Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9"

Transkript

1 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2008/9 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská Ředitelka školy: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D., tel.: , statutární zástupce ředitele: MUDr. Marie Nejedlá tel.: , 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita a. Střední zdravotnická škola, Ruská 91 cílová kapacita 700 ţáků b. Školní jídelna výdejna, Ruská 91 cílová kapacita 200 ţáků 5. Obory vzdělání Škola kód název oboru / vzdělávacího programu SZŠ Ruská J/004 Zubní instrumentářka cílová kapacit a oboru / progra mu SZŠ Ruská M/007 Zdravotnický asistent, denní 500 SZŠ Ruská M/007 Zdravotnický asistent, večerní 170 SZŠ Ruská M/005 Zdravotnické lyceum, denní 272 SZŠ Ruská H/002 Ošetřovatel/ka,denní 90 SZŠ Ruská M/008 Ortoticko-protetický technik, denní 60 SZŠ Ruská M/003 Sociální péče pečovatelská činnost 136 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 68 nebyl vyučován 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : H/002 Ošetřovatel/ka večerní = neotevřen Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která můţe sdruţovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichţ činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve školském rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehoţ činnost vykonává právnická osoba

2 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): Střední zdravotnická škola Ruská 91, Praha 10 Pracoviště, na kterých praktikují studenti ve školním roce Obory: Zdravotnický asistent, Ošetřovatel, Ortoticko - protetický technik, Sociální péče pečovatelská činnost Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 Krč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, PSČ Praha 2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/ 50, PSČ Praha 10 Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84, Ortopedická protetika Praha, s.r.o., Kloknerova 1, Praha 4 ORTOTIKA s. r. o., U Pekařky 1, Praha 8, Ortopedické pomůcky, s. r. o., Jana Zajíce 12, Praha 7 Protetika, s. r. o., Papírenská 1, Praha 6, Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7, Léčebna Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10, PSČ Agentura Květa - Květa Répalová, domácí zdravotní péče, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 12, Praha 3 Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 Domácí péče Jarmila Hnilicová, Jahodová 91/1353, Praha 10 Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 Malešice 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Školní objekt je bezprostředně napojen na areál FNKV, coţ je z hlediska praktického i teoretického vyučování ideální. V budově je umístěna školní jídelna s výdejnou stravy. Prostorové podmínky vyhovují částečně cílové kapacitě školy, skladba odborných učeben odpovídá nárokům vzdělávacího programu. Pro všeobecně vzdělávací předměty je k dispozici učebna pro český jazyk, dějepis a estetickou výchovu, která je vybavena moderní audiovizuální technikou, dále 2 učebny výpočetní techniky, dvě odborné učebny cizích jazyků, učebna pro výuku přírodovědných předmětů s interaktivní tabulí, tělocvična s posilovnou a laboratoř přírodovědných předmětů. Odborná výuka je zajištěna v učebnách psychologie, somatologie a v pěti učebnách ošetřovatelství. Všemi studijními obory je vyuţívána multimediální učebna se zabudovanou audiovizuální technikou, vizualizérem a dataprojektorem. Velmi dobře vybavená knihovna a studovna s šestnácti pracovními místy u počítačů vytvářejí ţákům dobré podmínky pro samostudium. Všechny tituly mají anotace. V knihovně pracuje 3 dny v týdnu knihovnice, která vede elektronickou evidenci výpůjček. V řadě učeben jsou k dispozici zpětné projektory. Všechny učebny byly nově vybaveny posuvnými tabulemi a stahovacími velkoplošnými promítacími plátny. Pro všechny vyučující je k dispozici pro výuku 5 notebooků, přenosné dataprojektory a 2 zpětné projektory. Nově byly také pořízeny modely pro výuku ošetřovatelství a první pomoci z finančních prostředků, které škola získala výukou kurzů. Další didaktické pomůcky se podle finančních moţností školy průběţně doplňují. 9. Školská rada ustanovena Zdeňka Feitová předsedkyně, zástupce rodičů Ing. Marie Kousalíková zástupce zřizovatele Ing. Irena Ondráčková zástupce zřizovatele Mgr. Ilona Šiklová zástupce pedagogických pracovníků Ing. Ondrej Smitka zástupce pedagogických pracovníků Ondřej Mašík zástupce zletilých studentů 3

4 Škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob , , ,975 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 84 84% nekvalifikovaných 16 16% 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře počet zaměření počet účastníků Dny Marty Staňkové- 4 1.LF UK, ÚTPO ošetřovatelství Odborné ABC první pomoc sympozium KPR a 1 s.r.o. vybrané stavy Ústecké dny VOŠZ SZŠ Ústí 1 ošetřovatelství n/l MS Power point, SZŠ Ruská, Ph alt.word, Excel SPŠ Praha10 Urgentní medicína Ústav zdravot. 1 z pohledu práva Studií Červený program 7 MSM Firma Hodnocení ran a jejich léčba 1 Johnson+Johnson Aktivizační metody ve výuce 2 NÚOV Organizační řád 1 VZSK 55 Workshop výuky jazyků 1 NÚOV Metodika výuky pokročilých PhDr. Hutarová, 1 práce s učebnicí akreditace MŠMT Ziel Činnostně orientovaná výuka Výuka studentů odlišné úrovně v jedné skupině Novinky z internetu pro výuku němčiny Školení práce na počítači Krajská konference EVVO Konference diabetologie a obezitologie Organizace zahraničních projektů Organizace a finační vedení zahraničních proj. 1 Spolek Germanistů a učitelů němčiny 1 Dtto 1 dtto 2 SPŠ Praha 10 1 MhmP 2 ČAS 1 NAEP 1 NAEP 5

6 Genderová rovnost ve škole Finační gramotnost Liberecké psychologické dny Nedívej se černobíle Aktivní látky v dezinfekci Ošetřovatelská péče o seniory u nás a v zahraničí Současné trendy v ošetřovatelské péči o seniory Seminář ASUD 2 1 NÚOV 1 NÚOV 1 1 VOŠ a SZŠ Liberec Český helsinský výbor 1 FNKV 1 ČAS 1 ČAS Asociace učitelů dějepisu Exkurze ASUD 1 dtto Vyuţití reklamy a autentických materiálů v hodině ČJL 1 VZSK Humor v literatuře 1 dtto. Nová maturita z češtiny 2 Fraus Počítačová výuka 1 SZŠ Ruská Bakalář pro Sluţba škole Ml. začátečníky a 3 Boleslav mírně pokročilé Umírání a smrt 1 ČAS Posuzování kvality ve vzdělávání 1 VZSK Výţiva a léčebná výţiva 2 Seminář k nové mat. zkoušce 2 VZSK Mat. zk. s přiznaným uzpůsobením 1 podmínek SZŠ a VZŠ 5. Května VŠCHT, ČVUT, celostátní předmětová komise MT, ČAV Konference nelék. Zdrav. Pracovníků 1 ČAS Cesty k efektivní výuce 1 NÚOV Ošetřovatelství ČAS Legislativní rámec prevence 1 ProPrev 6

7 Kurzy 4 Magisterské studium ošetřovatelství Celostátní předmětová 1 ČAS komise (ŠVP) Mezinárodní konference VS 1 ČAS Jak zvládat komunikační 1 ÚVN Praha bariéry Multikulturní ošetřovatelství 1 ČAS Konference EVVO 1 Hl.m. Praha Gramatika v procesu výuky 1 Goethe Institut NJ Jak zpřístupnit studium cizích 1 dtto jazyků Prevence soc.pat jevů Syndrom vyhoření Základy adiktologie Legislativa ve školství Bezpečnost českých škol Metodik prev. HIV Kurz tvůrčího psaní Vzdělávání lektorů pro tvorbu ŠVP Koordinátor tvorby ŠVP 1 PFUK Všichni pedagogičtí pracovníci školy SZŠ 1 ProPrev 1 ProPrev 1 ASSIS 1 PPP Ph 10 5 Literární akademie Josefa Škvoreckého 34 NUOV a SZŠ 1 VZSK Semináře ENERSOL 1 Vzdělávací ag. + konference Kroměříţ 1 1 VŠZP sv. Alţběty, Bratislava 1 7

8 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby přepočtení na plně zaměstnané b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet Zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Semináře 1 FKSP pro rok KASO-spol.s r.o. 8

9 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků SZŠ Ruská Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 22 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 2 - nepostoupili do vyššího ročníku: 37 - z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: 18 - přestoupili na jinou školu: 7 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 3 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Škola počet tříd / skupin počet žáků SZŠ Ruská Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 3 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 5 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 - z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (přerušení studia delší neţ 2 roky): 4 9

10 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet ţáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet ţáků na třídu / skupinu průměrný počet ţáků na učitele SZŠ Ruská b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet ţáků na třídu / skupinu průměrný počet ţáků na učitele SZŠ Ruská 91 14, Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola počet ţáků z toho nově přijatí Cizí státní příslušníci Počty z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti ze začleňování cizinců. ČR 604 Ukrajina 8 Rusko 2 Vietnam 1 Slovensko 4 Itálie 1 Bělorusko 1 Moldavsko 1 Srbsko 1 Benin 1 Bulharsko 1 Zkušenosti se začleňováním cizinců máme velmi dobré, dosud bylo dorozumění ţáků v českém jazyce na vysoké úrovni a svými školními a mimoškolními aktivitami se nijak neliší od ţáků české národnosti. 10

11 z celkového počtu ţáků: 429 SZŠ Ruská 91 Anglický jazyk Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk Latinský jazyk z celku pokračujíc 5. Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola SZŠ Ruská Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 23 neprospělo 37 opakovalo ročník 11 počet ţáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků 78,29% průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 108,579 z toho neomluvených 1,783 11

12 denní vzdělává vzdělává ní ní při zaměstná ní SZŠ Ruská z celkového počtu ţáků:86 SZŠ Ruská 91 b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 11 neprospělo 2 opakovalo ročník 1 počet ţáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků 38,14 průměrný počet zameškaných hodin na ţáka 77,61 z toho neomluvených 0 7. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií závěrečné zkoušky počet ţáků, kteří konali zkoušku 14 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet ţáků, kteří byli hodnoceni : 0 0 prospěl s vyznamenáním 8 0 Prospěl 6 0 Neprospěl

13 denní vzdělává vzdělává ní ní při zaměstná ní SZŠ Ruská maturitní zkoušky počet ţáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 1 2 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet ţáků, kteří byli hodnoceni : 12 2 prospěl s vyznamenáním 14 5 Prospěl 74 8 Neprospěl

14 128přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) Obor: 53 Zdravotnictví 8. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/20010 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za kaţdou skupinu oborů vzdělání vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) počet přihlášek 222 počet kol přijímacího řízení počet přijatých z toho v 1.kole 165 z toho ve 2.kole 39 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 2 počet nepřijatých 18 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Obor: zdravotnický asistent 0 Obor: ošetřovatel 7 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/

15 přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) Obor: 78 Obecně odborná příprava (zdravotnické lyceum počet přihlášek 93 počet kol přijímacího řízení počet přijatých 90 2 z toho v 1.kole 82 z toho ve 2.kole 8 z toho v dalších kolech - z toho na odvolání 1 počet nepřijatých 3 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) Obor: zdravotnické lyceum 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2007/

16 9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování ţáků. Zkušenosti se začleňováním ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky máme spíše pozitivní, většina ţáků dostuduje zvolený obor. V ojedinělých případech se však přes veškerou snahu a spolupráci s výchovnou poradkyní, odborem sociální péče a pedagogicko-psychologickou poradnou nepodaří udrţet ţáka ve škole. 10. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků jsme zatím ve škole řešili pouze v souvislosti s provozováním vrcholového sportu. V těchto případech je povolován individuální vzdělávací plán, případně úpravy vzdělávacího reţimu v období sportovního soustředění Ověřování výsledků vzdělávání V roce 2008/9 proběhl první rok (první část) druhého dvouletého cyklu vlastního hodnocení školy. Na jaře 2009 proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy (Scio) s cílem zamapovat školní klima vzájemné vztahy, postoje a představy rodičů, ţáků a učitelů. V září 2008 proběhlo testování Vektor (Scio) u prvních ročníků maturitních oborů (denní studium). Testy byly z ČJL, CL, MA a OSP. Výsledky testů jsou uloţeny v osobní sloţce kaţdého ţáka. Bohuţel ze strany ţáků a rodičů není o tyto testy velký zájem. 16

17 12. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Činností koordinátora Školního vzdělávacího programu je pověřena Mgr. Simona rgometre. Jmenovaná se zúčastnila několika jednání Národního ústavu odborného vzdělávání, Národního institutu dalšího vzdělávání a Asociace zdravotnických škol, na kterých se připravoval rámcový vzdělávací program pro obor zdravotnický asistent. Ve školním roce 2008/09 se začalo pracovat na přípravě ŠVP oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Byl dohodnut učební plán, rozděleny úkoly oblasti odpovědností v rámci předmětových komisí. Ve 2.pololetí se začalo pracovat na osnovách jednotlivých předmětů. Pedagogický sbor absolvoval před začátkem prací na osnovách školení zaměřené na tvorbu učebních osnov. Školení vedly pracovnice NUOV. Jednotlivé učební osnovy učitelé postupně předávali koordinátorce a ta je postupně zpracovává. ŠVP pro obory Zdravotnický asistent a Ošetřovatel budou připraveny k Pro obory Zdravotnické lyceum, Ortoticko-protetický technik a Sociální péče byly v červnu 2009 schváleny RVP. ŠVP se budou připravovat v následujících dvou letech. Koordinátorka přípravy ŠVP Mgr. Simona Bernardyová měla v uplynulém školním roce absolvovat akreditovaný kurz pro koordinátory tvorby ŠVP organizovaný Vzdělávacím střediskem Středočeského kraje. Bohuţel z důvodu nedostatečného počtu uchazečů tento kurz neproběhl. 13. Vzdělávací programy VOŠ. Vyšší odborná škola není součástí SZŠ Ruská,

18 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Součástí SZŠ Ruská 91 není Jazyková škola 2. Domovy mládeţe (samostatné)- SZŠ nemá vlastní domov mládeže, pouze předává případným zájemcům kontakty ubytování v Domovech mládeže. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Do školy dochází pravidelně školní psycholog PhDr. Slavík, která spolupracuje s výchovnou poradkyní naší školy. Zpráva výchovné poradkyně je přílohou výroční zprávy. 2. Prevence sociálně patologických jevů V rámci zlepšení či trvání vhodného klimatu ve škole je vypracován program, který pomáhá všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ovlivňovat chování studentů. Projevy psychického násilí u jednotlivců byly ve spolupráci s třídním učitelem, psychologem, preventivou,vedením školy a pedagogy eliminovány na minimum. Ve třídách byly v třídnických hodinách zavedeny pravidelné konzultace s psychologem. Sociometrické šetření zaměřilo pozornost k efektivnímu řešení daných situací. Případ fyzického násilí nebyl zaznamenán. Během školního roku byly zaznamenány případy rekreačního uţívání drog o víkendech s doznívajícími účinky do pracovního týdne. Studentům a zákonným zástupcům byly doporučeny specializovaná pracoviště na léčbu závislostí a byly řešeny individuálně. 18

19 Ve školním roce proběhly přednášky, diskuze, třídnické hodiny, konzultace s odborníky, záţitkové programy a strategie na téma riziková chování v dopravě, záškoláctví, na předcházení prvnímu uţití drogy a vlastní uţívání drog. Pokud bylo zjištěno uţití drog, pracoval preventista s rodiči (zákonnými zástupci) a studentem individuálně. Působení sekt, rasismus a xenofóbní chování na škole nebylo zaznamenáno. V průběhu roku mohli studenti i pedagogický sbor v době konzultačních hodin preventisty i mimo ně projednávat své postřehy či problémy podílet se na jejich řešení. 3. Ekologická výchova a enviromentální výchova Vzdělávací program EVVO jsme prosazovali nejenom teoreticky, ale i prakticky.naše škola je zapojena do mezinárodního vzdělávacího projektu Enersol,zaměřeného na úspory energií,obnovitelné zdroje energie a sniţování emisí v dopravě a je garantovaný MŠ MT ČR a MŢP ČR. Vzdělávacího programu ENERSOL EVVO 2009 se zúčastnili naši ţáci Klára Jeníková a Bohdan Lytovchenko z druhého ročníku zdravotnického lycea.klára Jeníková obsadila na krajském finále se svým ţákovským projektem na téma Solární vytápění šesté místo a získala tím právo reprezentovat hlavní město Prahu na celostátním vzdělávacím semináři ENERSOL EVVO na Kladně ve dnech 26.a 27.března Bohdan Lytovchenko se svým projektem Emise z praţské dopravy a zdraví obyvatel pomohl naší škole navázat komunikaci s Ústavem experimentální mediciny AV ČR. MUDr. Radim Šrám, DrSc, který pracuje v tomto ústavu uspořádal na naší škole z vlastní iniciativy přednášku na téma Mutagenní vliv toxických látek na DNA.Motivující pro další aktivitu je ocenění oba studenti i koordinátorka soutěţe převzali Děkovný list Hl.m.Prahy. Na praţském krajském kole Ekologické olympiády ve dnech 3. a 4.října 2008 se prezentovali ţáci Klára Jeníková, Jiří Dolejš, Kamil Maitaih a Bohdan Lytovchenko.Přispěli jsme praktickému provádění EVVO v oblasti ochrany přírody. Nástěnka EVVO informuje i vzdělává všechny ţáky. Ředitelka školy obdrţela od ministra školství, mládeţe a tělovýchovy děkovný list za prosazování vzdělávacích programů v rámci ENERSOLU. 19

20 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet ţáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Ozdravně poznávací zájezd studentů v šk.r. 2008/2009 v termínu od Místo pobytu: SCALEA /Itálie/ Počet zúčastněných studentů: 88 Pedagogický dozor: 6 učitelů Výlety: Pompeje, Vesuv Ţáci se dále zúčastnili turnajů v rámci POPRASKU : florbalu, ping-pongu, basketbalu Turnaj středních zdravotnických škol : florbal - chlapci - 1.místo, - dívky - 3.místo. V březnu 2009 proběhl LVVZ v rakouských Alpách. Zúčastnili se ho studenti převáţně z prvních a druhých ročníků. V červnu 2009 se uskutečnil cyklistický kurz pro zájemce ze všech ročníků. 5. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Krouţky, kurzy aj. pro ţáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou uvést počet a zaměření a počty ţáků. Aerobik Klub mladých diváků 14 ţáků 14 ţáků 6. Soutěţe Úspěšnost v soutěţích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Regionální kolo soutěţe Psychologie Školní kolo soutěţe První pomoci 20

21 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů V tomto školním roce 2008/9 jsme navázali na úspěšnou spolupráci s nizozemskou zdravotnickou školou v Bredě. Dvě vyučující se na podzim zúčastnily přípravné návštěvy, na které projednaly moţnosti praktického výcviku našich studentů ve zdravotnických zařízeních v Nizozemí. Na jaře jsme získali grant v rámci programu Leonardo da Vinci, který umoţní vycestovat 18 studentům ze třetích a čtvrtých ročníků na praktický výcvik do této spřátelené zdravotnické školy. Tato odborná stáţ proběhne ve školním roce 2009/10. V tomto školním roce jsme rovněţ uspořádali studijně poznávací zájezd do Anglie. Studenti se zde seznámili nejen s historickými místy a památkami této země, ale měli zajištěno ubytování v hostitelských rodinách, aby mohli angličtinu během svého pobytu aktivně pouţívat. V kontaktu s naší školou byla v únoru pětice praktikantek z Norska. Doma se orientují především na domácí péči o seniory a handicapované. V Norsku navštěvují Vyšší střední odbornou školu zdravotnickou. Spolu s našimi studentkami se zúčastnily praxe v Kojeneckém ústavu v Krči, Fakultní nemocnici Motol, Vinohradské nemocnici Královské Vinohrady a dalších zařízeních. Hosté vysoce hodnotili skutečnost, ţe naše odborné učitelky vyučují studenty teorii a zároveň je mají na praktickou výuku. Nedochází k tomu, ţe je učitelka něco naučí a v praxi je to jinak. V Norsku mají ve škole učitelku a na praxi zdravotní sestru. Předpokládá se, ţe tento kontakt bude pokračovat. V březnu se zúčastnil zástupce školy setkání evropských škol zapojených do projektu ACES. Setkání proběhlo v Budapešti ve formě seminářů, workshopů, prezentací a tzv. akademií pro minulé i letošní účastníky školních projektů. Za pomoci sponzora se podařilo v dubnu realizovat odborný pobyt ve Stuttgartu. 21 studentů navštívilo v areálu Klinikum Stuttgart řadu špičkových pracovišť. Silný dojem si odnesli studenti z moderního pavilonu pro porodnictví a gynekologii a pavilonu pro děti a dorost. Součástí Klinikum je i Katharinenhospital, kde sídlí i vedení celé kliniky. Úrazová chirurgická ambulance a Koţní klinika, největší v SRN, všechny studenty zaujaly. Klinika krční, nosní a ušní a Interna (léčba cukrovky, drogových závislostí a mozkových příhod) se mohly pochlubit nejmodernějším vybavením. Při návštěvě Vzdělávacího centra a zdravotnické školy (Gesundheits und Krankenpflegeschule) předvedli naši studenti svoji prezentaci divadelní scénkou v německém jazyce. 21

22 Škola získala z nadačního fondu Cesta ke vzdělání MHMP finanční příspěvek na další odborný pobyt v NSR, který je plánován na podzim příštího školního roku. (Bliţší informace o těchto aktivitách jsou včetně fotogalerie na webových stránkách školy: 8. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 Krč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, PSČ Praha 2 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/ 50, PSČ Praha 10 Ústřední vojenská nemocnice, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 84, Ortopedická protetika Praha, s.r.o., Kloknerova 1, Praha 4 ORTOTIKA s. r. o., U Pekařky 1, Praha 8, Ortopedické pomůcky, s. r. o., Jana Zajíce 12, Praha 7 Protetika, s. r. o., Papírenská 1, Praha 6, Ortopedické pomůcky JAMI, Tusarova 24, Praha 7, Léčebna Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10, PSČ Agentura Květa - Květa Répalová, domácí zdravotní péče, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 12, Praha 3 Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 Domácí péče Jarmila Hnilicová, Jahodová 91/1353, Praha 10 Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10 Malešice Se všemi pracovišti byla uzavřena smlouva 22

23 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou PŘEHLED AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V GESCI SZŠ školní rok 2008 / 2009 Název akce Odborný zástupce (gestor) Zpracovatel Lektoři, popř. spolupracovníci ( z řad pracovníků SZŠ) 1. Všeobecný sanitář (kvalifikační kurz akreditace MZ) 1. Sanitář pro pitevnu nebo pro autoptické oddělení (kvalifikační kurz akreditace MZ 1. Sanitář pro zařízení lékárenské péče (kvalifikační kurz akreditace MZ) 1. Sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení (kvalifikační kurz akreditace MZ) 5. Sanitář pro operační sál (kvalifikační kurz akreditace MZ) 6. Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace v systému DVPP MŠMT) 7. Zdravotník zotavovacích akcí ( rekvalifikační kurz akreditace MŠMT) Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Jana Šolcová Alena Venderová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Jana Šolcová MUDr. Antonie Brejchová Mgr. Jana Šolcová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Hana Ulíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Lenka Šolcová Alena Venderová Alena Venderová Alena Venderová Mgr. Pavla Hřebíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Dana Ramešová Mgr. Helena Bredová Alena Venderová PhDr.Mgr. Václav Vlček, CSc. Alena Venderová Mgr. Pavla Hřebíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Dana Ramešová Mgr. Helena Bredová 23

24 8. Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (akreditace v systému DVPP MŠMT) 1. Péče o klienta v sociálních sluţbách (kvalifikační kurz akreditace MPSV) 10.Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách ((kvalifikační kurz akreditace MPSV) Mgr. Taťána Janíková Mgr. Eva Vaňurová Mgr. Eva Vaňurová Mgr. Taťána Janíková Mgr. Taťána Janíková MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Taťána Jánošová Mgr. Jitka Aubrechtová Alena Venderová Bc. Ivana Duková Bc. Martin Duka Mgr. Hana Šebková Mgr. Eva Vaňurová Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Helena Bredová Mgr. Pavla Hřebíková Mgr. Taťána Janíková Mgr. Taťána Jánošová PhDr. Blanka Kadlecová PhDr. Mirka Kolínová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Ilona Šiklová Mgr. Lenka Šolcová PhDr. Milada Vanišová Alena Venderová Mgr. Eva Vaňurová Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Helena Bredová Mgr. Pavla Hřebíková Mgr. Taťána Janíková Mgr. Taťána Jánošová PhDr. Blanka Kadlecová PhDr. Mirka Kolínová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Ilona Šiklová Mgr. Lenka Šolcová PhDr. Milada Vanišová Alena Venderová 1. Mentor klinické praxe (kurz certifikovaný MZ) 12. Projekt Multikulturní přístup v ošetřovatelství se zaměřením na menšiny ţijící na území ČR (Magistrát hl.m.prahy) 1. Projekt Rozvíjení jazykových kompetencí ţáků SZŠ v zahraničí (Magistrát hl.m.prahy) 1. Ošetřovatel (kvalifikační kurz akreditace MZ) Mgr. Helena Bredová Mgr. Lenka Šolcová PhDr. Dagmar Kenkušová Mgr. Irena Salavcová Mgr. Helena Bredová Mgr. Dana Ramešová Mgr. Lenka Šolcová Bc. Patrik Burda PhDr. Dagmar Kenkušová Mgr. Irena Salavcová Mgr. Helena Bredová Mgr. Dana Ramešová Mgr. Simona Bernardyová Mgr. Pavla Hřebíková PhDr. Blanka Kadlecová PhDr. Ivanka Kohoutová Mgr. Marie Krejsová Mgr. Jana Šolcová Mgr. Lenka Šolcová PhDr. Milada Vanišová MUDr. Marie Nejedlá Mgr. Gabriela Anisová Mgr. Hana Ulíková Mgr. Jana Šolcová Mgr. Lena Šolcová 24

25 Mgr. Ilona Šiklová PhDr. Blanka Kadlecová Bc. Dana Wimmerová 1. Výchova k reprodukčním u zdraví (DVPP - akreditace MŠMT) Mgr. Taťána Janošová PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc., Mgr. Taťána Janošová MUDr. Vladimír Veleba PhDr. Milada Vanišová Mgr. Hana Šebková Mgr. Pavla Hřebíková PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc. 16. Pedagog a ţáci s chronickou chorobou (DVPP akreditace MŠMT) Mgr. Marie Krejsová PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc., Mgr. Marie Krejsová PhDr. Milada Vanišová PhDr. Blanka Kadlecová 10. Další aktivity, prezentace Zajišťování zdravotnického dozoru na sportovních akcích Jazykový vyrovnávací kurz pro budoucí první ročníky poslední týden v srpnu před začátkem školního roku Teambuilding- seznamovací kurz pro ţáky prvních ročníků Ochrana člověka za mimořádných situací, pořádaná ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy, Policií ČR, Vojenskou policí a armádnímu účastníky zahraničních misícílem je připravit ţáky na mimořádné situace v civilním ţivotě (evakuace, chemické poplachy, hlášení nehod IZS apod.) Pilotní testy SCIO z fyziky, chemie a biologie Všichni absolventi všech oborů, kteří sloţili maturitní zkoušku, obdrţeli EUROPASY (podrobnější informace o EUROPASECH na Prezentace školy: Na Dnech otevřených dveří prezentace ZŠ Sázavská ) Účast na prezentaci středních škol Schola Pragensis Den otevřených dveří 2x Charitativní akce: Srdíčkové dny 2x 25

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 Výroční zpráva Střední zdravotnické školy, Praha 10, Ruská 91, za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud nebylo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2007/8

Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2007/8 Výroční zpráva Střední zdravotnická škola Ruská Praha 10 Školní rok 2007/8 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91 2.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2007, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány. oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2013, 4. ročníky a 1. 3. ročníky s platností od 1. 9. 2015 školní rok 2017/2018 Asistent

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem Obsah Asistent zubního technika...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Platnost: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Kategorie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika Délka vzdělávání: 4 Forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Více

Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 10, Ruská 91 2006/2007

Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 10, Ruská 91 2006/2007 Výroční zpráva Střední zdravotnické školy Praha 0, Ruská 9 2006/2007 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby: Střední zdravotnická škola, Praha 0, Ruská 9 2. Ředitelka školy: PhDr. Ivanka

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů včetně zkratek

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2007/2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více