VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LUKÁŠ JURIGA

2 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

3 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Zaměstnanecké výhody ve vybrané organizaci/employee benefits in the selected company Leden/2014 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Lukáš Juriga / KLZ 10 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA Ing. Robin Čejka, MBA JMÉNO VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ STUDENTA Prohlašuji tímto, že jsem zadanou bakalářskou práci na uvedené téma vypracoval/a samostatně a že jsem ke zpracování této bakalářské práce použil pouze literární prameny v práci uvedené. Jsem si vědom skutečnosti, že tato práce bude v souladu s 47b zák. o vysokých školách zveřejněna, a souhlasím s tím, aby k takovému zveřejnění bez ohledu na výsledek obhajoby práce došlo. Prohlašuji, že informace, které jsem v práci užil, pocházejí z legálních zdrojů, tj. že zejména nejde o předmět státního, služebního či obchodního tajemství či o jiné důvěrné informace, k jejichž použití v práci, popř. k jejichž následné publikaci v souvislosti s předpokládanou veřejnou prezentací práce, nemám potřebné oprávnění. Datum a místo: , Praha podpis studenta PODĚKOVÁNÍ Rád bych tímto poděkoval vedoucímu bakalářské práce, za metodické vedení a odborné konzultace, které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce.

4 SOUHRN 1. Cíl práce: Hlavním cílem bakalářské práce je zmapování současného stavu v oblasti zaměstnaneckých výhod v centrále pojišťovny UNIQA. 2. Výzkumné metody: Dotazníkové šetření prostřednictvím internetového dotazníku tzn. využití metody CAWI. 3. Výsledky výzkumu: Z dotazníku vyplývají některé klíčové poznatky, na které se následně vztahuje vlastní doporučení. Celková známka vnímání benefitů je 3,05. Důležitým zjištěním je, že 90,67 % respondentů nevyužilo nic z nabídky partnerských slev. Dále byla zjištěna celková nespokojenost s firemním stravováním. 3 nejžádanější nové benefity jsou sick days, stravenky a cafeteria systém. Podmínky pro získání příspěvku od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění jsou pro mnoho zaměstnanců neakceptovatelné. 4. Závěry a doporučení: Vedení pojišťovny UNIQA by mělo mezi zaměstnanci udělat průzkum ke zjištění potřeb a přání v oblasti nabídky zaměstnaneckých výhod, respektive partnerských slev. Vzhledem ke zjištěným výsledkům z dotazníkového šetření stojí za úvahu zavedení sick days, stravenek nebo cafeteria systému, případně flexi passů. Další možností, jak přispět k vyšší spokojenosti zaměstnanců je změna podmínek v poskytování příspěvků na penzijní připojištění nebo životní pojištění, které dle vlastního doporučení povede k navýšení reálných příjmů zaměstnanců a zároveň úspoře mzdových nákladů zaměstnavatele. KLÍČOVÁ SLOVA Benefity, zaměstnanec, zaměstnavatel, společnost, průzkum

5 SUMMARY 1. Main objective: The main purpose of the bachelor thesis is to monitor the current state in the domain of employee benefits in the UNIQA Headquarter in Prague. 2. Research methods: Questionnaire survey through web-based questionnare- usage of CAWI method. 3. Result of research: Considering the key-findings from the questionnaire, the final recommendation can be made. The overall grade on benefits perception is 3,05. An important finding is the fact that 90,67 % of respondents did not use any of the partnership discounts offer. In addition a general dissatisfaction with catering options at the company was discovered. The 3 most demanded benefits are sick days, meal vochers and cafeteria system. The conditions for obtaining contributions for pension insurance and life insurance are not acceptable for many employees. 4. Conclusions and recommendation: The leadership of UNIQA insurance company should initiate a survey among the employees on their preferences in the domain of compensations and benefits and the partnership discounts. With respect to the results of the survey, the company should consider introducing sick days, meal vochers, cafeteria system or even flexipasses. Further options to increase the employees satisfaction is to change the conditions for obtaining contributions for pension insurance and life insurance this could increase the actual income of employees and in the same time save some of the company costs. KEYWORDS Benefits, employee, employer, company, survey JEL CLASSIFICATION J - Labor and Demographic Economics J3 - Wages, Compensation, and Labor Costs J32 - Nonwage Labor Costs and Benefits; Private Pensions

6

7 1 ÚVOD ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY ODMĚŇOVÁNÍ MOTIVACE A PRACOVNÍ VÝKON KATEGORIE A ZNAKY ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD Politika zaměstnaneckých výhod BENEFITY A ZAMĚSTNANEC Nejžádanější benefity BENEFITY A ZAMĚSTNAVATEL Benefity Allianz pojišťovny Benefity České pojišťovny Benefity ČSOB pojišťovny Benefity pojišťovny Generali Benefity pojišťovny Kooperativa BENEFITY A LEGISLATIVA CAFETERIA Outsourcing benefitů METODIKA CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE NABÍDKA BENEFITŮ Jazykové kurzy Úrazové pojištění Životní pojištění Penzijní připojištění Příspěvek na stravování a stravenky Další dohodnuté slevy VLASTNÍ VÝZKUM Výsledky dotazníkového šetření Výtah z dotazníkového šetření NÁVRH DOPORUČENÍ ZÁVĚR...39

8 Seznam zkratek CAWI computer assisted web interview online dotazování respondentů prostřednictvím internetu

9 Seznam tabulek Tabulka 1 Statistický přehled respondentů...23 Tabulka 2 Navýšení mzdy a změna nákladů zaměstnavatele...37

10 Seznam grafů Graf 1 Jak byste ohodnotili současnou nabídku benefitů (jako ve škole):...24 Graf 2 Je pro Vás při výběru zaměstnání rozhodující kritérium nabídka benefitů...24 Graf 3 Za co považujete benefity ze strany zaměstnavatele...25 Graf 4 Využili jste z nabídky slevy u partnerů za posledních 12 měsíců nějakou možnost...25 Graf 5 Jaký benefit v pojišťovně UNIQA oceňujete nejvíce (lze označit 3 možnosti)..26 Graf 6 Firemní stravování (lze označit až 2 odpovědi)...27 Graf 7 O jaký nový benefit byste měli zájem (možnost zvolit 5 odpovědí)...28 Graf 8 Využíváte příspěvku na jazykové kurzy...28 Graf 9 Pokud ano, považujete příspěvek na jazykové kurzy ve výši 3 tis. Kč/semestr..29 Graf 10 Pokud využíváte nadstandardní jazykový příspěvek, považujete jej za...30 Graf 11 Ke studiu cizího jazyka využíváte...30 Graf 12 Využíváte příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění...31 Graf 13 Jestliže nemáte sjednaný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, je to proto, že...31 Graf 14 Využíváte příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění...32 Graf 15 Jestliže nemáte sjednaný příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je to proto, že...33

11 1 Úvod Téma bakalářské práce s názvem Zaměstnanecké výhody ve vybrané organizaci bylo zvoleno z důvodu vnímání nespokojenosti některých zaměstnanců s aktuální nabídkou zaměstnaneckých výhod a souvisejících podmínek, kterou momentálně vybraná organizace svým zaměstnancům nabízí a proto je řešení této problematiky aktuální. Vybranou organizací je pojišťovna UNIQA. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapování současného stavu v oblasti zaměstnaneckých výhod v centrále pojišťovny UNIQA.Dílčími cíli práce jsou: vyhodnocení podmínek a specifikací u vybraných poskytovaných benefitů; sestavení dotazníku pro zaměstnance centrály, který bude především zaměřen na vnímání podmínek a využívání současných zaměstnaneckých výhod; vyhodnocení dotazníku s využitím grafických znázornění a komentářem; formulace doporučení v oblasti poskytování zaměstnaneckých výhod v centrále pojišťovny UNIQA. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a analytickou. Protože je práce zaměřená na zaměstnanecké výhody, bylo nezbytné se seznámit s touto problematikou, která je v teoretické části blíže popsána. Smyslem literární rešerše v teoretické části práce je bližší poznání souvislostí, které souvisejí s danou problematikou. To znamená jaký význam má benefit, respektive poskytnutá odměna za práci pro zaměstnance a zaměstnavatele. Teoretická část dále obsahuje výpis benefitů, které poskytují svým zaměstnancům vybrané pojišťovny působící na českém trhu, protože pojišťovny si nekonkurují jen v rámci soupeření na pojistném trhu, ale i na pracovním trhu jako zaměstnavatelé, kdy nabídka benefitů může upoutat pozornost potenciálních uchazečů o práci v dané organizaci. Zároveň je poznání portfolia benefitů konkurenčních pojišťoven zdrojem inspirace pro vytvoření nové nabídky benefitů, která je v rámci dotazníkového šetření předložena zaměstnancům zkoumané organizace. Zkoumanou organizací je, jak již bylo uvedeno, pojišťovna UNIQA. Ta je blíže představena v úvodu analytické části. Dále je v analytické části uvedena nabídka benefitů, kterou UNIQA prezentuje na svých internetových stránkách a případný zájemce o práci v této organizaci si tak může udělat představu o výhodách, na které 1

12 může mít jako zaměstnanec této společnosti nárok. Pro úplnost je pak v samostatné podkapitole uvedena kompletní podrobná nabídka benefitů, která je však dostupná pouze zaměstnancům v rámci interního systému. Po nezbytném představení zkoumané společnosti a seznámení se nabídkou benefitů, je možné přistoupit k vlastnímu zkoumání, na který je kladen hlavní důraz a jedná se tak o stěžejní cíl. Před vlastním výzkumem se však analytická část zabývá vlastnostmi a podmínkami vybraných benefitů. Kapitola zabývající se příspěvkem na jazykový kurz porovnává výši příspěvku s cenami jazykových kurzů. Kapitoly zaměřené na životní pojištění a zejména penzijní připojištění popisují nejen samotné podmínky daného benefitu, ale i porovnání s legislativními podmínkami a vlastní rozbor, který vysvětluje logiku těchto benefitů, respektive výši příspěvků od zaměstnavatele. A jak tyto podmínky pro získání příspěvků vnímají zaměstnanci? I na otázku vnímání podmínek benefitů je zaměřeno dotazníkové šetření. Cílem vlastního zkoumání je na základě dotazníkového šetření pomocí metody CAWI odhalit, jak je momentálně ze strany zaměstnanců využíváno nabízených benefitů a snaží se tak odpovědět na otázku, zda současná nabídka benefitů odpovídá potřebám a zájmům zaměstnanců. Velmi podstatný výsledek v rámci dotazníkového šetření je zjištění aktuálních potřeb zaměstnanců tedy toho, o jaké nové benefity by měli zájem, kdy takové zjištění je východiskem pro vlastní doporučení. Vlastnímu doporučení se věnuje poslední kapitola analytické části práce. Zdrojem pro vlastní doporučení jsou poznatky zjištěné jak v teoretické, tak zejména praktické části. Jedná se zejména o výsledky z dotazníkového šetření, které slouží jako výchozí bod, protože jen na základě poznání současného hodnocení systému benefitů ze strany zaměstnanců a jejich potřeb lze navrhnout taková doporučení, která povedou k jejich větší spokojenosti. A lze vůbec dosáhnout změny k lepšímu, aniž by zaměstnavatel musel vynakládat vyšší finanční prostředky než dosud? Na tuto otázku lze nalézt odpověď v kapitole Návrh doporučení. 2

13 2 Zaměstnanecké výhody Významem zaměstnaneckých výhod se bude zabývat teoretická část bakalářské práce, která vysvětluje podstatu zaměstnaneckých výhod, respektive benefitů. V následujících kapitolách a podkapitolách se bude práce zabývat popisem toho, jakým způsobem lze odměňovat zaměstnance, jaký význam mají benefity pro zaměstnance a zaměstnavatele a popis flexibilního řešení, který může přinést cafeteria systém. Protože je praktická část zaměřená na hodnocení benefitů pojišťovny UNIQA, obsahuje teoretická část výpis benefitů vybraných pojišťoven působících na českém trhu, kdy tyto zjištěné poznatky mají význam pro vytvoření dotazníku, zejména při tvorbě nabídky nových benefitů. 2.1 Odměňování Podle Armstronga (2009) vyjadřují odměny ocenění pracovníků za plnění jejich pracovních úkolů a přínos organizaci v peněžní nebo nepeněžní formě. Autor dále doplňuje, že odměny mají i motivační faktor a to v případě, že jsou pro lidi dosažitelné a lidé zároveň vědí, jak na ně dosáhnout. Kociánová (2010) uvádí, že peněžní odměňování za vykonanou práci je poskytováno formou mzdy, platu či jiné peněžní podobě. Mimo uvedených možností odměňování ve formě peněžní a nepeněžní pak mohou odměny podle Kociánové (2010) dále nabývat podobu veřejného uznání dosažených pracovních výsledků, vzdělávání nebo povýšení. Z pohledu zaměření bakalářské práce je však podstatné to, že dle autorky lze jmenovat i takové odměny, které nejsou závislé na odvedeném pracovním výkonu, organizace je zaměstnancům poskytuje z titulu pracovního poměru a jedná se o benefity neboli zaměstnanecké výhody. Benefity budou podrobněji popsány ve vlastní kapitole. V systému odměňování je pak podle Koubka (2011) důležité, aby systém odměňování byl přiměřeně spravedlivý a motivující, vyhovoval potřebám a možnostem jak dané firmy, tak jejím pracovníkům, bez jejichž akceptace nemůže systém plnit svůj účel. Autor dále doplňuje, že odměna nemá jen kompenzační náplň za vykonanou práci, ale plní další řadu funkcí. Autor uvádí takové funkce jako je přilákat kvalitní uchazeče o zaměstnání, udržet si potřebné pracovníky a odměňovat je dle náročnosti vykonávané 3

14 práce, zvýšit konkurenceschopnost firmy na trhu práce, motivovat pracovníky k podávání nejlepších výkonů, stimulace pro zlepšování kvalifikace a formování zdravých a mezilidských vztahů. Uvedené funkce jsou vyjmenováním motivů z pohledu organizace. Koubek (2011) uvádí i smysl výskytu systému odměn z pohledu pracovníka, který potřebuje zabezpečit potřeby své i rodiny, spravedlivé a srovnatelné odměňování, seberealizaci a uznání za vykonanou práci. Podle Kociánové (2010) je odměňování významné jak pro organizaci, tak i pro pracovníka, kdy poskytnutá odměna za práci má vliv na kvalitu a množství budoucí práce a je to jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak motivovat pracovníky. 2.2 Motivace a pracovní výkon Motivaci popisuje Dědina (2005) jako směr a trvání činnosti, lze ji dělit na vnější a vnitřní. Autor doplňuje, že do vnější motivace se řadí odměny hmotného charakteru, jako jsou mzda, plat, podmínky práce nebo pracovní smlouva. Dále autor uvádí, že vnitřní motivace je psychologického charakteru tzn., že jde o využití vlastních schopností, hledání a plnění úkolů, ocenění dosažených výsledků. Podle Armstronga (2009) lze motivovat pracovníky k dosahování jejich cílů právě různými pobídkami, kdy podstata je ve formě něco za něco. Urban (2010) zdůrazňuje, že je nutné trvale povzbuzovat motivaci zaměstnanců a to formou okamžité či dlouhodobé odměny, protože ani vysoký základní plat nebo pravidelně vyplácené odměny nejsou zárukou trvalého vysokého nasazení či neustávající motivace, přestože se jedná o důležité aspekty spokojenosti zaměstnanců. Armstrong (2009) doplňuje, že lidé s vyšší mzdou bývají spokojenější, ale obecně lze říci, že zvýšení mzdy nebo platu má krátkodobý efekt, protože lidé mají tendence požadovat stále více. Podle Urbana (2010) u lidí, kteří vykonávají dlouhodobě práci bez vidiny odměny, klesne dřív nebo později jejich pracovní výkonnost a přitom v porovnání s lidmi s pevnou mzdou nebo platem pak vhodně zvolený systém odměňování zvyšuje produktivitu práce o 20-25%. 4

15 Z pohledu organizace je podle Dvořákové (2007) vhodné identifikovat co nejvíce faktorů, které mají vliv na motivaci pracovníků. Podle autorky má význam poznání co možná největšího množství stimulů v tom, že organizace tak může pracovníkům nejen zvyšovat jejich motivaci a uspokojení potřeb prostřednictvím vykonané práce, ale kvalita odvedeného pracovního výkonu má vliv na postavení a přežití firmy na trhu. Armstrong (2007) k tomu doplňuje, že zde má významnou roli personální útvar, který na jedné straně má vytvářet vhodné pracovní prostředí, ve kterém bude pracovník podávat vysoký výkon, který následně přináší užitek jemu samotnému i organizaci a na druhé straně pak zjišťovat spokojenost pracovníků s organizací, mzdou/platem, manažery, informovaností o možnostech vzdělávání a rozvoje kariéry. 2.3 Kategorie a znaky zaměstnaneckých výhod Armstrong (2007) k zaměstnaneckým výhodám uvádí, že se jedná o takové formy odměny, které zaměstnavatel poskytuje nad rámec různých forem peněžních odměn a může zahrnovat například i zotavovací dovolenou, která ale není přímo odměnou. Dvořáková (2012) doplňuje, že zaměstnanecké výhody nebo-li benefity jsou výhody, respektive odměnou nad rámec příjmů, které jsou stanoveny zákonem. Podle autorky mohou být jak v peněžité formě, tak ve formě peněžní hodnoty a lze sem zařadit různé požitky, služby, zboží či projevy sociální péče, za které nemusí pracovník vynaložit vlastní náklady. Podle Armstronga (2007) lze zaměstnanecké výhody rozdělit do několika kategorií, kdy jako jeden z nejdůležitějších benefitů uvádí penzijní systémy. Autor uvádí jako velmi významný benefit získání osobní jistoty pro pracovníka, k čemuž může přispět sjednané zdravotní, úrazové nebo životní pojištění. Dále je to dle autora finanční podpora v podobě půjček, slev na zboží či služby, které vyrábí nebo poskytuje přímo daný zaměstnavatel. Autor do této kategorie dále zařazuje výhody osobní potřeby v podobě dovolené na zotavenou, finančního poradenství, ale i uznáním vztahu mezi prací a soukromým životem v podobě umožnění péče o dítě nebo přerušení kariéry v důsledku mateřství a poté návrat ke stejné práci. Autor výčet výhod uzavírá poskytováním takových benefitů, které přispívají ke zvyšování kvality života pracovníků například v podobě příspěvků na stravování, ošacení nebo účtu za telefon. 5

16 Kociánová (2012) uvádí, že v České republice jsou nejčastěji poskytovány benefity krátkodobé povahy, vedoucí k okamžitému efektu. Podle autorky jde například o delší dovolenou, příspěvky na stravování, do penzijního připojištění, poskytování zvýhodněných půjček nebo příspěvky na sport, kulturu či rekreaci. V jednotlivých organizacích se mohou odlišovat zájmy zaměstnanců o různá zvýhodnění, toto je blíže popsáno v kapitole Dvořáková (2012) vyjmenovává typické znaky pro zaměstnanecké výhody. Podle autorky benefity nevedou krátkodobě ke zvýšení pracovního výkonu, každý zaměstnanec vnímá nabídku různě dle svých potřeb, benefity jsou považovány za běžnou součást odměňování nikoliv nadstandard. Zlepšením vnímání benefitů jako nadstandard se zabývá blíže Kociánová v následující kapitole. Mezi další znaky uvádí Dvořáková (2012), že se nabídka benefitů liší podle velikosti organizace a ačkoliv nebylo úplně prokázáno, v jaké míře nabídka benefitů přitahuje nové uchazeče o zaměstnání, tak na druhé straně benefity odrazují zaměstnance od ukončení pracovního poměru Politika zaměstnaneckých výhod Jestliže organizace aplikuje politiku zaměstnaneckých výhod, pak je to dle Armstronga (2007) hned z několika důvodů: 1) získávání a udržení vysoce kvalitních pracovníků prostřednictvím poskytování atraktivního a konkurenceschopného souboru odměn, 2) uspokojování osobních potřeb pracovníků, 3) posilování oddanosti a uvědomování si příslušnosti zaměstnanců k dané organizaci, 4) některým pracovníkům poskytovat daňové zvýhodněné odměny. Kociánová (2010) doplňuje, že politika zaměstnaneckých výhod se v jednotlivých organizacích odlišuje v závislosti na strategii a cílech organizace, ale také jejích ekonomických podmínkách.. Podle autorky je poskytování zaměstnaneckých výhod vyjádřením organizace vůči zaměstnancům v rámci personální nebo sociální politiky a systém poskytování výhod by měl plnit cíle jako je konkurenceschopnost, nákladová efektivnost, výhody by měly být přizpůsobeny potřebám a preferencím zaměstnanců na co možná nejvyšší možné úrovni. Zároveň dle Kociánové (2010) musí být systém poskytování benefitů v souladu s legislativou. 6

17 Podle Kociánové (2010) by se mělo vedení organizace při rozhodování o tom, jakým způsobem bude informovat zaměstnance o rozsahu a formách poskytovaných výhod, řídit výše uvedenými cíli. Svá rozhodnutí by mělo dle autorky vedení organizace zároveň zakládat na zjištěních, která vyplývají z průzkumů v organizaci i mimo ni. Jestliže si mají zaměstnanci uvědomit, že benefity jsou nad rámec standardního odměňování, pak je na místě oboustranná komunikace, kdy předmětem by mělo být zdůraznění faktu, že se jedná o nenárokovou složku včetně sdělení vynakládaných výdajů na benefity. Poskytování zaměstnaneckých výhod může být podle Dvořákové (2012) plošné nebo individualizované, které se označuje jako flexibilní systém nebo také cafeteria systém. Armstrong (2007) doplňuje, že výhoda flexibilního systému je v určité svobodě, kterou tento systém zaměstnancům poskytuje, kdy si pracovník volí z nabídky benefitů, které jsou pro něj zajímavé a čerpá svůj finanční limit, který má stanoven a v případě jeho nevyčerpání může požádat o vyplacení zbývajících prostředků. Navíc má cafeteria systém dle autora tu výhodu, že organizace ušetří finanční prostředky za benefity, o které není zájem. Podrobněji se cafeteria systémem zabývá vlastní kapitola Benefity a zaměstnanec Šikýř (2012) k benefitům uvádí, že nejsou součástí mzdy nebo odměnou za dovedenou práci, ale zaměstnavatel je poskytuje v rámci péče o zaměstnance. Dědina (2005) jmenuje základní poskytované výhody ze strany zaměstnavatele v podobě příspěvku na stravování, zajištění dopravy do zaměstnání, poskytnutí ochranných oděvů a pomůcek nebo poskytování zdravotních služeb. Nad běžnou úroveň poskytovaných benefitů všem pak dle d'ambrosové (2007) existuje možnost nadstandardních benefitů, například v podobě služebního telefonu nebo automobilu i pro soukromé účely, kterými chce firma motivovat klíčové zaměstnance nebo managery a zvyšovat zároveň jejich loajalitu. Dědina (2005) doplňuje, že zaměstnanec bude motivován tehdy, když se organizace bude zajímat o jeho zájmy a přizpůsobí systém výhod rozličným potřebám zaměstnanců. Podle d'ambrosové (2007) existují buď plošné systémy, kdy je kompletní nabídka přístupna všem zaměstnancům a je jejich volbou, zda a jak ji využijí či nikoliv, nebo 7

18 může být poskytování výhod diferencované, kdy existují odlišné balíčky pro jednotlivé zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců. d'ambrosová (2007) uvádí, že výhodou prvně jmenované systému je tedy jeho přístupnost všem, avšak z důvodu jejich široké dostupnosti firmy zpravidla volí levnější benefity, které jsou zároveň daňové plně nebo částečně zvýhodněné. Diferencovaný systém dle autorky může vést k větší motivaci, protože sleduje rozdílné potřeby zaměstnanců, kdy mladší zaměstnanci preferují spíše takové benefity, díky kterým mohou sladit pracovní i rodinný život, naopak starší generace ocení například příspěvky na penzijní připojištění Nejžádanější benefity Poskytování benefitů může mít efektivní a motivační smysl v případě, že nabídka benefitů odpovídá potřebám zaměstnanců, jak je uvedeno v kapitole 2.4. V této kapitole bude uvedeno, jaké benefity jsou dle výzkumů nejčastěji nabízeny ze strany zaměstnavatele a jaké benefity nejčastěji vyžadují zaměstnanci. ČTK (2012) uvádí, že mezinárodní personální agentura Robert Half provedla studii, ve které se zabývala tím, jaké benefity jsou nejvíce nabízeny a jaké jsou nejžádanější. Uvedený zdroj uvádí, že mezi nejčastější benefity patří 5 týdnů dovolené, stravenky, pružná pracovní doba, notebook a občerstvení v místě pracoviště. Podle zdroje je pak ze strany zaměstnanců nejvíce vyžadována právě 1-2 týdny dovolené navíc, home office neboli možnost práce z domova, služební automobil a pružná pracovní doba. Zdroj dle studie uvádí, že ačkoliv zaměstnanci na jedné straně oceňují více volného času díky dovolené navíc, pak paradoxně spousta zaměstnanců má vzhledem ke svému postavení problémy vyčerpat celou dobu své dovolené. Kvapil (2012) k tomu doplňuje, že dle studie agentury Robert Half jsou nabízené a žádané benefity různé dle oblasti působení zaměstnavatele. Protože se v analytické části práce bude hodnotit pojišťovna UNIQA, budou následně uvedeny výsledky studie z oblasti financí. Autor uvádí, že dle studie poskytují zaměstnavatelé nejčastěji týden dovolené navíc, stravenky, možnost občerstvení v místě pracoviště, flexibilní pracovní dobu a jazykové kurzy. Na druhé straně pak podle autora zaměstnanci z oblasti financí nejvíce oceňují 5-6 týdnů dovolené, možnost práce z domova a služební automobil i pro soukromé účely, což je však benefit, který může využít především management. 8

19 Lidovky (2012) uvádějí, že Svaz průmyslu a dopravy ČR a ING pojišťovna provedli v roce 2012 průzkum mezi 120 českými firmami, ze kterého vyplývá, že zaměstnanci nejčastěji oceňují příspěvek na vzdělávání, na druhém místě se umístily stravenky a roste zájem o penzijní připojištění, který souvisí s penzijní reformou a zavedením druhého pilíře. Zdroj dále uvádí, že dalším benefitem poskytovaným zejména pražskými firmami je příspěvek na dovolenou. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze na základě jedné studie prohlásit, že právě 5 týdnů dovolené je nejžádanější benefit, kdy další výzkum sděluje jiné výsledky. Přesto však budou výše uvedené poznatky využity při formulování otázek v dotazníku, na základě kterého pak budou v analytické části hodnoceny výsledky a navržena doporučení pro konkrétní zkoumanou organizaci. 2.5 Benefity a zaměstnavatel Zaměstnavatel by měl podle Šikýře (2012) přistupovat tak, aby uspokojoval jak zaměstnance, tak organizaci samotnou. Podle autora by mělo být poskytování výhod v souladu s pracovněprávními předpisy a měl by být dodržen nediskriminující přístup zaměstnanců k poskytovaným výhodám. Systém musí být dle autora efektivní, což znamená, aby byl v souladu s hospodářskými výsledky organizace. Podle Dvořákové (2012) může být systém poskytovaných výhod buď plošný nebo individualizovaný (flexibilní systém nebo cafeteria). Autorka uvádí, že poskytování výhod ve flexibilním systému má 2 cíle: zvýšení spokojenosti zaměstnanců a snížení nákladů na ně. První cíl dle autorky souvisí jednak s představou, že spokojený zaměstnanec je produktivnější, kreativnější a zvyšuje se jeho loajalita, zároveň je účelem získávání a udržení talentovaných pracovníků. Snížení nákladů pak autorka vysvětluje tak, že je zaměstnanci přiznána určitá výše kreditu, který může libovolně utratit dle jeho zájmů a bude si tak uvědomovat skutečnou hodnotu příspěvku, kterou mu zaměstnavatel poskytnul. K poskytování benefitů doplňuje d'ambrosová (2007), že by si zaměstnavatel měl dopředu provedeným průzkumem zjistit, o jaké benefity mají zaměstnanci vůbec zájem a zjištěné poznatky zkombinoval se zájmy firmy i potřebami zaměstnanců. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, může to mít dle autorky za následek odmítání nebo nízké využívání nabízených benefitů, což povede ke snížené motivaci 9

20 zaměstnanců. Dvořáková (2007) dodává, že by firma měla zároveň sledovat jaké mzdy a benefity poskytuje konkurence. Přehled benefitů vybraných pojišťoven působících na českém trhu je v následujících podkapitolách Benefity Allianz pojišťovny Pojišťovna Allianz (2013) uvádí na svých internetových stránkách v části věnované nabízeným benefitům následující poskytované výhody: 5 týdnů dovolené, pracovní doba je 37,5 hodin/týden, systém vzdělávání a jazykové kurzy, zvýhodněné podmínky pro sjednání pojistných produktů, služby a produkty partnerských společností, zvýhodněné stravování ve firemní restauraci, zaměstnanecké a sportovní akce Benefity České pojišťovny Česká pojišťovna (2013) uvádí následující benefity: sjednání pojistných produktů za zvýhodněných podmínek, příspěvek na penzijní připojištění, firemní úrazové pojištění, 5 týdnů dovolené, 2 dny pracovního volna, až 3 dny zdravotního volna (sick days), 2 dny pracovního volna na dobročinné účely, 3 dny volna pro otce po narození dítěte, příspěvek na dětský tábor, firemní školka v Praze, letní a zimní sportovní hry, poukázky, vstupenky a příspěvky na sportovní aktivity, společenské a kulturní akce, dětský den. Dále zdroj uvádí v rámci pracovních podmínek zajištění stravování ve firemní jídelně, stravenky a flexibilní pracovní dobu Benefity ČSOB pojišťovny V rámci zaměstnaneckých výhod nabízí ČSOB (2013) jazykové kurzy, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, placené pracovní volno, příspěvek na stravování, společenské, kulturní a sportovní akce, odměny při odchodu do důchodu a pracovním výročí, cafeteria systém pro volnočasové aktivity, příspěvky na penzijní a životní pojištění, zvýhodněné podmínky na pojistné produkty společnosti, preventivní i rozšířená zdravotní péče. 10

21 2.5.4 Benefity pojišťovny Generali Pojišťovna Generali (2013) nabízí v rámci zaměstnaneckých výhod zvýhodněné podmínky na pojistné produkty společnosti, firemní společenské a sportovní akce, finanční příspěvky (uzavření sňatku, narození dítěte, dětskou rekreaci, při dlouhodobé nemoci), 5 týdnů dovolené, volno při promoci, 2 dny zdravotního volna (tzv. sickdays), pružnou pracovní dobu a u některých pozic home office, příspěvek na stravování nebo stravenky, slevy na kulturní akce (vstup do divadla nebo kina), systém vzdělávání a jazykové kurzy Benefity pojišťovny Kooperativa V rámci zaměstnaneckých výhod nabízí pojišťovna Kooperativa (2013) 5 týdnů dovolené, sick days, placené volno na charitativní pomoc, příspěvek na stravování, zvýhodněné půjčky na bydlení, zvýhodněné podmínky na sjednání pojistných produktů společnosti, příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, výhody v rámci finanční skupiny České spořitelny, slevy ve vybraných lázních, hotelech a penzionech v České republice. Dále to jsou dle zdroje možnost využít služeb smluvního zdravotnického zařízení pro běžnou péči hrazenou v rámci zdravotního pojištění, účast na sportovních firemních akcích, dětské dny a příspěvky na dětskou rekreaci (letní tábory, lyžařské kurzy). 2.6 Benefity a legislativa Výhodou zaměstnaneckých benefitů je podle Šikýře (2012) skutečnost, že nejsou pro zaměstnance daňovým příjmem a nejsou součástí vyměřovacího základu, což pro zaměstnance znamená, že neodvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Toto pravidlo však nemusí platit vždy, jak je dále vysvětleno. D'Ambrosová (2007) uvádí, že příspěvky na pohonné hmoty, kupony městské hromadné dopravy nebo příspěvek na stavební spoření jsou zdanitelným příjmem zaměstnance. Macháček (2010) doplňuje, že jakmile se jedná o jakýkoliv příspěvek vyplacený zaměstnanci v peněžní podobě, pak vždy podléhá zdanění. Šikýř (2012) uvádí, že z pohledu zaměstnavatele je hlavní 11

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Martina Wolfová 6 May 2003 Jana Kořínková Situace a nové trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod (benefitů) v ČR současná situace

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - konkrétní možnosti zaměstnavatele RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků Odměňování pracovníků Hlavní determinanty odměňování: relativní hodnota, kterou má práce na pracovním místě pro organizaci, relativní hodnota (vzácnost) pracovníka, situace na trhu práce, úroveň odměňování

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více