BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pa Ťin: Elektrické křeslo Ba Jin: Electric chair Olomouc 2010 Monika Syrová Vedoucí diplomové práce: Mgr. Kamila Hladíková

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a ţe jsem uvedla veškeré pouţité prameny a literaturu. Olomouc

3 Anotace: Cílem bakalářské diplomové práce je rozbor rané tvorby čínského spisovatele Ba Jina ( ). Zaměřuje se na jednu z jeho povídek, která byla napsána v třicátých letech minulého století, coţ byla doba, kdy autor značně inklinoval k anarchismu. Je zde rozebráno Ba Jinovo mládí, a jeho cesta do Francie, kde se seznamuje s novými myšlenkovými proudy. Ovlivněn ruskými autory a tehdejšími světovými anarchistickými a komunistickými intelektuály, zapojuje se do radikálních hnutí prostřednictvím své literatury. Práce se zabývá především jeho povídkovou tvorbou, konkrétně povídkou Elektrické křeslo. Klíčová slova: Ba Jin, anarchismus, Májové hnutí, Emma Goldmanová, Petr Kropotkin, Sacco a Vanzetti 3

4 Děkuji vedoucí práce Mgr. Kamile Hladíkové za cenné odborné rady a vstřícný přístup. Můj dík patří i Mgr. Kateřině Flekové. 4

5 Obsah: Ediční poznámka Úvod Společensko-historické pozadí Ba Jin Mládí Paříţ Rané dílo Návrat do Šanghaje Elektrické křeslo Děj povídky Námět Ba Jin součástí hnutí za osvobození Sacca a Vanzettiho Diskuse Resumé v angličtině Seznam literatury Příloha

6 Ediční poznámka: V práci je důsledně pouţit pinyin a zjednodušené znaky. V citacích je zachována transkripce originálu. V některých případech pro lepší porozumění uvádím za pojem i přepis v pinyinu v závorce. Termíny známé a běţně pouţívané v češtině (např.: Kuomintang, Šanghaj, ) nejsou uvedeny v pinyinu, ale jsou ponechány v české podobě. Citace z anglicky psané literatury jsou mé vlastní překlady. 6

7 1. Úvod Ve své bakalářské práci se budu zabývat ranou tvorbou čínského spisovatele Ba Jina 巴 金 ( ). Přestoţe je Ba Jin v Číně pokládán za jednoho z průkopníků moderní čínské literatury, jeho dílo je u nás poněkud opomíjeno a zřídka překládáno. Středem zájmu se stává především jeho románová tvorba, a povídky stojí spíše v pozadí. Proto jsem se rozhodla věnovat se právě jedné z jeho povídek, Elektrickému křeslu 电 椅 (Dianyi, 1932). Byla zvolena v podstatě náhodně z Ba Jinových sebraných spisů 巴 金 选 集 (Ba Jin Xuanji, 1980). Při vyhledávání materiálu se mi podařilo zjistit, ţe událost popsaná v Elektrickém křesle je skutečná. Tento fakt se stal pro moji práci stěţejním, a budu se tedy zabývat otázkou, co vedlo tohoto čínského autora k popsání onoho příběhu, a jakým způsobem ho ve svém díle zpracoval. Prvním krokem mého zkoumání byl překlad samotné povídky, který je připojen v příloze. Samotná práce má dvě části. V první bude popsáno společensko-historické pozadí doby, která se stala pro čínskou literaturu převratnou. Dále se zde zaměřím na Ba Jinovo mládí a odchod do Francie, kde se setkává se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi tehdejšího literárního světa. Právě roční pobyt v Paříţi nejvíce ovlivnil jeho rané myšlení a tvorbu. Pokusím se zjistit, z jakých myšlenkových proudů spisovatel vycházel, aby bylo snazší porozumět hlavní ideji překládané povídky. Stručně seznámím s Ba Jinovy dalšími díly z jeho mladých let, přesněji, s díly do začátku druhé světové války.. Druhá část práce se zabývá povídkou Elektrické křeslo. Pokusím se o její interpretaci, a budu se snaţit porovnat náměty a motivy v Ba Jinově díle s faktickou kauzou Sacco a Vanzetti. 7

8 2. Společensko-historické pozadí Od svrţení císařství a zaloţení republiky roku 1911 se v Číně stále více objevují pokusy o socialistickou revoluci, nikdy ale nejsou dovedeny do konce. Vţdy se jednalo spíše o reformu burţoazie, a nikdy se nepodařilo zorganizovat masy ke skutečné revoluci. Ale z toho hlubokého rozvratu začíná se Čína pomalu zdvíhat k boji proti okovům feudalismu a imperialismu, nastává mocné revoluční hnutí, údobí nejslavnějšího heroického zápasu čínského lidu za svobodu, vrcholící v konečném osvobození Číny. (Průšek 1951: 8) Poté, co do země začínají proudit myšlenky ze zahraničí, objevuje se v Číňanech nová síla, a chtějí svrhnout starý systém. Vzniká řada společností a hnutí za změnu sociálního a politického systému. Jedním z nejvýznamnějších tohoto charakteru bylo bezpochyby Májové hnutí 五 四 运 动 (Wusi yundong, 1919). Májovým hnutím začínají dějiny moderní čínské literatury. Je to třicetileté období revoluce nejen v literatuře. Autoři tohoto hnutí vyuţívali umění jako svých zbraní v boji proti feudalismu a imperialismu. Zaměřovali se na starou společnost a její nemoci. Pochopili, ţe kompromis uţ dále není moţný, a je potřeba svrhnout staré feudální myšlení, a nahradit ho novým svobodným a rovnoprávným společenským systémem v čele s mladými vzdělanci se světovým rozhledem. Hlavním prostředkem revoluce byla literatura psaná jednoduchým stylem a v jazyce blízkém hovorové řeči. Bylo nezbytné, aby se revoluční myšlenky dostaly mezi širokou veřejnost. Důleţitou úlohu zde sehrál časopis Nové mládí 新 青 年 (Xin Qingnian), kolem kterého se shromaţďovala vzdělaná mládeţ. Stěţejní postavou hnutí byl spisovatel Lu Xun 鲁 迅 ( ). Náhle, téměř bez přípravy, vstoupil Lu Sün před čínskou veřejnost se zralými díly, která ji otřásla a vlastně teprve otevřela oči, ukázala jí, jak Čína skutečně vypadá. (Průšek 1951: 18) Povaţován za průkopníka, stal se inspirací pro mnoho mladých autorů, stejně jako on, bojujících za společenský a kulturní převrat. Jedním z nich byl bezpochyby i Ba Jin. Často říkám, že jsem produkt Májového hnutí. Jako hřmot jarní bouře, probudilo mě Májové hnutí z mého spánku, a otevřelo mi oči na zcela nový svět. (Ba Jin 1993: 276) Oba výše uvedené spisovatele tedy spojuje období, ve kterém tvořili svá díla, a samozřejmě i jejich náměty, například boj za oproštění se od feudální společnosti nebo přejímání nových západních prvků myšlení. Důleţitým spojníkem mezi Lu Xunem, Ba Jinem i ostatními moderními čínskými autory je především literatura psaná jednoduchým jazykem, obracející svou pozornost na lid. 8

9 Lu Xun vytvořil realistickou povídku, na kterou navázali ostatní autoři tohoto období. Tak jako se ve společnosti hrdinsky postavil tehdy ještě nezměrným a dosud téměř neotřeseným silám feudalismu, tak jako v literatuře stavěl novou bojovnou literaturu realistickou proti záplavě staré literatury feudální, stejně heroicky a nekompromisně rve se sám se sebou. A právě v tomto svém vnitřním, nejtěžším boji projevil i své hrdinství. (Průšek 1951: 280) Nová vlna moderních spisovatelů tedy společně bojovala proti nešvarům staré společnosti prostřednictvím kriticko-realistické literatury. Musíme si ovšem uvědomit, ţe Ba Jin je o generaci mladší neţ průkopníci revoluční literatury v čele s Lu Xunem, tudíţ je jeho realistické pojetí trochu potlačeno ideově zabarveným smýšlením. 9

10 3. Ba Jin 3.1. Mládí Ba Jin, původním jménem Li Yaotang, se narodil v roce 1904 v Chengdu. Vyrůstal v bohaté, rozvětvené, asi padesáti-členné rodině, coţ byl ideál vysoce postavených a majetných rodin v dobách feudalismu. Lidé tehdy neznali pojem svoboda, byli ve všem podřízeni klanu. Jedinci nemohli ovlivňovat svůj ţivot, byli předurčeni k manţelství bez lásky, plození potomků, a to hlavně muţských za účelem zachování rodu. V rodině fungovaly silné hierarchické vztahy. Přestoţe to mohl být ţivot pohodlný, pokud jde o ekonomickou stránku, v Ba Jinově duši to vřelo. Nenáviděl ten patriarchální systém. Neshodovalo se to s jeho představami o světe, a cítil, ţe vyrůstá v despotismu. Proto uţ v patnácti letech utíká do Šanghaje. Tam se seznamuje s díly Petera Kropotkina a Emmy Goldmanové, a přidává se k místní anarchistické skupině. Stává se velice aktivním ve studentských demonstracích, šíření revolučních letáků, a přispívání článků do anarchistických časopisů. Jeho názory jsou silně ovlivněny ruskými autory, mimo jiné také Turgeněvem a Tolstým, jejichţ díla překládal do čínštiny. Úzce se ale ztotoţňuje především s anarchistickými autory. Na začátku dvacátého století se totiţ celým světem šíří myšlenky anarchistické revoluce. Ba Jin se k ní připojuje, a v ruce má silnou zbraň literaturu. Já nejsem kazatel, a proto nemohu určitě a jasně ukázat cestu, ale čtenář ji zde může hledat sám. (Ba Jin 1959: 6) 3.2. Paříž V roce 1927 odjíţdí do Francie, v hlavě má mnoho otázek týkajících se společenské svobody. V Paříţi se seznamuje s dalšími moderními směry, setkává se s představiteli různých socialistických a demokratických směrů, jejichţ hlavním a společným zájmem je boj proti feudalismu a imperialismu. Avšak Ba Jin zůstává věrný hlavně anarchismu. Čínské studenty, kteří v té době ţili v zahraničí, převáţně v Paříţi a v Tokiu, přitahovaly Bakuninovy a Kropotkinovy myšlenky. Ani Ba Jin nebyl výjimkou. Svědčí o tom jeho pseudonym: Ba (Bakunin), Jin (Kropotkin). Mladí rebelové obdivovali jejich odmítnutí veškeré autority počínaje vládou a konče rodinou. Čínští anarchističtí autoři s oblibou citovali Kropotkinův výrok, že modlou moderní doby se stal stát Místo na stát se anarchisté chtěli spolehnout na svobodného jedince, skrze osvobození jedince mělo nekrvavou cestou dojít k návratu k ideální prvobytné společnosti rovných. (Fairbank 1992: 316) 10

11 Ba Jin byl kníţetem Petrem Alexejevičem Kropotkinem ( ) doslova okouzlen. Překládal jeho dílo, a jeho prvním spisem byla politická esej obhajující anarchismus Jak vybudovat rovnoprávnou a svobodnou společnost. Tímto dílem začala jeho literární kariéra, a seriózně se zapojil do revolučních aktivit. Ba Jin ve svých literárních dílech kritizuje veškerý společenský a politický systém, pohrdá státem, soudy, institucemi, a jakoukoliv vyšší vládní mocí. Právě stát, podle něj, zapříčinil utrpení chudých lidí. Obviňuje kapitalisty, do jak hrozných ţivotních podmínek zatlačují prostý lid. Lidé nemají, co jíst, a nezbývá jim nic jiného neţ krást. Pokud nemají právo krást, činí je to ţebráky a zločinci. A tímto stát právě ničí lidskou podstatu a morálku. Pokud by lidé ţili ve společnosti bez tříd, ţili by mnohem šťastněji. V této myšlence se shoduje s Petrem Kropotkinem, ruským revolucionářem a jedním z prvních teoretiků anarchismu a anarchokomunismu, coţ je směr, který se snaţí o beztřídní společnost (komunismus) bez vládnoucí třídy (anarchismus). Ve svých politických názorech se Ba Jin také ztotoţňuje s Michailem Alexandrovičem Bakuninem ( ): Taková je ve své drsné skutečnosti jediná morálka, jediný účel Státu. Uctívá samotného Boha pouze proto, že je svým vlastním výhradním Bohem, potvrzením své moci a toho, čemu on sám říká své právo, čili právo existovat za každou cenu a vždy expandovat na úkor jiných Států. Cokoliv slouží k prosazování tohoto cíle, je hodnotné, legitimní a ctnostné. Cokoliv tomu škodí, je zločinné. Morálka Státu je tedy zvráceným opakem lidské spravedlnosti a lidské mravnosti. Tato transcendentní, nad-lidská a tudíž proti-lidská morálka Států není jen výsledkem zkaženosti lidí, kteří mají za povinnost vykonávání funkcí ve Státě. Dalo by se oprávněněji říci, že zkaženost lidí je přirozeným a nutným důsledkem ustavení Státu. (Bakunin) 1 Podstatou v díle anarchistických spisovatelů je zaměření se na prostý lid. Ba Jin se ve svém boji soustředil na masy, coţ bylo postaveno na čínské realitě. Jak sám říká, důvodem pro to, aby se zapojil do socialistické revoluce bylo utrpení lidí, které kolem sebe běţně viděl. Poctivost pracujících lidí a jejich hořké osudy ve mně vyvolaly myšlenky na vzpouru. Řekl jsem, že nechci být úředníkem. Chtěl jsem stát po jejich boku a pomáhat jim. (Ba Jin 1993: 276) Správný anarchista by tedy měl být téţ dobrým humanistou. Měl by se dívat kolem sebe, aby viděl utrpení lidí na celém světě. Tato generace spisovatelů psala většinou na základě vlastních zkušeností, zkušeností přátel, obyčejných lidí Vzdává-li se žena posledního kusu chleba, aby ho dala prvnímu 1 Bakunin: 11

12 příchozímu, svléká-li poslední hadr, aby jím přikryla jinou ženu mrznoucí, a sama chvěje se chladem na lodním můstku, činí tak, protože by mnohem více trpěla pohledem na muže, jenž má hlad, nebo na ženu, jenž mrzne, než když sama se chvěje zimou nebo sama trpí hlady. (Kropotkin 1919: 19) Právě díky tomu, ţe tito moderní autoři psali na základě vlastních proţitků, a popsali ono lidské utrpení, které viděli všude kolem sebe, podařilo se jim vytvořit realistické dílo, a navíc se mohli pyšnit titulem humanisté. V otázce humanismu je Ba Jinovi blízký další ruský radikální spisovatel, Leonid Nikolajevič Andrejev ( ). Ve svých dílech se staví kriticky k burţoazní společnosti, a odhaluje neštěstí lidí v těţké době. Počátek dvacátého století je revolučními spisovateli popisován jako doba, kdy byl svět uvrhnut do myšlenkového zmatku. Lidé si uvědomovali, ţe je třeba začít podnikat radikální kroky. Myslitelé z celého světa nabízeli své alternativy, jak radikálně vyřešit problémy ve společenském zřízení. Ba Jin se staví na stranu anarchistických a komunistických směrů. Tady přichází má odpověď: Anarchie. To je ta pravá svoboda. A komunismus je ta pravá rovnost. Jedině sociální revoluce nám dovolí nastolit opravdovou svobodu a opravdovou rovnost. (Ba Jin) 2 Ve svých esejích píše o nahrazení státních institucí kolektivním partnerstvím a společným vlastnictvím. Vyzývá, aby se lidé navrátili ke svému prapůvodu, aby poskytli pomoc bliţnímu v nouzi, bez ohledu na jeho společenské postavení. Ba Jin se po celý svůj ţivot zabýval pojmy svoboda a rovnoprávnost. Všichni lidé mají mít svobodu slova, svobodu tisku, svobody shromaţďování se Rovnoprávnost má znamenat, ţe jsou si všichni lidé před právem rovni, nehledě na to, z jaké pocházejí společenské třídy. Všichni lidé na světě, kdyţ uţ musí ţít ve státě pod něčí (nad)vládou, mají mít alespoň právo na spravedlivý soud. Skutečnost té doby, i dob jiných je ale jiná. Ba Jin ukazuje prstem na stát a jeho instituce: Zkáza lidské svobody je stát. Od té doby, co začal existovat stát, přestali jsme být svobodni. Ať děláme či říkáme cokoli, stát do toho vždy strká nos. Vše, co žádáme je žít v lásce s našimi bratry z jiných národů, ale stát z nás chce mít patrioty za každou cenu, verbuje nás do armády, a nutí nás zabíjet naše sousedy... (Ba Jin) 3 2 Ba Jin: 3 Ba Jin: 12

13 3.3. Rané dílo Děj Ba Jinovy první novely, Zkáza 灭 亡 (Miewang, 1929) je zasazen do Šanghaje. Společnost je pod Beiyangskou, Yuan Shikaiovou provizorní, vládou 北 洋 政 府 (Beiyang zhengfu, ). Ba Jin zde na politickou a společenskou situaci nahlíţí skrze nešťastnou lásku mladých lidí z feudálních rodin, a uvězňování dělníků, kteří údajně šířili letáky vyzývající k revoluci. Dílo zobrazuje drsný svět, svět mladých frustrovaných lidí, kteří přilnuli k myšlenkám Májového hnutí, a domáhají se společenské svobody. Stejně jako ostatní Ba Jinovi revoluční hrdinové, tak i hlavní postava novely Zkáza, Du Daxin, hledá smrt, aby ukončila jeho nekonečný ţivotní boj. Pro Du Daxina smrt byla na jedné straně ulehčením, protoţe byl ze světa zmatený a deprimovaný. Na druhé straně to bylo jeho zadostiučinění a výraz sebeobětování pro celou společnost. Dílo bylo vydáno v roce 1929, a stalo se bestsellerem. Ba Jin o něm říká: Vydání Zkázy mě uvedlo na dráhu mé literární kariéry. (Ba Jin 1993: 279) Nový ţivot 新 生 (Xinsheng, 1933), pokračování Zkázy, vypovídá o mladých lidech, kteří jsou inspirováni Du Daxinovou smrtí k tomu, aby se zapojili do revoluce. Dílo je ponuré, a jeho hlavní myšlenka je vybudování nové budoucnosti prostřednictvím boje a sebeobětování. Ba Jinovy prvotiny mají mnoho společných znaků. Hlavní hrdinové jsou vţdy mladí vzdělanci, zatracující feudální společnost a podléhající myšlenkám na spásu světa. Zapojují se do revolučního boje, avšak ten natolik ovlivní jejich ţivoty, ţe jediným moţným východiskem je smrt. Ta ovšem není vnímána jako nic politováníhodného. Naopak, právě oni se stávají největšími bojovníky za svobodu lidstva. Podobné revoluční náměty můţeme najít i v jeho trilogii Láska 爱 情 的 三 部 曲, která se skládá z novel Mlha 雾 (1931), Déšť 雨 (1933) a Blýskání 电 (1935). Mlha vypráví o mladém muţi, který je sice nakloněn myšlenkám Májového hnutí, ale pořád je svázán feudální morálkou. Je velmi nerozhodný a zmatený, aţ ztratí svoji přítelkyni. V novele Déšť se namísto k lásce k ţenám přidává hlavní hrdina k lásce k revoluci. Ve třetím díle uţ není láska hlavním tématem. Ukazuje spíše utváření spolků, a popisuje aktivity mladých lidí v boji proti diktaturám. Důleţité je zde spíše přátelství a odhodlání k boji za své ideály. Láska a revoluce jdou spolu v Ba Jinově díle vţdy ruku v ruce. Revoluční idea je v Blýskání naznačena jasněji neţ ve Smrti, všechna tato díla však dávají mnoho prostoru 13

14 k sebeobětování a revolučním akcím, a představují tak výraz Ba Jinova odporu. Tato jeho raná tvorba popisuje mladé a bouřící se intelektuály ve staré společnosti. Hlavní hrdinové se prohlašují ze zástupce lidu, avšak nevidí obrovskou sílu, proti které stojí. Nebyli schopni najít tu správnou cestu revoluce, a proto často vyhledávají smrt, jako výraz revoluce skryté, revoluce v jejich nitru. Ba Jinovy postavy jsou často vytvořeny podle modelu jeho přátel. Přátel, kteří byli ovlivněni revolucí, a kteří byli frustrování tehdejší situací ve společnosti. Často se tedy jedná o postavy komplikované a labilní. Za tematicky blízké dílům předchozím můţeme povaţovat i povídku Den, kdy tál sníh 化 雪 的 日 子 (Huaxue de rizi, 1934). Vypráví o hornících, kteří dostávají minimální plat, a trpí v příšerných pracovních podmínkách.. Nemají ţádnou záruku osobní bezpečnosti. Pro horníky byl tento důl místem jisté smrti. Autor zde popisuje vývoj od individuálního myšlení k organizovaným stávkám. Přestoţe toto dílo bývá označováno jako nedobře zpracované, co se týká psychologie postav horníků, o které Ba Jin mnoho nevěděl, jasně ale ukazuje utrpení a vykořisťování dělnické třídy. Ze strachu z odezvy na jeho drsnou kritiku, nepíše Ba Jin vţdy přímo a otevřeně. Často nacházíme v jeho tvorbě metaforu, nebo je děj situován do zahraničí. Takové povídky byly shrnuty například do sbírek Pomsta 复 仇 (Fuchou, 1931) nebo Jas 光 明 (Guangming, 1932). Popisují boj revolucionářů z Francie, Ruska, Itálie, Polska, Japonska nebo Austrálie. Mnoho příběhů se opět odehrává na základě autorových zkušeností, z přátelství s cizinci, a porozumění jim. Ukazuje, ţe i v mnoha zahraničních zemích je za oponou moţné najít drsnou realitu v podobě boje proti nespravedlivému společenskému systému. Umístění děje do zahraničí také poskytlo Ba Jinovi úkryt pro jeho literaturu. Často uţíval metaforu ke kritice soudobé situace v Číně, aby mohl napadat terorizování Kuomintangem 4. V roce 1933 vydává román Rodina 家 (Jia), první z trilogie Proud 激 流 三 部 曲 (Jiliu sanbuqu). Toto dílo bývá označováno jako jeho nejlepší. Zde se sice Ba Jin staví proti feudalismu, ale bojiště nachází jinde, a to v základní stavební jednotce feudální společnosti, rodině. Popisuje revoltu mladých proti svým vlastním rodinám. Děj je zasazen do Chengdu. Podstatou je vykreslení vztahů patriarchy a jeho syna Gao Keminga, který odmítá veškeré hodnoty tradiční společnosti. Je to typická postava Májového hnutí. Vidí veškerou špínu, korupci a podplácení, a musí proto jít tvrdě a nekompromisně 4 中 国 国 民 党 (Zhongguo guomindang) Nacionalistická strana zaloţená Sunjatsenem, vládnoucí v Číně v letech

15 vpřed. Zapomíná ale při odboji na svůj osobní ţivot, na to, ţe opouští lásku. Nakonec se rozhoduje, a opouští rodinu. Ba Jin v tomto díle těţí z vlastní zkušenosti ze ţivota v rozvětvené rodině, kterou následně opouští, aby mohl ţít anarchistickým ţivotem a bojovat za revoluci. V Rodině tedy můţeme nalézt mnoho autobiografických prvků Návrat do Šanghaje Všechna uvedená a mnohá další Ba Jinova anarchistická tvorba pochází buď z dob pobytu v Paříţi, nebo jím byla velmi ovlivněna. Po návratu z Francie, odchází zpět do Šanghaje, kde uţ pevnou rukou vládl Kuomintang. Revoluční umění a literatura byly zakázány. Radikální spisovatelé tehdy museli své práce ukládat do šuplíku a doufat, ţe doba na jejich publikování bude později příhodnější. Přesto dále fungovala uskupení vzdělanců, kteří byli i nadále aktivní, a angaţovali se v revoluční literatuře. Jednou takovou skupinou byla Liga levicových spisovatelů 中 国 左 翼 作 家 联 盟 (Zhongguo zuoyi zuojia lianmeng), která v Šanghaji fungovala od třicátých let. Ligu zaloţil v roce 1930 Lu Xun, a byla velmi úzce spjata s propagováním komunistických a nacionálních myšlenek. Ba Jin se ale s Ligou příliš neztotoţňoval. Domníval se, ţe komunismus není tak čistý jako anarchismus, a zjistil mnoho dalších ideologických odchylek. Vystupoval individuálně, nebo v menších skupinkách, například spolu s Zheng Zhenduoem 郑 振 铎 ( ) a Wang Tongzhaem 王 统 照 ( ). Nebyli tak dobře organizovaní jako Liga, přesto publikovali a editovali. Stále ale nacházeli určité společné cíle s komunisty, jako zbavení se korupce, dekadence, staré společnosti, feudalismu a imperialismu. Uvědomovali si také, ţe v Číně uţ nezbývá mnoho radikálních aktivistů. Z těchto důvodů přeci jen s Ligou levicových spisovatelů spolupracovali. Od druhé poloviny třicátých let se začali angaţovat v proti-japonském odboji. Ba Jin se ze všech uskupení vyčleňuje, a více neţ na čínské myslitele se orientuje na tvorbu zahraničních anarchistických autorů. Ani v Číně si Ba Jin nepřestal dopisovat s Emmou Goldmanovou ( ), coţ byla americká anarchistka a mírová aktivistka litevského původu. Byl jí fascinován, četl její díla, a dokonce jí svá díla věnoval: E.G., nyní začnu prolamovat ledy. Rád bych Vám věnoval moji novou sbírku povídek a tento dopis. Tato sbírka je výsledkem mého mlčenlivého období. Strávil jsem nad tím mnoho práce. Můžete v tom najít můj bolestivý život v poslední době Pět let uteklo rychle. Mezitím jsem Vám nenapsal ani jeden dopis, nezpravil jsem o jediné události v novinách, se kterými jste často v kontaktu. Možná jste si myslela, že už jsem umřel. Je to běžné a snadné pro malého člověka 15

16 zemřít v chaotické zemi, takže jste si to mohla myslet. Pokud toto není příčina, proč ponávratu do mé země jsem byl hozen jako kámen do moře, bez jediného dopadu. (Ba Jin) 5 Ba Jin sice nezemřel, ale nebyl schopen dodrţet své sliby Emmě Goldmanové v pokračování revoluce, protoţe byl za podivných okolností uvězněn, a bylo mu zakázáno publikovat. Pro Ba Jina byla tato léta těţká a velmi trpěl tím, ţe je musí trávit v mlčení. Po propuštění hledá opět útěchu u Emmy Goldmanové, která mu dokázala porozumět, a věděla, jaké asi muselo být jeho trápení za těch pět let. V jednom z dopisů Emmě Goldmanové se svěřuje: Nyní lidé diskutují o mém morálním vzdělání, životě, uvědomění. Tito lidé nikdy neporozuměli ničemu, co jsem napsal, nikdy nerozuměli mým myšlenkám, nikdy nevěděli o mém životě. Vytvořili si mě podle subjektivních představ, potom zaútočili na tuto osobu zjevně i skrytě. Nihilista, humanista lidé mi udělili tyto tituly. Mé novely vzbuzují těchto mnoho nedorozumění. Mé novely kompletně obsahují mé myšlenky a můj charakter. Jednou jsem napsal více než třistastránkovou knihu objasňující mé myšlení (v knize nebyl jediný metafyzický termín, vše bylo v jazyce, kterému všichni rozumí), ale ti, kteří mluvili o mých myšlenkách, uzavřeli to tím, že ať jsem jakýkoliv ista, knihy jsou nevhodné ke čtení. Na základě jedné z povídek, která shrnuje mé myšlenky, došli k tomu bizardnímu závěru. Za těch uplynulých pět let, spadl jsem do této propasti, a ještě jsem se nezačal drápat ven. (Ba Jin) 6 Z dopisu je jasné, ţe Ba Jina anarchistické myšlenky pomalu opustily. V Číně nejsou v té době ideální podmínky pro revoluční literaturu. V březnu roku 1949 píše kamarádovi z CRIA (International Anarchist Liaison Commision) v Paříţi, a vyjadřuje se k situaci takto: Je mi líto, že už ti nemohu přinést nové zprávy o anarchistickém hnutí v Číně, upřímně, tady už takové hnutí totiž není. Jsem tu v podstatě sám, pracuji a dělám propagandu v jednom člověku. Jsem editorem Kropotkinova ilustrovaného sebraného díla v čínštině (Ba Jin) 7 Za vlády Kuomintangu Ba Jin neměl pro psaní moc dobré podmínky. Ovšem netušil, ţe nová doba, která měla nadejít, do které dříve vkládal takové naděje, v něm nadobro umlčí všechny výkřiky revoluce. Za kulturní revoluce neuveřejnil ani jeden článek. Jediné, co psal, byly sebekritiky. Publikovat začal opět po Mao Ce-tungově smrti. Od roku 1981 do své smrti v roce 2005 zastával funkci předsedy Svazu čínských spisovatelů. 5 Ba Jin: 6 Ba Jin: 7 Ba Jin: 16

17 4. Elektrické křeslo 4.1. Děj povídky Povídka Elektrické křeslo 电 椅 byla napsána v roce Odehrává se ve Spojených státech amerických ve dvacátých letech minulého století. Vypráví příběh dvou kamarádů čekajících na výkon trestu smrti. Jedná se o italské přistěhovalce, prodavače ryb a ševce. Byli náhle zadrţeni americkou policií a obviněni z dvojnásobné vraţdy a loupeţe. Soud je posléze odsoudil k trestu smrti na elektrickém křesle. Na smrt čekali v bostonském vězení Charleston šest let. Dílo je rozděleno do tří kapitol. V první autor představuje hlavní postavy, vrací se k soudním přelíčením, a vysvětluje, proč byli oni muţi zatčeni. Děj druhé části se odehrává poslední tři dny před popravou, a povídka popisuje myšlenky hlavní postavy, Bartolomea Vanzettiho. Bartolomeo vzpomíná na svůj domov na jihoevropském venkově a na svého starého otce a mladší sestry, které uţ devatenáct let neviděl. Odešel z domova, aby hledal štěstí v Americe, zemi, do které tehdy proudily zástupy emigrantů ve snaze najít lepší ţivot. Ovšem po příchodu do této země zaslíbené Bartolomeo našel pouze nespravedlnost a utrpení. Přidává se proto k anarchistickým skupinám a bojuje za spravedlnost. Spravedlnost se však otáčí proti němu, a je neprávem zatčen a odsouzen k smrti. Bart, jak ho Ba Jin familiérně oslovuje, trvá na své nevině a snaţí se ji prokázat. Jeho svědci jsou ovšem pro soud nepřijatelní, protoţe pocházejí ze stejné společenské třídy jako on. Jsou to prostí lidé, kteří tvrdě pracují. Ba Jin je v povídce staví do kontrastu k společenské smetánce té doby. Popisuje, soudce, který odsoudil Italy k trestu smrti, rektora Harvardu, guvernéra Massechusetts a další zkorumpované úředníky, kteří rozhodují o osudech lidí, protoţe mají moc a peníze. Přestoţe nemají důkazy o vině, jsou natolik iritováni spodní vrstvou imigrantů, a pobouřeni jejich radikálními anarchistickými aktivitami, ţe rozhodnou o jejich zatčení, a rok poté o jejich odsouzení k trestu smrti na elektrickém křesle. Autor kriticky popisuje kapitalistickou společnost, ve které si lidé nejsou rovni, a nemají právo na spravedlivý soud. Vanzetti se v povídce zmiňuje o svém kamarádovi Nicolovi, který s ním byl odsouzen. Obává se o jeho fyzické i duševní zdraví. Nicola totiţ začal drţet demonstrativně hladovku, a velmi zeslábl. Navíc nebyl tak silné nátury jako Bartolomeo. Často ho chodila utěšovat jeho manţelka Rosa, trpělivá a odhodlaná drobounká Italka. Díky ní Nicola přeţívá poslední dny svého ţivota. 17

18 Nikoli smrt je strašná, nýbrž vědomí o ní. Bylo by naprosto nemožno žíti, kdyby člověk znal zcela přesně a určitě den a hodinu, kdy zemře. A ti hlupáci člověka varují (Andrejev 1928: 11) Bartolomeo i Nikola jsou se smrtí smířeni. Ví, ţe musí zemřít, ale vědomí o datu své smrti je uvádí do deprese, a odpočítávají své poslední hodiny. Jen vzpomínky na rodinu a přátele jim přináší útěchu. Bartolomeo je ve sbírce popsán jako podivín, který je ovšem velmi prozíravý a odhodlaný bojovat v revoluci, kterou začal, aţ do konce. I kdyţ ví, ţe mu zbývá uţ jen pár posledních dní, stále se domáhá spravedlnosti, a chce, aby se všichni lidé na světě dozvěděli o bezpráví, které se mu přihodilo. Chce, aby celý svět věděl, ţe je nevinný. Pár dní před popravou za ním přes Atlantik připlouvá z Itálie jeho mladší sestra, aby se s ním rozloučila. Ví, ţe je Bart nevinný, ale také ví, ţe uţ není ţádná šance na jeho vysvobození. Jako oddaná katolička chce, aby se její bratr před smrtí modlil, a prosil Boha o spasení duše. Bart toto však tvrdě odmítá. Říká, ţe jako ateista a komunista v Boha nevěří, a ţe církev jde jen ruku v ruce s tímto zkorumpovaným světem. Vanzetti se také v povídce zmiňuje o dopise, který dostal od generála z Afriky, jenţ mu vyjadřuje svou podporu v celé věci. Tento dopis mu udělal velkou radost, protoţe byl důkazem toho, ţe jeho revoluční boj není marný, a zpráva o jeho nespravedlivém uvěznění se dostala do celého světa. Těsně před popravou svádí uvnitř svého nitra těţký boj. Nechce zemřít naplněn nenávistí. Proto se snaţí odpustit. Odpouští i lidem, kteří se této celé události účastnili, avšak nedělali to ze své vůle, ale z donucení. I ve vězeňském hlídači, který se při jeho usedání na elektrické křeslo rozpláče nachází lidskost. V podstatě ho lituje, protoţe je jen pouhou součástí velké mašinérie, a není natolik odváţný, aby se tomu kapitalistickému systému vzepřel a bojoval s ním. Soudci, guvernérovi Massachusetts, rektorovi Harvardu, těm ovšem odpustit nedokáţe. Ti se smáli a tleskali, kdyţ Vanzetti umíral, aby vyjádřili svou výhru. Avšak ze závěru povídky můţeme jasně pochopit, ţe ten, kdo vyhrál tento boj nebyli tito vysoce postavení muţi, ale byl to Bartolomeo Vanzetti. Přestoţe americký lid zpočátku důvěřoval právnímu aparátu a všem těm vzdělaným a bohatým muţům, postupem času se k němu ale dostávají zprávy o tom, jak se věc má doopravdy, ţe ti Italové jsou opravdu nevinní, a začíná bojovat za jejich záchranu. V různých městech se utvářela hnutí, která poţadovala spravedlivý soud pro Nicka a Barta a jejich osvobození. Tohoto cíle bohuţel nedosáhli. Oba Italové zemřeli v roce 1927 na elektrickém křesle. 18

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POLITICKÉ IDEOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PaedDr. Zdena Kačírková Únor 2011 IDEOLOGIE Soubor idejí myšlenek, názorů a teorií

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_CJK43560BED

VY_32_INOVACE_CJK43560BED VY_32_INOVACE_CJK43560BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií?

Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií? Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií? Až přijedou média do Číny, dáme jim úplnou svobodu informovat. (...) Jsme si jistí, že příchod Her do Číny nejen podpoří naši ekonomiku, ale také zlepší sociální

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_4_BAL. Projekt: Projekt EU peníze středním školám. Výuka v digitálním věku, CZ.1.07/1.5.00/

Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_4_BAL. Projekt: Projekt EU peníze středním školám. Výuka v digitálním věku, CZ.1.07/1.5.00/ Téma: Ivan Olbracht Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_4_BAL Vypracoval: Mgr. Andrea Balaštíková Projekt: Projekt EU peníze středním školám Výuka v digitálním věku, CZ.1.07/1.5.00/34.0660 Ivan Olbracht (1882

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Tato kniha se těší laskavé podpoře Nadace Český literární fond. Editions Gallimard, 1986 Rubato, 2012 Translation Tereza Maňhalová, 2012 ISBN 978-80-904817-7-0 I.

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy)

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Ing. Lenka Hřibová, 2015 Právo, právní vědomí Právo systém pravidel, které mají určitou formu a dle kterých se organizuje a řídí lidské

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Ludvík Vaculík 1926 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA.

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA. Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si USA upevní pozici světového hegemona. Aneb jak se na mezinárodní situaci dívají obyčejní Poláci. NATO jako fikce! Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více