Základní škola Praha 7, Korunovační 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 7, Korunovační 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13"

Transkript

1 Základní škola Praha 7, Korunovační 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 1. Název a sídlo školy, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě: Název a sídlo školy: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační ul. 8/ Praha 7 Charakteristika školy: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 je v současnosti spádovou školou pro oblast horní Letné. Patří mezi menší pražské školy, což umožňuje vytvářet bezpečné a pozitivní klima, individuální péči o děti nadané a integraci dětí s dílčím výukovým oslabením. Cíleně rozvíjíme kulturnost a tvořivost žáků při vědomí toho, že právě toto jsou nedílné složky vzdělávání. Snažíme se pochopit a v praxi uplatňovat Komenského celistvý pohled na člověka, který má své přirozené potřeby a zájmy a který je v příznivém prostředí schopný mohutného seberozvoje v souladu s přírodou. Budujeme svou prestiž každodenní poctivou prací, budováním dobrých vztahů s rodičovskou veřejností, přiměřených nárocích na děti současně s cíleným rozvojem tvořivosti a kulturnosti, pečlivým vyvažováním aktivit výukových, osobnostně rozvíjejících, relaxačních. Zřizovatel školy: Městská část Praha 7 Údaje o vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Vedoucí vychovatelka ŠD: Výchovná poradkyně: Školní preventistka rizikových jevů: Adresa pro dálkový přístup: Tomáš Komrska, Mgr. Radomíra Václavíková. Mgr. Veronika Brožková, Bc. Iva Červenková, PhDr. Táňa Dubská, Mgr. Údaje o školské radě: Členové školské rady plnili v tomto školním roce první rok funkčního období v tomto složení: Zástupci zřizovatele: Mgr. K. Děkanovská, M. Zimmermann, J. Nguyenová Zástupci rodičů: PhDr. Richard Vaněk předseda ŠR, Mgr. Kateřina Jirsová, M. Brunnerová Zástupci pedagogů: Mgr. R. Václavíková, Mgr. Radka Krištůfková, Bc. Veronika Brožková

2 Školská rada se sešla v průběhu školního roku na svém řádném zasedání , kdy projednala Výroční zprávu o činnosti školy, koncepci ředitele školy pro školní rok 2012/13 a přehled připravovaných aktivit, mimořádné zasedání k volbě předsedy ŠR, a , kdy byla projednána Výroční zpráva o hospodaření školy za r Celý školní rok probíhala aktivní komunikace jednotlivých zástupců ŠR navzájem a s ředitelem školy, ŠR řešila aktuální problémy školy. 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola a stávající obor vzdělání 79_01_C/001 ve všech ročnících 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Vzdělávací úsek I. a II. st. byl zabezpečen zkušenými kvalifikovanými pedagogy, v průběhu školního roku nedošlo k personálním změnám. Nově vychovatelka ŠD ½ ve funkci asistenta pedagoga, druhá pedagožka v přípravné třídě(0,4 úvazku) vyučovala bez odb. kvalifikace Ze na II. st. Ostatní učitelé zaměstnáni na 100% úvazku vyjma části výuky Tv na II.st. (studentka FTVS). Vzhledem k tomu, že škola integruje žáky s dílčím výukovým oslabením, působily ve škole dvě spec. pedagožky (2x 1/4 úvazku) a pět asistentek pedagoga (5x ¾ úvazku ve 1., 3., 4., 5., a 7. roč.). Ve škole jsou aktivně činné výchovná poradkyně a metodička prevence výchovná poradkyně studuje druhým rokem bakalářský obor výchovný poradce na PedF UK. 4. Školní vzdělávací program školy a jeho zhodnocení: Školní vzdělávací program 3in - ve všech ročnících / hlavní rysy a aktivity: - uplatňování činnostních principů učení, systémové vzdělávání pedagogů - zavádění tance do výuky tělesné výchovy od 1. roč. - výtvarné, hudební a sportovní zájmové vzdělávání v rámci klubů a individuální výuky na hudební nástroje - počítačová podpora výuky a zavádění interaktivních tabulí, mezinárodní spolupráce s Brunel University London - využití disponibilních hodin na II. st. pro výuku angličtiny (konverzace v angl. jazyce) - ateliérová tvorba v 5. ročníku (pětiletý experiment. cyklus, spojení Vv a Pč) - integrace výchovy ke zdraví a environmentální výchovy do učiva biologie na II. stupni - kulturní / preventivní projekty a akce - skupinová odborná reedukace žáků s dílčím výukovým oslabením - zařazení zdravotně preventivních aktivit do vzděl. programu (saunování, ozdravné pobyty, cyklovýlety) - preventivní program s širokým spektrem aktivit a spolupracujících subjektů 2

3 Všechny uvedené aktivy jsou systémově zavedeny / zaváděny do vzdělávacího programu. Hodnocení efektu vzdělávání / znalostí a kompetencí žáků bylo v tomto škol. roce provedeno v rámci 2. kola zkušebního testování MŠMT (Čj, Ma, Aj) výsledky jsme analyzovali a u většiny žáků jdou ve shodě s hodnocením žáků. 5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora (jaké jazyky se vyučují, v jakém rozsahu a ročnících): Angličtina povinně od 2. roč. 1 hod týdně (přípravná angličtina), od 3. roč. 3 hod. týdně, 4 hod. týdně 8, 9. roč. 4 hod. týdně (využíváme pro Aj všechny disponibilní hodiny) Francouzština volitelně od 7 roč. 2 hod týdně Ve výuce využití počítačů, interaktivní tabule, účast v obvodním kole AJ olympiády přední místa Ve spolupráci s jazykovou agenturou The Villa angličtina s rodilým mluvčím od 1. roč. za poplatek v rámci mimoškol. zájmové činnosti. 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy (počet vyznamenání, prospěli, neprospěli, opakující ročník, nehodnoceni, výsledky v soutěžích): počet žáků Prospěli s vyznamenáním 148 Prospěli 86 neprospěli 2 z toho opakují ročník 1 Nehodnoceni (žáci v zahraničí) 1 U žáků s dílčím výukovým oslabením (47 integrovaných žáků) výuka podle individuálních výukových plánů, využívány alternativní formy hodnocení včetně slovního hodnocení na vysvědčení a tzv. zmírnění klasifikace, přehledy žáků podle prospěchu nejsou tedy zcela relevantní. Celkový průměrný prospěch všech žáků ze všech předmětů je 1,55. Účast v soutěžích: Turnaj Prahy FLORBAL, Olympiáda Aj, Čj, Poprask (atletika) umístění a přední místa v rámci obvodních kol v Olympiádě Aj. 7. Uplatnění absolventů školy: 4 žáci přechod z 5. ročníku na osmiletá gymnázia 1 žák přechod ze 7. ročníku na šestileté gymnázium 3

4 Uplatnění absolventů 9. Roč. podle typu školy a oboru / 23 žáků - řádek = jeden žák: škola, adresa Masarykova SŠ chemická, Křemencova 12, Praha 1 SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 VSŠ a VOŠ MO, Jevíčská 7, Moravská Třebová SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1 Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9 SPŠ Na Proseku, Novoborská 2, Praha 9 Masarykova SŠ chemická, Křemencova 12, Praha 1 Soukromé SOU kadeřnické s.r.o., Korunní 586/2, Praha 2 OA, Kubelíkova 37, Praha 3 SŠSOU, Cesta brigádníků 693, Kralupy nad Vltavou OA, Dušní 7, Praha 1 Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 SOU gastronomie, U Krbu 521/45, Praha 10 VOŠ A SPŠT, Podskalská 10, Praha 2 SOU kadeřnické, Karlínské náměstí, 8/225, Praha 8 OA, Resslova, Resslova 8, Praha 1 SŠ umělecká řemeslná, Nový Zlíchov 1, Praha 5 Soukromá škola výpočetní techniky, Litvínovská 600, Praha 9 kód, obor 2844M/01 Aplikovaná chemie 1820M/01 Informační technologie 2641M/01 Elektrotechnika 1820M/01 Informační technologie 7941K/41 Gymnázium 1820M/01 Informační technologie 2844M/01 Aplikovaná chemie 6951H/01 Kadeřník 6341M/02 Obchodní akademie 2852H/01 Chemik 6341M/02 Obchodní akademie 8244M,P/01 Hudba 6541H/01 Kuchař - číšník, ŠVP Kuchař 7846M/05 Přírodovědné lyceum 6951H/01 Kadeřník 7842M02 Ekonomické lyceum 8251H/02 Umělecký truhlář a řezbář 1820M/01 Informační technologie Gymnázium, Praha 6, Arabská 7941K/41 Gymnázium - Humanitní vědy Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha M01 Technické lyceum VOŠ a Střední škola zdravotnická, 5. května 51, Praha M/02 Nutriční asistent SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha H/01 Kuchař - číšník Trend: převažuje zájem o technické obory a SŠ různého zaměření podle zájmu žáků, skladba škol je dána situací na trhu práce a zájmem o školy, jejichž absolventi mají přímé 4

5 uplatnění na trhu práce. Skladba žáků třídy jednoznačně odpovídá zájmům o školy / obory (technické, stravování, umělecké, rodiče většinou pracují v daném oboru). Žáci se zájmem o studium na gymnáziu a potažmo VŠ odcházejí již v průběhu školní docházky na gymnázia z nižších ročníků. 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost): počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Pedagogové bez odborné kvalifikace / rozklad: 2x absolvent VŠ s jinou aprobací (celoživotně zvyšují odbornost), 2x pedagog dokončují VŠ studium jiného směru, 1x pedagog dokončující VŠ přísluš. směru (výuka Tv na 2. st.), 1x pedagog, absolvent SŠ s instruktorským kurzem pro výuku tance (výuka tance v rámci Tv na 1. st.). 9. Věková struktura pedagogických pracovníků: věk 20 a méně a více počet (fyz.osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků: - počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 1 - počet účastníků průběžného vzdělávání: 38 - průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka: 113 hodin celkem / 38 účastníků = 3 hodiny na účastníka v průměru - zaměření vzdělávání uvést nejčetněji zastoupené: Zaměření dalšího vzdělávání je různorodé, převládají kurzy z oblasti prevence, zlepšení klimatu školy, individuální práce s žáky. Výrazné snížení počtu absolvovaných akcí oproti min. škol. rokům s radikálním snížením prostředků na vzdělávání učitelů Název školení /pořádající instituce Počet absolventů Časový rozsah akce Metody a formy práce s žáky se spec. poruchami hodin učení a chování Národní ústav pro vzdělávání Rozvoj grafomotoriky u dětí předškol. a mladšího školního věku DYS-centrum Praha O.S. 1 8 hodin 5

6 Regionální dějiny se zaměřením na dějiny kultury /exkurze Asociace učitelů Dějepisu ČR Jak vést efektivní dialog s rodiči Učitelské centrum s.r.o. 1 Neuveden rozsah (započteno 8 hod.) 1 6 hodin Změny ve školské legislativě 2 5 hodin Alternativní výchovné a vzdělávací metody žáků se spec. vzděl. potřebami Národní ústav pro vzdělávání Postavení české šlechty v první polovině 20.st. Památník Lidice p.o. MK ČR Právní vědomí vychovatelů NIDV Standard speciálně pedagogického vyšetření mimořádného nadání Národní ústav pro vzdělávání Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ CEVAP Jak působí škola lásky v rodině? Bez akreditace MŠMT Nadační fond PhDr. Jiřinky Prekopové Jdeme společně s láskou Prychoprofi s.r.o. Brno 13 8 hodin 1 10 hodin 1 6 hodin 1 6 hodin 1 Neuveden rozsah (započteno 8 hod.) 1 8 hodin 1 30 hodin 11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/14 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/14 (z výkazů pro daný školní rok a včetně zapsaných dětí a odkladů do ) v tabulce neuvádíme 15 žáků zapsaných a navštěvujících od přípravnou třídu: zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů: a) ŠD pokračuje ve spolupráci s institucemi taneční studio Dancers 4 you, hudební škola Hathóra, jazyková škola The Villa, keramická dílna Hanky Křížkové, Dopravní hřiště paní Trnková, divadelní spolek INKOGNITO Petr Lněnička; dále jsou to klubové aktivity školy Vv kluby Mgr. Tomáš Kormska, Sportovní hry Bc. Veronika Brožková b) Celoročním tématem ŠD pro tento školní rok bylo téma Praha a její legendy. Děti se zábavnou formou dozvěděly historická fakta, pověsti a navštívily zajímavá místa Prahy. Tematické vycházky byly - Karlův most, Staroměstské náměstí, Vyšehrad, Nové Město a Anežský klášter. 6

7 Díky spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a ochotě Mgr. Lucie Haškovcové ŠD navštívila výjimečné výstavy výstava Městem posedlí v městské knihovně, Slovanská epopej ve Veletržním paláci, Jan Kaláb: POINT/ Děravé plány v The Chemistry Gallery, kde děti vždy zažily úžasný doprovodný program. Tento rok se také podařilo přimět děti k většímu zájmu o knihy, s tím nám pomohly Helena Beránková a Michaela Brunnerová s autorským čtením svých knih. c) Pravidelně jako každý rok se ŠD podílí na programu vánoční akademie, pro rozvoj lidových zvyků a tradic pořádá Masopust a Vynášení Morany. Vychovatelky ŠD se pravidelně účastní ŠvP s dětmi z 1.st. Více o aktivitách a akcích ŠD: Kroužek in-line bruslení vychovatelka: Lenka Reichová místo konání: Letenská pláň čas: pátek Sportovní hry vychovatelka: Bc. Veronika Brožková místo konání: tělocvična čas: pondělí , Tematické vycházky vycházky za poznáváním Prahy téma Praha a její legendy Holešovický vodník tradiční soutěžení školních družin v Thomayerových sadech Oslavy narozenin Koncem každého měsíce školní družina pořádá společnou oslavu narozenin všech dětí narozených v tom měsíci formou klasické narozeninové párty s pohoštěním, drobnými dárky pro oslavence a společnými hrami. Návštěvy solné jeskyně Od října do března vždy v pátek, pokud se přihlásí aspoň 5 dětí budeme opět nabízet. Sauna Opět jsme nabízeli saunování v rámci ŠD. Vánoční akademie Nastudování vystoupení na vánoční akademii, spolupráce s třídními učitelkami. Masopust Děti odcházejí ze školní družiny Masopustním průvodem do Stromovky. Zpívají se písničky staré i nové, jedí koláčky a hrají hry. K vidění je vždy spousta veselých masek. Vynášení Morany 7

8 Jako každý rok se chodíme rozloučit se zimou. Každé oddělení ŠD vyrobí svoji figurínu Morany a s velikou slávou a básní na odvolání zimy všechny se hodí do Vltavy. Poté se hrají hry a hledají sladkosti. Turnaj ve vybíjené v ZŠ PLAMÍNKOVÁ Pod vedením Ing. Heleny Klasové naše družstvo letos získalo 3.místo v turnaji školních družin Prahy 7. Na závěr školního roku navštívil ŠD Petr Lněnička (divadelní spolek INKOGNITO) se svým představením Havraní sliby. Představení bylo formou tvořivé dramatiky se zapojením dětí ho hry. Po celý školní rok ŠD spolupracuje s třídními učitelkami a speciální pedagožkou, se kterými jsou konzultovány výchovné problémy dětí. 13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI: V průběhu školního roku 2012/13 nebyla provedena kontrola ČŠI. 14. Základní údaje o hospodaření školy: Rozbor hospodaření PO ZŠ Korunovační, Praha 7 za rok 2012 (v tis.kč) 1 Výnosy 2 Tržby z prodeje vl. výrobků Hlavní činnost Doplňková činnost UR Skutečnost % UR Skutečnost % 2012 k k a služeb , , Úroky Jiné ostatní výnosy Provozní dotace z rozp. MČ P/7 1, , drogy integrace odměny pracovníků grant MČ P/7 (ÚZ 0210) 8

9 9 Neinvest. příspěvky MŠMT ÚZ , , Zapojení RF Zapojení IF 2, , Zapojení FO Výnosy celkem 16, , , , Náklady 19 Spotř.mat. a energie 2, , Služby Osobní náklady 11, , (v tom mzdové náklady) 8, , Odpisy HIM a NHIM 2, , Daně a poplatky Ostatní náklady Tvorba zákon.opr.položek Náklady na investici Náklady celkem 16, , , , Daň z příjmů Hospodářský výsledek Rozbor čerpání neinvest. příspěvků školám s právní subjektivitou za rok 2012 v tis. Kč Příspěvek MŠMT na r Příspěvek MČ na r UR Skutečnost % UR Skutečnost % 2012 k k Zdroje celkem 10, , , , Náklady celkem 10, , , ,

10 37 % čerp. skut. dosažených 38 příjmů a uskuteč. výdajů zisk+/ztráta Zpracoval: Ing. Petra Kopáčová Schválil: Mgr. Tomáš Komrska Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty): Činnost výchovné poradkyně: - podílí se na svolání a realizaci individuálních schůzek s rodiči za účasti vedení školy a třídního učitele, popř. žáků a vyučujících v případě výchovných a výukových problémů žáků - spolupracuje s odborem soc. péče (pomoc při řešení záškoláctví, prospěchu, výchovných problémů) - svolává informativní schůzky ohledně přijímacího řízení, vede agendu přihlášek na SŠ - zajišťuje preventivní a výchovné akce pro žáky - vede informativní rubriku na www školy k volbě povolání a informativní nástěnku - poskytuje žákům profesní poradenství (nabídka školy, specifika jednotlivých oborů, aktuální nabídka a poptávka, sebehodnocení žáků atd.) Činnost speciálních pedagogů: Speciální péči hodnotím dlouhodobě jako velmi dobrou, speciální pedagožky J. Budíková (0,25 úvazku) a Lenka Křapková (0,3 úvazku) zapojují do systému péče další odborníky, rodiče i pedagogy školy a dlouhodobě vytvářejí funkční systém rozšířené péče založený na kontinuální individuální přesně cílené reedukaci kombinované s odbornou péčí lékařů a jednorázovými podpůrnými akcemi pro komunitu dětí, které jsou do péče zařazeny. Individuální a skupinová náprava vývojových poruch učení - bylo integrováno 48 žáků (25 SPU, 11 SPUCH, 1 kombinované postižení, 1 nerovnoměrný vývoj CNS, 6 řečové postižení, 1 sociální znevýhodnění, 1 sluchové postižení, 1 tělesné postižení, 1 Aspergerův syndrom). Skupinová reedukace probíhá každý týden, vždy 1 hodina na třídu na I a II. stupni. Další činnosti: - účast speciálních pedagogů při zápisu do 1. ročníku 10

11 - účast speciálních pedagogů při setkání předškoláků setkání zaměřené na rozvoj grafomotoriky a následné individuální konzultace - metodické vedení a podpora pedagogů školy - ve spolupráci s učiteli tvorba individuálních výukových plánů, závěrečných slovních hodnocení - podpora práce s třídními kolektivy - spolupráce a metodické vedení asistentů pedagoga v 1., 3., 4., 5. a 7. ročníku. V těchto třídách se práce asistentů osvědčila při integraci žáků s různými typy postižení; v 1. ročníku asistent pomohl žákovi s poruchou autistického spektra úspěšně se začlenit do nového kolektivu a adaptovat se na nové prostředí, ve 3., 4. a 5. ročníku se asistenti pedagoga pro dva žáky v každé třídě zapojili do podpory celého kolektivu a v 7. ročníku asistent pedagoga velmi efektivně podpořil žákyni s kombinovaným postižením při zvládání náročného učiva 7. Třídy a současně realizoval i skupinové doučování pro další žáky třídy. - aktuální doplňování odborných pomůcek - metodické vedení studentů PedF UK v kabinetu rozšířené péče - ukázkové a náslechové hodiny pro pedagogy jiných škol - podpora při výzkumech v rámci diplomových prací Konkrétní akce realizované ve školním roce kromě pravidelných hodin skupinové reedukace: - 60 hod. konzultací spec. pedagoga (J. Budíková) pro rodiče a žáky školy a 75 hod. konzultací spec. pedagoga (L.Křapková) pro rodiče a žáky školy - práce s dynamikou třídy a vztahy ve 2. ročníku, 3. ročnících, 4., 5., a 7. ročníku 11 setkání - individuální reedukační programy: např. KUPOZ nácvik koncentrace pozornosti 1 žák - účast na organizaci akce pro žáky Noc s Andersenem - účast při celostátním testování žáků 5. a 9. Ročníků - ve spolupráci s Duha - Jasmín o.s.: výjezdové pobyty - letní a zimní tábor, do víkendových akcí 1x měsíčně se zapojili i žáci naší školy, činnost klubu, nácvik sociálních dovedností 1x týdně i pro žáky naší školy - spolupráce s Dys-centrem Praha o.s., které v návaznosti na doporučení školy poskytuje rodičům další služby (výběr pomůcek pro reedukaci, individuální nápravu poruch učení, konzultační činnost, komplexní vyšetření atd.) - spolupráce s Pedagogickou poradnou pro Prahu Dr. Vítová, Dr. Mezera; se odvíjela od široce pojaté nabídky vzdělávacích programů, z které si vyučující vybrali aktuálně potřebné programy a semináře Spolupráce s dalšími odborníky a institucemi: Carpe Diem Bohemia s.r.o Centrum řeči a komunikace, Dětský psychiatr Mudr. Eva Tomková, SPC pro tělesně postižené Praha 4 Dr. Chrzová, SPC při MŠ speciální Štíbrova Mgr. Markéta Kůtková, SPC Vertikála Mgr. Františka Kindlerová, SPC pro žáky s vadami řeči, SPC pro žáky s poruchami chování Dr. Michalová, SPC pro sluchově postižené Praha 2 Dr. Roučková, klinický psycholog Dr. Jiří Los, Duha Jasmín klub Slunečnice nácvik sociálních dovedností a klub Pampeliška doučování, Klub Dixi doučování žáků se sociálním znevýhodněním 11

12 16. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity: - tradičně spolupráce s rodiči v řadě oblastí: doprovod na akce, účast na ozdravných pobytech, aktivní pomoc s mimoškolními aktivitami, přednášky odborníků ve výuce, hmotná a finanční pomoc, spolupráce v rámci školské rady - spolupráce s ostatními partnery: PedF UK v Praze - škola je fakultní školou PedF UK v Praze s právem používat název Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze (souhlas s užíváním názvu ze dne ) vedení pedagogických praxí studentů a učitelů / frekventantů kombinovaného studia (náslechové hodiny), výzkum a vedení diplomových prací PedF UK v Praze - V listopadu 2012 jsme byli přizváni prostřednictvím Pedagogické fakulty UK Praha k účasti na ověřování využití programu Scratch ve výuce na základní škole. Velmi nás podpořil p. profesor Lawrence Williams z Burnel University v Londýně, který nám poskytl metodiku pro práci s programem i další podporu. Zároveň jsme si mohli porovnávat naše práce s pracemi dětí v Londýně. Pan profesor Williams společně v Dr. Miroslavou Černochovou z PedF UK Praha budou prezentovali první výsledky společného projektu na významném kongresu BETT 2013 v Londýně, který je věnován zapojení moderních technologií do vzdělávání. Ornita o.s. - známý výtvarník a ilustrátor, zoolog a režisér dokumentárních filmů s převážně přírodovědeckou tématikou RNDr. Jan Hošek připravil společně s o.s. ORNITA krásný a téměř čtyřhodinový workshop pro žáky pražských základních škol. Akci jsme hostili v našem atelieru a tak jsme se zároveň seznámili i s nadšenými kreslířkami z jiných škol. Pan doktor Hošek nám promítnul řadu fotek ptáčků, encyklopedických kreseb novodobých i starších a zajímavě vyprávěl o tom, co ho ke kreslení zvířátek přivedlo a co ho na tom baví. Potom jsme už jenom kreslili a nechali si radit, velkou inspirací pro nás byla i spousta originálních kreseb, na které jsme se mohli kouknout opravdu zblízka. FTVS vedení pedagogických praxí Tv UMPRUM a AVU - náslechy a ped. praxe studentů v předmětu Vv 17. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech: Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech uvedena v bodu Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: Účast v projektech financovaných z jiných zdrojů uvádíme v bodech 16 a 25 uvedeny programy primární prevence financovány MČ Praha 7, popř. dalšími subjekty financovanými HLMP, EU, ČR (Alma Femina, Pyramidas a další) 12

13 19. Zkušenosti s péčí o nadané žáky, žáci podle typu postižení, integrace žáků s dílčím výukovým oslabením: V oblasti péče o nadané žáky doposud nezavádíme individuální studijní plány / programy, ale široce pojatý program školy směřuje v řadě oblastí k výrazné podpoře různě nadaných žáků, popř. žáků s vážným zájmem o konkrétní obor: a) zkvalitnění a vysokou odbornost výuky podporujeme vstupem odborníků z praxe do výuky, systémovou realizací třídních miniprojektů, popř. návštěvou především pražských institucí, které se zabývají kulturou a vzděláváním žáků ZŠ, v tomto škol. roce jsme spolupracovali s řadou institucí. Žáci 1. stupně absolvovali další ročník cyklu zaměřeného na hudbu a divadlo (např. cyklus Státní opery), naučně poznávací výlety a další aktivity b) organizujeme mimoškolní zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti školy (především ve výtvarné a hudební oblasti), ve škole pracuje s žáky v jejich volném čase několik subjektů zaměřených na volný čas dětí, popř. na profesionální pohybovou přípravu (taneční škola). c) zorganizovali jsme celoškolní literární soutěž a zúčastnili jsme se literární soutěže vyhlášené velvyslankyní Švédska pro žáky školy P-7 Babičko, dědečku vyprávěj (p.uč. Iva Schmittová a asistentka pedagoga Magda Malá) Aktuální přehled mimoškolních aktivit: Zájmové kluby a kroužky organizované školou - výuka hry na hudební nástroje - výuka hry na klavír, flétnu, kytaru (klasickou, žánrovou), baskytaru, housle, violu a hudební teorie pro cca 35 žáků školy - výtvarné kluby (4 kluby pro ročník) pro cca 40 žáků školy - In-line bruslení a sportovní hry ŠD (pro 1. st) -pro cca 20 žáků Zájmové aktivity organizované dalšími subjekty v budově školy - angličtina s rodilými mluvčími agentura The Villa - keramika p. Klímová - výuka moderního tance Taneční studio Dance4you - tenis, tenisová škola Tallent V oblasti péče o individuálně integrované žáky probíhá individuální a skupinová náprava vývojových poruch učení - bylo integrováno 47 žáků (30 SPU, 6 SPUCH, 1 tělesné postižení, 1 sluchové postižení, 6 vady řeči, 1 kombinovaná vada, 2 sociální znevýhodnění). Podrobná informaci k integraci v bodu 15 činnost speciálních pedagogů. 13

14 20. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ): - polytechnickou výchovu vyučujeme v rámci pracovních činností, kde kromě klasické práce s materiály žáci od 7 roč. navštěvují pravidelně kurzy vaření, žáci ostatních ročníků nárazově (pečení vánočního cukroví, zdravé svačinky atd.) - v rámci výtvarné výchovy pracují žáci s řadou materiálů v dobře vybaveném ateliéru (sádra, dřevo, papír, odpadové materiály a další) 21. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ: Ve škol. roce 2012/13 byla otevřena přípravné třída s plným počtem žáků a v nově vybudované učebně. 22. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ: Většina dětí cizinců jsou ze států mimo EU: Rusko 7 Slovensko 1 Ukrajina 3 Albánie 3 Írán 1 S integrací nemají v naší škole žáci cizinci větší problémy. Počet cizinců ve škole dáváme do souvislosti s blízkostí zastupitelských úřadů a do souvislosti s kontinuální dlouhodobou kvalitní péčí o tyto žáky, popř. s atmosférou školy, které je příznivá pro integraci. Neřešili jsme vážné prospěchové a kázeňské problémy, máme dobrou spolupráci s rodiči těchto žáků, žáci využívají široké nabídky zájmových aktivit ve škole. 23. Environmentální výchova: Škola má program evnironmentální výchovy a vzdělávání, témata jsou implementována podle ročního plánu do jednotlivých předmětů, především do Přírodovědy a Přírodopisu, realizujeme miniprojekty a dalších předmětech podle ŠVP 3in. Spolupracujeme s řadou externích institucí a sdružení, realizovali jsme programy zaměřených na enviro, účastníme se i jednorázových akcí pořádaných v Praze: Ornita o.s.: enviro programy Planetárium - výukové programy Zemědělské muzeum výukové programy VŠCHT Chemický jarmark akce popularizující vědu a ekologické přístupy Botanicus exkurze Sdružení Tereza programy zaměřené na ekologii Řepora středověké městečko exkurze a programy pro děti Toulcův dvůr ekologické programy Stanice přírodovědců DDM P-5 ekologické programy 14

15 Muzeum HLMP, Národní galerie Praha výstavy, programy Střední škola Zdravotnická P-4 preventivní program Den zdraví 24. Multikulturní výchova: Témata multikulturní výchovy jsou zařazena do ŠVP 3in a jsou integrována především do předmětů s výchovným zaměřením. Dále je MKV realizována v programu školní družiny (jednorázové akce, tematické cykly, např. poznáváme Prahu 7 a další. Viz bod 14. Dále jsou témata realizována externími partnery: Městská knihovna Praha - tematické programy Člověk v tísni film. festival Jiný svět Řepora středověké městečko exkurze a programy pro děti Státní opera Praha cyklus Hurá do opery Památník Terezín, Muzeum Heydrichiády Muzeum HLMP, Národní galerie Praha výstavy, programy Do oblasti multikulturní výchovy můžeme zařadit i další realizované programy, které nesou prvky MKV: - předvánoční trhy a celoškolní akademie - cyklo výlety Prahou a okolím - besedy se spisovateli a rodiči ve škole - celodenní výlety a ozdravné pobyty, zájezd výtvarných klubů do Paříže 25. Prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů (zpracovala Táňa Dubská metodik primární prevence): Plnění plánu prevence ve školním roce Měsíc ročník Organizátor Téma Září Městská policie Praha, - preventivní programy škola - Školní řád žáci, rodiče 2.3.,4. Říjen 1. Policie ČR - prevence 2. Policie ČR škola Koalice proti tabáku Alma femina Listopad Prosinec 5.,6. preventist a Škola Dětské krizové centrum Koalice proti tabáku Koalice proti tabáku škola - Dny integrovaného záchranného systému zdraví-život, prevence výročí založení školy, příprava - prevence - seminář ( Stres, náročnost učitelského povolání) - Příběhy bezpráví: beseda; Odvrácená strana dětství, film, Nekuřátka; Típni to!; výročí založení školy Mikuláš, Vánoční akademie, trhy 15

16 Leden 2. st. 2.AB roč. škola Policie ČR Škola - 9.A Lyžařský výcvikový kurz Bezpečnost; Pyžamový den únor Městská policie Praha, - preventivní programy březen roč. Jeden svět Škola 4.A roč roč., , 7. roč. Velikonoční vajíčko soutěž; duben 2.roč. Policie ČR Bezpečné chování 3.4. květen 8., 9. roč., 2. roč. 7., 8. roč Beseda - AIDS Policie ČR Alma femina Bezpečné chování Nebezpečí alkoholu, červen 9. roč. 8. roč. Imperativ, o.s. 10x7, Trojské gymnázium Pravicový extremismus Raftování na Trojském kanále Ve školním roce 2012/2013 byly naplánované aktivity vesměs splněny. Z předjednaných akcí, které měly být financovány M.č. Praha 7: kouření pro 4. a 5. ročník Nekuřátka kouření pro 8. a 9. ročník Marihuana alkohol pro 7. a 8. ročník sebepoškozování pro 8. a 9. ročník AIDS pro 8. a 9. ročník Program pro 1. třídy Zdraví - život pro 1. stupeň Pyramidas pro 4 třídy. 5., 6., 7. a 8.B, se podařilo realizovat akce Nekuřátka, Típni to, AIDS, Nebezpečí alkoholu a Zdraví - život pro 1. stupeň. Podle ohlasů z řad žáků i učitelů usuzuji, že na jednotlivé přednášky, besedy byly úspěšné. (zpracovala T. Dubská) 26. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji: K r a j kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho nově přijatí

17 27. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.): Ve školním roce 2012/13 realizovány další aktivity: - Setkávání předškoláků vždy první středu v měsíci - Ovoce do škol - Účastní se ho pouze žáci I. stupně 143 dětí. Děti dostávají 1x měsíčně zadarmo označený balíček, kde je ovoce nebo zelenina. Za devět rozvozů (září květen) dostaly : 7x jablko, 5x pomeranč, 5x mandarinku, 3x kiwi, 3x rajče sherry, 2x blumu, 2x hrozno, 1x nektarku, 1x hrušku, 1x kaki, 1x hrášek. - Mléko do škol - ve školním roce 2012/2013 jsme se poprvé účastnili dotované akce. Dotovaná mléčka si mohou zakoupit všichni žáci školy, včetně předškoláků. Nabízíme mléčko neochucené za 4,-- a mléčko ochucené za 5,--. Ochucená mléčka se střídají. Výdej probíhá 1xtýdně ve středu o velké přestávce v jídelně školy a je nutné si mléčka předplatit. Tento školní rok jsme měli 4 cykly, kterých se účastnilo 80,74,79 a 60 zájemců. - Doplňková činnost (pronájmy nevyužitých prostor a obědy pro cizí strávníky, kluby, zájmová výuka) s výnosem 1,882 mil. Kč. - Škola uspořádala Výstavu historických dokumentů a setkání bývalých žáků a učitelů školy k 110. výročí založení školy. V Praze dne Vydáno pod č.j.: 183/2013 Tomáš Komrska ředitel školy Vyjádření Školské rady ze dne:

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje

Více