VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

2 P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za účinnou pomoc a velmi dobrou spolupráci. Máme za sebou první rok v nové přístavbě, prostory, ve kterých se žáci v současné době pohybují, jsou velmi důstojné, žáci i učitelé se v nich cítí velmi dobře. Zaměstnanci i žáci využívají výtah, který spojil obě dvě budovy, při jejich snížené mobilitě. Výtah usnadňuje distribuci ovoce ze školní jídelny, uklízečkám ulehčuje transport s úklidovými prostředky. 2

3 O b s a h : 1 Základní data Personální obsazení Vyučované předměty Aktuální informace Prospěch a absence žáků Zápis dětí do 1. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy Zapojení školy do projektů a významné akce školy Kulturní akce, exkurze a výlety Soutěže a olympiády Prevence sociálně-patologických jevů Akce školní družiny a školního klubu, volnočasové aktivity a kroužky Další vzdělávání pedagogických pracovníků a školení Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery Akce pro zaměstnance Úpravy školy Hospodaření školy Vyhodnocení hospitační a kontrolní činnosti ve šk. roce 2010/ Sponzoři školy Přílohy 3

4 Výroční zprávu za školní rok 2010/2011 vypracoval:... Mgr. Jiří Lazar ředitel školy Dymokury, 10. října 2011 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou MZŠ Dymokury dne... Marcela Kinská předsedkyně školské rady 4

5 1 Základní data o škole Název : Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk Adresa : Dymokury, Osvobození č. 212, PSČ Telefon : IČO : Den vzniku : příspěvková organizace Statutární zástupce - Mgr. Jiří L a z a r Škola se skládá z těchto částí : základní škola - IZO školní družina a školní klub - IZO jídelna základní školy - IZO Zřizovatel Obec Dymokury Datum posledního zařazení do sítě škol : Vzdělávací program školy : Základní škola, čj /96-2 (5. ročník) Školní vzdělávací program MZŠ Dymokury, JaPoNec č.j. 905/07-1 (1. 4. ročník, ročník) Ve škole pracuje odborová organizace. Při škole je občanské sdružení SRDPŠ. Ve škole je ustanovena školská rada (9 členů), předsedkyní školské rady je Marcela Kinská. 5

6 Počet žáků ZŠ ve školním roce 2010/ Z toho l. stupeň : stupeň : 70 Do školy chodí žáci z těchto obcí: Dymokury (Svídnice, Černá Hora) Činěves Velenice Senice Chotěšice (Nouzov, Malá Strana) Břístev Rožďalovice Křinec Sovenice Seletice Podlužany Ledečky Budiměřice Do školy dojíždí ze spádových a dalších obcí přibližně polovina žáků. Základní škola má 9 ročníků a člení se na l. a 2. stupeň. První stupeň je tvořen l. 5. ročníkem, druhý stupeň je tvořen ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praktický život, reaguje na potřeby společnosti. (uplatnitelnost na trhu práce). Škola je zařazena v síti škol s výrazným ekologickým zaměřením Klub ekologické výchovy. Údaje o školské radě Školská rada zasedala dvakrát ročně. Předsedkyní školské rady je Marcela Kinská. Školská rada pracovala ve složení: zástupci rodičů: Marcela Kinská Šárka Římalová Irena Radoňová 6

7 zástupci školy: Mgr. Martina Martínková Mgr. Jana Táboříková Andrea Řeháčková zástupci zřizovatele. 2 Personální obsazení Jméno Kvalifikace Počet let praxe Pracovní zařazení Mgr. Jiří Lazar VŠ 22 ředitel ZŠ, koordinátor EVVO, od výchovný poradce Mgr. Martina Martínková VŠ 18 zást. ředitele, koordinátor ŠVP Mgr. Jana Táboříková VŠ 28 učitelka l. Věra Pavézková USO 23 učitelka 1. st. Mgr. Jolana Kulačová VŠ 18 učitelka 1. st. Mgr. Karolína Jeníková VŠ 2 učitelka 1. st. Mgr. Ivana Hošnová VŠ 37 učitelka 2. st. Mgr. Mirka J. Nováková VŠ 37 učitelka 2. st. Mgr. Pavel Ambrož VŠ 29 učitel 2. st., vých. poradce, správce ICT, do Mgr. Ivana Ambrožová VŠ 29 učitelka 2. st. Mgr. Daniela Lazarová VŠ 22 učitelka 2. st., metodik primární prevence Mgr. Alena Krebsová VŠ 3 učitelka 2. st. MgA. Jana Heryánová VŠ 9 učitelka 2. St. Miroslav Hanka USO 12 učitel 2. st., od Andrea Řeháčková USO 12 vedoucí vychovatelka Anna Sedláková ÚSV 4 vychovatelka Petra Vondráčková SO 17 ekonomka školy Eva Valášková USO 30 vedoucí školní jídelny Hana Mazánková SO 36 vedoucí kuchařka Jana Kučerová SO 15 kuchařka Marcela Seňková SO 8 kuchařka Vladimír Kučera SO 6 školník, řidič školního autobusu Blažena Pecháčková Z 37 školnice, uklízečka Lenka Papíková SO 36 uklízečka 7

8 Pedagogičtí pracovníci celkem : 15,0 Z toho : učitelé 13,0 vychovatelky 2,0 Nepedagogičtí pracovníci celkem : 7,5 Z toho : THP 1,0 dělnická povolání 3.5 obchodně prov. prac. 3,0 Aprobovanost učitelů v % : 63,0 Počet nekvalifikovaných učitelů : 2,0 Průměrný věk pedag. pracovníků : 39, 07 3 Vyučované předměty Ve škole je vyučováno předmětům podle výše zmíněného vzdělávacího programu Základní škola (5. ročník) a Školního vzdělávacího programu MZŠ Dymokury, s motivačním názvem JaPoNec (1. 4. ročník a ročník). Výuka jazyků : Od 3. do 9. ročníku probíhá výuka cizího jazyka angličtiny, s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. V 1. a 2. ročníku je žákům nabízena jazyková přípravka. Od 6. ročníku se v souladu s ŠVP vyučuje druhý cizí jazyk - německý, s týdenní dotací 2 hod. týdně. Volitelné předměty pro 7. až 9. ročník : Základy ekologie Základy administrativy Dílny Komunikační dovednosti V první třídě je vyučováno čtení metodou Sfumato. Jedná se o metodu splývavého čtení. Škola poskytuje ambulantní nácviky pro děti s vývojovými poruchami učení. Jsme zapojeni do projektu plně hrazeného z ESF, zaměřeného na integraci žáků s vývojovými poruchami učení. Žáci pracují ve skupinách pod vedením učitelů specialistů. Žáci se kromě 8

9 ambulantních nácviků, které probíhají dvakrát týdně, účastní týdenního pobytu, kde pracují pod vedením specialistů ve skupině žáků se stejným postižením. Tento týdenní pobyt přispívá k reedukaci vady, dává dostatek prostoru k prožití úspěchu žákům. Škola ve spolupráci s DDM v Poděbradech umožňuje odbornou logopedickou péči i pro děti předškolního věku spolupracujeme s okolními MŠ. 4 Aktuální informace a) informační bulletin školy b) ve školním roce 2010/11 bylo zapsáno 17 úrazů, z toho 8 registrovaných c) v tomto školním roce nebyla podána žádná stížnost d) podle zákona č. 106 nebyly vyžádány žádné ústní ani písemné informace e) termíny pedagogických rad : zahajovací pedagogická rada pedagogická rada za 1. čtvrtletí pedagogická rada za 1. pololetí pedagogická rada za 3. čtvrtletí pedagogická rada za 2. pololetí f) termíny třídních schůzek: Mítink s rodiči společné setkání pedagogických pracovníků školy s rodiči, seznámení s celoročním plánem školy, s celoškolním ročním projektem, ukázka nových učeben v prostorách 1. stupně Informační třídní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy seznámení s metodou nácviku čtení SFUMATO - splývavé čtení Třídní schůzky rodičů žáků třídy Společná schůzka s rodiči žáků jedoucích na zimní školu v přírodě schůzka pro rodiče žáků 9. třídy zodpovídá tř. uč. Nováková, p. řed. Lazar (výchovný poradce) Třídní schůzky rodičů třídy 9

10 f) škola spolupracuje s Českou ornitologickou společností Chráněná oblast Rožďalovické rybníky, s centrem pro handicapované živočichy v Pátku, s EKO Gymnáziem Poděbrady g) ve škole probíhá sběr léčivých bylin, šípku, pomerančové kůry a starého papíru h) Praxe vykonávané na naší škole Praxe na úseku ekonomicko-správním studentka Střední zemědělské školy v Poděbradech Karolína Macháčková, vedoucí praxe p. Petra Vondráčková Závěrečná diplomová práce studentka UJAK Praha Kristýna Lehká téma práce: Naplňování EVVO ve škole vedoucí práce p. řed. Lazar Praxe ve školní družině studentka PF J. E. Purkyně Ústí nad Labem Zuzana Nováková, vedoucí praxe Eva Fabiánová Manažerská praxe p. řed. A. Vostárková (ZŠ Záhornice), , vedoucí praxe p. řed. Lazar Manažerská praxe p. zást. řed. L. Vostárek (ZŠ Kostelec nad Černými Lesy) , vedoucí praxe p. řed. Lazar i) škola zajišťuje preventivní zubní péči pro své žáky se smluvním stomatologem j) škola zajišťuje se smluvním dětským lékařem povinná očkování přímo ve škole k) na žádost rodičů a žáků provádí učitelé individuální doučování dle potřeby l) školní žákovský parlament schůzky zástupců tříd 5 Prospěch a absence žáků Údaje o prospěchu a absenci žáků byly zpracovány do tabulek a grafických zobrazení. Jsou součástí přílohy. 10

11 6 Zápis dětí do l. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Zápis proběhl Zapsáno bylo 25 dětí, další dvě děti byly u zápisu na jiných školách, na základě žádosti rodičů podaných řediteli školy podloženými potřebnými doporučeními bylo uděleno 7 odkladů školní docházky. Ve školním roce 2011/12 nastoupilo do 1. třídy 27 žáků. Zápis je už tradičně součástí celoročního projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. Motivačním prvkem byly postavy Pata a Mata, známých postaviček z Večerníčka. Na zápisu se aktivně podíleli žáci ročníku, za pomoci učitelek 1. stupně zápisem předškoláky provázeli. Náhradní termín zápisu byl stanoven na

12 o ŠKOLÁČEK ANEB MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, TENTOKRÁT NA TÉMA ŘEMESLA DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ... V letošním školním roce jsme tento projekt zařadili již po šesté. Cílem je usnadnit budoucím žákům 1. třídy vstup do školy. Seznámit děti předškolního věku s prostředím celé školy (učebny, počítačová učebna, keramická dílna, tělocvična...), seznámit děti s budoucími učiteli a vzájemně mezi sebou. V tomto projektu představujeme školu také rodičům budoucích prvňáků, vzbuzujeme zájem rodičů o školu. Oslovujeme rodiče žáků a seznamujeme je s nabídkou akcí, které pořádá škola. Daří se nám tak úspěšně nastartovat spolupráci s rodiči žáků. Představujeme nabídku školy: - jedinečnou školní atmosféru - moderní vybavení školních tříd, 2 počítačové učebny - maximální individuální přístup - kladení vysokých požadavků bez přetěžování - možnost využívání dobře vybavené počítačové učebny a učebny s interaktivní tabulí - keramickou dílnu - jazykovou přípravku od 1. třídy - konverzaci v anglickém jazyce s rodilou mluvčí - školní mikrobus pro žáky z nespádových obcí Za organizaci projektu zodpovídá vedení školy, na přípravě a konání jednotlivých schůzek se podílí vedení školy, učitelky 1. st., vychovatelky ŠD. Plán schůzek: 1. setkání - první seznámení, děti navštíví školu v doprovodu učitelek z MŠ, návštěva 1. třídy, práce s keramickou hlínou - výroba domečku ( ) 2. setkání - první setkání s rodiči budoucích prvňáků ve společnosti jejich dětí, představení cíle a smyslu projektu Školáček, prohlídka školy, plnění úkolů v jednotlivých učebnách 12

13 seznámení s návyky, které by dítě při vstupu do první třídy mělo mít osvojené, práce s keramikou ( ) 3. setkání - Andělská škola setkání ve vánočním duchu, připomenutí vánočních tradic a zvyků, program připravují žáci ze školní družiny pod vedením paní vychovatelek ( ) 4. setkání - Zápis ( ) 5. setkání - Setkání v prostorách velké školy, zaměření na seznámení se školní družinou a počítačovou učebnou, návštěva rodičů v keramické dílně ( ) 6. setkání - Setkání zaměřeno na poznání tělocvičny, setkání rodičů s budoucí učitelkou 1. třídy ( ) 7. setkání - Poslední setkání v rámci projektu u rybníka Komárova, připravena dobrodružná cesta, je využit školní raft k plavbě na rybníku. 13

14 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd jsou uvedeny v následující tabulce: Adéla Táborská Jan Kšňák Tereza Roudnická Patrik Janeček Petra Drbohlavová Hedvika Šenberová Jiří Šimůnek Tereza Knapová Jakub Knap Veronika Kralevičová Martin Jizba Klára Kadlecová František Chára Lukáš Sixl Gymnázium Poděbrady Gymnázium Poděbrady Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Příbram Ekogymnázium Poděbrady Ekogymnázium Poděbrady Střední škola řemesel a služeb Děčín COP Nymburk SOŠ Veterinární Hradec Králové - Kukleny COP Nymburk SOU Dr. Beneše Poděbrady SOŠ a SOU stavební Kolín VOŠ Benešov Střední průmyslová škola Kutná Hora SOU stavební Praha 7 Zapojení školy do projektů a významné akce školy CELOROČNÍ ŠKOLNÍ PROJEKT KDE JE KLIMA, TAM JE PRIMA Cílem projektu bylo posílit sounáležitost se školou, přispět k eliminaci sociálních rozdílů mezi žáky. Projekt byl zaměřen na etickou výchovu a vzájemné vztahy ve škole i v širší komunitě. Vyhledávali jsme příležitosti k vytváření pohody, společné radosti z úspěchu. Žák i učitel v pohodě efektivnější učení, spokojenost všech. Třídní učitelé naplňovali cíle projektu v jednotlivých třídách v průběhu celého školního roku individuálními akcemi ve svých třídách. Do projektu byly zařazeny dílčí a malé projekty zapadající do konceptu. Do projektu byli zapojeni všichni pracovníci školy. Tuto akci jsme s přispěním sponzora podpořili novými žákovskými mikinami. Sympatickou modrou barvu mikin si vybrali žáci školního parlamentu, jelikož jim připomínala čistou vodu a nebe. Oranžové mikiny firma Papera neměla v nabídce. 14

15 Výstupem projektu byl outdoorový den , spojený s oslavou Dne dětí, s aktivní účastí žáků a rodičů. SKOKAN ROKU Cílem projektu bylo motivovat žáky k vlastnímu osobnostnímu rozvoji a k učení. Motto projektu: Náš současný výkon je startovací čarou a každý má možnost na sobě pracovat a dosáhnout zlepšení. Žáci, kteří dosahují výborných studijních výsledků, nebudou zvýhodňováni. Všichni mají rovné šance. Jediným hlediskem v hodnocení je skutečný posun žáka ve sledovaných oblastech. Tyto oblasti si stanovili žáci a učitelé zapojeni do projektu. Výrazné zlepšení prospěchu Sběr léčivých bylin, šípku, pomerančové kůry, starého papíru Dlouhodobě vzorná připravenost a docházka do školy (domácí úkoly, nošení pomůcek, referáty, prezentace, příprava výletů a exkurzí, atd.) Celoroční aktivní práce v třídní samosprávě a školním parlamentu Pomoc při akcích pořádaných školou Práce v zájmových kroužcích a další volnočasové aktivity Soustavná pomoc starším lidem či spolužákům Mimořádný čin (záchrana lidského života,poskytnutí první pomoci, vrácení nalezené věci) Slušné chování a mluva Osobní iniciativa žáků při zlepšování školního klimatu i prostředí Účast na sportovních a vědomostních soutěžích Prezentace školy v tisku Pomoc učitelům s aktualizací web. stránek Péče o životní prostředí Obhajoby celoročního snažení probíhaly nejprve na úrovni třídy a následně na úrovni celé školy. Každá třída nominovala jednoho žáka do školního kola. V komisi pro školní kolo byli zástupci žákovského parlamentu a zástupce firmy VAMAR. Skokanové roku za první a druhý stupeň získali notebooky věnované právě firmou VAMAR. 15

16 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok byl zahájen Při slavnostním zahájení byl otevřen nový pavilon školy pro žáky 1. stupně. Ten byl zpřístupněn veřejnosti po celý den. Žáci a učitelé 1. stupně dostali k novému školnímu roku kulturní prostředí, moderní vybavení učeben, bez nutnosti přecházet na některé předměty do hlavní budovy. Zvýšila se tím nejen efektivita výuky, ale i bezpečnost žáků. a pilo se i šampaňské 16

17 Součástí slavnostního zahájení byl koncert paní Jany Heryánové-Ryklové. SETKÁNÍ UČITELŮ V RÁMCI PROJEKTU HRAZENÉHO Z ESF ZAMĚŘENÉHO NA DĚTI S SPU název projektu: Rozvoj programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Setkání proběhlo na naší škole v termínu Hlavní náplní tohoto setkání bylo sdílení dobrých zkušeností a tvorba digitálních učebních materiálů na interaktivní tabuli, které je možné využívat při práci se žáky s SPU. VAŘENÍ VTIPNÉ KAŠE Akce třídy na oslavu nových učeben v budově 1. stupně. V odpoledních hodinách žáci společně se svými učitelkami a rodiči vařili vtipnou kaši a hráli další hry pro upevnění pozitivních vazeb v kolektivu. Žáci se svými učitelkami v nových třídách přespali, poznali tak svoji novou školu i v noci. BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V NYMBURCE Podnět k této sportovní aktivitě vzešel od školního parlamentu. Bruslení se účastní žáci třídy. Sledujeme tak prevenci patosociálních jevů. EKO FEST Pdy Naše škola i v letošním školním roce spolupracovala s Eko Gymnáziem Poděbrady na přípravě ekologického projektu financovaného z ESF pro základní školy Středočeského kraje. Ředitel školy je jedním z autorů projektu a zároveň manažerem projektu a projektovým konzultantem. Celkem se tohoto projektu účastní 22 škol. Dle připravené metodiky plní učitelé se svými žáky na svých školách různé úkoly a projekty většího i menšího rozsahu. Součástí tohoto projektu je i ukázka projektové výuky, která probíhá na naší škole a seminář pro koordinátory EVVO základních škol Středočeského kraje, který vede ředitel školy Mgr. Jiří Lazar. V březnu navštívili naši školu koordinátoři EVVO z různých škol Středočeského kraje. Sledovali ukázku projektové výuky na 1. stupni. Vyvrcholením projektu byla účast 17

18 našich žáků na konferenci v poděbradském kině dne , kde prezentovali své snímky. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ Cílem testování žáků je zjišťování dosažených výsledků vzdělávání. Sledujeme porovnání výsledků vzdělávání našich žáků v rámci celé republiky, ale především také u průběžného testování sledujeme posun žáků, kterého v době mezi jednotlivými testy dosáhli. Žákům a jejich rodičům poskytujeme možnost získání zpětné vazby možnost porovnání výsledků s výsledky žáků ostatních škol. Výsledky využívá dále škola při vlastním hodnocení a pro porovnání efektivity výchovně-vzdělávací práce naší školy se školami dalšími. S výsledky testování žáků jsou seznamováni žáci samotní i jejich zákonní zástupci. S výsledky testování žáků jako celku pracují také učitelé na pedagogických radách a poradách, dále při výchovně vzdělávacím procesu ve svých hodinách. Testování proběhlo v těchto ročnících: SCIO testy pro 9. třídu listopad 2010 SCIO testy pro 5. třídu duben 2010 Škola je třetím rokem zapojena do projektu financovaného fondy ESF společnosti Scio s názvem Eskalátor. Toto testování je zaměřeno na zjištění úrovně čtenářské gramotnosti žáků (testy obsahují práci s textem, orientaci v testu) a úrovně jazykových dovedností z angličtiny. Učitelům umožňují nastavit konkrétnímu žákovi test podle úrovně. Po vyhodnocení testů dostane žák podrobně rozpracovanou zprávu, která popíše jeho slabé a silné stránky. Obrovský přínos tohoto testování je e-learningový kurz, který je žákovi společností přípraven. Konkrétně reaguje na výsledky testů. Testování proběhlo ve dvou vlnách, v listopadu a v dubnu. Pokračovat bude i v příštím školním roce, po celou dobu mohou žáci bezplatně využívat e-learning. Letošní školní rok přináší možnost sledovat vývoj žáka v jednotlivých oblastech, sledovat dílčí pokroky. 18

19 MŮJ DEVÁŤÁK Projekt Můj deváťák navazuje na projekt Školáček. Cílem projektu je poskytnout prvňákům pocit bezpečí ve škole, pomoci vybudovat vzájemnou důvěru napříč věku žáků. Projekt se prolíná celým školním rokem. Nejstarší žáci školy aktivně navazují kontakt s nejmladšími žáky. Důležitou roli v tomto projektu sehrává přístup třídních učitelů. V tomto školním roce to byla p. uč. Jeníková a p. uč. Nováková. Aktivity projektu Můj deváťák - každý deváťák se staral celý rok o svého prvňáčka, pomáhal mu - první den ve škole ho přivítal a provedl po celé škole, ukázal mu školní družinu - společně se každý se svým novým spolužákem vyfotili - po Duatlonu deváťáci odměnili prvňáčky za odvahu a předali jim diplomy za účast a sladkou odměnu, od prvňáků dostali velký obraz složený ze společných fotografií, který si pověsili ve třídě - na konci roku se prvňáčci rozloučili se svými deváťáky a předali jim na památku obrázek ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ 1. TŘÍDY Třídní učitelkou 1. třídy byla v tomto školním roce p. uč. Karolína Jeníková. Žáci společně s ní a také společně s některými rodiči odemykali a zamykali 1. třídu dvě outdorová odpoledne. DYMOKURSKÝ DUATLON se konal jedenáctý ročník Dymokurského duatlonu. Tradiční měření sil probíhá v disciplínách jízda na kole a běh. Soutěžení žáků je doplněno o úkoly z dopravní výchovy, zdravovědy, topografie, jízdě zručnosti. V letošním školním roce se nám podařilo úspěšně zapojit bývalé absolventky školy, Lucii Kučerovou a Nikolu Řeháčkovou, studentky Střední zdravotní školy v Nymburce. Výborným způsobem prezentovaly našim žákům prvky první 19

20 pomoci. Významným prvkem je prevence pato-sociálních jevů prevence proti šikaně. Žáci deváté třídy organizovali celou akci, vyhlásili výsledky, ale také se stali patrony nejmladších žáků žáků první třídy. KOMUNIKOVAT NA ÚROVNI? UŽ VÍME JAK! Komunikační výchova je povinným vyučovacím předmětem v 7. třídě. Školu navštívila majitelka Moderátorské školy D3 a organizátorka soutěže Mladý Demosthenes, Mgr. Jana Adámková, se svou kolegyní ze vzdělávací organizace FACE OF NEW EUROPE, Mgr. J. Dolejší. Populární rosnička navštívila hodiny ČJ. Připravila si pro žáky II. stupně řadu her a cvičení, jimiž může člověk uvolnit tělo, dýchací orgány a mluvidla nebo zmobilizovat vyjadřovací schopnosti. Přitom stáli rovně, usmívali se, správně vyslovovali a neskákali si do řeči. I o tom je komunikace. O slušném vyjadřování, spolupráci a vzájemném naslouchání. Známá moderátorka TV Nova odvedla skvělou práci - žáci byli spokojeni. 20

21 . PLAVÁNÍ Plavecký výcvik probíhal v bazénu v Jičíně. Účastnili se ho žáci 1. třídy v rozsahu 10 hodin a žáci 2. a 3. třídy v rozsahu 20 hodin. Termín: duben - červen AJAX I v letošním školním roce Policie ČR nabídla školám projekt AJAX, určený žákům 2. třídy. V rámci tohoto projektu žáci dostávají Ajaxův zápisník, kde jsou připraveny úkoly. V rámci projektu lektor z řad policie navštívil školu, pracoval s žáky. Ve spolupráci s lektorkou Policie ČR třídní učitelka zadává úkoly i v průběhu roku žákům projekt zaměřený na mezilidské vztahy, vzájemné chování, prevenci pato-sociálních jevů. EKOGRAMOTNOST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ředitel školy Mgr. Jiří Lazar i v letošním školním roce připravoval besedu pro žáky jiných základních škol na téma Historie a současnost české myslivosti. Školu navštívili žáci ze ZŠ Běrunice a ZŠ Městec Králové. 21

22 LOGOPEDICKÉ NÁCVIKY Stejně jako v předešlém školním roce ve škole poskytovány logopedické nácviky pod vedením Mgr. Ivany Adamcové. Logopedické nácviky probíhaly v prostorách školy, byly prováděny za přítomnosti rodičů. Tato aktivita byla nabízena dětem z okolních mateřských škol. Pomoc při diagnostice nabízí učitelky 1. stupně při projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. PROJEKT ESF PRO ŽÁKY S SPU Letošní rok je posledním celým školním rokem, kdy je škola zapojena do projektu plně financovaného z ESF zaměřeného na integraci žáků s SPU. I nadále v rámci tohoto projektu pracují dvě učitelky specialistky s těmito žáky v průběhu celého roku, dvakrát týdně navštěvují žáci ambulantní nácviky. V termínu se integrovaní žáci s SPU pod vedením učitelů specialistů a dalších odborníků z oblasti OSV účastnili týdenního reedukačního pobytu v Monínci. Tento pobyt jim kromě individuální péče a velkého množství nových podnětů k reedukaci jejich vývojové vady učení přinesl také dostatek prostoru k prožití vlastního úspěchu. Koordinátorem projektu je p. ředitel Mgr. Jiří Lazar, učiteli specialisty jsou p. uč. Táboříková a p. uč. Pavézková. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V NYMBURCE Žáci čtvrtých tříd absolvují výchovně-vzdělávací program dopravní výchovy a bezpečnosti provozu. Pro žáky čtvrtých tříd je připraven výchovně vzdělávací program dopravní výchovy a bezpečnosti provozu. Návštěva dopravního hřiště v Nymburce a Na první schůzce žáci provedou zkušební jízdy po dopravním hřišti, při druhém setkání píší dopravní testy a v rámci zkušebních jízd předvádí dovednost řídit kolo dle pravidel silničního provozu. Na základě absolvování obou částí získávají doklad o úspěšném absolvování kurzu. Žáky doprovázela třídní paní učitelka Jolana Kulačová. 22

23 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Mikulášská nadílka pro třídu. Mikulášskou nadílku zajišťují pro mladší spolužáky žáci 9. ročníku. Pokračujeme ve spolupráci s MŠ Dymokury, nadílka probíhá také tam. VÁNOCE VE ŠKOLE o Činěves (fara) istalace vánoční výstavy ve spolupráci se ZŠ z Českého Brodu o Tvorba vánočních ozdob projektové vyučování třídy, zapojení rodičů o Vánoční koncert v dymokurském kostele Škola pořádala koncert v dymokurském kostele. Zazpíval tu pěvecký sbor Dymoholki, pod vedením p. uč. Jany Heryánové. o Vánoční strom, Vánoční jarmark Při této vánoční akci školy je vánoční průvod veden Třemi králi na koních. Průvod odchází od dymokurského kostela. U rozsvíceného vánočního stromu před Obecním úřadem v Dymokurech zpíval koledy a vánoční písně školní pěvecký sbor DYMOHOLKI, pod vedením p. uč. Jany Heryánové. Akci doprovází živý Betlém (spolupráce s cirkusem Berousek), vánoční jarmark prodej keramiky a výrobků žáků. Probíhá Tříkrálová sbírka, výtěžek z této akce je věnován na adopci na dálku indickému chlapci. 23

24 o Vánoční výstava Výstava v prostorách obecního úřadu byla na téma Vánoční ozdoby. Rodiny a třídy měly možnost prezentovat ozdoby, které se objevují na vánočních stromcích v našich domácnostech. o Vánoční besídky ve třídách V předvánočním čase byl ve škole prostor pro jednotlivé třídní besídky. Zakončeny byly slavnostním společným obědem ve školní jídelně. SPOLUPRÁCE S MŠ Mateřské škole nabízíme možnost se účastnit sportovních i kulturních akcí, které škola pořádá, připravujeme pro MŠ mikulášskou nadílku, propůjčujeme školní autobus, umožňujeme docházku na logopedické nácviky, připravujeme i pro děti z mateřské školy Dětský den, pracovníkům mateřské školy zprostředkováváme vstupní školení BOZP a PO. Děti z MŠ jsou zapojeny v projektu Školáček, navštíví ukázkovou hodinu v 1. třídě. LYŽOVÁNÍ V JÁNSKÝCH LÁZNÍCH Touto akcí sledujeme posílení neformálních vztahů mezi učiteli, jejich žáky a rodiči. Jedná se o tradiční společný výjezd do Jánských Lázní. V Jánských Lázních je možnost sjezdového lyžování, běžeckého lyžování, bobování a poznávání města. Jednodenní zájezd je nabízen i občanům Dymokur. Výjezd se konal

25 MASOPUST Masopustní průvod se konal v sobotu Tradiční průvod byl veden panem Laufrem a paní Lauferovou, v podání žáků 9. třídy. Starosta obce vydal povolení k všeobecnému veselí po vsi masopustním průvodu. Ve školní jídelně se podávaly tradiční masopustní pochoutky, jitrnice, ovar a další.. ŠKOLNÍ PLES Školní ples se konal v Chotěšicích, dne Na plese se již tradičně předtančením prezentoval taneční kroužek mladších žákyň, pod vedením p. Kinské a p. Šmelhausové, předtančení zajišťovala i taneční country skupina z Hradce Králové. K tanci hrála hudební skupina Blue star. Z výtěžku plesu SRPDŠ byly zakoupeny skříně do počítačové učebny a nábytek do školní knihovny. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Na základě úspěšných minulých zimních škol v přírodě jsme i v letošním školním roce pořádali zimní školu v přírodě. Konala se v termínu Místem konání zimní školy v přírodě byl hotel Friesovy boudy v Krkonoších. Zimní školy v přírodě se účastnili žáci třídy Zimní kola v přírodě byla doplněna o lyžařský výcvikový kurs zájemců pod vedením p. zást. Martínkové, která má potřebná instruktorská osvědčení. 25

26 DEN ZEMĚ Aktivity spojené s oslavou Dne Země proběhly Žáci sbírají ve spádových obcích starý papír a podílí se na úklidu obcí. DEN SLABIKÁŘE A PÍSÁLKŮV DEN Školní slavnosti pro žáky první třídy. Písálkův den se konal Žákům za přítomnosti rodičů a vedení školy slavnostně předala třídní učitelka Karolína Jeníková pero s logem školy. Den Slabikáře se konal Žáci 1. Třídy předvedli své čtenářské dovednosti rodičům, vedení školy. U této příležitosti žáci dostali knihu s věnováním od třídní učitelky Karolíny Jeníkové. 26

27 VELENICKÝ MARATON se prezentoval tanečně-pohybový kroužek na maratonu ve Velenicích. Děvčata svým vystoupením zahajovala sportovní klání. Taneční kroužek vystupoval i při dalších příležitostech (Den matek, DEN DĚTÍ Oslava Dne dětí se konala v neděli Organizace se tradičně ujali žáci 9. třídy. Letos byl zvolen zcela nový způsob dětského dne, s aktivnějším zapojením nejen dětí, ale i rodičů. Během Pandího zumbování plnily týmy, tvořené dětmi a rodiči, úkoly na stanovištích v okolí školy. V cíli jejich snažení na ně čekalo občerstvení (myslivecký guláš, pstruh). Na úplný závěr bylo ZUMBOVÁNÍ S PANDOU. KONCERTY PĚVECKÉHO SBORU DYMOHOLKI Pěvecký sbor školy má v letošním školním roce novou sbormistrovou. Stala se jí p. uč. Heryánová. Vystoupení školního sboru: Hotel Felicitas Poděbrady Zámek Mcely Vánoční koncert v dymokurském kostele 27

28 Vánoční koncert na zámku ve Křinci koncert ke Dni matek, v tělocvičně školy koncert pěveckého sboru v dymokurském kostele. LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - Friesovy boudy v Krkonoších Lyžařský výcvikový kurs se konal v termínu Účastnili se ho žáci třídy. Vedoucím kurzu byl p. řed. Lazar. 28

29 PING-PONGOVÝ TURNAJ Turnaj v ping-pongu organizovali žáci 7. třídy. Herním pavoukem prošla do finále Linda Chárová a Jan Kršňák. Organizace tohoto turnaje stmelovala kolektiv žáků 7. třídy, sledovali jsme jím prevence patosociálních jevů. ZDRAVÁ ŠKOLA - skladba jídelníčku - podpor sportovních aktivit v době mezi vyučováním - akce školní družiny a školního klubu zaměřených na zdravý životní styl - účast žáků na sportovních soutěžích a sportovních olympiádách - nabídka sportovních kroužků - začleňování relaxačních a Tv chvilek do hodin - možnost výuky v učebně venku, časté vycházky do lesa - preference cyklovýletů, turistických výletů Škola zareagovala na nabídku a je zapojena do státního projektu Ovoce do škol. Žáci třídy dostávají dle aktuální nabídky ovocné produkty. PROJEKTY TEREZA Žáci se o volitelném předmětu Základy ekologie účastní projektů Klubu ekologické výchovy (KEV). Využíváme metodických materiálů, které jsou nám zasílány, příležitostně se 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2011/12 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za účinnou pomoc a velmi dobrou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více