I. ÚVOD 1 II. VLASTNÍ HODNOCENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/ c) strukturovaný 4. e) strukturovaný 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ÚVOD 1 II. VLASTNÍ HODNOCENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 2. c) strukturovaný 4. e) strukturovaný 6"

Transkript

1 OBSAH I. ÚVOD 1 II. VLASTNÍ HODNOCENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/ a) podmínky ke vzdělávání 2 b) průběh vzdělávání 2 c) strukturovaný 4 d) výsledky vzdělávání žáků 5 e) strukturovaný 6 f) úroveň výsledků práce školy 9 III. PŘÍLOHY Návrh struktury vlastního hodnocení školy pro šk. r. 2006/ Návrh struktury vlastního hodnocení školy pro šk. r. 2007/

2 Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 VLASTNÍ HODNOCENÍ Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 I. ÚVOD V souladu s 8, odst. (1) a (2), část čtvrtá vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, bylo zpracováno vlastní hodnocení Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 za školní rok 2006/2007. Zpracování předcházela podrobná analýza činností, vztahů a vazeb uvnitř Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218. Podkladem byly informace získané sběrem dat z dotazníků a testů pro učitele, učitele odborného výcviku a vychovatele, z dotazníků určených žákům, vlastním pozorováním, rozhovory, kontaktem s rodiči. Dalším zdrojem byly poznatky z pedagogických rad, porad pedagogických pracovníků, z dokumentace o žácích a vyhodnocení plánu práce pro školní rok 2006/2007. Údaje shromážděné uvedeným způsobem byly systematizovány, uspořádány do tabulek a zpracovány. Předkládaná autoevaluační zpráva shrnuje výsledky zjišťování, nikoliv způsob vlastního zpracování. Vlastní hodnocení proběhlo podle návrhu ze dne 29. září 2006, který je přílohou č. 1. Návrh vlastního hodnocení pro rok 2007/2008 ze dne 26. září 2007 je přílohou č. 2. 1

3 II. VLASTNÍ HODNOCENÍ V souladu s 8 a 9, odst. 2, část čtvrtá vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládá ředitelka školy vlastní hodnocení Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 za školní rok 2006/2007: a/ podmínky ke vzdělávání 1. materiální podmínky: + přístavba zázemí školní kuchyně, nové prostory odpovídají požadavkům platných hygienických předpisů škola je dobře vybavena učebními pomůckami, přibyly dataprojektory, notebooky a DVD se vzdělávacími programy lepší využívání materiálu ke vzdělávání - riziko stereotypu při využívání pomůcek /co se jednou osvědčilo, není třeba měnit/ rezerva ve využívání pomůcek i prostor / malá kuchyňka, kavárna/ 2. pedagogičtí pracovníci: + lepší kvalifikovanost sboru než v předchozích obdobích - velká fluktuace přetrvává nízké právní vědomí v oblasti školského zákona a vnitřních směrnic tab. 1 b/ průběh vzdělávání: 1. absence žáků: + pokračující větší důraz na omlouvání absence v řadě případů se osvědčilo /snížení absence u jednotlivců i ve třídě/ - nepodařilo se ovlivnit notorické absentéry /důsledek: zanechání vzdělávání, opakování ročníku/ 2. závěrečné zkoušky: + vyšší úspěšnost než v předchozích letech bez snížení nároků lepší výsledky i z hlediska komplexnosti zkoušky /OBN, CIJ, EKO - písemnosti/ tab. 2 zlepšení praktické ZZ v části Dovednost u kuchařů - stagnující úroveň praktické ZZ v části Dovednosti u číšníků přípravu na ZZ v cizím jazyku žáci značně podceňují 3. maturitní zkoušky: + 100% úspěšnost v řádném termínu bez snížení nároků - slabé výsledky v Maturitě nanečisto CJL, NEJ neefektivní studijní návyky 2

4 Test k ověření znalostí učitelů Tab. 1 č. otázka správně % 1 název školy 24 2 názvy oborů 18 3 délka vyučovací hodiny teorie délka vyučovací hodiny praxe 82 5 zákaz nošení ozdob souvisí 6 6 žák nesmí mít oděv, který je při dietě žáka 76 8 nemají-li rodiče peníze na obědy, lze 41 9 žákovi lze umožnit během vzdělávání 6 10 chce-li žák opakovat, musí při tom se bere v úvahu také 0 12 při 5denní neomluvené absenci opravná zkouška je možná při... nedostatečných počet opravných zkoušek v 1 dni jednodenní absence předem známá se omlouvá nepředvídaná absence se omlouvá předložení nepravdivé omluvenky se považuje za 6 18 kázeňská opatření se dělí na a) b) výchovná opatření se dělí na 0 20 uveďte 3 závažná zaviněná porušení ŠŘ ŠŘ vychází z

5 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Tab. 2 žáci kuchaři číšníci 2005/6 2006/7 2005/6 2006/7 celkem konali vykonali úspěšnost ZZ % úspěšnost z celku % c/ strukturovaný c1/ podpora školy žákům: 1. práce s nadanými žáky a se žáky nadanými pro obor: + rozšíření počtu žáků připravovaných k soutěžím 2. práce se slabšími žáky: + institut mimořádné zkoušky c2/ spolupráce s rodiči: nabídka doučování dobré výsledky v soutěžích - nesystematický přístup k vyhledávání nadaných žáků a k práci s nimi částečné zlepšení spolupráce s DM v otázce přípravy žáků na vyučování zadávání strukturovaných úloh žákům /stanovení minima na dostatečnou/ - nevyužívání nabídky doučování a jiné pomoci laxní přístup žáků ke vzdělávání všeobecně 1. hledat cestu k jednání s rodiči: + rozšíření telefonických kontaktů ze strany rodičů /teoretické vzdělávání/ častější telefonický kontakt ze strany učitelů - efekt odezvy neodpovídá vynaložené snaze 2. jiné uspořádání třídních schůzek: + vypracován záměr pro atraktivnější průběh schůzky - nerealizováno 4

6 c3/ vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání + hledání cest k žákům, pro které škola představuje zázemí dobrý vztah s obcí /úpravy jízdních řádů podle potřeb školy, kulturní akce apod./ pomoc starosty při náboru žáků vytváření intenzivnějších vztahů se ZŠ /kurzy Zdravá výživa a Základy stolničení/ - negativní důsledky přístupu učitele NEJ k pedagogům i žákům není nástroj k ovlivnění postoje rodičů ke škole /někdy horší než žáci/ d/ výsledky vzdělávání žáků a studentů: 1. sumativní výsledky za žáky, třídy a ročníky + mírně lepší klasifikace chování než loni tab. 3, 4 - horší absolutní i relativní výsledky než v minulém roce ANALÝZA CHOVÁNÍ Zápisy v třídní knize Tab. 3 počet 2005/6 2006/7 zapsaných žáků důvody /z toho/ vyrušuje nevhodné chování k učiteli 14 7 nemá pomůcky nepracuje při hodině 10 1 použití mobilu 5 2 vulgární vyjadřování 4 6 hrubé chování 4 1 jí při hodině 4 1 porušuje školní řád 4 0 odešel bez omluvy z hodiny 0 5 týž žák zapsán /z toho/ 14x 2 0 6x 3 2 5x 3 0 4x 6 1 3x 9 4 z toho podle učitelů č. 1 PP od č. 2 PP od č č ukončil PP č. 5 PP od ukončil PP č. 6 PP od ukončil PP č. 7 PP od ukončil PP č. 8 PP od ukončil PP č. 9 PP od č.10 PP od

7 Hodnocení chování Tab /6 2006/7 index počet % počet % 0607/ stupeň , ,21 1, stupeň 10 4, ,04 1, stupeň 8 3,92 5 2,75 0,7005 v tom 1. stupeň , ,21 1, ročník 59 28, ,02 0, ročník 60 29, ,22 1, ročník 67 32, ,97 1, stupeň 10 4, ,04 1, ročník 5 2,45 5 2,75 1, ročník 4 1,96 2 1,10 0, ročník 1 0,49 4 2,20 4, stupeň 8 3,92 5 2,75 0, ročník 1 0,49 0 0,00 0, ročník 4 1,96 4 2,20 1, ročník 3 1,47 1 0,55 0, motivace žáků + posílení jednotnosti v působení na žáky /neslevování v požadavcích/ e/ strukturovaný - neuskutečnila se soutěž o nejlepší třídu demotivující funkce zákona zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): pololetní klasifikace nemá váhu, možnost být neklasifikován až do konce 2. pololetí nenutí žáky k seriozním výkonům e1/ řízení školy: jednotnost ve vedení školy: + pozitivní vliv změny v personálním obsazení ZŘTV vyšší míra akceptace vzájemných požadavků a nároků - nevyrovnanost v přístupu k zaměstnancům opakovaná delší pracovní neschopnost vedoucí vychovatelky DM e2/ kvalita personální práce: + stabilní jádro pedagogického sboru /odborní učitelé, UOV/ sblížení stanovisek při řešení problémů převažující otevřenost v jednání projevuje se zvyšování kvalifikace ped. pracovníků - nedaří se vytvořit kvalitní stabilní pedagogický sbor v některých případech nepředvídatelné reakce na běžné situace 6

8 A. VYJÁDŘENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K VLASTNÍ PRÁCI KLADY 1 dobrá komunikace s kolegy 2 dobrá spolupráce s AKC 3 dobrá spolupráce s obcemi 4 dobrá spolupráce s rodiči 5 dobrá spolupráce se ZŠ 6 dobrá spolupráce se žáky 7 dokončení vlastního vzdělávání na UHK 8 doplnění pomůcek 9 dovybavení kuchyně 10 jednoduchost a věcnost výkladu 11 méně přestupků vůči ŠŘ 12 moderní vyučovací metody 13 narušení vlastního stereotypu v práci se žáky 14 navázání spolupráce s některými rodiči 15 organizace soutěží 16 pomoc žáků při charitativních akcích 17 příprava úspěšných soutěžních výrobků 18 příprava žáků k soutěžím 19 účast na odborných seminářích 20 účast v soutěžích 21 umístění v soutěžích 22 uskutečnil se LVVZ 23 úspěšnost při MZ, ZZ 24 uznání ze strany žáků 25 výchovný efekt u většiny individuálních pohovorů 26 vyšší účast na třídních schůzkách rodičů 27 zahájení vlastního vzdělávání 28 zdokonalení vlastního vyjadřování 29 získání autority 30 získání důvěry žáků 31 zlepšení docházky do školy 32 zlepšení chování žáků 33 zlepšení kázně při hodinách 34 zlepšení komunikace se žáky 35 zlepšení přípravy žáků k MZ a ZZ 36 zlepšení samostatnosti žáků 37 zlepšení ve vedení dokumentace 38 zlepšení vztahu TU - žák 39 poděkování od rodičů 40 práce je mým koníčkem 7

9 ZÁPORY 1 malá důslednost vůči žákům 2 nedosaženo lepší úrovně sešitů žáků 3 nedosaženo pravidelného doplňování zameškaného učiva 4 nedosaženo smysluplnějšího kontaktu s DM 5 nedosaženo systematického přístupu k propagaci školy 6 nedosaženo systematického přístupu k přípravě na soutěže 7 nedostatečná pestrost vlastních metod výuky 8 nepodařilo se motivovat některé žáky 9 nepodařilo se snížit absenci 10 nepodařilo se dovést některé žáky k ZZ 11 nepodařilo se získat větší zájem o vyučování 12 nepodařilo se získat větší zájem o obor 13 nepodařilo se rozšířit spolupráci s rodiči 14 slabší žáci se "vezou" 15 nenalezena metoda, aby pracovali všichni žáci 16 nepřesná formulace otázek 17 málo exkurzí v oboru 18 nekázeň při 5. a 7. vyučovací hodině 19 nepočetný tým soutěžících 20 neplnění požadavku na oblečení NÁVRHY ŘEŠENÍ 1 lépe rozvrhnout učivo v návaznosti na mezipředmětové vztahy 2 motivovat žáky k lepším známkám prostřednictvím účasti při vyučování 3 rozšíření výuky CJL na 4 hodiny týdně 4 rozšíření výuky DEJ na 2 hodiny týdně 5 vést žáky k vyšším ambicím /známky-odbornost-uplatnění/ 6 více praktických ukázek v teorii 7 více využívat didaktickou techniku 8 zdůrazňovat dodržení hygienických návyků v souvislosti s povoláním B. VYJÁDŘENÍ ZŘTV ZA ŠKOLU A ÚSEK TEORETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KLADY 1 dobrý vztah s ostatními zaměstnanci 2 méně chyb v pedagogické dokumentaci 3 využívání didaktické techniky některými učiteli 4 zlepšení komunikace mezi ZŘTV a učiteli ZÁPORY 1 málo hospitačních hodin 2 nepodařilo se dopracovat podmínky soutěže o nejlepší třídu 3 nepodařilo se dotáhnout projekt "Základy stolování" do podoby k odeslání 4 nepodařilo se dodržet plán hospitací 8

10 5 nepodařilo se vzbudit zájem některých učitelů o DVPP 6 nepodařilo se vyvinout důslednější kontrolu 7 nedařilo se pochopit některé učitele /pracovní poměr ukončen/ C. VYJÁDŘENÍ ZŘPV ZA ÚSEK PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KLADY 1 nedochází k fluktuaci zaměstnanců 2 pedagogická dokumentace je dobře vedena 3 spolupráce s UOV při řešení problémů s žáky 4 doplňování pedagogické kvalifikace UOV 5 účast žáků na akcích 6 účast žáků v soutěžích 7 poměrně častá kontrola úseku ZÁPORY 1 nepodařilo se inovovat kurzy pro ZŠ v zamýšleném rozsahu 2 přetrvává stereotyp při přípravě číšníků 3 UOV se neúčastní sestavování jídelního lístku 4 účast některých UOV jen na odborných seminářích e3/ kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 1. využívání poznatků při vzdělávání žáků + výrazný posun u učitelů společenských věd příprava vlastních pomůcek s využitím dovedností z kurzů SIPVZ - stereotypy v práci přetrvávají nesystematická práce s novinkami ve vyučovacích hodinách /bezprostředně po kurzu nejvíce, pak rychlý útlum/ 2. při své práci + vysoké % pedagogických pracovníků má kurzy SIPVZ lepší využití znalostí z kurzů SIPVZ - malá samostatnost při rozhodování nepřipravenost na odbornou diskusi f/ úroveň výsledků práce školy f1/ vzhledem k podmínkám vzdělávání 1. vstupní úroveň žáků jednotlivých ročníků + i přes pokles vstupního průměru se daří žáky vzdělávat zavedení ročníkových zkoušek z ODV za 1. a 2. ročník, ověřovací zkoušky ve 3. ročníku - riziko snížení výkonnosti u lepších žáků v důsledku průměrnosti třídy 9

11 2. úroveň žáků jednotlivých tříd v rámci ročníku + tentýž předmět ve třídách 3. ročníku vyučován jedním učitelem /stejné nároky na všechny žáky/ upravenost a vzhled žáků se postupně i v teoretickém vzdělávání přibližuje požadavkům kladeným na pracovníky společného stravování - vliv oboru na chování i přístup žáků /kuchaři x číšníci/ f2/ vzhledem k ekonomickým podmínkám + objekty v dobrém technickém stavu výše uvedená přístavba zázemí kuchyně financována z prostředků města /majetek města/ - vybavení zastarává, obměna pomalá, majetek odepsán v průměru ze 40 % /budovy 31 %, ostatní dlouhodobý majetek 93 %/. Klíčovým návrhem na opatření je zvýšení intenzity kontrol a důslednost na všech úsecích a stupních řízení. Operativní opatření byla přijímána v průběhu celého školního roku, řadu se jich podařilo včlenit do běžné denní činnosti a díky tomu eliminovat negativní jevy ve vzdělávání žáků i práci učitelů. Teplice nad Metují 20. října 2007 Ing. Iva Rymešová ředitelka školy 10

12 Příloha č. 1 Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 VLASTNÍ HODNOCENÍ Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 V souladu s 9, odst. 2, část čtvrtá vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, navrhuje ředitelka školy pro školní rok 2006/2007 tuto strukturu vlastního hodnocení Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218: a/ podmínky ke vzdělávání 1. materiální podmínky: využívat všechny pomůcky a prostory, které má škola k dispozici nástroje: operativní evidence, zápisy v TK, tematické plány 2. pedagogičtí pracovníci: zvýšení právního vědomí v oblasti školského zákona a vnitřních směrnic Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 nástroje: testy, rozhovory, posun v dodržování řádů žáky b/ průběh vzdělávání: 1. absence žáků: zaměřit se na snižování zejména neomluvené absence nástroje: zápisy v TK, výzvy k doložení absence 2. závěrečné zkoušky: rozšiřování náplně ZZ ke komplexnosti /OBN, CIJ, EKO - písemnosti/ nástroj: Koncepce ZZ, výsledky ZZ c/ strukturovaný c1/ podpora školy žákům: 1. práce s nadanými žáky a se žáky nadanými pro obor nástroj: soutěže - příprava na ně, umístění, rozvoj osobnosti 2. práce se slabšími žáky: nástroj: mimořádné zkoušky dle ŠŘ, individuální péče - operativní evidence c2/ spolupráce s rodiči: 1. hledat cestu k jednání s rodiči nástroj: operativní evidence kontaktů, zápisy ze složitějších jednání 2. jiné uspořádání třídních schůzek s rodiči nástroj: operativní evidence /presenční listiny ze schůzek/ c3/ vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání nástroj: operativní evidence: kontrola ŽK /podpisy rodičů/, dotazníky a ankety pro žáky a rodiče, případně další osoby 11

13 d/ výsledky vzdělávání žáků a studentů: 1. sumativní výsledky za žáky, třídy a ročníky nástroj: výstupy z Bakalářů 2. motivace žáků nástroj: soutěž o nejlepší třídu - stanovit adekvátní kritéria e/ strukturovaný e1/ řízení školy: jednotnost ve vedení školy nástroj: tým, hledání konsensu, přínos pro pracovníky školy - dotazník, anketa, rozhovory e2/ kvalita personální práce: nástroj: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, ochota ke spolupráci s ostatními složkami školy - dotazník, anketa, přímé pozorování e3/ kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 1. využívání poznatků při vzdělávání žáků nástroj: aktualizace učiva, rozhovory, hospitace, dotazníky a ankety žáků pro žáky 2. při své práci nástroj: využití a zvládání výpočetní techniky, osobní rozvoj, samostatnost, schopnost odborné diskuse f/ úroveň výsledků práce školy f1/ vzhledem k podmínkám vzdělávání 1. vstupní úroveň žáků jednotlivých ročníků nástroj: přihlášky ke vzdělávání, hodnocení za období celého vzdělávání na SOU 2. úroveň žáků jednotlivých tříd v rámci ročníku nástroj: jednotné testy, dotazníky a anketa pro žáky, klasifikace f2/ vzhledem k ekonomickým podmínkám nástroj: stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku, kvalita oběžného majetku, zejména učebních pomůcek. Teplice nad Metují 29. září 2006 Ing. Iva Rymešová ředitelka školy 12

14 Příloha č. 2 Střední odborné učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 VLASTNÍ HODNOCENÍ Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 V souladu s 9, odst. 2, část čtvrtá vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, navrhuje ředitelka školy pro školní rok 2007/2008 tuto strukturu vlastního hodnocení Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218: a/ podmínky ke vzdělávání 1. materiální podmínky: využívat všechny pomůcky a prostory, které má škola k dispozici nástroje: operativní evidence, zápisy v TK, tematické plány 2. pedagogičtí pracovníci: zvýšení právního vědomí v oblasti školského zákona a vnitřních směrnic Středního odborného učiliště společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218 nástroje: testy, rozhovory, posun v dodržování řádů žáky b/ průběh vzdělávání: 1. absence žáků: zaměřit se na snižování zejména neomluvené absence nástroje: zápisy v TK, výzvy k doložení absence, pohyb žáků během ŠR 2. závěrečné zkoušky: rozšiřování náplně ZZ ke komplexnosti, sledovat trendy v ZZ, k ZZ pouze žáci, kteří mohou obstát /důsledný výběr při klasifikaci za 3. ročník/ nástroj: Koncepce ZZ, výsledky ZZ c/ strukturovaný c1/ podpora školy žákům: 1. práce s nadanými žáky a se žáky nadanými pro obor nástroj: soutěže - příprava na ně, umístění, rozvoj osobnosti 2. práce se slabšími žáky: nástroj: mimořádné zkoušky dle ŠŘ, individuální péče - operativní evidence c2/ spolupráce s rodiči: 1. hledat cestu k jednání s rodiči nástroj: operativní evidence kontaktů, zápisy ze složitějších jednání 2. jiné uspořádání třídních schůzek s rodiči nástroj: operativní evidence /presenční listiny ze schůzek/ c3/ vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání nástroj: operativní evidence: kontrola ŽK /podpisy rodičů/, dotazníky a ankety pro žáky a rodiče, případně další osoby 13

15 d/ výsledky vzdělávání žáků a studentů: 1. sumativní výsledky za žáky, třídy a ročníky nástroj: výstupy z Bakalářů 2. motivace žáků nástroj: soutěž o nejlepší třídu - stanovit adekvátní kritéria e/ strukturovaný e1/ řízení školy: jednotnost ve vedení školy nástroj: tým, hledání konsensu, přínos pro pracovníky školy - dotazník, anketa, rozhovory e2/ kvalita personální práce: nástroj: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, ochota ke spolupráci s ostatními složkami školy - dotazník, anketa, přímé pozorování e3/ kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 1. využívání poznatků při vzdělávání žáků nástroj: aktualizace učiva, rozhovory, hospitace, dotazníky a ankety pro žáky 2. při své práci nástroj: využití a zvládání výpočetní techniky, osobní rozvoj, samostatnost, schopnost odborné diskuse f/ úroveň výsledků práce školy f1/ vzhledem k podmínkám vzdělávání 1. vstupní úroveň žáků jednotlivých ročníků nástroj: přihlášky ke vzdělávání, hodnocení za období celého vzdělávání na SOU 2. úroveň žáků jednotlivých tříd v rámci ročníku nástroj: jednotné testy, dotazníky a anketa pro žáky, klasifikace f2/ vzhledem k ekonomickým podmínkám nástroj: stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku, kvalita oběžného majetku, zejména učebních pomůcek. Struktura vlastního hodnocení školy za období 2007/2008 může být v případě potřeby rozšířena o aktuální témata /např. v souvislosti s připravovaným oborem Hotelnictví a turismus nebo s reakcemi pedagogických pracovníků na VHŠ za rok 2006/2007/. Teplice nad Metují 26. září 2007 Ing. Iva Rymešová ředitelka školy 14

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Gastronomie pro život Číšník, barman Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují

Gastronomie pro život Číšník, barman Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU...4 3. PROFIL ABSOLVENTA...5 3.1. Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2. Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3. Podmínky přijímání

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 3.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2 Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3 Podmínky přijímání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava. 0. 03 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 184/09-01 Název školy: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Adresa: Štěpánská 22/614, 110 00 Praha

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam.

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam. Základní škola Praha Kolovraty, Mírová 57 Organizační řád školy Část: Vnitřní předpis č. Klasifikační řád školy Č.j. 180/12 Spisový znak Skartační znak Vypracoval Schválil Pedagogická rada projednala dne

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800.

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/756/2012 spis. sk.: 1.3. A10

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více