VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV / Praha 4. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy. Základní škola Jižní IV. 1750 / 10 141 39 Praha 4. www.zsjizni.cz ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Jižní IV / Praha 4 č.j A7 Ka A 10 V Praze dne 1. října 2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovali: Mgr. Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Mgr. Bc. Daniel Absolon (statutární zástupce ředitele) Mgr. Bc. Yvetta Nejtková (zástupkyně ředitele) Eva Jeřelová (ekonomka školy) Ing. Ludmila Štefková, Mgr. Helena Langrová (výchovné poradkyně) PaedDr. Jana Frídlová (školní psycholožka, preventistka) Mgr. Daniela Kaudersová (koordinátorka ŠVP)

2 Strana - Obsah 4-1 Základní škola (bod 4 MHMP) 1.1 Název a sídlo školy 1.2 Zřizovatel 1.3 Charakteristika školy 1.4 Vedení školy 1.5 Školská rada 5-2 Přehled oborů vzdělání - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (bod 5 MHMP) 2.1 Vzdělávací programy školy 2.2 Realizace ŠVP ZV Otevřená škola 3 Personální zabezpečení činnosti školy (bod 7 MHMP) Počet pedagogů 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bod 8 MHMP) 3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků (bod 9 MHMP) 3.4 Přehled učitelů cizích jazyků (bod 6a MHMP) 7-4 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy (bod 11 MHMP) 5 Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání (bod 20 MHMP) 5.1 Cíle ŠVP pro základní vzdělávání Cíle naplňujeme a klíčové kompetence rozvíjíme následujícími strategickými postoji Dlouhodobé cíle ŠVP ZV a jejich konkrétní naplňování Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností Široká nabídka zájmové činnosti Otevřená komunikace a participace na organizaci školy Práce s talenty Podpůrná činnost Zavádění osobnostní a sociální výchovy do programu školy Výsledky vzdělávání v souladu s cíly ŠVP ZV 5.2 Zkušenosti s péčí o nadané žáky (bod 16 MHMP) Cíle práce s nadanými dětmi Péče o nadané konkrétní užívané možnosti Přijímací řízení na SŠ Výsledky celostátního testování žáků 5. a 9. ročníku 5.5 Úspěchy žáků Sportovní soutěže Olympiády a vědomostní soutěže Ostatní soutěže Soutěže pořádané školou - VVO Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk) Jazykové vzdělávání (bod 6b MHMP) Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) (bod 17 MHMP) 5.8 Environmentální výchova (bod 21 MHMP) Environmentální výchova jako průřezové téma v ŠVP Otevřená škola Projekty, akce a činnosti, do nichž se environmentální výchova promítá 5.9 Multikulturní výchova (bod 22 MHMP) Multikulturní výchova jako průřezové téma v ŠVP Otevřená škola Obecná témata multikulturní výchovy, která se promítají do výuky Projekty a akce školy, do nichž se multikulturní výchova promítá 22-6 Prevence sociálně patologických jevů (poradenské služby školy) 6.1 Prevence sociálně patologických jevů (bod 25 MHMP) 2

3 6.1.1 Nejdůležitější dlouhodobé cíle MPP ZŠ Jižní IV Krátkodobé cíle projektu a jejich naplňování Pedagogicko-psychologického poradenství (bod 13 MHMP) Cíle Náplň, forma a zaměření práce týmu poradenských pracovníků Školní psycholožka Školní speciální pedagog Výchovné poradkyně Asistenti pedagoga Nástin nejčastějšího postupu speciálně-pedagogické činnosti Nadstandardní péče na ZŠ Jižní byla zaměřena na několik cílových skupin Vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) Školní družina klub (bod 12 MHMP) 6.4 Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ (bod 18 MHMP) Podpůrné programy Přípravná třída Charakteristika třídy Zdravotní stav a školní docházka v přípravné třídě Výuka v přípravné třídě Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ (bod 19 MHMP) Zájmové vzdělávání 34-7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (bod 10 MHMP) 7.1 Studium k doplnění odborné kvalifikace 7.2 Semináře a kurzy 35-8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 36-9 Výsledky inspekční a kontrolní činnosti (bod 26 MHMP) 9.1 Česká školní inspekce Další kontrolní orgány 10 Hospodaření školy (bod 27 MHMP) 11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů (bod 15 MHMP) 12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení (bod 23 MHMP) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů (bod 24 MHMP) 14 Spolupráce s odborovými organizacemi a dalším partnery při plnění úkolů ve vzdělávání (bod 28 a bod 14 MHMP) 14.1 Spolupráce s rodiči 14.2 Spolupráce s občanskými sdruženími Další formy spolupráce 15 Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji (bod 29 MHMP) 15.2 Plnění cílů školního roku 2013/ Další změny a aktivity 3

4 1 Základní škola (bod 4 MHMP) 1.1 Název a sídlo školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 Škola zapsána do školského rejstříku podle posledního rozhodnutí MŠMT ČR pod číslem jednacím 7705/ , s účinností od Identifikátor školy: IZO: IČ: Zřizovatel Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha Charakteristika školy Základní škola s pětaosmdesátiletou tradicí v zástavbě funkcionalistického Spořilova. Škola nevytváří specializované třídy. Cílem základní školy je umožnit všem dětem vyzkoušet si maximum činností a zvládnutí dovedností tak, aby se mohly během studia připravovat na vstup na střední školu a do praktického života. Škola podporuje jazykové vzdělávání, dramatickou, osobnostní a sociální výchovu. 1.4 Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Bc. Daniel Kaiser Statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Daniel Absolon Zástupce ředitele pro ročník: Mgr. Petr Stránský Zástupkyně ředitele pro ročník: Mgr. Bc. Yvetta Nejtková Vedoucí školní družiny: Karla Kadlečková Vedoucí školní jídelny: Bc. Jana Macháčková Ekonomka: Eva Jeřelová Školník: Marek Hyttych 1.5 Školská rada Školská rada Základní školy, Praha 4, Jižní IV. 10 pracovala ve složení: Za zřizovatele: Bc. Jan Schneider (předseda) a Ing. Blanka Menzelová Za zákonné zástupce: Mgr. Klára Konvalinová a Mgr. Radka Víchová Za pedagogy školy: Mgr. Helena Langrová a Mgr. Daniela Kaudersová Školská rada se sešla dvakrát, na podzim byla hlavním bodem jednání výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 a na jaře pak výroční zpráva o hospodaření školy za rok Dále se Školská rada zabývala hodnocením práce ředitele, školním vzdělávacím programem, organizací školního roku, rozpočtem školy, organizačními změnami a plánem rozvoje školy včetně zvýšení kapacity školy (požadavek na 750 žáků) i školní družiny (požadavek na 300 žáků). 4

5 2 Přehled oborů vzdělání - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (bod 5 MHMP) 2.1 Vzdělávací programy školy k vzdělávací program počet tříd počet žáků ŠVP Otevřená škola ŠVP PV přípravná třída 1 17 V Základní škole se realizoval vzdělávací program ŠVP ZV Otevřená škola vč. přílohy ŠVP školní družiny a ŠVP předškolního vzdělávání Otevřená škola (přípravná třída) verze č. 4 platná od Koordinátorkou ŠVP byla Mgr. Daniela Kaudersová. 2.2 Realizace ŠVP ZV Otevřená škola Ve škole se ve školním roce 2013/2014 realizoval ve všech třídách 1. i 2. stupně ŠVP ZV Otevřená škola vč. přílohy ŠVP mimoškolní výchovy a ŠVP PV Otevřená škola (1 přípravná třída). Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl připravován po dobu dvou let a zaveden v 1. a 6. ročníku ve školním roce 2005/2006. Zpočátku tvorbu ŠVP koordinovalo vedení školy, které následně pověřilo vedením jednotlivých vzdělávacích oblastí (VVO) zkušené pedagogy a ustavilo je do funkcí garantů. Ti si vytvořili pracovní týmy, se kterými pracovali na tvorbě osnov. Zároveň byla určena koordinátorka ŠVP z řad pedagogů. ŠVP byl sestaven tak, aby se s ním dalo pracovat při tvorbě tematických plánů, při spolupráci v rámci mezipředmětových vztahů a i pro případné další úpravy v následujících letech. Vycházeli jsme z cílů naší školy, sestavili jsme základní principy ŠVP, které jsou svým pojetím názorné pro nejmladší děti, výstižné pro starší žáky a popisné pro rodiče. Na konci školního roku 2008/2009 byl v rámci jednotlivých VVO zhodnocen ŠVP ZV Otevřená škola a na základě zkušeností, podnětů od pedagogů a doporučení ČŠI došlo k jeho úpravám tak, aby více odpovídal možnostem školy (personální obsazení, vybavení učeben, prostory školy, pomůcky, učebnice apod.) a schopnostem žáků. Dále byla více propracována průřezová témata a doplněny nové volitelné předměty. Třetí verze ŠVP ZV Otevřená škola vstoupila v platnost Další zhodnocení školního vzdělávacího programu proběhlo v závěru školního roku 2012/2013 a k došlo k dalším úpravám ŠVP i v souvislosti s účinností novely školského zákona. Další úpravy budou provedeny pro školní rok 2014/2015 v souvislosti s inspekční zprávou ČŠI. Budou doplněny výchovné a vzdělávací strategie jednotlivých předmětů a novelizovány výstupy v souvislosti s průřezovými tématy. 3 Personální zabezpečení činnosti školy (bod 7 MHMP) Činnost školy je zajišťována provozními zaměstnanci a pedagogickými pracovníky. Školní jídelna vaří v rámci kapacity 750 obědů jak pro žáky, tak v rámci závodního stravování zaměstnancům školy a zbytek kapacity je využíván pro vaření cizím strávníkům. Ve školní jídelně pracuje 8 zaměstnanců. S ohledem na narůstající počet tříd a dětí došlo ke změně organizačního řádu. Pedagogická část řízení školy byla nově zajišťována dvěma zástupci: zástupcem ředitele pro ročník Mgr. Petrem Stránským a zástupkyní ředitele pro ročník Mgr. Bc. Yvettou Nejtkovou. Došlo k zpřehlednění kompetencí, přiblížení učitelů 1. stupně vedení školy a naplnění potřeb, které vyplynuly z poslední SWOT analýzy. Po odchodu některých pedagogů se podařilo zajistit adekvátní náhradu. 5

6 3.1 Počet pedagogů: 61 fyzických osob (z toho 12 mužů) k Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bod 8 MHMP) Počet (fyzické osoby) k Ped. pracovníci s odbornou Ped. pracovníci bez odborné 2013 kvalifikací + vyjádření v % kvalifikace + vyjádření v % I. stupeň (95 %) 1 (5 %) II. stupeň (90 %) 2 (10 %) Vychovatelé 11 8 (73 %) 3 (27 %) Asistenti celkem 8 7 (88 %) 1 (12 %) Spec. ped. a psych. 2 2 (100 %) 0 Celkem (89 %) 7 (11 %) Pozn.: V přehledu pedagogických zaměstnanců jsou uvedeni i asistenti, kteří jsou placeni z ostatních zdrojů nebo formou refundace (META) 3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků (bod 9 MHMP) Průměrný věk pedagogických pracovníků - 41 let. Věk Počet (fyzické osoby) k do (z toho 4 muži) (z toho 3 muži) ( z toho 5 mužů) a více Přehled učitelů cizích jazyků (bod 6a MHMP) K Přepočtených osob Fyzických osob Odb. kvalifikovaných Angličtina 1. stupeň 2,32 7* 6* Angličtina 2. stupeň 1,77 4* 3* Němčina 2. stupeň 0, Francouzština2.stupeň 0, Italština 2. stupeň 0, Ruština 2. stupeň 0, Celkem 4,21 (v tom kval.2,98) (75 %) * Někteří učitelé učili jak na 1., tak na 2. stupni, proto nelze řádek Celkem považovat za součet. 6

7 4 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy (bod 11 MHMP) Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky Počet Pozn. 1) Jedná se aktuální stav k ) Zapsaní celkem: děti zapsané v řádném termínu (15. a ) děti zapsané v náhradním termínu ( ) 7 - děti zapsané v jiných termínech (nemoci, stěhování, pobyty v zahraničí,...) 5 3) Z celkového počtu 143 zapsaných dětí jich do první třídy nastoupilo 96: - nepřijatí 2 - odklady 22 - nenastoupí 23 (stěhování, nástup na jinou školu) 5 Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání (bod 20 MHMP) 5.1 Cíle ŠVP pro základní vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci; rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti; vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi; pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 7

8 5.1.1 Cíle naplňujeme a klíčové kompetence rozvíjíme následujícími strategickými postoji: * otevřenými dveřmi: Škola je otevřená žákům nadaným i handicapovaným, dětem i veřejnosti. Cílem je nalézt pro každého cestu ke vzdělání, která mu bude co nejvíce vyhovovat, osvojit si strategie učení a připravit se pro celoživotní vzdělávání. * otevřenýma očima: Člověk nesmí zavírat oči před nespravedlností, bezprávím a problémy společnosti. Otevřenýma očima je potřeba sledovat svět, dokázat na základě vlastní zkušenosti a prožitku porovnávat a utřiďovat nabyté vědomosti. Cílem je sebevědomý jedinec, který poznává demokratickou společnost a nalézá si v ní své místo. Poznává a rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňuje je spolu s nabytými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. * otevřenou myslí: Podporujeme otevřenou mysl pro nové myšlenky, neotřelé postupy a inovativní přístupy k řešení problémů. Nebudeme zavírat mysl před zdánlivě nezvladatelnými, nepostřehnutelnými a nepochopitelnými jevy. Cílem je kreativní člověk s aktivním přístupem k životu a řešení problémů. Podněcujeme k tvořivému myšlení a logickému uvažování. * otevřenou komunikací: Povedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. Každý má mít možnost projevovat se jako svébytná, svobodná a zároveň zodpovědná osobnost, která uplatňuje svá práva a plní si své povinnosti. Škola vytváří podmínky pro rozvoj schopnosti učit se žít a komunikovat s ostatními lidmi. Zapojuje žáky do kulturního dění i vně školy, seznamuje je s formami komunikace, rozvíjí mediální výchovu. * otevřením se světu: Podporujeme spolupráci se státy Evropské unie, ale i ostatními státy světa. K tomu využíváme cizích jazyků, které se pokusíme dětem přiblížit tak, aby byly schopny se domluvit. Snažíme se rozvíjet i osobní vztahy se zahraničními přáteli v rámci mezinárodních programů. * otevřenou náručí: Každý má možnost najít pocit bezpečí a spolupráce. S otevřenou náručí jako symbolem pomoci vychováváme děti ke vzájemné úctě a pomoci. Škola vede žáky k toleranci, ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám. Svým jednáním druhé neomezuje. Rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. * otevřenou dlaní: Radostí je nejen dostávat, ale i dávat. Tuto radost by měl poznat každý žák. Symbol otevřené dlaně nabízí vzdělání, podporu a přátelství. Podporujeme projevy pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjíme vnímavost, citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě. Aktivně rozvíjíme a chráníme fyzické, duševní a sociální zdraví ve vší zodpovědnosti k sobě i druhým. 8

9 5.1.2 Dlouhodobé cíle ŠVP ZV a jejich konkrétní naplňování Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností: angličtina od 1. ročníku, další cizí jazyk od 6. ročníku, spolupráce se zahraničními školami, studijní jazykové pobyty, dramatická výchova jako samostatný předmět i jako součást běžné výuky, informatika od 4. ročníku Široká nabídka zájmové činnosti: školní družina, kroužky, kurzy, akce ve volném čase Otevřená komunikace a participace na organizaci školy: komunikace s rodiči při setkáváních s dětmi, ový zpravodaj, webové stránky, KIWI magazín, žáci jako partneři vzdělávacího programu, školní parlament, Klub přátel školy, Školská rada, spolupracující sdružení, Práce s talenty: asistenti pedagogů, individuální práce, možnost akcelerace rychlejší postup do vyššího ročníku, využití počítačů při individuálním vzdělávání v učebnách, příprava ke studiu na školách určených nadaným dětem, účast v postupových soutěžích a srovnávacím testování, od 6. do 9. ročníku volitelné předměty, zájmové kroužky, školní knihovna, kurzy pro nadané Podpůrná činnost: školní psycholožka, speciální pedagogové, asistenti pedagogů, přípravná třída pro předškoláky, Školička kurz pro děti s odkladem, kurz Předškolák Zavádění osobnostní a sociální výchovy do programu školy: systém třídnických hodin, sestavování pravidel chování, školního řádu, socializační a preventivní programy, plánovací diář, relaxační prostory v budově a na zahradě sálek, herna, klubovna, školní knihovna s PC, školní bufet, přírodní divadlo, ohniště, dětská a sportovní hřiště, ozdravné pobyty, lyžařské a plavecké výcviky Výsledky vzdělávání v souladu s cíly ŠVP ZV Součástí Výroční zprávy jsou jednotlivé kapitoly, které poukazují na výsledky vzdělávání a jejich soulad s cíly ŠVP ZV. Nejedná se jen o úspěšnost při přechodu na střední školy, ale i realizaci akcí, při nichž si ověřujeme, že jsou cíle ŠVP naplňovány. 5.2 Zkušenosti s péčí o nadané žáky (bod 16 MHMP) Cíle práce s nadanými dětmi Náš přístup ke vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází z výše zmíněného cíle nastavit vzdělávací podmínky jednotlivým žákům co nejúčinněji. Opíráme se o zákon č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 73/2005 Sb. ve znění pozdější změn. I u nadaných a mimořádně nadaných žáků platí potřeba znát možnosti dětí, případně aspirace rodičů. Za pomoci PPP se je snažíme naplňovat tak, aby to bylo v dané individuální situaci každého dítěte co nejpřínosnější. Snažíme se podchytit a nadále rozvíjet přirozené vlohy našich žáků. Chceme pokračovat v práci rodičů a navazovat na ni. Snažíme se individuálně přistupovat k dětem tak, aby jejich potenciál vynikat nezakrňoval, nezůstal neobjeven, případně neležel ladem. Jejich zvýšená silná vnitřní motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky a potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí je maximálně zohledňována. 9

10 Cílem je vytváření osobnostně orientovaného modelu výchovy a vzdělávání, který je zaměřený na dítě, jeho potřeby, zájmy a schopnosti, ale který však stále porovnáváme s důrazem na nutnost přijímání pravidel, plnění povinností a běžných norem chování. Naše snaha vede k maximálnímu rozvíjení potenciálu dítěte v podmínkách, které zároveň pomáhají udržovat pocit sounáležitosti s kolektivem. Péče o nadané žáky je tak nedílnou součástí promyšlené a ucelené koncepce individuálního přístupu k žákům v ZŠ Jižní. Věnujeme péči dětem, u nichž se projevuje opravdu výrazný talent a nadání, ale i těm, které díky dřívějšímu datu narození nebo díky vynikajícímu, velmi podnětnému vedení v rodině mají oproti svým vrstevníkům náskok. Připravujeme takové aktivity, aby se žáci, kteří jsou o krok dál, při vyučování nenudili. Nejtěžší je práce s dětmi, které mají zvýšené nadání učit se, ale zároveň i omezení v podobě syndromu ADHD (hyperaktivita, porucha pozornosti), případně vývojových specifických poruch učení. Nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž je třeba reagovat a pro něž je třeba vytvářet vhodné podmínky. Tyto děti se liší v předčasnosti projevů, v lehkosti učení, v kvalitě osvojování znalostí a dovedností a v dosahovaných výsledcích vykazují mimořádně vysokou úroveň výkonů, svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Na druhou stranu mají tendence k vytváření vlastních pravidel, objevuje se problematický přístup k pravidlům školní práce (nezávisle objevují pravidla), sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní, mají vlastní pracovní tempo a trvají na něm, někdy se objevuje malá ochota ke spolupráci v kolektivu. Nutná podpora sociální inteligence a pomoc při vytváření vztahové sítě je jedním ze základních kamenů našeho přístupu k žákům, proto se snažíme budovat pevný vztah důvěry žáků v učitele či alespoň ve školního psychologa nebo speciálního pedagoga. Dítě i rodič si mohou být jisti mlčenlivostí a zájmem. Zohledňujeme i zdraví dítěte, při zdravotním oslabení dítě ne vždy dokáže svůj talent rozvinout. Náš přístup k dítěti zohledňuje i zásadu naložit jen tolik, kolik dítě unese a kompenzovat případné nedostatky v komunikaci a netalentovaných složkách osobnosti. Neformální přátelské vztahy usnadňují kontakt a řešení neobvyklých situací, zde se dostává ke slovu to, co můžeme nazývat komunitní občanskou společností. Identifikace nadání - identifikace mimořádného nadání je ve škole dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči. Je třeba věnovat pozornost i žákům s vývojovou poruchou učení nebo chování, s tělesným handicapem, žákům z sociálního prostředí. Tato omezení talent zkreslují, pro učitele je nesnadné jej vidět Péče o nadané konkrétní užívané možnosti spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou; vyhledávání nadaných od 1. ročníku poradenským týmem ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči; individuální vzdělávací plány (včetně těch, kdy dítě je pravidelně uvolňováno z důvodu tréninků či nácviků ve sportu, umění atp.); zapojení do nabízených kroužků (sportovní, umělecké, jazykové ale i třeba šachy) či jiných volnočasových aktivit v rámci školy i mimo ni; spolupráce s místními organizacemi a sdruženími (např. Centrum nadání), které využívají prostory školy například k činnosti kroužků. V kroužku Věda nás baví děti provádějí různé experimenty a srozumitelně jim je vysvětlena teorie a principy fungování jevů a přiblíží se jim různé vědní obory. V kroužku Zábavná logika jsou dětem představeny netradiční logické hry, hádanky a rébusy. Tyto činnosti podporují a rozvíjejí rychlost myšlení, početní schopnosti, slovní zásobu; vyhledávání talentů v rámci projektového vyučování ročníku a dále v hodinách volitelných předmětů; 10

11 zapojování talentů do postupových soutěží; doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu v jednotlivých hodinách; zadávání specifických úkolů, zadávání referátů s cílem podporovat samostatné vyhledávání a třídění informací; zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů; vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech; občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka; účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky; předčasný nástup - musí být ze strany učitele zajištěn vhodný přístup (konzultace s PPP); akcelerace - žák přeskočí celý ročník nebo aspoň v některém předmětu (žádost, doporučení PPP, komisionální přezkoušení); chodí do vyššího ročníku jen na určité předměty; mentoring - je těžké zapojit odborníka - dobrovolníka, ale pokud se takový najde, je to pro dítě velký přínos; asistent pro nadané dítě - i zde je možné využít pomoc dobrovolných asistentů z řad rodičů; obohacování učiva: rozšiřující úkoly, pracovní listy, učebnice od jiného vydavatele, na začátku nového učiva test, kdo co o tom ví; ti, kteří to umějí nebo rychle pochopí, mohou kromě zajímavé rozšiřující práce číst knihu, ze které samostatně vytvoří referát, píší svoji knihu, na které pracují i doma dítě si připraví samo hodinu vede týmovou práci při práci ve skupinách, vede třídní projekt např. Kniha spolupráce s rodinou, předávání a sdílení radosti z poznávání Poměrně častým způsobem na naší škole je akcelerace po doporučení PPP je žák zařazen o ročník výše (1 žák), nebo navštěvuje výuku ve vyšším ročníku jen na některé předměty (2 žáci). U několika dalších dětí pracují vyučující podle podpůrného, většinou ústně formulovaného plánu. U některých žáků jsme sami iniciátory vyšetření ke zjištění mimořádného nadání, u jiných přichází informace o vyšším nadání od rodičů, kteří sami s dítětem vyšetření rozumových schopností absolvovali. Učitelé se teoreticky i prakticky dále vzdělávají, aby dokázali k žákům přistupovat s dostatečně velkou sebedůvěrou a bez předsudků (jakmile musí mít učitel vždy navrch, vzniká problém). Výchovná poradkyně pro I. stupeň je absolventkou dvouletého vzdělávacího programu Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. 5.3 Přijímací řízení na SŠ Ročník státní SŠ soukromé SŠ církevní SŠ Rozložení SŠ v 9. ročníku Gymnázia 10 20,4 % obchodní akademie 3 6,1 % průmyslové školy 7 14,3 % zdravotnické a pedagogické školy 2 4,1 % ostatní SŠ 17 34,7 % střední odborná učiliště s maturitou 3 6,1 % střední odborná učiliště bez maturity 7 14,3 % 11

12 5.4 Výsledky celostátního testování žáků 5.a 9. ročníku V letošním roce se celoplošném testování v ZŠ Jižní IV nerealizovalo. 5.5 Úspěchy žáků Sportovní soutěže Atletický čtyřboj 27. září 2013 proběhl na stadionu ZŠ Campanus atletický čtyřboj družstev. Naši školu reprezentovalo družstvo mladších žákyň - děvčata ( M. Šimánková, A. Kirjuchina, A. Šilhavá, L. Sitařová a A. Kunčíková) obsadila 4. místo. Z jejich výkonů vybíráme: 60 m za 9,55 s Anny Šilhavé, 125 cm do výšky Antoniny Kirjuchiny, 40,88 m v hodu kriketem Lenky Sitařové a časy naší nejlepší žákyně M. Šimánkové na 60 m 9,38 s a na 600 m 2:07,88 min. Starší žáci ve složení M. Škoda, F. Vokrouhlík, K. Kuhn, R. Možný a M. Blažek zvítězili. Z jejich výsledků vybíráme: 60m za 8,00 s Filipa Vokrouhlíka, ve vrhu koulí 8,9 m Karla Kuhna a 8,73 m M. Blažka, v hodu kriketem 60,40 m Richarda Možného a časy našeho nejlepšího staršího žáka M. Škody na 60 m 8,04 s a na 1000 m 3:17,50 min. Dne 7. května 2014 se naši starší žáci zúčastnili krajského kola v atletickém čtyřboji. Za velmi nepříznivého počasí se umístili na 5. místě. Reprezentovali nás Filip Vokrouhlík, Michael Škoda, Vladislav Sadirov, Karel Kuhn a Richard Možný. K nejlepším výkonům patřily sprinty na 60 m F. Vokrouhlíka (7, 94 s) a M. Škody (á, 17 s). Fotbalový turnaj žáků 8. a 9. tříd. POPRASK finále Prahy 4 čtvrtek Jak už bývá tradicí, i letos se naše škola zúčastnila fotbalového turnaje Poprask žáků 8. a 9. tříd.první kolo turnaje se odehrálo na hřišti ZŠ Kavčí hory. Naši žáci se zde prezentovali kvalitním výkonem a útočnou hrou. Přispěli tak k pohlednému turnaji, ze kterého z prvního místa a bez ztráty bodu postoupili do finálového kola Prahy 4. Finálové kolo probíhalo na AFK Slavoj Podolí. Do mužstva byli povoláni další hráči. Jednalo se mimo jiné - o Davida Noase, který hned v prvním zápase dvěma góly přispěl k výhře 4:0 nad výběrem gymnázia PORG. Následný zápas proti ZŠ Jílovská ukázal, jak kvalitní mužstvo se nám podařilo nejen sestavit, ale zejména týmově spojit. Proti týmu plnému aktivních fotbalistů jsme byli zodpovědní v bránění a z nebezpečných protiútoků zaznamenali 2 rozdílové góly. V semifinále nás čekal nevyzpytatelný celek ZŠ Ohradní, který již v minulosti dokázal v turnajích překvapit. Tomáš Ratner však prokázal svou technickou vyzrálost a zápas rozhodl v náš prospěch. Obtížně se krotil optimismus, že letos bychom snad mohli konečně postoupit do celopražského finále. Na cestě za postupovým místem proti nám stála ZŠ Jilovská. Zápas byl oboustranně velice vyrovnaný, a tak o postupujícím rozhodovaly pokutové kopy. Penaltový rozstřel naše mužstvo do celopražského finále nepustil, přestože naši reprezentanti podali odhodlaný týmový výkon. Turnajů se zúčastnili: Krupík M., Musil J., Noas D., Adámek D., Vokrouhlík F., Možný R., Koudelka D., Lyshak V., Brožek M., Kubíček K., Niederle O., Ratner T. Fotbalový turnaj žáků 1. a 2. tříd Naše škola se letos opět účastnila 3. ročníku fotbalového turnaje žáků 1. a 2. tříd (Pražský fotbalový svaz). Ve dvou skupinách po 5 týmech se soupeřilo systémem každý s každým. Následné boje o umístění pak svedly týmy se stejným umístěním z obou skupin. Složení družstva ZŠ Jižní: Mikula Jiří, Stuchl Marc (oba 2. F), Šopov David, Trčka Matěj, Přívozník Lukáš (všichni 2. E) a Hrdlička Cyril, Janda Filip (oba 1. H). 12

13 V zápasech ve skupině nenašlo naše družstvo přemožitele a po třech vítězstvích a jedné remíze postupovalo do boje o 1. a 2. místo. Ve finále jsme se utkali se ZŠ Jana Masaryka a jasným rozdílem 4:0 vyhráli pohár pro vítěze. Naši hráči se prezentovali fotbalem plným střel na branku soupeře, rychlých protiútoků a důrazem v obraně i v útoku. Oba žáci 1. tříd si vedli nebojácně a drželi krok se staršími. Turnaj ZŠ Baseball School Cup 2013 Turnaje malých baseballistů se zúčastnili také žáci naší školy. V kategorii I (1. 3. třídy) jsme obsadili 2. místo. Pohár rozhlasu Pohár rozhlasu v atletice je soutěž školních družstev, ve které se naše škola tradičně umisťuje na stupních vítězů. Letos se dobře vedlo našim mladším žákům i žákyním. Dívky (M. Šimánková, J. Paloušová, A. Kirjuchina, A. Rychmachová, A. Šilhavá, M. Doubravová, A. Kunčíková a M. Pešková) obsadily 2. místo. Nejlepší výkony byly: M. Pešková - 60 m za 9,30 s; A. Šilhavá m za 2:09,28 min. Chlapci (D. Brezina, F. Cvrček, D. Mikš, M, Klíma, J. Patka, J. Dudra, M. Lavička a P. Trčka) vybojovali vítězství. Jejich nejlepší výkony byly: J. Dudra 60 m za 8,69 s; M. Lavička m za 3:25,20 min; D. Mikš skok vysoký, 135 cm; J Patka kriket, 60,94 m. T BALL Ve středu se konal 2. ročník T-ballového turnaje na hřišti Eagles v Krči. Vzhledem k hojnosti kvalitních T-ballových hráčů na naší škole jsme se stejně jako v loňském roce rozhodli sestavit v každé kategorii dvě družstva. Naši T-ballisté hráli skvěle, do útoku i obrany šli vždy s nadšením a odhodláním ukázat, že jsou platnými členy svého týmu. Nakonec jsme obsadili v mladší kategorii ( třídy) 1. a 3. místo, ve starší kategorii ( třídy) pak 1. a 2. místo. 4 x 4 letní hry Prahy 4 Čtvrtý ročník sportovní akce 4x4 byl slavnostně ukončen 14. června 2014 na stadionu Děkanka. Soutěží ve více než deseti sportovních disciplínách se letos zúčastnilo téměř dva tisíce žáků základních škol z městské části Praha 4. Něco přes 100 našich žákyň a žáků změřilo své síly v basketbalu, florbalu, házené, vybíjené, přehazované, plážovém volejbalu, pohybových hrách, kopané, plavání a atletice. I naši nejmenší měli možnost zapojit se do Her a v doplňkové disciplíně kopaná předškoláků obsadili 2. místo. Naše škola se v konkurenci 20 škol umístila na 3. místě se 140 body. Naši zástupci bojovali čestně a vždy obstáli se ctí. Celkové výsledky: 1 x 1. místo házená chlapci r. 1 x 2. místo plážový volejbal dívky r. 1 x 3. místo basketbal chlapci r. 5. místo vybíjená dívky r místo kopaná chlapci r. 7. místo plavání chlapci a dívky r. 9. místo přehazovaná dívky r místo florbal chlapci R. 12. místo pohybové hry dívky r. 14. místo atletika OVOV dívky a chlapci r. V průběhu Her se naše škola držela na předních příčkách, často jsme byli na 2. až 4. místě, na závěr nám 2. místo uteklo o pouhého půl bodu. Třetím místem jsme obhájili výsledek z předešlých her. 13

14 Individuální úspěchy Naši žáci a žákyně se věnují sportu též individuálně a dosahují v něm mnohých úspěchů. Za všechny bychom mohli jmenovat např. Adrianu Kubecovou (golf), Annu Teubnerovou (jachting), Jennifer Enriquezovou (moderní gymnasttika), Rozálii Schwarzovou (sportovní gymnastika 3. místo v republikové soutěži mladších žákyň), Olympiády a vědomostní soutěže Zeměpisná olympiáda V únoru 2014 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády v kategoriích: A (6. ročník), B (7. ročník) a C (8. a 9. ročník). Do okresního kola, které se konalo dne na První jazykové škole v Praze 4, Horáčkova 1100, postoupili: Dominik Kundrát (6. S), Julie Přerovská (7. M), Dominik Kadera (9. I) Julie Přerovská se probojovala díky 2. místu v okresním kole do krajského kola, které se uskutečnilo dne na Stanici přírodovědců v Praze 5. V něm Julie obsadila vynikající druhé místo. Stala se tak velmi úspěšnou reprezentantkou naší školy ve vědomostní soutěži. Dějepisná olympiáda Téma letošního kola znělo Město v proměnách času. Školní kolo proběhlo 19. listopadu 2013, zúčastnilo se ho 25 žáků ročníků. Na základě výsledků školního kola postoupili do obvodního kola dva zástupci z IX. I Jan Klán a Dominik Kadera. Obvodní kolo proběhlo 27. ledna 2014, Jan Klán obsadil 3. místo a Dominik Kadera 10. místo. Jan Klán tak postoupil do krajského kola, které proběhlo 27. března V něm Jan obsadil 21. místo. Olympiáda v českém jazyce Školní kolo proběhlo v prosinci 2013 v 8. a 9. ročníku. V obvodním kole, které se konalo v DDM Jižní Město dne 7. února 2014, se Dominik Kadera (IX. I) umístil na 20. místě a Jakub Votava (VIII. K) na 37. místě. Soutěže v cizích jazycích V lednových dnech proběhla školní kola jazykové soutěže v anglickém jazyce v kategorii I A (pro ročník) a kategorii II A (pro ročník). Obě kola se skládala z poslechové a konverzační části. V kategorii I A obsadila první místo Martina Janáková (VII.M), v kategorii II Tra My Nguyen (VIII.L). Obě žákyně tak postoupily do okresního kola, v němž se umístily na 9. (Janáková Martina) a 12. (Nguyen Tra My) místě. Zúčastnili jsme se též matematické olympiády pro ročník a Pythagoriády (5. r.) Ostatní soutěže Pražský globus V říjnu 2013 se na naší škole uskutečnilo ve všech třídách 6. až 9. ročníku školní kolo zeměpisné soutěže Pražský glóbus. V kategorii A (6. a 7. ročník) do celoměstského kola postoupila Julie Přerovská ze 7. M, v kategorii B (8. a 9. ročník) Dominik Kadera ze třídy 9. I. Celoměstská kola se konala ve dnech a ve Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Julie obsadila 19. místo z 55 dětí, Dominik se umístil na 16. místě z 58 soutěžících. Všechny děti před Dominikem jsou z gymnázií, Dominik je tedy první ze žáků základních škol. 14

15 Požární ochrana očima dětí Pravidelně se zúčastňujeme také výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje HZS. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska sbor dobrovolných hasičů Braník udělil naší škole pamětní list za dlouholetou účast v soutěži Požární ochrana očima dětí. Ve výtvarných pracích se na předních místech umístili : : kategorie ZŠ 1 (1.-2. ročník) - Emílie Bejčková, 2. E, 1. místo - Jakub Matějíček, 2. D, 2. místo : kategorie ZŠ 2 (3.-5. ročník) - Anna Petráková, 4. Ž, 2. místo Krajského kola (Praha) se letos zúčastnilo: 1803 dětí, 60 škol (31 MŠ, 29 ZŠ). Ve výtvarných pracích obsadila 1. místo v kategorii ZŠ 2 (3. 5. r..) Anna Petráková. Běh bankou Dne se žáci 8. ročníku zúčastnili vědomostní soutěže Běh bankou, pořádané Bankovní akademií a.s.. Pro všechny zúčastněné byla návštěva této soukromé školy příležitostí rozšířit si možnosti volby svého studia na střední škole a detailněji se seznámit s jejími studijními programy a zázemím. Soutěž byla zaměřena na schopnosti z oblasti ekonomie, resp. finanční gramotnosti. Soutěžící měli za úkol běhat bankou po jednotlivých stanovištích, kde je čekaly vědomostní otázky. Za jejich správné zodpovězení mohla soutěžní dvojice inkasovat určitý obnos virtuálních peněz. S penězi mohli soutěžící nakládat všemožnými způsoby (utratit, investovat, spořit, hazardovat v ruletě), přičemž kritériem konečného vítězství byla finální částka dvojice. V tomto vědomostním, ale i taktickém klání zápolili Šetina Vojtěch, Sebera Vojtěch a Menšík Jakub, Macho Matěj (všichni VIII. K). V konkurenci 15 škol se naše dvojice Šetina / Sebera umístila na prvním místě. Dle jejich vlastních slov byla klíčem k úspěchu notná dávka vědomostí, zdravého úsudku, ale i hravosti a štěstěny. Klukům se dařilo jak správně zodpovídat vědomostní otázky, tak i úspěšně hrát v ruletě. Všichni si akci náležitě užili. Vítězná dvojice si navíc odnášela atraktivní věcné ceny. Den s médii Dne se naše škola zúčastnila soutěže,,den s médii, kterou pořádala Bankovní akademie Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, a.s. Vlkova 12, Praha 3. Na soutěž se přihlásilo devět žáků z pátých tříd. Soutěžila tříčlenná družstva. Soutěž byla připravena zábavnou formou. Úkolem bylo vytvořit reklamní spot, plakát a inzerát do časopisu nebo do rozhlasového vysílání na předem vylosovaný produkt v omezeném čase. Poté vše prezentovat před odbornou porotou. Hodnocena byla originalita, nápaditost, výstižnost obsahu, grafické ztvárnění a u rozhlasové reklamy kvalita mluveného projevu, při kterém ohromila porotu Dorota Tučková s družstvem ze třídy 5. Š. Tato skupina děvčat získala cenu poroty. Žádná další ocenění jsme si ze soutěže neodnesli, ale žáci si měli možnost nenásilnou formou osvojit některé poznatky z mediální výchovy a zároveň prožít příjemné dopoledne. Literární soutěž ArtBotič Jednalo se o 3. ročník literární soutěže pro mládež a studenty z Prahy a okolí, v tomto roce bylo zadáno téma Klíč ke štěstí. Pořadatelem je ArtBotič, o.s. Soutěž proběhla v letošním roce pod záštitou MHMP (radní pro oblast školství a volného času Mgr. Ludmila Štvánová), patrony byli Mgr. Tomáš Ján, ředitel sociálních služeb; PhDr. Martin Petiška, spisovatel; Miroslav pokorný, divadelní režisér. Školního kola se zúčastnili žáci pracemi z poezie i prózy, nejlepší z nich pak reprezentovali naši školu v soutěži. Výsledky: I. kategorie próza: 2. místo Dominik Absolon 3. místo Cecílie Sekalová 15

16 I. kategorie poezie: 1. místo Dominik Kundrát 2. místo Jan Kadlec II. kategorie próza: 1. místo Antonín Tuček II. kategorie poezie: 2. místo Petr Hrubín 3. místo Jakub Hanák Mladý Demosthenes Soutěž v umění komunikace nejdříve probíhá na úrovni třídních kol (9. ročník). Z každé třídy postoupilo pět nejlepších řečníků do kola školního, které se konalo Tereza Veselá ze třídy 9. H se umístila jako první a reprezentovala školu v regionálním kole, které se konalo v BAG8, Estonská 500, Praha 10. Pražské poetické setkání 2014 V březnu 2014 proběhlo obvodní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo 72 žáků a studentů základních škol, gymnázií a základních uměleckých škol. Naši recitátoři získali mnohá ocenění: I. kategorie - Jindřich Stibral, ocenění poroty II. kategorie Dorota Tučková, 2. místo (s postupem do krajského kola) - Jan Eiselt, ocenění poroty III. kategorie Jan Švejda, 1. místo (s postupem do krajského kola) Krajské kolo pro I. a III. kategorii proběhlo 12. dubna 2014 v DDM Praha 8 Spirála, Přemyšlenská 1102; pro II. kategorii pak 13. dubna Dorota Tučková (Jan z Hvězdy, Dívka nemocná ) získala ocenění s postupem na celostátní přehlídku Dětská scéna Ocenění za zaujetí textem získal Jan Švejda (Daniela Fischerová, Ukolébavka; Zbyněk Malinský, Jak popelnice rozkvetla). Pražská přehlídka dětského divadla Otvírání 2014 Divadelní soubor Jižňata (pod vedením Mgr. Petra Stránského) se zúčastnil 23. března 2014 pražské přehlídky dětského divadla OTVÍRÁNÍ 2014 v DDM Praha 7. Jejich vystoupení bylo oceněno postupem do městského kola. V městském krajském kole byl našim divadelníkům udělen diplom za nápaditou volbu jevištních prostředků v inscenaci Šli červotoči do houslí. Mladý chemik ČR Ve školním roce 2013/2014 (6. prosinec) jsme se také zúčastnili chemické soutěže Mladý chemik ČR, která proběhla v Masarykově střední škole chemické (Křemencova 12, Praha 1). Družstvo mladých chemiků tvořili žáci devátých ročníků Adámek, Klán, Chytráček. Hrajeme si s mazlíčky Letos se někteří žáci sedmých tříd zúčastnili soutěže Domácí mazlíčci, kterou pořádá Základní umělecká škola Kladno. Téma II. ročníku bylo - HRAJEME SI S MAZLÍČKY. Obeslali jsme soutěž kresbami i fotografiemi. Při příležitosti Mezinárodního dne domácích mazlíčků byla na vernisáži v Galerii Kladno oceněna i Martina Šimánková ze 7. N. Za svoje fotografie získala čestné uznání a odvezla si z Kladna i věcné ceny od sponzorů akce Soutěže pořádané školou - VVO Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk) Recitační soutěž 5. tříd Dne 20. ledna 2014 proběhla školní recitační soutěž určená žákům 5. ročníku z každé třídy se zúčastnili vždy čtyři žáci. Porotu tvořili tři vyučující a jeden zástupce z každé třídy. K nejlepším recitátorům patřili Dorota Tučková, Jan Eiselt a Ema Kolářová. 16

17 Školní literární soutěž V letošním školním roce byly vyhlášeny dvě kategorie Pohádka a Fantasy příběh. V kategorii Pohádka se na prvních místech umístili Magdaléna Přerovská (5. T), Martina Vokounová (5. Š) a Šimon Ludvík (3. B); v kategorii Fantasy příběh nejvíce zaujali Julie Přerovská (7. M), Tereza Hrdinová (9. I) a Marek Ždych (7. N). Olympiáda v českém jazyce 6. a 7. ročník Olympiádu v českém jazyce pro 6. a 7. ročník pořádá škola (VVO Jazyk a jazyková komunikace český jazyk) v rámci projektů, které se konají ve středu (1 x za 14 dní). Zástupci všech tříd daného ročníku se rozlosují do dvojic a společně řeší jazykové úkoly. Výsledky letošního školního kola byly následující: 6. ročník: místo - Karnet Ondřej, Židlický Jan - Švejda Jan, Jeníček Josef - Stibingerová Soňa, Růžička Petr 3. místo - Přerovská Julie, Cvrček Filip 7. ročník 1. místo - Seifrtová Klaudie, Přerovská Julie 2. místo - Janáková Martina, Novák Hugo 3. místo - Schickerová Anna, Cvrček Filip 5.6 Jazykové vzdělávání (bod 6b MHMP) Žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ITJ pozn. 1) stav k (2. pololetí 2013/2014) 2) 1. stupeň = žáci ročníku; 2. stupeň = žáci ročníku 3) 1. ročník = Základy Aj jako zájmový útvar si zvolilo 88 žáků 4) v celkovém počtu nejsou započítáni žáci ročníku (6), kteří studují v zahraničí podle 38 školského zákona 5) další cizí jazyk uvolněny: Soukupová, VIII. L; Kotrčová, IX. H (celkem žáků 2. stupně 229; žáků s dalším cizím jazykem 227) 6) konverzace v Aj = volitelný předmět pro ročník si zvolilo celkem 17 žáků Povinně se žáci učí angličtinu od 2. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, od 3. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. ročníku si mohou žáci vybrat zájmový kroužek základy angličtiny (2 x 30 minut týdně). V hodinách jsme několikrát zapojili do výuky rodilé mluvčí studenty na pražských VŠ. Tuto aktivitu si vzala na starost paní učitelka Mgr. Jiřina Johanová 17

18 Od 6. ročníku si žáci volili další cizí jazyk z nabídky: francouzština, němčina, ruština a italština. V 8. a 9. ročníku si mohli žáci zvolit volitelný předmět - konverzace v anglickém jazyce. I v tomto školním roce se konal jazykový projekt (Evropského dne jazyků). Ten letošní však probíhal celý týden v rámci projektu EDISON. Projekt je organizován mezinárodní studentskou organizací AIESEC, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže. AIESEC získal v roce 2013 záštitu od Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu pro již zmíněný projekt. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a aby pomáhali prolomit mezikulturní bariéru. V týdnu od 23. do 27. září 2013 zpestřila vyučování na škole zahraniční návštěva. V rámci projektu Edison jsme se ve škole potkávali a komunikovali se studenty a studentkami z různých částí světa z Filipín (Jenille Munoz), Číny (Li Yu Lam), Turecka (Izel Bozkurt), Albánie (Kristian Prendi), Srbska (Jovana Durdiević), Egypta (Mohamed Emad), Alžírska Nabil Babi) a Argentiny (Belén Arregui). Dorozumívacím jazykem byla především angličtina, ale komunikace probíhala také v italštině, francouzštině a němčině. Žáci se naučili i pár frází v rodných jazycích našich hostů. V hodinách tělesné výchovy měli možnost vyzkoušet si národní tance a zacvičit si taiji (tajči), výtvarná výchova byla věnována arabským motivům. Spolupráce probíhala i v hodinách češtiny, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu či dramatické výchovy. Zahraniční hosté představili své země a žáci tak získali mnoho zajímavých informací - o geografických podmínkách, zajímavých místech, městech, významných osobnostech, historii, zvycích, tradicích, oblíbených jídlech či sportech, vzdělávání, ale i dalších oblastech života. Zároveň si vyzkoušeli svoje znalosti nejen angličtiny v praxi. Celý týden se bezesporu stal motivací k dalšímu studiu cizích jazyků. E = education (vzdělání) D = drive (úsilí) I = internationality (mezinárodně) S = students (studenti) O = opportunity (příležitost) N = network (systém) V hodinách cizích jazyků sledovali žáci některé filmy v původním znění nebo s anglickými titulky. Zúčastnili jsme se také obvodního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci, kteří se přistěhují nebo přestoupí z jiné školy, mohou mít rozdílné znalosti v cizím jazyce. Týká se to hlavně žáků druhého stupně, neboť ne na všech školách je vyučován další cizí jazyk již od šestého ročníku. Vyučující cizích jazyků zjistí úroveň příchozího žáka a v případě potřeby vypracují individuální učební plán. Ten je probrán se žákem a jeho zákonnými zástupci. Žákům (a jejich zákonným zástupcům) pak škola nabízí doučování k překonání rozdílů. Škola nabízí také jazykový kurz angličtiny pro dospělé (9 zúčastněných), který vede jeden z vyučujících anglického jazyka. Navázali jsme spolupráci s jazykovou školou Alternativ, která každý pátek organizovala práci rodilého mluvčího se dvěma skupinami žáků ročníku v rámci školní družiny. V první skupině byli žáci z prvních a druhých tříd (od 14:00 do 16:00; za přítomnosti as. Mgr. Soni Hamsové), ve druhé skupině konverzovali s rodilým mluvčím žáci z třetích a čtvrtých tříd (od 14:00 do 16:00). Ve druhém pololetí pracovala již jen jedna skupina jednalo se o žáky prvních a druhých tříd. Práce této skupiny probíhala i ve druhém pololetí ve stejném čase. Tři učitelky jazyků absolvovaly týdenní mezinárodní kurz didaktiky pro výuku jazyků v rámci projektu Comenius a Erasmus. 18

19 5.7 Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky) (bod 17 MHMP) Polytechnická výchova je převážně soustředěna v hodinách pracovní výchovy, výtvarné výchovy, matematiky, fyziky a informatiky. Dále pak v nabízených volitelných předmětech a zájmových kroužcích.na prvním stupni ZŠ převládají tyto činnosti v pracovním vyučování: práce s papírem, textilem, stavebnicemi, práce na zahradě, v dílně a ve cvičné kuchyňce, samostatný předmět informatika seznamuje děti se základy práce na počítači. V 6. ročníku žáci získají dovednosti v oblasti pěstitelství a měření fyzikálních veličin. Pracovní výchova v 7. ročníku obsahuje kromě pěstitelství i chovatelství a základy vaření. V 8. ročníku se žáci seznamují s provozem a údržbou domácnosti, dále se seznamují se základy elektrotechniky a s péčí o elektropřístroje v domácnosti. V hodinách informatiky v ročníku se žáci zaměřují na vyhledávání a zpracování informací a na práci s grafickými programy, seznamují se i s chodem a údržbou počítačové techniky. Žákům ročníku nabízíme mimo jiné i volitelný předmět domácí nauky, informatika, rýsování a technické kreslení, keramika, laboratorní práce. V nabídce zájmových kroužků naleznou děti keramiku, ruční práce, vaření, pěstitelské práce atd. Na závěr 9. ročníku žáci obhajují svoji závěrečnou práci, která je často zaměřena na vybraný studijní obor či volnočasové aktivity. Již samotná témata vybraných prací dokazují, že na naší škole podporujeme polytechnickou výchovu v širokém rozsahu. Vybraná témata s polytechnickým zaměřením závěrečných prací: pomůcky do fyziky, čtečky elektronických knih aneb knihovna 21. století, geocaching, elektronika do ruky. Řada absolventů naší školy odchází na střední školy zaměřené na polytechnickou výchovu a vzdělávání (elektrotechnická škola, průmyslová škola stavební, obory jako kuchař, číšník, truhlář, opravář atd.). 9. ročník navštívil výstavu středního školství Schola Pragensis. Žáci se účastnili exkurzí do vybraných provozů (kuchyně, geofyzikální ústav, DP Metro, Česká televize atp.). Na Zahradní slavnosti byly opět zařazeny dílny kovář, korálkování, batikování triček, výroba nafukovacích zvířat, řezbář, květinářka, umělecká sklář a další činnosti. Svoji práci zde prezentovala Česká policie, Záchranná služba, automechanici a další. 5.8 Environmentální výchova (bod 21 MHMP) Environmentální výchova jako průřezové téma v ŠVP Otevřená škola Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí (trvale udržitelný rozvoj). Umožňuje sledovat a uvědomovat si vyvíjející se vztahy mezi člověkem a prostředím při poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických, občanských, časových i prostorových. Vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Environmentální výchova je součástí vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, školních projektů a zájmových útvarů. Jednotlivé tematické okruhy environmentální výchovy (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí) jsou převážně součástí následujících předmětů: prvouka, přírodopis, vlastivěda, pracovní výchova, zeměpis, fyzika, chemie, výchova k občanství a ke zdraví, ale také ve volitelných předmětech (laboratorní práce, domácí nauky) a zájmových kroužcích (pěstitelství, Šikula, vaření, Věda nás baví atd). Celoškolní projekty (např. Den Země, Zahradní slavnost) plní žáci všech ročníků a jdou napříč spektrem předmětů projektové vyučování. Dílčí projekty (např. globální problémy Země 9. r.) jsou realizovány v jednotlivých předmětech, ročnících. Témata, která se vztahují k environmentální výchově, se objevují také v závěrečných pracích žáků 9. ročníku. Teoretické znalosti, které žáci získají, mohou prakticky využít při konkrétních činnostech v ekologizaci provozu školy i v běžném životě. 19

20 5.8.2 Projekty, akce a činnosti, do nichž se environmentální výchova promítá: - celoškolní projekty: - Den Země - Zahradní slavnost - ročníkové projekty: - Ekosystémy, ryby (program v Kunratickém lese, okolí Hamerského rybníka) - Fyzika v pohybu - bruslení, curling - návštěvy, exkurze, besedy, výukové programy: - Toulcův dvůr - Lesy Praha programy ve Stromovce - téma voda - ZOO Praha výukové programy (sběr nepotřebných mobilů) - besedy Venezuela, Antarktida, Ekvádor a Galapágy - Planetárium - Průhonický park programy pro děti - ozdravné pobyty, školy v přírodě, LVK, třídní výlety, adaptační pobyty - vycházky (pozorování přírody kolem nás Krčský les, Hamerský rybník, Spořilov v průběhu roku, Trojmezí, ) - Jeden svět na školách 4. ročník a 9. ročník - výzdoba vnitřních prostor školy (důraz na zeleň), péče o prostředí - údržba a výsadba zeleně v areálu školy, květiny v oknech, práce na pozemku a ve skleníku, kompostování bioodpadu - třídění odpadu (papír, plasty, plastová víčka, kartony, nebezpečný odpad baterie, bioodpad, elektroodpad) - šetření energiemi - zdravý životní styl - správná výživa, prevence - Zoubky a jak na ně; preventivní zubní prohlídky; výběr jídel ve ŠJ, protidrogová prevence, první pomoc; sportovní soutěže; sbírka na boj s rakovinou O všech akcích, jejich průběhu, náplni si mohou všichni žáci přečíst ve školním časopisu KIWI magazín, o některých akcích je zmíněno na internetových stránkách školy. 5.9 Multikulturní výchova (bod 22 MHMP) Multikulturní výchova jako průřezové téma v ŠVP Otevřená škola Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami, na jejich pozadí si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a zároveň umožňuje poznávat kulturu celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci (v jednotlivých předmětech využíváno hlavně ve třídách, které navštěvují cizinci např. tradice, zvyky, literatura, historie, přírodní zajímavosti apod.). Multikulturní výchova se dotýká i vztahů ve škole - vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Tím přispívá k vzájemnému 20

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více