Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k ) Gymnázium, Praha 6, Arabská Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitelka školy RNDr. Bc. Zdeňka Hamhalterová, statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Bc. Libuše Hobzová, (od ) 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola gymnázium, kapacita 670 žáků školní jídelna, kapacita 700 strávníků 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku poznámka škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Přírodní vědy 265 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Programování 140 od výuka dle ŠVP Gymnázium K/41 Gymnázium ŠVP pro 4leté gymnázium zaměření: Humanitní vědy 265 od výuka dle ŠVP 2

3 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a) nové obory / programy - nejsou b) zrušené obory / programy k nejsou 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Arabská 14, Praha 6 (vlastník objektu je HMP) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce 2012/2013 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky: Poskytovatel Název akce Částka Realizace MHMP Městská část Praha 6 Městská část Praha 6 MHMP MHMP MHMP MHMP Nadace Cesta ke vzdělání Zdravé město Praha 2012 Seznamme se! Projekt Krok za krokem školou i životem Kč srpen - září Kč leden srpen 2013 Seznamme se! Kč srpen - září 2012 Černobílý svět v černobílé fotografii Podpora nadaných studentů programování Podpora nadaných studentů programování Almere Prague International Exchange Kč září prosinec Kč září prosinec Kč leden prosinec Kč leden srpen 2013 Projekt GAIA Kč leden srpen 2013 Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu: Poskytovatel financí Právnická osoba Akce Průběžná obměna nábytku v učebnách a kabinetech Částka v Kč Termín realizace průběžně 3

4 SPGA Vybavení učebny výpočetní techniky září 2012 Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2012/2013 k dispozici: odborné učebny o fyziky s audiovizuální a projekční technikou o chemie 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou, jedna s interaktivní tabulí) o biologie 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o zeměpisu 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o dějepisu s interaktivní tabulí a s audiovizuální a projekční technikou o základů společenských věd s audiovizuální a projekční technikou o českého jazyka s audiovizuální a projekční technikou o výtvarné výchovy s audiovizuální a projekční technikou o hudební výchovy o anglického jazyka 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o německého jazyka 2 učebny (s audiovizuální a projekční technikou) o francouzského jazyka s audiovizuální a projekční technikou o ruského jazyka s audiovizuální a projekční technikou o matematiky 2 učebny s interaktivní tabulí a projekční technikou laboratoře o o o biologie chemie fyziky dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým povrchem, víceúčelové hřiště s umělým trávníkem 3. generace tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou hudební zkušebny keramická dílna s keramickou pecí fotokomora moderní knihovna s celodenním provozem a s možností kopírování, skenování a využívání počítačů s internetem k dispozici je knih (z toho knih ve volném výběru), 128 audiovizuálních dokumentů a 45 titulů odborných časopisů studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou) studentský klub klub pedagogů školní jídelna školní kavárna 4

5 9. Školská rada Současná školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. byla na gymnáziu ustanovena dne 9. ledna 2012 a má 6 členů. Složení rady: člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka Petr Dolínek PaedDr. Markéta Šlegerová Mgr. Jan Tuzar MUDr. Richard Becke Mgr. Aleš Němeček zřizovatele HMP zřizovatele HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků předseda kontakt: Ve školním roce 2012/2013 proběhla podle plánu 3 zasedání rady, na kterých se řešilo: projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za rok 2011/2012 projednání hospodaření za rok 2012 a rozpočet na rok 2013 projednání a schválení úpravy Školního vzdělávacího programu s platností pro 1. ročník od projednání harmonogramu školního roku 2013/2014 projednání a schválení školního řádu platného od včetně příloh (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy). Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály. Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy. 5

6 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium, Praha 6, Arabská , ,98 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 kvalifikovaných 56 97,6 nekvalifikovaných 4 2,4 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře 38 počet zaměření Internet a technika ve výuce FJ Oxford Maturita Excellence Národní galerie Výzkum a ochrana ptactva počet účastníků 74 vzdělávací instituce Franc. Institut Oxford University Press Zrod abstraktního umění Západočeská pobočka ČSO 6

7 kurzy doplňkové pedagogické studium školský management v ČR Nebezpečná jezera v Kyrgystánu Letní škola historie Interakce infekce Současné přístupy k operacím mozku Ekologie provozu školy Proč a jak cítíme bolest Sexuální a reprodukční zdraví Dyskalkulický žák na 2. st. ZŠ Občanský zákoník AAA Science projekt Matematika a reálný svět Inspirující setkání s matematikou Jeden svět Společnost a kultura Hlas jako individualita Příprava úloh pro matematické soutěže Pravidla sport. soutěží Rollenspiele in Unterricht Dějepisné přednášky Čeština jako cizí jazyk Cloud pro uživatele Řešení konfliktů Školní násilí Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory Chemie pro život Semináře pro učitele latiny 2 pedagogika 2 Školení BOZP Státní maturity rozšiřování aprobace 1 Rozšiřující studium TV 1 Příprava státních maturit 14 konference 4 Zadavatel Komisař Hodnotitel PUP Seminář pro předsedy mat. komisí Podpora výuky 2. cizího jazyka Motivace žáků v přírodovědných předmětech 14 4 PřF UK PedF UK Asociace učitelů klas. Jazyků Asociace učitelů dějepisu Sdružení historiků ČR AV ČR Klub ekologické výchovy Macmilian SPRSV Descatres EDUKO MFF UK FEL ČVUT Člověk v tísni Vize 97 Knihovna V. Havla DAMU JČMF DDM Praha SGUN Goethe Institut Praha MÚVS ČVUT Akcent Collage Jednota školských informatiků Občanský institut MČ Praha 6 Společně k bezpečí s.r.o. ESI FBMI ČVUT VŠCHT Fulbright NIDV Univerzita Hradec Králové J. K. Adviwri service s.r.o. CERMAT MŠMT studijní pobyt 1 Celostátní konference ředitelů gymnázií Francie, Poitiers Spolupráce školy s partnery AŘG 1 EU d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků 22 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 17 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 7

8 rodilí mluvčí 4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 22 20,895 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 4 kurzy jiné (uvést jaké) zaměření Hygienické požadavky ve stravovacích službách Jak a proč výživa ovlivňuje zdraví Vaření v konvektomatu VEMA - PAM počet účastníků 5 vzdělávací instituce Společnost pro výživu Praha Racional VEMA Brno 3. Asistent pedagoga Od školního roku je ve škole zaměstnán 1 asistent pedagoga na částečný úvazek. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd a počty žáků a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 6, Arabská Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 3 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 5 z toho nebylo povoleno opakování: 5 8

9 - přestoupili z jiné školy: 7 - přestoupili na jinou školu: 12 - jiný důvod změny (uveďte jaký): b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) - nemáme 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 28,9 12,05 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s vyznamenáním 68 neprospělo 20 9

10 opakovalo ročník 9 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 98,1 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 66,72 z toho neomluvených 0,32 b) vzdělávání při zaměstnání nemáme 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 143 z toho konali zkoušku opakovaně 6 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 2 prospěl s vyznamenáním 64 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 73 neprospěl 2 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 b) Gymnázia skupina oborů vzdělání, kód, název K/41 Gymnázium Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem 335 počet kol přijímacího řízení celkem 1 počet přijatých celkem 232 z toho v 1. kole 232 z toho ve 2. kole 0 z toho v dalších kolech 0 10

11 z toho na odvolání 82 počet nepřijatých celkem 103 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/41 Gymnázium humanitní vědy 0 obor: K/41 Gymnázium přírodovědné vědy 0 obor: K/41 Gymnázium programování 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí: Ázerbajdžánská republika 1 Arménská republika 1 Běloruská republika 1 Íránská islámská republika 1 Korejská republika 1 Pákistánská islámská republika 1 Peruánská republika 1 Republika Srbsko 1 Ruská federace 9 Slovenská republika 4 Ukrajina 7 Vietnamská socialistická republika 3 Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků cizinců. V poslední době přicházejí žáci různých národností častěji. V uplynulém školním roce jich byloje kolem 5,36 procenta z celkového počtu všech žáků školy a rozhodně přispívalik vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. Aktivně se zapojují i do mimoškolních činností (hra na hudební nástroje, zpěv, sport). Letos uspořádali v rámci zahradní slavnosti představení jednotlivých zemí s jejich zvyky a kulinářskými specialitami. Protože někteří žáci s cizí státní příslušností měli problémy s českým jazykem, byl pro ně otevřen kroužek českého jazyka pro cizince. S některými žáky bylo z tohoto důvodu pracováno individuálně. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrovaní žáci do běžné třídy: sluchové postižení (2) autismus (2) zdravotní postižení (2) zrakové postižení (1). 11

12 Individuální vzdělávací plán mělo ze zdravotních důvodů 10 studentů. Naše gymnázium nemá speciální třídy. Přesto však nabízíme integraci žákům s různými potížemi. Ve škole jsou integrováni v současné době žáci s poruchami učení, nejčastěji se jedná o dyslexii a dysgrafii. Od pracuje na škole 1 asistent pedagoga na částečný pracovní úvazek. V letošním školním roce maturovali ve společné části státní maturity 4 žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) v odpovídajícím režimu. Větší pedagogická náročnost třídního učitele i ostatních vyučujících ve třídě je kompenzována ředitelkou školy a finančním příspěvkem na materiální podporu integrovaných žáků. Škola disponuje vhodnými prostředky (materiální zabezpečení) k zajištění bezproblémové integrace. Personálně je připravena nabídnout pomoc mnoha typům integrace. Projevem důvěry a svědectvím úspěšné integrace je často přání rodičů, aby mohli ponechat své dítě na naší škole. K tomu také přispívá celkové klima na škole, vztah mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Atmosféra důvěry a partnerství je prvořadým cílem výchovného procesu na naší škole. 9. Vzdělávání nadaných žáků Vzdělávání nadaných žáků je součástí koncepce školy individuálně pracovat s jednotlivci a společně zájmově orientovanými týmy (třídními i mezitřídními). Všechny komise pro vzdělávací oblast obor mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v materiálech MŠMT. Součástí učebního plánu ve druhém ročníku jsou ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu včetně prezentace s využitím ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do republikového kola. Nadaní žáci mají prostor v dlouhodobě realizovaném projektovém vyučování a v akcích připravovaných tradičně i nově školou jako je tvůrčí psaní, tvorba školních novin, literární večery apod. Ve školním roce 2012/2013 se žáci školy zapojili poprvé do mezinárodního projektu CTY Online (Center for talented Youth) organizovaného ve spolupráci s American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Vybraní talentovaní žáci spolupracovali s tutorem z některé z předních zahraničních univerzit. Zapojili jsme žáky do studia biologie a fyziky - Tomáš Tměj, 3.D, obor AP Physics (velmi úspěšný řešitel, přispěl k zisku stipendijního místa pro naše studenty v příštím roce). Pro další školní rok byli získáni do CTY Online kurzů Crafting the Essay a Writing and Analysis žáci Markéta Vendlová z 1.A a Adam Bílý z 3.A, do kurzu biologie žáci Dan Kysilka, Vojtěch Macháček a Matyáš Nekola, do kurzu fyziky Matěj Štěpánek žáci 2. ročníku. Komise pro vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie připravila pro žáky možnost zapojit se do nových projektů: 12

13 projekt: počet žáků, třída partneři projektu Online sešit ve výuce Jaroslav Mašek (spolupráce: Martin Krotil) 120, 2. ročník Možnost používat online sešit ve výuce libovolného předmětu (snaha o porovnání více různých produktů a výběr nejvhodnějšího nástroje pro daný předmět) Školní sešit.cz, Evernote, Google Dokumenty projekt: počet žáků, třída partneři projektu LEGO Mindstorms roboti Ing. Daniel Kahoun 27, 2E Programování ovládání robotů, počítačová komunikace, využití robotických smyslů pro poznávání okolního reálného světa, sekvenční a událostmi řízené programování, analytické i syntetické myšlení ČVUT FEL Devíti žákům s hlubším zájmem o programování (z oboru programování) byla zprostředkována stáž na FEL ČVUT. Tým žáků ze 4. ročníku byl zapojen do VŠ soutěže ČVUT open, kde získal velmi dobré umístění. Jeden velmi talentovaný žák 3. ročníku (Ondřej Hűbsch, 3.E) byl nominován do českého týmu na mezinárodní olympiádu v matematice a v programování a byl připravován na soutěž ve spolupráci s MFF UK v Praze. Žák se umístil ve světové soutěži na 3. místě. Komise ČJ zařadila pro talentované žáky a žáky s větším zájmem o ČJ realizaci projektu: projekt: Studenti píší do novin Eva Poláčková počet žáků, třída 2A, MF Dnes partneři projektu ČVUT FEL Pro žáky se zájmem o historii připravila komise pro vzdělávací obor Dějepis (KVOO Dě) následující projekty: projekt: Hořící keř Horáčková počet žáků, třída 28 realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Národní muzeum 13

14 projekt: Proti ztrátě paměti Horáčková počet žáků, třída 27 realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Člověk v tísni projekt: Vojna Horáčková počet žáků, třída 45 realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Památník Vojna projekt: Příběh jedné vsi - Lidice Horáčková, Dvořáková počet žáků, třída 36-2.C, 2.D realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Památník Terezín projekt: Atentát na R. Heydricha Horáčková, Dvořáková počet žáků, třída 34-2.C, 2.D realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Národní památník hrdinů projekt: Terezín projektové vyučování I. Horáčková, Dvořáková počet žáků, třída 36, přes ročníky realizace průřezových témat ŠVP partneři projektu Památník Terezín projekt: počet žáků, třída partneři projektu Terezín projektové vyučování II. Horáčková, Dvořáková 34, přes ročníky realizace průřezových témat ŠVP Památník Terezín 14

15 V roce 2012/2013 měli dva žáci individuální vzdělávací plán v jednotlivých předmětech v jazyce anglickém a francouzském, 14 žáků mělo individuální vzdělávací plán vzhledem ke svým sportovním aktivitám ve vrcholovém sportu. O systematické práci školy svědčí následující údaje: Rozvojový program Excelence středních škol - vyhlášení výsledků v únoru 2013 (výsledky žáků za školní rok 2011/2012 v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT) Jméno příjmení Soutěž Body Ondřej Hübsch Soutěž v programování SŠ - programování 1 Radek Starosta Soutěž v programování SŠ - programování 1 Filip Šedivý SOČ - obor fyzika 0,5 Matěj Uzel SOČ - obor fyzika 0,5 Vojtěch Zídek SOČ - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 1 Matěj Zajíc SOČ - obor informatika 0,5 Naim Ashhab SOČ - obor informatika 0,5 Jiří Fiedler SOČ - obor informatika 1 Michal Šindelář SOČ - obor informatika 1 Cyril Černý SOČ - obor informatika 1 Jan Bayer SOČ - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace 1 Ondřej Hübsch Matematická olympiáda - kategorie P 1 Diana Jiová Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 0,2 Ondřej Hübsch Matematická olympiáda - kategorie P 1 Ondřej Hübsch Mezinárodní olympiáda v informatice 1 Jakub Mareš Zeměpisná olympiáda - kategorie D 0,2 Matěj Zajíc SOČ - obor informatika 1 Naim Ashhab SOČ - obor informatika 1 Vojtěch Pelc Soutěž v cizích jazycích - latina - kategorie B 0,4 Ondřej Hübsch Středoevropská matematická olympiáda 1 Celkem bodů 15,8 15

16 Naše škola se umístila v Praze na 3. místě projektu Excelence středních škol 2012 (v následující tabulce MŠMT jsou výsledky pražských škol zapojených do projektu, míra úspěšnosti je vyjádřena finančním příspěvkem pro školu): ŠKOLA - složený název zdroj: uvedeno prvních deset škol Excelence SŠ Praha Neinvestiční výdaje Gymnázium Christ. Dopplera Zborovská 45 Praha 5 - Smíchov Gymnázium Botičská 1 Praha Gymnázium Arabská 14 Praha Gymnázium Jana Keplera Parléřova 2 Praha Gymnázium Nad Štolou 1 Praha Gymnázium Nad Alejí 1952 Praha SPŠ sdělovací techniky Panská 3 Praha Gymnázium J. Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha Gymnázium J.G.Jarkovského Truhlářská 22 Praha Gymnázium Písnická 760 Praha Úspěšní řešitelé 35. ročníku SOČ 2013 Sedm prací postoupilo ze školního kola do krajského kola soutěže Středoškolská odborná činnost: 1 Tomáš Pikous 4E 2 David Tomandl 4E 3 Petr Jartym 4E 4 Matěj Sochor 3E Jakub Mifek 3E Antonín Malík 3E Obor 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Robot SCOUT Obor 18 - Informatika JJanouch sociální síť Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Seminářoid Obor 18 Informatika Projekt Onix 10. Ověřování výsledků vzdělávání Interní evaluace Ve školním roce 2012/2013 prováděly komise pro vzdělávací oblast obor řadu srovnávacích testů, jejichž výsledkem byly náměty na úpravu učebního plánu, náměty na rozdělování žáků do různých skupin podle výkonnosti. Externí evaluace V následující tabulce je přehled výsledků žáků jednotlivých tříd 4. ročníku ve společné části maturitní zkoušky. Úspěšnost žáků byla velmi vysoká. 16

17 Výsledky společné části maturitních zkoušek 2013 POČET KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA PODÍL ZNÁMEK NA CELKOVÉM POČTU KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU (V %) PŘIHLÁŠENÝCH PRŮM. % SKÓR Český jazyk Matematika 4.A 29 53,6 35,7 10,7 0,0 0,0 86,8 4.B 33 63,6 30,3 6,1 0,0 0,0 88,3 4.C 29 25,9 59,3 11,1 3,7 0,0 82,0 4.D 27 33,3 55,6 11,1 0,0 0,0 83,0 4.E 28 3,6 60,7 35,7 0,0 0,0 76,0 4.A 5 0,0 40,0 40,0 20,0 0,0 64,8 4.B 4 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 73,5 4.C 20 22,2 38,9 33,3 5,6 0,0 71,9 4.D 19 47,4 31,6 21,1 0,0 0,0 82,7 4.E 23 47,8 43,5 8,7 0,0 0,0 82,3 Anglický jazyk 4.A 23 86,4 13,6 0,0 0,0 0,0 91,5 4.B 26 92,3 7,7 0,0 0,0 0,0 92,0 4.C 9 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 88,5 4.D 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,2 4.E 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,7 Německý jazyk 4.A 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 74,8 4.B C D 2 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 84,4 4.E Francouzský jazyk 4.A B 2 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 88,1 4.C D E Ruský jazyk 4.A B 1 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 89,2 4.C D 1 100, ,0 4.E

18 Přehled umístění našich absolventů v roce 2012/ 2013 Pražské VŠ UK FAKULTA STUDENTI právnická 2 pedagogická 2 filosofická 3 přírodovědecká 11 lékařská 10 sociálních věd 7 matematicko-fyzikální 2 tělesné výchovy a sportu 1 humanitních studií 11 biomedicinského inženýrství 2 ČVUT strojní 4 elektrotechnická 9 architektury 2 Masarykův ústav vyšších studií 3 stavební 5 informatika 10 jaderná a fyzikálně inženýrská 2 VŠE 15 ČZU 21 VŠCHT 6 Policejní akademie bezpečnostně právní 1 CELKEM 129 Mimopražské VŠ Západočeská universita Plzeň 1 Univerzita Palackého v Olomouci 3 Masarykova universita v Brně 1 Studium v zahraničí na VŠ 2 CELKEM 7 Jazykové školy 3 CELKEM STUDENTŮ VŠ 136 CELKEM DÁLE STUDUJÍCÍCH

19 Úspěšnost podle jednotlivých tříd 4. ročníku: Třída Počet maturantů Počet absolventů/ neúspěšných žáků Počet studujících studentů Počet absolventů nestudujících 4. A / 86% 4 4. B / 100% 4. C 29 28/1 28 / 97% 4. D / 100% 4. E 28 27/1 27 / 96% celkem /2 139 / 96% 4 Rekapitulace : Celkový počet absolventů v roce 2012/2013: 143 Počet studentů, kteří budou dále studovat: 139 Z celkového počtu absolventů 143 bude pokračovat ve studiu 139 absolventů, tj. 97%, někteří i na více školách, takže úspěšnost by byla ještě vyšší, kdyby vyjadřovala počet studovaných škol, nikoli pouze počet studujících absolventů. 11. Školní vzdělávací programy byla zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu v prvním ročníku ve třech variantách: Přírodní vědy, Humanitní vědy, Programování. Komise pro vzdělávací oblast obor se v rámci vlastního hodnocení školy zaměřovaly na průběžné zjišťování efektivity ŠVP. Ve školním roce 2012/2013 se podle ŠVP učilo v 1. až 4. ročníku studia. Na závěr školního roku proběhlo zhodnocení prvního čtyřletého cyklu na různých úrovních: dotazníkové šetření mezi absolventy a jejich rodiči, jednání komisí pro vzdělávací obory a oblasti. Po vyhodnocení se přistoupilo k úpravě učebního plánu od v prvním ročníku. Změny sledovaly: snížení počtu vyučovaných hodin v jednotlivých týdnech (snížení na 34 hodin) přesun hodin některých předmětů (český jazyk, základy společenských věd, zeměpis) do vyšších ročníků výhodnější z hlediska přípravy žáků na maturitní zkoušku S dalšími úpravami se počítá od Všechny změny byly projednány a schváleny Školskou radou Gymnázia, Praha 6, Arabská Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuce cizích jazyků je na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14 věnována velká pozornost. Rozvíjí se nejen organizovaná výuka ve všech třech zaměřeních, ale i různé volnočasové aktivity. 19

20 Jazyk Počet žáků, kteří jazyk studují Anglický 583 Německý 329 Francouzský 192 Ruský 62 Latina 120 Metropolitní projekt rozvoje cizích jazyků - projekt HMP Gymnázium se plně zapojilo do Metropolitního programu rozvoje cizích jazyků také ve školním roce 2012/2013. Žákům se zvýšil o 1 hodinu týdenní počet vyučovacích hodin cizích jazyků. Ročník Cizí jazyk Nárůst počtu hodin Vedení výuky 1. AJ +1 rodilý mluvčí 2. druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) +1 rodilý mluvčí/český učitel 3. druhý cizí jazyk (FJ, NJ, RJ) +1 rodilý mluvčí/český učitel 4. AJ +1 rodilý mluvčí Rozvoj AJ Výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících všech oborech ve dvou předmětech: anglický jazyk vyučuje český učitel AJ, konverzace v AJ vyučuje rodilý mluvčí (ve škole pracují 3 rodilí mluvčí AJ). Komise pro vzdělávací oblast Anglický jazyk (KVOO AJ) připravila během školního roku pro žáky všech oborů následující aktivity: projekt: Tematická studijní cesta Wales a vernisáž výstavy fotografií 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 14, přes ročníky Poznávací zájezd s návštěvou Bridgwater College a Bangor University, dobrá jazyková praxe s anglickými průvodci, poznání míst, která stojí stranou turistického ruchu Bridgwater International projekt: Studentská konference MDG 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 1B Rozvojové cíle tisíciletí v praxi, vedení týmu, účast v diskusi, prezentace názorů, hledání východisek. Partners Czech 20

21 projekt: Saved by the Bell 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 15, 1B Rozvojové cíle tisíciletí v praxi, otázka vzdělávání ve 3. světě, jak seznámit a zapojit veřejnost do řešení Partners Czech projekt: Living in ČAD 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 15, 1B Rozvojové cíle tisíciletí v praxi, diskuse s občanem Čadu o aktuálních problémech jeho země, společné hledání východisek Partners Czech projekt: Sixties in Britain 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Schmoranz 14, přes ročníky Celoškolní akce pro žáky i pedagogy SPGA finanční podpora realizace akce projekt: Entropa, Breaking the Stereotypes 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Pracnová 16, 1A, střední škola ze Srbska Debata nad odlišností a stereotypy národních kultur a pokus o překonání těchto bariér. Partners Czech projekt: I hate Shakespeare 2012/2013 D.Taylor T.Taylor počet žáků, třída Přes třídy Vlastní nastudování divadelní hry českými studenty pod vedením rodilých mluvčích, akce určená pro žáky i veřejnost z řad rodičů, budoucích žáků a učitelů. partneři projektu SPGA finanční podpora realizace akce projekt: Tematická studijní cesta Tak trochu jiný Londýn 2012/2013 počet žáků, třída Schmoranz 14, přes ročníky Netradičně pojatá poznávací cesta do jinak tradičního Londýna. 21

22 projekt: Welcome Taiwan 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Lánská 11, třída 2E Seznámení s naší školou a systémem vzdělávání, vzájemné poznávání obou kultur. Taiwan Choir projekt: IS Nebušice 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Janků 14, přes ročníky Seznámení se systémem výuky na IS pomocí Job shadowing metody, konfrontace různých kultur a pohled na život v ČR očima cizince. IS Nebušice projekt: Učíme se společně 2012/2013 počet žáků, třída partneři projektu Lánská, Florianová 1D Implementace cizího jazyka do výuky matematiky přímo našimi žáky pro naše potenciální příští žáky ze ZŠ Alžírská. ZŠ Alžírská Během školního roku žáci dále navštívili 3 divadelní představení klasických děl anglo-americké literatury. Společně s JŠ Akcent jsme zorganizovali srovnávací jazykové testy pro studenty 3. ročníku, který prokázal míru nárůstu jejich jazykových znalostí a dovedností. Rozvoj NJ Výuka německého jazyka probíhá ve všech třídách 2. a 3. ročnících ve dvou předmětech: německý jazyk a konverzace v NJ, ve všech třídách 1. a 4. ročníku formou jednoho předmětu. Tradičně jsou nabízeny volitelné předměty ve FJ. Komise pro vzdělávací oblast Německý jazyk (KVOO NJ) připravila během školního roku pro žáky všech oborů následující program a aktivity: Divadelní představení partnerské školy z Německa navštívili žáci 1., 2. a 3. ročníků, před představením se setkali s herci na přípravných workshopech. Ve dvou skupinách druhého ročníku byla pilotována výuka konverzace v NJ rakouskou lektorkou. Pro zájemce z řad žáků i učitelů se konala exkurze do skoro adventní Vídně s procházkou městem a návštěvou galerie. 22

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

II. Pracovníci školy, školského zařízení

II. Pracovníci školy, školského zařízení Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více