BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pa Ťin: Elektrické křeslo Ba Jin: Electric chair Olomouc 2010 Monika Syrová Vedoucí diplomové práce: Mgr. Kamila Hladíková

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a ţe jsem uvedla veškeré pouţité prameny a literaturu. Olomouc

3 Anotace: Cílem bakalářské diplomové práce je rozbor rané tvorby čínského spisovatele Ba Jina ( ). Zaměřuje se na jednu z jeho povídek, která byla napsána v třicátých letech minulého století, coţ byla doba, kdy autor značně inklinoval k anarchismu. Je zde rozebráno Ba Jinovo mládí, a jeho cesta do Francie, kde se seznamuje s novými myšlenkovými proudy. Ovlivněn ruskými autory a tehdejšími světovými anarchistickými a komunistickými intelektuály, zapojuje se do radikálních hnutí prostřednictvím své literatury. Práce se zabývá především jeho povídkovou tvorbou, konkrétně povídkou Elektrické křeslo. Klíčová slova: Ba Jin, anarchismus, Májové hnutí, Emma Goldmanová, Petr Kropotkin, Sacco a Vanzetti 3

4 Děkuji vedoucí práce Mgr. Kamile Hladíkové za cenné odborné rady a vstřícný přístup. Můj dík patří i Mgr. Kateřině Flekové. 4

5 Obsah: Ediční poznámka Úvod Společensko-historické pozadí Ba Jin Mládí Paříţ Rané dílo Návrat do Šanghaje Elektrické křeslo Děj povídky Námět Ba Jin součástí hnutí za osvobození Sacca a Vanzettiho Diskuse Resumé v angličtině Seznam literatury Příloha

6 Ediční poznámka: V práci je důsledně pouţit pinyin a zjednodušené znaky. V citacích je zachována transkripce originálu. V některých případech pro lepší porozumění uvádím za pojem i přepis v pinyinu v závorce. Termíny známé a běţně pouţívané v češtině (např.: Kuomintang, Šanghaj, ) nejsou uvedeny v pinyinu, ale jsou ponechány v české podobě. Citace z anglicky psané literatury jsou mé vlastní překlady. 6

7 1. Úvod Ve své bakalářské práci se budu zabývat ranou tvorbou čínského spisovatele Ba Jina 巴 金 ( ). Přestoţe je Ba Jin v Číně pokládán za jednoho z průkopníků moderní čínské literatury, jeho dílo je u nás poněkud opomíjeno a zřídka překládáno. Středem zájmu se stává především jeho románová tvorba, a povídky stojí spíše v pozadí. Proto jsem se rozhodla věnovat se právě jedné z jeho povídek, Elektrickému křeslu 电 椅 (Dianyi, 1932). Byla zvolena v podstatě náhodně z Ba Jinových sebraných spisů 巴 金 选 集 (Ba Jin Xuanji, 1980). Při vyhledávání materiálu se mi podařilo zjistit, ţe událost popsaná v Elektrickém křesle je skutečná. Tento fakt se stal pro moji práci stěţejním, a budu se tedy zabývat otázkou, co vedlo tohoto čínského autora k popsání onoho příběhu, a jakým způsobem ho ve svém díle zpracoval. Prvním krokem mého zkoumání byl překlad samotné povídky, který je připojen v příloze. Samotná práce má dvě části. V první bude popsáno společensko-historické pozadí doby, která se stala pro čínskou literaturu převratnou. Dále se zde zaměřím na Ba Jinovo mládí a odchod do Francie, kde se setkává se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi tehdejšího literárního světa. Právě roční pobyt v Paříţi nejvíce ovlivnil jeho rané myšlení a tvorbu. Pokusím se zjistit, z jakých myšlenkových proudů spisovatel vycházel, aby bylo snazší porozumět hlavní ideji překládané povídky. Stručně seznámím s Ba Jinovy dalšími díly z jeho mladých let, přesněji, s díly do začátku druhé světové války.. Druhá část práce se zabývá povídkou Elektrické křeslo. Pokusím se o její interpretaci, a budu se snaţit porovnat náměty a motivy v Ba Jinově díle s faktickou kauzou Sacco a Vanzetti. 7

8 2. Společensko-historické pozadí Od svrţení císařství a zaloţení republiky roku 1911 se v Číně stále více objevují pokusy o socialistickou revoluci, nikdy ale nejsou dovedeny do konce. Vţdy se jednalo spíše o reformu burţoazie, a nikdy se nepodařilo zorganizovat masy ke skutečné revoluci. Ale z toho hlubokého rozvratu začíná se Čína pomalu zdvíhat k boji proti okovům feudalismu a imperialismu, nastává mocné revoluční hnutí, údobí nejslavnějšího heroického zápasu čínského lidu za svobodu, vrcholící v konečném osvobození Číny. (Průšek 1951: 8) Poté, co do země začínají proudit myšlenky ze zahraničí, objevuje se v Číňanech nová síla, a chtějí svrhnout starý systém. Vzniká řada společností a hnutí za změnu sociálního a politického systému. Jedním z nejvýznamnějších tohoto charakteru bylo bezpochyby Májové hnutí 五 四 运 动 (Wusi yundong, 1919). Májovým hnutím začínají dějiny moderní čínské literatury. Je to třicetileté období revoluce nejen v literatuře. Autoři tohoto hnutí vyuţívali umění jako svých zbraní v boji proti feudalismu a imperialismu. Zaměřovali se na starou společnost a její nemoci. Pochopili, ţe kompromis uţ dále není moţný, a je potřeba svrhnout staré feudální myšlení, a nahradit ho novým svobodným a rovnoprávným společenským systémem v čele s mladými vzdělanci se světovým rozhledem. Hlavním prostředkem revoluce byla literatura psaná jednoduchým stylem a v jazyce blízkém hovorové řeči. Bylo nezbytné, aby se revoluční myšlenky dostaly mezi širokou veřejnost. Důleţitou úlohu zde sehrál časopis Nové mládí 新 青 年 (Xin Qingnian), kolem kterého se shromaţďovala vzdělaná mládeţ. Stěţejní postavou hnutí byl spisovatel Lu Xun 鲁 迅 ( ). Náhle, téměř bez přípravy, vstoupil Lu Sün před čínskou veřejnost se zralými díly, která ji otřásla a vlastně teprve otevřela oči, ukázala jí, jak Čína skutečně vypadá. (Průšek 1951: 18) Povaţován za průkopníka, stal se inspirací pro mnoho mladých autorů, stejně jako on, bojujících za společenský a kulturní převrat. Jedním z nich byl bezpochyby i Ba Jin. Často říkám, že jsem produkt Májového hnutí. Jako hřmot jarní bouře, probudilo mě Májové hnutí z mého spánku, a otevřelo mi oči na zcela nový svět. (Ba Jin 1993: 276) Oba výše uvedené spisovatele tedy spojuje období, ve kterém tvořili svá díla, a samozřejmě i jejich náměty, například boj za oproštění se od feudální společnosti nebo přejímání nových západních prvků myšlení. Důleţitým spojníkem mezi Lu Xunem, Ba Jinem i ostatními moderními čínskými autory je především literatura psaná jednoduchým jazykem, obracející svou pozornost na lid. 8

9 Lu Xun vytvořil realistickou povídku, na kterou navázali ostatní autoři tohoto období. Tak jako se ve společnosti hrdinsky postavil tehdy ještě nezměrným a dosud téměř neotřeseným silám feudalismu, tak jako v literatuře stavěl novou bojovnou literaturu realistickou proti záplavě staré literatury feudální, stejně heroicky a nekompromisně rve se sám se sebou. A právě v tomto svém vnitřním, nejtěžším boji projevil i své hrdinství. (Průšek 1951: 280) Nová vlna moderních spisovatelů tedy společně bojovala proti nešvarům staré společnosti prostřednictvím kriticko-realistické literatury. Musíme si ovšem uvědomit, ţe Ba Jin je o generaci mladší neţ průkopníci revoluční literatury v čele s Lu Xunem, tudíţ je jeho realistické pojetí trochu potlačeno ideově zabarveným smýšlením. 9

10 3. Ba Jin 3.1. Mládí Ba Jin, původním jménem Li Yaotang, se narodil v roce 1904 v Chengdu. Vyrůstal v bohaté, rozvětvené, asi padesáti-členné rodině, coţ byl ideál vysoce postavených a majetných rodin v dobách feudalismu. Lidé tehdy neznali pojem svoboda, byli ve všem podřízeni klanu. Jedinci nemohli ovlivňovat svůj ţivot, byli předurčeni k manţelství bez lásky, plození potomků, a to hlavně muţských za účelem zachování rodu. V rodině fungovaly silné hierarchické vztahy. Přestoţe to mohl být ţivot pohodlný, pokud jde o ekonomickou stránku, v Ba Jinově duši to vřelo. Nenáviděl ten patriarchální systém. Neshodovalo se to s jeho představami o světe, a cítil, ţe vyrůstá v despotismu. Proto uţ v patnácti letech utíká do Šanghaje. Tam se seznamuje s díly Petera Kropotkina a Emmy Goldmanové, a přidává se k místní anarchistické skupině. Stává se velice aktivním ve studentských demonstracích, šíření revolučních letáků, a přispívání článků do anarchistických časopisů. Jeho názory jsou silně ovlivněny ruskými autory, mimo jiné také Turgeněvem a Tolstým, jejichţ díla překládal do čínštiny. Úzce se ale ztotoţňuje především s anarchistickými autory. Na začátku dvacátého století se totiţ celým světem šíří myšlenky anarchistické revoluce. Ba Jin se k ní připojuje, a v ruce má silnou zbraň literaturu. Já nejsem kazatel, a proto nemohu určitě a jasně ukázat cestu, ale čtenář ji zde může hledat sám. (Ba Jin 1959: 6) 3.2. Paříž V roce 1927 odjíţdí do Francie, v hlavě má mnoho otázek týkajících se společenské svobody. V Paříţi se seznamuje s dalšími moderními směry, setkává se s představiteli různých socialistických a demokratických směrů, jejichţ hlavním a společným zájmem je boj proti feudalismu a imperialismu. Avšak Ba Jin zůstává věrný hlavně anarchismu. Čínské studenty, kteří v té době ţili v zahraničí, převáţně v Paříţi a v Tokiu, přitahovaly Bakuninovy a Kropotkinovy myšlenky. Ani Ba Jin nebyl výjimkou. Svědčí o tom jeho pseudonym: Ba (Bakunin), Jin (Kropotkin). Mladí rebelové obdivovali jejich odmítnutí veškeré autority počínaje vládou a konče rodinou. Čínští anarchističtí autoři s oblibou citovali Kropotkinův výrok, že modlou moderní doby se stal stát Místo na stát se anarchisté chtěli spolehnout na svobodného jedince, skrze osvobození jedince mělo nekrvavou cestou dojít k návratu k ideální prvobytné společnosti rovných. (Fairbank 1992: 316) 10

11 Ba Jin byl kníţetem Petrem Alexejevičem Kropotkinem ( ) doslova okouzlen. Překládal jeho dílo, a jeho prvním spisem byla politická esej obhajující anarchismus Jak vybudovat rovnoprávnou a svobodnou společnost. Tímto dílem začala jeho literární kariéra, a seriózně se zapojil do revolučních aktivit. Ba Jin ve svých literárních dílech kritizuje veškerý společenský a politický systém, pohrdá státem, soudy, institucemi, a jakoukoliv vyšší vládní mocí. Právě stát, podle něj, zapříčinil utrpení chudých lidí. Obviňuje kapitalisty, do jak hrozných ţivotních podmínek zatlačují prostý lid. Lidé nemají, co jíst, a nezbývá jim nic jiného neţ krást. Pokud nemají právo krást, činí je to ţebráky a zločinci. A tímto stát právě ničí lidskou podstatu a morálku. Pokud by lidé ţili ve společnosti bez tříd, ţili by mnohem šťastněji. V této myšlence se shoduje s Petrem Kropotkinem, ruským revolucionářem a jedním z prvních teoretiků anarchismu a anarchokomunismu, coţ je směr, který se snaţí o beztřídní společnost (komunismus) bez vládnoucí třídy (anarchismus). Ve svých politických názorech se Ba Jin také ztotoţňuje s Michailem Alexandrovičem Bakuninem ( ): Taková je ve své drsné skutečnosti jediná morálka, jediný účel Státu. Uctívá samotného Boha pouze proto, že je svým vlastním výhradním Bohem, potvrzením své moci a toho, čemu on sám říká své právo, čili právo existovat za každou cenu a vždy expandovat na úkor jiných Států. Cokoliv slouží k prosazování tohoto cíle, je hodnotné, legitimní a ctnostné. Cokoliv tomu škodí, je zločinné. Morálka Státu je tedy zvráceným opakem lidské spravedlnosti a lidské mravnosti. Tato transcendentní, nad-lidská a tudíž proti-lidská morálka Států není jen výsledkem zkaženosti lidí, kteří mají za povinnost vykonávání funkcí ve Státě. Dalo by se oprávněněji říci, že zkaženost lidí je přirozeným a nutným důsledkem ustavení Státu. (Bakunin) 1 Podstatou v díle anarchistických spisovatelů je zaměření se na prostý lid. Ba Jin se ve svém boji soustředil na masy, coţ bylo postaveno na čínské realitě. Jak sám říká, důvodem pro to, aby se zapojil do socialistické revoluce bylo utrpení lidí, které kolem sebe běţně viděl. Poctivost pracujících lidí a jejich hořké osudy ve mně vyvolaly myšlenky na vzpouru. Řekl jsem, že nechci být úředníkem. Chtěl jsem stát po jejich boku a pomáhat jim. (Ba Jin 1993: 276) Správný anarchista by tedy měl být téţ dobrým humanistou. Měl by se dívat kolem sebe, aby viděl utrpení lidí na celém světě. Tato generace spisovatelů psala většinou na základě vlastních zkušeností, zkušeností přátel, obyčejných lidí Vzdává-li se žena posledního kusu chleba, aby ho dala prvnímu 1 Bakunin: 11

12 příchozímu, svléká-li poslední hadr, aby jím přikryla jinou ženu mrznoucí, a sama chvěje se chladem na lodním můstku, činí tak, protože by mnohem více trpěla pohledem na muže, jenž má hlad, nebo na ženu, jenž mrzne, než když sama se chvěje zimou nebo sama trpí hlady. (Kropotkin 1919: 19) Právě díky tomu, ţe tito moderní autoři psali na základě vlastních proţitků, a popsali ono lidské utrpení, které viděli všude kolem sebe, podařilo se jim vytvořit realistické dílo, a navíc se mohli pyšnit titulem humanisté. V otázce humanismu je Ba Jinovi blízký další ruský radikální spisovatel, Leonid Nikolajevič Andrejev ( ). Ve svých dílech se staví kriticky k burţoazní společnosti, a odhaluje neštěstí lidí v těţké době. Počátek dvacátého století je revolučními spisovateli popisován jako doba, kdy byl svět uvrhnut do myšlenkového zmatku. Lidé si uvědomovali, ţe je třeba začít podnikat radikální kroky. Myslitelé z celého světa nabízeli své alternativy, jak radikálně vyřešit problémy ve společenském zřízení. Ba Jin se staví na stranu anarchistických a komunistických směrů. Tady přichází má odpověď: Anarchie. To je ta pravá svoboda. A komunismus je ta pravá rovnost. Jedině sociální revoluce nám dovolí nastolit opravdovou svobodu a opravdovou rovnost. (Ba Jin) 2 Ve svých esejích píše o nahrazení státních institucí kolektivním partnerstvím a společným vlastnictvím. Vyzývá, aby se lidé navrátili ke svému prapůvodu, aby poskytli pomoc bliţnímu v nouzi, bez ohledu na jeho společenské postavení. Ba Jin se po celý svůj ţivot zabýval pojmy svoboda a rovnoprávnost. Všichni lidé mají mít svobodu slova, svobodu tisku, svobody shromaţďování se Rovnoprávnost má znamenat, ţe jsou si všichni lidé před právem rovni, nehledě na to, z jaké pocházejí společenské třídy. Všichni lidé na světě, kdyţ uţ musí ţít ve státě pod něčí (nad)vládou, mají mít alespoň právo na spravedlivý soud. Skutečnost té doby, i dob jiných je ale jiná. Ba Jin ukazuje prstem na stát a jeho instituce: Zkáza lidské svobody je stát. Od té doby, co začal existovat stát, přestali jsme být svobodni. Ať děláme či říkáme cokoli, stát do toho vždy strká nos. Vše, co žádáme je žít v lásce s našimi bratry z jiných národů, ale stát z nás chce mít patrioty za každou cenu, verbuje nás do armády, a nutí nás zabíjet naše sousedy... (Ba Jin) 3 2 Ba Jin: 3 Ba Jin: 12

13 3.3. Rané dílo Děj Ba Jinovy první novely, Zkáza 灭 亡 (Miewang, 1929) je zasazen do Šanghaje. Společnost je pod Beiyangskou, Yuan Shikaiovou provizorní, vládou 北 洋 政 府 (Beiyang zhengfu, ). Ba Jin zde na politickou a společenskou situaci nahlíţí skrze nešťastnou lásku mladých lidí z feudálních rodin, a uvězňování dělníků, kteří údajně šířili letáky vyzývající k revoluci. Dílo zobrazuje drsný svět, svět mladých frustrovaných lidí, kteří přilnuli k myšlenkám Májového hnutí, a domáhají se společenské svobody. Stejně jako ostatní Ba Jinovi revoluční hrdinové, tak i hlavní postava novely Zkáza, Du Daxin, hledá smrt, aby ukončila jeho nekonečný ţivotní boj. Pro Du Daxina smrt byla na jedné straně ulehčením, protoţe byl ze světa zmatený a deprimovaný. Na druhé straně to bylo jeho zadostiučinění a výraz sebeobětování pro celou společnost. Dílo bylo vydáno v roce 1929, a stalo se bestsellerem. Ba Jin o něm říká: Vydání Zkázy mě uvedlo na dráhu mé literární kariéry. (Ba Jin 1993: 279) Nový ţivot 新 生 (Xinsheng, 1933), pokračování Zkázy, vypovídá o mladých lidech, kteří jsou inspirováni Du Daxinovou smrtí k tomu, aby se zapojili do revoluce. Dílo je ponuré, a jeho hlavní myšlenka je vybudování nové budoucnosti prostřednictvím boje a sebeobětování. Ba Jinovy prvotiny mají mnoho společných znaků. Hlavní hrdinové jsou vţdy mladí vzdělanci, zatracující feudální společnost a podléhající myšlenkám na spásu světa. Zapojují se do revolučního boje, avšak ten natolik ovlivní jejich ţivoty, ţe jediným moţným východiskem je smrt. Ta ovšem není vnímána jako nic politováníhodného. Naopak, právě oni se stávají největšími bojovníky za svobodu lidstva. Podobné revoluční náměty můţeme najít i v jeho trilogii Láska 爱 情 的 三 部 曲, která se skládá z novel Mlha 雾 (1931), Déšť 雨 (1933) a Blýskání 电 (1935). Mlha vypráví o mladém muţi, který je sice nakloněn myšlenkám Májového hnutí, ale pořád je svázán feudální morálkou. Je velmi nerozhodný a zmatený, aţ ztratí svoji přítelkyni. V novele Déšť se namísto k lásce k ţenám přidává hlavní hrdina k lásce k revoluci. Ve třetím díle uţ není láska hlavním tématem. Ukazuje spíše utváření spolků, a popisuje aktivity mladých lidí v boji proti diktaturám. Důleţité je zde spíše přátelství a odhodlání k boji za své ideály. Láska a revoluce jdou spolu v Ba Jinově díle vţdy ruku v ruce. Revoluční idea je v Blýskání naznačena jasněji neţ ve Smrti, všechna tato díla však dávají mnoho prostoru 13

14 k sebeobětování a revolučním akcím, a představují tak výraz Ba Jinova odporu. Tato jeho raná tvorba popisuje mladé a bouřící se intelektuály ve staré společnosti. Hlavní hrdinové se prohlašují ze zástupce lidu, avšak nevidí obrovskou sílu, proti které stojí. Nebyli schopni najít tu správnou cestu revoluce, a proto často vyhledávají smrt, jako výraz revoluce skryté, revoluce v jejich nitru. Ba Jinovy postavy jsou často vytvořeny podle modelu jeho přátel. Přátel, kteří byli ovlivněni revolucí, a kteří byli frustrování tehdejší situací ve společnosti. Často se tedy jedná o postavy komplikované a labilní. Za tematicky blízké dílům předchozím můţeme povaţovat i povídku Den, kdy tál sníh 化 雪 的 日 子 (Huaxue de rizi, 1934). Vypráví o hornících, kteří dostávají minimální plat, a trpí v příšerných pracovních podmínkách.. Nemají ţádnou záruku osobní bezpečnosti. Pro horníky byl tento důl místem jisté smrti. Autor zde popisuje vývoj od individuálního myšlení k organizovaným stávkám. Přestoţe toto dílo bývá označováno jako nedobře zpracované, co se týká psychologie postav horníků, o které Ba Jin mnoho nevěděl, jasně ale ukazuje utrpení a vykořisťování dělnické třídy. Ze strachu z odezvy na jeho drsnou kritiku, nepíše Ba Jin vţdy přímo a otevřeně. Často nacházíme v jeho tvorbě metaforu, nebo je děj situován do zahraničí. Takové povídky byly shrnuty například do sbírek Pomsta 复 仇 (Fuchou, 1931) nebo Jas 光 明 (Guangming, 1932). Popisují boj revolucionářů z Francie, Ruska, Itálie, Polska, Japonska nebo Austrálie. Mnoho příběhů se opět odehrává na základě autorových zkušeností, z přátelství s cizinci, a porozumění jim. Ukazuje, ţe i v mnoha zahraničních zemích je za oponou moţné najít drsnou realitu v podobě boje proti nespravedlivému společenskému systému. Umístění děje do zahraničí také poskytlo Ba Jinovi úkryt pro jeho literaturu. Často uţíval metaforu ke kritice soudobé situace v Číně, aby mohl napadat terorizování Kuomintangem 4. V roce 1933 vydává román Rodina 家 (Jia), první z trilogie Proud 激 流 三 部 曲 (Jiliu sanbuqu). Toto dílo bývá označováno jako jeho nejlepší. Zde se sice Ba Jin staví proti feudalismu, ale bojiště nachází jinde, a to v základní stavební jednotce feudální společnosti, rodině. Popisuje revoltu mladých proti svým vlastním rodinám. Děj je zasazen do Chengdu. Podstatou je vykreslení vztahů patriarchy a jeho syna Gao Keminga, který odmítá veškeré hodnoty tradiční společnosti. Je to typická postava Májového hnutí. Vidí veškerou špínu, korupci a podplácení, a musí proto jít tvrdě a nekompromisně 4 中 国 国 民 党 (Zhongguo guomindang) Nacionalistická strana zaloţená Sunjatsenem, vládnoucí v Číně v letech

15 vpřed. Zapomíná ale při odboji na svůj osobní ţivot, na to, ţe opouští lásku. Nakonec se rozhoduje, a opouští rodinu. Ba Jin v tomto díle těţí z vlastní zkušenosti ze ţivota v rozvětvené rodině, kterou následně opouští, aby mohl ţít anarchistickým ţivotem a bojovat za revoluci. V Rodině tedy můţeme nalézt mnoho autobiografických prvků Návrat do Šanghaje Všechna uvedená a mnohá další Ba Jinova anarchistická tvorba pochází buď z dob pobytu v Paříţi, nebo jím byla velmi ovlivněna. Po návratu z Francie, odchází zpět do Šanghaje, kde uţ pevnou rukou vládl Kuomintang. Revoluční umění a literatura byly zakázány. Radikální spisovatelé tehdy museli své práce ukládat do šuplíku a doufat, ţe doba na jejich publikování bude později příhodnější. Přesto dále fungovala uskupení vzdělanců, kteří byli i nadále aktivní, a angaţovali se v revoluční literatuře. Jednou takovou skupinou byla Liga levicových spisovatelů 中 国 左 翼 作 家 联 盟 (Zhongguo zuoyi zuojia lianmeng), která v Šanghaji fungovala od třicátých let. Ligu zaloţil v roce 1930 Lu Xun, a byla velmi úzce spjata s propagováním komunistických a nacionálních myšlenek. Ba Jin se ale s Ligou příliš neztotoţňoval. Domníval se, ţe komunismus není tak čistý jako anarchismus, a zjistil mnoho dalších ideologických odchylek. Vystupoval individuálně, nebo v menších skupinkách, například spolu s Zheng Zhenduoem 郑 振 铎 ( ) a Wang Tongzhaem 王 统 照 ( ). Nebyli tak dobře organizovaní jako Liga, přesto publikovali a editovali. Stále ale nacházeli určité společné cíle s komunisty, jako zbavení se korupce, dekadence, staré společnosti, feudalismu a imperialismu. Uvědomovali si také, ţe v Číně uţ nezbývá mnoho radikálních aktivistů. Z těchto důvodů přeci jen s Ligou levicových spisovatelů spolupracovali. Od druhé poloviny třicátých let se začali angaţovat v proti-japonském odboji. Ba Jin se ze všech uskupení vyčleňuje, a více neţ na čínské myslitele se orientuje na tvorbu zahraničních anarchistických autorů. Ani v Číně si Ba Jin nepřestal dopisovat s Emmou Goldmanovou ( ), coţ byla americká anarchistka a mírová aktivistka litevského původu. Byl jí fascinován, četl její díla, a dokonce jí svá díla věnoval: E.G., nyní začnu prolamovat ledy. Rád bych Vám věnoval moji novou sbírku povídek a tento dopis. Tato sbírka je výsledkem mého mlčenlivého období. Strávil jsem nad tím mnoho práce. Můžete v tom najít můj bolestivý život v poslední době Pět let uteklo rychle. Mezitím jsem Vám nenapsal ani jeden dopis, nezpravil jsem o jediné události v novinách, se kterými jste často v kontaktu. Možná jste si myslela, že už jsem umřel. Je to běžné a snadné pro malého člověka 15

16 zemřít v chaotické zemi, takže jste si to mohla myslet. Pokud toto není příčina, proč ponávratu do mé země jsem byl hozen jako kámen do moře, bez jediného dopadu. (Ba Jin) 5 Ba Jin sice nezemřel, ale nebyl schopen dodrţet své sliby Emmě Goldmanové v pokračování revoluce, protoţe byl za podivných okolností uvězněn, a bylo mu zakázáno publikovat. Pro Ba Jina byla tato léta těţká a velmi trpěl tím, ţe je musí trávit v mlčení. Po propuštění hledá opět útěchu u Emmy Goldmanové, která mu dokázala porozumět, a věděla, jaké asi muselo být jeho trápení za těch pět let. V jednom z dopisů Emmě Goldmanové se svěřuje: Nyní lidé diskutují o mém morálním vzdělání, životě, uvědomění. Tito lidé nikdy neporozuměli ničemu, co jsem napsal, nikdy nerozuměli mým myšlenkám, nikdy nevěděli o mém životě. Vytvořili si mě podle subjektivních představ, potom zaútočili na tuto osobu zjevně i skrytě. Nihilista, humanista lidé mi udělili tyto tituly. Mé novely vzbuzují těchto mnoho nedorozumění. Mé novely kompletně obsahují mé myšlenky a můj charakter. Jednou jsem napsal více než třistastránkovou knihu objasňující mé myšlení (v knize nebyl jediný metafyzický termín, vše bylo v jazyce, kterému všichni rozumí), ale ti, kteří mluvili o mých myšlenkách, uzavřeli to tím, že ať jsem jakýkoliv ista, knihy jsou nevhodné ke čtení. Na základě jedné z povídek, která shrnuje mé myšlenky, došli k tomu bizardnímu závěru. Za těch uplynulých pět let, spadl jsem do této propasti, a ještě jsem se nezačal drápat ven. (Ba Jin) 6 Z dopisu je jasné, ţe Ba Jina anarchistické myšlenky pomalu opustily. V Číně nejsou v té době ideální podmínky pro revoluční literaturu. V březnu roku 1949 píše kamarádovi z CRIA (International Anarchist Liaison Commision) v Paříţi, a vyjadřuje se k situaci takto: Je mi líto, že už ti nemohu přinést nové zprávy o anarchistickém hnutí v Číně, upřímně, tady už takové hnutí totiž není. Jsem tu v podstatě sám, pracuji a dělám propagandu v jednom člověku. Jsem editorem Kropotkinova ilustrovaného sebraného díla v čínštině (Ba Jin) 7 Za vlády Kuomintangu Ba Jin neměl pro psaní moc dobré podmínky. Ovšem netušil, ţe nová doba, která měla nadejít, do které dříve vkládal takové naděje, v něm nadobro umlčí všechny výkřiky revoluce. Za kulturní revoluce neuveřejnil ani jeden článek. Jediné, co psal, byly sebekritiky. Publikovat začal opět po Mao Ce-tungově smrti. Od roku 1981 do své smrti v roce 2005 zastával funkci předsedy Svazu čínských spisovatelů. 5 Ba Jin: 6 Ba Jin: 7 Ba Jin: 16

17 4. Elektrické křeslo 4.1. Děj povídky Povídka Elektrické křeslo 电 椅 byla napsána v roce Odehrává se ve Spojených státech amerických ve dvacátých letech minulého století. Vypráví příběh dvou kamarádů čekajících na výkon trestu smrti. Jedná se o italské přistěhovalce, prodavače ryb a ševce. Byli náhle zadrţeni americkou policií a obviněni z dvojnásobné vraţdy a loupeţe. Soud je posléze odsoudil k trestu smrti na elektrickém křesle. Na smrt čekali v bostonském vězení Charleston šest let. Dílo je rozděleno do tří kapitol. V první autor představuje hlavní postavy, vrací se k soudním přelíčením, a vysvětluje, proč byli oni muţi zatčeni. Děj druhé části se odehrává poslední tři dny před popravou, a povídka popisuje myšlenky hlavní postavy, Bartolomea Vanzettiho. Bartolomeo vzpomíná na svůj domov na jihoevropském venkově a na svého starého otce a mladší sestry, které uţ devatenáct let neviděl. Odešel z domova, aby hledal štěstí v Americe, zemi, do které tehdy proudily zástupy emigrantů ve snaze najít lepší ţivot. Ovšem po příchodu do této země zaslíbené Bartolomeo našel pouze nespravedlnost a utrpení. Přidává se proto k anarchistickým skupinám a bojuje za spravedlnost. Spravedlnost se však otáčí proti němu, a je neprávem zatčen a odsouzen k smrti. Bart, jak ho Ba Jin familiérně oslovuje, trvá na své nevině a snaţí se ji prokázat. Jeho svědci jsou ovšem pro soud nepřijatelní, protoţe pocházejí ze stejné společenské třídy jako on. Jsou to prostí lidé, kteří tvrdě pracují. Ba Jin je v povídce staví do kontrastu k společenské smetánce té doby. Popisuje, soudce, který odsoudil Italy k trestu smrti, rektora Harvardu, guvernéra Massechusetts a další zkorumpované úředníky, kteří rozhodují o osudech lidí, protoţe mají moc a peníze. Přestoţe nemají důkazy o vině, jsou natolik iritováni spodní vrstvou imigrantů, a pobouřeni jejich radikálními anarchistickými aktivitami, ţe rozhodnou o jejich zatčení, a rok poté o jejich odsouzení k trestu smrti na elektrickém křesle. Autor kriticky popisuje kapitalistickou společnost, ve které si lidé nejsou rovni, a nemají právo na spravedlivý soud. Vanzetti se v povídce zmiňuje o svém kamarádovi Nicolovi, který s ním byl odsouzen. Obává se o jeho fyzické i duševní zdraví. Nicola totiţ začal drţet demonstrativně hladovku, a velmi zeslábl. Navíc nebyl tak silné nátury jako Bartolomeo. Často ho chodila utěšovat jeho manţelka Rosa, trpělivá a odhodlaná drobounká Italka. Díky ní Nicola přeţívá poslední dny svého ţivota. 17

18 Nikoli smrt je strašná, nýbrž vědomí o ní. Bylo by naprosto nemožno žíti, kdyby člověk znal zcela přesně a určitě den a hodinu, kdy zemře. A ti hlupáci člověka varují (Andrejev 1928: 11) Bartolomeo i Nikola jsou se smrtí smířeni. Ví, ţe musí zemřít, ale vědomí o datu své smrti je uvádí do deprese, a odpočítávají své poslední hodiny. Jen vzpomínky na rodinu a přátele jim přináší útěchu. Bartolomeo je ve sbírce popsán jako podivín, který je ovšem velmi prozíravý a odhodlaný bojovat v revoluci, kterou začal, aţ do konce. I kdyţ ví, ţe mu zbývá uţ jen pár posledních dní, stále se domáhá spravedlnosti, a chce, aby se všichni lidé na světě dozvěděli o bezpráví, které se mu přihodilo. Chce, aby celý svět věděl, ţe je nevinný. Pár dní před popravou za ním přes Atlantik připlouvá z Itálie jeho mladší sestra, aby se s ním rozloučila. Ví, ţe je Bart nevinný, ale také ví, ţe uţ není ţádná šance na jeho vysvobození. Jako oddaná katolička chce, aby se její bratr před smrtí modlil, a prosil Boha o spasení duše. Bart toto však tvrdě odmítá. Říká, ţe jako ateista a komunista v Boha nevěří, a ţe církev jde jen ruku v ruce s tímto zkorumpovaným světem. Vanzetti se také v povídce zmiňuje o dopise, který dostal od generála z Afriky, jenţ mu vyjadřuje svou podporu v celé věci. Tento dopis mu udělal velkou radost, protoţe byl důkazem toho, ţe jeho revoluční boj není marný, a zpráva o jeho nespravedlivém uvěznění se dostala do celého světa. Těsně před popravou svádí uvnitř svého nitra těţký boj. Nechce zemřít naplněn nenávistí. Proto se snaţí odpustit. Odpouští i lidem, kteří se této celé události účastnili, avšak nedělali to ze své vůle, ale z donucení. I ve vězeňském hlídači, který se při jeho usedání na elektrické křeslo rozpláče nachází lidskost. V podstatě ho lituje, protoţe je jen pouhou součástí velké mašinérie, a není natolik odváţný, aby se tomu kapitalistickému systému vzepřel a bojoval s ním. Soudci, guvernérovi Massachusetts, rektorovi Harvardu, těm ovšem odpustit nedokáţe. Ti se smáli a tleskali, kdyţ Vanzetti umíral, aby vyjádřili svou výhru. Avšak ze závěru povídky můţeme jasně pochopit, ţe ten, kdo vyhrál tento boj nebyli tito vysoce postavení muţi, ale byl to Bartolomeo Vanzetti. Přestoţe americký lid zpočátku důvěřoval právnímu aparátu a všem těm vzdělaným a bohatým muţům, postupem času se k němu ale dostávají zprávy o tom, jak se věc má doopravdy, ţe ti Italové jsou opravdu nevinní, a začíná bojovat za jejich záchranu. V různých městech se utvářela hnutí, která poţadovala spravedlivý soud pro Nicka a Barta a jejich osvobození. Tohoto cíle bohuţel nedosáhli. Oba Italové zemřeli v roce 1927 na elektrickém křesle. 18

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

OBSAH. Předmluva Václava Havla... 7 Úvod... 9 Předmluva k českému vydání... 11

OBSAH. Předmluva Václava Havla... 7 Úvod... 9 Předmluva k českému vydání... 11 OBSAH Předmluva Václava Havla....................... 7 Úvod................................. 9 Předmluva k českému vydání..................... 11 Síla mnoha.............................. 13 Promyšlená

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více