00 2/10 Digitální videokamera 1 Os. karty 11780,00 3/10 Notebook 10 Os. karty ,50 5/10 PC ,00 5/10 PC ,00 5/10 Tiskárna ,60 5/10 Interaktivní tabule ,93 5/10 Projektor ,23 5/10 PC ,45 5/10 Hlasovací zařízení ,45 5/10 Vizualizér ,05 5/10 Bezdrátový tablet ,45 5/10 Interaktivní tabule ,93 5/10 Projektor ,23 5/10 PC ,45 5/10 Hlasovací zařízení ,45 5/10 Vizualizér ,05 5/10 Bezdrátový tablet ,45 5/10 Tiskárna ,00 6/10 Výklopná skříň /10 Výklopná skříň /10 Kontejner ,00 6/10 Wifi router ,00 7/10 Wifi router ,00 7/10 Wifi router ,00 7/10 Sekačka benzinová 1 Sklad 11990,00 8/10 Ţebřík 1 WC dívky 2799,00 8/10 Vysavač 1 WC dívky 5011,00 8/10 Celkem ,90-9

10 2.3 Vzdělávací program školy Na Obchodní akademii poskytujeme vzdělávání v následujících studijních programech a oborech: M Ekonomika a podnikání Obor: M/004 Obchodní akademie (2., 3. a 4. ročník) Školní vzdělávací program Obchodní akademie M/02 platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem (1. ročník) M Lyceum Obor: M/002 Ekonomické lyceum (2., 3. a 4. ročník) Školní vzdělávací program M/02 Ekonomické lyceum platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem (1. ročník) Na Vyšší odborné škole nabízíme vzdělávání v následujících studijních programech a oborech: Program: N Finančnictví a bankovnictví Obor: N/009 Finanční řízení (v denní i dálkové formě) Inovace, nové metody a formy práce Praxe a ročníkové práce ve 3. ročníku Cílem řízené odborné praxe je utvářet a rozvíjet u ţáků samostatný přístup k řešení odborných problémů přímo v podmínkách konkrétního podniku. Praxe vyuţívá, shrnuje a doplňuje vědomosti a dovednosti, které ţáci získali během studia. V rámci předepsané třítýdenní praxe absolvují ţáci jeden týden v průběhu školního roku buď na sekretariátě, nebo v informačním centru školy, nebo na studijním oddělení školy. Dvoutýdenní odborná praxe v konkrétním podniku probíhala od do Kontrolu této praxe zajišťovali vyučující školy, ţáci po návratu do školy předloţili hodnocení z praxe, které zpracoval vedoucí z příslušné firmy. Prezentace ročníkových prací tříd 3. ročníku se konaly 2., 3., 4. a 8. března 2010 v učebně č. 53. Ţáci vypracovali ročníkové práce v rozsahu minimálně 8 stran formátu A4. Téma práce si volili sami. V uvedeném termínu práce prezentovali před publikem z řad spoluţáků a obhajovali je před komisí. Většina ţáků k prezentacím přistoupila zodpovědně a prokázala i obratnost v pouţívání výpočetní a audiovizuální techniky. Za akci celkově zodpovídali a organizovali ji třídní učitelé Ing. R. Voborníková, PhDr. K. Vaníčková, Mgr. J. Hlaváčová. Ing. Z. Prášil a zástupkyně ředitele Ing. E. Sýkorová. Prezentace ţáků 4. ročníků Ve dnech 23. aţ 26. února 2010 proběhly prezentace ţáků čtvrtých ročníků. Zúčastnili se jí zástupci zaměstnavatelů z podniků i veřejnosprávních institucí, např. Škoda Auto, a. s., 10

11 ČSOB, Komerční banka, Úřad práce, Česká spořitelna, a. s., Magistrát města Mladá Boleslav, Okresní správa sociálního zabezpečení, personální agentury z regionu, téţ zástupci Rady rodičů. Ţáci si vyzkoušeli, jak prezentovat sami sebe, jak se ucházet o zaměstnání, jak vystupovat na veřejnosti. V písemné podobě vypracovali svůj ţivotopis, a to v češtině a v cizím jazyce - angličtině nebo němčině, připravili si prezentaci v PowerPointu, pohovořili o svých plánech do budoucna. Díky zastoupení jednotlivých firem měli moţnost navázat skutečný kontakt s případnými budoucími zaměstnavateli a získat tak cenné informace o pracovních příleţitostech v regionu. Prezentace žáků 4. ročníků v aule Vyuţívání moderních didaktických prostředků Vyučující hojně vyuţívají moderních výukových prostředků, jako např. interaktivní tabule, vizualizéry, dataprojektory a zpětné projektory. Učitelé díky těmto prostředkům dosáhnou při výkladu větší názornosti, přehlednosti a interaktivity. Nejúčinněji se interaktivní tabule uplatnily v předmětech matematika a cizí jazyky. Vizualizery umoţňující promítání trojrozměrných objektů potom našly své uplatnění zejména v ekonomice a účetnictví. 2.4 Základní cíle výchovně-vzdělávacího procesu Profil absolventa OA Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněţnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. 11

12 Škola vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon těchto činností ve státních a soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v druţstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Ţáci mají znalosti a dovednosti související s jejich uplatněním ve světě práce a rovněţ jsou vybaveni kompetencemi, které jim pomohou při jejich vstupu na trh práce a při uplatňování jejich pracovních práv. Lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia. Absolvent je po sloţení maturitní zkoušky lépe připraven k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních či jiných směrů. Cílem studia je usnadnění adaptace na poţadavky studia na vysokých školách. Vzdělávací program je zaloţen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí je i odborné vzdělávání v ekonomických disciplínách. Učivo obsahuje i sloţku výběrových odborných předmětů pro širší vzdělávací nabídku ţákům. Tím jsou vytvořeny lepší předpoklady pro profesní rozhodování i prohloubení přípravy ke zvolení oboru dalšího studia. Profil absolventa VOŠ Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností, neţ jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti odborných předmětů určujících jejich specializaci, tak v oblasti všeobecného vzdělávání. Profilujícími předměty jsou ekonomika, účetnictví, finanční řízení, komerční právo, světový jazyk, psychologie a sociologie. Praktickým zaměřením profilu, pragmatickými znalostmi a dovednostmi je absolvent schopen rychlé, dynamické adaptace v konkrétním povolání. Absolventi VOŠ nacházejí na trhu práce uplatnění jako vedoucí a odborní specialisté útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, personálních útvarů, obchodní zástupci, daňoví poradci, pracovníci v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení. 2.5 Stručná historie školy Počátky obchodního školství v mladoboleslavském regionu jsou spjaty s rokem 1912, kdy byla zdejším obchodním grémiem zřízena Městská dvoutřídní obchodní škola, organizovaná jako dvouletý kurz. Vzhledem k finančním problémům nemohlo grémium školu udrţet a ta jiţ v následujícím školním roce přechází pod správu města Mladá Boleslav. Na základě pozitivních výsledků ministerských inspekcí obdrţela škola státní subvenci a v roce 1916 tzv. právo veřejnosti, tedy potvrzení celostátní platnosti jejích vysvědčení. Po nelehkých počátcích přináší další rozvoj ústavu období po vzniku samostatné republiky - škola je v roce 1919 rozšířena o Kupeckou pokračovací školu. Dynamický hospodářský rozmach Pojizeří vede od počátku 30. let ke snahám o zavedení vyššího stupně odborného vzdělání. Ministerstvo školství a národní osvěty této potřebě vyhovělo a udělilo povolení k reorganizaci Veřejné obchodní školy ve čtyřletou Obchodní akademii, za současného ponechání dvouleté Obchodní školy. Toto povolení nabylo účinnosti 1. září 1935 otevřením prvního ročníku Obchodní akademie. Pro novou školu město Mladá Boleslav postavilo vlastním nákladem moderní třípatrovou budovu, v níţ započalo vyučování v září

13 Stavba školy Slibný rozvoj přerušila léta fašistické okupace, kdy postupným zabíráním budovy pro vojenské účely a i jinými restrikcemi byl chod školy zcela ochromen. Poválečná obnova vyústila v období změn spjatých s léty komunistického reţimu. Vedle čtyřletého studia zde - na nyní jiţ Vyšší hospodářské škole (později Střední ekonomické škole) - stále existuje dvouletá Obchodní škola (později Ekonomická škola). Na konci 50. let se zřizuje večerní studium pro pracující, nejprve niţší stupeň (tříletý), později přibývá i studium pětileté. Základními obory jsou všeobecná ekonomika a hospodářská korespondence, ve školním roce 1969/70 k nim přistupuje obor cizojazyčná korespondence a sekretářské práce. Významnou součástí instituce je od roku 1965 i Státní jazyková škola. Od školního roku 1990/1991 se škola vrátila k názvu Obchodní akademie. V devadesátých letech samozřejmě nedošlo jen k obměně názvu, ale uskutečnila se řada výrazných změn v obsahu i formách výuky, s cílem přizpůsobit profil absolventa školy změněným poţadavkům praxe. Byla např. rozšířena výuka cizích jazyků (zkvalitňovaná mj. i působením zahraničních lektorů, výměnnými pobytovými zájezdy studentů a účastí školy v mezinárodních programech). Rovněţ postsekundární vzdělávání prošlo nezanedbatelnými proměnami. Na konci padesátých let to bylo nejdříve dvouleté večerní studium pro absolventy SVVŠ, které se od školního roku 1960/61 mění ve studium denní, zakončené maturitní zkouškou v oboru všeobecná ekonomika. V průběhu osmdesátých let se tato forma studia transformovala ve dvouleté pomaturitní studium kvalifikační, obor výpočetní technika a zpracování informací. Obor tohoto zaměření byl jediný v oblasti a byl o něj velký zájem. Novelou školského zákona byla tato forma pomaturitního studia zrušena. Od školního roku 1996/97 škola pokračuje v tradici terciárního vzdělávání na Vyšší odborné škole ekonomické. Tato nová forma studia významně obohatila profil školy a rozšířila její význam v regionálním školství. V hledání optimální realizace a v dílčích korekcích se ustálila podoba školy jako instituce, která při uplatnění vysokoškolských postupů připravuje odborní- 13

14 ky pro vykonávání náročných funkcí ve vyučovaných oborech. Nelehká práce týmu vyučujících byla v červnu 1999 završena prvními závěrečnými zkouškami absolutoriem, jímţ opustilo školu čtyřicet mladých lidí s titulem diplomovaný specialista v oboru. Od školního roku 1999/2000 si uchazeči o studium mohli vybrat i obor, automatizované informační systémy v řízení (AISŘ), školní rok 2000/2001 pak pro veřejnost přinesl novou vzdělávací moţnost: otevření dálkového studia v oboru finanční řízení. Od 1. září 2003 je na Obchodní akademii moţné studovat i další obor - ekonomické lyceum. Na Obchodní akademii se počínaje vyučuje dle školních vzdělávacích programů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Do kroniky školy, která byla obnovena ve školním roce 2003/2004, i letos zapisoval význačné a významné návštěvy a události M. Najman. 14

15 3 Školy a školská zařízení - členění I. Součásti školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Obchodní akademie ,1 13,15 VOŠE ,0 11,75 Jazyková škola ,5 4,86 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání 3.1 Obchodní akademie Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněţnictví, cestovním ruchu a dalších sluţbách ve státní a veřejné správě. Profilujícími předměty pro odbornou kvalifikaci absolventů jsou zejména ekonomika, účetnictví, cizí jazyky, informační technologie a písemná a elektronická komunikace. V ekonomických předmětech získají studenti během studia komplexní znalosti o trţní ekonomice a účetnictví, naučí se velmi dobře pracovat s počítačem a vyuţívat jej pro zpracování dat v ekonomické oblasti. Své jazykové znalosti mohou studenti zlepšovat při zahraničních pobytech v Německu a Anglii. Obchodní akademie připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit ţáky obecně pouţitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoţivotní učení. Škola připravuje ţáky na další studium na vysokých, vyšších odborných školách a v ostatních formách terciárního vzdělávání. Této moţnosti ţáci dostatečně vyuţívají a jejich úspěšnost při přijímacím řízení i vlastním studiu je velmi dobrá. Ve vzdělávacím programu jsou rozpracovány klíčové, všeobecné a odborné kompetence s důrazem na osvojované dovednosti a mezipředmětové vztahy. Tento přístup podporuje uplatňování moderních forem výuky, jako je týmová práce, větší podíl samostatné práce ţáků, zpracování projektů a jejich prezentace. To vše za vyuţití moderní audiovizuální techniky. Pedagogické dokumenty studijního oboru M/004 Obchodní akademie schválilo MŠMT ČR dne 23. března 2001, č. j / , s platností od 1. září V oboru ekonomické lyceum (78-42-M/002) výuka probíhala na základě pedagogických dokumentů schválených MŠMT ČR dne 8. července 2004, č. j / , s účinností od 1. září

16 Výuka v 1. ročníku probíhala dle školních vzdělávacích programů 1. ročník oboru OA dle ŠVP Obchodní akademie 63-41/02 a 1. ročník oboru EL dle ŠVP Ekonomické lyceum M/02. Rozpracované učební plány jsou uvedeny v příloze č Vyšší odborná škola ekonomická Vyšší odborná škola ekonomická nabízí tříleté denní studium (čtyřleté u dálkové formy studia) pro absolventy všech typů středních škol ukončených maturitní zkouškou. Studium je organizováno způsobem podobným vysokoškolskému (zimní a letní období) a hodnoceno pomocí zápočtů a zkoušek. Studium probíhá formou přednášek a cvičení. Velký důraz je kladen na praxi. Tu studenti vykonávají ve 2. a 3. ročníku v organizacích zvolených dle vlastního výběru. Ve 2. ročníku se jedná o seznamovací praxi v délce cca 1 měsíc, ve 3. ročníku o dlouhodobou souvislou praxi (cca 3,5 měsíce). Moţnost praxe v zahraničí. Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností neţ jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti odborných předmětů, určujících jejich specializaci, tak v oblasti všeobecného vzdělání. Absolventi se uplatní jako vedoucí a odborní referenti - specialisté útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, personálních útvarů, obchodní zástupci, berní a daňoví poradci, pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení. Školné činí celkem Kč 3 000,-- a hradí se ve dvou splátkách. První splátku Kč 1 500,- je nutno zaplatit nejpozději do 15. října, druhou splátku Kč 1 500,- nejpozději do 15. února. Pedagogickou dokumentaci na Vyšší odborné škole oboru N/009 Finanční řízení, schválilo MŠMT ČR 3. června 1996, č. j /96-23, s platností od 1. září 1996 a oboru N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice s platností od 1. září 1999, č. j / Na základě vyjádření ČŠI, tematická inspekce ze dne 10. června 2002, nám byla schválena ţádost ve věci změny odborných předmětů zařazených pro teoretickou zkoušku u absolutoria ve všech studijních oborech. Upravené učební plány jsou uvedeny v příloze č Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Nabízené kurzy Škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny pro dospělé i mládeţ. V jazykové škole se vyučuje podle učebních osnov schválených MŠMT (korektury osnov vyučujícími podléhají schválení zástupce ředitele školy pro JŠ). Organizační formou výuky je kurz. Nejvyšší počet posluchačů v kurzu je 18, nejniţší 12. Výjimky z těchto limitů povoluje zástupce ředitele pro JŠ. 16

17 Počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých kurzech schvaluje zástupce ředitele pro JŠ. Na jazykové škole jsou vypisovány tyto kurzy: 1. Základní kurzy Kurzy určené pro začátečníky pro osvojení základů jazyka. 2. Kurzy pro pokročilé Kurzy určené k prohloubení znalostí. 3. Přípravné kurzy na SJZ Kurzy určené pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám (základní i všeobecné) zkrácené (30 vyučovacích hodin) nebo roční. 4. Konverzační kurzy Kurzy zaměřené na konverzaci s rodilým mluvčím. 5. Superintenzivní kurzy Šestiměsíční kurzy k rychlému osvojení základů jazyka s moţností domluvit se v běţných situacích denního ţivota. Součástí výuky je domácí příprava. 6. Kurzy pro organizace Kurzy organizovány po dohodě s objednavatelem. 7. Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy s denní výukou Intenzivní kurzy připravující posluchače v rozsahu státní základní jazykové zkoušky (vyhláška č. 33/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 8. Státnice nanečisto 6 modulů po 4 hod. zájemci si vyzkouší průběh jednotlivých částí SJZ. 9. Roční vyrovnávací kurz ANJ a NEJ Určen studentům SŠ majícím problémy se zvládnutím cizího jazyka Státní jazykové zkoušky Na škole je moţno skládat státní jazykové zkoušky: základní (odpovídá Evropskému jazykovému rámci úroveň B2) všeobecné (odpovídá Evropskému jazykovému rámci úroveň C1) Termíny podání přihlášek: Podzimní termín: přihlášky do 30. září zkoušky: listopad Jarní termín: přihlášky do 30. dubna zkoušky: květen 17

18 Ceny státních jazykových zkoušek: základní o 4 a více kandidátů celkem Kč 3000,- (písemná Kč 2500, ústní Kč 500) o méně neţ 4 kandidáti celkem Kč 4000,- (písemná Kč 3500, ústní Kč 500) všeobecná o 4 a více kandidátů celkem Kč 3600,- (písemná Kč 3000, ústní Kč 600) o méně neţ 4 kandidáti celkem Kč 6000,- (písemná Kč 5400, ústní Kč 600) (na přihlášce uvést 5 autorů z doporučené literatury) Jednoletý pomaturitní jazykový kurz (anglický jazyk) Kurz s denní výukou, min. 20 hodin týdně s moţností konat státní jazykovou zkoušku. Kurz je určen především pro absolventy středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v daném školním roce. Předpokládá se otevření jedné skupiny (cca 18 posluchačů) Termíny podání přihlášek a přijímacího řízení: I. kolo do 31. května přijímací řízení: červen (druhá polovina) II. kolo do 15. srpna přijímací řízení: srpen (poslední týden) Školné: Kč ,-- (splatné ve dvou splátkách). Poplatek za přijímací řízení činí Kč 200, Doplňková činnost školy Činnost má škola povolenu podle zřizovací listiny školy (příloha č. 1). Doplňková činnost (DČ) nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti školy. DČ je prováděna podle interní směrnice školy o provádění hospodářské činnosti. Během školního roku 2009/2010 neproběhla ţádná akce, kterou by bylo moţno zařadit do doplňkové činnosti. 18

19 4 Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich 4.1 Obchodní akademie Obor M/004 Obchodní akademie (2. 4. ročník), M/02 Obchodní akademie (1. ročník) Forma studia: denní (4 roky) Předpoklad: přijetí 60 ţáků (dvě třídy) Profilující předměty: cizí jazyky ekonomika účetnictví informační technologie písemná a elektronická komunikace Maturitní zkouška: český jazyk a literatura praktická zkouška z odborných předmětů ekonomika účetnictví volitelný předmět (cizí jazyk, matematika, informační technologie) Obor M/002 Ekonomické lyceum (2. 4. ročník), M/02 Ekonomické lyceum (1. ročník) Forma studia: denní (4 roky) Předpoklad: přijetí 60 ţáků (dvě třídy) Profilující předměty: cizí jazyky ekonomika, účetnictví nebo základy společenských věd (dle zaměření ekonomické, nebo společenskovědní) informační a komunikační technologie matematika Maturitní zkouška: český jazyk a literatura praktická zkouška z odborných předmětů ekonomika nebo základy společenských věd (dle zaměření ekonomické, nebo společenskovědní) volitelný předmět (dějepis, účetnictví, matematika, informační a komunikační technologie, další cizí jazyk) 19

20 Počet tříd a ţáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř M/004 Obchodní akademie , M/002 Ekonomické lyceum ,8 Celkem ,5 Dojíţdějící z jiných krajů k Kraj Počet ţáků Jihomoravský kraj 1 Královéhradecký 9 Zlínský 2 Liberecký 12 Ústecký 2 Hlavní město Praha 1 Středočeský 461 Celkem 488 Údaje o ţácích přijatých v průběhu školního roku 2009/2010 V průběhu školního roku 2009/2010 nebyl přijat ţádný ţák. Seznam ţáků Obchodní akademie ve školním roce 2009/2010 včetně fotografií tříd je uveden v příloze č Vyšší odborná škola Studijní obor N/009 Finanční řízení Forma studia: denní (3 roky), dálková (4 roky) Předpoklad: přijetí 80 studentů (denní studium) přijetí 40 studentů (dálkové studium) Profilující předměty: účetnictví ekonomie finanční řízení cizí jazyk právo psychologie a sociologie 20

21 Zakončení studia: Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška obsahující teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z odborného cizího jazyka, absolventskou práci a její obhajobu. Absolvent VOŠE získá titul diplomovaný specialista v oboru, zkratka DiS. se uvádí za jménem. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Průměrný Počet studentpin Počet sku- Kód a název oboru počet stud./skup N/009 Finanční řízení ,25 Celkem ,25 Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) Průměrný Forma Počet studentpin Počet sku- Kód a název oboru studia 1 počet stud./skup N/009 Finanční řízení DK ,75 Celkem ,75 1 VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Dojíţdějící z jiných krajů k Kraj Počet ţáků celkem (z toho v denním studiu) Hlavní město Praha 9 (6) Královéhradecký 23 (17) Liberecký 42 (28) Středočeský 143 (87) Pardubický 6 (3) Ústecký 1 (0) Celkem 224 (141) Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2009/2010 V průběhu školního roku 2009/2010 nebyl přijat ţádný student do denní formy studia VOŠ. V průběhu školního roku 2009/2010 nebyl přijat ţádný student do dálkové formy studia VOŠ. Seznam posluchačů, kteří studovali k na VOŠE, je uveden v příloze č Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy Charakteristika: Intenzivní jazykový kurz (20 h týdně), po jehoţ absolvování by měl posluchač být schopen sloţit státní jazykovou zkoušku. Minimální výstupní úroveň dle SERR je tedy B1. 21

22 Počet skupin a studentů JPJK v denní formě studia (k ) Průměrný Počet studentpin Počet sku- Název oboru počet stud./skup. Jednoletý pomaturitní jazykový kurz anglický jazyk Celkem Dojíţdějící z jiných krajů k Kraj Počet ţáků celkem Středočeský 16 Královéhradecký 1 Celkem 17 Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2009/2010 V průběhu školního roku 2009/2010 byli přijati dva studenti (z toho jeden po ) do JPJK anglický jazyk. Seznam studentů Jednoletého pomaturitního jazykového kurzu anglický jazyk k je uveden v příloze č Přehled o kurzech jazykové školy Na jazykové škole vyučovalo v tomto školním roce 5 interních učitelů a 4 externí vyučující. Přehled posluchačů jazykových kurzů k Kurz Počet Posluchači Z toho ţáci ZŠ a SŠ Anglický jazyk Základní kurzy (1.-3. rok) Střední kurzy (4. a vyšší rok) Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám Německý jazyk Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám Speciální kurzy Španělský jazyk Základní kurzy (1.-3. rok) Zkoušky z českého jazyka pro cizince V červnu 2008 byla naše škola zařazena MŠMT do seznamu škol, které mohou organizovat zkoušky z českého jazyka pro cizince ţádající udělení trvalého pobytu. Ve školním roce 2009/2010 bylo vypsáno 10 zkušebních termínů (kaţdý měsíc jeden), na které se dostavilo celkem 43 cizinců. Zkoušky úspěšně sloţilo 36 uchazečů. 22

23 4.3.4 Státní zkoušky z jazyků Státní zkoušky z jazyků proběhly tradičně ve dvou termínech, a to podzim 2009 a jaro Podzim 2009 Jazyk anglický základní zkouška - účast posluchačů 7/5 prospělo všeobecná zkouška - 0/0 Jazyk německý základní zkouška - 0/0 všeobecná zkouška - 0/0 Jaro 2010 Jazyk anglický základní zkouška - účast posluchačů 46/26 prospělo všeobecná zkouška - 0/0 Jazyk německý základní zkouška 5/4 prospěli všeobecná zkouška - 0/0 Státní jazykové zkoušky konalo v tomto školním roce celkem 58 zájemců, z toho 35 bylo úspěšných, coţ činí asi 60,3 %. 23

24 5 Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných 5.1 Studium ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Při výchovně-vzdělávacím procesu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami jsme se nesetkali se ţádnými problémy. Důleţité je vytvořit odpovídající materiálně-technické podmínky, jako je například vlastní pracoviště s počítačem. V některých učebnách škola těmito pracovišti disponuje. Při kontrolách výsledků vzdělávání těchto ţáků je důleţité nalézt vhodnou formu testování (prodlouţená doba testování, testy na PC, asistence dalšího pedagoga při zkoušce). Nutné je zajistit odpovídající pracoviště pro vykonání krátkodobé i dlouhodobé studentské praxe (zajistit na pracovišti nadstandard). Od 1. září 2007 začali na naší škole studovat v oboru ekonomické lyceum 2 tělesně postiţení ţáci (vozíčkáři). Z prostředků Středočeského kraje byla škole přidělena dotace na asistentku pedagoga (E. Prücknerová, DiS.), bez které by tito ţáci nemohli studovat. Asistentka pedagoga má vyţadované vzdělání pro práci s těmito ţáky. Těmto ţákům byly zakoupeny kompenzační pomůcky (notebooky a speciálně upravené lavice). Údaje o individuálně integrovaných ţácích a studentech podle druhu zdravotního postiţení (k ) Počet integrovaných Druh postiţení SŠ VOŠ Mentální postiţení 0 0 Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postiţení 2 0 Souběţné postiţení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 0 0 Autismus Studium nadaných ţáků a studentů Momentálně na škole není ţádný ţák s individuálním studijním plánem. Pokud se ve škole objeví talentovaný sportovec nebo student časově značně vytíţený mimoškolní aktivitou, vedení školy mu v případě odpovídajících studijních výsledků vychází vstříc. 24

25 6 Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku SŠ, VOŠ a JPJK 6.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ V tomto školním roce proběhla 3 kola přijímacího řízení, ve druhém kole podal přihlášku pouze 1 uchazeč, ve třetím kole 3 uchazeči. Kritéria přijímacího řízení do obou oborů SŠ tvoří přílohu 7. I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2010/2011 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/02 Obchodní akademie ** M/02 Ekonomické lyceum * 18 1** 2 Celkem 4 * Jedna studentka byla přijata v 1. kole na OA; ve 3. kole si dala přihlášku na EL, kam byla rovněţ přijata. Celkový počet přijatých na OA je tedy 59. ** Všechna odvolání byla podána v 1. kole; existence kladně vyřízených odvolání vyplynula z toho, ţe tito uchazeči nezrušili odvolání, které bylo posláno KÚ SK, i přesto ţe podali zápisové lístky na jiné školy a do naší školy nastoupit nechtěli. Statistika ţáků nově přijatých do 1. ročníku Kraj Počet ţáků k Počet ţáků k Královéhradecký 2 5 Liberecký 2 2 Středočeský Ústecký 1 0 Celkem Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ Kritéria přijímacího řízení na VOŠ tvoří přílohu 8. Údaje o přijímacím řízení do všech forem studia na VOŠ podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Počet Kód a název oboru skup. FS 1 přihl. přij. 2 přihl. přij.2 poda- kladně ných vyříz N/009 Finanční řízení (56) (13) D N/009 Finanční řízení (31) 16 8 (7) DK Celkem 3 1 FS: D - denní, VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná 2 V závorce je počet uchazečů, kteří potvrdili nástup. 25

26 Statistika studentů nově přijatých do 1. ročníků VOŠ - denní Kraj Počet studentů k Počet studentů k Hlavní město Praha 3 2 Královéhradecký 11 2 Liberecký Pardubický 1 0 Ústecký 1 0 Středočeský Celkem Statistika studentů nově přijatých do 1. ročníků VOŠ - dálková Kraj Počet studentů k Počet studentů k Hlavní město Praha 2 3 Královéhradecký 4 2 Liberecký 5 1 Pardubický 1 0 Středočeský Celkem Přijímací řízení do Jednoletých pomaturitních jazykových kurzů Kritéria přijímacího řízení do JPJK tvoří přílohu 9. Údaje o přijímacím řízení do JPJK (stav k ) 1. kolo další kola počet počet Kód a název oboru přihl. přij. 2 přihl. přij. 2 podaných Odvolání počet Počet kladně skup. FS 1 vyříz. Anglický jazyk (16) 12 3(2) D 1 FS : D - denní, VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná 2 Ve sloupci přihl. je v závorce uveden počet uchazečů, kteří ve skutečnosti potvrdili nástup. Statistika studentů nově přijatých do 1. ročníků JPJK - angličtina Kraj Počet studentů k Počet studentů k Zlínský 0 1 Královéhradecký 1 0 Středočeský Celkem

27 7 Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků / studentů ( ) všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Počet ţáků Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Studenti celkem 159 (z toho denní 99) Prospěli 89 (z toho denní 60) Neprospěli 70 (z toho denní 39) - z toho opakující ročník 6 (z toho denní 6) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 488 Prospěli s vyznamenáním 80 Prospěli 394 Neprospěli 11 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch ţáků 2,0211 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 58,176 / 0,1 Dodatečné zkoušky OA Obor Předmět Ročník Počet ţáků Výsledek (uspěli) Ekonomické lyceum Anglický jazyk Ekonomické lyceum Český jazyk Ekonomické lyceum Matematika Ekonomické lyceum Zeměpis Obchodní akademie Ruský jazyk Komisionální zkoušky OA Obor Předmět Ročník Počet ţáků Výsledek (uspěli) Obchodní akademie Český jazyk 2., Obchodní akademie Matematika 1., Obchodní akademie Německý jazyk Obchodní akademie Anglický jazyk Ekonomické lyceum Zeměpis Ekonomické lyceum Anglický jazyk Ekonomické lyceum Matematika Přehledy prospěchu tříd obou oborů Obchodní akademie jsou uvedeny v příloze

28 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek z řádného termínu Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli konající zkoušky s vyznamenáním celkem Prospěli Maturitní zkouška Neprospěli M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum Absolutorium N/009 Finanční řízení (D) N/009 Finanční řízení (DK) Maturitní zkoušky OA Písemné a praktické maturitní zkoušky se konaly v dubnu 2010, ústní maturitní zkoušky v termínu od 17. května do 28. května Opravné maturitní zkoušky probíhaly v září U opravné maturitní zkoušky všichni ţáci prospěli. Sloţení maturitních komisí uvádí příloha 11. U maturity 28

29 Závěrečné zkoušky a absolutorium VOŠ Absolutorium probíhalo podle vyhlášky MŠMT č. 10 z o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Zkoušky proběhly v termínu od 1. do 4. června Jedna studentka dálkové formy vzdělávání se k absolutoriu nedostavila. Z denní formy vzdělávání oboru finanční řízení konalo absolutorium v řádném termínu 22 studentů, 1 studentka absolutorium opakovala. Z dálkové formy studia se k absolutoriu v řádném přihlásilo 7 studentů, 2 studentky absolutorium opakovaly (z nichţ se jedna ke zkoušce nedostavila). Seznam studentů, kteří úspěšně ukončili studium absolutoriem, je uveden v příloze č. 12. Sloţení komise pro absolutorium uvádí příloha č. 13. Výsledky opravných a náhradních termínů absolutoria za školní rok 2008/2009 Opravný termín absolutoria byl stanoven na 14. září V tomto termínu konalo absolutorium 7 studentů denní formy vzdělávání. Všichni studenti prospěli. Z dálkové formy vzdělávání se k absolutoriu dostavilo 8 studentů, z nichţ úspěšní byli pouze 2. Další náhradní a dodatečný termín absolutoria byl stanoven na 11. ledna Na tento den byli přihlášeni 4 studenti dálkové formy vzdělávání. Dostavili se však pouze 3 (jedna studentka se nedostavila z důvodu dopravní nehody), úspěšně absolvoval jeden student. 29

30 8 Hodnocení chování ţáků Chování ţáků/studentů (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Obchodní akademie Dvě ţákyně obdrţely na konci školního roku sníţený stupeň z chování, důvodem bylo porušení školního řádu (neomluvené hodiny). Ve školním roce 2009/2010 bylo uděleno několik třídních důtek a důtek ředitele školy. Důvodem bylo porušení školního řádu. Ve spolupráci s výchovným poradcem vedení školy v průběhu školního roku řešilo několik jednotlivých případů záškoláctví a nevhodného chování. 30

31 9 Absolventi a jejich další uplatnění 9.1 Podané přihlášky k dalšímu studiu Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ k Druh/typ školy Počet absolventů celhlášku Nepodali při- Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy kem na ţádnou školu Obchodní akademie Vyšší odborná škola (D i DK) Přehled o uplatnění absolventů OA ve šk. roce 2009/2010 Uplatnění 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem Procent Počet absolventů VŠ VOŠ Jiná forma studia Pracovní proces Není známo Absolventi oboru obchodní akademie začali většinou studovat ekonomické obory (TU Liberec, VŠE, Škoda Auto Vysoká škola...). Absolventi oboru ekonomické lyceum studují celou řadu různých vysokoškolských oborů (ekonomii, práva, ţurnalistiku, pedagogiku, mezinárodní vztahy, historii...). Absolventi VOŠ se dobře uplatňují v praxi. Někteří studenti pokračují ve studiu na VŠ, zejména soukromého charakteru, které jim umoţňují ve zkrácené lhůtě získat titul bakalář (Bc.). Vyřazení studentů VOŠE 31

32 9.2 Odchody ţáků ze školy během školního roku Obchodní akademie V průběhu školního roku 2009/2010 odešlo pět ţáků (jedna ţákyně prvního ročníku, jeden ţák druhého ročníku, jedna ţákyně třetího ročníku, dva ţáci čtvrtého ročníku). Jeden ţák druhého ročníku přerušil studium z důvodu pobytu v Anglii. Vyšší odborná škola Odchody studentů VOŠE Finanční řízení Zapsáno Zapsáno Odešlo * ročník denní ročník dálková ročník denní ročník dálková ročník denní ročník dálková ročník dálková *S opakujícími a s nastoupivšími po přerušení. V sloupci Zapsáno jsou uvedeni studenti, kteří se zapsali pro školní rok 2010/2011. Sloupec Zapsáno uvádí počet studentů, kteří se ke studiu zapsali o rok dříve. Poslední sloupec je rozdílem dvou předešlých a uvádí počet studentů, kteří oproti loňskému roku zanechali studia. Vţdy se jedná o všechny zapsané studenty, tedy i zapsané podmínečně nebo po přerušení. Jednoletý pomaturitní jazykový kurz V průběhu školního roku 2009/2010 odešli dva studenti Jednoletého pomaturitního jazykového kurzu anglický jazyk. 32

33 10 Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Počet absolventů v řádném termínu ných Z nich počet nezaměstna- Kód a název oboru škol. rok 2008/2009 duben M/004 Obchodní akademie M/002 Ekonomické lyceum N/009 Finanční řízení (D i DK) 24 1 Celkem Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, absolventi školy bez problémů nacházejí uplatnění na trhu práce. Absolventi školy jsou maximálně krátkodobě nezaměstnaní před prvním nástupem do zaměstnání. Jsme v pravidelném kontaktu s Úřadem práce v Mladé Boleslavi a získané údaje vyhodnocujeme. 33

34 11 Úroveň jazykového vzdělávání ve škole I. Ţáci v denním studiu učící se cizí jazyk na OA (k ) Počet ţáků Počty ţáků ve skupině Jazyk Počet skupin minimálně maximálně Průměr Anglický ,31 Německý ,27 Španělský ,87 Ruský 33* ,67 *RJ volitelný II. Studenti v denním studiu učící se cizí jazyk na VOŠ (k ) Počty ţáků/studentů ve skupině Jazyk Počet studentů Počet skupin minimálně maximálně Průměr Anglický Německý III. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Jazyk pedagogická celkem částečná ţádná i odborná Rodilí mluvčí Anglický Německý Španělský Ruský Analýza jazykového vzdělávání anglický jazyk V současné době přetrvává zvýšený zájem o studium anglického jazyka, a proto i výuka je nadále přizpůsobována tomuto trendu. Studenti většinou nastupují do školy s angličtinou jako prvním cizím jazykem (pokročilí), nebo si angličtinu volí jako druhý cizí jazyk (začátečníci). Výstupní úroveň pro skupinu pokročilých je B2 SERR (maturitní zkouška vyšší úroveň) a pro začátečníky B1 (maturitní zkouška niţší úroveň). U pokročilých studentů výuka jazyka aktivně vyuţívá poznatků z předcházejícího období a navazuje na obsah učebních osnov předmětů. Je počítáno s dalším prohlubováním vědomostí ve všech oblastech jazykového vzdělávání na střední škole, zejména pak v oblasti odborného jazyka. K tomu slouţí nové zdroje a způsoby poznávání faktů a práce s nimi internet, výukové programy na PC, časopi- 34

35 sy (Bridge) a knihy. Škola disponuje špičkovým vybavením pro výuku jazyků, jako je počítačová pracovna určená výhradně pro jazykové účely, interaktivní tabule a audio-video systém. Pro výuku anglického jazyka je v současné době vyuţíván učebnicový soubor Time to Talk, který je adresován mimo jiné i ţákům středních odborných škol a frekventantům jazykových kurzů na jazykové škole. Od školního roku 2008/2009 se začal v prvním ročníku OA i lycea pouţívat soubor učebnic New Opportunities, které jsou vydávány přímo pro věkovou skupinu středoškoláků a zajišťují komplexní přípravu k maturitní zkoušce. Cvičení a úkoly jsou v maturitních formátech a jsou vhodné pro obě části nové maturitní zkoušky. Řadu učebnic doplňují české pracovní sešity v sadě s CD ROMem pro úrovně elementary a preintermediate. Hodinová dotace činí 90 aţ 120 hodin na úroveň. K úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky vyšší úrovně obtíţnosti je třeba zvládnout učivo nejméně čtyř dílů učebnice, pro maturitní zkoušku niţší úrovně obtíţnosti postačí tři díly řady učebnic New Opportunities. Učební plány pro výuku ANJ v oboru obchodní akademie i na ekonomickém lyceu jsou jednotné a závazné. Jsou upraveny tak, aby pokročilí studenti i začátečníci byli připraveni k maturitní zkoušce. U pokročilých studentů i u začátečníků jsou základní maturitní témata rozšířena o oblast odborného jazyka (odborná témata, obchodní korespondence). Zvýšený zájem o výuku angličtiny s sebou nese i některé negativní jevy. Nově vytvářené skupiny studentů jsou vnitřně nevyrovnané v úrovni znalostí a dovedností jednotlivých studujících, coţ následně vyţaduje alespoň částečné sjednocení úrovně na počátku studia. Dalším negativním jevem je i rostoucí počet studentů ve skupinách, coţ sniţuje především moţnost dostatečného prohlubování komunikativní sloţky jazyka. Výuka je v plném rozsahu zajišťována kvalifikovanými učiteli, kteří se průběţně zúčastňují všech forem doškolovacích programů pro učitele angličtiny akreditovaných MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. I na jazykové škole se nám podařilo naplnit kurzy ANJ. V letošním roce byli všichni učitelé anglického jazyka proškoleni na funkci hodnotitele písemné práce a hodnotitele ústní zkoušky pro státní MZ. Využití SmartBoardu při výuce anglického jazyka 35

36 11.2 Analýza jazykového vzdělávání - německý jazyk Předmětová komise německého jazyka (dále PK NEJ) přispívá k přípravě jazykově kvalifikovaných ekonomů, kteří mají větší šance uplatnit se na trhu práce zejména v regionu Mladá Boleslav (specifikum regionu německá firma Škoda Auto, a. s., četné na ni navazující německé firmy). Dalším cílem vzdělávání PK NEJ je příprava studentů na studium na vysokých školách a k přijímacím zkouškám na ně. Nedílnou součástí práce PK NEJ je výuka na jazykové škole, která patří k tradičním školám regionu. Rozvoj podnikového vzdělávání, moţnost navštěvovat jazykové kurzy na pracovišti a v pracovní době naši pozici na vzdělávacím trhu značně oslabuje. Ke klesajícímu zájmu o studium na jazykové škole přispívá i koncepce základního školství. Z hlediska dlouhodobé perspektivy patří k úkolům PK NEJ vzhledem k specifiku regionu posilování pozice německého jazyka v rámci jazykové výuky. PK NEJ vypracovává tematické plány, které jsou závazné pro všechny vyučující. V letošním roce věnovala velkou pozornost implementaci nových školních vzdělávacích plánů do vzdělávacího procesu a jejich event. úpravě. Vyučující navštěvují různá školení, kde se seznamují s novými metodickými postupy a inovačními prvky ve výuce s novými učebnicemi. Prioritou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byla příprava na novou maturitu. PK NEJ pravidelně pořádá konverzační soutěţ, spolupracuje s Cermatem na přípravě další verze nových maturit. Vyučující německého vyuţívají pravidelně a dle potřeby ke kvalitnímu zabezpečení výuky dostupné vybavení školy: počítače, dataprojektor, vizualizer, SmartBoard, CD přehrávače, video, magnetofony, moderní učebnice a doplňkové materiály. PK NEJ pěstuje partnerství především se školami ze SRN. Škola má partnery v Dieburgu, Gifhornu a Wolfsburgu. Výměnných pobytů se pravidelně účastní asi 20 ţáků (z toho jich asi polovina vykonává v Německu povinnou praxi). Výše uvedené akce mají velký význam pro studenty působí velmi motivačně ve výuce. 36

37 12 Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole V kabinetech zaměstnanců jsou instalovány osobní počítače, které jsou propojené do sítě a připojeny na internet. Vyučující tak mají moţnost přístupu ke všem potřebným informacím pro přípravu na vyučování a orientaci ve svém oboru. Hodnocení ţáků je zadáváno vyučujícími do systému Bakaláři prostřednictvím PC, tisk vysvědčení je prováděn rovněţ pomocí této techniky. Ve škole je instalován internet (formou připojení optickým kabelem), jehoţ sluţeb je v široké míře vyuţíváno, včetně rozšíření moţností výuky nebo přístupu k němu v době mimo vyučování. Z hlediska vybavení je škola průběţně modernizována výpočetní a další didaktickou technikou. Více viz kapitola Nákupy dlouhodobého a drobného majetku ve školním roce 2009/2010. Fungování internetových a intranetových stránek školy zajišťuje informační centrum školy. Při tvorbě webu byly pouţity technologie PHP, HTML a MySQL. Stránky jsou zaregistrovány v nejznámějších katalozích. Graf návštěvnosti stránek Z vnitřních informačních počítačových systémů hraje nejdůleţitější roli soubor programů pro školní administrativu Bakaláři od firmy Pachner. V tomto programu jsou evidovány například seznamy ţáků a jejich klasifikace, tříd, učitelů a zaměstnanců či místností. Kromě modulu Knihovna, ve kterém jsou evidovány dokumenty informačního centra, jsou hojně vyuţívány i moduly Přijímací zkoušky (veškerá agenda související s touto událostí), Rozvrhy a Suplování (sestavování a generování). K vedení účetnictví a evidenci majetku se ve škole pouţívá ekonomický informační systém Fénix od firmy Compeko. 37

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za období 2009/2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více