Kathrin Röggla Tvůrčí metoda současné rakouské autorky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kathrin Röggla Tvůrčí metoda současné rakouské autorky"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér režie a dramaturgie Divadelní dramaturgie Kathrin Röggla Tvůrčí metoda současné rakouské autorky Diplomová práce Autor práce: BcA. Martin Sládeček Vedoucí práce: prof. PhDr. Václav Cejpek Oponent práce: doc. Wolfgang Spitzbardt Brno 2015

2 Bibliografický záznam SLÁDEČEK, Martin. Kathrin Röggla. Tvůrčí metoda současné rakouské autorky [Kathrin Röggla. Die Arbeitsmethode einer gegenwärtigen österreichischen Autorin]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér režie a dramaturgie, s. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Václav Cejpek. Anotace Diplomová práce Kathrin Röggla. Tvůrčí metoda současné rakouské autorky se zabývá specifickou tvůrčí metodou Kathrin Röggla (1971). Tu diplomant zkoumá na základě tří jejích divadelních textů. Konkrétně jde o texty fake reports (2002), my nespíme (2004) a nevyhnutelní (2011), které sám přeložil do češtiny. Nejdříve rozebírá tradici, ze které tři zvolené texty vyrůstají. Prostřednictvím analýz je pak individuálně představuje a teoreticky uvádí do českého kulturního kontextu. Tím také ozřejmuje autorčinu tvůrčí metodu. Následný popis této metody jde ruku v ruce se zdůrazněním jejího významu. Přílohou diplomové práce jsou diplomantovy překlady tří analyzovaných divadelních textů a jeho rozhovor s autorkou. Klíčová slova Kathrin Röggla fake reports my nespíme nevyhnutelní rakouské drama dokumentární divadlo realita realismus. Kurzfassung Die Diplomarbeit Kathrin Röggla. Die Arbeitsmethode einer gegenwärtigen österreichischen Autorin befasst sich mit der spezifischen Arbeitsmethode von Kathrin Röggla (1971). Der Diplomant untersucht sie anhand drei Rögglas Theaterstücke. Konkret geht dabei um fake reports (2002), wir schlafen nicht (2004) und die unvermeidlichen (2011), die er selbst ins Tschechische übersetzt hat. Zunächst erörtet er die Tradition, in der die ausgewählten Theaterstücke stehen. Durch Analysen stellt er sie dann individuell vor und führt sie in den tschechischen Kulturkontext ein. Dadurch macht er auch die Arbeitsmethode der Autorin sichtbar. Die darauffolgende Beschreibung dieser Arbeitsmethode geht dann mit Hervorhebung ihrer Bedeutung einher.

3 Im Anhang findet man seine Übersetzungen drei analysierter Theaterstücke und sein Interview mit der Autorin. Stichworte Kathrin Röggla fake reports wir schlafen nicht die unvermeidlichen österreichisches Drama Dokumentartheater Realität Realismus.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 3. května 2015 Martin Sládeček

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svým pedagogům dramaturgie, jmenovitě panu prof. PhDr. Václavu Cejpkovi, který je zároveň vedoucím této práce, a panu prof. PhDr. Miroslavu Plešákovi. Spolu s nimi také panu doc. Wolfgangu Spitzbardtovi a všem svým spolužákům, neboť i oni byli mými učiteli. Poděkování patří také mé rodině.

6 Obsah 1 Úvod Teoretické zázemí Alexander Kluge Realistická metoda Fascinace metodou Hubert Fichte Identifikace s domýšlivostí Fake reports Vznik Formální členění Jazyk Postavy Téma My nespíme Vznik Formální členění Postavy Jazyk Téma Nevyhnutelní Vznik Formální členění Postavy Jazyk Téma Shrnutí Vznik Formální členění Postavy Jazyk Téma Tvůrčí metoda Sběr materiálu Estetická transformace materiálu Závěr Seznam použitých zdrojů... 59

7 Seznam příloh Příloha A Příloha B Příloha C Příloha D Příloha E Myslet nemožné tak, že se stane možným. Rozhovor s Kathrin Röggla Kathrin Röggla: fake reports Kathrin Röggla: my nespíme Kathrin Röggla: nevyhnutelní Reflexe absolventského výkonu

8 1 Úvod Kathrin Röggla (* 14. června 1971, Salcburk) je současná rakouská prozaička, dramatička, autorka rozhlasových her a esejistka žijící a tvořící v Berlíně. Ve svých textech se zaměřuje na globální procesy a fenomény související s rozvojem kapitalistické společnosti. Zajímají ji společenské uzly, nedorozumění, souvislosti a rozpory. 1 Sama se považuje za společensky kritickou autorku, které jde o realismus a o zobrazení našeho poměru k tomu, co nazýváme realita. 2 Za jejími texty zpravidla stojí důkladné rešerše, infiltrace různých prostředí, o kterých píše, a interview s jejich představiteli. Pro její tematické zaměření a novinářské postupy se jí mezi kritiky pravidelně dostává přezdívek jako reportérka mezi německojazyčnými dramatiky 3 nebo fanatička reality 4. Nezřídka jsou její texty označovány za dokumentární. 5 Dětství strávila v Salcburku, městě turistů a slavného festivalu Salzburger Festspiele, kde roku 1989 zahájila studium germanistiky a žurnalistiky, už od roku 1992 ovšem tyto obory studovala v multikulturním Berlíně. Její první samostatnou publikací byla krátká próza niemand lacht rückwärts (pozpátku se nikdo nesměje) v roce Od roku 1998 píše také pro Bayerischer Rundfunk (Bavorský rozhlas) a pro berlínský internetový radiokolektiv convextv. Svůj první text pro divadlo fake reports napsala v roce Po mnoha rešeršních cestách do zahraničí v letech (navštívila mj. Gruzii, Írán, Japonsko nebo Jemen) dnes trvale žije se svým manželem režisérem a překladatelem Leopoldem von Verschuerem v berlínském Kreuzbergu a v neuvěřitelném tempu píše literární texty všeho druhu. Jejich soupis bude součástí jedné z příloh této práce. V průběhu své dosavadní kariéry získala řadu prestižních literárních i divadelních cen, namátkou: Arthur-Schnitzler-Preis (2012), Franz-Hessel- Preis (2010), Nestroy-Theaterpreis (2010), Solothurner-Literaturpreis 1 WERNDL, Kristina. Man bekommt spontan Lust zu pöbeln. Aurora-Magazin.at [online], 23. prosince 2005 [cit. 6. prosince 2014]. Dostupné na internetu: 2 SLÁDEČEK, Martin. Myslet nemožné tak, že se stane možným - Rozhovor s Kathrin Röggla. In archiv autora práce, Berlín, 1. května 2014, s DÖSSEL, Christine. Guck mal, wer da spricht!. Sueddeutsche.de [online], 17. května 2010 [cit. 6. prosince 2014]. Dostupné na internetu: 4 Srov. HILPOLD, Stephan. Im Zwielicht. Der Standard, 1. října 2004 (příloha Rondo), s Srov. POROMBKA, Stephan. Really Ground Zero. Die Wiederkehr des Dokumentarischen. In ZEMANEK, Evi KRONES, Susanne (eds.) Literatur der Jahrtausendwende: Themen, Schreibverfahren und Buchmarkt um 2000, Bielefeld: Universität Hildesheim, 2008, s

9 (2005), Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch (2005), Italo-Stevo- Preis (2001) a Alexander-Sacher-Masoch-Preis (2000), obdržela také ocenění Mainzer Stadtschreiber 2012, spojené s roční rezidencí v Mohuči (2012), a čestné docentury na univerzitách v Saarbrückenu (Universität des Saarlandes, 2014) a v Essenu (Universität Duisburg-Essen, 2014). Je s podivem, že ačkoli je jednou z nejvyprofilovanějších a nejoceňovanějších německojazyčných autorek současnosti, zůstává její tvorba širšímu publiku v České republice téměř neznámá. A to nejen ta divadelní, které se odteď budu na těchto stránkách věnovat. To, že žádná z jejích her doposud nebyla uvedena žádným českým profesionálním divadlem, nepochybně souvisí s tím, že se jedná o texty velmi specifické, žádající si pečlivého teoretického uvedení do českého prostředí. Protože k němu zatím nedošlo, pokusím se o to následující prací. Nejdříve v kapitole věnované autorčinu teoretickému zázemí obsáhleji nastíním tradici německojazyčného literárního proudu tvořeného zejména osobnostmi jako Alexander Kluge nebo Hubert Fichte, na kterou Kathrin Röggla velmi vědomě navazuje, a která je českému prostředí z různých (především historických) důvodů cizí. Následovat bude stručné představení a analýza vybraných aspektů (okolností vzniku, formálního členění, postav, jazyka a tématu) tří jejích textů pro divadlo. Protože jich k dnešnímu dni autorka napsala 16 a na dalších právě pracuje, jsem s ohledem na rozsah práce nucen omezit svou pozornost. Soustředím se tedy na texty, které považuji za reprezentativní pro její tvorbu. Půjde o texty fake reports (fake reports, 2002) my nespíme (wir schlafen nicht, 2004) a nevyhnutelní (die unvermeidlichen, 2011), všechny v mém vlastním překladu. Vedle divadelního textu zúčastnění (die beteiligten, 2009), přeloženého Janem Bednářem, jsou to doposud jediné překlady z jejího díla u nás a spolu s rozhovorem, který jsem s autorkou v Berlíně udělal, budou dalšími přílohami této práce. Ani většina zdrojů, ze kterých budu dále čerpat, dosud nebyla přeložena do češtiny. Na tomto místě předesílám, že abych se vyhnul neúměrnému zatěžování poznámkového aparátu, budu citovat zásadně ve vlastním překladu a vždy s odkazy na německý originál. V závěru své práce se na základě společných rysů zkoumaných divadelních textů pokusím zobecnit, charakterizovat a pojmenovat tvůrčí metodu Kathrin Röggla, vyzvednout její smysl a zcela stranicky poukázat na význam této metody v současném světě, který nejen žijeme, ale také spoluvytváříme. 2

10 2 Teoretické zázemí Jako vystudovaná germanistka a novinářka není Kathrin Röggla z autorů nepolíbených teorií. S přibývajícími lety se naopak k teorii stále více obrací a jako pandány svých pečlivě prokonstruovaných próz, textů pro divadlo i rozhlas píše různé teoreticky orientované eseje plné odkazů na sekundární literaturu, ve kterých se pokouší přiblížit svým tématům z jiné strany nebo průběžně reflektovat způsob své literární práce s nimi. Některé její eseje obsahuje například kniha besser wäre keine s podtitulem essays und theater (lepší by byla žádná. eseje a divadlo, 2013) publikovaná jejím kmenovým nakladatelstvím S. Fischer Verlag, esej disaster awareness fair. zum katastrophischen in stadt, land und film (disaster awareness fair. ke katastrofickému ve městě, venkovské krajině a filmu, 2006) pak byla publikována u nakladatelství literaturverlag droschl, jiné jako die furchtbaren längen. cassavetes (strašné délky trvání. cassavetes, 2003) nebo ein anmaßungskatalog für herrn fichte (katalog domýšlivostí pro pana fichteho, 2006) vyšly časopisecky. O schopnosti Kathrin Röggla nahlížet svá témata i své psaní teoreticky svědčí také dvě čestné docentury, kterých se jí v roce 2014 dostalo na univerzitách v Saarbrückenu (Universität des Saarlandes) a Essenu (Universität Duisburg-Essen). V rámci první ze tří přednášek, které na univerzitě v Saarbrückenu přednesla, dokonce přímo promluvila o tom, že jako autorka potřebuje impulzy z teorie, aby mohla tvořit. 6 Každému z Röggliných divadelních textů předchazí rešerše dostupné teoretické literatury, které se pak do nich přirozeně promítají natolik, že jejich inscenátor nebo čtenář potřebuje mít jakési základní preinformace o tématu, aby byl vůbec schopný text alespoň částečně dešifrovat. Její umělecké texty z různých teoretických konstruktů vyrůstají a do značné míry takovými konstrukty samy jsou. Hranice mezi různými teoriemi především sociologickými a teoriemi umění a uměleckou tvorbou jsou autorkou překračovány a zpochybňovány, a tak je zcela přirozené, že se v už zmiňované knize besser wäre keine. essays und theater bez znatelných přechodů střídají texty teoretické a divadelní. Ústředními referencemi v díle autorky, tvořícími jeho specifické teoretické zázemí, jsou v tomto smyslu osobnost a tvorba Alexandera Klugeho a Huberta Fichteho. Právě k nim se odkazuje nejčastěji, navazuje na ně jako na existující tradici a dovádí jejich koncepty dál. 6 Srov. RÖGGLA, Kathrin. Eine Deklination des Zukunftigen. Text und Rahmen. Poznámky autora práce z 1. přednášky autorky v rámci čestné docentury Saarbrücker Poetik- Dozentur. In archiv autora práce. Saarbrücken: Universität Saarbrücken, 16. června

11 2.1 Alexander Kluge Tento německý teoretik médií, režisér, filmový producent a spisovatel se narodil 14. února 1932 v Halberstadtu, vystudoval práva a stal se právním poradcem ve frankfurtském institutu pro sociální výzkum a záhy také blízkým přítelem Theodora Adorna. Počátkem 60. let se proslavil zároveň jako spisovatel i filmař: v roce 1962 už četl na setkání vlivné literární skupiny Gruppe 47 ze své knihy Lebensläufe (Životopisy) a spolu s 25 dalšími mladými filmaři publikoval tzv. Oberhausener Manifest. Působil jako organizátor filmařů své doby a je dodnes považován za hlavního představitele filmového směru Neuer Deutscher Film (JDF), inspirovaného francouzským Nouvelle Vague a spojeného s protestním hnutím roku V roce 1966 obdržel za svůj film Abschied von Gestern (Loučení s včerejškem) jako první Němec po válce Stříbrného lva na Filmovém festivalu v Benátkách. V polovině 70. let začal formulovat program tzv. realistické metody. 7 Do půli 80. let vytvořil 14 celovečerních filmů, obsahujících vždy dokumentární materiál. Napsal také čtyři povídkové knihy a spolu s filosofem Oskarem Negtem rozpracoval kritickou teorii Frankfurtské školy, inspirovanou Karlem Marxem, Georgem Wilhelmem Friedrichem Hegelem a Sigmundem Freudem. Poté, co konzervativní vláda v roce 1988 vypověděla filmu podporu, obrátil se Kluge k formě tzv. kulturních okének v soukromých televizích (RTL, SAT1, VOX a Schweizer Fernsehen). Během následujících dvaceti let vytvořil cca 1500 hodin vysílacího materiálu sestávajícího z rozhovorů s umělci, vědci, hudebníky, filmaři, spisovateli a politiky nebo z nových televizních formátu, jako byly hudební magazíny, obrazy beze slov a známá řada Facts & Fakes. Ta se skládala ze zcela solidně působících rozhovorů, vedených Klugem se zdánlivě autentickými postavami historie a přítomnosti, které však byly vždy hrány herci nebo neherci. Známý je např. jeho rozhovor z 19. dubna 2002 s domnělým učitelem létání Johna F. Kennedyho jr., který zemřel při nehodě svého letadla. Při něm probírají Kluge i herec Peter Berling tuto událost se smrtelnou vážností a staví diváka před otázku, zda je to, co vidí, skutečně skutečné. Po roce 2000 se vrací k psaní knih a vydává velmi obsáhlé soubory krátkých povídek, namátkou Chronik der Gefühle (Kronika citů, 2001), Die Kunst, Unterschiede zu machen (Umění dělat rozdíly, 2003), Die Lücke, die der Teufel lässt (Skulina, kterou nechává čert, 2003), Das Bohren harter 7 Viz. KLUGE, Alexander. Die schärfste Ideologie: daß sich die Realität auf ihren realistischen Charakter beruft. In KLUGE, Alexander. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. Berlin: 1999, s

12 Bretter (Vrtat tvrdá prkna, 2011) nebo Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter (Kdo řekne slovo útěchy, je zrádce, 2013). Dnes žije Alexander Kluge, kterému byl roku 2007 propůjčen Čestný kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo, v Mnichově. Na jemu věnovaných internetových stránkách shrnuje Rainer Stollmann jeho tvorbu takto: Ať už se Kluge vyjadřuje literárně, filmovými obrazy nebo vědeckými pojmy, nejedná se ani o různá témata a už vůbec ne o různé cíle, nýbrž o různé formy vyjádření jedné a té samé věci: autentického zprostředkování zkušeností ve společenské skutečnosti, ve které jsou nesmírné síly zacíleny na to, aby zkušenost zavalily a znehodnotily Realistická metoda Podle Alexandera Klugeho je realita pouhou dějinnou fikcí. 9 Stejně jako minulost, je i přítomnost jakýmsi příběhem vyprojektovaným a zkonstruovaným lidmi a jako takovou je třeba ji zobrazovat. Zásadní ovšem je, že tato realita zpětně osudovým způsobem působí na životy lidí a stává se tak ve vztahu k individuu velmi reálnou: Realita je skutečná do té míry, do jaké skutečně utiskuje lidi. Je neskutečná do té míry, do jaké každý útisk toliko přesouvá síly. 10 Z toho vyvozuje závěr, že motivem realismu není potvrzení reality, nýbrž protest proti ní. 11 Tento protest může být i protestem proti způsobu, jakým je realita lidmi zpracovávána, s čímž souvisí pojetí realismu jako něčeho, co bere fantazie a přání lidí stejně vážně jako svět faktů. 12 Kategorie jako skutečné a neskutečné jsou z tohoto pohledu umělé, i přesto jsou nám často předkládány jako přirozeně oddělené oblasti. Těchto kategorií se chápe i umění, ve kterém různá díla vznikají jako fiktivní a dokumentární, anebo jsou svými recipienty do těchto zdánlivě oddělených oblastí ex post zařazovány. Filmový teoretik a spolupracovník Alexandera Klugeho Christian Schulte mluví například o hermetických 8 STOLLMANN, Rainer. Zur Person. Kluge-Alexander.de [online], [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 9 KLUGE, Alexander: Die schärfste Ideologie: daß die Realität sich auf ihren realistischen Charakter beruft. In KLUGE, Alexander: Gelegenheitsarbeit einer Sklavin. Zur realistischen Methode. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975, s Tamtéž, s Tamtéž, s KLUGE, Alexander. Ein Hauptansatz des Ulmer Instituts (1980). In: KLUGE, Alexander - SCHULTE Christian: In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. Hamburg: Vorwerk, 1999, s

13 fikcích hraného filmu, které svou lineární narací, happyendovou ideologií a dramaturgií koncentrovanou na napětí odpovídají na subjektivní a oprávněnou potřebu smyslu, který není poskytován skutečností. 13 Pro Klugeho není ovšem ani dokumentární film realističtější než film hraný. Dokumentární film, který vybírá jen některé částice reality a montuje je podle druhově-specifických schémat, předstíraje přitom, že podává objektivní obraz této reality, jedná stejně ideologicky jako hraný film a náš naivní přístup k dokumentu je tak podle Klugeho naopak jedinečnou příležitostí vyprávět pohádky. 14 Realistická metoda, vyrůstající z popsaného Klugeho pojetí realismu, např. ve filmu představuje postup, při kterém jsou schémata hraného a dokumentárního filmu dekonstruována a na jejich místo jsou dosazeny různé směsné formy. Součástí těchto směsných forem jsou jak inscenace skutečnosti, tak i autenticity lidských přání, zobrazené v realistické souvislosti. Pojmy jako skutečné a neskutečné jsou problematizovány a navyklý způsob filmové recepce je tímto mnohostranným překrýváním fikce a dokumentu zpochybňován s neskromným cílem za každou cenu produkovat rozlišovací schopnost. 15 K dosažení tohoto cíle se samozřejmě nabízí technika montáže: Chápu-li realismus jako znalost souvislostí, pak musím pro to, co ve filmu nemohu ukázat, co nemůže sejmout kamera, stanovit šifru. Tato šifra se nazývá: kontrast mezi dvěma nastaveními kamery - postoji, to je jiné slovo pro montáž. 16 Montáž je pro Klugeho technikou, která v každém místě střihu pokaždé znovu počítá se zkušenostní kompetencí a představivostí diváka. 17 Na místě 13 SCHULTE, Christian. Dialoge mit Zuschauern. Alexander Kluges Modell einer kommunizierenden Öffentlichkeit. Kluge-Alexander.de [online], [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 14 KLUGE, Alexander. Die realistische Methode und das sogenannte Filmische. In: KLUGE, Alexander, SCHULTE Christian (ed.): In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. Hamburg: Vorwerk, s Viz. KLUGE, Alexander. Die schärfste Ideologie: daß die Realität sich auf ihren realistischen Charakter beruft. In: KLUGE, Alexander. Gelegenheitsarbeit einer Sklavin. Zur realistischen Methode. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975, s KLUGE, Alexander: Reibungsverluste. Gespräch mit Klaus Eder. In: KLUGE, Alexander - SCHULTE, Christian (ed.). In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. Hamburg: Vorwerk, 1999, s SCHULTE, Christian. Dialoge mit Zuschauern. Alexander Kluges Modell einer kommunizierenden Öffentlichkeit. Kluge-Alexander.de [online], [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 6

14 střihu se otvírají možnosti, které činí zřejmé, že zkušenost se může organizovat teprve tehdy, když je permanentnost proudu informací a obrazů přerušena. 18 Bezprostřední zkušenost je přitom centrálním pozitivně konotovaným pojmem v Klugeho myšlení o světě pozbyvším svou skutečnost důsledkem permanentní a indiferentní přeinformovanosti médii Fascinace metodou Kathrin Röggla se s tvorbou Alexandera Klugeho setkala ještě během studií v Salcburku. Na svou fascinaci jeho filmy vzpomíná v článku die zapperfalle (past přepínání), který napsala u příležitosti jeho pětasedmdesátých narozenin: za tíživého salcburského horka jsme si pouštěli jeho rané filmy, potáceli jsme se, fascinováni jejich svérázným jazykem, mezi vzrušením a zpomalením vstříc mrtvému bodu, který, jak se zdálo, nás očekával v každém filmu, abychom si pak zase odplivli, když vtom se něco změnilo. pokud je ničení času, jak píše, protipólem kina, bylo zde cítit získávání času, tj. smyslové zkušenosti času, anebo spíše časových řádů, časových poměrů. stále znovu, všímala jsem si toho i později, jde v jeho estetickém kosmu o zrychlení a procesy brždění, o díry, trhliny nebo překrývání, která mohou na moment přerušit destruktivní takt příběhu, nebo pracovat proti permanentnímu vyvlastňování času, který nám zbývá. 20 V proslovu das letzte hemd (poslední košile), kterým otevřela rakouský filmový festival Diagonale 2002, pak tuto myšlenku dále rozvíjí: člověk si každopádně nikdy nemůže být jistý, zda viděl klugeho film celý. souvislosti nestojí pevně, vytvářejí se stále znovu, kluge má zcela emfatické pojetí vnímání. vztahuje se k marxistickému chápání smyslového vnímání jako základu veškeré vědy a chápe návštěvníka kina jako spolupracovníka na filmu, imaginární spolupráce, kterou filmová aparatura 18 SCHULTE, Christian. Dialoge mit Zuschauern. Alexander Kluges Modell einer kommunizierenden Öffentlichkeit. Kluge-Alexander.de [online], [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 19 KLUGE, Alexander. Die Macht der Bewusstseinsindustrie und das Schicksal unserer Öffentlichkeit. In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Kino, Film, Politik. KLUGE, Alexander, SCHULTE, Christian (ed.). Hamburg: Vorwerk, 1999, s RÖGGLA, Kathrin. die zapperfalle. kluge-alexander.de [online], 31. března 2007 [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 7

15 vytváří prostřednictvím inherentního podílu černého filmu: oko se 1/48 sekundy dívá směrem ven a 1/48 sekundy dovnitř. a naše lidské oko si namluví, že vidí cosi kontinuálního, mozek má ale přestávku, aby myslel něco vlastního. mám dojem, že je transcendence v kině vytvářena technicky. 21 Ke Klugeho realistické metodě se autorka hlásí nejen svými uměleckými texty, ale také články o ní či formou přímých prohlášení v rozhovorech, jako je ten, který jsem s ní vedl, kde na otázku, zda se pokládá za představitelku realismu, jednoznačně odpovídá, že spíš realistické metody, kterou v 70. letech razil Alexander Kluge. 22 Tu považuje v časech, které se vyznačují pocitem obrovské ztráty reality a z ní rezultujícího hladu po skutečném životě za fascinující a dodává: musí to být šílený hlad, když se člověk podívá na všechny ty dokumentární mýdlové opery, které teď v naší milé televizní krajině všude vznikají. ale co se v nich děje? člověk vidí lidi, kteří musí hrát sami sebe a sice podle scénáře, který je vpasuje do komerčních televizních formátů a dějových schémat a zbaví je tak jejich autenticity, dalo by se říci: poslední košile RÖGGLA, Kathrin. Eine Stimme mit Eigensinn. taz.de [online], 14. února 2002 [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 22 SLÁDEČEK, Martin. Myslet nemožné tak, že se stane možným - Rozhovor s Kathrin Röggla. In Archiv autora práce, Berlín, 1. května 2014, s RÖGGLA, Kathrin. das letzte hemd. kathrin-roeggla.de [online], 2002 [cit. 1. května 2015]. Dostupné na internetu: 8

16 2.3 Hubert Fichte Tento německý spisovatel, etnolog a novinář, označovaný za hrdinu subkultury 24, se narodil 21. března v Perlebergu. Vyrůstal bez otce, který pro svůj židovský původ emigroval do Švédska, a během 2. světové války i bez matky, když byl přechodně umístěn do sirotčince. Po válce žil v Hamburku a od roku 1946 tam vystupoval jako dětský herec v divadlech Deutsches Schauspielhaus, Thalia Theater a Hamburger Kammerspiele. Záhy objevil svou homosexuální orientaci, kterou po celý život intenzivně žil a ve svých knihách otevřeně tematizoval. V románu Versuch über die Pubertät (Pokus o pubertu, 1974) dochází k závěru, že homosexuál má jen jednu šanci být brilantní, za což bude nenáviděn, a dodává, že nebude-li brilantní, bude jím opovrhováno. 25 V touze po brilanci začal roku 1950 studovat herectví u Helmutha Gmelina. V té době se seznámil s fotografkou Leonore Mau, která se mu stala celoživotní družkou. V letech žil ve Francii, kde se živil jako pastevec, a v Itálii. V roce 1958 vedl hospodářství dětského domova ve švédském městě Järna. V roce 1963 vystoupil na setkání literární skupiny Gruppe 47 s úvodní kapitolou své románové prvotiny Das Waisenhaus (Sirotčinec, 1965), ve které zpracoval své dětské trauma. Tři roky po jejím vydání přišel s románem Die Palette (Paleta, 1968), pojmenovaném podle hamburského lokálu, ve kterém potkával rozličné sociální vyděděnce. Pro ty měl po celý život slabost. Ve svém článku Der Traum von Allesaussprechenkönnen (Sen o moci vyslovit vše), věnovaném tomuto románu, vytvořil německý literární kritik Marcel Reich-Ranicki charakteristiku platnou vlastně pro celé Fichteho dílo: Fichte důsledně rozkládá často příliš důsledně proud vyprávění, rozptyluje svět na částice, nechává se nuancemi a detaily fascinovat a chvílemi i přemoci. Skládá tak svůj román z mnoha jednotlivých vjemů a momentek, ze stále znovu zařazovaných krátkých, nikdy ne užvaněných, reflexí, z bezprostředních výroků postav a z cárů dialogů, které jsou zpravidla uváděny jako citáty. Škála této prózy sahá, jak už tomu v těchto případech často bývá, od chvályhodného manýrismu k rozčilující manýře. A ani jinému nebezpečí, které většinou takové epické kompozici hrozí, 24 PALZER, Thomas. Held der Subkultur. Eine Portrait über Hubert Fichte anlässlich seines 70. Geburtstages. deutschlandfunk.de [online], 21. března 2005 [cit. 25. dubna 2015]. Dostupné na internetu: 25 FICHTE, Hubert. Versuch über die Pubertät. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1982, s

17 Fichte místy neuteče: nebezpečí monotonie. Ta se projevuje především tam, kde materiál sbírá, místo aby ho zhodnocoval. 26 V roce 1971 odjel studovat lidové zvyky do brazilského státu Bahia. Odtamtud cestoval do Argentiny, kde vedl rozhovor s Jorge Luisem Borgesem, a do Chile. Následovaly pobyty na Haity, v Tanzánii, Ethiopii, Trinidad a Tobagu a Dominikánské republice. Z citlivých a nezvykle otevřených rozhovorů sestávala i jeho o rok později vydaná umělecká reporáž Interviews aus dem Palais d Amour (Interview z Palais d Amour, 1972), zpovídanými tentokrát byli pasáci a prostitutky. Roku 1974 započal svou nikdy nedokončenou románovou epopej Geschichte der Empfindlichkeit (Dějiny citlivosti), která byla inspirována Marcelem Proustem a měla sestávat z celkem 19 svazků. Své zkušenosti a poznatky z cest shrnul např. v dílech Xango (1976) a Petersilie (1980), která jsou kombinací etnologie a lyrické perspektivy. Tuto kombinaci Fichte nazýval etnopoezií. 27 Sám sebe pak lyrickým reportérem. 28 Za etnopoetické lze ale považovat všechny jeho práce, neboť i v evropské každodennosti spatřoval a popisoval motivy ritualizace a jiné primitivní prvky. Snad jedinou výjimku tvoří pozoruhodná interview, která vedl s lidmi z nejnižších sociálních vrstev i s předními literáty své doby (Borges, Genet, Sartre apod.). Zemřel 8. března 1986 v Hamburku 2.4 Identifikace s domýšlivostí Pokud byla kapitola o vztahu Kathrin Röggla k tvorbě Alexandera Klugeho nadepsána slovem fascinace, lze kapitolu věnovanou jejímu poměru k Hubertu Fichtovi a jeho dílu uvést slovem identifikace, a to i přesto, že na pozadí částečného ztotožnění se autorky Kathrin Röggla s autorským typem Huberta Fichteho určitá forma fascinace nepochybně je. Dialog napříč desetiletími s ním vedla ve svém článku a později rozhlasové hře ein anmaßungskatalog für herrn fichte (katalog domýšlivostí 26 REICH-RANICKI, Marcel. Der Traum von Allesaussprechenkönnen. faz.net [online], 16. června 2012 [cit. 25. dubna 2015]. Dostupné na internetu: 27 BECKERMANN, Thomas. Hubert Fichte. Materialien zu Leben und Werk. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1985, s RIEGER, Michael. Die Welt durch sich hindurch lassen. Hubert Fichtes Werk als Medium ästhetischer Erkenntnis. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009, s

18 pro pana fichteho, 2006). 29 V něm vypočítává pětici domýšlivostí, jakýchsi Fichteho estetických východisek, která s ním sdílí. Jsou to: cestovat jako autor / to biografické: vlastní život jako materiál a říkat já / ptát se druhých. vést rozhovory / autor jako výzkumník a sběratel: dějiny citlivosti. Šestou jmenovanou je pak domýšlivost druhých, tedy německého publika: zapomenut. přehlédnut. 30 Stejně jako Fichte, i Kathrin Röggla absolvovala řadu cest do zahraničí (některé z nich literárně zpracovala 31 ) a její dílo je přirozeně raženo vnímáním celku globalizovaného světa. S lyrickým reportérem Fichtem ji ale spojuje především specifické nasazení novinářských nebo dokumentárních postupů v umělecké tvorbě (zejména rozhovoru), která se prostřednictvím různých strategií subjektivizace vzpírá dokumentární objektivitě : To, co dělám, je literatura a nemá to s fakticitou nebo s objektivitou nic společného. Chci za sebe světu něco odpovídat. Nejsem vůči svým tématům lhostejná. A jde mi také o to učinit vlastní nelhostejnost transparentní. 32 I přes to, že postavy této autorky zpravidla promlouvají ve 3. osobě, konstatuje doslova: a přece jsi slůvko já ve svých knihách prokonjugovala skrz naskrz, stejně jako ho snad fichte skrz naskrz proskloňoval, štval různými identitami, postavami, které odkládal, kroužil kolem něj různými vypravěčskými pozicemi, kašíroval ho, vždy onomu já předsazoval identity, které se mohly jmenovat jäcki nebo detlev, postavy pro herce fichteho. 33 Jednou ze strategií subjektivizace, společných Fichtemu i Röggle, je experimentální práce s jazykem, která ho nechává divoce oscilovat mezi autentickým záznamem řeči (např. používání žargonu, přímých citací v uvozovkách apod.) a téměř hudební, barokní stylizovaností (např. dlouhá souvětí, refrénovitost). Jedná se o jakési tvůrčí ohledávání průsečíků mezi 29 RÖGGLA, Kathrin. ein anmaßungskatalog für herrn fichte. In: Kultur und Gespenster, Nr. 1, léto 2006, s Tamtéž. 31 Viz. RÖGGLA, Kathrin, GRAJEWSKI, Oliver. tokio. rückwärtstagebuch. Nürnberg: Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Srov. SLÁDEČEK, Martin. Myslet nemožné tak, že se stane možným - Rozhovor s Kathrin Röggla. In archiv autora práce, Berlín, 1. května 2014, s RÖGGLA, Kathrin. Ein anmaßungskatalog für herrn fichte. In: Kultur & Gespenster. Nr. 1, 2006, s

19 řečí a písmem, jak ho autorka popisuje ve svém článku der akustische fichte: přesto musel fichte nejdříve naslouchat a zapisovat, než mohl začít se svou mluvenou řečí v textu. tři roky, musí-li to být, jako v paletě, aby poznal místo, pochopil gesta, rituály, inscenace. to patří k jeho obvyklým činnostem, k jeho autorskému sebepojetí: převody jazykových projevů z akustické do písemné oblasti a naopak: například transkribovat a předčítat nebo vést interview poté, co člověk písemně formuloval otázky. zkrátka: prozkoumat na poli literatury průsečíky mezi mluveným a psaným. 34 Literární stylizací psaného jazyka je tvůrčím způsobem deformována řeč a ta je projevem myšlení. A tak se tato subjektivizační strategie stává zároveň i nositelem tématu. Kritika deformovaného společenského myšlení se u Kathrin Röggla vždy děje prostřednictvím kritiky zdeformovaného jazyka dané společnosti. Jde jí tedy o kritiku ideologie prostřednictvím kritiky jazyka. 35 I Fichte mluví o tom, že člověk musí bojovat formou proti formě 36, a už v jednom ze svých prvních románů Detlevs Imitationen Grünspan (Detlevovy imitace Grünspan, 1971) prohlašuje, že bez deformací našeho jazyka nemůže o deformacích našeho jazyka mluvit. 37 Další společnou subjektivizační strategií, kterou Röggla u Fichteho zdůrazňuje, je jakási svoboda dělat chyby. Cituje přitom Fichteho slova, která, jak později dokáži, velmi dobře charakterizují i jí samotnou: postupně ve mně vzniká svoboda, psát i to diskrepantní, co jsem dříve v lokstedtské jednotnosti pečlivě vyškrtával; fixovat své porážky, skoky, protimluvy, nestmelovat nesouvisející, nýbrž vedle sebe nechávat stát části nespojeny, lokalizovat skutečnosti dvěma nesprávnými, přehnanými výpověďmi. chci své chyby podstupovat tak nevyhýbavě, že se jako nepřesné přenosy stanou evolucí, stylem RÖGGLA, Kathrin. der akustische fichte. kathrin-roeggla.de [online], 1. června 2002 [cit. 25. dubna 2015]. Dostupné na internetu: 35 FETZ, Bernhard, NÜCHTERN, Klaus: Kathrin Röggla. Interview. In: Volltext. Nr. 2, 2004, s. 1, Srov. GUTMAIR, Ulrich: Ich sind die Anderen. Exotismus, Empfindlichkeit, Ethnopoesie und die Politik des Interviews bei Hubert Fichte. In: Kultur und Gespenster. Nr. 1, 2006, s TRZASKALIK, Tim. Geklebte, gelebte Blätter. Notizen zum Genre des Interviews bei Hubert Fichte. In: Kultur und Gespenster. Nr. 2, 2006, s RÖGGLA, Kathrin. ein anmaßungskatalog für herrn fichte. Kultur & Gespenster. Nr 1, 2006, s

20 Nejen v Česku, ale také v Německu zůstává Hubert Fichte širším publikem neobjeven. Na to Kathrin Röggla odpovídá posledními slovy svého článku ein anmaßungskatalog für herrn fichte: 1: moc brzo zemřel - 2: je nezařaditelný - 3: nakladatelská politika! 2: kecy: ekonomický kalkul! 1: moc brzo pro gender studies. 2: a hned zas moc ne-angloamerický, člověk asi tolik nevěří vlastní literatuře, že se do ní ani nepodívá. 1: o postkolonialismu se tehdy taky ještě nemluvilo. 2: diskurzivně takříkajíc lost in space. 1: každopádně: chodí na jednoho s výmluvami. 2: uvidíme, jak to s ním bude dál RÖGGLA, Kathrin. ein anmaßungskatalog für herrn fichte. Kultur & Gespenster. Nr 1, 2006, s RÖGGLA, Kathrin. ein anmaßungskatalog für herrn fichte. Kultur & Gespenster. Nr 1, 2006, s

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo A K T U A L I T Y S K I P Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo PRAHA Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 2008 A K T U A L I T Y S K I P, S V A Z E K 2 4 Čtenářství,

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

Příznačné! Přízračné!

Příznačné! Přízračné! Příznačné! Přízračné! Ivan Martin Jirous: Okuje. Praha, Gallery 2008. Jak příznačné! Když se objeví zásadní kritické odsudky stavu poezie a rozpoutá se kolem nich diskuze, jako tomu bylo nedávno v rozhovorech

Více

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji KROK 2013 1 ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Filmová kultura v Olomouckém kraji Z obsahu Kam chodili Olomoučané do kina Filmové adaptace Körnerových novel Habermannův mlýn: Šumpersko

Více

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Studijní texty pro pedagogy volného času České Budějovice 2011 2 Obsah Úvod... 3 1 Volný čas jako součást

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu

Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Zkoumání validity grafologie porovnáním s výsledky Rorschachova testu Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Lucie Karbulová Vedoucí

Více

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě Jakub Kožiál Bořek Sousedík teoretik, pedagog, fotograf Bakalářská práce Slezská univerzita v Opavě Filosoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava 2010 Jakub Kožiál Bořek Sousedík

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

Světové divadlo druhé poloviny 20. století

Světové divadlo druhé poloviny 20. století Světové divadlo druhé poloviny 20. století Druhá divadelní reforma Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 9 Ekonomika podniku Ekonomika podniku v éře informační společnosti Ing.

Více

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem

tvar a vztah rozhovor s ondřejem hanusem karel piorecký o současné české poezii str. 6 stanislav komárek o janu křesadlovi str. 8 daniela hodrová: moji čtenáři str. 9 milan exner potřetí o ireně douskové str. 10 továrna na absolutno str. 12 básně

Více

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 ASOCIACE DRAMACENTER ČESKÉ REPUBLIKY K ČEMU TO? 1. SETKÁNÍ DRAMACENTER ČESKÉ

Více

SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008

SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 Obsah SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 Viktor Debnár a Eva Žáková - Evropský rok mezikulturního dialogu...............................

Více

1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...

1 Obsah... 3. 2 Úvod... 4. 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5. 2.1.2 Zdroje práce...5. 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech... 1 Obsah 1 Obsah... 3 2 Úvod... 4 2.1.1 Osobní důvody pro sepsání bakalářské práce...5 2.1.2 Zdroje práce...5 2.2 Arnošt Goldflam v souvislostech...6 2.3 Souhrn dat o Arnoštu Goldflamovi... 11 3 Vybraná

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě duben 2013 www.ff.osu.cz EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE XI. Velcí umělci italské renesance: Michelangelo Buonarroti malířské dílo Michelangelo

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Svět podle demokracie náměty k výuce

Svět podle demokracie náměty k výuce Svět podle demokracie náměty k výuce 1 Svět podle demokracie náměty k výuce Člověk v tísni, o. p. s., 2012 Obsah ÚVODEM... 8 Část první: Náměty na vzdělávací aktivity autorů projektu Svět podle demokracie

Více

Metody výuky tvůrčího psaní

Metody výuky tvůrčího psaní Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. Na Pankráci 420/54 Praha 4 Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát Sborník z kolokvia pořádaného Literární akademií

Více