dle ČÚS č. 709, bod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dle ČÚS č. 709, bod"

Transkript

1 V případě účtování o snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje zároveň dle ČÚS č. 709, bod dle ČÚS č. 709, bod o časovém rozlišení přijatého investičního transferu. 7. V případě účtování o zvýšení ocenění dle ČÚS č. 709, bod dlouhodobého majetku se účtuje zároveň o časovém rozlišení přijatého investičního transferu. 8. Vypořádání investičního transferu dle ČÚS č. 709, bod po uvedení dlouhodobého majetku do užívání ve výši nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu 9. Vypořádání investičního transferu dle ČÚS č. 709, bod po uvedení dlouhodobého majetku do užívání ve výši nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu 10. Byl-li transfer účtován jako jiný než investiční, při aktivaci dlouhodobého majetku se zároveň účtuje dle ČÚS č. 709, bod */ Položka výkazu zisku a ztráty B.IV.2. Výnosy místních vládních institucí z transferů obsahuje podle 40 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek. Základní postupy účtování transferů jsou upraveny Českým účetním standardem pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery. Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary. Za transfer se nepovažuje poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, informace o otevření limitu v případě organizačních složek státu, daně, poplatky a obdobné dávky, pokuty, penále, odvody a obdobné platby a také dotace zřizovatele určené na pořízení dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci. Příjemcem se rozumí subjekt, který přijímá transfer jako konečný příjemce s cílem zejména úhrady závazku nebo pořízení aktiva. Vlastní poznámky: Účtová třída 6 Výnosy ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 213

2 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle 49 až 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., pokud náklady na získání informace nepřeváží přínosy plynoucí z této informace nebo se informace nepovažuje za významnou podle 19 odst. 6 zákona o účetnictví. Při posuzování skutečností podle 25 odst. 2 a 3 zákona o účetnictví účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o skutečnostech podle 25 odst. 2 zákona o účetnictví v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. Majetek účetní jednotky : 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 909 Ostatní majetek Příklad účtování: 1. Zápis jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku na podrozvahové Jedná se o nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění nižším než Kč v jednotlivém případě. 2. Zápis jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku na podrozvahové Jedná se o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění nižším než Kč v jednotlivém případě. Položka P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje podle 49 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Položka P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje podle 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Položka P.I.5. Ostatní majetek obsahuje podle 49 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Vyřazené pohledávky a závazky 905 Vyřazené pohledávky Příklad: 1. Zápis vyřazené pohledávky na podrozvahové Zánik pohledávky nebo odpadly důvody vykazování ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3 Položka P.I.3. Vyřazené pohledávky obsahuje podle 49 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou. Dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování. O vyřazených pohledávkách se účtuje podle ČÚS č. 706 bod 6.2. na Má dáti účtu 905 Vyřazené pohledávky a na Dal účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Poté, kdy dojde k zániku pohledávky nebo odpadnou důvody pro její vykazování v souladu s 49 písm. c) vyhlášky, účtuje účetní jednotka dle ČÚS č. 706 bod 6.4. na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 905 Vyřazené pohledávky. 906 Vyřazené závazky Položka P.I.4. Vyřazené závazky obsahuje podle 49 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela nebo zčásti splní. Dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Podle ČÚS č. 703 bod 4.5. příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů a účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. 914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Podle ČÚS č. 703 bod 4.1. pokud zjistí poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu, jehož příjemcem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů a účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Podle ĆÚS č. 703 bod 4.6. pokud zjistí příjemce, že došlo ke skutečosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v ČÚS č. 703 bod 4.5., účtuje o této skutečosti prostřednictvím účtu 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. 916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Položka P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou obsahuje podle 51 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. 922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Položka P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou obsahuje podle 51 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 215

4 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Položka P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce obsahuje podle 51 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. 924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Položka P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce obsahuje podle 51 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. 925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Položka P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů obsahuje podle 51 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodu povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v písmenech a) a c) 51 vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. 926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Položka P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů obsahuje podle 51 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodu povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b) a d) 51 vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce. Další podmíněné pohledávky : 931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Položka P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku obsahuje podle 52 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky. 932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Položka P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku obsahuje podle 52 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky. 933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Položka P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv obsahuje podle 52 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle 52 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z titulu nájemného nebo pachtovného. 216 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

5 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Položka P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv obsahuje podle 52 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle 52 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z titulu nájemného nebo pachtovného. Příklad účtování: 1. Zápis krátkodobých pohledávek, které vznikly z titulu plnění uzavřených nájemních smluv na podrozvahové 2. Zápis dlouhodobých pohledávek, které vznikly z titulu plnění uzavřených nájemních smluv na podrozvahové Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Položka P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům obsahuje podle 52 písm. g) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v 52 písm. e) a i) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary. 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Položka P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům obsahuje podle 52 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v 52 písm. f) a j) vyhlášky č. 410/2009 Sb. a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary. 944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Položka P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění obsahuje podle 52 písm. i) vyhlášky č. 410/2009 Sb. výši krátkodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění. 945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Položka P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění obsahuje podle 52 písm. j) vyhlášky č. 410/2009 Sb. výši dlouhodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění. 947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Položka P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení obsahuje podle 52 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno. 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Položka P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení obsahuje podle 52 písm. l) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 217

6 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Podle ĆÚS č. 703 bod 4.5. příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů a účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. 954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Podle ĆÚS č. 703 bod 4.1. pokud zjistí poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu, jehož příjemcem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů a účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Podle ĆÚS č. 703 bod 4.6. pokud zjistí příjemce, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v ČÚS č. 703 bod 4.5., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a účtu 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým. 956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku : 961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Položka P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu obsahuje podle 53 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu. 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Položka P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu obsahuje podle 53 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu. 963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Položka P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu obsahuje podle 53 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu. 964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Položka P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu obsahuje podle 53 písm. c) a d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu. 965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Položka P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce obsahuje podle 53 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou. 218 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

7 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Položka P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce obsahuje podle 53 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou. Příklad účtování: 1. Zápis krátkodobého podmíněného dluhu z důvodu užívání cizího majetku na základě uzavřené smlouvy o vypůjčce na podrozvahové 2. Zápis dlouhodobého podmíněného dluhu z důvodu užívání cizího majetku na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce na podrozvahové Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Položka P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů obsahuje podle 53 písm. g) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v 53 písm. a), c) a e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou. 968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Položka P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů obsahuje podle 53 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v 53 písm. b), d) a f) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou. Příklad účtování: 1. Zápis krátkodobého podmíněného dluhu z důvodu užívání cizího majetku na podrozvahové 2. Zápis dlouhodobého podmíněného dluhu z důvodu užívání cizího majetku na podrozvahové Další podmíněné závazky, ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva 971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Položka P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku obsahuje podle 54 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku. 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Položka P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku obsahuje podle 54 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 219

8 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Položka P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv obsahuje podle 54 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle 54 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. například z titulu nájemného nebo pachtovného. 974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Položka P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv obsahuje podle 54 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle 54 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., například z titulu nájemného nebo pachtovného. 978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Položka P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní obsahuje podle 54 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgány moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení. 979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Položka P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní obsahuje podle 54 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb. budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgány moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce P.VI.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení. 981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Položka P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových obsahuje podle 54 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob. 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Položka P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových obsahuje podle 54 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisejí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob. 983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Položka P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních obsahuje podle 54 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytovaných garancí jednorázových. 984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Položka P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních obsahuje podle 54 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových. 985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Položka P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení obsahuje podle 54 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno. 220 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

9 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Položka P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení obsahuje podle 54 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací 991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Položka P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva obsahuje podle 54 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva. 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Položka P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva obsahuje podle 54 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva. 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Položka P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva obsahuje podle 54 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek. 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Položka P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva obsahuje podle 54 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek. 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se používá k provádění souvztažných účetních zápisů proti účtům ve skupinách 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 a 98. Vlastní poznámky: ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 221

10 222 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Příloha ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ. IČ sestavená k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ. IČ sestavená k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému kraji ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A. 5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) A. 6. Informace

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o sloučení nebo ukončení v roce 2015. Bude pokračovat ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Page 1 of 6. A.1. - A.3. Textové přílohy

Page 1 of 6. A.1. - A.3. Textové přílohy Page 1 of 6 A.1. - A.3. Textové přílohy A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Přijaté dotace účtujeme

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označení

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: 00283517 Sídlo: Hlavní 62, 691 27 Popice Název: Obec Popice sestavená k 312018 Kontaktní osoba: Jitka Vintrlíková, podatelna@obecpopice.eu, 519415523 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Za období: 12/2017 Jezero Milada - dobrovolný svazek obcí; IČO 75072483; Velká hradební 2336, Ústí nad Labem, 40001

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. veřejná správa samospráva A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.2.2015 8:20:08 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změna systému účtování u stavebního

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70996865 700 Příspěvková organizace 3.3.2015 22:33:05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti v nezměněné formě, a to i v budoucnu. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Licence: MC37 (mc37 O) XCRGUPUA / PUA ( :43 / ) 0000ALV06SHB

Licence: MC37 (mc37 O) XCRGUPUA / PUA ( :43 / ) 0000ALV06SHB PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2018 IČO: 00231134 Název: Městská část Praha - Kunratice UCS: 00231134 MČ Praha 37 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2015 IČO: 00295906 Název: Kontaktní osoba odpovědná za výkaz Jméno a příjmení: Jiřina Tyčova Telefon:

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nemáme odlišné účetní metody. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nejsou žádné významné změny. A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: 00301299 Název: Obec Hrabůvka Sídlo: Hrabůvka 61, 753 01 Hrabůvka sestavená k 312018 Kontaktní osoba: Blanka Bajgarová, obechrabuvka@atlas.cz, 605780894 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Rabí 57, Sušice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Rabí 57, Sušice č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nepředpokládá ukončení své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Od roku 2014 byl zřízen

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. Obec Chotovice P.V. Dlouhodobé

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti: USC USC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti: USC USC A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné budoucnosti. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změna předmětu podnikání

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody A. 2. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. P.V. Dlouhodobé podmíněné

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. Obec Nový Jáchymov P.V.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude ve své činnosti pokračovat. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. Sdružení Krušné hory

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Nová Olešná 71

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Nová Olešná 71 A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Není omezena žádná činnost. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) ÚJ používá vyhlášku č. 410/2009Sb, ve

Více

PŘÍLOHA k účetní závěrce

PŘÍLOHA k účetní závěrce Účetní jednotka: Název ZŠaMŠ Mírová příspěvková organizace... PŘÍLOHA k účetní závěrce PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Sídlo Mírova... 81 Mimoň... 47124 IČ 48282545 Sestavená k 31.12.2016 ( v Kč s přesností na

Více

Příloha. Předmět činnosti: předškolní výchova Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha. Předmět činnosti: předškolní výchova Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A. P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) č. 5

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti: Právní forma: Předmět činnosti: USC Veřejná správa A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti. A. 2. Informace

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec výkon samosprávy A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. K 1.1.2013 se

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec vnitřní správa A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71000585 700 Příspěvková organizace 24.2.2015 13:49:01 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nadále pokračuje ve své činnosti. VÝKAZNICTVÍ

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Inventarizace majetku probíhá 1x ročně vždy k 31.12. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 3. Informace podle 7

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti: obec obec

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti: obec obec A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec obec A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Obec Borovnice vede účetnictví v soudalu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. IČ: Právní forma: obec

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. IČ: Právní forma: obec A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009Sb. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín sestavená k 32016 okamžik sestavení 002016 A. Příspěvková organizace nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého jednání. A. Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti: ÚSC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti: ÚSC A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka zahájila 13.8.2014

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) 0 A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. Obec Chýně P.V. Dlouhodobé

Více

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Právní rámec pro zpracování vnitřní normy

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Právní rámec pro zpracování vnitřní normy OBEC BŘEZINA SMĚRNICE K PODROZVAHOVÝM ÚČTŮM K 45-54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS 701. Platnost: od roku 2016 Pro účetní případy roku 2016, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2016. Navazující

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. P.VI. Podmíněné závazky z důvodu

Více

Příloha - Příspěvkové organizace

Příloha - Příspěvkové organizace Příloha Příspěvkové organizace 70188394 ID osoby 0 Název Mateřská škola Pohoří Jméno a příjmení Eliška Žďárková Kapitola 999 Email senkova@ekojj.cz výkazu 31.12.2016 Telefonní číslo 494627106 Finanční

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Právní forma: Předmět činnosti: obec výkon samosprávy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) 0 A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) 0 A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) 0 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A.1.-A.3. Plynofikace obcí

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti: Právní forma: Předmět činnosti: obec veřejná správa A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o skutečnosti, která by jí zabraňovala v činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. Právní forma: Předmět činnosti: Obec Veřejná správa č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Sídlo: Vídeň 116 Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Sídlo: Vídeň 116 Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A. 2. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: Předmět činnosti: Právní forma: Předmět činnosti: USC Veřejná správa A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti. A. 2. Informace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.1.-A.3. Mikroregion Nechanicko P.VI.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka účtuje

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka aplikuje obecné účetní zásady a účetní metody dle zákona o účetnictví č. 563/91 ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Českých účetních standartů

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 70990158 Název: Základní škola a Mateřská škola BělkoviceLašťany, příspěvková organizace Sídlo: Lašťany čp. 373, 783 16 BělkoviceLašťany Lašťany A. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PŘÍLOHA - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A.1. - A.3. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k

PŘÍLOHA - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A.1. - A.3. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k PŘÍLOHA - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A.1. - A.3. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA - ČÁST A.4. A.4. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: Předmět činnosti: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje v činnosti A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Dobrovolný svazek Obcí veřejná správa č. 5 k

Více

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 182 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 166, O B S A H : 473. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastala žádná skutečnost, která by vedla ke změně účetních metod. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nenastaly

Více