(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2006. ze dne 5. července 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2006. ze dne 5. července 2006"

Transkript

1 CS Úřední věstník Evropské unie L 204/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 1 ) po konzultaci s Výborem regionů, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 2 ), (3) Toto nařízení by se nemělo dotýkat jiných práv cestujících stanovených právními předpisy Společenství a zejména směrnicí Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy ( 3 ) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů ( 4 ). Pokud by v důsledku téže události vzniklo stejné právo na náhradu nebo změnu rezervace na základě některého z těchto právních předpisů i na základě tohoto nařízení, měla by být dotyčná osoba oprávněna uplatnit toto právo pouze jednou, a to podle svého uvážení. vzhledem k těmto důvodům: (1) Jednotný trh leteckých služeb by měl být ku prospěchu všem občanům. Proto by osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace způsobenou postižením, věkem nebo jiným faktorem měly mít možnost využívat letecké dopravy způsobem srovnatelným s ostatními občany. Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení. To se rovněž vztahuje na leteckou dopravu. (2) Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace by proto měly mít přístup k přepravě a ta by jim neměla být upírána z důvodu jejich zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, vyjma zákonem stanovených případů odůvodněných bezpečností. Před přijetím rezervace pro osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace by měli letečtí dopravci, jejich zástupci a provozovatelé souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy vyvinout veškeré rozumné úsilí o prověření, zda existuje důvod, který by z bezpečnostního hlediska bránil přijetí těchto osob na dotyčné lety. ( 1 ) Úř. věst. C 24, , s. 12. ( 2 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. června (4) Aby měly osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace možnost využívat letecké dopravy způsobem srovnatelným s ostatními občany, měla by jim být prostřednictvím nezbytného personálu a vybavení poskytována na letištích a na palubách letadel pomoc, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. V zájmu sociálního začlenění by jim tato pomoc měla být poskytována bez dodatečných poplatků. (5) Pomoc poskytovaná na letištích, která se nacházejí na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva, by měla mimo jiné umožnit osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dostat se z určeného místa příjezdu na letiště do letadla a z letadla na určené místo odjezdu z letiště, včetně nástupu a výstupu. Tato místa by měla být určena alespoň u hlavních vchodů do budov terminálů, u přepážek pro odbavení, na stanicích vlaku, vozidel pro lehké kolejové systémy, metra a autobusu, na stanovištích taxi a jiných výstupních místech a na letištních parkovištích. Pomoc by měla být organizována tak, aby se zabránilo přerušení a zpoždění a zároveň aby byl zajištěn vysoký a rovnocenný standard po celém Společenství a co nejlépe se využívalo zdrojů, ať se jedná o jakékoliv letiště, nebo leteckého dopravce. ( 3 ) Úř. věst. L 158, , s. 59. ( 4 ) Úř. věst. L 46, , s. 1.

2 L 204/2 CS Úřední věstník Evropské unie (6) Má-li být dosaženo těchto cílů, je třeba, aby za zajištění vysoce kvalitní pomoci na letištích byl odpovědný ústřední orgán. Vzhledem k tomu, že řídící orgány letišť hrají ústřední úlohu v zabezpečování služeb na svých letištích, tato celková odpovědnost by měla být svěřena jim. (7) Řídící orgány letišť mohou samy poskytovat pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k příznivé úloze, kterou v minulosti sehráli někteří provozovatelé a letečtí dopravci, mohou jinak řídící orgány uzavřít smlouvu o poskytování této pomoci s třetí stranou, aniž je dotčeno uplatňování příslušných pravidel práva Společenství, včetně pravidel pro veřejné zakázky. (8) Pomoc by měla být financována tak, aby se břemeno rozložilo spravedlivě na všechny cestující, kteří používají letiště, a aby osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebyly od letecké dopravy odrazovány. Poplatek vybíraný od každého leteckého dopravce, který letiště používá, poměrně podle počtu cestujících, které přepraví na letiště nebo z něj, se zdá být nejúčinnější cestou financování. (9) Poplatky vybírané od leteckého dopravce by měly být stanovovány a uplatňovány zcela transparentně, zejména v zájmu zajištění toho, aby byly přiměřené pomoci poskytované osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a aby tyto poplatky nesloužily k financování jiných aktivit řídícího orgánu než těch, které souvisí s poskytováním této pomoci. Není-li to v rozporu s tímto nařízením, měla by se tedy použít směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství ( 1 ), a zejména ustanovení o oddělení účtů. a orientace. Podobně by letečtí dopravci, je-li to možné, měli zohlednit tyto potřeby při rozhodování o úpravě nových a modernizovaných letadel. (12) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( 2 ) by se měla přísně dodržovat, aby bylo zaručeno soukromí osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a aby bylo zajištěno, že požadované informace slouží pouze ke splnění povinnosti pomoci podle tohoto nařízení a že nebudou použity proti cestujícím, kteří danou službu vyhledají. (13) Veškeré důležité informace poskytované cestujícím v letecké dopravě by měly být poskytovány alternativními způsoby, které jsou přístupné osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, a měly by být přinejmenším ve stejných jazycích jako informace poskytované ostatním cestujícím. (14) V případě, že během manipulace na letišti nebo během přepravy na palubě letadla dojde ke ztrátě nebo poškození invalidních vozíků nebo jiného vybavení pro mobilitu a pomocného vybavení, měla by cestujícímu, jemuž vybavení patří, příslušet náhrada škody v souladu s předpisy mezinárodního práva, práva Společenství a vnitrostátního práva. (15) Členské státy by měly zajistit a kontrolovat soulad s tímto nařízením a určit vhodný subjekt k provádění těchto kontrolních úkolů. Tato kontrola se nedotýká práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace obrátit se na soud v souladu s vnitrostátními právními předpisy. (10) Při organizaci poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a při odborné přípravě svých pracovníků by letiště a letečtí dopravci měli zohlednit Dokument 30 Evropské konference civilního letectví (dále jen ECAC ), část I oddíl 5 a jeho související přílohy, a zejména Kodex správného chování při pozemním odbavování osob s omezenou schopností pohybu a orientace uvedený v příloze J uvedeného dokumentu, ve znění platném v době přijetí tohoto nařízení. (11) Při rozhodování o podobě nových letišť a terminálů a v rámci zásadních modernizací by řídící orgány letišť, je-li to možné, měly zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu ( 1 ) Úř. věst. L 272, , s. 36. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). (16) Je důležité, aby osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace, která má za to, že toto nařízení bylo porušeno, mohla na tuto skutečnost upozornit řídící orgán letiště nebo případně dotyčného leteckého dopravce. Pokud osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace nedosáhne tímto způsobem nápravy, měla by mít možnost podat stížnost subjektu nebo subjektům určeným k tomuto účelu dotyčným členským státem. (17) Stížnosti týkající se pomoci poskytované na letišti by měly být podávány subjektu nebo subjektům, které k prosazování tohoto nařízení určil členský stát, na jehož území se letiště nachází. Stížnosti týkající se pomoci poskytované leteckým dopravcem by měly být podávány subjektu nebo subjektům, které k prosazování tohoto nařízení určil členský stát, který dotyčnému leteckému dopravci vydal provozní licenci. ( 2 ) Úř. věst. L 281, , s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

3 CS Úřední věstník Evropské unie L 204/3 (18) Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zabezpečit, aby byly tyto sankce používány. Sankce, které by mohly zahrnovat uložení povinnosti nahradit škodu dotyčné osobě, by měly být účinné, přiměřené a odrazující. (19) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajištění vysokých a rovnocenných úrovní ochrany a pomoci ve všech členských státech a zabezpečení toho, aby hospodářské subjekty podnikaly podle harmonizovaných podmínek na jednotném trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich z důvodu rozsahu a účinků této akce může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů. (20) Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. 5. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto nařízení s ustanoveními směrnice 96/67/ES se použije toto nařízení. 6. Toto nařízení se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporech o suverenitu nad územím, kde se letiště nachází. 7. Použitelnost tohoto nařízení pro letiště Gibraltar se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ze dne 2. prosince Vlády Španělského království a Spojeného království budou Radu o tomto datu informovat. Článek 2 Definice Pro účely tohoto nařízení se rozumí: (21) Dne 2. prosince 1987 byla v Londýně společným prohlášením ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska dohodnuta opatření pro užší spolupráci při využívání letiště Gibraltar. Tato opatření však dosud nevstoupila v platnost, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Účel a oblast působnosti 1. Toto nařízení stanoví pravidla pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci. 2. Toto nařízení se použije na osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, které používají nebo mají v úmyslu použít služeb obchodní letecké dopravy pro cestující, při odletu z letiště, tranzitu přes letiště nebo příletu na letiště, pokud se toto letiště nachází na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva. 3. Články 3, 4 a 10 se rovněž použijí na cestující, kteří cestují z letiště nacházejícího se ve třetí zemi na letiště nacházející se na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva, pokud je provozující letecký dopravce leteckým dopravcem Společenství. 4. Tímto nařízením nejsou dotčena práva cestujících stanovená směrnicí 90/314/EHS a nařízením (ES) č. 261/2004. a) osobou se zdravotním postižením nebo osobou s omezenou schopností pohybu a orientace osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jakéhokoliv tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního postižení nebo nezpůsobilosti nebo jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jim přizpůsobeny služby, které jsou poskytované všem cestujícím; b) leteckým dopravcem podnik letecké dopravy s platnou provozní licencí; c) provozujícím leteckým dopravcem letecký dopravce, který provádí nebo zamýšlí provést let podle smlouvy s cestujícím nebo jménem jiné právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu s tímto cestujícím; d) leteckým dopravcem Společenství letecký dopravce s platnou provozní licencí vydanou členským státem v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům ( 1 ); e) provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, s výjimkou leteckého dopravce, organizátor nebo prodejce ve smyslu čl. 2 odst. 2 a 3 směrnice 90/314/EHS; f) řídícím orgánem letiště nebo řídícím orgánem orgán, který má podle vnitrostátních právních předpisů zejména za úkol správu a řízení letištní infrastruktury a koordinaci a kontrolu činností různých dopravců přítomných na letišti nebo daného letištního systému; ( 1 ) Úř. věst. L 240, , s. 1.

4 L 204/4 CS Úřední věstník Evropské unie g) uživatelem letiště fyzická nebo právnická osoba odpovědná za leteckou přepravu cestujících z daného letiště nebo do daného letiště; h) výborem uživatelů letiště výbor složený ze zástupců uživatelů letiště nebo organizací, které je zastupují; i) rezervací skutečnost, že cestující má letenku nebo jiný důkaz, který udává, že rezervace byla leteckým dopravcem nebo provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy přijata a evidována; j) letištěm plocha speciálně upravená pro přistávání, vzlety a pozemní pohyby letadel, včetně pomocných zařízení potřebných pro tyto operace, které vyžaduje letecká doprava a služby, a včetně zařízení potřebných pro zajištění služeb obchodní letecké dopravy; k) letištním parkovištěm parkoviště v areálu letiště nebo pod přímou kontrolou řídícího orgánu letiště, jež přímo slouží cestujícím využívajícím toto letiště; l) obchodní leteckou dopravou pro cestující služba letecké přepravy cestujících zajišťovaná leteckým dopravcem na pravidelných nebo nepravidelných letech a nabízená veřejnosti za úhradu, ať už samostatně, nebo jako část souboru služeb. Článek 3 Zákaz odmítnout přepravu Letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy nesmí z důvodu zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace odmítnout: a) rezervaci pro let z letiště nebo na letiště, na které se vztahuje toto nařízení; b) přijmout na palubu osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace na tomto letišti, jestliže dotyčná osoba má platnou letenku a rezervaci. Článek 4 Výjimky, zvláštní podmínky a informace 1. Bez ohledu na článek 3 smí letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy odmítnout na základě zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace rezervaci nebo přijmout na palubu osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace: a) aby dodržel platné bezpečnostní požadavky, které stanoví mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní právní předpisy, nebo aby dodržel bezpečnostní požadavky stanovené orgánem, jenž vydal dotyčnému leteckému dopravci osvědčení provozovatele letecké dopravy; b) pokud velikost letadla nebo jeho dveří nástup na palubu nebo přepravu této osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace reálně neumožňuje. V případě odmítnutí rezervace z důvodů uvedených pod písmeny a) nebo b) prvního pododstavce vynaloží letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy přiměřené úsilí, aby navrhl dotyčné osobě přijatelnou alternativu. Osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které byl odepřen nástup na palubu na základě jejího zdravotního postižení nebo omezené schopnosti pohybu a orientace, a osobě, která tuto osobu doprovází podle odstavce 2 tohoto článku, musí být nabídnuto právo na proplacení výdajů nebo přesměrování podle článku 8 nařízení (ES) č. 261/2004. Právo na volbu mezi zpátečním letem nebo přesměrováním je podmíněno splněním všech bezpečnostních požadavků. 2. Za stejných podmínek, které jsou uvedeny v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), smí letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy požadovat, aby osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace byla doprovázena další osobou, která je schopna jí poskytnout potřebnou pomoc. 3. Letecký dopravce nebo jeho zástupce zpřístupní veřejnosti v dostupných formách a přinejmenším v těch jazycích, v nichž jsou informace dostupné ostatním cestujícím, bezpečnostní pravidla, která se vztahují na přepravu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, jakož i jakákoli omezení jejich přepravy nebo přepravy jejich vybavení pro mobilitu z důvodu velikosti letadla. Provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy zpřístupní ta bezpečnostní pravidla a omezení, která se vztahují na lety v rámci souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, které organizuje, prodává nebo nabízí k prodeji. 4. Pokud letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy využije výjimky uvedené v odstavci 1 nebo 2, okamžitě informuje dotyčnou osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech, které ho k tomu vedly. Na požádání informuje letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy dotyčnou osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o těchto důvodech písemně, a to do pěti pracovních dnů od data žádosti. Článek 5 Určení míst příjezdu a odjezdu 1. Ve spolupráci s uživateli letiště, a to prostřednictvím výboru uživatelů letiště, je-li ustaven, a ve spolupráci s příslušnými organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace určí řídící orgán letiště s ohledem na místní podmínky místa příjezdu a odjezdu v areálu letiště nebo na místě, nad nímž má řídící orgán přímou kontrolu, a to jak uvnitř budov terminálů, tak

5 CS Úřední věstník Evropské unie L 204/5 i mimo ně, na kterých mohou osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace snadno oznámit svůj příjezd na letiště a vyžádat si pomoc. zveřejněným časem odletu. Toto oznámení se týká i zpátečního letu, jestliže let tam i zpět byl sjednán u téhož leteckého dopravce. 2. Místa příjezdu a odjezdu uvedená v odstavci 1 musí být jasně označena a musí na nich být v dostupných formách k dispozici základní informace o letišti. Článek 6 2. Žádost o využití pomoci asistenčního psa musí být akceptována za předpokladu, že leteckému dopravci, jeho zástupci nebo provozovateli souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy je tato skutečnost oznámena v souladu s vnitrostátními pravidly pro přepravu asistenčních psů na palubě letadel, jestliže taková pravidla existují. Předávání informací 1. Letečtí dopravci, jejich zástupci a provozovatelé souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy přijmou na všech svých prodejních místech na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva, včetně prodeje po telefonu a přes internet, veškerá opatření, která jsou nezbytná k přijetí oznámení o potřebě pomoci od osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 3. Pokud nebylo učiněno oznámení podle odstavce 1, vyvine řídící orgán letiště veškeré rozumné úsilí o zajištění pomoci uvedené v příloze I tak, aby se dotyčná osoba byla schopna zúčastnit letu, na který má rezervaci. 4. Ustanovení odstavce 1 se použije: a) pokud se tato osoba dostaví k odbavení: 2. Pokud letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy obdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před zveřejněným časem odletu, předá dotyčnou informaci alespoň 36 hodin před zveřejněným časem odletu: i) v čase, který je předem a písemně (rovněž elektronickými prostředky) stanoven leteckým dopravcem, jeho zástupcem nebo provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, nebo a) řídícímu orgánu letiště odletu, příletu a tranzitu a ii) není-li čas stanoven, nejpozději do hodiny před zveřejněným časem odletu, nebo b) provozujícímu leteckému dopravci, pokud rezervace nebyla uskutečněna prostřednictvím tohoto dopravce, a pokud provozující letecký dopravce není v okamžiku oznámení znám, předá se mu informace, jakmile to bude možné. 3. Ve všech ostatních případech, než jsou případy uvedené v odstavci 2, předá letecký dopravce, jeho zástupce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy dotyčnou informaci co nejdříve. 4. Co nejdříve po odletu informuje provozující letecký dopravce řídící orgán letiště v místě určení, pokud se nachází na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva, o počtu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace na palubě letadla, které potřebují pomoc uvedenou v příloze I, a o povaze této pomoci. Článek 7 Právo na pomoc na letištích 1. Když se osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace dostaví na letiště za účelem odletu, je řídící orgán letiště odpovědný za zajištění pomoci uvedené v příloze I tak, aby se tato osoba byla schopna zúčastnit letu, na který má rezervaci, pokud byla dotyčnému leteckému dopravci, jeho zástupci nebo provozovateli souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy oznámena zvláštní potřeba pomoci pro tuto osobu alespoň 48 hodin před b) pokud se tato osoba dostaví na místo v areálu letiště určené v souladu s článkem 5: i) v čase, který je předem a písemně (rovněž elektronickými prostředky) stanoven leteckým dopravcem, jeho zástupcem nebo provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, nebo ii) není-li čas stanoven, nejpozději do dvou hodin před zveřejněným časem odletu. 5. Pokud osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace užívá tranzitních služeb letiště, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo je převedena leteckým dopravcem nebo provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy z letu, na který má rezervaci, na jiný let, je řídící orgán letiště odpovědný za zajištění pomoci uvedené v příloze I tak, aby se tato osoba byla schopna zúčastnit letu, na který má rezervaci. 6. Při příletu osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na letiště, na které se vztahuje toto nařízení, je řídící orgán letiště odpovědný za zajištění pomoci uvedené v příloze I tak, aby se tato osoba byla schopna dopravit do místa odjezdu z letiště uvedeného v článku Poskytovaná pomoc musí co možná nejvíce odpovídat zvláštním potřebám jednotlivých cestujících.

6 L 204/6 CS Úřední věstník Evropské unie Článek 8 Odpovědnost za pomoc na letištích 1. Řídící orgán letiště odpovídá za to, že pomoc uvedená v příloze I je poskytována osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bez dalších poplatků. 2. Tuto pomoc může poskytnout řídící orgán letiště sám. Jinak může řídící orgán při zachování své odpovědnosti a vždy s výhradou dodržení norem kvality uvedených v čl. 9 odst. 1 uzavřít smlouvu o poskytování pomoci s jednou nebo několika jinými stranami. Řídící orgán může uzavřít takovou smlouvu nebo smlouvy ze své vlastní iniciativy nebo na požádání, a to i ze strany leteckého dopravce, ve spolupráci s uživateli letiště, prostřednictvím výboru uživatelů letiště, je-li ustaven, přičemž se zohlední stávající služby na dotyčném letišti. V případě odmítnutí takové žádosti je řídící orgán písemně zdůvodní. 3. Řídící orgán letiště může pro účely financování této pomoci nediskriminačním způsobem vybírat zvláštní poplatek od uživatelů letiště. 4. Tento zvláštní poplatek musí být přiměřený, odvozený od nákladů, transparentní a stanovený řídícím orgánem letiště ve spolupráci s uživateli letiště, a to prostřednictvím výboru uživatelů letiště, je-li ustaven, nebo jiného vhodného subjektu. Poplatek se rozdělí mezi uživatele letiště v poměru k celkovému počtu všech cestujících, které každý přepraví na letiště a z něj. 5. V souladu se současnými obchodními zvyklostmi oddělí řídící orgán letiště ve svém účetnictví činnosti související s pomocí poskytovanou osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace od ostatních činností. 6. Řídící orgán letiště zpřístupní uživatelům letiště, a to prostřednictvím výboru uživatelů letiště, je-li ustaven, nebo jiného vhodného subjektu, jakož i subjektu nebo subjektům odpovědným za prosazování uvedeným v článku 14 ověřený roční přehled přijatých poplatků a vynaložených výdajů v souvislosti s pomocí poskytovanou osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Článek 9 Normy kvality pro pomoc 1. S výjimkou letišť, jejichž roční objem provozu je nižší než cestujících obchodní letecké dopravy, stanoví řídící orgán ve spolupráci s uživateli letiště, a to prostřednictvím výboru uživatelů letiště, je-li ustaven, a s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace normy kvality pro pomoc uvedenou v příloze I a určí potřebné prostředky pro jejich splnění. 2. Při stanovování těchto norem se plně zohlední mezinárodně uznávané politiky a kodexy chování týkající se usnadnění dopravy osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména Kodex správného chování při pozemním odbavování osob s omezenou schopností pohybu a orientace ECAC. 3. Řídící orgán letiště své normy kvality zveřejní. 4. Letecký dopravce a řídící orgán letiště se mohou dohodnout, že pro cestující, které letecký dopravce přepravuje na letiště a z něj, poskytne řídící orgán letiště pomoc na vyšší úrovni, než stanoví normy uvedené v odstavci 1, nebo poskytne ke službám uvedeným v příloze I doplňkové služby. 5. Pro účely financování některého z těchto opatření může řídící orgán vybírat od leteckého dopravce doplňkový poplatek k poplatku uvedenému v čl. 8 odst. 3, který musí být transparentní, odvozený od nákladů a stanovený po poradě s dotyčným leteckým dopravcem. Článek 10 Pomoc leteckých dopravců Letecký dopravce poskytne osobě se zdravotním postižením nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace při odletu, příletu nebo při tranzitu na letišti, na které se vztahuje toto nařízení, pomoc uvedenou v příloze II bez dalších poplatků, pokud tato osoba splňuje podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1, 2 a 4. Článek 11 Odborná příprava Letečtí dopravci a řídící orgány letiště: a) zajistí, aby všichni jejich zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatele, kteří poskytují přímou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, měli znalosti o tom, jak vyhovět potřebám osob s různým zdravotním postižením nebo se zhoršenou schopností pohybu a orientace; b) poskytnou školení o rovnoprávnosti zdravotně postižených a o problematice zdravotního postižení veškerému personálu, který pracuje na letišti a přichází do přímého styku s cestující veřejností; c) zajistí, aby všichni noví zaměstnanci prošli školením o problematice zdravotního postižení a aby byl personál podle potřeby doškolován. Článek 12 Náhrada škody za ztrátu nebo poškození invalidního vozíku, jiného vybavení pro mobilitu nebo pomocného vybavení V případě, že během manipulace na letišti nebo během přepravy na palubě letadla dojde ke ztrátě nebo poškození invalidních

7 CS Úřední věstník Evropské unie L 204/7 vozíků nebo jiného vybavení pro mobilitu nebo pomocného vybavení, náleží cestujícímu, jemuž vybavení patří, náhrada škody podle předpisů mezinárodního práva, práva Společenství a vnitrostátního práva. Článek 13 Zákaz vyloučení odpovědnosti Povinnosti vůči osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace vyplývající z tohoto nařízení nelze omezit ani vyloučit. Článek 14 Subjekt odpovědný za prosazování a jeho úkoly 1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty odpovědné za prosazování tohoto nařízení, pokud jde o odlety z letišť a přílety na letiště, která se nacházejí na jeho území. Tento subjekt nebo subjekty případně přijmou opatření potřebná k zabezpečení dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně souladu s normami kvality uvedenými v čl. 9 odst. 1. Členské státy informují Komisi o subjektu nebo subjektech, které určily. 2. Členské státy případně stanoví, že subjekt nebo subjekty odpovědné za prosazování a určené podle odstavce 1 rovněž zajišťují náležité provádění článku 8, včetně ustanovení o poplatcích s cílem zabránit nekalé hospodářské soutěži. K tomuto účelu mohou určit i jiný subjekt. Článek 15 Stížnosti 1. Osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace, která má za to, že toto nařízení bylo porušeno, může na tuto skutečnost upozornit řídící orgán letiště nebo případně dotyčného leteckého dopravce. 2. Pokud osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace nemůže dosáhnout tímto způsobem nápravy, může podat stížnosti v souvislosti s údajným porušením tohoto nařízení subjektu nebo subjektům určeným podle čl. 14 odst. 1 nebo jakémukoli jinému příslušnému orgánu určenému členským státem. 3. Subjekt v jednom členském státu, který obdrží stížnost ve věci spadající do působnosti určeného subjektu jiného členského státu, postoupí stížnost subjektu tohoto jiného členského státu. 4. Členské státy přijmou opatření k informování osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace o jejich právech podle tohoto nařízení a o možnosti podat stížnost tomuto určenému subjektu nebo subjektům. Článek 16 Sankce Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zabezpečení jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi a neprodleně ji informují o všech následných změnách. Článek 17 Zpráva Do 1. ledna 2010 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování a výsledcích tohoto nařízení. Ke zprávě se v případě potřeby připojí návrhy právních předpisů, kterými se ustanovení tohoto nařízení podrobně provádí nebo revidují. Článek 18 Vstup v platnost Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se s účinkem od 26. července 2008, s výjimkou článků 3 a 4, které se použijí s účinkem od 26. července Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Ve Štrasburku dne 5. července Za Evropský parlament předseda J. BORRELL FONTELLES Za Radu předsedkyně P. LEHTOMÄKI

8 L 204/8 CS Úřední věstník Evropské unie PŘÍLOHA I Druhy pomoci spadající do působnosti řídících orgánů letiště Druhy pomoci a úpravy nutné k tomu, aby se osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace umožnilo: sdělit svůj příjezd na letiště a žádost o pomoc na určených místech uvnitř budov terminálů a mimo ně podle článku 5, přesunout se z určeného místa k přepážce pro odbavení, projít odbavením, včetně zavazadel, přesunout se od přepážky pro odbavení do letadla, po absolvování pasové, celní a bezpečnostní kontroly, nastoupit na palubu letadla pomocí výtahu, invalidních vozíků nebo jiné nutné pomoci, podle toho, co je vhodnější, přesunout se od dveří letadla na své sedadlo, uložit a opět převzít zavazadlo na palubě letadla, přesunout se ze svého sedadla ke dveřím letadla, vystoupit z letadla pomocí výtahu, invalidních vozíků nebo jiné nutné pomoci, podle toho, co je vhodnější, přesunout se z letadla do haly pro výdej zavazadel a převzít zavazadlo, po absolvování pasové a celní kontroly, přesunout se z haly pro výdej zavazadel na určené místo, stihnout letecký přípoj v případě tranzitu, podle potřeby s pomocí v neveřejné i veřejně přístupné zóně letiště, uvnitř budov terminálů a mezi nimi, přemístit se v případě potřeby na toalety. Využívá-li osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace doprovodu jiné osoby, musí být této osobě na požádání umožněno poskytovat nezbytnou pomoc v prostoru letiště, při nastupování do letadla a při vystupování z něj. Pozemní odbavení veškerého nezbytného vybavení pro mobilitu, včetně zařízení, jako jsou elektrické invalidní vozíky, s výhradou oznámení 48 hodin předem a možných omezení, pokud jde o místo na palubě letadla, a s výhradou použití příslušných právních předpisů o nebezpečném zboží. Dočasná náhrada za zničené nebo ztracené vybavení pro mobilitu, přičemž se jako náhrada nemusí použít stejné vybavení. Případné pozemní odbavení asistenčních psů pro doprovod. Sdělení informací potřebných pro let přístupnými formami.

9 CS Úřední věstník Evropské unie L 204/9 PŘÍLOHA II Pomoc poskytovaná leteckými dopravci Přeprava asistenčních psů na palubě v závislosti na vnitrostátních předpisech. Kromě lékařského vybavení přeprava až dvou kusů vybavení pro mobilitu na jednu osobu se zdravotním postižením nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně elektrických invalidních vozíků, s výhradou oznámení 48 hodin předem a možných omezení, pokud jde o místo na palubě letadla, a s výhradou použití příslušných právních předpisů o nebezpečném zboží. Sdělení základních informací týkajících se letu přístupnými formami. Přiměřená snaha o úpravu sedadel na žádost podle potřeb osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace a s přihlédnutím k bezpečnostním požadavkům a dostupnosti. V případě potřeby pomoc při přemístění na toalety. Využívá-li osoba se zdravotním postižením nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace doprovodu jiné osoby, vyvine letecký dopravce přiměřené úsilí, aby tato osoba dostala místo vedle osoby se zdravotním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení") vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Ing.Michal Červinka Ph.D. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Legislativní rámec

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004. ze dne 11. února 2004,

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004. ze dne 11. února 2004, 10 07/sv. 8 32004R0261 17.2.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 46/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011 Systém ASPI - stav k 28.4.2015 do částky 41/2015 Sb. a 17/2015 Sb.m.s. - RA704 32011R0181 - o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě - poslední stav textu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011 Systém ASPI - stav k 28.4.2015 do částky 41/2015 Sb. a 17/2015 Sb.m.s. - RA704 32011R0181 - o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě - poslední stav textu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Úřední věstník L 55. Evropské unie. Právní předpisy. Legislativní akty. Svazek února České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 55. Evropské unie. Právní předpisy. Legislativní akty. Svazek února České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 55 České vydání Právní předpisy Svazek 54 28. února 2011 Obsah I Legislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16.

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

III. (Přípravné akty) RADA

III. (Přípravné akty) RADA 11.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 122 E/1 III (Přípravné akty) RADA POSTOJ RADY (EU) č. 4/2010 V PRVNÍM ČTENÍ k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah

Více

SN 1316/14 rs/mv/kno 1 DG D 2A LIMITE CS

SN 1316/14 rs/mv/kno 1 DG D 2A LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. ledna 2014 (05.02) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE POZNÁMKA Předmět: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č..../20.., kterým se

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních

Více

P7_TA-PROV(2010)0256 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***II

P7_TA-PROV(2010)0256 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***II P7_TA-PROV(2010)0256 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 Dokument ze zasedání 2014 C7-0077/2010 2008/0237(COD) 25/03/2010 Postoj Rady v prvním čtení Postoj Rady v prvním čtení k přijetí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2012 KOM(2011) 938 v konečném znění 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1103/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1103/2008. ze dne 22. října 2008 L 304/80 CS Úřední věstník Evropské unie 14.11.2008 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1103/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy

Více

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) L 283/36 Úřední věstník Evropské unie 28.10.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců vpřípadě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované

Více

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO SPRAVEDLNOST A SPOTŘEBITELE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO MOBILITU A DOPRAVU

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO SPRAVEDLNOST A SPOTŘEBITELE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO MOBILITU A DOPRAVU EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO SPRAVEDLNOST A SPOTŘEBITELE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO MOBILITU A DOPRAVU Brusel 27. února 2018 Rev1 OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 437/2003. ze dne 27. února 2003

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 437/2003. ze dne 27. února 2003 07/sv. 7 223 32003R0437 11.3.2003 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L66/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících,

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.,

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2010 KOM(2010) 544 v konečném znění 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 22.12.2015 L 334/5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2426 ze dne 18. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné

Více

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel, 14. června 2012 Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem Komise zveřejnila pokyny objasňují práva, která

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 8. srpna 2008 (OR. en) 2006/0146(COD) PE-CONS 3627/08 CODIF 54 TRANS 128 CODEC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /2010. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /2010. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne XXX Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /2010 ze dne [ ], kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy (Text s významem pro

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d Italia a

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 02017R1128 CS 30.06.2017 000.001 1 Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění

Více

P6_TA(2009)0281 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I

P6_TA(2009)0281 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I P6_TA(2009)0281 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících

Více

A8-0252/ POZMĚŇOVACÍ NÁVRH který předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

A8-0252/ POZMĚŇOVACÍ NÁVRH který předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 9..205 A8-0252/ 00-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 00-00 který předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Zpráva Claude Moraes A8-0252/205 Zrušení některých aktů v oblasti policejní spolupráce

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Nicola Danti Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (COM(2018)0289 C8-0183/ /0142(COD))

Nicola Danti Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (COM(2018)0289 C8-0183/ /0142(COD)) 5.2.2019 A8-0318/4 Pozměňovací návrh 4 Anneleen Van Bossuyt za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Zpráva A8-0318/2018 Nicola Danti Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem

Více

ze dne 11. června 2003,

ze dne 11. června 2003, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

1993R0315 CS

1993R0315 CS 1993R0315 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o mezinárodní nástroj, jejž mají vypracovat

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1412 CS 01.07.2013 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/26 ze dne 8. ledna 2019, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie L 3/6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

63/2004 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

63/2004 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 63/2004 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. května 1998 byla v Kodani podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 14. března 2019 (OR. en) 2019/0009 (COD) PE-CONS 35/19 PECHE 63 PREP-BXT 50 CODEC 380 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0206/864. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0206/864. Pozměňovací návrh 22.3.2019 A8-0206/864 864 Článek 2 d (nový) Článek 2d Inteligentní prosazování 1. Aniž je dotčena směrnice 2014/67/EU, členské státy v zájmu důslednějšího prosazování povinností uvedených v článku 2 této

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. dubna 2004

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. dubna 2004 160 07/sv. 8 32004R0785 30.4.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 138/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

(5) V zájmu zajištění hladkého přechodu a zamezení problémům by měla být stanovena vhodná přechodná opatření.

(5) V zájmu zajištění hladkého přechodu a zamezení problémům by měla být stanovena vhodná přechodná opatření. L 106/18 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.2.2018 C(2018) 533 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne 2.2.2018 o jednotných podrobných specifikacích pro shromažďování a analýzu údajů ke sledování a hodnocení

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 345/68 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2008 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky

Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel 13. března 2013 Revize práv cestujících v letecké dopravě časté otázky Jak vypadá současná situace? Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 23. září 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 859/2003. ze dne 14. května 2003,

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 859/2003. ze dne 14. května 2003, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se rozšiřuje používání ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení (EHS) č. 574/72 na občany třetích zemí, kterých se tato ustanovení dosud

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.3.2019 C(2019) 1839 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.3.2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého

Více

ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K DOKUMENTŮM EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K DOKUMENTŮM EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE Helsinky 25. března 2009 Dokument: MB/12/2008 v konečném znění ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1049/2001 O PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K DOKUMENTŮM EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dovozu rýže pocházející z Bangladéše CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D045810/01.

Delegace naleznou v příloze dokument D045810/01. Rada Evropské unie Brusel 22. července 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D045810/01

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD) AGRI 55 ENV 82 FORETS 5 CODEC 215 DEVGEN 31 RELEX 99 JUR 46 UD 30 WTO 26 PROBA 5 NÁVRH Odesílatel:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Protokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským společenstvím

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Protokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským společenstvím KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.2.2009 KOM(2009)81 v konečném znění 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti Evropským

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../2010. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../2010. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne [ ] C NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č..../2010 ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009.

2. Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor vydaly svá stanoviska dne 24. dubna 2009 a dne 14. května 2009. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. května 2009 (02.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0228 (CNS) 10430/09 FISC 77 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Předmět:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 12.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 294/7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1147/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 73/98 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/413 ze dne 14. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné

Více

PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX,

PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [...](2012) XXX návrh PŘÍLOHA STANOVISKA AGENTURY EASA Č. 06/2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení (EU) č..../..., kterým se stanoví technické

Více

PŘÍLOHA KE STANOVISKU č. 06/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX,

PŘÍLOHA KE STANOVISKU č. 06/2013 AGENTURY EASA. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.../.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [...](2013) XXX návrh PŘÍLOHA KE STANOVISKU č. 06/2013 AGENTURY EASA NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č..../.. ze dne XXX, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO MOBILITU A DOPRAVU

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO MOBILITU A DOPRAVU EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO MOBILITU A DOPRAVU Brusel 23. října 2018 Nahrazuje oznámení zveřejněné dne 5. července 2018 OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu

Více

Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en) 11526/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D050725/02 Předmět: Generální sekretariát

Více