ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION"

Transkript

1

2 OBSAH CONTENT summit ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER PARTICIPANTS PROGRAM KONFERENCE/CONFERENCE PROGRAMME HOSTÉ KONFERENCE/CONFERENCE GUESTS NAVIGACE/NAVIGATION PRAKTICKÉ INFORMACE/USEFUL INFORMATION PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ/PREPARATORY MEETINGS OHLÉDNUTÍ ZA WORKSHOPY/WORKSHOPS REVIEW SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST DOPROVODNÉ AKCE/SIDE EVENTS OČIMA DELEGÁTŮ/DELEGATE S VIEW KOMUNIKACE/COMMUNICATION O POŘADATELI/ABOUT ORGANIZER ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY/PARTICIPATING SCHOOLS PŘÍPRAVNÝ TÝM/PREPARATORY TEAM THE KELLNER FAMILY FOUNDATION PARTNEŘI/PARTNERS TIRÁŽ/IMPRINT

3 ÚVODNÍ SLOVO EDITORIAL CZ VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, dnešní svět nabízí studentům mnoho příležitostí, kde mohou ve svém volném čase rozvíjet své dovednosti. Pražský studentský summit se už devatenáct let těší velkému zájmu a každoročně vzdělává na 350 studentů z celé České republiky. Studentů, kterým chodit do školy nestačí, chtějí se naučit víc rozvíjet své kritické myšlení, aktivně se zapojovat do občanské společnosti, naučit se toleranci a vzájemnému porozumění a najít si nové přátele. To vše je možné díky práci téměř 60 vysokoškoláků, kteří každý den kromě svých obvyklých povinností myslí také na ty summití. Všem jim patří dík za skvělou práci a nikdy nekončící odhodlání, které posouvá projekt stále dopředu. Naše neméně velké poděkování patří také partnerům, hostům, patronům a všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Bez vás bychom nikdy nemohli tento projekt realizovat! Tento Conference Book vás provede uplynulými pěti měsíci projektu, pěti přípravnými setkáními a devíti doprovodnými akcemi. Naleznete zde také všechny potřebné a praktické informace ke konferenci, kterou si, věříme, všichni velmi užijeme. Za přípravný tým Pražského studentského summitu, DEAR LADIES AND GENTLEMEN, Today s world offers a lot of opportunities to students who want to improve their skills. Popularity of the Prague Student Summit has been growing constantly for nineteen years and each year the project educates 350 students from all over the Czech Republic. Students who know that attending school is not enough. They want to learn more to develop critical thinking, to actively participate in civic society, to learn tolerance and mutual understanding and to find new friends. All of this is made possible by almost 60 university students who have to think not only about their usual duties but also about their responsibilities for the Summit every day. They deserve great thanks for the hard work and endless dedication that pushes the project forward. And another equally important appreciation belongs to our partners, guests, patrons and all those who help and support us. Without you, we could never make this happen! This Conference Book will lead you through the past five months of the project, five preparatory workshops and nine side events. You may also find inside practical and necessary information concerning the conference. We believe we will all enjoy it. On behalf of the Prague Student Summit team, ZUZANA NETOLICKÁ, Hlavní koordinátorka /Chief Coordinator VOJTĚCH BAHENSKÝ, Programový koordinátor /Programme Coordinator

4 ZÁŠTITA AUSPICES RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy, uděluje záštitu konferencí XIX. ročníku Pražského studentského summitu. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Mayor of Prague, grants auspices for season XIX of the Prague Student Summit CZ Tomáš Hudeček vystudoval matematiku a zeměpis na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Dále pokračoval v doktorandském studiu sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2003 působí jako vědecko-pedagogický pracovník na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze. Je také členem České geografické společnosti. Od komunálních voleb v roce 2010 je zastupitelem hl. m. Prahy za stranu TOP 09. Následně zastával pozici prvního náměstka primátora se specializací na územní rozvoj. Dne 20. června 2013 byl zvolen pražským primátorem. Tomáš Hudeček studied mathematics and geography at the Faculty of Science of Palacký University. He continued in graduate studies of social geography and regional development at the Faculty of Science of Charles University in Prague. He has been employed there as lecturer-researcher of the Department of applied geo-informatics and cartography since He is also a member of Czech Geography Society. After municipal elections in 2010, Mr. Hudeček has seat in the Prague City Assembly as TOP 09 representative. He was the First Deputy Mayor responsible for territorial development. June 20th 2013 marked his election as Mayor of Prague.

5 ŘEKLI O NÁS TOLD ABOUT US PETR JANSKÝ Ekonom think tanku IDEA při CERGE-EI a Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze /Economist to think-tank IDEA at CERGE-EI and to the Institute of Economic Studies at the Faculty of Social Sciences at Charles University CZ Řada mladých lidí sportuje, je aktivní ve Skautu nebo se učí několik cizích jazyků. Ti, kteří našli zalíbení v Pražský studentský summit a dalších podobných aktivitách, se od těch ostatních příliš neliší. Jen si navíc hrají na politický svět. Těším se, až si přestanou hrát a začnou spoluvytvářet náš skutečný svět. Budou aktivní v české politice nebo v mezinárodních organizacích. Summit jim k dosažení těchto cílů slouží jako výborná přípravka. A lot of young people do sports, is active as Scouts or learn several foreign languages. Those who found interest in Prague Student Summit or other similar activities are not any different. They now play a game of politics. I am looking forward to the times when they stop playing and start actually creating our world. They might be active in Czech politics or on the grounds of international organizations. The Summit is a wonderful preparation for anyone trying to reach such a goal. TOMÁŠ HALÍK Filozof, teolog a sociolog, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze /Philosopher, theologian and sociologist, the Faculty of Arts at Charles University CZ Nesmírně si vážím této vaší aktivity, protože právě v době studia na střední či vysoké škole lidé nejvíce rozpoznávají hodnoty a učí se kritickému myšlení a dialogu. Je důležité snažit se dívat na svět očima druhých lidí. Domnívám se, že aktivity na Pražském studentském summitu, kterými se mladí lidé učí kriticky myslet, diskutovat a vžít se do postojů druhých, jsou to nejdůležitější, co je možné dnes pro demokracii udělat. I am utterly grateful for this sort of activity, because it is especially the times of studying in high school or university when young people learn to reflect values, think critically and conduct dialogue. It is important to try to see the world from others perspective. I believe that activities of the PSS, where youngsters na young people learn to discuss, think and live in the skin of others, are the most important step towards democracy in nowadays world.

6 ŘEKLI O NÁS TOLD ABOUT US JAN MICHAL Vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR /Head of the Permanent Representation of the European Commission to the EU in the Czech Republic CZ Pražský studentský summit je unikátním projektem, který má úžasnou schopnost přitáhnout a zapojit mladé lidi do diskusí o aktuálních tématech evropské a mezinárodní politiky a ekonomiky. O jeho atraktivitě vypovídá jak vysoká účast studentů, tak to, že se díky spontánnímu zapojení řady z nich stal již tradiční a prestižní akcí svého druhu. Bylo mi proto ctí i potěšením stát se patronem Modelu EU, který je jednou z jeho součástí. The Prague Student Summit is a unique project with an amazing ability to draw young people in and engage them in discussions on current topics of European and international politics and economics. The high participation rate only reflects its attractiveness, while some students even spontaneously join the project to make it traditional and prestigious activity. It was an honour to become the patron of Model EU, one part of this project. BOŘIVOJ HNÍZDO Politický geograf, Metropolitní univerzita Praha /Political geographer, Metropolitan University Prague CZ Je více než pozitivní, že v dnešní době, kdy i v hlavních zprávách nejsledovanějších českých televizních kanálů je jen několik minut věnováno tomu, co se děje ve světě, je zde aktivní a početná organizace mladých, která svými aktivitami dokazuje, že snad i budoucí generace se nebude zajímat jen o věci lokální, ale také o globální problémy a světovou politiku. It is more than positive that today, when even the main news of the most-watched media dedicate a mere couple of minutes to global affairs, there exist an active and large organisation of young people proving that, hopefully, our future generations will become more interested in world issues and politics and not limit themselves to local problems. HELENA ILLNEROVÁ Fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně České komise pro UNESCO, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR /Physician and biochemist, former president of the Czech Commission for UNESCO, former president of the Academy of Sciences of the Czech Republic CZ Žijeme v globálním světě. Abychom se v něm navzájem neutloukli, musíme se učit užívat přesvědčivé argumenty při hájení svých postojů, vyslechnout a snažit se pochopit názory jiných stran, hledat kompromisní řešení problémů a ctít uzavřené dohody a mezinárodní právo. Pražský studentský summit je ideální platformou pro výuku mladých lidí v těchto dovednostech. We live in a global world. In order not to beat each other to death, we need to be able to use persuasive arguments when defending our positions, to listen and try to understand the opinions of others, search for compromise and honour agreements and international law. The Prague Student Summit is an ideal platform for education of young people in these skills. JIŘÍ ŠEDIVÝ Velvyslanec ČR při NATO /Czech permanent representative to NATO CZ Jedná se o vskutku skvělý projekt. Taková forma cvičení podbízí mladé lidi ke zjišťování informací o světových záležitostech a pomáhá jim posílit jejich pochopení principů mezinárodních vztahů a multilaterální diplomacie. Budou pak schopní lépe poznat zdroje a motivy chování národů v současném komplexním a provázaném světě. Jsem velmi rád, že mohu přihlížet, jak někteří nejlepší absolventi z minulých ročníků začínají svou vlastní opravdovou diplomatickou kariéru. Jsem přesvědčen, že jim tato zkušenost velmi napomohla. This definitely is a great project. Exercise of this kind stimulates young people to learn more about the world affairs and helps them to enhance their understanding of how international relations are managed through multilateral diplomacy. They will then better realize sources and motives of behaviour and conduct of nations in the current complex and interdependent world. I am happy to see some of the best participants from the previous rounds starting their real diplomatic careers. And I am sure, this experience has helped them to achieve that.

7 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT MODEL OSN CZ Pražský studentský summit je prestižní vzdělávací projekt pro studenty středních a vysokých škol. Již devatenáctým rokem jej pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Projekt je určen studentům, kteří chtějí získat hlubší vhled do světa diplomacie a mezinárodních vztahů a zajímají se o fungování tří klíčových mezinárodních organizací OSN, NATO a EU. Hlavním cílem projektu je vzdělávat mladé lidi právě prostřednictvím simulace jednání těchto tří organizací. Každý ročník se skládá z přijímacího řízení, přípravné části a konference. Těmito třemi fázemi projektu každoročně projde téměř 350 studentů z celé České republiky. Několikaměsíční přípravná část je tvořena pěti intenzivními setkáními a celou řadou doprovodných akcí. Během této vzdělávací části si studenti postupně vylepšují své rétorické a diplomatické schopnosti a seznamují se s agendou své organizace. Účastníci mají možnost se setkat s mnoha významnými osobnostmi, mezi nimiž nechybí přední diplomaté, politici, novináři, akademici ani zástupci soukromého i neziskového sektoru. Každý ročník projektu vrcholí na jaře konferencí, během které delegáti řeší nejrůznější světové problémy. Po slavnostním zahájení čekají účastníky tři jednací dny, kdy mohou zúročit vše, co se naučili v přípravné části projektu. Primárním výstupem projektu by měl být odborně připravený, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe. Měl by samostatně uvažovat, nahlas a sebevědomě mluvit, věcně argumentovat a rychle reagovat. Jedná se o alternativní a zábavnou formu vzdělávání, která doplňuje klasickou školní výuku. Důraz je kladen na rozvoj osobnosti a veřejné vystupování, mladí lidé tak mají v praxi možnost vyvíjet své tzv. soft skills. Jako delegáti vybraných států mezinárodního společenství hledají informace, snaží se zaujmout stanovisko a to posléze obhájit. Nedílnou součástí jejich snažení je ale také hledání kompromisu a tolerance názorů svých oponentů. Model OSN je vzdělávací program určený pro studenty středních škol. Tato nejstarší část Pražského studentského summitu je tvořena šesti simulovanými orgány: Radou bezpečnosti ( UNSC ), Hospodářskou a sociální radou ( ECOSOC ), Radou pro lidská práva ( HRC ), Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu ( UNESCO ), Programem OSN pro životní prostředí ( UNEP ) a přidruženou Světovou obchodní organizací ( WTO ). Studenti spolupracují v několikačlenných delegacích a reprezentují svou zemi v jednotlivých orgánech Modelu OSN. Velký důraz se klade na kooperaci v rámci delegace a na jednomyslnou reprezentaci zahraniční politiky zastupovaného státu napříč orgány a Modely. Jednání některých orgánů se účastní i vysokoškoláci v rolích pozorovatelů, odborných organizací či mezinárodních korporací, což dopomáhá reálnosti simulace. MODEL NATO Model NATO simuluje jednání nejvyššího orgánu Aliance, kterým je Severoatlantická rada. Každý z 28 členských států je zde zastoupen jedním velvyslancem a jejich hlasy mají stejnou váhu. S ohledem na nezbytnou jednomyslnost rozhodnutí tak v NATO více než kde jinde platí, že není malých států. Jednání jsou vedena výhradně v angličtině a rozhoduje se při nich o směřování jedné z nejdůležitějších vojenských organizací na světě. MODEL EU Model EU je vzdělávací platforma určená vysokoškolským studentům. Během pěti přípravných setkání si účastníci prohlubují své znalosti týkající se Rady EU, pracují s legislativními akty, debatují s předními odborníky a v neposlední řadě zlepšují své argumentační a rétorické dovednosti. Takto vyzbrojeni pak v rolích ministrů členských států simulují jednání Rady na závěrečné konferenci. aktuálních evropských tématech.

8 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT MODEL UN Model UN is designed for high school students. This oldest part of the Prague Student Summit is composed of six bodies that are simulated: The Security Council (UNSC); Economic and Social Council (ECOSOC); Human Rights Council (HRC); UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); UN Environmental Programme (UNEP) and the affiliated World Trade Organization (WTO). The students cooperate in delegations of several people and represent their respective countries in the UN bodies. There is strong focus on cooperation in the delegation and a unanimous representation of the foreign policy across all bodies and models. Some of the negotiations are joined by university students in the roles of observers, expert organizations or international corporations. In such way the simulations acquire more real feeling. MODEL NATO Model NATO is a simulation of meetings of the supreme body of the Alliance, which is the North Atlantic Council. In the Council, each of the 28 member states is represented by one ambassador, while their votes have the same weight. Given the required unanimous consent for any decision to be adopted, it is the case of NATO more than of any other model that there are no small states. During the meetings, conducted exclusively in English, it is decided which direction will one of the most important military organizations in the world take. MODEL EU EU model is an educational platform dedicated to university students. During five preparatory meetings, students can deepen their knowledge of EU Council functioning, learn how to work with legislative acts, debate with foremost experts and - least but not last - they can improve their argumentation and rhetoric skills. Armed with that, the delegates simulate negotiations of the members of European Council at the final conference. The Prague Student Summit is a prestigious educational project for high school and university students. It was organised by the Association for International Affairs nineteenth time now. The project aims at students who wish to peek into the world of diplomacy and international relations and are interested in the functioning of three key international organisations the UN, NATO and EU. Main goal is to educate young people through the simulation of one of these organizations. Every season is composed of application process, preparatory part and final conference. Almost 350 students from all over the Czech Republic pass all three stages every year. Several months of preparatory part include five intensive workshops and a variety of side events. Students in this educational preface gradually improve their rhetoric and diplomatic skills and gain information on the agenda. Participants also have the opportunity to meet many significant public figures, such as diplomats, politicians, reporters, academic researchers or representatives of private and non-profit sphere. Later, in Spring, the season comes to its highlight the Conference where delegates try to solve various global issues. The conference opening ceremony is followed by three negotiation days, which is also where participants put to practise everything they had learnt in previous preparatory part. The primary outcome should be a well-prepared, selfconfident, yet humble and attentive young person, who is interested in the world around, able to make conclusions independently, confidently represent himself/herself, argument to the point and react fast. The project serves as an alternative, fun way of learning and supplementing formal education. Especially self-development and public presentation skills are stressed, as a part of soft-skills package for the young people. Students in the role of delegates learn to search for information and form and defend their position. They must not forget, however, that compromise and tolerance for different opinions is the key of all efforts.

9 BÝVALÍ ÚČASTNÍCI FORMER PARTICIPANTS KATEŘINA PLESKOTOVÁ CZ Kateřina zasedla v Modelu NATO hned v jeho prvním ročníku. Po tříletém delegátském působení v tomto Modelu si vyzkoušela i několik funkcí v přípravném týmu koordinátorku Modelu NATO a koordinátorku pro vztahy s delegáty. V současnosti pracuje na Ministerstvu obrany, a to na pozici asistentky ředitele Sekce obranné politiky a strategie. V trojslovném názvu Pražský studentský summit se pro mě skrývá energie, výzva, přátelství, ambice, trpělivost, učenlivost a příležitost. Je to platforma lidí, které, pokud budete mít štěstí, budete potkávat celý život. Jsem jednou z těch, pro které není PSS jen další projekt, kde se mohou vzdělávat a osvojit si nové dovednosti. Pro mě je PSS rodina. Kateřina participated in the very first season of Model NATO. After three years of being delegate in this Model, she carried out several functions in preparatory team Coordinator of Model NATO and Coordinator for relations with the delegates. She is currently working at the Ministry of Defence as an assistant to the Director of Defence Policy and Strategy Division. The three-word title Prague Student Summit for me represents power, challenge, friendship, ambition, patience, docility and opportunity. It is a platform of people, who, if you re lucky, you ll meet all your life. I am one of those for who the PSS is not just another project where you can learn and acquire new skills. For me, the PSS is my family. TOMÁŠ ŠINDELÁŘ CZ Tomáš na projektu zastupoval Rumunsko v Radě Evropské unie, v sekretariátu strávil celé tři roky a dostal se až na pozici koordinátora Modelu NATO. Dnes Tomáš pracuje na Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí, kde má na starosti problematiku vztahů NATO se státy východní Evropy a vysílání českých expertů do civilních misí. Přestože dnes existuje nespočet vzdělávacích projektů, PSS se o své místo na slunci bát nemusí. Je totiž autentický: umožňuje vytvářet si skutečné sítě kamarádů a s nimi sdílet výjimečné zážitky a převzít svůj díl odpovědnosti za výsledek, o nějž všichni společně usilují, ať už jako účastnící, nebo pořadatelé. Jak se mi mnohokrát v životě potvrdilo, být součástí PSS představuje jedinečnou zkušenost - základ, na kterém lze velmi dobře stavět. Tomáš represented Romania at the Council of the European Union and he has spent three years in the Secretariat and became Coordinator of the Model NATO. Nowadays Tomáš is working at the Security Policy Department of the Ministry of Foreign Affairs, where is responsible for NATO s relations with the countries of Eastern Europe and for sending Czech experts into civilian missions. Although there are numerous educational projects in these days, PSS doesn t need to worry about its place in the sun. Because it is authentic: it helps to create a real network of friends with whom you can share unique experience and take your share of responsibility for the result, which all aspire of, whether as participants or organizers. As it demonstrated multiple times in my life, to be part of the PSS is a unique experience the foundation, which you can build on. JAN HAVRÁNEK CZ Jan na tehdejším Modelu Spojených národů působil od roku 2000, nejdříve dva roky jako delegát Ukrajiny a Francie, následně pak čtyři roky v sekretariátu. Je zakladatelem Modelu NATO a byl i jeho prvním koordinátorem. Dnes pracuje na Ministerstvu obrany na pozici ředitele obranné politiky a strategie. Summit mi dal především jedno základní poznání, a to, že existuje poměrně zajímavý život mimo školu, který lze skloubit s tím, co člověk studuje nebo co ho baví. Jsem přesvědčen, že pokud člověk chce v životě něco dokázat, musí toho zkrátka stihnout více než jeho okolí, v mém případě to byly aktivity v AMO a v Modelu. Jan has participated in the Model of United Nations since 2000, first two years as a delegate of Ukraine and France, followed by four years in the Secretariat. He is the founder of the Model NATO and he was also its first Coordinator. Today he is working at the Ministry of Defence as director for defence policy and strategy division. Summit has given me especially one elementary recognition, that there is quite an interesting life outside of school, which can be combined with what you are studying or what you likes. I believe that if a person wants to achieve something in life, he or she simply must do more than the others, in my case it was the activities in the AMO and in the PSS.

10 +Fantomas? BÝVALÍ ÚČASTNÍCI FORMER PARTICIPANTS ŠIMON PODHAJSKÝ TOMÁŠ LINDNER CZ Šimon se zúčastnil Summitu hned čtyřikrát. Dvakrát zasedal v Modelu OSN, a to jako zástupce Uzbekistánu a USA. Následně dvakrát jako delegát Modelu NATO hájil zájmy USA a Velké Británie. V současnosti studuje Šimon třetí ročník bakalářského studia kognitivní vědy na prestižní Yale College. Pro řadu přátel byl Summit výjimečnou příležitostí jak cvičit mluvení před velkým publikem a uplatnit učivo ze školy v simulované praxi. Pro mě byl vždy příjemnou možností jak potkat zajímavé lidi z celé České republiky a ponořit se do světa mezinárodních vztahů. Můj život na střední škole by bez něj nebyl úplný. Šimon was attending the PSS four times. Twice in the Model of United Nations as the representative of Uzbekistan and the USA and twice as a delegate of the Model NATO, where was defending the interests of the USA and UK. Šimon is currently studying third year of the bachelor s degree of cognitive science at the prestigious Yale College. For many of my friends Summit was an exceptional opportunity to practice speaking in front of a large audience and apply the knowledge from school in simulated practice. For me it was always an opportunity to meet interesting people from all over the Czech Republic and devote myself into the world of international relations. My high school life wouldn t be complete without it. CZ Tomáš byl na Summitu účastníkem dvakrát, jako delegát Norska a Číny. Jeho kroky se dále ubíraly do Afriky a na Island, kde se zabýval tamní politikou. Již tehdy začal přispívat do týdeníku Respekt, který dodnes neopustil. Když jsem začínal na Summitu, neexistovalo mnoho mimoškolních vzdělávacích aktivit a tak celá příprava na Summit hodně vybočovala ze školního stereotypu. Navíc jsem díky lidem na Summitu viděl, že se o světovou politiku zajímá dost fajn puberťáků z jiných měst, a že tedy já a mí kolegové z týmu nejsme úplní exoti. Tomáš only took part twice in the Summit, as an ambassador of Norway and China. His steps then led to Africa and Iceland, where he studied internal politics. At that time he started to contribute to weekly magazine Respekt and has cooperated with it ever since. When I was at the Summit for the first time, there were not many educational activities apart from school and so the entire preparation for the Summit was nothing near school stereotype. What s more, thanks to people around the Summit I was able to see how many cool teenagers from different cities are interested in the world politics and that I and my team colleagues were not absolute weirdoes.

11 PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE 28. BŘEZNA 2014, HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 5-7, PRAHA 1 10 : : : : : : : : : : : : 30 13:30 13:40 13:40 14:45 14 : : : : 25 16: : 30 CZ ÚVODNÍ SLOVO Zuzana Netolická, hlavní koordinátorka Pražského studentského summitu Vojtěch Bahenský, programový koordinátor Pražského studentského summitu Vlaďka Votavová, ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky POSELSTVÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ OSN, NATO A EU ZAHAJOVACÍ PROJEVY Štefan Füle, člen Evropské komise pro rozšíření a ENP Biljana Weber, generální ředitelka Microsoft ČR Jakub Kulhánek, náměstek ministra obrany České republiky Jaromír Štětina, senátor Parlamentu České republiky PROJEVY DELEGÁTŮ ZAHAJOVACÍ PROJEVY Otto Jelinek, velvyslanec Kanady v České republice Hana Halfarová, ředitelka projektů, Nadace The Kellner Family Foundation Petr Pithart, bývalý předseda Senátu Parlamentu ČR OBĚD ZAHAJOVACÍ PROJEV Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice PROJEVY DELEGÁTŮ COFFEE BREAK PROJEVY DELEGÁTŮ VYHLÁŠENÍ CEN, ZÁVĚREČNÉ SLOVO KONFERENČNÍ JEDNÁNÍ BŘEZNA 2014, KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, 5. KVĚTNA 65, PRAHA 4

12 PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAMME OPENING CEREMONY OF THE CONFERENCE MARCH 28, 2014, HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 5-7, PRAGUE 1 10 : : : : : : : : : : : : 30 13:30 13:40 13:40 14:45 14 : : : : 25 16: : 30 INTRODUCTION Zuzana Netolická, Chief Coordinator of the Prague Student Summit Vojtěch Bahenský, Programme Coordinator of the Prague Student Summit Vlaďka Votavová, Director of the Association for International Affairs GREETINGS FROM TOP REPRESENTATIVES OF THE UN, NATO AND EU OPENING REMARKS Štefan Füle, Member of the European Commission in charge of EU enlargement policy and European neighbourhood policy Biljana Weber, CEO Microsoft ČR Jakub Kulhánek, Deputy Defence Minister of the Czech Republic Jaromír Štětina, senator of the Parliament of the Czech Republic ADDRESSES OF DELEGATES OPENING REMARKS Otto Jelinek, ambassador of Canada to the Czech Republic Hana Halfarová, Projects Director, The Kellner Family Foundation Petr Pithart, former President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic LUNCH OPENING REMARK Jan Michal, Head of Representation of the EC in the Czech Republic ADDRESSES OF DELEGATES COFFEE BREAK ADDRESSES OF DELEGATES WINNERS ANNOUNCEMENTS, CONCLUDING REMARKS PLENARY SESSIONS OF THE PSS MARCH 29 31, 2014, PRAGUE CONGRESS CENTER, 5. KVĚTNA 65, PRAGUE 4

13 HOSTÉ KONFERENCE CONFERENCE GUESTS JAN MICHAL Vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR /Head of Representation of the European Commisson in the Czech Republic CZ Vystudoval Univerzitu Karlovu a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Před nástupem do své současné funkce pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, mimo jiné jako ředitel odboru OSN či zástupce stálého představitele České republiky při NATO. Působil jako diplomat na misích v Nizozemsku a při Stálé misi OSN v New Yorku. He studied International Relations at Charles University and Economy at University of Economics in Prague. Prior to assuming his current office, Mr. Michal spent several years at Ministry of Foreign Affairs as UN Department Director or as Deputy of permanent representative of the Czech Republic to NATO. Among the positions he held were even the purely diplomatic ones in the Netherlands and to United Nations in New York. HANA HALFAROVÁ Ředitelka projektů, Nadace The Kellner Family Foundation /Projects Director, The Kellner Family Foundation CZ Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově a v tomto oboru získala i doktorát a několik atestací. Značnou část své kariéry působila jako klinická psycholožka se specializací na problém sexuálního zneužívání dětí. Díky své odbornosti se stala ředitelkou Linky bezpečí a jejího krizového centra. V současnosti vede projekty Nadace The Kellner Familly Foundation. Graduating from Psychology at Charles University she obtained doctorate and a number of attestations. She worked for major part of her career as a clinical psychologist specializing in children sexual harassment. Owing to her expertise she became the Director of the Safety Line and its crisis center. Currently, Mrs. Halfarová directs projects of the The Kellner Family Foundation. OTTO JELINEK Velvyslanec Kanady v ČR /Ambassador of Canada to the Czech Republic CZ J. E. Otto Jelinek je kanadský podnikatel, držitel titulu mistra světa v krasobruslení a politik českého původu. Od roku 1972 byl 20 let poslancem dolní komory kanadského parlamentu. Byl postupně ministrem sportu, veřejných prací a financí. Do České republiky se vrátil v roce 1996 jako šéf české pobočky poradenské firmy Deloitte. Poté vedl pražskou filiálku společnosti Colliers International a dva roky byl také členem dozorčí rady těžební firmy OKD. V srpnu 2013 se stal velvyslancem Kanady v České republice. H. E. Otto Jelinek is a Canadian businessman, world champion in figure-skating and a politician of Czech origin. He was Member of the Lower house of Canadian Parliament for 20 years since He took turns in offices of Minister of Sport, Public Works and Finance. Returning to the Czech Republic in 1996 he became the president of the Czech branch of Deloitte consultancy. He later took lead of the Prague office of Colliers International and was also a supervisory board of OKD mining company. He became the ambassador in August BILJANA WEBER Generální ředitelka Microsoft ČR /CEO Microsoft ČR CZ Titul získala v oboru Podniková ekonomika na University of Sarajevo a následně také MBA na The Open University Business School ve Velké Británii. Pracovala 18 let ve společnosti IBM, kde zastávala různé vedoucí pozice v rámci regionu střední a východní Evropy, naposledy jako ředitelka pro sektor státní správy. Poté působila tři roky na pozici generální ředitelky slovinské pobočky Microsoft, kde získala i prestižní ocenění Chairman Award. V červenci 2013 byla jmenována do čela české pobočky Microsoft. She graduated in Business Economics at the University of Sarajevo and received her MBA at The Open University Business School in the UK. She worked for IBM for 18 years, assuming various managing roles for Central and East Europe regions, most recently as director for public sector. She became CEO of the Slovenian office of Microsoft for three years and was awarded prestigious Chairman Award for her achievements. In July 2013 Microsoft nominated her as general manager of the Czech Microsoft branch. JAKUB KULHÁNEK Náměstek ministra obrany České republiky /Deputy Defence Minister of the Czech Republic CZ Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Georgetownskou universitu ve Washingtonu, DC. Zastával pozici hlavního poradce místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poradce ministra zahraničních věcí ČR. Po dlouhodobém působení jako analytik Výzkumného centra AMO se stal v červnu 2013 členem Správní rady AMO. V únoru 2014 byl jmenován do funkce náměstka ministra obrany ČR.

14 HOSTÉ KONFERENCE CONFERENCE GUESTS Jakub Kulhánek graduated from Charles University in Prague and Georgetown University in Washington, DC. He served as the chief advisor to vice-chairman of the Czech Chamber of Deputies and as advisor to the minister of foreign affairs of the Czech Republic. After long analytical contribution to Association for International Affairs he became member of the board of directors in June Minister of defence named him a Deputy Minister of the Czech Republic in February ŠTEFAN FÜLE Člen Evropské komise pro rozšíření a ENP /Member of the European Commison in charge of enlargement policy and ENP CZ Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě. Mezi lety 1990 až 1995 byl prvním tajemníkem stálé mise při OSN. Poté zastával post velvyslance České republiky při NATO. Byl velvyslancem v Litvě a ve Spojeném království. Od května 2009 do listopadu stejného roku byl ministrem pro evropské záležitosti ve vládě Jana Fischera. Od února 2010 zastává post eurokomisaře zodpovědného za rozšiřování EU a politiku sousedství. Graduating from Charles University in Prague and Moscow State Institute of International Relations, he pursued his career to become First Secretary of the Permanent representation to the UN in Afterwards, the path turned him into an Ambassador of the Czech Republic to NATO, Lithuania and the United Kingdom in this order. He served as Minister for European Affairs of Jan Fisher s government in 2009 from May to November. Now, ever since February 2010, he has been the European Commissioner for Enlargement and ENP. PETR PITHART Bývalý předseda Senátu Parlamentu ČR /Former President of the Senate of the Czech Republic Petr Pithart studied at the Charles University in Prague. He belonged to the first signatories of Charter 77 and briefly served as Member of the Chamber of the Nations of Federal Assembly for Civic Forum, or Civic movement in the early 90s. He was the prime minister between 1990 and 1992 at the times of federation. Faculty of Law is honoured to have him as their assistant professor since He has been elected senator for KDU-ČSL in 1996 for the first time. He was president of the Senate of the Czech Republic from 1996 to 1998 and from 2000 to JAROMÍR ŠTĚTINA Senátor Parlamentu České republiky /Senator of the Parliament of the Czech Republic CZ Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Univerzitu Karlovu v Praze. V roce 1989 nastoupil jako novinář do Lidových novin, kterých se stal později šéfredaktorem. Působil jako válečný reportérem, například v Náhorním Karabachu, Čečensku nebo Afghánistánu. Za svou práci obdržel v roce 1997 Cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 2004 byl za Stranu zelených zvolen do Senátu, v roce 2010 svůj mandát obhájil s podporou TOP 09 a hnutí Starostů a nezávislých. Je místopředsedou Klubu TOP 09 s podporou Starostů. Absolvent of the University of Economics and Charles University in Prague started his career as Lidové Noviny reporter in 1989, only to become editor-inchief later on. His deployment as war correspondent in Nagorno-Karabakh, Chechnya or Afghanistan earned him Ferdinand Peroutka Award in He has been elected as senator for the Greens in 2004 and confirmed the seat in 2010 with TOP 09 and the Mayors and Independents. He is the vice-chairman of TOP 09 Club with the support of Mayors. CZ Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze. Patřil mezi první signatáře Charty 77. Po sametové revoluci byl krátce poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, počátkem 90. let politikem Občanského hnutí. Mezi lety 1990 až 1992 byl předsedou vlády v rámci federace. Od roku 1994 působí jako docent na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1996 byl poprvé zvolen senátorem za KDU-ČSL. V letech a byl předsedou Senátu Parlamentu České republiky.

15 NAVIGACE NAVIGATION 1 PATRO FLOOR st UNSC JEDNACÍ SÁL II ECOSOC KLUB E WTO KLUB B UNESCO KLUB A UNEP KLUB H MODEL NATO KLUB C MODEL EU KLUB D 2 nd PATRO FLOOR HRC JEDNACÍ SÁL IV

16 PRAKTICKÉ INFORMACE USEFUL INFORMATION dulezite ˇ CZ DOPRAVA Jednací dny a slavnostní zakončení se uskuteční v Kongresovém centru Praha, které se nachází na lince C, stanice Vyšehrad. Pro vstup do KCP použijte vchod I, který je stanici metra nejblíže. Dále vás již navede orientační systém. V přízemí budovy budou k dispozici šatny pro odložení kabátů. PRŮBĚH KONFERENČNÍCH DNŮ Každý jednací den začíná registrací, která bude probíhat vždy od 8:30 do 8:50 ve foyer v prvním patře. Jednání probíhají od 9:00 do 18:00 vyjma pondělí, kdy jednání končí ve 14:30. Od 15 hodin bude akce slavnostním ceremoniálem v sále Panorama zakončena. Obědy, coffee breaky a nápoje jsou v průběhu konference zajištěny. DRESS CODE JEDNACÍCH DNŮ: BUSINESS STANDARD Dámy mohou zvolit klasický kostým, či variaci se sukní, halenku a společenskou sukni či kalhoty. Pánové mohou vybírat mezi světlým i tmavým oblekem, vždy však se světlou košilí a uvázanou kravatou. TRANSPORTATION The negotiations and the final ceremony take place at the Prague Congress Center located close to the metro station Vyšehrad, line C. Use the nearest Entrance I to get inside the Center. You will then be navigated by the orientation system. Feel free to use the cloakroom on the ground floor for your coats. THE CONFERENCE DAYS Every day of negotiations begins with the registration which takes place always between 8:30 and 8:50 am in the foyer on the first floor. The negotiations are led between 9 am and 6 pm apart from Monday, when the Conference is concluded at 2:30 pm. Conference programme is ended with closing ceremony in the Panorama Hall at 3 5 pm. Lunches, coffee breaks and soft drinks are provided during whole Conference. CONFERENCE DRESS CODE: BUSINESS STANDARD Ladies can choose a standard skirt suit or a combination of blouse and formal skirt or pants. Gentlemen can wear both dark and light suits. Light colored shirt and a tie are a must though.

17 PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ PREPARATORY MEETINGS CZ Pět celodenních přípravných setkání, probíhajících od listopadu do března vždy v sobotu na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, představuje neodmyslitelnou a mezinárodně unikátní součást Pražského studentského summitu. Tato přípravná část projektu umožňuje účastníkům v horizontu pěti měsíců pracovat na svých znalostech a schopnostech, které zužitkují nejen při závěrečné konferenci, ale především v každodenním a později i profesním životě. Ke zlepšování dovedností a rozšiřování vědomostí delegátů přispívají i přednášky řady odborníků z akademického světa, státní i soukromé sféry, diplomacie a médií. Program přípravného setkání se skládá z dopolední a odpolední části. Dopoledne jsou pro účastníky připraveny přednášky, semináře rozličného zaměření a panelové diskuse, kde vystupují významní hosté. V odpolední části jsou pak delegáti rozděleni do menších skupin a věnují se tématům specifickým pro své orgány či Modely. Jednotlivá přípravná setkání XIX. ročníku byla zaměřena například na osobní rozvoj, problematiku korupce nebo diplomacii v éře nových médií. Five daylong preparatory meetings, taking place on Saturdays from November to March at the University of Economics in Prague, account for an essential and internationally unique part of the Prague Student Summit. The preparatory phase of the project allows participants during five months to work on their knowledge and ability, which they use not only at the final Conference, but also in everyday and later on professional life. A series of lectures from experts from different fields the worlds of diplomacy, politics, media, business, administration and academic community contribute as well to improve skills and knowledge of delegates. The preparatory meeting consists of a morning and afternoon session. In the morning, lectures, diversified seminars and panel discussion with honourable guests are being held. In the afternoon, delegates are divided into smaller groups and they deal with issues, which are specific for their bodies or Models. The preparatory meetings of XIX. season mainly focused on personal development, corruption or diplomacy in the era of new media.

18 PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ PREPARATORY MEETINGS MODEL OSN MODEL UN CZ Přípravnou část Modelu OSN ze všeho nejvíc charakterizuje její pestrost. Za devatenáct let své existence se nejstarší součást Pražského studentského summitu rozrostla na šest různých simulovaných orgánů pokrývajících v celkem devatenácti bodech agendy celé spektrum problémů, které sužují současný svět, od bezpečnostních přes ekonomické, ekologické a lidskoprávní až ke kulturním. Na jejich řešení se v největším ze tří Modelů připravovalo nejen 267 delegátů zastupujících 74 států, ale i několik vysokoškoláků zastupujících v některých z orgánů význačné mezinárodní organizace nebo uskupení. Přípravná část v jednotlivých orgánech se lišila nejen tématy a pravidly jednání, ale i odlišným postojem ke vzdělávání a důrazem na jiné ze schopností, které se Pražský studentský summit snaží rozvíjet. Navzdory velikosti a rozmanitosti Modelu OSN byla však přípravná část všech jeho orgánů propojena snahou o maximálně individuální přístup k delegátům. Některé simulované orgány tak velmi často jednaly nejprve na úrovni regionů a až následně v rámci celého pléna. Během přípravných setkání se delegáti důkladně připravili na konferenci, kde je čeká jednání nad body agendy a vytváření důležitých dokumentů a rezolucí. The preparatory meetings of Model UN could be described in one word: diversity. During its existence, the eldest branch of the Prague Student Summit (PSS) grew into simulations of six different UN bodies, covering all sorts of global issues. From security to economy, ecology, human-rights and even culture, the 267 delegates representing 74 states as well as several university students in roles of prominent international organizations thrived to tackle the challenges our world faces. The preparatory meetings in individual bodies varied not only in debated topics and rules of procedure, but also in approaches to learning techniques and emphasis on skills, which PSS endeavours to cultivate in every participant. Despite the vastness and diversity of Model UN, the preparatory meetings in all bodies were united in individual approach to each delegate. Therefore, some bodies started the negotiations divided into regions and only later began the debate as a whole. It is due to the preparatory part that the delegates are thoroughly prepared for the Conference, where discussion over items of agenda and the creation of documents and resolutions await them. MODEL NATO CZ V průběhu pěti workshopů měli účastníci Modelu NATO šanci osvojit si schopnosti a znalosti potřebné pro nadcházející konferenci. Díky přednáškám významných hostů se delegáti seznámili nejen s problematikou bodů agendy a s otázkami reálného fungování NATO, ale například i s možnostmi dalšího studia na zahraničních univerzitách. Přípravný tým pak doplnil program širokou škálou aktivit, které vedly ke zlepšení rétoriky, vyjednávání i práce se zdroji, a to formou interaktivních přednášek, simulačních her nebo pracovních skupin. Klíčovým bodem bylo rozmluvení delegátů tak, aby se nebáli prezentovat svá stanoviska a přispívat do jednání. Rétorické aktivity, rozbory slavných projevů a cvičná jednání pomohly tyto bariéry odstranit a hlasy všech zemí tak bylo slyšet. Delegáti se aktivně zapojovali po celou dobu přípravných setkání, což se jim snad podaří udržet i do nadcházejících jednání. Nezbývá tedy než popřát hodně zdaru a vrhnout se NA TO. During the five workshops, Model NATO participants had the opportunity to adopt skills and knowledge necessary for the upcoming Conference. Thanks to the lectures of important guests, delegates were introduced to the problems of agenda and to the principles of functioning of the real NATO as well as to the possibilities of pursuing their further studies at universities abroad. The preparatory team filled the program with wide range of activities, such as interactive lectures, simulation games, or working groups to improve rhetorical and negotiation skills of the delegates just as their search for sources. The key point was to help the delegates overcome their fear of speaking in front of their peers, in order to support them in presenting the position of their states actively and contributing to the negotiations. Various rhetorical activities, analyses of famous speeches and negotiation practice helped them remove all the barriers, so that all the states were heard. The delegates engaged very keenly in the negotiations and they will hopefully continue doing so in the sessions to come. There is nothing left to add than wish success and go NATO.

19 PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ PREPARATORY MEETINGS MODEL EU CZ Přípravná setkání Modelu EU oficiálně slouží k výcviku budoucích zástupců evropské osmadvacítky na půdě simulované Rady EU. Skutečné poslání workshopů však jde ještě nad rámec tohoto úkolu. Snaží se účastníky vybavit znalostmi a dovednostmi, jež český vzdělávací systém opomíjí, a připravit je tak na jejich budoucí profesní dráhu v soukromém či veřejném sektoru. Během přípravných setkání měli delegáti možnost diskutovat s přizvanými odborníky o rozličných tématech a interaktivní formou tak prohlubovat své doposud nabyté znalosti. Vedle toho se učili pracovat s legislativními akty, efektivně vyhledávat informace a převádět je na odborný text. Individuální přístup k písemným i ústním výstupům účastníků byl novinkou letošního ročníku. Každý místopředseda zodpovídal za úzkou skupinu delegátů a mohl jim tak poskytnout na míru šitá doporučení, maximalizující jejich výsledný pokrok. Také díky tomu jsou všichni účastníci perfektně připraveni vžít se do role zástupců svých států, vést tvrdá jednání a hájit zájmy své země na evropském poli. Preparatory meetings are used as an official training place for future delegates, who will represent 28 European countries in the simulated European Council. The real aim of preparatory meetings is, however, more than that. They try to equip participants with knowledge and abilities that are missing in Czech educational system and prepare them for their future career path both in private and public sector. Delegates had the opportunity to debate with guests about a variety of topics and interactively deepen their knowledge and along with that they have learnt how to work with legislative acts, search for information efficiently and eventually transform it all into an academic text. It was the individual approach to both oral and written outputs of students that made this year s workshops special. Each member of the Board was responsible for a small group of delegates in order to advise them individually and maximize their improvement. Thanks to this approach, all of the participants are now ready to become delegates of their states, lead difficult negotiations and defend the interests of their country.

20 WorkShops 1 WORKSHOP / November 9 TH 2013 think tank IDEA at CERGE-EI, and Jakub Klouzal from the Anticorruption Endowment. Then the delegates delivered their plenary speeches on The conflict in Syria. CZ Dopolední část prvního přípravného setkání patřila po úvodním slovu organizátorů především hlavnímu hostu Hynku Kmoníčkovi, řediteli zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a bývalému zástupci České republiky při OSN, který se studenty diskutoval nejen o mezinárodních vztazích. Po jeho přednášce se delegáti rozdělili dle zastupovaných zemí do jednotlivých seminářů, kde jim odborníci přiblížili jejich region. V odpolední části bylo na programu především seznámení s orgánem či modelem a jeho fungováním. The morning of the first preparatory meeting was dedicated to the main guest Hynek Kmoníček, Director of the Foreign Affairs Department of the Office of the President of the Republic and former representative of the Czech Republic to the UN, who was discussing more than just international relations. After his lecture, delegates were divided according to the represented countries into smaller seminars where they were acquainted more with their region. In the afternoon, the delegates became familiar with the functioning of the institutional bodies. 2 WORKSHOP / December 7 TH WORKSHOP / January 11 TH 2014 CZ Dopolední část třetího přípravného setkání zahájila debata Jana Kužvarta (AMO) a Jana Bondyho (MZV ČR) o úloze veřejné diplomacie v éře nových médií. Po debatě následoval blok seminářů se zaměřením na osobní rozvoj, na kterých se studenti mohli naučit například pravidla správného veřejného vystupování či organizace času. V odpolední části se delegáti, vytrénovaní argumentačními a rétorickými aktivitami z předchozích setkání, už naplno věnovali jednání. The morning session of the third preparatory meeting started with a debate of Jan Kužvart (AMO) with Jan Bondy (Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic) on the role of public diplomacy in the era of new media. The debate was followed by a block of seminars focusing on personal development, where students could learn the rules of proper public speaking and time management. In the afternoon, the delegates dived themselves in negotiations after being fully trained in argumentation and rhetorical skills from the previous part. CZ Druhé přípravné setkání se neslo v předvánočním duchu a program byl opět nabitý. Dopolední část byla věnována panelové diskuzi na téma Korupce a společnost, kterou moderovala Ivana Svobodová, redaktorka časopisu Respekt. Se studenty diskutovali Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze, Václav Láska, advokát specializující se na korupční kauzy, Petr Janský, výzkumník think tanku IDEA při CERGE-EI, a Jakub Klouzal za Nadační fond proti korupci. Poté už se svými plenárními projevy na téma Konflikt v Sýrii vystoupili sami delegáti. The second preparatory meeting was held in the Christmas spirit and the program was again rich. The morning session was devoted to a panel discussion on Corruption and Society, moderated by Ivana Svobodová, an editor of Respekt. The students could discuss their concerns with Lenka Bradáčová, Attorny General in Prague, Václav Láska, an lawyer specializing in corruption cases, Petr Janský, a researcher of the 4 WORKSHOP / February 15 TH 2014 CZ Na čtvrtém přípravném setkání se studenti mohli zúčastnit panelové diskuze o vlivu nadnárodních společností na světovou politiku, moderované Michaelem Rozsypalem z Českého rozhlasu Plus. Diskutovali Irah Kučerová, působící na Metropolitní univerzitě Praha, Jan Mühlfeit, Chairman Europe v Microsoft Corporation, a Jaroslav Vomastek, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Po panelové diskuzi se dostali ke slovu delegáti, neboť následovaly jejich plenární projevy, tentokrát na téma Rozvojové cíle tisíciletí a rozvojová agenda po roce In the fourth preparatory meeting, the students could participate in a panel discussion on the impact of

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Konference otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Pořadatelé: Partneři: Conference open data: smarter state & better services Organizers: British Embassy Prague, Otakar Motejl Fund, Jan Farský, MP

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007. Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007. Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007 Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report Lidé, scházející se pod záštitou Fora 2000, se pokoušejí překračovat hranice svých profesí, zeměpisné polohy a náboženského

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více