OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)"

Transkript

1 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/7 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria? Zaregistrujte se Využijte příležitosti k úspěchu Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá otevřená výběrová řízení se zkouškami za účelem sestavení seznamu úspěšných uchazečů o místa konferenčních tlumočníků (*). KONFERENČNÍ TLUMOČNÍCI ČESKÉHO JAZYKA (CS): EPSO/AD/222/11 (TŘÍDY AD 5 A AD 7) LOTYŠSKÉHO JAZYKA (LV): EPSO/AD/223/11 (TŘÍDY AD 5 A AD 7) MALTSKÉHO JAZYKA (MT): EPSO/AD/224/11 (TŘÍDY AD 5 A AD 7) DO ŠVÉDSKÉHO JAZYKA (SV): EPSO/AD/225/11 (TŘÍDY AD 5 A AD 7) DO ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA (ES): EPSO/AD/226/11 (TŘÍDA AD 7) Cílem těchto výběrových řízení je sestavit seznamy úspěšných uchazečů o obsazení volných míst v orgánech Evropské unie, zejména v Evropském parlamentu, Komisi a u Soudního dvora. Před přihlášením je třeba si pečlivě přečíst pokyny pro výběrová řízení, které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie řady C 184 A ze dne 8. července 2010 a na internetové stránce úřadu EPSO. Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám porozumět pravidlům, která upravují postup a způsoby přihlašování. OBSAH I. OBECNÝ RÁMEC II. NÁPLŇ PRÁCE III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ IV. VSTUPNÍ TESTY V. HODNOTÍCÍ CENTRUM VI. SEZNAMY ÚSPĚŠNÝCH UCHAZEČŮ VII. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY (*) Každým výrazem, kterým se v tomto oznámení odkazuje na osobu mužského pohlaví, je míněna také osoba ženského pohlaví.

2 C 206 A/8 CS Úřední věstník Evropské unie I. OBECNÝ RÁMEC 1. Počet úspěšných uchazečů o výběrové řízení atřídu AD 5 AD 7 EPSO/AD/222/11 CS EPSO/AD/223/11 LV EPSO/AD/224/11 MT EPSO/AD/225/11 SV EPSO/AD/226/11 ES Poznámky Výběrová řízení pro český, lotyšský, maltský a švédský jazyk zahrnují dvě třídy a několik možností výběru. Výběrové řízení pro španělský jazyk zahrnuje jedinou třídu (AD7) aněkolik možností výběru. Přihlášku lze podat pouze na jedno z uvedených výběrových řízení, jednu třídu a jednu z uvedených možností výběru. Tuto volbu je třeba učinit při elektronickém zápisu a nelze ji změnit po elektronickém potvrzení a podání přihlášky. Nesplňujete-li však podmínky způsobilosti pro třídu AD 7, může porota vaši přihlášku s vaším souhlasem ( 1 ) přeřadit do třídy AD 5 téhož výběrového řízení, pokud ovšem splňujete podmínky způsobilosti pro tuto třídu. Toto převedení se provádí výhradně po přezkoumání podmínek způsobilosti na základě informací, které jste uvedli v elektronické přihlášce. Přezkoumání způsobilosti se provádí před pozváním k předběžným testům výběrového řízení třídy AD 5 a testům v hodnotícím centru pro výběrové řízení u třídy AD 7. Podobným způsobem lze postupovat také v případě, že jste přihlášeni do třídy AD 7, neuspějete v testech tlumočení z jednoho ze tří jazyků, ale splňujete podmínky třídy AD 5 téhož konkurzu. Porota může vaše jméno s vaším souhlasem ( 1 ) zařadit na seznam úspěšných uchazečů o místo ve třídě AD 5. Toto přeřazení bude možné, pouze budou-li na seznamu tohoto výběrového řízení volná místa. Provedeno bude podle dosažených výsledků. II. NÁPLŇ PRÁCE Pracovní náplň tlumočníka spočívá v zajišťování toho, aby projevy přednášené v průběhu schůzí byly přesně tlumočeny do úředního jazyka Evropské unie. Tato práce může vyžadovat simultánní, nebo konsekutivní tlumočení. Součástí úkolu je předběžné nastudování témat, jimž je daná schůze věnována, a související terminologie. Funkce tlumočníka vyžaduje výraznou adaptabilitu (schůze se konají často a jejich časové rozvržení je nepravidelné), schopnost řešit často složité potíže nejrůznější povahy, schopnost rychle reagovat na změnu okolností a účinně komunikovat. Tlumočníci musí umět běžně pracovat pod velkým tlakem, a to jak nezávisle, tak v týmu, a přizpůsobit se práci v multikulturním prostředí. Během celé kariéry je nutné stálé profesní zdokonalování, včetně oblasti technologií. Tlumočníci mohou být rovněž vyzváni, aby své jazykové kombinace podle potřeby dále doplňovali ( 2 ). Kromě toho mohou být stálí tlumočníci požádáni, aby hodnotili kvalitu práce smluvních konferenčních tlumočníků (AIC) a aby plnili administrativní úkony související s tlumočením. Práce konferenčního tlumočníka může vyžadovat četné služební cesty (kromě tlumočníků Soudního dvora, kteří svou činnost v zásadě vykonávají v Lucemburku). Pro práci u Soudního dvora je nezbytná znalost psané francouzštiny. Podrobnější informace o tlumočnických službách lze získat na internetové stránce příslušných tří orgánů: ( 1 ) O souhlas budete požádáni při elektronickém zápisu. ( 2 ) Vpřípadě uchazečů zaměstnaných Evropským parlamentem je to považováno za součást pracovní náplně.

3 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/9 III. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ K datu uzávěrky pro elektronický zápis musí uchazeč splňovat následující obecné a specifické podmínky: 1. Obecné podmínky a) Být občanem jednoho z členských států Evropské unie. b) Požívat svých občanských práv. c) Splňovat veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby. d) Poskytovat záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon výše uvedených funkcí. 2. Specifické podmínky Pozn. Zkušenosti se soudním nebo doprovodným tlumočením, tlumočením v rámci podniku, na společenských akcích či u orgánů státní správy nebudou považovány za zkušenosti v oblasti konferenčního tlumočení. 2.1 Diplom Buď a) Dokončené vzdělání v oboru konferenčního tlumočení doložené vysokoškolským diplomem odpovídající čtyřletému studijnímu programu. nebo b) nebo c) Úroveň vzdělání, která odpovídá nejméně dokončenému tříletému cyklu vysokoškolského vzdělání, doložená diplomem o ukončení studia, A vzdělání v oboru konferenčního tlumočení doložené osvědčením o úspěšném absolvování. Úroveň vzdělání, která odpovídá nejméně dokončenému tříletému cyklu vysokoškolského vzdělání, doložená diplomem o ukončení studia, A jeden rok praxe konferenčního tlumočníka, která musí být náležitě doložena s uvedením počtu odpracovaných dní. 2.2 Odborná praxe Třída AD 5 Praxe je požadována pouze u uchazečů spadajících pod ustanovení oddílu III bodu 2.1 písm. c). Tato praxe se počítá od získání prvního vysokoškolského diplomu či titulu, které uvedené ustanovení požaduje. Je nutná praxe vyžadující vysokoškolské vzdělání a trvající nejméně čtyři roky od dosažení prvního vysokoškolského diplomu či titulu. Tato praxe, nabytá po datu splnění podmínky uvedené v ustanovení oddílu III bodu 2.1 písm. a), b) a c), musí zahrnovat nejméně 100 dní konferenčního tlumočení. Vzdělání v oboru konferenční tlumočení doložené diplomem nebo osvědčením o úspěšném absolvování nebo řádně doložená praxe konferenčního tlumočníka v délce jednoho roku (kritéria, jež jsou součástí podmínek pro přijetí uvedených výše v oddílu III bodě 2.1 písm. b) nebo c) se do těchto čtyř let nezapočítávají. 2.3 Jazykové znalosti Úřední jazyky Evropské unie jsou tyto: BG (bulharština) CS (čeština) DA (dánština) DE (němčina) EL (řečtina) EN (angličtina) ES (španělština) ET (estonština) FI (finština) FR (francouzština) GA (irština) HU (maďarština) IT (italština) LT (litevština) LV (lotyština) MT (maltština) NL (nizozemština) PL (polština) PT (portugalština) RO (rumunština) SK (slovenština) SL (slovinština) SV (švédština) Pojmem jazyková kombinace se rozumí jazyky, které konferenční tlumočník používá při své práci. Pracovní jazyky se rozdělují na jazyk aktivní a jazyk pasivní a dále jsou označovány jako jazyk A, B respektive C.

4 C 206 A/10 CS Úřední věstník Evropské unie Aktivní jazyky Jazyk A nebo A* Jedná se o hlavní jazyk tlumočníka (mateřský jazyk nebo jeho přesný ekvivalent), který dokonale ovládá a do něhož tlumočí ze všech pracovních jazyků simultánně i konsekutivně. Jazyk B Jazyk používaný tlumočníkem, který není jeho mateřským jazykem a který zcela ovládá, do něhož tlumočí ze svého jazyka A, a to jak simultánně, tak konsekutivně. Pasivní jazyk Poznámka Jazyk C Jazyk, z něhož tlumočník tlumočí a jemuž zcela rozumí. Upozorňujeme, že obecné schopnosti budou v hodnotícím centru testovány v angličtině (EN), francouzštině (FR) nebo němčině (DE), přičemž vždy půjde o jiný jazyk než aktivní jazyk A* Požadované jazykové kombinace pro následující výběrová řízení jsou tyto: EPSO/AD/222/11 ČEŠTINA (CS) Třída AD 5 Možnost výběru 1 a) A+CC) Aktivní jazyk A: čeština C1: angličtina, němčina nebo francouzština a C2: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A a C1) Možnost výběru 2 a) A+B) Aktivní jazyk A: čeština Možnost výběru 3 a) A*+CC) C1: čeština a C2: angličtina, francouzština nebo němčina (odlišný od jazyka A*) Možnost výběru 1 b) A+CCC) Aktivní jazyk A: čeština C1: angličtina, němčina nebo francouzština a C2: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A a C1) a C3: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A, C1 a C2)

5 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/11 Možnost výběru 2 b) A+B+C) Aktivní jazyk A: čeština pasivní jazyk C (odlišný od jazyků jazyk A a B): jazyk EU, jímž musí být: angličtina (EN), francouzština (FR) nebo němčina (DE), pokud jeden z těchto jazyků nebyl zvolen jako jazyk B Možnost výběru 3 b) A*+CCC) C1: čeština a C2: angličtina, francouzština nebo němčina (odlišný od jazyka A*) a C3: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A*, C1 a C2) EPSO/AD/223/11 LOTYŠTINA (LV) Třída AD 5 Možnost výběru 1 a) A+CC) Aktivní jazyk A: lotyština C1: angličtina, němčina nebo francouzština a C2: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A a C1) Možnost výběru 2 a) A+B) Aktivní jazyk A: lotyština Možnost výběru 3 a) (A*+CC) C1: lotyština a C2: angličtina, francouzština nebo němčina (odlišný od jazyků A*)

6 C 206 A/12 CS Úřední věstník Evropské unie Možnost výběru 1 b) A+CCC) Aktivní jazyk A: lotyština C1: angličtina, němčina nebo francouzština a C2: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A a C1) a C3: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A, C1 a C2) Možnost výběru 2 b) A+B+C) Aktivní jazyk A: lotyština pasivní jazyk C (odlišný od jazyků A a B): jazyk EU, jímž musí být: angličtina (EN), francouzština (FR) nebo němčina (DE), pokud jeden z těchto jazyků nebyl zvolen jako jazyk B Možnost výběru 3 b) A*+CCC) C1: lotyština a C2: angličtina, francouzština nebo němčina (odlišný od jazyka A*) a C3: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A*, C1 a C2) EPSO/AD/224/11 MALTŠTINA (MT) Třída AD 5 Možnost výběru 1 a) A+CC) Aktivní jazyk A: maltština C1: angličtina, francouzština nebo němčina a C2: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A a C1) Možnost výběru 2 a) A+B) Aktivní jazyk A: maltština Možnost výběru 3 a) (A*+CC) C1: maltština a C2: angličtina, francouzština nebo němčina (odlišný od jazyka A*)

7 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/13 Možnost výběru 1 b) A+CCC) Aktivní jazyk A: maltština C1: angličtina, francouzština nebo němčina a C2: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A a C1) a C3: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A, C1 a C2) Možnost výběru 2 b) A+B+C) Aktivní jazyk A: maltština pasivní jazyk C (odlišný od jazyků A a B): jazyk EU, jímž musí být: angličtina (EN), francouzština (FR) nebo němčina (DE), pokud jeden z těchto jazyků nebyl zvolen jako jazyk B Možnost výběru 3 b) A*+CCC) C1: maltština a C2: angličtina, francouzština nebo němčina (odlišný od jazyka A*) a C3: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A*, C1 a C2) Požadované jazykové kombinace pro následující výběrový řízení jsou tyto: EPSO/AD/225/11 ŠVÉDŠTINA (SV) Třída AD 5 Možnost výběru 1 c) A+CC) Aktivní jazyk A: švédština C1: angličtina, němčina nebo francouzština a C2: jeden z jazyků EU mimo dánštinu (odlišný od jazyků A a C1)

8 C 206 A/14 CS Úřední věstník Evropské unie Možnost výběru 1 d) A+CCC) Aktivní jazyk A: švédština C1: angličtina, francouzština nebo němčina a C2: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A a C1) a C3: jeden z jazyků EU (odlišný od jazyků A, C1 a C2) Možnost výběru 2 d) A+B+C) Aktivní jazyk A: švédština pasivní jazyk C (odlišný od jazyků A a B): jeden z jazyků EU mimo dánštinu, jímž musí být DE (němčina), EN (angličtina) nebo FR (francouzština), pokud jeden z těchto jazyků nebyl zvolen jako jazyk B. Možnost výběru 1 d) A+CCC) EPSO/AD/226/11 ŠPANĚLŠTINA (ES) Aktivní jazyk A: španělština C1: angličtina, francouzština nebo němčina a C2: angličtina nebo němčina (odlišný od jazyka C1) a C3: jeden z těchto jazyků EU (odlišný od jazyků C1 a C2): BG (bulharština), CS (čeština), DE (němčina), ET (estonština), HU (maďarština), LT (litevština), LV (lotyština), MT (maltština), PL (polština), RO (rumunština), SK (slovenština) nebo SL (slovinština) Možnost výběru 2 d) A+B+C) Aktivní jazyk A: španělština EN (angličtina), FR (francouzština), IT (italština) nebo DE (němčina) Pasivní jazyk C: jeden z těchto jazyků EU (odlišný od jazyka B): EN (angličtina), BG (bulharština), CS (čeština), ET (estonština), LT (litevština), LV (lotyština), HU (maďarština), MT (maltština), DE (němčina), PL (polština), RO (rumunština), SK (slovenština) nebo SL (slovinština) IV. VSTUPNÍ TESTY 1. Pozvánka k testům K testům budete pozváni, pokud přihlášku potvrdíte ve stanovené lhůtě (viz oddíl VII). Upozornění: potvrzením přihlášky prohlašujete, že splňujete obecné i specifické podmínky uvedené v oddílu III; pro účast na testech je nutné rezervovat si konkrétní datum testu. Rezervace musí být bezpodmínečně provedena ve lhůtě, která Vám bude sdělena prostřednictvím účtu EPSO. 2. Podoba a hodnocení testů Série testů spočívajících v otázkách s mnohočetným výběrem, na jejichž základě se vyhodnotí obecné schopnosti a dovednosti uchazečů v oblasti: Test a) verbálního uvažování Aktivní jazyk A nebo A* hodnocení: 0 až 20 bodů požadované minimum: 10 bodů

9 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/15 Test b) numerického uvažování Aktivní jazyk A nebo A* hodnocení: 0 až 10 bodů Test c) abstraktního uvažování Aktivní jazyk A nebo A* hodnocení: 0 až 10 bodů součet bodů za testy b) a c) musí být nejméně 8 bodů Test d) verbálního uvažování Aktivní jazyk B (pro možnosti výběru 2a), 2b) a 2d)) Pasivní jazyk C1 (u jiných možností výběru) hodnocení: 0 až 10 bodů požadované minimum: 5 bodů Test e) verbálního uvažování Aktivní jazyk B (druhý test) (u možnosti výběru 2a)) Pasivní jazyk C (pro možnosti výběru 2b) a 2d)) Pasivní jazyk C2 (u jiných možností výběru) hodnocení: 0 až 10 bodů požadované minimum: 5 bodů V. HODNOTÍCÍ CENTRUM 1. Do hodnotícího centra budete pozváni* pokud jste v testech získali požadované minimum pro přístup, a pokud na základě prohlášení učiněného při elektronickém zápisu splňujete obecné i specifické podmínky přijetí požadované v oddílu III a pouze pro třídu AD 5, pokud jste získali v předběžném testu požadované minimum (viz dále bod 2) *Pozvání bude potvrzeno s výhradou pozdějšího ověření dokladů, které je nutno přinést do hodnotícího centra. Doklady uchazečů, kteří splňují podmínky pozvání a kteří získali nejvyšší počet bodů podle hodnotícího centra, budou přezkoumány v sestupném pořadí podle počtu získaných bodů, dokud nebude dosažen cílový počet úspěšných uchazečů uvedený v tomto oznámení o otevřeném výběrovém řízení. Doklady uchazečů, jejichž výsledky nedosahují stanoveného prahu, zkoumány nebudou. 2. Předběžný test tlumočení (případně) Podoba, hodnocení a trvání zkoušky Pouze pro třídu AD 5 bude uspořádán jeden předběžný test tlumočení. Tento test spočívá v simultánním tlumočení nahraného projevu. Může být proveden s použitím audiovizuálního vybavení hodnotícího centra. Volba jazyka pro tento test: C1 u možností výběru 1a) a 1c) B u možnosti výběru 2a) C2 u možnosti výběru 3a) Trvání asi 12 minut Hodnocení 0 až 20 bodů Požadované minimum: 10 bodů Body z tohoto testu se k bodům ze zkoušek hodnotícího centra nepřipočítávají.

10 C 206 A/16 CS Úřední věstník Evropské unie Hodnotící centrum Vaše hodnocení bude probíhat v Bruselu obvykle po dobu dvou dnů a jeho předmětem budou: A. specifické dovednosti v oboru tlumočení. Tyto schopnosti budou zkoumány na základě: a Jedné zkoušky z konsekutivního tlumočení a jedné zkoušky ze simultánního tlumočení u každého ze zvolených jazyků. Zkoušky z konsekutivního tlumočení sestávají z přetlumočení projevu v délce nejvýše 6 minut a zkoušky ze simultánního z přetlumočení projevu v délce nejvýše 12 minut. B. obecné schopnosti, tedy: schopnost analyzovat a řešit problémy, schopnost komunikovat, schopnost orientovat se na kvalitu a výsledky, schopnost vzdělávat se a rozvíjet se, schopnost stanovit priority a organizovat si činnost, schopnost být odolný, schopnost práce v kolektivu, schopnost vedení. Definice těchto schopností jsou uvedeny v bodu 1.2 pokynů platných pro výběrová řízení. Tyto schopnosti budou testovány v angličtině, francouzštině nebo němčině, přičemž vždy půjde o jazyk jiný než aktivní jazyk A*, a to formou: a) cíleného pohovoru; b) cvičení ve skupině; c) ústní prezentace. Každá z těchto schopností bude testována podle následujícího modelu: Ústní projev Cvičení ve skupině Cílený pohovor schopnost analyzovat a řešit problémy x x schopnosti komunikovat x x schopnost orientovat se na kvalitu a výsledky x x schopnost vzdělávat se a rozvíjet se x x schopnost stanovit priority a organizovat si činnost x x schopnost být odolný x x schopnost práce v kolektivu x x schopnost vedení x x 4. Hodnocení ( 3 ) A. Specifické dovednosti Každá zkouška tlumočení bude ohodnocena 0 až 20 body požadované minimum pro každou zkoušku: 10 bodů poměr: 75 % celkové známky B. Obecné schopnosti 0 až 80 bodů pro součet bodů za všechny obecné schopnosti (10 bodů obecnou schopnost) za každou požadované minimum: 40 bodů celkem za všech 8 obecných schopností poměr: 25 % celkové známky ( 3 ) Vpřípadě přeřazení na seznam úspěšných uchazečů třídy AD 5 (viz oddíl I, bod 2) budou započteny jen výsledky zkoušek vyžadovaných pro třídu AD 5.

11 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/17 VI. SEZNAMY ÚSPĚŠNÝCH UCHAZEČŮ 1. Zápis na seznamy úspěšných uchazečů 2. Pořadí Pokud patříte mezi uchazeče, kteří získali požadovaný minimální počet bodů a jeden z nejvyšších počtů bodů za všechny zkoušky v hodnotícím centru (viz počet úspěšných uchazečů v oddíle I bodu 1), a pokud podle poskytnutých dokladů splňujete všechny podmínky účasti, porota zařadí vaše jméno na seznam úspěšných uchazečů ( 4 ). Seznamy úspěšných uchazečů se při otevřeném výběrovém řízení sestavují podle třídy a abecedního pořadí. VII. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 1. Elektronický zápis 2. Odeslání spisu uchazeče Zapsat se musíte elektronickou cestou podle pokynů uvedených na internetových stránkách úřadu EPSO, konkrétně v návodu pro zápis. Lhůta (včetně potvrzení): 12. srpna 2011 ve hodin (poledne) bruselského času Pokud jste mezi uchazeči připuštěnými ke zkoušce v hodnotícím centru, budete v pozdější fázi vyzváni, abyste předložili úplnou dokumentaci k přihlášce (tedy podepsaný formulář elektronické přihlášky a doklady o splnění podmínek). Lhůta: tato lhůta bude uchazečům včas sdělena prostřednictvím účtu EPSO. Podmínky: viz bod 2.2 pokynů platných pro výběrová řízení. ( 4 ) Vpřípadě, že by se na posledním místě nacházelo několik uchazečů se stejným hodnocením, budou na seznam úspěšných uchazečů zapsáni všichni.

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 8. volební období. červenec 2014 Jednací řád 8. volební období červenec 2014 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458)

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) 1. ÚČEL PROGRAMU 1.1. Obecně 1.1.1. Cíle Tato pravidla upravují systém oficiálních stáží

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

DAIRY-EU. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU. Sborník podkladů

DAIRY-EU. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU. Sborník podkladů DAIRY-EU Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU Sborník podkladů Jaroslav Havlíček Milan Houška Roman Kvasnička Jan Bartoška Prague 2008 Identifikace a uznávání

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PLBQ* UOHSX005PLBQ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R207/2013/VZ-7352/2014/310/MLr Brno 7. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2013, doručeném

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více