Svaz Dovozců Automobilů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz Dovozců Automobilů"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů 2006

2 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, dovolte cestou této výroční zprávy Vás seznámit s posláním Svazu dovozců automobilů i výsledky jeho činnosti za rok Tato výroční zpráva má podat ucelenou informaci z oboru a proto je především dokladem faktografickým, který je ale pojat tak, aby informace v něm obsažené byly v maximální míře porovnatelné s informacemi publikovanými v předchozích 12-ti výročních zprávách Svazu za léta 1994 až A protože se nám již druhým rokem daří získávat z oficiálních zdrojů dostatečně věrohodné údaje o registracích motorových vozidel na území ČR, jsou v této zprávě uváděna především statistická data o registracích; dříve uváděná data o prodejích zůstávají jen tam, kde je snaha vyjádřit vývojové trendy. Tak je tato výroční zpráva srovnatelnou, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v ostatních zemích, především EU, USA, Japonsku a pod. Zpráva neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, poněvadž to přísluší především jim samým a jejich partnerům. Tak, podobně jako u našich spřátelených svazů v ostatních zemích EU, je v tomto dokladu jejich činnost hodnocena jen v tom rozsahu, jak se projevila na celkové činnosti Svazu. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy. Praha, březen 2007 Výkonný výbor a Rada ředitelů Svazu dovozců automobilů Opening word Dear Madam, Dear Sir, By presenting this Annual Report, the Car Importers Association would like to inform you about its mission and results of its activity in The Annual Report is to provide overall information about the field and therefore it is a factual document which is drawn up in the manner enabling to compare, as much as possible, the data contained herein with the information that has been presented in the 12 annual reports of the Association published earlier for the years 1994 to And since for two years now we have managed to obtain sufficiently reliable data about registrations of motor vehicles in the territory of the CR from official sources, this Annual Report mostly presents statistical data about registrations; the data about sales that used to be shown before is presented only to show a certain trend. Thus this Annual Report is comparable, as to significance and nature of statistical data, with similar information documents published in other countries, in particular in the EU, USA, Japan etc. This document does not contain any evaluation of activities carried out by individual members of the Association, which is to be done by the members themselves and their partners. Therefore, similar to our associated groups in other EU countries, this Annual Report evaluates their activities only to the extent of their impact on the overall operations of the Association. We would like to thank you in advance for the attention you may pay to the following pages of this report. Prague, March 2007 The Executive Committee and the Board of Directors of the Car Importers Association Svaz dovozců automobilů SDA Založen Svaz dovozců automobilů byl ustaven s působností pro Českou republiku jako samostatné dobrovolné zájmové sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku 20, písm. f). Navázal tak na stejnojmenné sdružení, které vzniklo k s působností pro bývalou ČSFR při Sdružení automobilového průmyslu jako samostatná divize dovozců automobilů. POSLÁNÍ SVAZU Svaz, jako sdružení právnických subjektů působících v oblasti dovozu a obchodu se silničními motorovými vozidly v ČR i servisních služeb k nim, má i nadále za cíl, při samozřejmém respektování českého, popř. mezinárodního, právního řádu a etiky, především vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu vzájemnou informovanost a podporu v duchu korektní volné soutěže na trhu i koordinaci prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy udržování a případný rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy podle svých možností podporovat technický, ekonomický, sociální a kulturní rozvoj celé české společnosti podporovat a ochraňovat obchodní činnost členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují. Orgány Svazu RADA ŘEDITELŮ (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání. V roce 2006 proběhla 3 řádná zasedání Rady. VÝKONNÝ VÝBOR (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu 30-ti měsíců, šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se v 6-ti měsíčním intervalu střídají ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně. V roce 2006 VV vykonal 12 pravidelných zasedání. The Car Importers Association - CIA Foundation The Car Importers Association was founded as an independent voluntary interest group of legal entities pursuant to Section 20 (f) of the Civil Code on 1 April 1994, with operations covering the Czech Republic. The Association thus continued the activities of a homonymous association founded at the Automotive Industry Association as an independent division of car importers on 1 January 1992, with operations covering the former Czech and Slovak Federal Republic. MISSION OF THE ASSOCIATION The Association, as an association of legal entities operating in the field of import and trade with road motor vehicles in the CR as well as related services, remains pursuing its goals, while naturally observing the Czech or, as the case may be, international law and ethics, in particular to create optimal conditions for the developments of this type of activities; to systematically increase sales and improve services provided to customers; to promote and defend common and individual interests of its members unless they contradict each other; to inform and support each other within the intention of a fair competition on the market as well as coordination, promotion and protection of common interests shared with similar interest groups or associations and alliances; to maintain and prospectively develop contacts with similar foreign associations and alliances; to support technical, economic, social and cultural development of the entire Czech society, in accordance with its capabilities; to support and protect business activities of its members in the area of collective marketing, promotion, advertising, including the organizing of different events to fulfill these goals. Bodies of the Association THE BOARD OF DIRECTORS (BD) is the supreme body and makes decisions about the basic goals of the Association and its strategy. The chairman of the Board is concurrently the chairman of the Executive Committee. The supreme statutory representative of each member of the Association is a member of the Board of Directors. The Board of Directors holds regular and, if necessary, extraordinary meetings. In 2006, 3 regular meetings of the Board of Directors were held. THE EXECUTIVE COMMITTEE (EC) is an executive body of the Association. The Executive Committee has six members. The Board of Directors elects five members of the Executive Board for a period of 30 months; the sixth - 2 -

3 TECHNICKÁ SEKCE (TS) je odborným orgánem Svazu který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně. V roce 2006 proběhlo 12 řádných zasedání sekce, z toho 3 byla výjezdní. SEKCE NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ (SNA) je stálým odborným orgánem Svazu, který se orientuje na zvláštní problematiku segmentu klasických nákladních automobilů. V roce 2006 sekce uskutečnila 3 společná výjezdní zasedání s Technickou sekcí. SEKCE MOTOCYKLŮ (SM) je také stálým odborným orgánem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení problematiky motocyklové branže. Sekce v roce 2006 realizovala 11 pravidelných zasedání, z toho 1 výjezdní. SEKCE STATISTIKY je dalším odborným orgánem Svazu, který se schází v případě potřeby řešení problematiky vytváření statistik registrovaných vozidel v ČR. Sekce v roce 2006 zasedala 2krát. SEKRETARIÁT SVAZU tvoří tajemník a jeho asistentka. Sekretariát vykonává administrativně-technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Tajemník se zúčastňuje všech zasedání VV, RŘ a odborných orgánů a pořizuje stručné záznamy ze všech těchto jednání. Všechny záznamy z jednání RŘ, VV a TS jsou zasílány všem členům Svazu. Záznamy ze zasedání sekcí nákladních automobilů, motocyklů a statistiky jsou zasílány členům Svazu, kteří se prací v těchto sekcích zúčastňují. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace, především statistiky (dříve tzv. prodejní a od roku 2005 registrací), na vlastních webových stránkách. Vzhledem k pokračujícím zásadním změnám v české legislativě sekretariát i v roce 2006 věnoval výraznou pozornost těmto právním úpravám, jež se významně dotýkají činnosti členů Svazu. TISKOVÉ KONFERENCE (TK), jež dávají možnost cestou veřejných i odborných sdělovacích prostředků oslovit nejen tuzemskou veřejnost a prezentovat tak výsledky práce SDA i jednotlivých členů, byly Svazem v roce 2006 pořádány jako pravidelné, čtvrtletní konference zaměřené především na aktuální témata (výsledky registrací, výstavy a pod.). STANOVY A ETICKÝ KODEX byly trvale základními dokumenty, které spolu s rozpočtem i v roce 2006 řídily a určovaly rozsah činnosti Svazu. Členská základna K ustavení samostatného Svazu dovozců automobilů se k rozhodlo 27 zakládajících členů - oficiálních dovozců. K měl Svaz 39 členů zastupujících 61 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. Členů dovážejících osobní automobily (M 1) a lehká užitková vozidla (N 1) bylo celkem 23 (zastupujících 32 značek), klasické nákladní automobily a jejich chassis (N 2,3) 9 (10 značek), motocykly (L) 11 (22 značek) a autobusů (M 2,3) 8 (9 značek). V průběhu roku, resp. k ukončila členství v SDA firma Yama Moto Sport a.s. a jako nový dovozce značky Yamaha ji od nahradila firma Yamaha Motor Czech spol. s r.o., která se stala se i novým členem SDA. 1. září 2006 byla za člena přijata firma BMW Vertriebs GmbH organizační složka Česká republika, nový výhradní dovozce osobních automobilů zn. BMW. K došlo ke změně importéra u značky Mazda novým dovozcem je firma Mazda Motor Logistics Europe NV. Ke dni vydání této zprávy má Svaz celkem 39 členů. SERVISNÍ A DEALERSKÁ SÍŤ členů SDA, je v souladu s EU, resp. vyhláškou ÚOHS č. 31/2003 Sb., o vertikálních dohodách o distribuci a servisu některých výrobků, potažmo Nařízení EK č.1400/2002 ES. Zákazníci jsou obsluhováni v přehledném, kulturním i příjemném prostředí a na co nejsnáze dostupném místě a všechny další případné změny by měly vést pouze v jejich prospěch. I nadále se vychází ze strategie trvalého zajištění perfektních prodejních a poprodejních služeb, tj.oprav záručních i pozáručních, prodeje náhradních dílů, příslušenství, výbavy i doplňků v témž místě kde se rozhoduje o případné koupi nového vozidla. U většiny prodejců je standardně praktikován prodej a poskytování služeb několika značkám vozidel. Zcela běžně jsou poskytovány i další souvisejících služby jakými jsou zprostředkování registrací vozidel i jejich převodů, leasingových, asistenčních nebo pojišťovacích služeb a pod. Aktivity Svazu V roce 2006 byl kladen zvláštní důraz na výkon zejména těchto činností: zpracování a výměna statistických údajů o registracích vozidel na českém trhu, popř. dalších trzích pořádání pravidelných tiskových konferencí Svazu tak, aby veřejnost member is always the secretary of the Association. The elected members of the Executive Committee take turn in the office of the chairman of the Executive Committee, hence concurrently also in the office of the chairman of the Board of Directors. The Executive Committee meets regularly on a monthly basis and, if necessary, it holds also extraordinary meetings. In 2006, the Executive Committee held 12 regular meetings. THE TECHNICAL SECTION (TeS) is an expert body of the Association, working permanently. The sessions of the Technical Section are held regularly on a monthly basis. In 2006, 12 regular sessions of the Technical Section were held, out of which 3 were retreat sessions. THE TRUCK SECTION (TS) is a standing expert body of the Association that focuses on specialized issues of the classical truck segment. In 2006, the Truck Section held 3 retreat sessions together with the Technical Section. The Motorcycle Section (MS) is also a standing expert body of the Association, which was established to systematically solve issues related to the motorcycle field. In 2006, the Motorcycle Section held 11 regular sessions, out of which one was a retreat session. THE STATISTICS SECTION (SS) is another expert body of the Association, which meets in case of need to solve issues related to the production of statistics of registered vehicles in the CR. In 2006, the Statistics Section met twice. THE SECRETARY S OFFICE of the Association consists of the secretary and his assistant. The Secretary s Office carries out administrative, technical and coordination activities necessary for reliable operations of the Association and its bodies. The secretary takes part in all meetings of the EC, BD and expert bodies, taking minutes of all these meetings. All minutes from the meetings of the BD, EC and TeS are sent to all members of the Association. The minutes of the meetings of the Truck Section, Motorcycle Section and Statistics Section are sent to the members of the Association who take part in these sections. The Secretary s Office regularly posts some selected information, in particular statistics (in the past these were so-called sales statistics, since 2005, the statistics of registrations) on its own website. Due to continuous fundamental changes in the Czech legislation, the Secretary s Office paid a lot of attention to these legal regulations in 2006 as well, as they substantially influence activities of the members of the Association. PRESS CONFERENCES (PC), which provide an opportunity to address the local public and to present results of work done by the CIA and its individual members through general as well as specialized media, were held by the Association in 2006 in a form of regular, quarterly conferences aimed in particular at current issues (results of registrations, exhibitions, etc.). THE ARTICLES AND ETHICAL CODEX continued to be the basic documents which, together with the budget, controlled and defined the scope of activities of the Association in Members 27 founding members official importers decided to establish the independent Car Importers Association on 1 April As of 1 January 2006, the Association had 39 members representing 61 worldwide known trademarks of passenger cars, light utility vehicles, trucks, buses and motorcycles. There were 23 members (representing 32 trademarks) in total importing passenger cars (M 1 ) and light utility vehicles (N 1 ), 9 members (representing 10 trademarks) importing classical trucks and their chassis (N 2,3 ), 11 members (representing 22 trademarks) importing motorcycles (L) and 8 members (representing 9 trademarks) importing buses (M 2,3 ). On 31 March 2006, Yama Moto Sport a.s. terminated its membership in the CIA and was replaced by Yamaha Motor Czech spol. s r.o., the new importer of the trademark, which became a new member of the CIA. On 1 September 2006, BMW Vertriebs GmbH organizational unit Czech Republic, the new exclusive importer of BMW passenger vehicles became a new member of the CIA. On 1 October 2006, there was a change in the importer of the trademark Mazda; Mazda Motor Logistics Europe NV is the new importer. As of the date of publishing this Annual Report, the Association has 39 members in total. THE SERVICES AND DEALERS NETWORK of the CIA s members is in compliance with the EU, specifically the Decree of the Competition Protection Office No. 31/2003 of Coll., on vertical agreements on some products distribution and servicing, or as the case may be, Directive No. 1400/2002 EC. Customers are served in a well-arranged and pleasant environment at locations that are as easily accessible as possible, and should only benefit from any additional changes. The basic strategy is to provide perfect sale and after-sale services, i.e. guarantee and post-guarantee repairs, sale of spare parts, accessories, fittings as well as complements at the same place where decisions are taken about a prospective purchase of a new - 3 -

4 a zvláště orgány státní správy byly dostatečně informovány o situaci na českém trhu motorovými vozidly a problémech s tím spojených jednání s orgány státní správy především o formování regulérního trhu, resp. podmínkách pro řádné podnikání, včetně odstraňování technických a daňových překážek řádnému a oficiálnímu obchodu, o nekalé konkurenci i o absenci či nedostatečné kontrolní činnosti odpovědných orgánů státní správy ve sféře obchodu motorovými vozidly a jejich částmi jednání se zákonodárnou mocí o nových zákonech a jejich prováděcích předpisech (zejména pak zákonech fiskálních, o likvidacích odpadů a v tom i automobilních, o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích) a odpovídající implementaci nových směrnic ES do zákonů ČR, zejména pak těch které přímo ovlivňují odvětví naší činnosti pokračování jednání, především s ministerstvy dopravy a vnitra, o možnostech dalšího zpřesňování statistických dat o vozovém parku v ČR, především pak o skladbě, vývoji parku a aktualizaci i věrohodnosti poskytovaných dat organizování a podpora akcí propagujících SDA i jeho členskou základnu a jejich práci, např. anket Auto roku a Motocykl roku v ČR, vybraných reprezentativních mezinárodních výstav Autotec v Brně i Motocykl v Praze či motoristických pořadů v TV a ostatních mediích. Za aktivity realizované s dobrým výsledným efektem lze považovat anketu Auto roku 2007 v ČR, které se zúčastnilo téměř 120 tisíc respondentů, a výstavu AUTOTEC 2006 s více než 70 tisíci návštěvníky z řad především odborníků anketu Motocykl roku 2006 v ČR, do které se zapojilo bezmála 46 tisíc hlasujících, či výstavy MOTOCYKL 2006, kterou navštívilo cca 55 tisíc laiků i odborníků vydání Výroční zprávy SDA za rok 2005 spolupráce při tvorbě zákonných předpisů vytvářených ministerstvy dopravy, financí, průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí týkajících se obchodu motorovými vozidly a jejich provozu i likvidace z provozu vyřazovaných vozidel a ostatních odpadů vznikajících při prodeji náhradních dílů a při provozu vozidel spolupráce s vybranými zájmovými sdruženími či svazy, jako např. Sdružením automobilového průmyslu (Sdružení AP), Svazem autoopraven ČR (SAČR), Sdružením importérů součástí automobilů, servisní a garážové techniky (SISA), Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA), Českou asociací pojišťoven (ČAP) a Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR) i Klubem motoristických novinářů (KMN) zavedení systému elektronického zpracování statistiky registrací motorových vozidel v ČR, dnes již plně funkční pro všechny kategorie silničních motorových vozidel t.j skupin M, N a L. uvedení v plnohodnotný provoz svazového víceúčelového portálu - portal.sda-cia.cz, v němž publikované informace nejen uspokojí většinu svazové potřeby, ale jistě i značnou informační potřebu laické i odborné veřejnosti. Naopak za neadekvátní ve výsledném efektu lze považovat i v roce 2006, prakticky stejně jako v roce 2005 či dalších předchozích letech, snahy a aktivity SDA o rychlejší, odpovědnější a efektivnější praktický výkon schvalování jednotlivých vozidel do provozu v ČR a jejich koordinace v různých regionech systémovou státní politiku v podpoře obnovy vozového parku, včetně omezení růstu dovozu přestárlého autoparku důslednou a věcně správnou implementaci (včetně racionálně stanovovaných realizačních termínů) důležitých směrnic ES do českého právního řádu, dokončení reorganizace státní správy ve věcech silniční dopravy, především konečné oddělení výkonu správy od legislativy a koncepce; je tristní stále opakovat, že v zásadách převodu kompetencí z ministerstva vnitra na ministerstvo dopravy bylo konstatováno (a to již od roku 1993), že podmínkou dosažení požadovaného efektu převodu činností je samozřejmé zřízení odpovídající instituce a to Dopravního úřadu, tak jako je tomu v ostatních odvětvích dopravy a běžně ve většině zemí EU. Obecně lze konstatovat, že přes vynakládané úsilí, zejména Výkonného výboru a sekretariátu, se klima pro řádné podnikání v oboru opět nezlepšovalo a pokud přeci, pak jen nevýznamně. Nadále zůstávaly některé vážné problémy, zejména v oblastech praktického naplňování a dodržování platných zákonů. Stálým a vážným problémem je opožvehicle. Most sellers sell and provide services for several trademarks. Other related services, such as vehicle registrations, registration transfers, leasing, assistance or insurance, are regularly provided. Activities of the Association In 2006, the following activities were focused on in particular: preparation and exchange of statistical data about registrations of vehicles on the Czech market or, as the case may be, on some other markets; organization of regular press conferences of the Association with the aim to inform the general public as well as public administration authorities about the situation on the Czech market of motor vehicles and related issues; negotiations with public administration authorities regarding creation of conditions for fair trade, including elimination of technical and tax obstacles hindering fair and official trade, unfair competition and absence or insufficient control activities of competent public administration authorities in the field of trade with motor vehicles and their parts; negotiations with the legislative branch of the government regarding new acts and implementing regulations (in particular fiscal law, law on liquidation of waste, including end-of-life vehicles, technical conditions regarding motor vehicles operation on roads) and the related implementation of new EC directives to the law of the Czech Republic, in particular legal regulations that directly relate to our activity; continued negotiations with the Ministry of Transportation and the Ministry of the Interior to further specify statistical data about the motor vehicle feet in the Czech Republic, in particular its structure and changes in its structure, its update and the reliability of provided data; organization and support of events promoting the CIA as well as its members and their work, e.g. public inquiry events such as the Car of the Year and the Motorcycle of the Year in the Czech Republic, selected representative international exhibitions, such as Autotec in Brno and the Motorcycle in Prague, or shows for motorists on TV or in other media. The following may be considered to be activities with a good resulting effect: the inquiry The Car of the Year 2007 in the CR, with almost 120 thousand respondents participating in it, and the exhibition AUTOTEC 2006 visited by over 70 thousand people, mainly experts; the inquiry The Motorcycle of the Year 2006 in the CR, with almost 46 thousand respondents participating in it, or the exhibition THE MOTOR- CYCLE 2006 visited by almost 55 thousand lay people and experts; publication of the 2005 Annual Report of the CIA; cooperation in preparing legal regulations created by the Ministry of Transportation, the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Commerce and the Ministry of the Environment regarding the trade with and operation of motor vehicles as well as the liquidation of end-of-life vehicles and other waste materials generated by the sale of spare parts and operation of vehicles; cooperation with selected interest groups and alliances, e.g. the Automotive Industry Association (AIA), the Car Repair Shops Association of the CR (CRSA), the Automotive Spare Parts, Garage and Servicing Technology Importers Association (SISA), the Association of Oil Industry and Commerce (CAOIC), the Czech Leasing and Financial Association (CLFA), the Czech Association of Insurance Companies (CAIC), the Union of Commerce and Tourism (UCT) and the Club of Motorist Journalists (CMJ); implementation of the system of electronic processing of the statistics of motor vehicle registrations in the CR; nowadays, it is fully functioning for all categories of road motor vehicles, i.e. the group M, N and L; full implementation of the Association s website sda-cia.cz, providing information not only for the Association s members but also for lay people and experts. On the other hand, the following may be considered to be inadequate efforts and activities carried out by the CIA in 2006, which are the same as in 2005 and prior years: faster, more reliable and effective coordination of the practice of approving individual vehicles for operation in different regions and localities of the CR; system state policy supporting renovation of the aging vehicle fleet, including limitations on a growing import of obsolete vehicles; consistent and correct implementation (including reasonable realization time limits) of important EC directives in the Czech law; completion of the reorganization of the public administration regarding road transport, in particular the final separation of the administration execution from legislation and concept; it is sad to keep repeating that - 4 -

5 ďování některých legislativních iniciativ, způsobované jak zdlouhavým projednáváním v PS Parlamentu, tak stále více nekompetentními zásahy různých lobistů i poslanců. Tak vznikají legislativní zmetky plodící další chyby vyžadující nápravu dalšími novelami. Stálá (ne-li rostoucí) neochota zainteresovaných resortů konstruktivně a pružně spolupracovat se často negativně podílí na jejich obsahovém i časovém zpracování. Chronickým a velmi vážným problémem zůstává nedůsledná a nepřesná implementace, byť zcela zásadních, směrnic ES do českých zákonů a předpisů. Tak se nezřídka stávají právní předpisy s takto implementovanými směrnicemi, spolu se stále neuváženě krátkými legisvagančními lhůtami, nerealizovatelnými a nevymahatelnými a je nutno rychle je měnit. Takový postup je absolutně nepřijatelný pro stabilitu a rozvoj podnikatelského prostředí a navíc v zahraničních partnerech budí nedůvěru v český právní systém, a to i přes to, že ČR je již téměř 3 roky členem EU. Toto vše je důsledkem nekoncepční činnosti především ministerstva dopravy v oblasti silniční dopravy obecně. Je třeba připomenout, že v minulém funkčním vládním období byl poprvé od vzniku samostatné ČR ministr dopravy ve funkci po celé 4leté období. Místo toho, aby byl tento čas využit k zásadnímu řešení státní správy v této oblasti a zpracování návrhu odpovídajících právních předpisů, zaznamenali jsme 11 dílčích změn zákona o provozu na pozemních komunikacích, 9 změn zákona o podmínkách (technických) provozu vozidel a ke všemu špatnému ještě většinou řešených v rámci změny jiného zákona. S tím pak souvisel nespočet změn prováděcích předpisů a jejich naprostá nepřehlednost. Tento nepříznivý stav způsobuje značné potíže všem zainteresovaným, počínaje pracovníky státní správy až po všechny provozovatele vozidel a účastníky silničního provozu. Dá se tedy bez nadsázky konstatovat, že se tento již chronicky špatný stav dotýká doslova každého občana republiky i motoristického návštěvníka České republiky. Zůstává proto otázkou, kdy nastane tak příznivý stav, že ministr nejen bude ve funkci po celé volební období a hlavně že bude chtít, aby zásadní problémy nahromaděné v této oblasti on sám a pracovníci jeho resortu skutečně a současně koncepčně řešili. Je také třeba nadále usilovat o zprůhledňování trhu, odstraňování známých diskriminačních překážek, adekvátní ochranu investic i řádných podnikatelů a finančního kapitálu především před nekalým podnikáním, důsledné a odpovědné přejímání práva EU stejně, jako dokončování přestavby systému státní správy a dozoru, a pod. V krátkodobém horizontu je též nezbytné přesvědčit státní správu, zákonodárnou i výkonnou, o tom, že bez skutečné koncepce silniční dopravy a provozu nelze úspěšně řešit např. problémy bezpečnosti silničního provozu, ale ani ochrany životního prostředí či energetickou politiku státu apod. Hospodaření SDA Hospodaření SDA v účetním roce 2006 vycházelo z Radou ředitelů schváleného rozpočtu. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou složkou byly obvyklé náklady na provoz sekretariátu jako mzdy, nájemné, cestovné a dopravné, náklady na spojové služby, režijní spotřební kancelářský materiál a pod., ale i vyhotovení výroční zprávy za minulý rok, překladatelské služby, statistky registrací a další vývoj a údržba informačního systému SDA apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem. Závěrečnou zprávu o hospodaření Svazu za rok 2006 schvaluje Rada ředitelů spolu s novým rozpočtem na rok Postavení SDA na trhu motorovými vozidly v ČR TRH NOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL V roce 2006 bylo registrováno v ČR celkem ks nových osobních, ks lehkých užitkových a ks nákladních automobilů, 944 ks autobusů a ks motocyklů a to včetně mopedů. Za srovnatelné období roku 2005 to bylo ks osobních, ks lehkých užitkových, ks nákladních automobilů, 816 ks autobusů a ks motocyklů. Lze proto konstatovat, že trh, resp. počet registrací, nových vozidel v ČR meziročně vzrostl ve všech druzích silničních motorových vozidel kromě osobních automobilů, u nichž trh oslabil, resp.registrace poklesly. Jestliže budeme chtít vývojový trend posuzovat z dlouhodobějšího hlediska je nutno si uvědomit, že v předchozích výročních zprávách (a to do roku 2004) námi uváděné údaje prodejů vozidel nejsou přímo srovnatelné se současnými údaji o registracích vozidel. Rozdíly mezi původními a současnými údaji (prodejními a registračními) by však neměly it was said (already in 1993) that in order to transfer competencies from the Ministry of the Interior to the Ministry of Transport, it is necessary to establish a competent organization, i.e. the Transport Office, as it is in other branches of transport and common in most EU member states. In general, it may be said that despite the efforts exerted especially by the Executive Committee and the Secretary s Office, the climate supporting regular business activities in the field has not improved, and if, then only slightly. There are still some serious problems, in particular in fulfilling and observing effective legal regulations. One of the constant and serious problems is also the delay in implementing some legislative initiatives, which is caused both by their slow discussing in the Chamber of Deputies in the Parliament and by increasingly non-competent interventions by the deputies and different lobbyists. The resulting bills are not then good and need to be amended. Permanent (perhaps even growing) unwillingness of involved departments to cooperate in a constructive and flexible manner often negatively affects the content and time limits of bills. An inconsistent and inaccurate implementation of fundamental EC directives to the Czech law remains a chronic and very serious problem. Thus, it is often the case that legal regulations with such implemented directives, with unreasonably short legisvacation terms, cannot be implemented and enforced and must be quickly changed. Such a procedure is absolutely bad for stability and development of the entrepreneurial environment and does not help to build confidence of foreign partners in the Czech legal system, despite the fact that the Czech Republic has been a member of the EU for almost 3 years now. This situation is mostly a result of the non-conceptual activity of the Ministry of Transport regarding road transport in general. During the last life of the government, the minister of transport stayed in the office for the entire four-year term, which was for the first time since the creation of the CR. Instead of using this time to make major decisions in the public administration in this field and to prepare appropriate bills, there were 11 partial amendments to the act on operation on roads and 9 amendments to the act on technical conditions of operation of vehicles, which, on top of it, were mostly done as part of an amendment to another act. As a result, there were many changes in implementing regulations, which caused chaos. This bad situation causes big problems to all involved parties, i.e. public administration employees, all vehicle operators and drivers. Thus, we can say without any exaggeration that this bad situation actually has a negative impact on every citizen of the CR and every foreigner visiting the CR in a vehicle. Thus, the question remains when there will be such a favorable situation where the minister of transport will stay in the office for the entire term and will be willing to conceptually solve the fundamental problems in road transport. Therefore, it is necessary to keep striving for making the market transparent, eliminating any known discriminatory obstacles, adequately protecting investments, fair entrepreneurs and financial capital from unfair business, consistent and responsible implementation of the EU law as well as finishing the reconstruction of the public administration and supervision, etc. Within a short-term horizon, it is also necessary to persuade the public administration and the legislative and executive branches of the government that it is not possible to solve problems related e.g. to road traffic safety, environmental protection or state energy policy without a real concept of road transport and operation. Economic Management of the CIA In the accounting year of 2006, the economic management of the CIA was based on the budget approved by the Board of Directors. The income part of the budget comprised of membership fees and interest accrued on the account. The expenditure part comprised of usual expenses of the operation of the Secretary s Office, such as wages, rent, travel expenses, transportation expenses, communication costs, office supplies etc. as well as the cost of preparing the Annual Report for the last year, translation services, registration statistics and a further development and maintenance of the information system of the CIA, etc. The economic management of the CIA was regularly reviewed by the Executive Committee. The final report on the economic management of the Association for 2006, together with a new budget for 2007, is approved by the Board of Directors. Position of the CIA on the Market with Motor Vehicles in the CR MARKET WITH BRAND NEW MOTOR VEHICLES In 2006, new passenger cars, light commercial vehicles, trucks, 944 buses and motorcycles, including mopeds, were registered in the Czech Republic. During the comparable period of 2005, - 5 -

6 být nijak dramatické, což potvrzují údaje za rok 2004, kdy jsme testovali data obojí. Trh osobních automobilů (M 1) oslabil. Oproti roku 2005 poklesl počet registrací o 2,66% (3 389 ks). Nejúspěšnější značkou na trhu nadále samozřejmě zůstala značka Škoda s ks registrovaných automobilů (41,81%, pokles z 44,55% podílu) následována značkami Renault ks (6,58% pokles z podílu 7,16%), VW ks (5,74%, mírný růst podílu z 5,44%), Hyundai ks (4,86% při poklesu z 5,01% podílu), následují Peugeot ks (4,66%) a Ford ks (4,37%). Z hlediska segmentů vozidel stále největší podíl drží segment Malých vozidel (Mini a Malé) 53,47% ( ks) proti 52,35% ( ks) v roce Nejčastěji registrovaným automobilem zůstala Škoda Fabia s ks (54,90%), když v roce předchozím dosáhla , tj. 58,78%, registrací. Stejně jako v roce 2005 následuje Renault Thalia ks (4,53%) a Hyundai Getz ks (4,35%) na dalších místech došlo ke změně a to tak, že následuje Toyota Yaris (3,99%), Peugeot ks (3,65%). Druhým nejsilnějším segmentem i v roce 2006 zůstala Střední třída s (17,27%) registrací (v roce 2005 měla ,17%); v této třídě je premiantem Škoda Octavia se (68,21%) registracemi (proti ,84% v roce 2005) před VW Passat ks, tj 8,06% (v loni 1 689, resp. 9,93%), Fordem Mondeo 709, tj. 3,31% (777 tj. 3,19% v roce předchozím) atd. Třetím nejsilnějším segmentem zůstala Nižší Střední třída ks (13,73%) v pořadí: VW Golf ks (9,84%), Dacia Logan ks (9,01%), Ford Focus (8,81%), atd. s tím, že v roce předchozím třída dosáhla ks registrací (16,04%.) s pořadím Dacia Logan ks (12,48%), Renault Megane (9,97%.), VW Golf ks (9,51% ), atd. Shodně jako v roce 2005 dále následují segment MPV s ks - 6,63% (v roce 2005 celkem ks - 4,50%), Vyšší Střední s 3 530ks - 2,85% (4 253 ks - 3,34%), Terénní- SUV s ks - 2,53% (2 447 ks -1,92%), Sportovní se 709 ks - 0,57% (756 ks - 0,59%) a Luxusní se 419 ks - 0,34% (286 ks - 0,22%). Dá se tedy konstatovat, že k zásadním změnám, pokud jde o podíly segmentů, nedošlo; měnily se jen úrovně podílů. Nezařazeno pak zůstalo celkem ks vozidel, tj. 2,62%, (v roce ks - 1,85%), která byla schvalována do provozu v ČR jednotlivými dopravními úřady. Z nezařazených vozidel jsou nejfrekventovanějšími značkami Škoda 745 ks (v roce ks), Ford 283 ks (- 234 ks), Renault 249 (-201 ks), Peugeot 189 (-130 ks) a VW 179 (- 110 ks) a atd. Pokud hodnotíme trh podle druhu pohonu vozidla, lze konstatovat, že se podíl vozidel s naftovým motorem nepatrně zvýšil na 28,13% (27,73% v roce 2005), benzinovým motorem bylo vybaveno 69,25% vozidel (70,42% v roce předchozím), nezařazeno zůstalo 2,62% vozidel (v roce 2005 to bylo 1,85%). Trh lehkých užitkových automobilů (N 1) dosáhl nejlepšího výsledku za celé dosud sledované období 14-ti let. V této kategorii bylo registrováno celkem ks vozidel. Oproti roku 2005 je to zvýšení o ks vozidel (o 26,75%). Největší podíl opět získala Škoda s 23,91%, resp ks (v roce 2005 to bylo 20,02% tj ks), následována VW - 12,16% (6 018 ks), Ford s 11,26% (5 575 ks), Renault 7,42% (3 674 ks), Citroen - 6,77% (3 353 ks), Peugeot - 5,42% (2 681 ks), atd. Pro srovnání bylo v roce minulém další pořadí Ford (13,16% ks), VW (12,24% ks), Renault (7,77% ks), Peugeot (7,45% ks), Citroen (5,35% ks), atd. Jednotlivé segmenty se pak na tomto výsledku podílely takto: segment do 2,0 tun celkové hmotnosti - 41,00%, resp ks (za rok 2005 to bylo 39,69%, resp ks), do 3,0 t - 46,43%, tj ks (v roce minulém 47,41%, tj ks), do 3,5 t - 10,15%, což je ks (v roce předchozím 11,13% ks). Obdobně jako v případě osobních automobilů nápadně vzrostl počet nezařazených vozidel z 1,77%, resp. 693 ks na 2,43% (1 201 ks), které schvalovaly jednotlivé dopravní úřady. Z hlediska druhu pohonu bylo registrováno ks (23,31%) vozidel s benzinovým motorem (v roce 2005 to bylo ks - 25,35%) a ks (75,27%) vozidel s naftovým motorem (v minulém období ks - 72,88%). Trh automobilů do 3,5 t celkové hmotnosti (M 1+N 1). Pokud hodnotíme tuto skupinu vozidel společně (tj. osobní a lehké užitkové automobily), pak také v roce 2006 dále rostla, protože bylo registrováno celkem ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je o ks vozidel (4,24 %) více než v roce Společný podíl členů SDA pak činí již 62,69 % (v roce 2005 to bylo 60,84%) passenger cars, light commercial vehicles, trucks, 816 buses and motorcycles were registered. Thus, we can say that the market, i.e. the number of registrations, of brand new cars in the Czech Republic has gone up from year to year in respect to all types of road motor vehicles, except for passenger cars, the registrations of which have dropped. However, it is necessary to realize that the data about sales of vehicles that we published in our previous annual reports (up until the year of 2004) cannot be compared directly to the current data about registrations of vehicles. The difference between the original and current data (sales and registrations) should not be, however, too big, which is confirmed by the data from 2004 when we tested both data sets. The market of passenger cars (M 1) has weakened. As compared to 2005, the number of registrations dropped by 2.66% (3 389 cars). The most successful trademark on the market remains to be Škoda with registered cars (41.81 %, a drop from 44.55%), followed by the trademarks Renault cars (6.58%, a drop from 7.16%), VW cars (5.74%, a slight increase from 5.44%), Hyundai cars (4.86%, a drop from 5.01%), Peugeot cars (4.66%) and Ford cars (4.37%). As to vehicle segments, an increasingly growing share is held by the segment of Small cars (Mini and Small) % ( cars) as compared to 52.35% ( cars) in The most frequently registered car is Škoda Fabia cars (54.90%) as compared to registrations, i.e %, in 2005, followed by Renault Thalia cars (4.53%), Hyundai Getz cars (4.35%), Toyota Yaris cars (3.99%) and Peugeot cars (3.65%). The second largest segment in 2006 is again the Medium category with registrations (17.27%), in 2005, it was registrations, i.e %); in this category, the top position is held by Škoda Octavia with registrations (68.21%) as compared to registrations, i.e % in 2005), followed by VW Passat cars, i.e. 8.06% (1 689 cars, i.e. 9,93%, in 2005), Ford Mondeo cars, i.e. 3.31% (777 cars, i.e. 3.19%, in 2005), etc. The third largest segment in 2006 is again the Lower Medium category with registrations (13.73%), the ranking is as follows - VW Golf cars (9.84%), Dacia Logan cars (901%), Ford Focus cars (8.81%), etc.; in 2005, this category had registrations with the following ranking - Dacia Logan cars (12.48%), Renault Megane (9.97%), VW Golf cars (9.51%), etc. Similarly to 2005, following are the segments of MPV with cars % (in 2005, cars %), Executive with cars % (4 253 cars %), Off road - SUV with cars - 2,53% (2 447 cars %), Sports with 709 cars % (756 cars %) and Luxury with 419 cars % (286 cars %). Thus, we can say that there were no considerable changes in segment shares. A total of vehicles, i.e. 2.62% (in 2005, vehicles 1.85%) remained unclassified; they were approved for operation by local transport offices in the Czech Republic. Among the unclassified vehicles, the most frequent are the trademarks Škoda cars (in cars), Ford cars (in cars), Renault cars (in cars), Peugeot cars (in cars) and VW cars (in cars), etc. As to the type of engine, we can say that the share of vehicles with a diesel engine has slightly gone up to 28.13% (27.73% in 2005) while that with a petrol engine has slightly dropped to 69.25% (70.42% in 2005); 2.62% vehicles remained unclassified (1.85% in 2005). The market of light commercial vehicles (N 1) has achieved the best results in the entire 14-year period monitored so far. There were registered vehicles. As compared to 2005, it is an increase by vehicles (26.75%). The highest share was again achieved by Škoda with 23.91%, i.e vehicles (in 2005, 20.02%, i.e vehicles), followed by the trademarks VW % (6 018 vehicles), Ford with 11.26% (5 575 vehicles), Renault % (3 674 vehicles), Citroen % (3 353 vehicles), Peugeot % (2 681 vehicles) etc., while in 2005, the vehicles ranked as follows - Ford (13.16% vehicles), VW (12.24% vehicles), Renault (7.77% vehicles), Peugeot (7.45% vehicles), Citroen (5.35% vehicles), etc. The individual segments participated in the results as follows: vehicles of up to 2.0 tons of G.V.W %, i.e vehicles (in 2005, 39.69%, i.e vehicles), vehicles of up to 3.0 tons %, i.e vehicles (in 2005, 47.41%, i.e vehicles), vehicles of up to 3.5 tons - 10,15%, i.e vehicles (in 2005, 11.13%, i.e vehicles). Similarly to passenger cars, the number of unclassified vehicles went up from 1.77%, i.e. 693 vehicles, to 2.43% (1 201 vehicles), which were approved by local transport offices. As to the type of engine, there were registered (23.31%) vehicles with - 6 -

7 Trh nákladních automobilů (N 2,3). Také tato skupina zaznamenala další nárůst registrací a to dokonce o 15,04% (v předchozím období o 8,88%). Celkem bylo zaregistrováno ks nákladních vozidel, což je o ks více než v roce Podíl členů SDA se zvýšil z 92,86% na 93,77% (90,42 % v roce 2004). I v roce 2006 bylo registrováno nejvíce vozů značky Mercedes (DaimlerChrysler) s 18,18% trhu tj ks (v roce ,71% ks), dále značky Iveco - 15,35% ks (14,40% ks), MAN - 15,25% ks (14,35% ks), DAF - 12,03% ks (12,90% ks), Scania -10,92% ks (9,18% ks), RVI - 10,55% ks (10,78% ks), Volvo 9,33% ks (7,76% -756 ks), atd. Nejvíce bylo registrováno podvozků ks, tj. 49,93% ( ks, tj. 50,52%), tahačů ks, tzn. 43,84% (v předchozím období ks - 42,13%), skříňových automobilů - 96 ks, tj. 0,97% (161 ks - 1,87%), atd. Posuzováno z pohledu hmotnostní skupiny byla nejvíce registrovanou skupina celkové hmotnosti 18 až 21,999 tuny 4691 ks, tj. 47,25% (v roce ks - 48,42%) před skupinou 7,5 až 11,999 tuny s ks, tj. 16, 23% ( ks - 14,72%) a třídou 22 a více tun ks, resp. 15,8% (minulý rok byla druhá s ks a 17,01% podílu). Neklasifikováno bylo celkem 440 ks vozidel, resp. 4,43%; v roce 2005 to bylo 385 ks a 4,46% podíl. Trh autobusů (M 2,3) vykazuje v roce 2006 registraci celkem 944 ks autobusů, což je oproti předchozímu roku nárůst o 128 ks z 816 ks (13,56%) a tak byl zřejmě téměř eliminován pokles oproti roku Autobusů kategorie M 2 bylo registrováno 39 ks, tj. 4,13% (v roce ks - 6,25%) a kategorie M 3 celkem 831 ks, resp. 88,03% (v roce ks, resp. 86,52%). Nezařazeno zůstalo 74 ks, tedy 7,84% trhu; v roce 2005 to bylo 59 ks - 7,23%. Pokud jde o provedení, pak vozidel v městském bylo 279 ks (29,56%), linkovém 476 ks (50,42%) a dálkovém 91 ks (9,64%); v roce předchozím to bylo 159 ks (19,49%) autobusů v městské verzi, linkových 489 ks (59,93%) a dálkových 67 ks (8,21%). Dominantní postavení si na trhu udržela Karosa s podílem 30,83% (291 ks), následují SOR Libchavy s 22,35% (211ks), Irisbus se 14,51% (137 ks), Mercedes (DaimlerChrysler) s 9,32% (88 ks), atd. Pro srovnání v roce 2005 to bylo takto: Karosa 33,82% (276 ks), SOR Libchavy 19,24% (157 ks), Mercedes (DaimlerChrysler) 17,03% (139 ks), Irisbus 9,07% (74 ks), atd. Trh motocyklů (L) i nadále razantně roste. Celkové registrace vozidel kategorie L vzrostly o dalších ks (25,55%) ačkoli již v roce 2005 stouply o neuvěřitelných 48,7% (o ks). Celkově tak bylo registrováno ks strojů. Podíl mopedů a motocyklů se zdvihovým objemem motoru do 50 cm 3 činil 34,89% (6 844 ks), motocyklů s objemem nad 50 cm 3 36,70% (7 199 ks). V roce 2005 byl poměr 42,18% (6 591 ks) do 50 cm 3 a nad 50 cm 3 36,31% (5 673 ks). Pokud jde o jiná vozidla kategorie L (tří a čtyřkolky, sněžné skútry apod.), pak registrace dosáhly počtu 416 ks, tj. 2,12 % ( ks - 1,3 %). Další nárůst zaznamenala skupina nezařazených vozidel a to z 20,21% ks v roce 2005 na 26,29% tj ks v roce Ve třídách s objemem motoru do 50 cm 3 byly nejčastěji registrovanými značkami TMEC ks (16,66%), Keeway ks (15,95%), Kentoya ks (13,76%), atd. Ve třídách nad 50 cm 3 objemu motoru nejvíce registrací vykázala značka Honda ks (24,16%), následuje Yamaha 940 ks (13,06%), Suzuki 748 ks (10,39%), atd. Při tom v jednotlivých třídách a to do 125 cm 3 byla nejúspěšnější Honda s 651 ks, do 350 cm 3 opět Honda se 121 ks, do 500 cm 3 Suzuki se 147 ks a ve třídách do 800 a nad 800 cm 3 opět Honda s 628 respektive 288 ks. Ve třídě jiná, byla nejčastěji registrovanou značkou Linhai se 118 ks, resp. 28,73 % podílu, dále Kymco s 84 ks 20,19%, Bombardier se 78 ks (18,75%), SYM s 31 ks 7,45% a Yamaha s 26 ks, 6,25% atd. V roce 2005 to bylo podobné, ve třídě do 50 cm 3 byla prvá značka TMEC ks (20,99%) před Keeway ks (20,11%), Kentoya ks (17,46%), atd. ve třídách nad 50 cm 3 Honda s ks (25,66%) a pak Yamaha 828 ks (14,59%), Qingqi 579 ks (10,2%), Suzuki 531 ks (9,36%) atd. PODÍL ČLENŮ SDA NA TRHU NOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL Z rozboru vpředu uvedených registračních dat je zřejmé, že členové SDA, jako celek, své místo na trhu nových vozidel v roce 2006 opět upevňovali. Je možno konstatovat, že v kategorii osobních automobilů (M 1) podíl členských značek na registracích činil ks, resp. 57,84%, což je proti roku 2005 o ks, resp. 2,52% více. V kategorii leha petrol engine (in 2005, vehicles, i.e %) and (75.27%) vehicles with a diesel engine (in 2005, vehicles, i.e %). The market of vehicles of up to 3.5 tons of G.V.W. (M 1+N 1). In 2006, the share of this group of vehicles (i.e. passenger cars and light commercial vehicles) kept going up since there were registered passenger cars and light commercial vehicles, which is vehicles (4.24%) more than in The joint share of the CIA s members in this market is already 62.69% (in 2005, 60.84%). The market of trucks (N 2,3) also went up - by 15.04% (in 2005, it was by 8.88%). In total, there were registered trucks, i.e. by trucks more than in The share of the CIA s members has grown from 92.86% to 93.77% (in 2004, it was 90.42%). In 2006, the highest number of registered trucks also had the trademark Mercedes (DaimlerChrysler) with 18.18%, i.e trucks (in 2005, 20.71%, i.e trucks), followed by the trademarks Iveco %, i.e trucks (in 2005, 14.40%, i.e trucks), MAN %, i.e trucks (in 2005, 14.35%, i.e trucks), DAF %, i.e trucks (in 2005, 12.90%, i.e trucks), Scania %, i.e trucks (in 2005, 9.18%, i.e. 792 trucks), RVI %, i.e trucks (in 2005, 10.78%, i.e. 930 trucks), Volvo %, i.e. 926 trucks (in 2005, 7.76%, i.e. 756 trucks), etc. In 2006, chassis with the highest number of registrations , i.e % (in 2005, 4 359, i.e %) were followed by road tractors , i.e % (in 2005, 3 635, i.e % ), boxes - 96, i.e. 0.97% (in 2005, 161, i.e. 1.87%), etc. As to G.V.W., the most often registered was the category of 18 to tons was the most often registered trucks, i.e % (in 2005, trucks, i.e %), which was followed by the category of 7.5 to tons trucks, i.e % (in 2005, trucks, i.e %) and the category of 22 tons and over trucks, i.e % (in 2005, it ranked second with trucks and 17.01% share). A total of 440 trucks (4.43%) were not classified; in 2005, it was 385 trucks (4.46%). The market of buses (M 2,3). In 2006, 944 buses were registered, which is an increase of 128 buses as compared to 816 buses in 2005 (13.56%) and thus the drop as compared to 2004 was probably almost eliminated. A total of 39 buses in the category M 2, i.e. 4.13% (in 2005, 51 buses, i.e. 6.25%), and 831 buses in the category M 3, i.e % (in 2005, 706 buses, i.e %) were registered, while 74 buses, i.e. 7.84%, remained unclassified; in 2005, it was 59 buses, i.e. 7.23%. As to the type of bus, 279 city buses (29.56%), 476 intercity buses (50.42%) and 91 coaches (9.64%) registered; in 2005, 159 city buses (19.49%), 489 intercity buses (59.93%) and 67 coaches (8.21%) were registered. The dominant position on the market was kept by Karosa with its share of 30.83% (291 buses), followed by SOR Libchavy with 22.35% (211 buses), Irisbus with 14.51% (137 buses), Mercedes (DaimlerChrysler) with 9.32% (88 buses), etc. In 2005, the situation was as follows: Karosa 33.82% (276 buses), SOR Libchavy 19.24% (157 buses), Mercedes (DaimlerChrysler) 17.03% (139 buses), Irisbus 9.07% (74 buses), etc. The market of motorcycles (L) has still been growing very fast. In 2006, registrations of motorcycles went up by (25.55%), even though in 2005 they already went up by incredible 48.7% (by motorcycles). In total, motorcycles were registered. The share of mopeds and motorcycles with an engine stroke capacity of up to 50 cm 3 was 34.89% (6 844 vehicles), while the share of motorcycles with an engine stroke capacity of over 50 cm 3 was 36.70% (7 199 vehicles), In 2005, it was 42.18%, i.e motorcycles of up to 50 cm 3 and 36.31%, i.e motorcycles of over 50 cm 3. As to other vehicles of the category L (three and four wheelers, snowscooters, etc.), there were 416 vehicles, i.e. 2.12%, registered (in 2005, it was 203 vehicles, i.e. 1.3%). There was an increase in the group of unclassified vehicles from 20.21%, i.e vehicles, in 2005 to 26.29%, i.e vehicles, in The most frequently registered trademarks in the categories with the engine capacity of up to 50 cm 3 were TMEC motorcycles (16.66%), Keeway motorcycles (15.95%), Kentoya motorcycles (13.76%), etc. In the categories of over 50 cm 3, the most frequently registered trademark was Honda motorcycles (24.16%), followed by Yamaha motorcycles (13.06%), Suzuki motorcycles (10.39%), etc. In the category of up to 125 cm 3, the most frequently registered trademark was Honda motorcycles, in the category of up to 350 cm 3, it was again Honda motorcycles, in the category of up to 500 cm 3, it was Suzuki motorcycles and in the category of up to and over 800 cm 3, it was again Honda and 288 motorcycles. In the category of other vehicles, the most often registered trademark was Linhai vehicles, i.e %, Kymco - 84 vehicles, i.e %, Bombardier - 78 vehicles, i.e %, SYM - 31 vehicles, i.e. 7.45% and Yamaha - 26 vehicles, i.e. 6.25% etc

8 kých užitkových automobilů (N 1) podíl činil 74,80 %, tj. o 4,04% méně než v roce předchozím, avšak přesto jde o nárůst o ks registrovaných vozidel. Ve spojené skupině automobilů s celkovou hmotností do 3,5 tuny (M 1 + N 1) se členské firmy na registracích podílely ks, tj. 62,68 %, tedy o ks, resp. 1,84% více; v roce 2005 to bylo ks, tj. 60,84%. V kategoriích nákladních automobilů (N 2,3) podíl SDA značek dosáhl 93,77% tzn. že vzrostl o 0,91 %; bylo registrováno ks nákladních vozidel proti ks z roku 2005 (92,86% trhu). V kategorii jednostopých motorových vozidel (L) členské značky SDA zaregistrovaly celkem ks strojů (tj. 58,94 % podíl), což ve srovnání s rokem předchozím bylo o ks více (ale podíl byl tehdy 59,03%, tj. o 0,1% vyšší). A tak jen v případě autobusů (M 2,3) poklesl jak podíl členů SDA na trhu, tak počet registrací z 29,67% (243 ks), v roce 2005 na 21,93%, (207 ks) v roce DOVOZ OJETÝCH VOZIDEL Získané údaje o registracích motorových vozidel poskytují přesnější data také o trhu ojetými vozidly. Proto je možno s jistotou konstatovat, že dovoz ojetých vozidel, resp. použitých a v jiných zemích již dříve registrovaných, opět výrazně vzrostl. Toto konstatování dokumentují data o registracích těchto vozidel. V případě osobních automobilů bylo i v roce 2006 registrováno více ojetých než nových, a to rekordních ks, což je o ks (tj. 30 %) více než v roce 2005 ( ks). Pro srovnání nových v roce 2006 bylo ks a v roce ks. Pokud jde o ostatní kategorie pak v případě lehkých užitkových automobilů bylo jako ojetá registrováno 8016 ks (v roce ks), nákladních automobilů ks (3 535 ks), autobusů 185 ks (92 ks) a motocyklů ks (9 583 ks). V ČR tak bylo ve všech kategoriích registrováno více ojetých vozidel než v předchozím roce. Toto navýšení je (zejména u osobních automobilů) s největší pravděpodobností v segmentu výrazně starších až starých vozidel, která nebylo možné před dovážet, resp. nebyla schválitelná a registrovatelná pro svoji technickou zastaralost. Tak se postupně naplňuje předpověď, že se ČR může stát šrotištěm EU a že nezvládne likvidaci takto vzniklého vrakoviště. Tuto smutnou předpověď pak podporuje skutečnost, že v roce 2006 bylo z evidence vyřazeno jen 1,73% osobních, 0,88 % lehkých užitkových, 6,22% nákladních automobilů, 8% autobusů a dokonce jen 0,33% motocyklů. Počty zaregistrovaných vozidel stoupají aniž by však docházelo k žádoucí obnově. CELKOVÝ TRH Z celkového přehledu registrací vyplývá, že v roce 2006 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem : ks osobních automobilů (M 1) a z toho ks (40,37%) nových a ks (59,63 %) ojetých ks lehkých užitkových automobilů (N 1) a z toho ks (86,06%) nových a ks (13,94 %) ojetých ks nákladních automobilů (N 2,3) a z toho bylo ks (73,21%) nových a ks (26,79 %) ojetých ks autobusů (M 2,3) a z toho 944 ks (83,61%) nových a 185 ks (16,39 %) ojetých ks jednostopých motorových vozidel (L) a z toho ks (59,94%) nových a ks (40,06%) ojetých. Pro úplnost lze konstatovat, že v roce 2006 bylo v ČR nově registrováno celkem ks silničních motorových vozidel kategorií M 1,2,3, N 1,2,3, a L 1,2,3,4,5, z čehož bylo ks, tj. 49,5%, nových a ks, tj. 50,5%, ojetých. Za posledních 12 let je to poprvé, přes veškerý růst ekonomického potenciálu české ekonomiky a životní úrovně obyvatel, co počet importovaných ojetých silničních vozidel a jejich registrací převýšil počet nových vozidel. Je to také zcela jistě naprosto znepokojivá zpráva z pohledu technického stavu vozového parku v ČR, resp. z pohledu energetického, bezpečnosti silničního provozu i životního prostředí v němž žijeme. Bezpečnost silničního provozu Tradičním tématem, jemuž se i v roce 2006 jednotliví členové i Svaz jako celek věnovali s patřičnou pozorností, byla problematika bezpečnosti silničního provozu. Svaz v tomto smyslu pokračoval intenzivně v jednáních s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. Členové Svazu pořádali své značkové akce, dnes již považované za standardní, zaměřené na kontroly technického stavu, seřízení motorů, brzd, pérování a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Ně- In 2005, the situation was similar. In the categories of up to 50 cm 3, TMEC motorcycles (20.99%) placed before Keeway motorcycles (20.11%), Kentoya motorcycles (17.46%), etc. In the categories of up to 50 cm 3, Honda motorcycles (25.66%) placed before Yamaha motorcycles (14.59%), Qingqi motorcycles (10.2%), Suzuki motorcycles (9.36%), etc. SHARE OF THE CIA S MEMBERS ON THE MARKET OF BRAND NEW MOTOR VEHICLES The analysis of the above mentioned registration data shows that the CIA s members as a whole have again strengthened their position on the market of brand new motor vehicles in The share of the members trademarks on registrations in the category of passenger cars (M 1) was cars, i.e %, which is by cars (2.52%) more than in In the category of light commercial vehicles (N 1), the share was %, which is less by 4.04% as compared to 2005; however, it still represents an increase of registered vehicles. In the joint group of vehicles with G.V.W. of up to 3.5 tons (M 1 + N 1), member companies participated in registrations with vehicles, i.e %, which is by vehicles (1.84%) more than in 2005 ( vehicles, i.e %). In the category of trucks (N 2,3), the share of the CIA s trademarks reached 93.77%, i.e. it went up by 0.91%; trucks were registered as compared to trucks in 2005 (92.86 %). In the categoryof motorcycles (L), the CIA s member trademarks registered a total of vehicles (i.e %), which is by vehicles more as compared to the prior year (however, the share in 2005 was 59.03%, i.e. higher by 0.1%). In case of buses (M 2,3), both the market share of the CIA s members and the number of registrations dropped from 29.67% (243 buses) in 2005 to 21.93% (207 buses) in IMPORT OF USED VEHICLES The new data about vehicle registrations also provides more accurate information about the market of used cars. Thus, we can say that the import of used vehicles, i.e. used vehicles registered before in another country, went considerably up again as documented by registrations of these vehicles. In 2006, there were more used passenger cars registered than brand new passenger cars a record number of cars, which is by more (30%) than in 2005 ( cars). In 2006, brand new passenger cars were registered, while in 2005, brand new passenger cars registered. As to other categories, used light commercial vehicles (in 2005, vehicles), used trucks (in 2005, trucks), 185 used buses (in 2005, 92 buses) and used motorcycles were registered. Thus, there were more used vehicles in all categories registered than in This increase (in particular as to passenger cars) is most likely in the segment of rather older and old cars that could not be imported before 1 July 2007, i.e. could not be approved and registered, due to their technical obsolescence. Thus, the concern that the CR could soon become a scrap yard of the EU and that the CR will not be able to liquidate such a yard is slowly becoming true. This sad prediction is supported by the fact that in 2006, only 1.73% of passenger cars, 0.88% of light utility vehicles, 6.22% of trucks, 8% of buses and 0.33% of motorcycles were deregistered. The number of registered cars keeps going up without necessary renovation. OVERALL MARKET The overall summary of registrations shows that there were registered in the CR in 2006 for the first time: passenger cars (M 1), out of which cars (40.37%) were brand new and cars (59.63%) were used; light utility vehicles (N 1), out of which vehicles (86.06%) were brand new and vehicles (13.94%) were used; trucks (N 2,3), out of which trucks (73.21%) were brand new and trucks (26.79 %) were used; buses (M 2,3), out of which 944 buses (83.61%) were brand new and 185 buses (16.39 %) were used; motorcycles (L), out of which vehicles (59.94%) were brand new and (40.06%) were used. To sum it up, motor vehicles of the categories M 1,2,3, N 1,2,3, and L 1,2,3,4,5, were registered in the CR in 2006, out of which vehicles, i.e. 49.5%, were brand new and vehicles, i.e. 50.5%, were used. This is for the first time in the past 12 years that the number of registered imported used road vehicles exceeded the number of registered brand new vehicles, in spite of the overall economic growth and the higher living standard in the CR. This is also very alarming because of the technical condition of the vehicles fleet in the CR, which is not good from the energy, traffic safety and environment point of view

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Prodej a Registrace nových lehkých užitkových vozidel Sale and Registration of Brand New Light Commercial Vehicles N 1 Prodej/Sales Registrace/Registration Značka ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl Make Units Share Units Share Units Share Units Share Units Share Units Share Alfa Romeo 23 0,05% AUDI 34 0,19% 410 1,53% 418 1,44% 643 1,65% ,33% BMW 12 0,07% 257 0,96% 394 1,36% 555 1,42% 807 1,63% Citroen 943 6,80% ,66% ,60% ,93% ,35% ,77% FIAT 633 4,56% 748 4,13% ,32% ,98% ,06% ,62% Ford ,62% ,18% ,43% ,37% ,16% ,26% Honda 425 1,09% 296 0,60% Hyundai 327 2,36% 658 3,63% 858 3,21% 834 2,88% ,93% ,86% Chevrolet 2 0,01% 1 0,00% 121 0,24% Chrysler 13 0,07% 17 0,064% 18 0,06% 14 0,04% 21 0,04% Iveco 349 2,51% 357 1,97% 340 1,27% 393 1,36% 444 1,14% 466 0,94% Jaguar 2 0,007% 3 0,01% 4 0,01% 13 0,03% Jeep 4 0,02% 11 0,041% 12 0,04% 51 0,13% 99 0,20% KIA 469 3,38% 608 3,36% 786 2,94% 850 2,94% ,59% 839 1,70% Lada 25 0,18% 20 0,11% 37 0,14% 32 0,11% 18 0,05% 31 0,06% Land Rover 221 0,76% 248 0,64% 362 0,73% Lexus 25 0,09% 35 0,12% 12 0,03% 36 0,07% Mazda 115 0,83% 65 0,36% 327 1,22% 334 1,15% 324 0,83% 349 0,71% Mercedes ,05% ,02% ,03% ,64% ,46% ,69% Mitsubishi 131 0,94% 304 1,68% 147 0,55% 169 0,58% 166 0,43% 256 0,52% Mitsubishi Fuso 2 0,01% 50 0,10% Nissan 393 2,83% 404 2,23% 777 2,91% 938 3,24% 849 2,17% ,05% Opel 767 5,53% ,51% ,84% ,49% ,93% ,82% Peugeot ,82% ,32% ,80% ,08% ,45% ,42% Porsche 9,41% ,53% 66 0,23% 68 0,17% 39 0,08% Renault ,88% ,37% 97 0,36% ,68% ,77% ,42% Renault Trucks 27 0,19% 67 1,63% 167 0,62% 105 0,36% 78 0,20% 111 0,22% SEAT 288 2,08% 295 0,45% 260 0,97% 218 0,75% 377 0,97% 366 0,74% Subaru 81 0,02% 123 0,46% 263 0,91% 352 0,90% 417 0,84% Suzuki 15 0,11% 4 1,61% 708 2,65% 139 0,48% 245 0,63% 421 0,85% Toyota 60 0,43% ,47% ,03% 785 2,71% 806 2,06% 934 1,89% VW ,34% ,24% ,94% ,24% ,16% Volvo 288 1,00% 525 1,34% 567 1,15% Celkem SDA/Total CIA ,44% ,48% ,82% ,63% ,84% ,80% Ostatní / Others Škoda 583 4,20% 147 0,81% 176 0,66% 971 3,36% ,02% ,91% Dacia 2 0,01% 176 0,97% 172 0,64% 163 0,56% 28 0,07% 16 0,03% Land/Range Rover 72 0,52% 130 0,72% 209 0,78% LDV 18 0,13% 11 0,06% 35 0,131% 26 0,09% 17 0,04% 3 0,01% Lublin 53 0,29% 34 0,127% 31 0,11% 29 0,07% 23 0,05% Magma 25 0,18% 14 0,08% 35 0,131% Multicar 68 0,49% 69 0,38% 83 0,31% 81 0,28% 79 0,20% 100 0,20% Porsche 37 0,20% 60 0,22% Saab 12 0,02% Santana 476 2,63% 44 0,16% 37 0,13% 30 0,08% 63 0,13% Ssangyong 16 0,06% 46 0,12% 126 0,25% Jiná/Other 4 0,03% 1 0,004% 228 0,79% 216 0,55% 295 0,60% Celkem Ostatní/Total Others 772 5,56% ,15% 849 3,18% ,37% ,16% ,20% Celkem/Total % % % % % %

18 Registrace nových nákladních automobilů Registration of Brand New Trucks N 2,3 Provedení/Execution Šasi Valník Tahač Skříň Sklápěč Ostatní Nezařazeno Celkem Podíl Pořadí Značka Chassis Platform Rd Tractor Box Tipper Other Unclassified Total Share Position Make ks/units ks/units ks/units ks/units ks/units ks/units ks/units ks/units % DAF ,03% 4. Fiat 3 3 0,03% Ford ,16% 14. Iveco ,35% 2. MAN ,25% 3. Mercedes-Benz ,18% 1. Mitsubishi Fuso ,02% 10. Nissan ,65% 11. Renault Trucks ,55% 6. Scania ,92% 5. Volkswagen ,30% 12. Volvo ,33% 7. Celkem SDA/Total CIA ,77% Ostatní/Others Avia ,74% 9. Bucher Schörling 5 5 0,05% Hummer 4 4 0,04% Liaz 1 1 0,01% 23. LMC 2 2 0,02% 22. MAZ ,29% 13. MB Unimog ,12% 15. Multicar 5 5 0,05% Praga 3 3 0,03% Scam ,04% Tatra ,78% 8. Jiná/Other 5 5 0,05% Celkem Ostatní/Total Others ,23% Celkem/Total % Podíl/Share 49,93% 0,06% 43,84% 0,97% 0,45% 0,31% 4,43% Podíl SDA/Share CIA 44,89% 0,06% 43,83% 0,97% 0,02% 0,30% 3,71% Registrace nových autobusů Registration of Brand New Buses and Coaches 2006 M 2,3 Provedení/Execution Šasi Městský-I Linkový-II Dálkový-III Nezařazeno Celkem Podíl Pořadí Značka Chassis City - I Intercity - II Coach - III Unclassified Total Share Position Make ks/units ks/units ks/units ks/units ks/units ks/units % Ford ,69% Iveco ,38% 11. MAN ,54% 7. Mercedes-Benz ,32% 4. Opel 1 1 0,11% Renault ,06% Renault Trucks 1 1 0,11% Scania Irizar ,95% 15. Setra ,75% 6. Toyota 6 6 0,64% 17. Volkswagen 3 3 0,32% 18. Volvo ,06% Celkem SDA/Total CIA ,93% Ostatní/Others Berkhof 1 1 0,11% Beulas ,44% 8. Bova ,06% Caetano 1 1 0,11% Ikarus 2 2 0,21% Irisbus ,51% 3. Isuzu Turquoise ,69% Karosa ,83% 1. Marbus 1 1 0,11% Mave 2 2 0,21% Neoplan 2 2 0,21% Solaris ,50% 5. SOR ,35% 2. Tedom 7 7 0,74% 16. Celkem ostatní/total Others ,07% Celkem/Total % Podíl/Share 1,69% 29,56% 50,42% 9,64% 7,84% Podíl SDA/Share CIA 1,69% 1,69% 10,06% 6,25% 2,22%

19 Prodej a Registrace nových autobusů Sales and Registration of Brand New Buses and Coaches M 2,3 Prodej/Sales Registrace/Registration Značka ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl Make Units Share Units Share Units Share Units Share Units Share Units Share Citroen 2 0,21% 3 0,31% Fiat 2 0,20% 1 0,10% 3 0,37% Ford 55 5,63% 20 2,11% 32 3,35% 35 4,29% 16 1,69% Iveco 23 2,43% 17 1,78% 11 1,35% 13 1,38% MAN 15 1,79% 20 2,05% 19 2,00% 20 2,10% 21 2,57% 24 2,54% Mercedes-Benz 75 8,97% 62 6,35% ,19% ,47% ,03% 88 9,32% Nissan 2 0,20% Opel 1 0,11% Renault 10 1,02% 3 0,32% 8 0,84% 2 0,25% 10 1,06% Renault Trucks 2 0,20% 1 0,11% 2 0,21% 1 0,11% Scania Irizar 8 0,96% 5 0,51% 5 0,53% 4 0,42% 9 1,10% 9 0,95% Setra 15 1,54% 11 1,16% 13 1,36% 9 1,10% 26 2,75% Toyota 2 0,25% 6 0,64% Volkswagen 26 2,66% 21 2,22% 12 1,26% 8 0,98% 3 0,32% Volvo 2 0,20% 1 0,11% 1 0,10% 4 0,49% 10 1,06% Celkem SDA/Total CIA 98 11,72% ,57% ,37% ,31% ,78% ,93% Ostatní/Others Beulas 3 0,31% 21 2,57% 23 2,44% Bova 31 3,71% 9 0,92% 3 0,31% 6 0,74% 10 1,06% Ikarus 3 0,32% 1 0,10% 2 0,21% Irisbus ,08% ,95% 74 9,07% ,51% Isuzu Turquoise 16 1,69% Karosa ,69% ,00% ,76% ,33% ,82% ,83% KH MC 44 5,26% 35 3,58% 47 4,96% 1 0,12% Neoplan 8 0,82% 2 0,21% 1 0,10% 1 0,12% 2 0,21% Solaris 12 1,23% 23 2,43% 23 2,41% 27 3,31% 33 3,50% SOR ,66% ,86% ,94% ,43% ,24% ,35% Ostatní/Others 8 0,96% 10 1,02% 9 0,95% 26 2,73% 10 1,23% 12 1,27% Celkem Ostatní/Total Others ,28% ,43% ,63% ,69% ,22% ,07% Celkem/Total % % % % % % Prodej a Registrace nových nákladních automobilů Sales and Registration of Brand New Trucks N 2,3 Prodej/Sales Registrace/Registration Značka ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl ks Podíl Make Units Share Units Share Units Share Units Share Units Share Units Share DAF ,29% 636 9,71% ,15% ,50% ,90% ,03% Fiat 4 0,05% 7 0,08% 3 0,03% Ford 54 0,82% 6 0,08% 9 0,11% 10 0,12% 16 0,16% Iveco ,70% ,58% ,38% ,83% ,40% ,35% MAN ,84% ,59% ,82% ,90% ,35% ,25% Mercedes-Benz ,85% ,11% ,10% ,89% ,71% ,18% Mitsubishi 4 0,05% Mitsubishi Fuso 8 0,09% 101 1,02% Nissan 145 2,07% 108 1,65% 108 1,39% 101 1,27% 70 0,81% 65 0,65% Renault 4 0,05% 2 0,03% Renault Trucks ,44% ,06% ,54% ,17% ,78% ,55% Scania 588 8,41% 566 8,65% ,39% ,03% 792 9,18% ,92% Volkswagen 50 0,71% 82 1,25% 48 0,62% 40 0,50% 55 0,64% 30 0,30% Volvo 694 9,92% 547 8,35% ,04% 723 9,12% 756 8,76% 926 9,33% Celkem SDA/Total CIA ,23% ,77% ,55% ,42% ,86% ,77% Ostatní/Others Avia 604 8,63% 474 7,24% 336 4,33% 338 4,26% 259 3,00% 272 2,74% MAZ 6 0,07% 29 0,29% MB Unimog 18 0,26% 25 0,38% 33 0,42% 28 0,35% 26 0,30% 12 0,12% Multicar 5 0,06% 4 0,05% 2 0,02% 5 0,05% Praga 21 0,30% 24 0,37% 4 0,05% 5 0,06% 3 0,03% Scam 3 0,04% 3 0,04% 4 0,05% 4 0,04% Tatra 180 2,57% 212 3,24% 279 3,59% 371 4,68% 302 3,50% 276 2,78% Ostatní/Others 12 0,15% 12 0,14% 17 0,17% Celkem ostatní/total Others ,77% ,23% 656 8,45% 760 9,58% 616 7,14% 618 6,23% Celkem/Total % % % % % %

20 Registrace nových motocyklů Registration of Brand New Motorcycles L Zdvihový objem /Engine Capacity Do/Up to Nad/Over Jiné Nezařazené Celkem Pořadí 50 cm 3 50 cm 3 Other Unclassified Total Position Značka Ks Podíl Ks Podíl Ks Podíl Ks Podíl Ks Podíl Make Units Share Units Share Units Share Units Share Units Share Aprilia 127 0,65% 117 0,60% 31 0,16% 275 1,40% 18. BMW 186 0,95% 27 0,14% 213 1,09% 22. Buell 22 0,11% 2 0,01% 24 0,12% Cagiva 35 0,18% 2 0,01% 37 0,19% CBC 161 0,82% 161 0,82% 32. CPI 298 1,52% 3 0,02% 301 1,53% 16. Daelim 54 0,28% 9 0,05% 2 0,01% 65 0,33% Derbi 25 0,13% 1 0,01% 1 0,01% 27 0,14% Generic 2 0,01% 48 0,24% 50 0,25% 57. Generic Motor 179 0,91% 1 0,01% 180 0,92% 29. Giantco 0 0,00% 28 0,14% 1 0,01% 29 0,15% Gilera 113 0,58% 93 0,47% 2 0,01% 208 1,06% 23. Gsmoon 0 0,00% 12 0,06% 4 0,02% 16 0,08% 86. Harley Davidson 181 0,92% 17 0,09% 198 1,01% 26. Honda 10 0,05% ,86% 120 0,61% ,53% 1. Husqvarna 1 0,01% 146 0,74% 1 0,01% 148 0,75% 33. Hyosung 3 0,02% 60 0,31% 9 0,05% 72 0,37% Chunlan 4 0,02% 1 0,01% 5 0,03% Jianshe 4 0,02% 4 0,02% Jincheng 65 0,33% 65 0,33% Kawasaki 305 1,55% 37 0,19% 342 1,74% 14. Keeway ,57% 196 1,00% 8 0,04% 23 0,12% ,72% 3. Kentoya 942 4,80% 111 0,57% 1 0,01% 1 0,01% ,38% 5. Linhai 31 0,16% 118 0,60% 363 1,85% 512 2,61% 9. Moto Guzzi 63 0,32% 6 0,03% 69 0,35% 52. Moto Morini 11 0,06% 11 0,06% MV Agusta 9 0,05% 3 0,02% 12 0,06% Piaggio 201 1,02% 53 0,27% 23 0,12% 277 1,41% 17. Siamoto 14 0,07% 1 0,01% 15 0,08% Suzuki 16 0,08% 748 3,81% 264 1,35% ,24% 6. TMEC ,81% 1 0,01% ,82% 4. Yamaha 132 0,67% 940 4,79% 26 0,13% 531 2,71% ,30% 2. Zongshen 29 0,15% 176 0,90% 1 0,01% 206 1,05% 24. Celkem SDA/Total CIA ,40% ,81% 169 0,86% ,87% ,94% Ostatní/Others Adams 66 0,34% 47 0,24% 153 0,78% 266 1,36% 19. Baotian 479 2,44% 479 2,44% 11. Ducati 87 0,44% 8 0,04% 95 0,48% 43. Husaberg 75 0,38% 75 0,38% 49. Jawa 1 0,01% 207 1,06% 1 0,01% 16 0,08% 225 1,15% 21. Jinlun 199 1,01% 33 0,17% 325 1,66% 557 2,84% 8. Korado 53 0,27% 33 0,17% 86 0,44% 48. KTM 167 0,85% 38 0,19% 205 1,05% 25. Kymco 124 0,63% 42 0,21% 84 0,43% 74 0,38% 324 1,65% 15. Moto Zeta 348 1,77% 9 0,05% 15 0,08% 372 1,90% 13. Peugeot 361 1,84% 73 0,37% 46 0,23% 480 2,45% 10. Qingqi 433 2,21% 449 2,29% 22 0,11% 12 0,06% 916 4,67% 7. Wangye 425 2,17% 1 0,01% 426 2,17% 12. Jiná/Other ,31% ,09% Celkem Ostatní/Total Others ,48% ,89% 247 1,26% ,43% ,06% Celkem/Total ,89% ,70% 416 2,12% ,29% %

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, cestou této výroční zprávy by Vás Svaz dovozců automobilů rád seznámil se svým posláním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 24. rokem a ročně

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 13. 2. 19. 3. 2014 Zpracováno dne: 19. 3. 2014

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 13. 2. 19. 3. 2014 Zpracováno dne: 19. 3. 2014 Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 13. 2. 19. 3. 2014 Zpracováno dne: 19. 3. 2014 Obsah: 1. Ekonom: Bankovní unii nechceme, euro až později... 3 2. ekonom.ihned.cz:

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Obsah: 1. ČTK: Průzkum: Vládě se nedaří prosazovat opatření proti korupci... 3

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více