ECDL koncept počítačové gramotnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ECDL koncept počítačové gramotnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola, a. s. Oborová katedra Matematiky, statistiky a informačních technologií ECDL koncept počítačové gramotnosti Bakalářská práce Autor: Vojtěch Zeman, DiS. Informační technologie, Manaţer projektů Vedoucí práce: Ing. Jiří Rezler Praha leden, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Tloskově, Vojtěch Zeman, DiS.

3 Poděkování Bakalářská práce byla zpracována v rámci řádného ukončení 3. ročníku studia Bankovního institutu vysoké školy, oboru Informační technologie. Vedoucím práce byl Ing. Jiří Rezler, kterému tímto děkuji za odborné konzultace a cenné rady týkající se struktury i obsahu práce. Zároveň děkuji kancléřství ECDL Czech Republic jmenovitě paní Vendule Jemelkové za poskytnutí materiálu. V neposlední řadě patří poděkování Ing. Zdeňku Kašparovi, PhD. testerovi ECDL na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí za uţitečné rady.

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá tématem ECDL. Měla by slouţit nejen studentům a odborníkům, ale i široké veřejnosti k ucelení poznatků o moţnostech konceptu ECDL a jeho vyuţití. Cílem práce je popsání procesu certifikace pro ověřování počítačové gramotnosti dle mezinárodně uznávaného certifikačního konceptu ECDL. Částí práce je také ukázka testů a dotazníkové šetření. Annotation This thesis deals with the subject ECDL. It should serve not only students and professionals and the general public to the completion of knowledge about the possibilities of the ECDL and it s use. The goal is to describe the certification process for verification of computer literacy, according to internationally recognized ECDL certification. Part of the work is also testing a sample survey.

5 Obsah Úvod... 6 Vymezení základních pojmů a klíčových slov Evoluce ECDL konceptu Historie ECDL v praxi Proces certifikace Program ECDL Core Certifikáty Indexy Moduly ECDL Core Program ECDL Advanced Certifikáty Indexy Moduly ECDL v Čechách Ukázka ECDL testů Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých obrázků Seznam pouţitých grafů Seznam pouţitých tabulek Seznam pouţitých příloh Příloha Příloha Příloha Příloha

6 Úvod Tématem práce je ECDL koncept počítačové gramotnosti. K výběru tohoto tématu mě vedl zájem o tento certifikát. Cílem je popis procesu certifikace pro ověřování počítačové gramotnosti dle mezinárodně uznávaného certifikačního konceptu ECDL. Popsání jednotlivých modulů a certifikátů. Dále osobní průzkum informovanosti o EDCL prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření a v neposlední řadě také ukázkové testy. Téma jsem se rozhodl rozdělit systematicky do pěti hlavních kapitol: 1) Evoluce ECDL konceptu 2) ECDL v praxi, 3) Proces certifikace, 4) ECDL v Čechách a 5) Ukázka ECDL testů. Vymezení základních pojmů a klíčových slov CEPIS Council of European Professional Informatics Societies. Rada evropských odborných společností pro informatiku, sdruţuje odborné společnosti jednotlivých členských zemí. V ČR je členem CEPIS právě ČSKI. CERTICON Akciová společnost, která je drţitelem sublicence konceptu ECDL v České republice a také jediným subjektem oprávněným akreditovat testovací střediska pro ECDL testování pro území České republiky. ČSKI Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. Je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti zaloţené v roce ECDL European Computer Driving Licence, volně přeloţeno evropský řidičák na počítač. 6

7 ECDL Foundation ECDL Foundation zaloţilo v roce 1997 sdruţení CEPIS. ECDL Foundation poskytuje licenci k ECDL testování národním profesním společnostem garantům kvality ECDL testování v národním prostředí. Drţitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je ČSKI, která je oprávněna vydávat úspěšným absolventům testů ECDL certifikáty. [1] ICDL International Computer Driving Licence, totéţ co ECDL pro mimoevropské země Sylabus Veřejně dostupný, ECDL Foundation periodicky aktualizovaný, národními licenciáty lokalizovaný dokument, který definuje rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné oblasti a programy konceptu ECDL. [1] QTB Okruh typizovaných otázek a úkolů, označených jako Question and Test Base (QTB), k jednotlivým tématům definovaným v Sylabu ECDL. Součástí QTB jsou pokyny k vyhodnocování odpovědí tak, aby se jednotným způsobem otestovaly vědomosti a dovednosti uchazeče o ECDL Certifikát nezávisle na SW platformě a národním prostředí. QTB je přísně důvěrný materiál archivovaný ECDL-CZ, k němuţ mají přístup pouze subjekty pověřené ČSKI. [2] 7

8 1. Evoluce ECDL konceptu V této kapitole je popsána historie a zahrnutí konceptu počítačové gramotnosti ECDL Historie Z historie konceptu víme, ţe vše začalo uţ v roce 1988 zaloţením CEPIS (Council Of European Professional Informatics Societiens) je to neziskové sdruţení Evropských profesních informatických společností. Zde jsou popsány chronologicky jednotlivé události vzniku ECDL jako takového CEPIS Task Force vytváří koncept ECDL V roce 1995 Rada evropských společností profesionální informatiky (CEPIS) vytvořila pracovní skupinu, podporovanou Evropskou komisí v rámci výzkumného programu ESPRIT. Zkoumá, jak zvýšit úroveň počítačové gramotnosti v celé Evropě. Nový certifikační program European Computer Driving Licence (ECDL) byl zahájen ve Švédsku v srpnu Obrázek 1 - Logo ECDL s ochrannou známkou Obrázek 2 - Obchodní značka ECDL ECDL Foundation ECDL rychle získal evropské široké přijetí a jasnou potřebou bylo vytvořit centrální koordinační orgán pro zajištění trvale vysoké úrovně provádění ve všech evropských zemích. Dne 8. ledna 1997, vznikla ECDL nadace (ECDL Foundation) pro neziskové organizace s ručením omezeným bez základního kapitálu, oficiálně zaloţena v Dublinu v Irsku. 8

9 ICDL zahájení Jak ECDL získal na důleţitosti v Evropě, počet kandidátů překročil 1 milion a dále rostl., Tento úspěch přitahoval pozornost mimoevropských zemí, které začali mít silný zájem v pojetí. ECDL byl následně proveditelný i mimo Evropu, kde se stal známým jako certifikace ICDL (International Computer Driving Licence). Počítačové společnosti a mezinárodní organizace v Africe a Jiţní Americe začali podporovat ECDL. Mezníkem se stal rok 1999, kdy UNESCO prostřednictvím jejího úřadu v Káhiře, podepsalo dohodu s ECDL nadací, aby se stal národním zadavatelem pro několik arabských států. Krátce nato byla zahájena ECDL na trzích Severní Ameriky a Asie. [3] Obrázek 3 - Logo ICDL s ochrannou známkou Obrázek 4 - Obchodní značka ICDL Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala 2. června 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS. ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL certifikáty. Společnost CERTICON a.s., sublicenciát konceptu ECDL v ČR, uděluje licenční práva k provádění ECDL testů těm testovacím střediskům, která splní kriteria stanovená ECDL Foundation. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením ECDL konceptu v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti (ECDL-CZ). [5] ECDL / ICDL Advanced zahájení ECDL Foundation rozšířila svůj program v roce 2003, se zahájením ECDL / ICDL Advanced, na vysoké úrovni. Certifikační program určený pro ty, kteří úspěšně dosáhli ECDL / ICDL úrovně dovedností a chtějí dále zvýšit své počítačové dovednosti. 9

10 Následně další programy pro entry-level kvalifikace a odborné schopnosti, např. tvorba webových stránek, které byly zahájeny ECDL / ICDL Sylabus 5 byl vypuštěn Od počátečního konceptu ECDL / ICDL se Sylabus neustále vyvíjel, aby odráţel změny v technologii a jeho pouţití. V roce 2007, ECDL Foundation provedla zásadní revizi ECDL / ICDL Sylabus 4.0, aby bylo zajištěno, ţe se odrazí pokračující pokrok v oblasti technologií a příslušné postupy. To mělo za následek dotvoření ECDL / ICDL Sylabus 5.0, který je postupně v národních hodnotících komisích od roku více než 9 milionů kandidátů ve 148 zemích ECDL Foundation pokračuje ve spolupráci s národními orgány. Hodlá rozšířit dosah svých certifikačních programů prostřednictvím mezinárodní sítě přibliţně test center zahrnujících 148 zemí. V návaznosti na úspěch ECDL / ICDL certifikačního programu ECDL Foundation je řada certifikačních programů rozšířena o úvodní kurzy pro ty, kteří nemají znalosti informačních a komunikačních technologií. Pro pokročilé úrovně certifikace a také pro ty, kteří chtějí získat uznání odborné kvalifikace aţ pro konkrétní vyuţití a entry-level profesionálních IT odborných dovedností pro ty, kteří pracují v rámci specializovaného IT prostředí. ECDL Foundation se v současnosti povaţuje za důvěryhodný mezinárodní nástroj a obhájce v oblasti otázek o digitální gramotnosti. Spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi pokračujícími podporou digitální gramotnosti jako důleţitý přispěvatel ke zvýšení hospodářské a sociální soudrţnosti. V únoru letošního roku, José Manuel Barroso, předseda Evropské komise se stal ECDL kandidátem. Na ceremoniálu, zdůraznil úspěchy ECDL programu a nutnost zachování investic do počítačových dovedností na předních místech ve veřejně politických agendách všech členských států. [3] 10

11 Obrázek 5 - Počty kandidátů v průběhu let 11

12 2. ECDL v praxi V dnešní době si mnoho lidí myslí, ţe umí pracovat s počítačem. Pro kaţdého znamená tento výraz něco jiného. Mnoho mladých lidí umí bravurně pouţívat internetový prohlíţeč, ale uţ si nejsou tak jistí v databázích. ECDL to mu určuje pevně danou úroveň, kterou by uchazeč o certifikát měl splňovat. Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, ţe předkládá mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uţivatelských počítačových znalostí a dovedností. Průměrný zaměstnanec ztratí denně 38 minut jen proto, ţe pořádně neumí ovládat počítač, který je jeho pracovním nástrojem. Jedná se o závěry velmi důkladné studie, kterou si jako první objednala norská vláda a která postupně proběhla v letech v několika dalších evropských zemích. Nenabízí se zde jednoduchý návod, jak ušetřit čas? Ale ano! Ovšem jen za předpokladu, ţe víme, po jakých znalostech uţivatel tápe v průběhu oněch promarněných 38 minut. Zmíněné studie ukazují, ţe klíčem k řešení je počítačová gramotnost. Dokazují, ţe jakmile člověk tuto gramotnost získá, nemine ho odměna ve formě třech ušetřených hodin týdně nebo ve formě nárůstu produktivity práce o 8 %. Mezinárodní koncept ECDL definuje obsah pojmu počítačová gramotnost i způsob, jak ji prověřit. Koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichţ nejrozšířenější jsou programy ECDL Core a ECDL Advanced. Definuje tzv. ECDL Sylaby, které obsahují seznamy poţadovaných znalostí a dovedností pro odpovídající program, mimo jiné určuje obsah pojmu "Počítačová gramotnost" a současně předepisuje metodu, jakou je počítačová gramotnost v celém světě ověřována. Nejznámější Sylabus ECDL Core verze 5.0 je tedy aktuální výčtovou definicí počítačové gramotnosti. Sylabus ECDL velmi dobře identifikuje znalosti, které jsou zásadní pro efektivní vyuţití počítačů a informačních technologií. Rozsah látky uvedený v Sylabu ECDL se můţe zdát na první pohled poměrně široký. Ovšem je třeba si uvědomit, ţe některé úlohy většina lidí dnes jiţ chápe jako samozřejmost, takţe se o nich stačí jen krátce zmínit. Na druhé straně Sylabus obsahuje i řadu témat, která jsou stále ještě povaţována za méně obvyklá či překvapivá. [5] V praxi má ECDL následují výhody pro jednotlivce: 12

13 Zvyšující se úroveň počítačové gramotnosti, IT znalostí a sebejistotu v této oblasti. Zvýšení produktivity a přístup k rekvalifikaci. Mezinárodní platnost certifikátu a jednoznačná dosaţená úroveň stejná v ČR jako v jiných zahraničních zemích. Výhody pro zaměstnavatele: Pevně daná a kontrolovaná úroveň IT dovedností a znalostí, zvýšení výkonnosti a úrovně administrativy. Sníţení výdajů spojených s podporou počítačů ve firmě. Rychlejší návratnost investic do IT a jejich efektivnější vyuţití. ECDL-CZ uvádí na svých stránkách základní vlastnosti aneb 5P Měřitelnost - všechny certifikační programy mají definovány své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a detailně specifikují poţadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností. Praktičnost - drtivá většina otázek a úkolů je "ze ţivota", testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běţně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi. Standardizace - na celém světě jsou pouţívány stejné Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost. Objektivita - je zjišťována mezinárodně platnou metodikou hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekcí kvality a národními profesními neziskovými organizacemi, které jsou garanty kvality procesu testování. Nezávislost - testování je nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován moţný střet zájmů. [7] 13

14 3. Proces certifikace Nejprve je nutné zvolit si středisko ECDL, kde budete absolvovat zkoušku. Můţe to být veřejné vzdělávací středisko, střední škola, vysoká škola nebo také soukromé školicí středisko. Oficiální seznam středisek najdete aktuálně na webových stránkách ECDL. Kaţdé má svoje jedinečné ID, pod kterým je v databázi. Kompletní seznam k lednu 2011 naleznete v příloze 1. Podobně jako existuje seznam testovacích středisek, je na stránkách uveden i aktuální seznam testerů. Další částí je výběr programu a dle toho i modulů. Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichţ nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uţivatelské znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy EqualSkills a e-citizen (v ČR aktuálně nedostupné). Řada zemí provozuje další, tzv. Endorsed programy, které jsou zaměřeny na specializované oblasti pouţívaných počítačů, například ECDL 3D CAD, ECDL Electronic Signature, ECDL e-kids a další. Viz obrázek 7. [8] Obrázek 6 - Programy konceptu ECDL 14

15 Dalším krokem je výběr indexu, bez něj byste nebyli připuštěni k testům ECDL. Pak uţ jen zbývá zvolit si certifikát, o který máte zájem v daném programu a projít testy. Podrobněji v následujících dvou podkapitolách Program ECDL Core Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běţně očekávané uţivatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níţe uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů Certifikáty Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) mezinárodní doklad počítačové, (digitální) gramotnosti drţitele (Digital Literacy). Dokládá, ţe drţitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. ţe ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběţnějších oblastech jejich vyuţití. Uchazeč o Certifikát ECDL Start musí úspěšně sloţit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Pouţívání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core Sylabu, který můţe být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyţadované trhem práce. Obrázek 7 - Certifikát ECDL Start 15

16 Certifikát ECDL (ECDL Certificate) mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace drţitele (Digital Competence). Dokládá, ţe drţitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. ţe je plně připraven pro efektivní vyuţívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyţaduje trh práce. Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně sloţit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyţadované trhem práce. Praktickou alternativou tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty. Obrázek 8 - Certifikát ECDL Certifikát ECDL Modular (ECDL Modular Certificate) mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností drţitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého drţitele, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. Obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně absolvovaných modulů ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tj. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů. [9] Indexy Kaţdý uchazeč, který chce absolvovat testy ECDL úrovně Core, musí být drţitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) programu ECDL Core. Index ECDL Core tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až M7. Do indexu ECDL Core se zaznamenávají pouze úspěšně sloţené ECDL testy. Index ECDL Core je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamţiku jeho personifikace. 16

17 Index ECDL Select tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M1 aţ Mx, tj. ze všech existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Select se zaznamenávají pouze úspěšně sloţené ECDL testy. Index ECDL Select je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamţiku jeho personifikace. Index ECDL Single tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL test pouze z jednoho modulu programu ECDL Core z nabídky modulů M1 aţ Mx, tj. z některého ze všech existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Single se zaznamenává pouze úspěšně sloţený ECDL test. Index ECDL Single je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamţiku jeho personifikace. [9] Moduly ECDL Core Historicky první moduly ECDL Core, někdy označované jako "základní" nebo "klasické" moduly, pokrývají sedm oblastí počítačových znalostí a dovedností. Test z prvního modulu je teoretický, testy z ostatních modulů jsou převáţně nebo zcela praktické. M1 - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Definuje základní rozsah teoretických znalostí nutný pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Vyţaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. Uchazeč by měl být schopen: - Pochopit, co je technické počítačové vybavení (hardware) a vědět, co můţe ovlivnit výkon počítače. Znát běţná periferní zařízení. - Pochopit, co je programové vybavení (software) a uvést příklady běţných aplikačních programů a operačních systémů. - Pochopit, k čemu slouţí počítačové sítě a jak pracují. Znát různé způsoby připojení k Internetu. - Pochopit, co jsou informační a komunikační technologie a uvést příklady jejich praktického vyţití v kaţdodenním ţivotě. 17

18 - Pochopit problematiku ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany ţivotního prostředí v souvislosti s pouţíváním - výpočetní techniky. - Uvědomovat si důleţité bezpečnostní problémy spojené s pouţíváním počítačů. - Uvědomovat si důleţité právní problémy týkající se autorského práva a ochrany dat spojené s pouţíváním počítačů. M2 - Používání počítače a správa souborů Definuje základní rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností nutný pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Vyţaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem. Uchazeč by měl být schopen: - Vyuţívat hlavní moţnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností a pouţití funkcí programové nápovědy. - Efektivně ovládat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uţivatelském prostředí. - Znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a sloţky tak, ţe budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení. - Pouţívat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a pouţívat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům. - Prokázat schopnost pouţívat programové nástroje pro jednoduché úpravy textu a nástroje pro tisk dostupné v rámci operačního systému. M3 - Zpracování textu Definuje základní rozsah praktických znalostí a dovedností nutný pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Vyţaduje po uchazeči prokázat schopnost pouţívat aplikaci pro zpracování textu pro kaţdodenní korespondenci a tvorbu dokumentů. Uchazeč by měl být schopen: - Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého typu. 18

19 - Vyuţívat vestavěných moţností textového editoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu. - Vytvářet a upravovat textové dokumenty malého rozsahu a být připraven je sdílet a poskytovat. - Pro zlepšení vzhledu dokumentů pouţívat různé formátování a znát související uţitečné návyky. - Vkládat tabulky, obrázky a kreslené objekty do dokumentů. - Připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci. - Přizpůsobit nastavení stránky dokumentu a před závěrečným tiskem dokumentů prověřit správnost pravopisu. M4 Tabulkový procesor Definuje základní rozsah praktických znalostí a dovedností nutný pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Vyţaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost pouţívat efektivně tabulkový procesor. Uchazeč by měl být schopen: - Pracovat s tabulkami a ukládat je v souborech různých typů. - Vyuţívat vestavěných moţností tabulkového procesoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu. - Zadávat data do buněk a pouţívat uţitečné návyky pro vytváření tabulek. Vybírat, řadit a kopírovat, přesouvat a mazat data. - Upravovat řádky a sloupce v tabulce. Kopírovat, přesouvat, odstraňovat a vhodně přejmenovávat listy s tabulkami. - Vytvářet matematické a logické vzorce vyuţívající standardní funkce tabulkového procesoru. Pouţívat uţitečné návyky pro vytváření vzorců a rozpoznávat chyby ve vzorcích. - Formátovat čísla a textový obsah tabulek. - Vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací. - Přizpůsobit nastavení listu s tabulkou a prověřit a opravit obsah listu před závěrečným tiskem. M5 Použití databází 19

20 Definuje základní rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností nutný pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Vyţaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji pouţívat. Uchazeč by měl být schopen: - Pochopit, co je databáze, jaká je struktura databáze a jak se s ní pracuje. - Vytvořit jednoduchou databázi a prohlíţet obsah databáze v různých reţimech zobrazení. - Vytvořit tabulku, definovat a upravovat pole tabulky a jejich vlastnosti, zadávat a měnit data v tabulce. - Řadit a filtrovat data tabulky a formuláře, vytvářet, upravovat a spouštět databázové dotazy za účelem získání poţadovaných informací z databáze. - Pochopit, co je formulář a vytvářet formuláře pro zadávání, úpravy a odstraňování záznamů a dat v záznamech. - Vytvářet běţné sestavy a upravovat výstupy pro další distribuci. M6 Prezentace Definuje základní rozsah praktických znalostí a dovedností nutný pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Vyţaduje po uchazeči prokázat schopnost pouţívat aplikace pro prezentace. Uchazeč by měl být schopen: - Pracovat s prezentacemi a ukládat je v souborových formátech různého typu. - Vyuţívat vestavěných moţností aplikací pro prezentace pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu. - Pochopit odlišná zobrazení prezentace, volit různá rozvrţení snímků a jejich vzhled. - Vkládat, upravovat a formátovat text v prezentacích, znát uţitečné návyky pro pojmenovávání snímků. - Vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací. - Vkládat a upravovat obrázky, kliparty, symboly a kreslené objekty. - V prezentacích pouţívat animace a přechodové efekty a ověřovat správnost obsahu prezentace před závěrečným tiskem nebo vlastní prezentací. M7 Práce s Internetem a komunikace 20

21 Definuje základní rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností nutný pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyţaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět pouţívat internetový prohlíţeč. Uchazeč by měl být schopen: - Pochopit, co je Internet a znát běţné výrazy související s Internetem. Uvědomovat si některá bezpečnostní hlediska při pouţívání Internetu. - Řešit kaţdodenní úkoly spojené s vyhledáváním na Internetu včetně změn nastavení internetového prohlíţeče. - Hledat informace na Internetu, vyplňovat a odesílat internetové formuláře. - Ukládat internetové stránky a stahovat soubory z Internetu. Kopírovat obsah internetových stránek do dokumentů. Druhá část, Komunikace, vyţaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další moţnosti komunikace. Uchazeč by měl být schopen: - Pochopit, co je elektronická pošta a znát některé výhody a nevýhody jejího pouţívání. Uvědomovat si, ţe existují další moţnosti komunikace. - Uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při pouţívání elektronické pošty na Internetu. - Vytvářet a posílat zprávy elektronické pošty a kontrolovat jejich pravopis. Odpovídat na zprávy elektronické pošty a přeposílat je dále, pracovat s přílohami a tisknout zprávy. - Uvědomovat si moţnosti zlepšení efektivity práce při pouţívání aplikací pro komunikaci elektronickou poštou. Spravovat a třídit zprávy elektronické pošty. [10] Moduly ECDL Core, vyvíjené od roku 2010, někdy označované jako "nové" moduly, pokrývají další, často velmi specifické oblasti počítačových znalostí a dovedností. Testy z většiny modulů jsou převáţně nebo zcela praktické. 21

22 M8 - Počítačové kreslení a projektování (2D CAD) V ČR plánovaný od Q2 / M9 - Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky V ČR dostupný od Q3 / Definuje základní rozsah praktických dovedností nutných pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Vyţaduje, aby uchazeč rozuměl základním pojmům pouţívaným při práci s digitálními obrázky a uměl pouţívat grafické programové nástroje pro úpravy obrázků, jejich vylepšování, aplikaci efektů, přípravu obrázků k tisku a pro publikování obrázků. Uchazeč by měl být schopen: - Znát hlavní principy práce s digitálními obrázky, znát typické vlastnosti grafických formátů a rozumět pojetí barev. - Otevírat existující obrázky, ukládat obrázky v různých formátech a nastavovat parametry grafických formátů. - Pouţívat moţnosti grafického editoru pro zvýšení produktivity, jako je zobrazení panelů nástrojů, palet a podobně. - Pořizovat a ukládat obrázky, pouţívat různé nástroje pro výběr částí obrázků a manipulaci s tímto výběrem. - Vytvářet a pouţívat vrstvy, pracovat s textem, pouţívat efekty, filtry a nástroje pro kreslení a malování. - Připravovat obrázky pro tisk nebo publikování. [11] M10 - Tvorba webových stránek a publikace na Internetu V ČR dostupný od Q3 / Definuje základní rozsah praktických dovedností nutných pro úspěšné sloţení ECDL testu z tohoto modulu. Vyţaduje, aby uchazeč rozuměl základním pojmům pouţívaným při publikování na Internetu a uměl vytvářet, publikovat a udrţovat statické webové stránky. Uchazeč by měl být schopen: - Rozumět principům a základním pojmům spojeným s webovými stránkami. - Znát základní principy jazyka HTML a pouţívat základní HTML značky (tagy) pro úpravu rozloţení webové stránky. 22

23 - Pouţívat aplikace pro návrh a formátování webových stránek, formátování textu a práci s odkazy a tabulkami. - Znát a umět pouţívat vhodné formáty obrázků a vytvářet webové formuláře na webové stránce. - Rozumět principům kaskádových stylů a umět je pouţít. - Připravit webové stránky pro publikování na webovém serveru. M11 - Použití zdravotních informačních systémů V ČR zatím nedostupný. M12 - Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií V ČR plánovaný od Q4 / 2011 M13 - Plánování projektů V ČR plánovaný od Q4 / 2011 M14 - Týmová spolupráce s využitím počítačových sítí V přípravách. M15 - Využití informačních a komunikačních technologií v procesu vzdělávání V přípravách. M16 - Využití informačních a komunikačních technologií při podnikání V přípravách. [11] 3.2. Program ECDL Advanced Program ECDL Advanced (pokročilý) pokrývá profesionální uţivatelské počítačové znalosti a dovednosti v oblasti kancelářských aplikací, tj. v oblasti práce s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi. Je určen především zkušeným uţivatelům výpočetní techniky a vede k získání některého z níţe uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů. 23

24 Certifikáty Certifikát ECDL Advanced (ECDL Advanced Certificate) mezinárodní doklad profesionálních uţivatelských počítačových znalostí a dovedností drţitele (Digital Excelence) v odpovídající oblasti. Drţitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni vyuţívat kancelářské aplikace v oblasti, pro kterou byl doklad vydán. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platným Sylabem ECDL Advanced. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti kancelářských aplikací, tj. modul AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem a AM5 - Pokročilá pouţití databází a AM6 - Pokročilá prezentace. Tyto moduly mají v rámci programu ECDL Advanced obdobnou obtíţnost. Uchazeč o Certifikát ECDL Advanced musí úspěšně sloţit jeden test z některého ze čtyř pokročilých modulů ECDL Advanced Sylabu. Obrázek 9 - Certifikát ECDL Advanced Certifikát ECDL Expert (ECDL Expert Certificate) mezinárodní doklad profesionálních uţivatelských počítačových znalostí a dovedností drţitele (Digital Excelence). Drţitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni vyuţívat kancelářské aplikace ve všech běţných oblastech. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platným Sylabem ECDL Advanced. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti kancelářských aplikací, tj. modul AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem a AM5 - Pokročilá pouţití databází a AM6 - Pokročilá prezentace. Tyto moduly mají v rámci programu ECDL Advanced obdobnou obtíţnost. Uchazeč o Certifikát ECDL Expert musí úspěšně sloţit testy ze všech čtyř pokročilých modulů ECDL Advanced Sylabu. Praktickou alternativou tohoto typu dokladu je plastová kartička velikosti platební karty. [13] 24

25 Obrázek 10 - Certifikát ECDL Expert Indexy Kaţdý uchazeč, který chce absolvovat testy ECDL úrovně Advanced, musí být drţitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) programu ECDL Advanced. Index ECDL Advanced tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL Advanced nebo Certifikát ECDL Expert absolvovat ECDL test pouze z jednoho modulu programu ECDL Advanced z nabídky modulů AM3 aţ AM6, tj. z některého ze všech existujících modulů programu ECDL Advanced. Do indexu ECDL Advanced se zaznamenává pouze úspěšně sloţený ECDL test. Index ECDL Advanced je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamţiku jeho personifikace. Index ECDL Expert tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL Advanced nebo Certifikát ECDL Expert absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze čtyř modulů programu ECDL Advanced z nabídky modulů AM3 aţ AM6. Do indexu ECDL Expert se zaznamenávají pouze úspěšně sloţené ECDL testy. Index ECDL Expert je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamţiku jeho personifikace. [13] Moduly Moduly ECDL Advanced, vyvíjené od roku 2007, pokrývají čtyři oblasti pokročilých počítačových znalostí a dovedností. Testy ze všech modulů jsou zcela praktické. AM3 - Pokročilé zpracování textu V ČR dostupný od Definuje rozsah praktických znalostí a dovedností nutný pro úspěšné složení testu z tohoto modulu. Modul AM3 navazuje na znalosti a dovednosti obsažené v 25

26 základním ECDL Sylabu pro modul č. 3, Zpracování textu a svým rozsahem a hloubkou jej překonává. Předpokladem pro úspěšné složení testu z modulu AM3 ECDL Advanced jsou znalosti a dovednosti obsažené v modulu č. 3 ECDL Sylabu. Požaduje po uchazeči používat pokročilé nástroje aplikací pro zpracování textu s cílem vytvořit vysoce kvalitní textové dokumenty. Uchazeč by měl být schopen: - Pouţívat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text do tabulek a naopak. - Pracovat s titulky, poznámkami pod čarou a vysvětlivkami, vytvářet obsahy, rejstříky a kříţové odkazy. - Zvyšovat produktivitu práce pouţitím polí, formulářů a šablon. - Pouţívat pokročilé techniky hromadné korespondence a pracovat s moţnostmi automatizace, například s makry. - Pouţívat rozšířené moţnosti pro vkládání dat z jiných zdrojů, propojování dat s jejich zdrojem. - Vyuţívat nástroje pro týmovou práci při úpravách dokumentů. Pracovat s hlavním a vnořenými dokumenty, vyuţívat moţnosti zabezpečení dokumentů. - Pracovat s vodotiskem, oddíly, záhlavím a zápatím dokumentů. AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem V ČR dostupný od Definuje rozsah praktických znalostí a dovedností nutný pro úspěšné sloţení testu z tohoto modulu. Modul AM4 navazuje na znalosti a dovednosti obsaţené v základním ECDL Sylabu pro modul č. 4, Tabulkový procesor a svým rozsahem a hloubkou jej překonává. Předpokladem pro úspěšné sloţení testu z modulu AM4 ECDL Advanced jsou znalosti a dovednosti obsaţené v modulu č. 4 ECDL Sylabu. Poţaduje po uchazeči pouţívat tabulkový procesor s cílem vytvořit vysoce kvalitní tabulky. Uchazeč by měl být schopen: - Vyuţívat pokročilé moţnosti formátování, jako je podmíněné formátování, pouţívat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. - Pouţívat takové funkce, které jsou spojeny s logickými, statistickými, finančními a matematickými operacemi. 26

27 - Vytvářet grafy a vyuţívat pokročilé moţnosti formátování grafů. - Analyzovat, filtrovat a řadit data v tabulkách a seznamech, vytvářet a pouţívat scénáře. - Ověřovat vstupní data v tabulkách a sledovat závislosti dat. - Zvyšovat produktivitu práce pouţíváním pojmenovaných oblastí buněk, maker a šablon. - Pouţívat propojování tabulek s daty, vkládát a importovat data. - Spolupracovat při revizích tabulek a vyuţívat moţnosti zabezpečení. AM5 - Pokročilé použití databází V ČR dostupný od Definuje rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností nutný pro úspěšné složení testu z tohoto modulu. Modul AM5 navazuje na znalosti a dovednosti obsažené v základním ECDL Sylabu pro modul č. 5, Použití databází a svým rozsahem a hloubkou jej překonává. Předpokladem pro úspěšné složení testu z modulu AM5 ECDL Advanced jsou znalosti a dovednosti obsažené v modulu č. 5 ECDL Sylabu. Požaduje po uchazeči pochopit podstatu koncepce databází, používat aplikace pro tvorbu relačních databází s cílem vytvořit databázi s pokročilou strukturou a kvalitními výstupy. Uchazeč by měl být schopen: - Pochopit podstatu koncepce vývoje databází a vyuţití databází. - Navrhnout relační databázi s vyuţitím pokročilých moţností návrhu tabulek a vzájemných vztahů mezi tabulkami. - Navrhovat a pouţívat dotazy pro tvorbu tabulek, aktualizovat, mazat a přidávat data, zdokonalovat dotazy s vyuţitím zástupných znaků, parametrizace a výpočtů. - Pouţívat ovládací prvky a podformuláře pro rozšiřování moţností formulářů a zlepšení jejich funkcionality. - Vytvářet sestavy s různými výpočty, vytvářet podsestavy pro zvýšení přehlednosti sestav. - Zvyšovat produktivitu práce pouţíváním maker, odkazů na data a moţností importu dat. 27

28 AM6 - Pokročilá prezentace V ČR dostupný od Definuje rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností nutný pro úspěšné sloţení testu z tohoto modulu. Modul AM6 navazuje na znalosti a dovednosti obsaţené v základním ECDL Sylabu pro modul č. 6, Prezentace a svým rozsahem a hloubkou jej překonává. Předpokladem pro úspěšné sloţení testu z modulu AM6 ECDL Advanced jsou znalosti a dovednosti obsaţené v modulu č. 6 ECDL Sylabu. Poţaduje po uchazeči pochopit proces přípravy prezentace a pouţívat prezentační aplikace s cílem vytvořit vysoce kvalitní prezentace. Uchazeč by měl být schopen: - Porozumět publiku a prostředí a vyuţít tyto znalosti při přípravě prezentace. - Vytvářet a upravovat šablony a předlohy snímků. - Vylepšovat prezentaci s pouţitím vestavěných grafických nástrojů a knihoven obrázků. - Vyuţívat pokročilé moţnosti při formátování grafů, vytvářet a upravovat diagramy. - Při prezentaci pouţívat videosekvence, zvukové ukázky a vyuţívat vestavěné animační moţnosti. - Pouţívat propojování a svazování prezentace s daty a importy a exporty dat. - Předvádět prezentace, vyuţívat moţnosti nastavení a řízení prezentace. [13] 28

29 4. ECDL v Čechách Průzkum ECDL jsem provedl v Praze a Středočeském kraji pomocí anonymního dotazníkového šetření. Otázky v dotazníku byli následující: Jste? A) ŢENA B) MUŢ Věkové rozpětí? A) 15 aţ 26 let B) 27 aţ 40 let C) 41 aţ 80 let Víte co je to ECDL? A) ANO B) NE V případě odpovědi A) ANO na 3. otázku pokračujte dále. Odkud znáte termín ECDL? A) ŠKOLA B) PRÁCE C) MÉDIA (internet, TV ) Jste vlastníkem certifikátu ECDL? A) ANO B) NE V případě odpovědi A) ANO na 5. otázku pokračujte dále. Pomohl Vám někdy certifikát ECDL v praxi? A) ANO B) NE Vzor naleznete v příloze 4. Zúčastnilo se ho 115 občanů, muţů i ţen rozdílného věku. Z grafu 1 plyne, ţe nejvíce dotazovaných bylo muţů v průměrném věku let. 29

30 Graf 1 - Otázka č. 1 v dotazníkovém šetření Z celkového počtu dotazovaných většina (57%) občanů neznala pojem ECDL. Graf 2 - Otázka č. 2 v dotazníkovém šetření Ze zbylých 43%, kteří odpověděli, ţe znají pojem ECDL, uváděli jako zdroj znalosti nejvíce školu a práci. 30

31 Graf 3 - Otázka č. 4 v dotazníkovém šetření Ze 115 dotazovaných, měli certifikát pouze čtyři (4,6%), z nichţ třem pomohl v praxi. Přesná vyhodnocení dotazníkového šetření uvádím v tabulce 1. otázka č. odpověď pohlaví celkem 1 žena muž ANO NE Škola Práce Média ANO ANO NE NE Tabulka 1 - Výsledky z dotazníkového šetření 31

32 5. Ukázka ECDL testů V této kapitole uvádím příklady testů z programů Core a Advanced. Nelze však pouţít skutečné testy, bylo by to v rozporu s ECDL Czech Republic. Jejich ukázkové testy se však nejvíce podobají skutečným. Nejde samozřejmě o konkrétní znění z aktuálně pouţívané databáze testů QTB verze 5.0, ale o analogicky vymyšlená znění, která jsou velmi podobná ostrým otázkám a úkolům. Z kaţdého modulu jsou na ukázku uvedeny 3 úkoly (resp. teoretické otázky). Cílem ukázky samozřejmě není podat komplexní pohled na záběr úkolů, ten je uveden v odpovídajícím ECDL Sylabu 5.0, ani poskytnout uchazečům o ECDL Certifikát prostor pro nacvičení testů, ale pomoci uchazečům vytvořit si představu o formě a obsahu testovacích úkolů a otázek v rámci programu ECDL Core a ECDL Advanced. Testy z programu ECDL Core jsou v příloze 2 Testy z programu ECDL Advanced jsou v příloze 3 32

33 Závěr Cílem práce bylo popsat proces certifikace pro ověřování počítačové gramotnosti dle mezinárodně uznávaného certifikačního konceptu ECDL. Tento cíl jsem uvedl v kapitole 3. a jejích podkapitolách, které se podrobněji zabývají aktuálními moduly, certifikáty a indexy. První kapitola byla zaměřena na vznik a vývoj konceptu ECDL. Ve 4. kapitole jsem provedl anonymní dotazníkové šetření, které v menším měřítku poukázalo, ţe většina občanů okolo nás nezná pojem ECDL a z těch zbylých, co tento pojem znají, je jen velmi malé procento vlastnící certifikát a pokud uţ ho mají, tak se shodnou na uţitečnosti v praxi. V poslední kapitole 5. uvádím cvičné testy ECDL z programu Core a Advanced. 33

34 Seznam použité literatury 1. Wikipedie. European Computer Driving Licence. Wikipedie. [Online] [Citace: ] 2. ECDL Czech Republic. ECDL Sylabus. ECDL Czech Republic. [Online] [Citace: 10. Leden 2012.] 3. Měchura, Ing. Ondřej. Bakalářská práce - IMPLEMENTACE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) DO VÝUKY INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA ČTYŘLETÝCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH. Praha : ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, ECDL Foundation. Our History. ECDL Foundation. [Online] [Citace: ] 5. ECDL Czech Republic. O konceptu ECDL. ECDL Czech Republic. [Online] [Citace: ] 6. ŠTĚPÁNKOVÁ, O. S počítačem do Evropy 2. aktualizované vydání. Brno : Computer Press, str ISBN ECDL Czech Republic. Proč ECDL. ECDL Czech Republic. [Online] [Citace: ] 8. ECDL Czech Republic. Koncept počítačové gramotnosti ECDL. ECDL Czech Republic. [Online] [Citace: ] 9. ECDL Czech Republic. Program ECDL Core. ECDL Czech Republic. [Online] [Citace: ] 10. ECDL Czech Republic. Sylabus Core 5 CZ. ECDL Czech Republic. [Online] ECDL Foundation Ltd., [Citace: 10. Leden 2012.] 11. ECDL Czech Republic. ECDL Sylabus. ECDL Czech Republic. [Online] ECDL Foundation Ltd., [Citace: ] 34

35 13. ECDL Czech Republic. Program ECDL Advanced. ECDL Czech Republic. [Online] [Citace: ] 14. ECDL Czech Republic. Sylabus Advanced 2 CZ. ECDL Czech Republic. [Online] ECDL Foundation Ltd., [Citace: ] 15. ECDL Czech Republic. Příklady otázek a úkolů testů programu ECDL Core. ECDL Czech Republic. [Online] [Citace: ] 16. ECDL Czech Republic. Příklady otázek a úkolů testů programu ECDL Advanced. ECDL Czech Republic. [Online] [Citace: ] 35

36 Seznam použitých obrázků Obrázek 1 - Logo ECDL s ochrannou známkou Obrázek 2 - Obchodní značka ECDL... 8 Zdroj: Zdroj: Obrázek 3 - Logo ICDL s ochrannou známkou Obrázek 4 - Obchodní značka ICDL... 9 Zdroj: Zdroj: Obrázek 5 - Počty kandidátů v průběhu let Zdroj: Obrázek 6 - Programy konceptu ECDL Zdroj: Obrázek 7 - Certifikát ECDL Start Zdroj: Obrázek 8 - Certifikát ECDL Zdroj: Obrázek 9 - Certifikát ECDL Advanced Zdroj: Obrázek 10 - Certifikát ECDL Expert Zdroj: 36

37 Seznam použitých grafů Graf 1 - Otázka č. 1 v dotazníkovém šetření Graf 2 - Otázka č. 2 v dotazníkovém šetření Graf 3 - Otázka č. 4 v dotazníkovém šetření Seznam použitých tabulek Tabulka 1 - Výsledky z dotazníkového šetření Seznam použitých příloh Příloha 1 - Seznam testovacích středisek ECDL..38 Příloha 2 - Testy z programu ECDL Core 41 Příloha 3 - Testy z programu ECDL Advanced 48 Příloha 4 Anonymní dotazníkové šetření

38 Příloha 1 Seznam testovacích středisek ECDL Zdroj: Seznam je aktuální k lednu 2012 ID Testovací středisko Region Rozsah akreditace CZ002 Trias Consulting, s.r.o. Praha 4 M1-M7 CZ004 ASI informační technologie, s.r.o. Mohelnice M1-M7 CZ005 POE EDUCO, s.r.o. Moravská Ostrava M1-M7 CZ009 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Hradec Králové M1-M7 CZ011 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o. Nový Jičín M1-M7 CZ012 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Praha 1 M1-M7 CZ014 O.K. SOFTWARE Příbram VI M1-M7 CZ015 ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Děčín 1 M1-M7 CZ016 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov Chomutov M1-M7 CZ017 NICOM, a.s. Praha 8 M1-M7 CZ018 Střední průmyslová škola Česká Lípa Česká Lípa M1-M7 CZ019 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Uherské Hradiště M1-M7 CZ022 Střední škola managementu a sluţeb, s.r.o. Praha 4 M1-M7 CZ029 AP NETSOFT, s.r.o. Opava M1-M7 CZ030 S - COMP Centre CZ, s.r.o. Praha 4 M1-M7, M9, M10 CZ033 Česká zemědělská univerzita v Praze Praha 6 M1-M7 CZ036 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Praha 8 M1-M7 CZ038 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o. Most M1-M7 CZ042 Smíchovská střední průmyslová škola Praha 5 M1-M7 CZ043 MARLIN, s.r.o. Uherské Hradiště M1-M7 CZ045 Střední průmyslová škola Jihlava Jihlava M1-M7 CZ046 bfz o.p.s. Cheb M1-M7 CZ053 Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Pardubice M1-M7 CZ054 Střední škola aplikované kybernetiky, s.r.o. Hradec Králové M1-M7, M9, M10 CZ055 Základní škola Pelhřimov, Osvobození Pelhřimov M1-M7 CZ056 Jintes CB, s.r.o. České Budějovice M1-M7 CZ057 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál Bruntál M1-M7 CZ058 ICOMP Computer, s.r.o. Louny M1-M7 CZ059 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou M1-M7 CZ061 Občanské sdruţení soukromých učitelů Litoměřice M1-M7 CZ062 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc Olomouc M1-M7 CZ063 Soukromá obchodní akademie, s.r.o. Ţatec M1-M7 CZ064 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Písek M1-M7 CZ065 Obchodní akademie T.G. Masaryka Kostelec nad Orlicí M1-M7 CZ068 Petr Zbruţ Přerov M1-M7 CZ069 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav Čáslav M1-M7 CZ072 Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD, Humpolec, s.r.o. Humpolec M1-M7 CZ073 ALTUS Training Center, s.r.o. Praha 2 M1-M7 CZ076 Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Hranice M1-M7 CZ077 GOPAS, a.s. Praha 10 M1-M7 CZ078 GOPAS, a.s. Brno M1-M7 CZ080 ASYS IJD, s.r.o. Kolín IV M1-M7 CZ081 IdeaHELP (AgroKonzulta Ţamberk, spol. s r. o.) Ţamberk M1-M7 CZ085 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o. Ústí nad Labem M1-M7 CZ086 Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity Brno M1-M7 CZ087 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Mariánské Lázně M1-M7 CZ088 Univerzita Hradec Králové, Institut dalšího vzdělávání FIM Hradec Králové M1-M7 38

39 CZ089 DATRON, a.s. Česká Lípa M1-M7 CZ091 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Středisko vzdělávání Ostrava - Poruba M1-M7 CZ097 COMPUTER HELP, s.r.o. Praha 2 M1-M7 CZ098 ha-vel family, s.r.o. Ostrava - Přívoz M1-M7 CZ100 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Frýdek-Místek M1-M7 CZ102 Střední průmyslová škola stavební, Havířov, p.o. Havířov - Podlesí M1-M7 CZ105 LED-JAPA CZ, s.r.o. Morkovice - Slíţany M1-M7 CZ106 Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. Kolín IV M1-M7 CZ108 SOFTEX NCP, s.r.o. Most M1-M7 CZ113 ASISTA, s.r.o. Most M1-M7 CZ114 Obchodní akademie Náchod Náchod M1-M7 CZ115 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov Benešov M1-M7 CZ116 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo Znojmo M1-M7 CZ117 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská Praha 2 M1-M7 CZ119 Střední průmyslová škola Bruntál Bruntál M1-M7 CZ120 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Praha 10 M1-M7 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky CZ124 Karlovy Vary Karlovy Vary M1-M7 CZ125 Střední průmyslová škola Hronov Hronov M1-M7 CZ127 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav statistiky a kvantitativních metod Zlín M1-M7 CZ128 KAFIRA o.s. Opava M1-M7 CZ129 Obchodní akademie Ostrava - Poruba Ostrava - Poruba M1-M7 CZ130 Základní škola Bernarda Bolzana, obecně prospěšná společnost Tábor M1-M7 CZ131 MIPECOM, s.r.o. Praha 9 M1-M7 CZ132 Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Olomouc M1-M7 CZ135 EDUCO CENTRUM, s.r.o. Krnov M1-M7 CZ136 Mendelova univerzita v Brně Brno M1-M7 CZ137 ABS WYDA, s.r.o. Ţďár nad Sázavou 1 M1-M7 CZ138 Univerzita J.E.Purkyně, Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem M1-M7 CZ139 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno Kladno M1-M7 CZ140 Gymnázium Praha 4, Postupická Praha 4 M1-M7 CZ141 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk Šumperk M1-M7 CZ142 Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava M1-M7 CZ143 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Ledeč nad Sázavou M1-M7 CZ144 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod M1-M7 CZ145 Vězeňská sluţba České republiky, Věznice Heřmanice Poštovní úřad Ostrava 13 M1-M7 CZ146 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Chodov M1-M7 Ostrava - Moravská CZ147 Vzdělávací středisko DAMAN, s.r.o. Ostrava M1-M7 CZ148 Střední škola technická, Most - Velebudice, p.o. Most - Velebudice M1-M7 CZ149 NICOM, a.s. Brno M1-M7 CZ151 Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most M1-M7 CZ152 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta Ostrava 1 M1-M7 CZ154 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Praha 5 M1-M7 CZ155 TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. Ostrava - Zábřeh M1-M7 CZ157 Ing. Adéla Kolouchová, Chráněná ICT pracoviště Deep Boskovice M1-M7 CZ158 AutoCont CZ, a.s. Ostrava - Mariánské Hory M1-M7 CZ159 ŠKODA AUTO, a.s. Vysoká škola Mladá Boleslav M1-M7 CZ162 Attavena, o.p.s. České Budějovice M1-M7 CZ163 Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky, a.s. Praha 5 M1-M7 CZ164 S - COMP Centre CZ, s.r.o. Plzeň M1-M7 CZ165 Základní škola Liberec, Oblačná Liberec M1-M7 CZ166 Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Praha 4 M1-M7 CZ167 SVT - středisko vzdělávání a testování, s.r.o. Liberec II M1-M7 CZ168 Střední škola spojů a informatiky, Tábor Tábor M1-M7 CZ169 Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany Vodňany M1-M7 CZ172 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Mladá Boleslav M1-M7 CZ173 MAVO - Vzdělávání, s.r.o. Praha 5 - Košíře M1-M7 CZ175 Ministerstvo vnitra, odbor personální Praha 1 M1-M7 CZ176 UPTIME, s.r.o. Rumburk M1-M7 CZ177 bit cz training, s.r.o. Jihlava M1-M7 39

40 CZ178 KELDON, s.r.o. Praha 3 M1-M7 CZ179 Soukromá střední odborná škola manaţerská a zdravotnická, s.r.o. Břeclav M1-M7 CZ180 Počítačová sluţba, s.r.o. Olomouc M1-M7, M9, M10 CZ181 Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) Praha, s.r.o. Praha 8 M1-M7 CZ182 BNSOFT, s.r.o. Znojmo M1-M7 CZ183 Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA), s.r.o. Litoměřice M1-M7 CZ184 Dům dětí a mládeţe Rozmarýn Litoměřice M1-M7 CZ185 Soukromá střední odborná škola ţivnostenská Brno, s.r.o. Brno M1-M7 CZ186 AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Ostrava - Vítkovice M1-M7 CZ187 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Liberec 1 M1-M7 CZ Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o. Kladno M1-M7 CZ191 Obsluţná společnost, a.s. Praha 10 - Hostivař M1-M7 CZ192 SoftGate, s.r.o. Hradec Králové M1-M7 CZ193 Námořní akademie České republiky, s.r.o. Praha 9 - Horní Počernice M1-M7 CZ194 JOB ASISTENT, s.r.o. Teplice M1-M7 CZ195 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů Ostrava 1 M1-M7 CZ196 Střední škola automobilní a informatiky Praha 10 M1-M7 CZ197 Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. Sedlčany M1-M7 CZ198 VIA ALTA a.s. Třebíč M1-M7 CZ199 Peoplesource, v.o.s. Havlíčkův Brod M1-M7 CZ200 Občanské sdruţení soukromých učitelů Roudnice nad Labem M1-M7 CZ201 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Varnsdorf M1-M7 CZ202 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Praha 5 M1-M7 CZ203 Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň M1-M7 CZ204 Vyšší odborná škola územně - správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Kladno M1-M7 CZ205 EURO EDUCA Hodonín M1-M7 CZ206 Mendelova střední škola Nový Jičín, p.o. Nový Jičín M1-M7 CZ207 GLOBIS spol. s r.o. České Budějovice M1-M7 CZ208 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn Horšovský Týn M1-M7 CZ209 ATTEST, s.r.o. Liberec 1 M1-M7 CZ210 Obchodní akademie, Praha, Hovorčovická Praha 8 M1-M7 CZ211 TRIGON CELOŢIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. Plzeň M1-M7 CZ212 Sdruţení CEPAC - Morava Olomouc M1-M7 CZ213 HIGH VOLTAGE s.r.o. Chomutov M1-M7 CZ214 Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady Praha 10 M1-M7 CZ215 Institut informačních technologií, s.r.o. Paskov M1-M7 CZ216 Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí M1-M7 CZ217 Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydţov Nový Bydţov M1-M7 CZ218 Soukromé střední odborné učiliště Industria II, s.r.o. Ústí nad Labem M1-M7 CZ220 Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o. Praha 9 M1-M7 CZ221 K - system.cz s.r.o. Třebíč M1-M7 CZ222 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem M1-M7 CZ223 M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školicí středisko Uherské Hradiště M1-M7 CZ224 EKOBAU INVEST a.s. Opava M1-M7, M9, M10 CZ225 Střední škola polygrafická Praha s.r.o. Praha 9 M1-M7 CZ226 Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň M1-M7 CZ227 Střední škola technická AGC a.s. Teplice M1-M7, M9 40

41 Příloha 2 Testy z programu ECDL Core Modul 1 1. a Která z následujících činností můţe nejvýznamněji zvýšit výkon počítače? [1 bod] 1. Výměna černobílého monitoru za barevný. 2. Vysokorychlostní připojení k Internetu. 3. Instalace dvou antivirových programů. 4. Rozšíření operační paměti počítače. 1. b Jaké označení se pouţívá pro síť počítačů umístěných malé ploše, například doma, v kanceláři nebo v rámci budovy? [1 bod] a. LAN (Local Area Network). b. VPN (Virtual Private Network). c. PSTN (Public Switched Telephone Network). d. MNfP (Micro Net for People). 1. c Která z následujících profesí se nejlépe hodí pro práci na dálku (teleworking)? [1 bod] a. Divadelní herec. b. Výhybkář. c. Pracovní redakce časopisu, který má na starosti jazykové korektury. d. Lékař. 41

42 Modul 2 2. a Pouţijte nápovědu operačního systému Windows XP pro vyhledání dostupných informací o ovládacích panelech. Zkopírujte alespoň jednu libovolnou celou větu, která se týká tohoto tématu a vloţte ji do příslušného řádku tabulky v souboru Odpovědi M2.doc a změny v souboru uloţte. [2 body] 2. b Ve sloţce Soubory ECDL vyhledejte soubor s názvem Teplota.xls a tento soubor zkomprimujte do archivu s názvem Teplota.zip do téţe sloţky. [2 body] 2. c Ve sloţce Soubory ECDL vyhledejte soubor s názvem Prostor.jpg a přejmenujte jej na Tělesa.jpg. [1 bod] 42

43 Modul 3 3. a Pouţijte odstavcový styl s názvem Název článku na nadpis Podzimní sklizeň v horní části dokumentu a změny uloţte. [1 bod] 3. b Upravte velikost obrázku v horní části dokumentu tak, aby byl obrázek 3 cm vysoký a 3 cm široký a změny uloţte. [1 bod] 3. c Vpravo za text Název tohoto souboru: doplňte automatické pole obsahující název souboru a změny uloţte. [1 bod] 43

44 Modul 4 4. a Na listu s názvem Osevní plán změňte hodnotu osevní plochy Ječmene v obci Makotřasy na 289 a změny v tabulce uloţte. [1 bod] 4. b Do buňky B10 vloţte funkci pro výpočet celkové plochy oseté pšenicí ve všech obcích a změny v tabulce uloţte. [1 bod] 4. c V buňce J6 je zobrazeno chybové hlášení typu #DIV/0!. Proč k této chybě došlo? Svoji odpověď na otázku napište do zvýrazněné oblasti v řádku 13 a změny v tabulce uloţte. [1 bod] Modul 5 5. a S pouţitím průvodce nebo v návrhovém zobrazení vytvořte nový dotaz, který zobrazí pole Příjmení, Jméno, Výška z tabulky Osoby a pole Banka z tabulky Banky a dotaz uloţte pod názvem Klienti. [1 bod] 44

45 5. b V zobrazení datového listu dotazu Klienti skryjte pole Jméno, změny uloţte a dotaz uzavřete. [1 bod] 5. c S pouţitím průvodce vytvořte sestavu obsahující všechna pole dotazu s názvem Klienti. Data v sestavě seskupte podle pole Banka a zobrazte všechny účastníky a průměrnou výšku pro kaţdou banku. Ostatní nastavení ponechte výchozí. Vytvořenou sestavu uloţte pod názvem Průměrná výška klientů bank a sestavu uzavřete. [1 bod] Modul 6 6. a Na pracovním disku uchazeče vyhledejte ve sloţce Test M6 šablonu prezentace s názvem Tatry.pot a tuto šablonu pouţijte na všechny snímky otevřené prezentace s názvem Okresy a města.ppt a změny v prezentaci uloţte. [1 bod] 45

46 6. b Na sedmém snímku s nadpisem Středočeský kraj upravte strukturu poloţek seznamu s odráţkami tak, aby poloţka Město Řevnice byla odsazena od poloţky Okres Praha-západ obdobně jako poloţka Město Beroun od poloţky Okres Beroun a změny v prezentaci uloţte. [1 bod] 6. c Otočte obrázek letadla umístěný na pravé straně snímku o 180 a změny v prezentaci uloţte. [1 bod] Modul 7 7. a Pomocí internetového vyhledávače vyhledejte odkazy na stránky obsahující slovo Houfnice a přejděte na jednu z nalezených stránek dle vlastního výběru. Nalezenou internetovou 46

47 stránku uloţte ve formátu prostého textu do souboru pod názvem Houfnice.txt do sloţky Test M7 na pracovní disk uchazeče. [1 bod] 7. b Co je označováno anglickým pojmem Phishing? Odpověď (a, b, c nebo d) napište do příslušného řádku tabulky v souboru Odpovědi M7.doc a změny v souboru uloţte. [1 bod] a. Jde o techniku nahodilého řazení zpráv elektronické pošty. b. Jde o podvodnou techniku, pomocí které získávají počítačoví hackeři prostřednictvím nevyţádaných zpráv elektronické pošty osobní a jiné citlivé údaje. c. Jde o techniku zasílání zvukových zpráv elektronické pošty. d. Jde o sluţbu automatického zasílání zpráv týkajících se rybolovu. 7. c Spusťte program pro komunikaci elektronickou poštou Microsoft Outlook, vytvořte novou zprávu a tuto zprávu bez vyplnění jakýchkoli dalších údajů uloţte. [1 bod] [11] 47

48 Příloha 3 Testy z programu ECDL Advanced Modul AM3 3.1 Číslovaný seznam pod nadpisem Montáž sněhových řetězů upravte takto: 1. Odstavec začínající textem Řetězy vyjmeme byl uvedena číslem Odstavec začínající Z technické dokumentace bude uveden číslem Změňte formát stylu Nadpis 2 tak, aby měl stejné vlastnosti, jako má nyní nadpis Montáž sněhových řetězů. 48

49 3.3 Bezprostředně před nadpis Montáž sněhových řetězů vloţte konec stránky a na poslední straně dokumentu aktualizujte obsah. Modul AM4 4.1 Pod seznamem osob proveďte následující výpočty: 1. V buňce H16 pouţijte databázovou funkci, která zobrazí průměrnou váhu osob vyšších neţ 180 cm, které bydlí v Praze nebo v Brně. Pro zápis potřebných kritérií pouţijte zeleně vyplněnou oblast buněk A21:L V buňce H18 pouţijte funkci pro podmíněný počet tak, aby zobrazila počet osob, které dosáhly Výsl. přes Proveďte seřazení seznamu v oblasti A2:L14 vzestupně podle pole Město. Záznamy se stejnou hodnotou pole Město dále seřaďte sestupně podle pole Výška. 49

50 4.3 Zobrazení řádků a sloupců upravte takto: 1. Skryjte řádky 17 a Zobrazte skrytý sloupec K. Modul AM5 5.1 Upravte vlastnosti polí tabulky Osoby takto: 1. Pro pole Pohlaví vytvořte vyhledávání tak, aby při zadávání hodnot bylo moţno vybírat z hodnot Muž a Žena. 2. Pro pole ZdrPoj vytvořte vstupní masku tak, aby musela být zadána vţdy trojice cifer. 5.2 Vytvořte dotaz, který aktualizuje v tabulce Osoby hodnotu pole OsKoef na 1,8 pro osoby, jejich Výška je větší neţ 180 cm. Dotaz spusťte a uloţte pod názvem Nad 180 cm. 50

51 5.3 Vytvořte makro, které uzavře formulář Banky a zobrazí sestavu Osoby podle pojišťoven v zobrazení tiskového náhledu. Makro uloţte pod názvem Tisk osob. Modul AM6 6.1 V grafu na šestém snímku s nadpisem Situace ve městech pouţijte efekt úvodní animace Přilétnutí tak, aby graf byl animován po jednotlivých řadách směrem zdola střední rychlostí. 6.2 V obrázku Prahy v pravém horním rohu snímku proveďte tytu úpravy: 1. Zrušte přebarvení obrázku. 2. Nastavte efekt průhlednosti na 50%. 51

Ukázka úkolů z databáze testů QTB5

Ukázka úkolů z databáze testů QTB5 Ukázka úkolů z databáze testů QTB5 V tomto dokumentu jsou ukázky úkolů z databáze testů QTB5. Samozřejmě nejde o konkrétní znění úkolů z databáze testů, ale o vymyšlená znění. Z každého modulu jsou na

Více

Modul 4 obsahuje 32 úkolů. Modul 5 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 6 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 7 obsahuje 30 otázek a úkolů.

Modul 4 obsahuje 32 úkolů. Modul 5 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 6 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 7 obsahuje 30 otázek a úkolů. PŘÍKLADY OTÁZEK A ÚKOLŮ TESTŮ PROGRAMU ECDL CORE Na této stránce jsou ukázky otázek a úkolů z testů programu ECDL Core. Nejde samozřejmě o konkrétní znění z aktuálně používané databáze testů QTB verze

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

ECDL koncept počítačové gramotnosti

ECDL koncept počítačové gramotnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Oborová katedra Matematiky, statistiky a informačních technologií ECDL koncept počítačové gramotnosti Bakalářská práce Autor: Vojtěch Zeman, DiS. Informační technologie,

Více

malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání

malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání malým a středním podnikům aneb ECDL v personalistice a vzdělávání Evropský týden MSP 2011, TIC ČKD Praha, 4. října 2011 Co je koncept ECDL? ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně rozšířený

Více

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti

ECDL European Computer Driving Licence. Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL European Computer Driving Licence Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti Co je koncept ECDL? KONCEPT ECDL je mezinárodně uznávaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač

Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Mezinárodní koncept testování počítačové gramotnosti European Computer Driving Licence Evropský řidičák na počítač Potřeba klasifikace počítačových znalostí a dovedností jak široké veřejnosti, tak běžných

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ

JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ 1 JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ PŘIPRAVENI NA STUDIUM VŠ V OBLASTI PŘENOSITELNÝCH ICT KOMPETENCÍ Mgr. Ing. Vladimír Očenášek KIT PEF ČZU v Praze učíme informatické předměty na 2 fakultách, 8 oborech a 6 střediscích:

Více

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl.

Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti. Počítačová gramotnost, ČSKI a ECDL. www.ecdl. Podpora pro jednotlivce Budování informační společnosti Růst ekonomiky a zaměstnanosti Počítačová gramotnost, www.ecdl.cz Vliv informačních technologií (IT) na společnost Výroba: zvýšení produktivity práce,

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

TESTOVÁNÍ ECDL. Akademický rok 2014/2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

TESTOVÁNÍ ECDL. Akademický rok 2014/2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 TESTOVÁNÍ ECDL Akademický rok 2014/2015 Testovací středisko SPŠE V Úžlabině testované moduly programu Core: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M10 M12

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - ADVANCED SYLABUS 2.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - ADVANCED SYLABUS 2.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - ADVANCED SYLABUS 2.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Advanced Sylabu verze 2.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY ŠETŘENÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI RŮZNÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dana Veverková Informatika se zaměřením

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více