POKOJ A DOBRO. Boží Tělo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKOJ A DOBRO. Boží Tělo"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 1 1, Č Í S L O 6 Č E R V E N Boží Tělo Jde tu o svátost, jejímž symbolem je denní chléb. Ten se v selském prostředí kladl na stůl, byl tam stále. Ale také se oslavoval slavností dožínek. Ty bývaly tím radostnější a slavnější, čím větší byla toho roku úroda. Slavnost dožínek byla projevem radosti z toho, že lidé nepracovali nadarmo, že budou jíst plody své práce, že nezemřou hlady, že mají na příští rok zajištěný život. Eucharistická slavnost má vyjádřit něco podobného, ale na vyšší úrovni. I chléb na oltáři je plod země a plod lidské práce a vyjadřuje naději, že máme zajištěný život věčný. Ale proč se to neslaví jenom v kostele; proč se vychází do ulic, do přírody? Důvody k tomu jsou různé. Uveďme Obsah Boží Tělo Dobytí Jericha Slovníček - IHS Nej sestry Zdislavy

2 NA ÚVOD POKOJ A DOBRO STRANA 2 alespoň jeden. Jídlem si nejenom zachováváme život, ale stáváme se také silní. Síla nám pak umožňuje pracovat a přetvářet svět. Eucharistie nesená do města je symbol, že jsme tímto pokrmem posíleni, abychom dokázali přetvářet okolí, ve kterém žijeme; naše soužití, společnost. Když nastoupil na úřad jako pražský arcibiskup kardinál Beran, razil heslo: Eucharistie a práce. Skončila právě válka a začínalo se mnoho mluvit o tom, jak budeme pracovat pro přebudování našeho státu. Arcibiskup chtěl zdůraznit, že bude tato práce požehnaná, jenom když bude mít posilu milosti. Pak se teprve stane práce radostnou a účinnou. Ten, kdo vidí, že má jeho práce úspěch, těší se, je veselý. Po sklizni dobré úrody se při dožínkách tancuje, hraje hudba. I eucharistie má být zdrojem radosti. Její slavení má mít tento ráz. Při dožínkách se schází rodina a obec. Vyznává se tím, že žijeme všichni z jednoho chleba a ze společné práce. Také eucharistie je společný úkon. Během roku je ovšem mnoho mší, kterým říkáme soukromé, protože se jich účastní malá skupina věřících. Slaví se na různých místech a v různé hodiny. Tato roztříštěnost společné modlitby je dána okolnostmi života. Ale sama eucharistie se nemůže nikdy chápat jako soukromá pobožnost. Vždyť je základní svátost jednoty církve. Jedno tělo tvoří podle sv. Pavla všichni ti, kdo se z tohoto jednoho chleba živí (1 Kor 10,17). Společná slavnost Božího Těla je tedy jakoby vyznáním, že tvoří jednotu všechny mše, které se slaví na různých místech a v různou dobu. Chceme ukázat, že všechny tvoří jednotu a že je eucharistický chléb jeden, i když se láme na mnoho zlomků na mnoha místech. Tak si vysvětlíme i staré církevní nařízení, které se dost přísně dodržovalo, že se totiž museli procesí Božího Těla účastnit i všichni řeholníci místa, kteří měli své vlastní kostely a kaple.

3 ČERVEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 3 I dnešní zvyk římský je v tom duchu, že totiž průvod Božího Těla je jenom jeden a vede jej sám Svatý otec. Vyjadřuje se tak jednota eucharistie. Přitom ovšem nemíníme popírat, že se vnější projevy zbožnosti s dobou mění. Ale neměla by se ztrácet positivní hodnota, která se jimi vyjadřovala. Je snadné říci, že starý zvyk už nevyhovuje, že se do nové doby nehodí. Ale je nesnadné najít formu novou, která by nahradila předcházející. Ponechejme to tedy vývoji, inspiraci mladších generací. Ale neztrácejme ideu, kterou svátek Božího Těla vyjadřuje: eucharistie je pouto jednoty mezi všemi lidmi, síla k posvěcení společnosti a celého života. Kdekoli se slaví, tam je Kristus a ten je jeden pro všechny. V teologii se diskutovala otázka, na kolik se při jednotlivých mších opakuje Kristova oběť, kterou přinesl na Kalvárii. Ukázalo se, že slovo opakovat není vhodné k vyjádření tajemství. Lépe se vyjádří obrazně: Slunce, které svítí, je jenom jedno. Ale proniká všude tam, kde se otevře okno. Slavení eucharistie je tedy takovým otvíráním oken, aby světlo Kristovy oběti a jeho oslavení pronikalo do celého světa. Tomáš Špidlík K zamyšlení Jsme povzbuzováni, abychom se osobně nasazovali ve službě bratřím, zvláště těm, kteří prožívají těžkosti, neboť povolání křesťana znamená být spolu s Ježíšem chlebem lámaným za život světa. A jako Bůh, od něhož Moudrost pochází, nemá ani ona zapotřebí vnucovat se silou, protože obsahuje nepřemožitelnou moc pravdy a lásky, která se prosazuje sama sebou. Víra je dar Boží člověku a je zároveň svobodným a naprostým odevzdáním se člověka Bohu; víra je chápavým nasloucháním Pánovu slovu.

4 BIBLE POKOJ A DOBRO STRANA 4 Dobytí Jericha Příběhy Starého zákona Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo; nikdo nevycházel ani nevcházel. Ale Hospodin řekl Jozuovi: Hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry. Vy všichni bojovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží ponese před schránou sedm polnic z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží zatroubí na polnice. Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen lid mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města,každý tam, kde právě bude. Jozue, syn Núnův, tedy povolal kněze a nařídil jim: Přineste schránu smlouvy a sedm kněží ať nese před Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních rohů. Lidu řekl: Pojďte a obcházejte město a ozbrojenci ať se ubírají před Hospodinovou schránou. Stalo se, jak Jozue lidu nařídil: Sedm kněží nesoucích sedm polnic z beraních rohů se ubíralo před Hospodinem a troubilo na polnice a schrána Hospodinovy smlouvy šla za nimi. Ozbrojenci šli před kněžími troubícími na polnice a shromážděný zástup šel za schránou, šli a troubili na polnice. Jozue lidu dále přikázal: Zdržíte se válečného pokřiku, ani nehlesnete, ani slovo nevyjde z vašich úst, až do dne, kdy vám nařídím: Strhněte pokřik. Pak strhnete pokřik. Na jeho pokyn obešla Hospodinova schrána město jednou kolem. Pak šli do tábora a v táboře přenocovali. Za časného jitra přinesli Jozue a kněží Hospodinovu schránu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních rohů a za pochodu troubilo na polnice. Ozbrojenci šli před nimi a shromážděný zástup šel za Hospodinovou schránou; šli a troubili na polnice. I druhého dne obešli město jednou a vrátili se do tábora. To dělali po šest dní. Ale sedmého dne za časného jitra, hned jak vzešla jitřenka, obešli město týmž způsobem sedmkrát; jen onoho dne

5 ČERVEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 5 obcházeli město sedmkrát. Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal. Město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali. Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy. Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu, dá se to na Hospodinův poklad. Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobyli město. Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly. Ale oběma mužům, kteří jako zvědové prošli zemí, J o z u e ř e k l : Vstupte do domu té ženy nevěstky a vyveďte tu ženu odtud spolu se vším, co jí náleží, jak jste jí přísahali. Ti mládenci, zvědové, tedy vešli dovnitř a vyvedli Rachabu i jejího otce a matku i bratry se vším, co jí náleželo; vyvedli všechno její příbuzenstvo a poskytli jim místo za izraelským táborem. Město se vším všudy vypálili. Jen stříbro a zlato i bronzové a železné předměty dali na poklad Hospodinova domu. Ale nevěstku Rachabu, dům jejího otce a všechno, co jí náleželo, nechal Jozue naživu. Tak zůstala uprostřed Izraele až dodnes, poněvadž skryla posly, které poslal Jozue na výzvědy do Jericha.

6 OZNÁMENÍ POKOJ A DOBRO STRANA 6 POŘAD BOHOSLUŽEB Tento pořad intencí je k datu uzávěrky časopisu. Pro upřesnění se informujte na faře. Po Památka sv. Justina, mučedníka 18:00 Č Za + Michala Pompu, syna Bartoloměje a celou ++ rodinu Út :00 P Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dalszą opiekę z okazji urodzin Jolanty Organiściok oraz całej rodziny Stř Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18:00 P Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej pomocy i Anioła stróża, jako podziękowanie za 73 lat życia Gertrudy Długaj prosząc o zdrowie i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Čt Slavnost Těla a Krve Páně 18:00 Č Za + Marii Fichnovou, rodiče a sourozence Pá Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18:00 Č Za ++ Michała, Teresę, Ewę, Gerarda Długaj, Stefanię i Stanisława Wrzeszcz, Jarosława Bednarek i Małgorzatę Thiel So :00 Č Za + P. Josefa Blokschu a + rodiče a sourozence Ne Slavnost Těla a Krve Páně 7:30 P Za + Edwina i Maria Dzierża (Boží Tělo) 10:30 Č svaté přijímání Po :00 Č Za + Františka a Helenu Oračkovy a celou rodinu

7 ČERVEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 7 Út :00 Č K Božímu milosrdenství, sv. otce Pia o dar zdraví a Boží požehnání v rodině Długaj Stř :00 Č Za +Štěpánku Gregorčíkovou,manžela a děti Čt Památka sv. Barnabáše, apoštola 18:00 P O zdrowie, dary Ducha świętego i błogosławieństwo w rodzinie Źymełka Pá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:00 Č Jako poděkování za 18 let života s prosbou o ochranu PM Starobohumínské, Boží požehnání a potřebné milosti do dalších let života So Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 8:00 Č Za + Bohuša Gajara a ++ rodiče z obou stran Ne neděle v mezidobí 7:30 P Za + Jana i Magdalenę Rzodek, ich córkę Marię oraz całe rodzeństwo 10:30 Č Za + Dr. Bohumila Nováka, rodiče Machatovy Po :00 Č Na úmysl s. M. Benildy u příležitosti řeholních jmenin Út :00 Č O Boží požehnání pro manžele Piňurovy Stř :00 Č Za + Arnošta Rozsypala a rodiče Čt :00 Pá Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 18:00 Č Za ++ Waltra a Jiřího Polzera So :00 Č V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně

8 KALENDÁŘ POKOJ A DOBRO STRANA 8 18:00 Č Za vlast a obrácení lidských srdcí Ne neděle v mezidobí 7:30 P Za + Jana Srokosza, żonę, syna, rodziców, rodzeństwo a dusze cierpiące 10:30 Č Za + Rudolfa a Emilii Janeczkovy, zetě Eduarda a za celou rodinu Janeczkovou a Królovou Po :00 P Za + Bruna Nożka, jego rodziców i + brata Edwarda Út :00 Stř Slavnost Narození Svatého Jana Křtitele 18:00 Č Za + Jana Šimuna a + z rodiny Čt :00 Rezervace o. Kalikst Pá :00 Č Na poděkování Pánu Bohu, za obdržená dobrodiní během školního roku, s prosbou o ochranu Panny Marie o prázdninách So :00 Č Za + rodiče Anežku a Viléma Hawlitzké a jejich rodiče Ne neděle v mezidobí 7:30 P Za + Aloiza Rajski a całą rodzinę a za + Martę Babicz i jej męża 10:30 Č Za + Rudolfa a Emilii Janeczkovy, rodinu Królowou, Edmunda a Annemarie Grabitz a duše v očistci Po Slavnost Sv. Petra a Pavla, apoštolů 18:00 Rezervace Út :00

9 ČERVEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 9 Mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie se uskuteční června Letos se na dvou pódiích nedaleko vysokých pecí Nové hutě představí například Glenn Kaiser Band (USA), velká osobnost světového blues a rocku se svou kapelou, britský písničkář John de Jong, se svým jemným, upřímným blues folkem. Českou scénu zastoupí Lenka Dusilová, alternativa oceněná Andělem - kapela Traband, nebo uskupení Svatopluk, hrající v rockové podobě nesmrtelné písně charismatického Sváti Karáska. Interpretů zahraničních i domácích bude samozřejmě mnohem víc. Jsme tu pro druhé Festival, jehož motto zní Jsme tu pro druhé, má také dobročinný přesah. Díky spolupořádající Diecézní charitě ostravsko-opavské pomůže výtěžek festivalu matkám s dětmi v tísni v Charitním domě bl. Matky Terezy v Novém Jičíně. Služba tohoto domova nebude jediná, se kterou se návštěvníci festivalu setkají. Nedělní část programu bude patřit vyprávění P. Mariana Kuffy, který se Oznámení věnuje lidem na okraji společnosti. Satelitem do celého světa Festival je díky satelitnímu vysílání TV Noe vysílán živě hned do několika zemí. Přesto organizátoři zvou všechny lidi, aby přišli osobně, protože není nad osobní zážitek, kterým navíc pomůžete potřebným. Z mnoha zrnek jeden chléb takový název dostalo letošní diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé, které se uskuteční ve středu 1. července. A protože chléb je určen ke krájení a dělení se, zveme vás k účasti na předprogramu, který již v tuto chvíli probíhá na internetových stránkách Zapojte děti, upečte spolu chleba, rozdělte se o něj a nebo si o chlebu a o tom, jak vzniká a jakou má hodnotu na různých místech naší země, povídejte. Každé foto, obrázek nebo text vložený na web znamená jeden chléb pro chudé, který bude zaplacen ze sponzorských darů a který lidem bez domova namažou a rozdělí lidé z komunity Sant Egidio.

10 SLOVNÍČEK POKOJ A DOBRO STRANA 10 Slovníček IHS nebo také JHS (písmena I a J se v latině dlouho nerozlišovala) je zkratka jména Ježíš v řečtině (ΙΗΣΟΥΣ, Jésús), která se užívala v západní i východní církvi, někdy i v biblických rukopisech. Původně to tedy byla řecká písmena iota-éta-sigma, nikoli latinská písmena I, H a S, jež jsou jim podobná. Na východních ikonách se nejčastěji objevuje zkratka IH XP (Jésús Chriostos). S úpadkem znalosti řečtiny na západě se písmena začala číst jako latinská a vykládat například jako Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí). Jiný výklad spojoval monogram IHS s legendou o vidění císaře Konstantina před bitvou na Milvijském mostě (312), kdy měl uslyšet příslib In Hoc Signo vinces (v tomto znamení zvítězíš). V pozdním středověku se monogram IHS spojil s novou eucharistickou zbožností, se zavedením svátku Božího těla (1264) a s úctou ke svátosti oltářní. Zde se písmena IHS často vyskytují na kruhové hostii, obklopené plameny, a doplněna křížem, někdy i srdcem nebo třemi hřeby Kristova ukřižování. Tato podoba se pak rozšířila hlavně ve Španělsku a v Itálii v 15. a 16. století a začala se užívat jako samostatný symbol, který převzalo jako svůj znak Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesu) čili jezuité. Písmena IHS se zde vykládala jako Iesum Habemus Socium (Ježíš je náš společník) a symbol se vyskytuje od 16. století téměř všude na jezuitských stavbách, na liturgických předmětech, na náhrobcích a podobně. V češtině se JHS někdy vykládalo jako "Ježíš hříšných Pro zasmání V jaké tónině troubily polnice u Jericha? Přece d-moll, neboť šlo o demolici

11 ČERVEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 11 Klučina Toník má vždy něco zajímavého pro kluky a holky Milé děti, tentokrát se klučina Toník ptal sestry Zdislavy, co je pro ni v životě NEJ : Které vlastnosti si na lidech nejvíce vážíte? Nejvíce si na lidech vážím věrnosti. Zvláště třeba prožijíli ve svém životě velmi těžké období. životní tragedii a přesto zůstávají věrní Bohu. nejsou zatrpklí a umí odpustit. Kdo na Vás měl v životě největší vliv? Nejvíce mě v životě ovlivnili moji rodiče. Dobrota a nezištnost mojí mamky a veliká láska táty. Jakou knihu máte nejraději? Mám přečteny všechny knížky spisovatelky Maria Calasanz Ziescheové a to několikrát. Jsou to nádherné a velmi čtivé knihy, které člověka vtáhnou do děje tak.že ji vypustíte z ruky až jste na poslední stránce a je pro mě těžké vybrat z nich tu nejkrásnější. Kterého světce si nejvíce vážíte? Světec číslo 1 v mém životě je Jan Pavel II. Provází mě celý život. Když jsem jako puberťačka začala jezdit na setkání mládeže, jeho slova trefovala do mého srdce a měnila můj život. Když umíral, bylo to, jako b y c h z t r á c e l a n ě k o - ho moc blízkého a teď jako svatému mu svěřuji. s čím si neumím poradit nebo ho prosím o přímluvu, když mě někdo žádá o modlitbu. Je ještě jedna osoba,. které hodně věcí svěřuji, která není prohlášena za svatou, ale já vím, že v nebi je, je to naše matečka Sarkandra.. Který předmět jste měla ve škole nejméně ráda? Ve škole jsem neměla ráda češtinu. Vždycky jsem z ní nosila špatné známky, i když jsem jí věnovala hodně času. Co je pro Vás v životě nejdůležitější? Co je pro mě nejdůležitější. Za nejdůležitější považuji dostat se do nebe.a pomoci i lidem, které Bůh stavěl a postaví na mojí cestě do nebe i jim. Protože do nebe se nechodí po jednom..

12 Řešení: 1f, 2a, 3g, 4b, 5h, 6c, 7i, 8d, 9j, 10e Který biblický příběh ti připomíná trojice: 1. komáři, kobylky, mor 2. Sinaj, poušť, Mojžíš 3. Syn, beran, oltář 4. sen, krávy, faraon 5. pohár, obilí, Josef 6. žebřík, kámen, andělé 7. archa, polnice, hradby 8. keř, hora Choréb, opánky 9. měděný had, mana, křepelky 10. košík, sestra, Nil Příběhy: a. předání desatera b. Josef Egyptský vykládá sny faraonovi c. Jákobův sen d. ohnivý keř e. Mojžíšova záchrana f. Deset egyptských ran g. Abrahám obětuje Izáka h. Josef Egyptský se setkává s bratry i. dobytí Jericha j. putování Izraelitů pouští pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Narození P. Marie ve St. Bohumíně ul. Farská 301; Bohumín 2 - Starý schválil: P. Mgr. Kalikst Jan B. Mryka OFM farář Příspěvky posílejte na adresu

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším

Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Bože, učiň mě vnímavějším a pokornějším Slavnost Eucharistie podle moderních liturgických komentářů začíná momentem, kdy se z křesťanských jednotlivců, kteří jdou z domu do chrámu, stává společenství.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

LITURGICKÝ KALENDÁŘ. MALÁ KATECHEZE Závěrečná doxologie

LITURGICKÝ KALENDÁŘ. MALÁ KATECHEZE Závěrečná doxologie Den dětí Červen je bohatý na slavnosti: Nejsvětější srdce Ježíšovo, Narození Jana Křtitele, Slavnost Petra a Pavla, apoštolů. Všechny by si zasloužily kousek místa v Maně, ještě více pak v našich srdcích.

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.11/12 LISTOPAD 2012

FARNÍ LIST KAPLICKA č.11/12 LISTOPAD 2012 FARNÍ LIST KAPLICKA č.11/12 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Omlenice Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Malonty Blansko Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě LISTOPAD

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce!

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. Rá j, prostor Otcová srdce! Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Únor 2015 1 Rá j, prostor Otcová srdce! Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně. (Žid 10,19) Prolitím své krve nám Ježíš dává veliký

Více

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, texty evangelia, které se za poslední dny četly

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více