Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9"

Transkript

1 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská Ředitelka školy: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., tel.: , statutární zástupce ředitele: MUDr. Marie Nejedlá tel.: , 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita a. Střední zdravotnická škola, Ruská 91 cílová kapacita 700 ţáků b. Školní jídelna výdejna, Ruská 91 cílová kapacita 200 ţáků 5. Obory vzdělání Škola kód název oboru / vzdělávacího programu SZŠ Ruská J/004 Zubní instrumentářka cílová kapacit a oboru / progra mu SZŠ Ruská M/007 Zdravotnický asistent, denní 500 SZŠ Ruská M/007 Zdravotnický asistent, večerní 170 SZŠ Ruská M/005 Zdravotnické lyceum, denní 272 SZŠ Ruská H/002 Ošetřovatel/ka,denní 90 SZŠ Ruská M/008 Ortoticko-protetický technik, denní 60 SZŠ Ruská M/003 Sociální péče pečovatelská činnost 136 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 68 nebyl vyučován 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : H/002 Ošetřovatel/ka večerní = neotevřen Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která můţe sdruţovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichţ činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehoţ činnost vykonává právnická osoba

2 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): Střední zdravotnická škola Ruská 91, Praha 10 Pracoviště, na kterých praktikují studenti ve školním roce Obory: Zdravotnický asistent, Ošetřovatel, Ortoticko - protetický technik, Sociální péče pečovatelská činnost Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 Krč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, PSČ Praha 2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/ 50, PSČ Praha 10 Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84, Ortopedická protetika Praha, s.r.o., Kloknerova 1, Praha 4 ORTOTIKA s. r. o., U Pekařky 1, Praha 8, Ortopedické pomůcky, s. r. o., Jana Zajíce 12, Praha 7 Protetika, s. r. o., Papírenská 1, Praha 6, Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7, Léčebna Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10, PSČ Agentura Květa - Květa Répalová, domácí zdravotní péče, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 12, Praha 3 Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 Domácí péče Jarmila Hnilicová, Jahodová 91/1353, Praha 10 Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 Malešice 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Školní objekt je bezprostředně napojen na areál FNKV, coţ je z hlediska praktického i teoretického vyučování ideální. V budově je umístěna školní jídelna s výdejnou stravy. Prostorové podmínky vyhovují částečně cílové kapacitě školy, skladba odborných učeben odpovídá nárokům vzdělávacího programu. Pro všeobecně vzdělávací předměty je k dispozici učebna pro český jazyk, dějepis a estetickou výchovu, která je vybavena moderní audiovizuální technikou, dále 2 učebny výpočetní techniky, dvě odborné učebny cizích jazyků, učebna pro výuku přírodovědných předmětů s interaktivní tabulí, tělocvična s posilovnou a laboratoř přírodovědných předmětů. Odborná výuka je zajištěna v učebnách psychologie, somatologie a v pěti učebnách ošetřovatelství. Všemi studijními obory je vyuţívána multimediální učebna se zabudovanou audiovizuální technikou, vizualizérem a dataprojektorem. Velmi dobře vybavená knihovna a studovna s šestnácti pracovními místy u počítačů vytvářejí ţákům dobré podmínky pro samostudium. Všechny tituly mají anotace. V knihovně pracuje 3 dny v týdnu knihovnice, která vede elektronickou evidenci výpůjček. V řadě učeben jsou k dispozici zpětné projektory. Všechny učebny byly nově vybaveny posuvnými tabulemi a stahovacími velkoplošnými promítacími plátny. Pro všechny vyučující je k dispozici pro výuku 5 notebooků, přenosné dataprojektory a 2 zpětné projektory. Nově byly také pořízeny modely pro výuku ošetřovatelství a první pomoci z finančních prostředků, které škola získala výukou kurzů. Další didaktické pomůcky se podle finančních moţností školy průběţně doplňují. 9. Školská rada ustanovena Zdeňka Feitová předsedkyně, zástupce rodičů Ing. Marie Kousalíková zástupce zřizovatele Ing. Irena Ondráčková zástupce zřizovatele Mgr. Ilona Šiklová zástupce pedagogických pracovníků Ing. Ondrej Smitka zástupce pedagogických pracovníků Ondřej Mašík zástupce zletilých studentů 3

4 Škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob , , ,975 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 84 84% nekvalifikovaných 16 16% 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře počet zaměření počet účastníků Dny Marty Staňkové- 4 1.LF UK, ÚTPO ošetřovatelství Odborné ABC první pomoc sympozium KPR a 1 s.r.o. vybrané stavy Ústecké dny VOŠZ SZŠ Ústí 1 ošetřovatelství n/l MS Power point, SZŠ Ruská, Ph alt.word, Excel SPŠ Praha10 Urgentní medicína Ústav zdravot. 1 z pohledu práva Studií Červený program 7 MSM Firma Hodnocení ran a jejich léčba 1 Johnson+Johnson Aktivizační metody ve výuce 2 NÚOV Organizační řád 1 VZSK 55 Workshop výuky jazyků 1 NÚOV Metodika výuky pokročilých PhDr. Hutarová, 1 práce s učebnicí akreditace MŠMT Ziel Činnostně orientovaná výuka Výuka studentů odlišné úrovně v jedné skupině Novinky z internetu pro výuku němčiny Školení práce na počítači Krajská konference EVVO Konference diabetologie a obezitologie Organizace zahraničních projektů Organizace a finační vedení zahraničních proj. 1 Spolek Germanistů a učitelů němčiny 1 Dtto 1 dtto 2 SPŠ Praha 10 1 MhmP 2 ČAS 1 NAEP 1 NAEP 5

6 Genderová rovnost ve škole Finační gramotnost Liberecké psychologické dny Nedívej se černobíle Aktivní látky v dezinfekci Ošetřovatelská péče o seniory u nás a v zahraničí Současné trendy v ošetřovatelské péči o seniory Seminář ASUD 2 1 NÚOV 1 NÚOV 1 1 VOŠ a SZŠ Liberec Český helsinský výbor 1 FNKV 1 ČAS 1 ČAS Asociace učitelů dějepisu Exkurze ASUD 1 dtto Vyuţití reklamy a autentických materiálů v hodině ČJL 1 VZSK Humor v literatuře 1 dtto. Nová maturita z češtiny 2 Fraus Počítačová výuka 1 SZŠ Ruská Bakalář pro Sluţba škole Ml. začátečníky a 3 Boleslav mírně pokročilé Umírání a smrt 1 ČAS Posuzování kvality ve vzdělávání 1 VZSK Výţiva a léčebná výţiva 2 Seminář k nové mat. zkoušce 2 VZSK Mat. zk. s přiznaným uzpůsobením 1 podmínek SZŠ a VZŠ 5. Května VŠCHT, ČVUT, celostátní předmětová komise MT, ČAV Konference nelék. Zdrav. Pracovníků 1 ČAS Cesty k efektivní výuce 1 NÚOV Ošetřovatelství ČAS Legislativní rámec prevence 1 ProPrev 6

7 Kurzy 4 Magisterské studium ošetřovatelství Celostátní předmětová 1 ČAS komise (ŠVP) Mezinárodní konference VS 1 ČAS Jak zvládat komunikační 1 ÚVN Praha bariéry Multikulturní ošetřovatelství 1 ČAS Konference EVVO 1 Hl.m. Praha Gramatika v procesu výuky 1 Goethe Institut NJ Jak zpřístupnit studium cizích 1 dtto jazyků Prevence soc.pat jevů Syndrom vyhoření Základy adiktologie Legislativa ve školství Bezpečnost českých škol Metodik prev. HIV Kurz tvůrčího psaní Vzdělávání lektorů pro tvorbu ŠVP Koordinátor tvorby ŠVP 1 PFUK Všichni pedagogičtí pracovníci školy SZŠ 1 ProPrev 1 ProPrev 1 ASSIS 1 PPP Ph 10 5 Literární akademie Josefa Škvoreckého 34 NUOV a SZŠ 1 VZSK Semináře ENERSOL 1 Vzdělávací ag. + konference Kroměříţ 1 1 VŠZP sv. Alţběty, Bratislava 1 7

8 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby přepočtení na plně zaměstnané b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet Zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Semináře 1 FKSP pro rok KASO-spol.s r.o. 8

9 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků SZŠ Ruská Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 22 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 2 - nepostoupili do vyššího ročníku: 37 - z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: 18 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 3 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Škola počet tříd / skupin počet žáků SZŠ Ruská Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 5 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 - z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (přerušení studia delší neţ 2 roky): 4 9

10 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet ţáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet ţáků na třídu / skupinu průměrný počet ţáků na učitele SZŠ Ruská b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet ţáků na třídu / skupinu průměrný počet ţáků na učitele SZŠ Ruská 91 14, Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola počet ţáků z toho nově přijatí Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze začleňování cizinců. ČR 604 Ukrajina 8 Rusko 2 Vietnam 1 Slovensko 4 Itálie 1 Bělorusko 1 Moldavsko 1 Srbsko 1 Benin 1 Bulharsko 1 Zkušenosti se začleňováním cizinců máme velmi dobré, dosud bylo dorozumění ţáků v českém jazyce na vysoké úrovni a svými školními a mimoškolními aktivitami se nijak neliší od ţáků české národnosti. 10

11 z celkového počtu ţáků: 429 SZŠ Ruská 91 Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokračujíc 5. Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola SZŠ Ruská Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 23 neprospělo 37 opakovalo ročník 11 počet ţáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků 78,29% průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 108,579 z toho neomluvených 1,783 11

12 denní vzdělává vzdělává ní ní při zaměstná ní SZŠ Ruská z celkového počtu ţáků:86 SZŠ Ruská 91 b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 11 neprospělo 2 opakovalo ročník 1 počet ţáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků 38,14 průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 77,61 z toho neomluvených 0 7. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií závěrečné zkoušky počet ţáků, kteří konali zkoušku 14 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet ţáků, kteří byli hodnoceni : 0 0 prospěl s vyznamenáním 8 0 Prospěl 6 0 Neprospěl

13 denní vzdělává vzdělává ní ní při zaměstná ní SZŠ Ruská maturitní zkoušky počet ţáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 2 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet ţáků, kteří byli hodnoceni : 12 2 prospěl s vyznamenáním 14 5 Prospěl 74 8 Neprospěl

14 128přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) Obor: 53 Zdravotnictví 8. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/20010 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za kaţdou skupinu oborů vzdělání vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) počet přihlášek 222 počet kol přijímacího řízení počet přijatých z toho v 1.kole 165 z toho ve 2.kole 39 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 2 počet nepřijatých 18 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Obor: zdravotnický asistent 0 Obor: ošetřovatel 7 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/

15 přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) Obor: 78 Obecně odborná příprava (zdravotnické lyceum počet přihlášek 93 počet kol přijímacího řízení počet přijatých 90 2 z toho v 1.kole 82 z toho ve 2.kole 8 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 1 počet nepřijatých 3 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Obor: zdravotnické lyceum 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2007/

16 9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování ţáků. Zkušenosti se začleňováním ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky máme spíše pozitivní, většina ţáků dostuduje zvolený obor. V ojedinělých případech se však přes veškerou snahu a spolupráci s výchovnou poradkyní, odborem sociální péče a pedagogicko-psychologickou poradnou nepodaří udrţet ţáka ve škole. 10. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků jsme zatím ve škole řešili pouze v souvislosti s provozováním vrcholového sportu. V těchto případech je povolován individuální vzdělávací plán, případně úpravy vzdělávacího reţimu v období sportovního soustředění Ověřování výsledků vzdělávání V roce 2008/9 proběhl první rok (první část) druhého dvouletého cyklu vlastního hodnocení školy. Na jaře 2009 proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy (Scio) s cílem zamapovat školní klima vzájemné vztahy, postoje a představy rodičů, ţáků a učitelů. V září 2008 proběhlo testování Vektor (Scio) u prvních ročníků maturitních oborů (denní studium). Testy byly z ČJL, CL, MA a OSP. Výsledky testů jsou uloţeny v osobní sloţce kaţdého ţáka. Bohuţel ze strany ţáků a rodičů není o tyto testy velký zájem. 16

17 12. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Činností koordinátora Školního vzdělávacího programu je pověřena Mgr. Simona rgometre. Jmenovaná se zúčastnila několika jednání Národního ústavu odborného vzdělávání, Národního institutu dalšího vzdělávání a Asociace zdravotnických škol, na kterých se připravoval rámcový vzdělávací program pro obor zdravotnický asistent. Ve školním roce 2008/09 se začalo pracovat na přípravě ŠVP oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Byl dohodnut učební plán, rozděleny úkoly oblasti odpovědností v rámci předmětových komisí. Ve 2.pololetí se začalo pracovat na osnovách jednotlivých předmětů. Pedagogický sbor absolvoval před začátkem prací na osnovách školení zaměřené na tvorbu učebních osnov. Školení vedly pracovnice NUOV. Jednotlivé učební osnovy učitelé postupně předávali koordinátorce a ta je postupně zpracovává. ŠVP pro obory Zdravotnický asistent a Ošetřovatel budou připraveny k Pro obory Zdravotnické lyceum, Ortoticko-protetický technik a Sociální péče byly v červnu 2009 schváleny RVP. ŠVP se budou připravovat v následujících dvou letech. Koordinátorka přípravy ŠVP Mgr. Simona Bernardyová měla v uplynulém školním roce absolvovat akreditovaný kurz pro koordinátory tvorby ŠVP organizovaný Vzdělávacím střediskem Středočeského kraje. Bohuţel z důvodu nedostatečného počtu uchazečů tento kurz neproběhl. 13. Vzdělávací programy VOŠ. Vyšší odborná škola není součástí SZŠ Ruská,

18 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Součástí SZŠ Ruská 91 není Jazyková škola 2. Domovy mládeţe (samostatné)- SZŠ nemá vlastní domov mládeže, pouze předává případným zájemcům kontakty ubytování v Domovech mládeže. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Do školy dochází pravidelně školní psycholog PhDr. Slavík, která spolupracuje s výchovnou poradkyní naší školy. Zpráva výchovné poradkyně je přílohou výroční zprávy. 2. Prevence sociálně patologických jevů V rámci zlepšení či trvání vhodného klimatu ve škole je vypracován program, který pomáhá všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ovlivňovat chování studentů. Projevy psychického násilí u jednotlivců byly ve spolupráci s třídním učitelem, psychologem, preventivou,vedením školy a pedagogy eliminovány na minimum. Ve třídách byly v třídnických hodinách zavedeny pravidelné konzultace s psychologem. Sociometrické šetření zaměřilo pozornost k efektivnímu řešení daných situací. Případ fyzického násilí nebyl zaznamenán. Během školního roku byly zaznamenány případy rekreačního uţívání drog o víkendech s doznívajícími účinky do pracovního týdne. Studentům a zákonným zástupcům byly doporučeny specializovaná pracoviště na léčbu závislostí a byly řešeny individuálně. 18

19 Ve školním roce proběhly přednášky, diskuze, třídnické hodiny, konzultace s odborníky, záţitkové programy a strategie na téma riziková chování v dopravě, záškoláctví, na předcházení prvnímu uţití drogy a vlastní uţívání drog. Pokud bylo zjištěno uţití drog, pracoval preventista s rodiči (zákonnými zástupci) a studentem individuálně. Působení sekt, rasismus a xenofóbní chování na škole nebylo zaznamenáno. V průběhu roku mohli studenti i pedagogický sbor v době konzultačních hodin preventisty i mimo ně projednávat své postřehy či problémy podílet se na jejich řešení. 3. Ekologická výchova a enviromentální výchova Vzdělávací program EVVO jsme prosazovali nejenom teoreticky, ale i prakticky.naše škola je zapojena do mezinárodního vzdělávacího projektu Enersol,zaměřeného na úspory energií,obnovitelné zdroje energie a sniţování emisí v dopravě a je garantovaný MŠ MT ČR a MŢP ČR. Vzdělávacího programu ENERSOL EVVO 2009 se zúčastnili naši ţáci Klára Jeníková a Bohdan Lytovchenko z druhého ročníku zdravotnického lycea.klára Jeníková obsadila na krajském finále se svým ţákovským projektem na téma Solární vytápění šesté místo a získala tím právo reprezentovat hlavní město Prahu na celostátním vzdělávacím semináři ENERSOL EVVO na Kladně ve dnech 26.a 27.března Bohdan Lytovchenko se svým projektem Emise z praţské dopravy a zdraví obyvatel pomohl naší škole navázat komunikaci s Ústavem experimentální mediciny AV ČR. MUDr. Radim Šrám, DrSc, který pracuje v tomto ústavu uspořádal na naší škole z vlastní iniciativy přednášku na téma Mutagenní vliv toxických látek na DNA.Motivující pro další aktivitu je ocenění oba studenti i koordinátorka soutěţe převzali Děkovný list Hl.m.Prahy. Na praţském krajském kole Ekologické olympiády ve dnech 3. a 4.října 2008 se prezentovali ţáci Klára Jeníková, Jiří Dolejš, Kamil Maitaih a Bohdan Lytovchenko.Přispěli jsme praktickému provádění EVVO v oblasti ochrany přírody. Nástěnka EVVO informuje i vzdělává všechny ţáky. Ředitelka školy obdrţela od ministra školství, mládeţe a tělovýchovy děkovný list za prosazování vzdělávacích programů v rámci ENERSOLU. 19

20 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet ţáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Ozdravně poznávací zájezd studentů v šk.r. 2008/2009 v termínu od Místo pobytu: SCALEA /Itálie/ Počet zúčastněných studentů: 88 Pedagogický dozor: 6 učitelů Výlety: Pompeje, Vesuv Ţáci se dále zúčastnili turnajů v rámci POPRASKU : florbalu, ping-pongu, basketbalu Turnaj středních zdravotnických škol : florbal - chlapci - 1.místo, - dívky - 3.místo. V březnu 2009 proběhl LVVZ v rakouských Alpách. Zúčastnili se ho studenti převáţně z prvních a druhých ročníků. V červnu 2009 se uskutečnil cyklistický kurz pro zájemce ze všech ročníků. 5. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Krouţky, kurzy aj. pro ţáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou uvést počet a zaměření a počty ţáků. Aerobik Klub mladých diváků 14 ţáků 14 ţáků 6. Soutěţe Úspěšnost v soutěţích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Regionální kolo soutěţe Psychologie Školní kolo soutěţe První pomoci 20

21 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů V tomto školním roce 2008/9 jsme navázali na úspěšnou spolupráci s nizozemskou zdravotnickou školou v Bredě. Dvě vyučující se na podzim zúčastnily přípravné návštěvy, na které projednaly moţnosti praktického výcviku našich studentů ve zdravotnických zařízeních v Nizozemí. Na jaře jsme získali grant v rámci programu Leonardo da Vinci, který umoţní vycestovat 18 studentům ze třetích a čtvrtých ročníků na praktický výcvik do této spřátelené zdravotnické školy. Tato odborná stáţ proběhne ve školním roce 2009/10. V tomto školním roce jsme rovněţ uspořádali studijně poznávací zájezd do Anglie. Studenti se zde seznámili nejen s historickými místy a památkami této země, ale měli zajištěno ubytování v hostitelských rodinách, aby mohli angličtinu během svého pobytu aktivně pouţívat. V kontaktu s naší školou byla v únoru pětice praktikantek z Norska. Doma se orientují především na domácí péči o seniory a handicapované. V Norsku navštěvují Vyšší střední odbornou školu zdravotnickou. Spolu s našimi studentkami se zúčastnily praxe v Kojeneckém ústavu v Krči, Fakultní nemocnici Motol, Vinohradské nemocnici Královské Vinohrady a dalších zařízeních. Hosté vysoce hodnotili skutečnost, ţe naše odborné učitelky vyučují studenty teorii a zároveň je mají na praktickou výuku. Nedochází k tomu, ţe je učitelka něco naučí a v praxi je to jinak. V Norsku mají ve škole učitelku a na praxi zdravotní sestru. Předpokládá se, ţe tento kontakt bude pokračovat. V březnu se zúčastnil zástupce školy setkání evropských škol zapojených do projektu ACES. Setkání proběhlo v Budapešti ve formě seminářů, workshopů, prezentací a tzv. akademií pro minulé i letošní účastníky školních projektů. Za pomoci sponzora se podařilo v dubnu realizovat odborný pobyt ve Stuttgartu. 21 studentů navštívilo v areálu Klinikum Stuttgart řadu špičkových pracovišť. Silný dojem si odnesli studenti z moderního pavilonu pro porodnictví a gynekologii a pavilonu pro děti a dorost. Součástí Klinikum je i Katharinenhospital, kde sídlí i vedení celé kliniky. Úrazová chirurgická ambulance a Koţní klinika, největší v SRN, všechny studenty zaujaly. Klinika krční, nosní a ušní a Interna (léčba cukrovky, drogových závislostí a mozkových příhod) se mohly pochlubit nejmodernějším vybavením. Při návštěvě Vzdělávacího centra a zdravotnické školy (Gesundheits und Krankenpflegeschule) předvedli naši studenti svoji prezentaci divadelní scénkou v německém jazyce. 21

22 Škola získala z nadačního fondu Cesta ke vzdělání MHMP finanční příspěvek na další odborný pobyt v NSR, který je plánován na podzim příštího školního roku. (Bliţší informace o těchto aktivitách jsou včetně fotogalerie na webových stránkách školy: 8. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 Krč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, PSČ Praha 2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/ 50, PSČ Praha 10 Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84, Ortopedická protetika Praha, s.r.o., Kloknerova 1, Praha 4 ORTOTIKA s. r. o., U Pekařky 1, Praha 8, Ortopedické pomůcky, s. r. o., Jana Zajíce 12, Praha 7 Protetika, s. r. o., Papírenská 1, Praha 6, Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7, Léčebna Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10, PSČ Agentura Květa - Květa Répalová, domácí zdravotní péče, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 12, Praha 3 Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 Domácí péče Jarmila Hnilicová, Jahodová 91/1353, Praha 10 Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 Malešice Se všemi pracovišti byla uzavřena smlouva 22

23 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou PŘEHLED AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V GESCI SZŠ školní rok 2008 / 2009 Název akce Odborný zástupce (gestor) Zpracovatel Lektoři, popř. spolupracovníci ( z řad pracovníků SZŠ) 1. Všeobecný sanitář (kvalifikační kurz akreditace MZ) 1. Sanitář pro pitevnu nebo pro autoptické oddělení (kvalifikační kurz akreditace MZ 1. Sanitář pro zařízení lékárenské péče (kvalifikační kurz akreditace MZ) 1. Sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení (kvalifikační kurz akreditace MZ) 5. Sanitář pro operační sál (kvalifikační kurz akreditace MZ) 6. Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace v systému DVPP MŠMT) 7. Zdravotník zotavovacích akcí ( rekvalifikační kurz akreditace MŠMT) Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Jana Šolcová Alena Venderová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Alena Venderová Alena Venderová Alena Venderová Mgr. Pavla Hřebíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Dana Ramešová Mgr. Helena Bredová Alena Venderová PhDr.Mgr. Václav Vlček, CSc. Alena Venderová Mgr. Pavla Hřebíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Dana Ramešová Mgr. Helena Bredová 23

24 8. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (akreditace v systému DVPP MŠMT) 1. Péče o klienta v sociálních sluţbách (kvalifikační kurz akreditace MPSV) 10.Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách ((kvalifikační kurz akreditace MPSV) Mgr. Taťána Janíková Mgr. Eva Vaňurová Mgr. Eva Vaňurová Mgr. Taťána Janíková Mgr. Taťána Janíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Taťána Jánošová Mgr. Jitka Aubrechtová Alena Venderová Bc. Ivana Duková Bc. Martin Duka Mgr. Hana Šebková Mgr. Eva Vaňurová Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Helena Bredová Mgr. Pavla Hřebíková Mgr. Taťána Janíková Mgr. Taťána Jánošová PhDr. Blanka Kadlecová PhDr. Mirka Kolínová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Ilona Šiklová Mgr. Lenka Šolcová PhDr. Milada Vanišová Alena Venderová Mgr. Eva Vaňurová Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Helena Bredová Mgr. Pavla Hřebíková Mgr. Taťána Janíková Mgr. Taťána Jánošová PhDr. Blanka Kadlecová PhDr. Mirka Kolínová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Ilona Šiklová Mgr. Lenka Šolcová PhDr. Milada Vanišová Alena Venderová 1. Mentor klinické praxe (kurz certifikovaný MZ) 12. Projekt Multikulturní přístup v ošetřovatelství se zaměřením na menšiny ţijící na území ČR (Magistrát hl.m.prahy) 1. Projekt Rozvíjení jazykových kompetencí ţáků SZŠ v zahraničí (Magistrát hl.m.prahy) 1. Ošetřovatel (kvalifikační kurz akreditace MZ) Mgr. Helena Bredová Mgr. Lenka Šolcová PhDr. Dagmar Kenkušová Mgr. Irena Salavcová Mgr. Helena Bredová Mgr. Dana Ramešová Mgr. Lenka Šolcová Bc. Patrik Burda PhDr. Dagmar Kenkušová Mgr. Irena Salavcová Mgr. Helena Bredová Mgr. Dana Ramešová Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Pavla Hřebíková PhDr. Blanka Kadlecová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Lenka Šolcová PhDr. Milada Vanišová MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Gabriela Anisová Mgr. Hana Ulíková Mgr. Jana Šolcová Mgr. Lena Šolcová 24

25 Mgr. Ilona Šiklová PhDr. Blanka Kadlecová Bc. Dana Wimmerová 1. Výchova k reprodukčním u zdraví (DVPP - akreditace MŠMT) Mgr. Taťána Janošová PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc., Mgr. Taťána Janošová MUDr. Vladimír Veleba PhDr. Milada Vanišová Mgr. Hana Šebková Mgr. Pavla Hřebíková PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc. 16. Pedagog a ţáci s chronickou chorobou (DVPP akreditace MŠMT) Mgr. Marie Krejsová PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc., Mgr. Marie Krejsová PhDr. Milada Vanišová PhDr. Blanka Kadlecová 10. Další aktivity, prezentace Zajišťování zdravotnického dozoru na sportovních akcích Jazykový vyrovnávací kurz pro budoucí první ročníky poslední týden v srpnu před začátkem školního roku Teambuilding- seznamovací kurz pro ţáky prvních ročníků Ochrana člověka za mimořádných situací, pořádaná ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy, Policií ČR, Vojenskou policí a armádnímu účastníky zahraničních misícílem je připravit ţáky na mimořádné situace v civilním ţivotě (evakuace, chemické poplachy, hlášení nehod IZS apod.) Pilotní testy SCIO z fyziky, chemie a biologie Všichni absolventi všech oborů, kteří sloţili maturitní zkoušku, obdrţeli EUROPASY (podrobnější informace o EUROPASECH na Prezentace školy: Na Dnech otevřených dveří prezentace ZŠ Sázavská ) Účast na prezentaci středních škol Schola Pragensis Den otevřených dveří 2x Charitativní akce: Srdíčkové dny 2x 25

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

II. Pracovníci školy, školského zařízení

II. Pracovníci školy, školského zařízení Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více