Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a byla schválena školskou radou dne Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy 1

3 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Palackého 49, Valašské Meziříčí Identifikátor zařízení: Sídlo: Palackého Valašské Meziříčí Právní forma: příspěvková organizace, IČO: , DIČ: CZ Charakteristika školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je součástí vzdělávacího systému České republiky. Jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytuje vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech. Dále zabezpečuje vzdělávání v oblasti terciární jazykové, odborné. ISŠ COP ZAJIŠŤUJE: 1. Vzdělávání studentů: obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem obory zakončené maturitní zkouškou dvojjazyčné vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik jednoleté pomaturitní kurzy anglického a německého jazyka státní jazykové zkoušky mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds jazykové zkoušky z českého jazyka 2. Celoživotní vzdělávání: nástavbové studium denní a dálkové jazykové vzdělávání pro všechny věkové kategorie zájemců v regionu v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, státní jazykové zkoušky, mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds svářečská škola se širokým spektrem kurzů pro úřady práce i jednotlivé firmy akreditace MŠMT pro kurzy výpočetní techniky 3 školení a zkoušky Vyhl. 50/78

5 realizace kurzů v oblasti elektrotechniky, chemie, strojírenství, gastronomie a potravinářství pro různé zájemce na základě objednávky lokální akademie CISCO Networking systems obecně prospěšná společnost LINGUA LIVE podporující jazykové vzdělávání v regionu založená spolu s Městem Valašské Meziříčí 3. Místní centrum celoživotního učení Uznávání kvalifikace dle zákona 179/2006 v oborech: Gastronomie Pekař Cukrář Strojní Mechanik Elektrikář Chemik Hlavním cílem je poskytovat kvalitní profesní vzdělání v souladu s požadavky sociálních partnerů a trhu práce, a to jak v rovině základní profesní přípravy, tak v aktivitách zahrnujících celoživotní vzdělávání. Škola má nadregionální působnost. Hlavní důraz je kladen na kvalitu výuky, flexibilitu absolventů, u kterých jsou pěstovány klíčové dovednosti nutné pro uplatnění v profesním i osobním životě. Zapojení do programů Leonardo da Vinci a Globe dává žákům možnost pracovat v projektech školních i mezinárodních, s příslušnou jazykovou vybaveností vycestovat do zahraničí. Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku, v Černé Hoře a v Polsku umožňuje vzájemné poznávání a sbližování blízkých národů. Pedagogický sbor má odpovídající aprobovanost a odborné i pedagogické dovednosti na vysoké úrovni. Škola spolupracuje se všemi významnými podniky regionu, úřady práce, Městským úřadem ve Valašském Meziříčí a Krajským úřadem Zlínského kraje. Škola má zastoupení v Radě ZK pro odborné vzdělávání, v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a Centru uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. Významnou součástí života školy je i environmentální výchova. Zapojením do projektu Pilotní škola KEV, v které škola působila, přinesl nový pohled na ekologii, která je součástí učebních dokumentů všech oborů. Studium na škole je charakterizováno: začleněním klíčových dovedností do školního kurikula zavedením projektového vyučování ve výuce prostupností vzdělávacích cest spoluprací se sociálními partnery školy systematickým vzděláváním pedagogických a řídících pracovníků školy systematickou spoluprací se školami v České republice i zahraničí Zřizovatel školy: Zlínský kraj Adresa: tř. T. Bati 21 právní forma: kraj, IČO: Zlín 4

6 Údaje o vedení Ředitel Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek Ing. Jarmila Tyšerová Mgr. René Camfrla do Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro výchovné poradenství Ing. Zdeněk Hadaš Mgr. Ivana Tomanová-Krčmářová do Zástupce ředitele pro jazykovou školu Zástupce ředitele pro ekonomický úsek Vedoucí svářečské školy Mgr. Ivana Nováčková Eva Válková, DiS. Eduard Pavlica do Vedoucí stravování Referát majetkové správy Taťána Voráčová Ing. Vojtěch Holotík Telefon: Fax: Web: Datum zřízení školy: sloučením dvou právních subjektů Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: s účinností od sloučení se Středním odborným učilištěm potravinářským. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Střední škola kapacita: žáků IZO: Jazyková škola s právem SJZ kapacita: 560 žáků IZO: Domov mládeže kapacita: 120 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 950 stravovaných IZO:

7 Typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. SŠ ,61 57,400 7,07 Jazyková škola Počet odpoledních kurzů 20 Počet žáků odpoledních kurzů 154 Počet žáků 1-letého kurzu AJ 19 Počet žáků 1-letého kurzu Aj a NJ - Interní učitelé 1 Externí učitelé 15 Typ školského zařízení POČET Počet žáků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. skupin Školní jídelna x x Domov mládeže (statistika k ) 6

8 Školská rada (ŠR) a) První zasedání ŠR ve školním roce 2013/2014 se konalo dne ve 13:30 hodin. Přítomni byli: Hosté: - Hana Hlinská - Mgr. Petr Pavlůsek - Ing. Petr Steffek - Monika Rejdová, DiS. - Oldřich Riemer Omluveni: - Ing. Ladislav Haiker - Mgr. Dagmar Všetičková - Martin Fabián 1. Úvodní slovo, přivítání, stručné shrnutí bodů jednání. 2. Jednohlasné schválení Výroční zprávy za školní rok Seznámení členů rady se změnami ve Školním řádu BOZP, dokládání absence žáků, povinnost žáků kontrolovat alespoň jednou týdně ovou schránku, kterou uvedli pro případ komunikace se školou. Školská rada změny ve Školním řádu jednohlasně schválila. 4. Sdělení, že od byly revidovány a inovovány školní vzdělávací programy všech oborů. Nedošlo k žádným podstatným změnám. 5. Připomínky k technickým záležitostem ve třídách slečna Hlinská upozornila na nefunkční žaluzie, problém se zamykáním tříd bude řešeno. 6. Rozloučení, předpoklad konání příštího zasedání ŠR je září b) Druhé zasedání školské rady se konalo ve hodin. Přítomni byli: Hosté: - Hana Hlinská - Mgr. Petr Pavlůsek - Ing. Petr Steffek - Monika Rejdová, DiS. - Oldřich Riemer Omluveni: - Ing. Ladislav Haiker - Mgr. Dagmar Všetičková - Martin Fabián 7

9 1. Ve smyslu 2 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích se dne sešla školská rada ISŠ COP VM, aby z řad svých členů zvolila osobu pro výkon člena zástupce Školské rady ISŠ COP VM do konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ISŠ COP VM. 2. Členové školské rady ISŠ COP VM zvolili Ing. Petra Steffka 4 hlasy z 6. Nepřítomní členové hlasovali em. Současné složení školské rady Zástupci jmenovaní Zlínským krajem: Ing. Ladislav Haiker, personální ředitel DEZA a. s. Mgr. Dagmar Všetičková, pracovnice oddělení organizačního a správního, OŠMS Zlínského kraje Zástupci zvoleni z řad pedagogických pracovníků: Oldřich Riemer, učitel odborného výcviku Ing. Petr Steffek, učitel odborných předmětů chemických Zástupci zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: Hana Hlinská, žákyně G3M Martin Fabián, otec žáka třídy G3M 8

10 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČOVANÉ OBORY KÓD OBORU SOUČÁST DENNÍ STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 (KKOV) ŠKOLY POČET UKONČILO UKONČILO (NÁZVY PODLE ROZHODNUTÍ ŽÁKŮ ZZ MZ O ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL) MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ L/01 SŠ NÁSTROJÁŘ H/01 SŠ OBRÁBĚČ KOVŮ H/01 SŠ MECHANIK ELEKTROTECHNIK L/01 SŠ ELEKTRIKÁŘ H/01 SŠ ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD H/02 SŠ CHEMIK OPERÁTOR L/01 SŠ 23-6 GASTRONOMIE L/01 SŠ KUCHAŘ. ČÍŠNÍK H/01 SŠ CUKRÁŘ H/01 SŠ ŘEZNÍK - UZENÁŘ H/01 SŠ PEKAŘ H/01 SŠ PODNIKÁNÍ NS - DENNÍ L/51 SŠ 42-7 VYUČOVANÉ OBORY VE ŠK. ROCE 2013/2014 (NÁZVY PODLE ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL) KÓD OBORU (KKOV) SOUČÁST ŠKOLY STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ POČET STUDENTŮ UKONČILO ZZ UKONČILO MZ DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX PROVOZNÍ TECHNIKA NS L/51 SŠ PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA L/52 SŠ NS CHEMIK OPERÁTOR L/51 SŠ PODNIKÁNÍ NS L/51 SŠ GASTRONOMIE NS L/51 SŠ VYSVĚTLIVKY : DÁ - DÁLKOVÉ STUDIUM EX - EXTERNÍ STUDIUM VE - VEČERNÍ STUDIUM NS - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 9

11 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY K bylo v ISŠ - COP celkem zaměstnáno 88 zaměstnanců, z toho 49 žen a 39 mužů. Přepočtený počet zaměstnanců činil 86,950. Jejich průměrný věk byl 48 let. Z toho: pedagogických 59 přepočtený počet 57,400 nepedagogických 29 přepočtený počet 27,550 Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2013/2014 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní zaměstnanci 59 57,400 Externí zaměstnanci 0 0 Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2013/2014 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Pracovní funkce zařazení, Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 1. učitel SŠ OP 0,77 VŠ fa. elektro ČVUT Praha, DPS (EL) učitelka SŠ - VVP 1,00 VŠ PF Ostrava učit. VVP (RJ, Z), FF - ČJ Učitelka VVP 1,00 VŠ MU Brno učitelství NJ učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS zást. řed. pro TV 1,00 VŠ UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ zeměděl. Brno, fa provozně-ek., DPS Učitelska VVP 0,619 VŠ MU Brno učitelství cizích jazyků pro SŠ 11 anglický jazyk 8. učitel SŠ VVP 1,00 VŠ - UJEP Brno, učitelství (M, Z) 9 9. učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, F) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ zeměděl. - fa. agronom., DPS učitelka SŠ - VVP 1.00 VŠ Ostravská univ. - učitelství VVP (NJ) učitel SŠ VVP 1,00 VŠ FF Masarykova u. Brno, DPS, (NJ) učitelka SŠ - OP 1,00 VŠ UJAK Praha - spec. pedagogika, maturita, výuč. list K-Č, DPS Učitelka SŠ OP 1,00 VŠ Ostravské univ. učitelství OP, FS 14 výchovné poradenství 15. učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ PF Ostrava, učitelství (ČJ, D) 29 10

12 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Pracovní funkce zařazení, Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 16. učitel SŠ OP 1,00 VŠ Báňská Ostrava fa. strojní (STR) učitel SŠ - VVP 1,00 VŠ UP Olomouc, učitelství (M, TV) Učitel SŠ - VVP 1,00 VŠ UK Praha, fakulta TV a sportu ZŘ pro SJŠ 1,00 VŠ UJEP Brno, učitelství (NJ) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ CHT Pardubice ek. a řízení, Ostravs.univ. učitelství OP ) učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ VUT Brno manag. a ek. (EK), DPS učitel SŠ - VVP 1,00 VŠ Slezská univ.opava, FPF- (AJ) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ Ostravs. univ. PF vych., VŠB - EF ředitel školy 1,00 VŠ PF Ostrav. univ. učitelství VVP (TV, BV, Bi, Ekol) učitel SŠ VVP 1,00 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (TV, Bi) učitelka SŠ OP 1,00 VŠ SVŠT Bratislava fa. chem. - technol učitel SŠ VVP 1,00 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitel SŠ - OP 1,00 VŠ Ostravs. univerzita- PF učitelství OP učitelka SŠ VVP 1,00 VŠ UJEP Ústí n. L. - základy hum. vzděl učitel SŠ OP 1,00 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS (STR) učitel SŠ OP 1,00 VŠ FE VUT Brno (elektro),dps učitel SŠ VVP 1,00 VŠ VŠCHT Praha, fa. potr., DPS (CH) ZŘ pro vých. porad. 1,00 VŠ FF UP Olomouc - psychologie, DPS ZŘ pro teoret. vyuč. 1,00 VŠ VŠCHT Pardubice, DPS (CH) učitel SŠ OP 1,00 VŠ Ostravská univ. PF (TV, STR, VT) Učitelka VVP - AJ 1,00 VŠ MU Brno učitel cizích jazyků učitel SŠ - VVP 1,00 VŠ UP Olomouc-učitelství OV,ČJ učitel OV 1,00 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS učitel OV P 1,00 SV maturita, výuč. list pekař, DPS ZŘ pro PV 1,00 VŠ báňská fa. strojní, DPS učitel OV strojní 1,00 SV maturita, výuč. list (strojní),dps učitel OV elektro 1,00 VŠ Bc. studium školský management, SV maturita, výuč. list (elektro), DPS, učitelka OV K,Č 1,00 SV maturita, výuč. list K - S, DPS učitel OV strojní 1,00 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS 21 11

13 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Pracovní funkce zařazení, Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 45. učitelka OV - KĆ 0,50 VŠ bak..st.program-učitelství OP obchod a služby učitel OV K,Č 1,00 SV maturita-ekonomika provoz společ.str učitel OV strojní 1,00 SV maturita, výuč. list strojní, DPS ved. učitel OV 1,00 VŠ bak.st.program - Management,SV maturita, výuč. list elektro, DPS učitel OV elektro 1,00 SV maturita, výuč. list elektro, DPS Učitelka OV K,Č 1,00 SV maturita, výuč. list K-Č učitelka OV K, Ć 1,00 SV maturita, výuč.list - servírka, DPS učitel OV K,Č 1,00 VŠ Bc. studium, SV maturita, výuč.list 15 K-Č, DPS 53. ved.svář.školy 1,00 SV maturita, výuč. list strojní, DPS učitel OV chemie 1,00 SV maturita, výuč. list chemie, DPS učitel OV elektro 1,00 SV maturita, výuč. list elektro učitel OV strojní 1,00 SV maturita, výuč. list strojní učitel OV KČ 1,00 SV maturita, výuč. list K - Č, DPS Učitelka OV 1,00 SV maturita, výuč. list cukr., DPS učitelka OV - P 0,50 SV maturita, výuč.list - cukrářka učitelka OV Č 1,00 SV maturita, výuč. list kuch., cukr., DPS vedoucí učitelka OV 1,00 VŠ UP Ol. pedagogika, Ostr. univ.- SP, SP vychovatel 1,00 SV maturita Gymnásium, DPS vychovatelka 1,00 VŠ Bc. studium spec.pedagogika -vych., SV maturita Gymnásium, DPS 33 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura zaměstnanců: v ISŠ - COP bylo zaměstnáno k ped. zaměstnanců ø věk 49 let učitelé 33 ø věk 45 let učitelé OV 24 ø věk 48 let vychovatelé 2 ø věk 54 let Z celkového počtu 59 pedagogických zaměstnanců je jeden starobní důchodce. 12

14 Celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických zaměstnanců: Učitelé učitelé OV Vychovatelé Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet VŠ (Mgr.) 33 VŠ (Mgr.) 3 VŠ (Mgr.) 0 VŠ (Bc.) 0 VŠ (Bc.) 2 VŠ (Bc.) 1 SV s mat.zkouškou 0 SV s mat.zkouškou 18 SV s mat. zkouškou 1 SV s výuč.listem 0 SV s výuč.listem 1 SV svýuč.listem 0 Bez DPS 0 Bez DPS 1 Bez DPS /2014 : v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 93,930 Nástupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2013/ Ped. prac. č. 58 učitelka OV (nástup po MD) 2. Ped. prac. č. 14 učitelka OP (nástup po MD) Výstupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2013/ Ped. prac. č. 7 učitelka JŠ výpověď z důvodu nadbytečnosti 2. Ped. prac. č. 13 učitelka - výpověď z důvodu nadbytečnosti 3. Ped. prac. č. 33 ZŘ pro výchovu, vých. poradkyně, učitelka výpověď z důvodu nadbytečnosti 4. Ped. prac. č. 36 učitelka výpověď z důvodu nadbytečnosti 5. Ped. prac. č.12 učitel výpověď z důvodu nadbytečnosti 6. Ped. prac. č. 53 vedoucí svářečské školy výpověď z důvodu nadbytečnosti 7. učitelka OV PP byl sjednán na dobu určitou 8. učitelka OV PP byl sjednán na dobu určitou Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 29 27,550 Externí pracovníci

15 Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2013/2014 Ostatní Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor pracovníci - poř. číslo 1. asistentka, manažer 1,00 VŠ bakalářské studium - AJ projektu 2. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor mech. el. 3. správce inf. technologií 1,000 SV maturita SOU stroj., OA - výp. technika 4. mzdová účetní 1,000 SV maturita gymnázium 5. asistentka 1,000 SV maturita SPŠ strojnická 6. sociální pracovník 0,250 VŠ podnikatelství a management 7. sekretářka, učitelka OV 1,00 SV s maturitní zkouškou obor Chemik operátor, DPS 8. účetní 1,000 SV maturita SŠPM 9. kuchařka 1,000 SV výuč. list - učební obor kuchařka 10. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 11. personalistka 1,000 SV maturita SEŠ 12. referent majetkové správy 1,000 VŠ Vysoká vojenská tech. škola 13. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor servírka 14. uklízečka 1,000 SV výuč. list - elektro 15. údržbář 0,900 SV výuč. list - elektro 16. skladnice 1,000 SV maturita SPŠ stavební 17. údržbář 0,900 SV výuční list učeb. obor truhlář 18. kuchařka 1,000 SV výuč.list učební obor kuchařka 19. uklízečka 1,000 základní 20. finanční účetní 1,000 SV s mat. zk.-isš-cop VM asist. podnikatele 21. asistentka ředitele 1,000 VOŠ Přerov veřejná správa 22. hlavní účetní 1,000 SV maturita SEŠ 23. vedoucí kuchařka 1,000 SV výuč. list učební obor kuchařka 24. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 25. údržbář 0,900 SV výuč. list učební obor malíř - natěrač 26. vrátný 1,000 SV výuč. list učební obor MEZ 27. údržbář 0,900 SV maturita - Prap. škola, VL -automechanik 28. ZŘ pro ekonomický úsek 1,000 VOŠ ekonomika a podnikání, daňová a finanč. správa 29. vedoucí školní jídelny 1,000 SV maturita + výuč.list kuchař-číšník 30. účetní 0,700 SV maturita - gymnázium 31. údržbář 0,900 SV maturita v o boru el. SPŠ Vsetín V ISŠ - COP bylo zaměstnáno k nepedagogických zaměstnanců. Jejich průměrný věk činil 45 let. Z celkového počtu neped. zaměstnanců je 1 starobní důchodce. 14

16 Nástupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2013/2014: 1. prac. č. 15 údržbář Výstupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2013/2014: 1. prac. č. 7 sekretářka, učitelka OV výpověď z důvodu nadbytečnosti 2. prac. č. 1 manažer projektu, asistent PP byl sjednán na dobu určitou. Mimoevidenční stav zaměstnanců Mateřská a rodičovská dovolená 1. učitelka 2. učitelka 3. učitelka 4. mzdová účetní 5. učitelka 6. učitelka OV 15

17 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2014/2015 Kód Název Délka studia Druh studi a Počet přijatých Počet odvolání 1. kolo Další kola L/51 Podnikání - NS 2 DE L/51 Podnikání - NS 3 DÁ Celkem Vysvětlivky : NS - nástavbové studium DE - denní studium DÁ - dálkové studium Žáci přihlášení a přijatí do 1. ročníku odevzdané zápisové lístky Název a kód oboru 1. kolo Dalš í kola Celke m Do učebních oborů (ZZ) Z toho Do studijních oborů (MZ) Mechanik strojů a zařízení L/ Nástrojář H/ Obráběč kovů H/ Mechanik elektrotechnik L/ Elektrikář H/ Chemik operátor L/ Gastronomie L/ Kuchař, číšník H/ Pekař H/ Cukrář H/ Řezník - uzenář H/ Celkem Odvolací řízení pro školní rok 2013/2014: Počet odvolání celkem; přijato žáků na odvolání (autoremedura, KÚ): 2 odvolání (1x nevyhověno, 1x autoremedura). Přihlášky do 1. ročníku 2014/ celkem 217 (po 1. kole) Okres Vsetín 172 Oblast Valašské Meziříčí 144/69 Oblast Vsetín 28/8 Škola Škola ZŠ Křižná V.M. 12/6 ZŠ Luh Vsetín 2/1 ZŠ Šafaříková V.M. 9/3 ZŠ Rokytnice Vsetín 1/1 ZŠ Masarykova V.M. 13/7 ZŠ Ohrada Vsetín ZŠ Žerotínova V.M. 4/2 ZŠ Trávníky Vsetín 1 ZŠ Vyhlídka V.M. 18/9 ZŠ Sychrov Vsetín 2/1 ZŠ Salvator V.M. 5/4 ZŠ Rybníky Vsetín 16

18 ZŠ Videčská Rožnov 4 ZŠ Rybníky Integra ZŠ Pod Skalkou Rožnov 6/6 ZŠ Jablůnka ZŠ 5.května Rožnov 3/0 ZŠ Růžďka 2 ZŠ Sedmikráska Rožnov 3/3 ZŠ Hošťálkova 2 Pr Rožnov 1 ZŠ Liptál ZŠ Poličná 12/8 ZŠ Nový Hrozenkov ZŠ Lešná 9/4 ZŠ Velké Karlovice ZŠ Kelč 13/6 ZŠ Halenkov ZŠ Loučka 9/4 ZŠ Hovězí 4/1 ZŠ Dolní Bečva 2/1 ZŠ Karolinka 1 ZŠ Horní Bečva 6/2 ZŠ Francova Lhota 3/2 ZŠ Zašová 4 ZŠ Horní Lideč 7/1 ZŠ Zubří 4 ZŠ Valašská Polanka 2 ZŠ Hutisko 3/2 ZŠ Valašská Bystřice ZŠ Vidče 4/2 Valtice 1/1 Okres Nový Jičín 16/8 ZŠ Komenského NJ 6/1 ZŠ Kopřivnice Alšova 1 ZŠ B.Martinů NJ ZŠ Kopřivnice 17.listopadu ZŠ Dlouhá NJ ZŠ Kopřivnice Obrán. Míru ZŠ Tyršova NJ ZŠ Kopřivnice Pionýrská ZŠ Jubilejní NJ ZŠ Kopřivnice Štefanikova ZŠ Starý Jičín 2/2 ZŠ Pobořská Odry ZŠ Kunín 2/2 ZŠ Komenského Odry ZŠ Frenštát Tyršova 1/1 ZŠ Příbor ZŠ Frenštát Záhuní ZŠ Štramberk 2/1 ZŠ Veřovice ZŠ Fulnek TGM ZŠ Hodslavice 1/1 ZŠ Bílovec ZŠ Mořkov 1 ZŠ Sudenka ZŠ Suchdol n.o. ZŠ Spalov ZŠ Lichnov ZŠ Vítkov ZŠ Bartošovice Okres Přerov 17/7 ZŠ Šrom.nám. Hranice 2/2 ZŠ Hustopeče 5/1 ZŠ 1.máje Hranice 3/1 ZŠ Střítež n.l. ZŠ Struhlovsko Hranice 3/2 ZŠ Všechovice ZŠ Hranice, Nová ZŠ Bělotín 1/1 ZŠ Drahotuše ZŠ Lipník ZŠ Šternberk ZŠ Potštát 3 Okres Zlín 2/2 ZŠ Brumov ZŠ Štítná n.vláří ZŠ Val.Klobouky ZŠ Zlín ZŠ Bojkovice 1/1 ZŠ Uherské Hradiště ZŠ Vizovice ZŠ Nedašov 1/1 Okres Kroměříž 10/4 ZŠ Bratrsví Bystřice 5/2 ZŠ Holešov-Smet.sady 1/1 ZŠ Kroměříž ZŠ Rajnochovice 4/1 ZŠ Bystřice p.h.-tgm ZŠ Hulín ZŠ Morkovice ZŠ Zborovice 17

19 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Třída Učebna Třídní učitel Počet žáků Kod oboru Název oboru M1 16 Ing. Sadílek L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor L/01 Gastronomie ES1 22 Ing. Kopecký H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů KČ1 12 Konvičná H/01 Kuchař-číšník KČŘ1 33 Plešek H/01 Kuchař-číšník H/01 Řezník-uzenář PC1 14 PaedDr. Bolechová H/01 Cukrář H/01 Pekař M2 15 Mgr. Holotíková L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor G2M 35 Mgr. Paprstkářová L/01 Gastronomie ES2 24 Mgr. Ptáček H/01 Elektrikář H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů KČ2 12 Ing. Hýžová H/01 Kuchař-číšník PŘC2 22 Mgr. Románek H/01 Cukrář H/01 Pekař H/01 Řezník-uzenář M3 32 Ing. Steffek L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik G3M 35 Mgr. Vrána L/01 Gastronomie ES3 24 Mgr. Holman H/01 Obráběč kovů H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud KČ3 13 Mgr. Kolaříková H/01 Kuchař-číšník PŘC3 14 Ing. Pobucká H/01 Pekař H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář S4M 36 Mgr. Kundrát L/01 Mechanik strojů a zařízení 18

20 Třída Učebna Třídní učitel Počet žáků Kod oboru Název oboru CHE4M 33 Ing. Burešová L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik G4M 34 Mgr. Röhrerová L/01 Gastronomie N1 033 Ing. Hajná L/51 Podnikání N2 23 Ing. Nováková L/51 Podnikání DENNÍ 496 D1A AULA Mgr. Bolfová L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika L/51 Chemik operátor L/51 Gastronomie D1B AULA Mgr. Chýlková L/51 Podnikání D2A AULA Ing. Bernkopf L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D2B AULA Ing. Ottopalová L/51 Gastronomie L/51 Podnikání D3A AULA Mgr. Vavřík L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D3B AULA Mgr. Indrák L/51 Gastronomie L/51 Podnikání DÁLK. 129 CELKEM 625 CELKEM 669 podle stavu k

21 Studijní výsledky žáků v 1. pololetí Celkem žáků Chlapci Dívky Průměr celkem Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neklasifikováno Absence celkem Absence omluvená Absence neomluvená Průměrná absence Počet 2 z chování Počet 3 z chování D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , , ES , , ES , , G2M , , G3M , , G4M , , CHE4M , , KČ , , KČ , , KČ , , KČŘ , M , , M , ,5 0 0 M , , N , ,8 0 0 N , , PC , , PŘC , , PŘC , , S4M , ,

22 Studijní výsledky žáků ve 2. pololetí Celkem žáků Chlapci Dívky Průměr celkem Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo z 1 předmětu Neprospělo z více předmětů Neklasifikováno Absence celkem Absence omluvená Absence neomluvená Průměrná absence Počet 2 z chování Počet 3 z chování D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , , ES , ,6 2 0 ES , , G2M , , G3M , , G4M , , CHE4M , , KČ , , KČ , , KČ , , KČŘ , , M , , M , , M , , N , , N , , PC , , PŘC , , PŘC , , S4M , ,

23 Přihlášky k maturitě volitelné předměty Třída Český jazyk Z Matematika Z Anglický jazyk Z Německý jazyk Z Ruský jazyk Z Celkem žáků CHE4M S4M G4M N D3A D3B OMZ celkem Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 Třída Obor Nekonal Celkem Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opravná maturita Podzim Celá maturita Podzim CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M N2 P D3A-PT D3A-ET D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ Podzimní termín Třída Maturita celkem Nekonal Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Jaro 2015 CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M-MSZ N2 P D3A-PT D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ

24 Celkové výsledky maturitních zkoušek za školu Obor Počet Prospělo % žáků Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektronik Chemik operátor Celkem technické Gastronomie Celkem gastro Podnikání Celkem NS denní Podnikání Provozní technika Elektrotechnika Gastronomie Celkem NS dálkové Celkem škola Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 Třída Obor Nekonal Zkouška celkem Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opravná zk. ZÁŘÍ Celá zk. ZÁŘÍ ES3-Eslabo ES3-Esilno ES3-OK KČ PŘC3-C PŘC3-P PŘC3-Ř Celkem Závěrečné zkoušky v I. náhradním termínu písemná závěrečná zkouška praktická závěrečná zkouška ústní závěrečná zkouška Třída Zkouška celkem Nekonal Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opr.zkouška PROSINEC Celá zkouška PROSINEC ES3-Esilno KČ PŘC3-C PŘC3-Ř Celkem

25 Zhodnocení úrovně maturitních a závěrečných zkoušek Maturitní zkoušky proběhly čtvrtý rok podle nových předpisů profilová a společná část. Žáci byli dobře připraveni na profilové zkoušky, které zvládli s dobrými výsledky a vysokou úspěšností, výsledky společné části maturitních zkoušek nevybočily z celostátního průměru. Vysoká neúspěšnost u didaktického testu z matematiky byla v celostátním měřítku. Proti hodnocení písemné práce se odvolal 1 žák bylo vyhověno. V 1.náhradním termínu byla úspěšnost vyšší a celkové výsledky maturitní zkoušky jsou na vysoké úrovni. V oboru Gastronomie v denní formě a Provozní elektrotechnika v Dálkové formě 100%. Závěrečné zkoušky proběhly podle jednotného zadání Nové závěrečné zkoušky s téměř 100% úspěšností, výsledky odpovídají úrovni žáků v jednotlivých oborech vzdělání. Požadovaní předsedové maturitních komisí a komisí pro závěrečné zkoušky Jméno předsedy Obor Třída Termín Ing. Leopold Voharek L/01 Mechanik strojů a S4M SPŠ Hranice zařízení Bc. Miroslav Navrátil SOŠ J. Sousedíka Vsetín L/01 Chemik operátor L/001 Mechanik elektrotechnik CHE4M Bc. Jaroslava Londová SOŠ J. Sousedíka Vsetín Mgr. Jiřina Krmelová SPŠS Valašské Meziříčí Ing. Leopold Voharek SPŠ Hranice L/01 Gastronomie G4M L/51 Podnikání N L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D3A Ing. Jana Knapová SOŠ J. Sousedíka Vsetín Luděk Maixner SŠIEŘ Rožnov p.r L/51 Podnikání L/51 gastronomie H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnopr H/01 Obráběč kovů D3B ES Bc. Marie Zaviačičová SŠ hotelová a služeb Kroměříž H/01 Kuchař-číšník KČ Ing. Libuše Hajná SŠ hotelová a služeb Kroměříž H/01 Pekař H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář PŘC

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí OBSAH 1. Základní údaje o škole... 3 1.1. Charakteristika školy... 3 1.2. Zhodnocení současného stavu školy... 5 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více