BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pa Ťin: Elektrické křeslo Ba Jin: Electric chair Olomouc 2010 Monika Syrová Vedoucí diplomové práce: Mgr. Kamila Hladíková

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a ţe jsem uvedla veškeré pouţité prameny a literaturu. Olomouc

3 Anotace: Cílem bakalářské diplomové práce je rozbor rané tvorby čínského spisovatele Ba Jina ( ). Zaměřuje se na jednu z jeho povídek, která byla napsána v třicátých letech minulého století, coţ byla doba, kdy autor značně inklinoval k anarchismu. Je zde rozebráno Ba Jinovo mládí, a jeho cesta do Francie, kde se seznamuje s novými myšlenkovými proudy. Ovlivněn ruskými autory a tehdejšími světovými anarchistickými a komunistickými intelektuály, zapojuje se do radikálních hnutí prostřednictvím své literatury. Práce se zabývá především jeho povídkovou tvorbou, konkrétně povídkou Elektrické křeslo. Klíčová slova: Ba Jin, anarchismus, Májové hnutí, Emma Goldmanová, Petr Kropotkin, Sacco a Vanzetti 3

4 Děkuji vedoucí práce Mgr. Kamile Hladíkové za cenné odborné rady a vstřícný přístup. Můj dík patří i Mgr. Kateřině Flekové. 4

5 Obsah: Ediční poznámka Úvod Společensko-historické pozadí Ba Jin Mládí Paříţ Rané dílo Návrat do Šanghaje Elektrické křeslo Děj povídky Námět Ba Jin součástí hnutí za osvobození Sacca a Vanzettiho Diskuse Resumé v angličtině Seznam literatury Příloha

6 Ediční poznámka: V práci je důsledně pouţit pinyin a zjednodušené znaky. V citacích je zachována transkripce originálu. V některých případech pro lepší porozumění uvádím za pojem i přepis v pinyinu v závorce. Termíny známé a běţně pouţívané v češtině (např.: Kuomintang, Šanghaj, ) nejsou uvedeny v pinyinu, ale jsou ponechány v české podobě. Citace z anglicky psané literatury jsou mé vlastní překlady. 6

7 1. Úvod Ve své bakalářské práci se budu zabývat ranou tvorbou čínského spisovatele Ba Jina 巴 金 ( ). Přestoţe je Ba Jin v Číně pokládán za jednoho z průkopníků moderní čínské literatury, jeho dílo je u nás poněkud opomíjeno a zřídka překládáno. Středem zájmu se stává především jeho románová tvorba, a povídky stojí spíše v pozadí. Proto jsem se rozhodla věnovat se právě jedné z jeho povídek, Elektrickému křeslu 电 椅 (Dianyi, 1932). Byla zvolena v podstatě náhodně z Ba Jinových sebraných spisů 巴 金 选 集 (Ba Jin Xuanji, 1980). Při vyhledávání materiálu se mi podařilo zjistit, ţe událost popsaná v Elektrickém křesle je skutečná. Tento fakt se stal pro moji práci stěţejním, a budu se tedy zabývat otázkou, co vedlo tohoto čínského autora k popsání onoho příběhu, a jakým způsobem ho ve svém díle zpracoval. Prvním krokem mého zkoumání byl překlad samotné povídky, který je připojen v příloze. Samotná práce má dvě části. V první bude popsáno společensko-historické pozadí doby, která se stala pro čínskou literaturu převratnou. Dále se zde zaměřím na Ba Jinovo mládí a odchod do Francie, kde se setkává se zajímavými lidmi a významnými osobnostmi tehdejšího literárního světa. Právě roční pobyt v Paříţi nejvíce ovlivnil jeho rané myšlení a tvorbu. Pokusím se zjistit, z jakých myšlenkových proudů spisovatel vycházel, aby bylo snazší porozumět hlavní ideji překládané povídky. Stručně seznámím s Ba Jinovy dalšími díly z jeho mladých let, přesněji, s díly do začátku druhé světové války.. Druhá část práce se zabývá povídkou Elektrické křeslo. Pokusím se o její interpretaci, a budu se snaţit porovnat náměty a motivy v Ba Jinově díle s faktickou kauzou Sacco a Vanzetti. 7

8 2. Společensko-historické pozadí Od svrţení císařství a zaloţení republiky roku 1911 se v Číně stále více objevují pokusy o socialistickou revoluci, nikdy ale nejsou dovedeny do konce. Vţdy se jednalo spíše o reformu burţoazie, a nikdy se nepodařilo zorganizovat masy ke skutečné revoluci. Ale z toho hlubokého rozvratu začíná se Čína pomalu zdvíhat k boji proti okovům feudalismu a imperialismu, nastává mocné revoluční hnutí, údobí nejslavnějšího heroického zápasu čínského lidu za svobodu, vrcholící v konečném osvobození Číny. (Průšek 1951: 8) Poté, co do země začínají proudit myšlenky ze zahraničí, objevuje se v Číňanech nová síla, a chtějí svrhnout starý systém. Vzniká řada společností a hnutí za změnu sociálního a politického systému. Jedním z nejvýznamnějších tohoto charakteru bylo bezpochyby Májové hnutí 五 四 运 动 (Wusi yundong, 1919). Májovým hnutím začínají dějiny moderní čínské literatury. Je to třicetileté období revoluce nejen v literatuře. Autoři tohoto hnutí vyuţívali umění jako svých zbraní v boji proti feudalismu a imperialismu. Zaměřovali se na starou společnost a její nemoci. Pochopili, ţe kompromis uţ dále není moţný, a je potřeba svrhnout staré feudální myšlení, a nahradit ho novým svobodným a rovnoprávným společenským systémem v čele s mladými vzdělanci se světovým rozhledem. Hlavním prostředkem revoluce byla literatura psaná jednoduchým stylem a v jazyce blízkém hovorové řeči. Bylo nezbytné, aby se revoluční myšlenky dostaly mezi širokou veřejnost. Důleţitou úlohu zde sehrál časopis Nové mládí 新 青 年 (Xin Qingnian), kolem kterého se shromaţďovala vzdělaná mládeţ. Stěţejní postavou hnutí byl spisovatel Lu Xun 鲁 迅 ( ). Náhle, téměř bez přípravy, vstoupil Lu Sün před čínskou veřejnost se zralými díly, která ji otřásla a vlastně teprve otevřela oči, ukázala jí, jak Čína skutečně vypadá. (Průšek 1951: 18) Povaţován za průkopníka, stal se inspirací pro mnoho mladých autorů, stejně jako on, bojujících za společenský a kulturní převrat. Jedním z nich byl bezpochyby i Ba Jin. Často říkám, že jsem produkt Májového hnutí. Jako hřmot jarní bouře, probudilo mě Májové hnutí z mého spánku, a otevřelo mi oči na zcela nový svět. (Ba Jin 1993: 276) Oba výše uvedené spisovatele tedy spojuje období, ve kterém tvořili svá díla, a samozřejmě i jejich náměty, například boj za oproštění se od feudální společnosti nebo přejímání nových západních prvků myšlení. Důleţitým spojníkem mezi Lu Xunem, Ba Jinem i ostatními moderními čínskými autory je především literatura psaná jednoduchým jazykem, obracející svou pozornost na lid. 8

9 Lu Xun vytvořil realistickou povídku, na kterou navázali ostatní autoři tohoto období. Tak jako se ve společnosti hrdinsky postavil tehdy ještě nezměrným a dosud téměř neotřeseným silám feudalismu, tak jako v literatuře stavěl novou bojovnou literaturu realistickou proti záplavě staré literatury feudální, stejně heroicky a nekompromisně rve se sám se sebou. A právě v tomto svém vnitřním, nejtěžším boji projevil i své hrdinství. (Průšek 1951: 280) Nová vlna moderních spisovatelů tedy společně bojovala proti nešvarům staré společnosti prostřednictvím kriticko-realistické literatury. Musíme si ovšem uvědomit, ţe Ba Jin je o generaci mladší neţ průkopníci revoluční literatury v čele s Lu Xunem, tudíţ je jeho realistické pojetí trochu potlačeno ideově zabarveným smýšlením. 9

10 3. Ba Jin 3.1. Mládí Ba Jin, původním jménem Li Yaotang, se narodil v roce 1904 v Chengdu. Vyrůstal v bohaté, rozvětvené, asi padesáti-členné rodině, coţ byl ideál vysoce postavených a majetných rodin v dobách feudalismu. Lidé tehdy neznali pojem svoboda, byli ve všem podřízeni klanu. Jedinci nemohli ovlivňovat svůj ţivot, byli předurčeni k manţelství bez lásky, plození potomků, a to hlavně muţských za účelem zachování rodu. V rodině fungovaly silné hierarchické vztahy. Přestoţe to mohl být ţivot pohodlný, pokud jde o ekonomickou stránku, v Ba Jinově duši to vřelo. Nenáviděl ten patriarchální systém. Neshodovalo se to s jeho představami o světe, a cítil, ţe vyrůstá v despotismu. Proto uţ v patnácti letech utíká do Šanghaje. Tam se seznamuje s díly Petera Kropotkina a Emmy Goldmanové, a přidává se k místní anarchistické skupině. Stává se velice aktivním ve studentských demonstracích, šíření revolučních letáků, a přispívání článků do anarchistických časopisů. Jeho názory jsou silně ovlivněny ruskými autory, mimo jiné také Turgeněvem a Tolstým, jejichţ díla překládal do čínštiny. Úzce se ale ztotoţňuje především s anarchistickými autory. Na začátku dvacátého století se totiţ celým světem šíří myšlenky anarchistické revoluce. Ba Jin se k ní připojuje, a v ruce má silnou zbraň literaturu. Já nejsem kazatel, a proto nemohu určitě a jasně ukázat cestu, ale čtenář ji zde může hledat sám. (Ba Jin 1959: 6) 3.2. Paříž V roce 1927 odjíţdí do Francie, v hlavě má mnoho otázek týkajících se společenské svobody. V Paříţi se seznamuje s dalšími moderními směry, setkává se s představiteli různých socialistických a demokratických směrů, jejichţ hlavním a společným zájmem je boj proti feudalismu a imperialismu. Avšak Ba Jin zůstává věrný hlavně anarchismu. Čínské studenty, kteří v té době ţili v zahraničí, převáţně v Paříţi a v Tokiu, přitahovaly Bakuninovy a Kropotkinovy myšlenky. Ani Ba Jin nebyl výjimkou. Svědčí o tom jeho pseudonym: Ba (Bakunin), Jin (Kropotkin). Mladí rebelové obdivovali jejich odmítnutí veškeré autority počínaje vládou a konče rodinou. Čínští anarchističtí autoři s oblibou citovali Kropotkinův výrok, že modlou moderní doby se stal stát Místo na stát se anarchisté chtěli spolehnout na svobodného jedince, skrze osvobození jedince mělo nekrvavou cestou dojít k návratu k ideální prvobytné společnosti rovných. (Fairbank 1992: 316) 10

11 Ba Jin byl kníţetem Petrem Alexejevičem Kropotkinem ( ) doslova okouzlen. Překládal jeho dílo, a jeho prvním spisem byla politická esej obhajující anarchismus Jak vybudovat rovnoprávnou a svobodnou společnost. Tímto dílem začala jeho literární kariéra, a seriózně se zapojil do revolučních aktivit. Ba Jin ve svých literárních dílech kritizuje veškerý společenský a politický systém, pohrdá státem, soudy, institucemi, a jakoukoliv vyšší vládní mocí. Právě stát, podle něj, zapříčinil utrpení chudých lidí. Obviňuje kapitalisty, do jak hrozných ţivotních podmínek zatlačují prostý lid. Lidé nemají, co jíst, a nezbývá jim nic jiného neţ krást. Pokud nemají právo krást, činí je to ţebráky a zločinci. A tímto stát právě ničí lidskou podstatu a morálku. Pokud by lidé ţili ve společnosti bez tříd, ţili by mnohem šťastněji. V této myšlence se shoduje s Petrem Kropotkinem, ruským revolucionářem a jedním z prvních teoretiků anarchismu a anarchokomunismu, coţ je směr, který se snaţí o beztřídní společnost (komunismus) bez vládnoucí třídy (anarchismus). Ve svých politických názorech se Ba Jin také ztotoţňuje s Michailem Alexandrovičem Bakuninem ( ): Taková je ve své drsné skutečnosti jediná morálka, jediný účel Státu. Uctívá samotného Boha pouze proto, že je svým vlastním výhradním Bohem, potvrzením své moci a toho, čemu on sám říká své právo, čili právo existovat za každou cenu a vždy expandovat na úkor jiných Států. Cokoliv slouží k prosazování tohoto cíle, je hodnotné, legitimní a ctnostné. Cokoliv tomu škodí, je zločinné. Morálka Státu je tedy zvráceným opakem lidské spravedlnosti a lidské mravnosti. Tato transcendentní, nad-lidská a tudíž proti-lidská morálka Států není jen výsledkem zkaženosti lidí, kteří mají za povinnost vykonávání funkcí ve Státě. Dalo by se oprávněněji říci, že zkaženost lidí je přirozeným a nutným důsledkem ustavení Státu. (Bakunin) 1 Podstatou v díle anarchistických spisovatelů je zaměření se na prostý lid. Ba Jin se ve svém boji soustředil na masy, coţ bylo postaveno na čínské realitě. Jak sám říká, důvodem pro to, aby se zapojil do socialistické revoluce bylo utrpení lidí, které kolem sebe běţně viděl. Poctivost pracujících lidí a jejich hořké osudy ve mně vyvolaly myšlenky na vzpouru. Řekl jsem, že nechci být úředníkem. Chtěl jsem stát po jejich boku a pomáhat jim. (Ba Jin 1993: 276) Správný anarchista by tedy měl být téţ dobrým humanistou. Měl by se dívat kolem sebe, aby viděl utrpení lidí na celém světě. Tato generace spisovatelů psala většinou na základě vlastních zkušeností, zkušeností přátel, obyčejných lidí Vzdává-li se žena posledního kusu chleba, aby ho dala prvnímu 1 Bakunin: 11

12 příchozímu, svléká-li poslední hadr, aby jím přikryla jinou ženu mrznoucí, a sama chvěje se chladem na lodním můstku, činí tak, protože by mnohem více trpěla pohledem na muže, jenž má hlad, nebo na ženu, jenž mrzne, než když sama se chvěje zimou nebo sama trpí hlady. (Kropotkin 1919: 19) Právě díky tomu, ţe tito moderní autoři psali na základě vlastních proţitků, a popsali ono lidské utrpení, které viděli všude kolem sebe, podařilo se jim vytvořit realistické dílo, a navíc se mohli pyšnit titulem humanisté. V otázce humanismu je Ba Jinovi blízký další ruský radikální spisovatel, Leonid Nikolajevič Andrejev ( ). Ve svých dílech se staví kriticky k burţoazní společnosti, a odhaluje neštěstí lidí v těţké době. Počátek dvacátého století je revolučními spisovateli popisován jako doba, kdy byl svět uvrhnut do myšlenkového zmatku. Lidé si uvědomovali, ţe je třeba začít podnikat radikální kroky. Myslitelé z celého světa nabízeli své alternativy, jak radikálně vyřešit problémy ve společenském zřízení. Ba Jin se staví na stranu anarchistických a komunistických směrů. Tady přichází má odpověď: Anarchie. To je ta pravá svoboda. A komunismus je ta pravá rovnost. Jedině sociální revoluce nám dovolí nastolit opravdovou svobodu a opravdovou rovnost. (Ba Jin) 2 Ve svých esejích píše o nahrazení státních institucí kolektivním partnerstvím a společným vlastnictvím. Vyzývá, aby se lidé navrátili ke svému prapůvodu, aby poskytli pomoc bliţnímu v nouzi, bez ohledu na jeho společenské postavení. Ba Jin se po celý svůj ţivot zabýval pojmy svoboda a rovnoprávnost. Všichni lidé mají mít svobodu slova, svobodu tisku, svobody shromaţďování se Rovnoprávnost má znamenat, ţe jsou si všichni lidé před právem rovni, nehledě na to, z jaké pocházejí společenské třídy. Všichni lidé na světě, kdyţ uţ musí ţít ve státě pod něčí (nad)vládou, mají mít alespoň právo na spravedlivý soud. Skutečnost té doby, i dob jiných je ale jiná. Ba Jin ukazuje prstem na stát a jeho instituce: Zkáza lidské svobody je stát. Od té doby, co začal existovat stát, přestali jsme být svobodni. Ať děláme či říkáme cokoli, stát do toho vždy strká nos. Vše, co žádáme je žít v lásce s našimi bratry z jiných národů, ale stát z nás chce mít patrioty za každou cenu, verbuje nás do armády, a nutí nás zabíjet naše sousedy... (Ba Jin) 3 2 Ba Jin: 3 Ba Jin: 12

13 3.3. Rané dílo Děj Ba Jinovy první novely, Zkáza 灭 亡 (Miewang, 1929) je zasazen do Šanghaje. Společnost je pod Beiyangskou, Yuan Shikaiovou provizorní, vládou 北 洋 政 府 (Beiyang zhengfu, ). Ba Jin zde na politickou a společenskou situaci nahlíţí skrze nešťastnou lásku mladých lidí z feudálních rodin, a uvězňování dělníků, kteří údajně šířili letáky vyzývající k revoluci. Dílo zobrazuje drsný svět, svět mladých frustrovaných lidí, kteří přilnuli k myšlenkám Májového hnutí, a domáhají se společenské svobody. Stejně jako ostatní Ba Jinovi revoluční hrdinové, tak i hlavní postava novely Zkáza, Du Daxin, hledá smrt, aby ukončila jeho nekonečný ţivotní boj. Pro Du Daxina smrt byla na jedné straně ulehčením, protoţe byl ze světa zmatený a deprimovaný. Na druhé straně to bylo jeho zadostiučinění a výraz sebeobětování pro celou společnost. Dílo bylo vydáno v roce 1929, a stalo se bestsellerem. Ba Jin o něm říká: Vydání Zkázy mě uvedlo na dráhu mé literární kariéry. (Ba Jin 1993: 279) Nový ţivot 新 生 (Xinsheng, 1933), pokračování Zkázy, vypovídá o mladých lidech, kteří jsou inspirováni Du Daxinovou smrtí k tomu, aby se zapojili do revoluce. Dílo je ponuré, a jeho hlavní myšlenka je vybudování nové budoucnosti prostřednictvím boje a sebeobětování. Ba Jinovy prvotiny mají mnoho společných znaků. Hlavní hrdinové jsou vţdy mladí vzdělanci, zatracující feudální společnost a podléhající myšlenkám na spásu světa. Zapojují se do revolučního boje, avšak ten natolik ovlivní jejich ţivoty, ţe jediným moţným východiskem je smrt. Ta ovšem není vnímána jako nic politováníhodného. Naopak, právě oni se stávají největšími bojovníky za svobodu lidstva. Podobné revoluční náměty můţeme najít i v jeho trilogii Láska 爱 情 的 三 部 曲, která se skládá z novel Mlha 雾 (1931), Déšť 雨 (1933) a Blýskání 电 (1935). Mlha vypráví o mladém muţi, který je sice nakloněn myšlenkám Májového hnutí, ale pořád je svázán feudální morálkou. Je velmi nerozhodný a zmatený, aţ ztratí svoji přítelkyni. V novele Déšť se namísto k lásce k ţenám přidává hlavní hrdina k lásce k revoluci. Ve třetím díle uţ není láska hlavním tématem. Ukazuje spíše utváření spolků, a popisuje aktivity mladých lidí v boji proti diktaturám. Důleţité je zde spíše přátelství a odhodlání k boji za své ideály. Láska a revoluce jdou spolu v Ba Jinově díle vţdy ruku v ruce. Revoluční idea je v Blýskání naznačena jasněji neţ ve Smrti, všechna tato díla však dávají mnoho prostoru 13

14 k sebeobětování a revolučním akcím, a představují tak výraz Ba Jinova odporu. Tato jeho raná tvorba popisuje mladé a bouřící se intelektuály ve staré společnosti. Hlavní hrdinové se prohlašují ze zástupce lidu, avšak nevidí obrovskou sílu, proti které stojí. Nebyli schopni najít tu správnou cestu revoluce, a proto často vyhledávají smrt, jako výraz revoluce skryté, revoluce v jejich nitru. Ba Jinovy postavy jsou často vytvořeny podle modelu jeho přátel. Přátel, kteří byli ovlivněni revolucí, a kteří byli frustrování tehdejší situací ve společnosti. Často se tedy jedná o postavy komplikované a labilní. Za tematicky blízké dílům předchozím můţeme povaţovat i povídku Den, kdy tál sníh 化 雪 的 日 子 (Huaxue de rizi, 1934). Vypráví o hornících, kteří dostávají minimální plat, a trpí v příšerných pracovních podmínkách.. Nemají ţádnou záruku osobní bezpečnosti. Pro horníky byl tento důl místem jisté smrti. Autor zde popisuje vývoj od individuálního myšlení k organizovaným stávkám. Přestoţe toto dílo bývá označováno jako nedobře zpracované, co se týká psychologie postav horníků, o které Ba Jin mnoho nevěděl, jasně ale ukazuje utrpení a vykořisťování dělnické třídy. Ze strachu z odezvy na jeho drsnou kritiku, nepíše Ba Jin vţdy přímo a otevřeně. Často nacházíme v jeho tvorbě metaforu, nebo je děj situován do zahraničí. Takové povídky byly shrnuty například do sbírek Pomsta 复 仇 (Fuchou, 1931) nebo Jas 光 明 (Guangming, 1932). Popisují boj revolucionářů z Francie, Ruska, Itálie, Polska, Japonska nebo Austrálie. Mnoho příběhů se opět odehrává na základě autorových zkušeností, z přátelství s cizinci, a porozumění jim. Ukazuje, ţe i v mnoha zahraničních zemích je za oponou moţné najít drsnou realitu v podobě boje proti nespravedlivému společenskému systému. Umístění děje do zahraničí také poskytlo Ba Jinovi úkryt pro jeho literaturu. Často uţíval metaforu ke kritice soudobé situace v Číně, aby mohl napadat terorizování Kuomintangem 4. V roce 1933 vydává román Rodina 家 (Jia), první z trilogie Proud 激 流 三 部 曲 (Jiliu sanbuqu). Toto dílo bývá označováno jako jeho nejlepší. Zde se sice Ba Jin staví proti feudalismu, ale bojiště nachází jinde, a to v základní stavební jednotce feudální společnosti, rodině. Popisuje revoltu mladých proti svým vlastním rodinám. Děj je zasazen do Chengdu. Podstatou je vykreslení vztahů patriarchy a jeho syna Gao Keminga, který odmítá veškeré hodnoty tradiční společnosti. Je to typická postava Májového hnutí. Vidí veškerou špínu, korupci a podplácení, a musí proto jít tvrdě a nekompromisně 4 中 国 国 民 党 (Zhongguo guomindang) Nacionalistická strana zaloţená Sunjatsenem, vládnoucí v Číně v letech

15 vpřed. Zapomíná ale při odboji na svůj osobní ţivot, na to, ţe opouští lásku. Nakonec se rozhoduje, a opouští rodinu. Ba Jin v tomto díle těţí z vlastní zkušenosti ze ţivota v rozvětvené rodině, kterou následně opouští, aby mohl ţít anarchistickým ţivotem a bojovat za revoluci. V Rodině tedy můţeme nalézt mnoho autobiografických prvků Návrat do Šanghaje Všechna uvedená a mnohá další Ba Jinova anarchistická tvorba pochází buď z dob pobytu v Paříţi, nebo jím byla velmi ovlivněna. Po návratu z Francie, odchází zpět do Šanghaje, kde uţ pevnou rukou vládl Kuomintang. Revoluční umění a literatura byly zakázány. Radikální spisovatelé tehdy museli své práce ukládat do šuplíku a doufat, ţe doba na jejich publikování bude později příhodnější. Přesto dále fungovala uskupení vzdělanců, kteří byli i nadále aktivní, a angaţovali se v revoluční literatuře. Jednou takovou skupinou byla Liga levicových spisovatelů 中 国 左 翼 作 家 联 盟 (Zhongguo zuoyi zuojia lianmeng), která v Šanghaji fungovala od třicátých let. Ligu zaloţil v roce 1930 Lu Xun, a byla velmi úzce spjata s propagováním komunistických a nacionálních myšlenek. Ba Jin se ale s Ligou příliš neztotoţňoval. Domníval se, ţe komunismus není tak čistý jako anarchismus, a zjistil mnoho dalších ideologických odchylek. Vystupoval individuálně, nebo v menších skupinkách, například spolu s Zheng Zhenduoem 郑 振 铎 ( ) a Wang Tongzhaem 王 统 照 ( ). Nebyli tak dobře organizovaní jako Liga, přesto publikovali a editovali. Stále ale nacházeli určité společné cíle s komunisty, jako zbavení se korupce, dekadence, staré společnosti, feudalismu a imperialismu. Uvědomovali si také, ţe v Číně uţ nezbývá mnoho radikálních aktivistů. Z těchto důvodů přeci jen s Ligou levicových spisovatelů spolupracovali. Od druhé poloviny třicátých let se začali angaţovat v proti-japonském odboji. Ba Jin se ze všech uskupení vyčleňuje, a více neţ na čínské myslitele se orientuje na tvorbu zahraničních anarchistických autorů. Ani v Číně si Ba Jin nepřestal dopisovat s Emmou Goldmanovou ( ), coţ byla americká anarchistka a mírová aktivistka litevského původu. Byl jí fascinován, četl její díla, a dokonce jí svá díla věnoval: E.G., nyní začnu prolamovat ledy. Rád bych Vám věnoval moji novou sbírku povídek a tento dopis. Tato sbírka je výsledkem mého mlčenlivého období. Strávil jsem nad tím mnoho práce. Můžete v tom najít můj bolestivý život v poslední době Pět let uteklo rychle. Mezitím jsem Vám nenapsal ani jeden dopis, nezpravil jsem o jediné události v novinách, se kterými jste často v kontaktu. Možná jste si myslela, že už jsem umřel. Je to běžné a snadné pro malého člověka 15

16 zemřít v chaotické zemi, takže jste si to mohla myslet. Pokud toto není příčina, proč ponávratu do mé země jsem byl hozen jako kámen do moře, bez jediného dopadu. (Ba Jin) 5 Ba Jin sice nezemřel, ale nebyl schopen dodrţet své sliby Emmě Goldmanové v pokračování revoluce, protoţe byl za podivných okolností uvězněn, a bylo mu zakázáno publikovat. Pro Ba Jina byla tato léta těţká a velmi trpěl tím, ţe je musí trávit v mlčení. Po propuštění hledá opět útěchu u Emmy Goldmanové, která mu dokázala porozumět, a věděla, jaké asi muselo být jeho trápení za těch pět let. V jednom z dopisů Emmě Goldmanové se svěřuje: Nyní lidé diskutují o mém morálním vzdělání, životě, uvědomění. Tito lidé nikdy neporozuměli ničemu, co jsem napsal, nikdy nerozuměli mým myšlenkám, nikdy nevěděli o mém životě. Vytvořili si mě podle subjektivních představ, potom zaútočili na tuto osobu zjevně i skrytě. Nihilista, humanista lidé mi udělili tyto tituly. Mé novely vzbuzují těchto mnoho nedorozumění. Mé novely kompletně obsahují mé myšlenky a můj charakter. Jednou jsem napsal více než třistastránkovou knihu objasňující mé myšlení (v knize nebyl jediný metafyzický termín, vše bylo v jazyce, kterému všichni rozumí), ale ti, kteří mluvili o mých myšlenkách, uzavřeli to tím, že ať jsem jakýkoliv ista, knihy jsou nevhodné ke čtení. Na základě jedné z povídek, která shrnuje mé myšlenky, došli k tomu bizardnímu závěru. Za těch uplynulých pět let, spadl jsem do této propasti, a ještě jsem se nezačal drápat ven. (Ba Jin) 6 Z dopisu je jasné, ţe Ba Jina anarchistické myšlenky pomalu opustily. V Číně nejsou v té době ideální podmínky pro revoluční literaturu. V březnu roku 1949 píše kamarádovi z CRIA (International Anarchist Liaison Commision) v Paříţi, a vyjadřuje se k situaci takto: Je mi líto, že už ti nemohu přinést nové zprávy o anarchistickém hnutí v Číně, upřímně, tady už takové hnutí totiž není. Jsem tu v podstatě sám, pracuji a dělám propagandu v jednom člověku. Jsem editorem Kropotkinova ilustrovaného sebraného díla v čínštině (Ba Jin) 7 Za vlády Kuomintangu Ba Jin neměl pro psaní moc dobré podmínky. Ovšem netušil, ţe nová doba, která měla nadejít, do které dříve vkládal takové naděje, v něm nadobro umlčí všechny výkřiky revoluce. Za kulturní revoluce neuveřejnil ani jeden článek. Jediné, co psal, byly sebekritiky. Publikovat začal opět po Mao Ce-tungově smrti. Od roku 1981 do své smrti v roce 2005 zastával funkci předsedy Svazu čínských spisovatelů. 5 Ba Jin: 6 Ba Jin: 7 Ba Jin: 16

17 4. Elektrické křeslo 4.1. Děj povídky Povídka Elektrické křeslo 电 椅 byla napsána v roce Odehrává se ve Spojených státech amerických ve dvacátých letech minulého století. Vypráví příběh dvou kamarádů čekajících na výkon trestu smrti. Jedná se o italské přistěhovalce, prodavače ryb a ševce. Byli náhle zadrţeni americkou policií a obviněni z dvojnásobné vraţdy a loupeţe. Soud je posléze odsoudil k trestu smrti na elektrickém křesle. Na smrt čekali v bostonském vězení Charleston šest let. Dílo je rozděleno do tří kapitol. V první autor představuje hlavní postavy, vrací se k soudním přelíčením, a vysvětluje, proč byli oni muţi zatčeni. Děj druhé části se odehrává poslední tři dny před popravou, a povídka popisuje myšlenky hlavní postavy, Bartolomea Vanzettiho. Bartolomeo vzpomíná na svůj domov na jihoevropském venkově a na svého starého otce a mladší sestry, které uţ devatenáct let neviděl. Odešel z domova, aby hledal štěstí v Americe, zemi, do které tehdy proudily zástupy emigrantů ve snaze najít lepší ţivot. Ovšem po příchodu do této země zaslíbené Bartolomeo našel pouze nespravedlnost a utrpení. Přidává se proto k anarchistickým skupinám a bojuje za spravedlnost. Spravedlnost se však otáčí proti němu, a je neprávem zatčen a odsouzen k smrti. Bart, jak ho Ba Jin familiérně oslovuje, trvá na své nevině a snaţí se ji prokázat. Jeho svědci jsou ovšem pro soud nepřijatelní, protoţe pocházejí ze stejné společenské třídy jako on. Jsou to prostí lidé, kteří tvrdě pracují. Ba Jin je v povídce staví do kontrastu k společenské smetánce té doby. Popisuje, soudce, který odsoudil Italy k trestu smrti, rektora Harvardu, guvernéra Massechusetts a další zkorumpované úředníky, kteří rozhodují o osudech lidí, protoţe mají moc a peníze. Přestoţe nemají důkazy o vině, jsou natolik iritováni spodní vrstvou imigrantů, a pobouřeni jejich radikálními anarchistickými aktivitami, ţe rozhodnou o jejich zatčení, a rok poté o jejich odsouzení k trestu smrti na elektrickém křesle. Autor kriticky popisuje kapitalistickou společnost, ve které si lidé nejsou rovni, a nemají právo na spravedlivý soud. Vanzetti se v povídce zmiňuje o svém kamarádovi Nicolovi, který s ním byl odsouzen. Obává se o jeho fyzické i duševní zdraví. Nicola totiţ začal drţet demonstrativně hladovku, a velmi zeslábl. Navíc nebyl tak silné nátury jako Bartolomeo. Často ho chodila utěšovat jeho manţelka Rosa, trpělivá a odhodlaná drobounká Italka. Díky ní Nicola přeţívá poslední dny svého ţivota. 17

18 Nikoli smrt je strašná, nýbrž vědomí o ní. Bylo by naprosto nemožno žíti, kdyby člověk znal zcela přesně a určitě den a hodinu, kdy zemře. A ti hlupáci člověka varují (Andrejev 1928: 11) Bartolomeo i Nikola jsou se smrtí smířeni. Ví, ţe musí zemřít, ale vědomí o datu své smrti je uvádí do deprese, a odpočítávají své poslední hodiny. Jen vzpomínky na rodinu a přátele jim přináší útěchu. Bartolomeo je ve sbírce popsán jako podivín, který je ovšem velmi prozíravý a odhodlaný bojovat v revoluci, kterou začal, aţ do konce. I kdyţ ví, ţe mu zbývá uţ jen pár posledních dní, stále se domáhá spravedlnosti, a chce, aby se všichni lidé na světě dozvěděli o bezpráví, které se mu přihodilo. Chce, aby celý svět věděl, ţe je nevinný. Pár dní před popravou za ním přes Atlantik připlouvá z Itálie jeho mladší sestra, aby se s ním rozloučila. Ví, ţe je Bart nevinný, ale také ví, ţe uţ není ţádná šance na jeho vysvobození. Jako oddaná katolička chce, aby se její bratr před smrtí modlil, a prosil Boha o spasení duše. Bart toto však tvrdě odmítá. Říká, ţe jako ateista a komunista v Boha nevěří, a ţe církev jde jen ruku v ruce s tímto zkorumpovaným světem. Vanzetti se také v povídce zmiňuje o dopise, který dostal od generála z Afriky, jenţ mu vyjadřuje svou podporu v celé věci. Tento dopis mu udělal velkou radost, protoţe byl důkazem toho, ţe jeho revoluční boj není marný, a zpráva o jeho nespravedlivém uvěznění se dostala do celého světa. Těsně před popravou svádí uvnitř svého nitra těţký boj. Nechce zemřít naplněn nenávistí. Proto se snaţí odpustit. Odpouští i lidem, kteří se této celé události účastnili, avšak nedělali to ze své vůle, ale z donucení. I ve vězeňském hlídači, který se při jeho usedání na elektrické křeslo rozpláče nachází lidskost. V podstatě ho lituje, protoţe je jen pouhou součástí velké mašinérie, a není natolik odváţný, aby se tomu kapitalistickému systému vzepřel a bojoval s ním. Soudci, guvernérovi Massachusetts, rektorovi Harvardu, těm ovšem odpustit nedokáţe. Ti se smáli a tleskali, kdyţ Vanzetti umíral, aby vyjádřili svou výhru. Avšak ze závěru povídky můţeme jasně pochopit, ţe ten, kdo vyhrál tento boj nebyli tito vysoce postavení muţi, ale byl to Bartolomeo Vanzetti. Přestoţe americký lid zpočátku důvěřoval právnímu aparátu a všem těm vzdělaným a bohatým muţům, postupem času se k němu ale dostávají zprávy o tom, jak se věc má doopravdy, ţe ti Italové jsou opravdu nevinní, a začíná bojovat za jejich záchranu. V různých městech se utvářela hnutí, která poţadovala spravedlivý soud pro Nicka a Barta a jejich osvobození. Tohoto cíle bohuţel nedosáhli. Oba Italové zemřeli v roce 1927 na elektrickém křesle. 18

Marx jak ho málokdo zná

Marx jak ho málokdo zná Marx jak ho málokdo zná Gary North Můj zájem k prozkoumání ţivota a učení Karla Marxe probudila esej od Louise J. Hallea. Narazil jsem na Marxovo Náboţenské drama krátce poté, co bylo v říjnu 1965 vydáno.

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

brožúru vydal britský kolektív The Commune. Rozhovor ponúka kritický aktivistov z Venezuely odkrývajú povahu údajného Chávezovho

brožúru vydal britský kolektív The Commune. Rozhovor ponúka kritický aktivistov z Venezuely odkrývajú povahu údajného Chávezovho Venezuela: 10 rokov vlády Huga Cháveza Rozhovor s Miguelom a Isabel, redaktormi venezuelských anarchistických novín El Libertario, vznikol v roku 2008 a vo februári 2009 ho ako brožúru vydal britský kolektív

Více

ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA

ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY ČESKÉ PŘEKLADY PUŠKINOVA ONĚGINA BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE VYPRACOVALA: VEDOUCÍ PRÁCE: Jaroslava Němčáková prof. PhDr. Miroslav Zahrádka,

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven rozhovor s j. bažantem nejen o narcismu str. 4 a 5 st. komárek, j. šiklová a vl. merta o ješitnosti str. 6 a 7 básník a jeho čtenář str. 8 a 9 z. zemanová: proměny ega v pop music 60. let str. 10 kratochvilný

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz

Budějcká mafie. 1 /únor 2011. z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz z d a r m a www.vednemesicnik.cz vednemesicnik@centrum.cz 1 /únor 2011 Vážení čtenáři, cenzura internetu a vesměs všech médií není, jak jsme si donedávna mysleli, jen záležitostí Kuby, Číny, Severní Korey

Více

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) se řídí principem, že humánní a řízená migrace je prospěšná jak migrantům

Více

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil

Velký inkvizitor. Nad textem F. M. Dostojevského. Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil různí: Velký inkvizitor 1 různí Velký inkvizitor Nad textem F. M. Dostojevského Refugium Velehrad-Roma s.r.o., Velehrad, 2000 preklad: Pavel Hroch, Ladislav Zadraˇzil Tomáš Špidlík (úvod) 6 Absolutní svoboda

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více