4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22"

Transkript

1

2

3 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání Bezpečné prostředí (neohrožující klima) Smysluplný obsah Možnost výběru Přiměřený čas Obohacené prostředí Spolupráce Okamžitá zpětná vazba Dokonalé zvládnutí 12 2 Pár slov o zátěži ve škole 14 3 Jak vést třídu Vztah učitel a žák Několik dalších doporučení pro dobrou organizaci výuky Prostředí, z něhož žáci vycházejí rodina a základní pravidla jejího fungování Pojmy související s rodinou 20 4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 5 Komunikační dovednosti učitele Některá pravidla pro efektivní komunikaci Já-sdělení (nebo také Ono-sdělení) Umění naslouchat Empatická reakce Chyby v komunikaci Komunikační zlozvyky při sdělování Komunikační zlozvyky při naslouchání Chyby v komunikaci s dětmi Podpora sebeúcty 28 6 Práce ve skupině a v týmu Vznik a vývoj pracovní skupiny Komunikace ve skupině Tým není totéž co skupina Vytváření týmu Týmové role Výhody a nevýhody práce v týmu Spolupráce ve skupině Základní podmínky týmové práce a spolupráce 37

4 6.9 Shrnutí 38 7 Komunitní kruh Co je to komunitní kruh Způsob práce v komunitním kruhu a jeho pravidla Formulace otázek a témat do komunitního kruhu 41 8 Pár poznámek k těžkým (krizovým) situacím ve škole a co můžeme dělat 44 9 Šikana (I třída může být tým) Fáze vývoje šikany ve formální skupině Ovlivňování problému s násilím ve školské instituci Profesionální pozice a role Životní kotvy Popis her a technik Drogy a drogové závislosti Potřebujeme znát situaci užívání drog na škole Nepodléhejme drogovým mýtům, shánějme si informace, vzdělávejme se, oživujme kontakty na instituce Čím se liší efektivní preventivní programy od těch neúčinných Vytvořme si na škole funkční pravidla, krizové scénáře, pracujme s ohroženými jedinci Nedělejme si iluze, že může existovat svět (škola) bez drog Menšiny, migranti a cizinci Kultura Menšiny Dítě z jiného kulturního prostředí Poruchy chování Obecná východiska Poruchy chování definice, diagnostická kritéria Hyperkinetické poruchy ADHD, specifické poruchy chování LMD Doporučené postupy u dětí s ADHD Specifika práce s dítětem s poruchou chování Konkrétní projevy problémového chování Závěr Empatická reakce 88

5 15 Bálintovská skupina 90 Literatura 93

6

7 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání Eleonora Smékalová Výzkumy mozku posledních let potvrzují podstatně starší domněnky, že existují podmínky, za nichž se učíme lépe a jiné, které učení komplikují, ne-li znemožňují. Efektivita učení ovlivňuje také naše prožívání spojené s učením. Ne nadarmo se traduje Učení mučení. Podle Susan Kovalik (Kovalik, 1995)se však situace může změnit, když budeme respektovat zásady, které umožní optimální fungování našeho mozku. Nemusíme být přímo experty na anatomii a neurofyziologii, bude stačit, když si uvědomíme, co plnému fungování našeho mozku brání a co ho naopak podporuje. 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) Mozek funguje tak, že prostřednictvím receptorů (oči, uši, nos,...) stále sleduje situaci kolem sebe a vyhodnocuje, zda je jeho okolí ohrožující nebo ne. Pocity ohrožení mohou být samozřejmě také vnitřní, a ty je obtížné ovlivňovat. Lépe si můžeme poradit s podněty způsobujícími odklon od procesů myšlení a paměti, které na nás působí zvenčí. V mozku jsou části (šedá kůra), které mohou poznávat, porovnávat, spojovat a zapamatovávat si, když se do nich dostanou podněty zvenčí a když se zároveň člověk cítí bezpečně. Jednoduše řečeno: v situaci, kdy se cítíme ohroženi, se zaměřujeme na způsoby, jak ono ohrožení eliminovat, takže nemůžeme přijímat a zpracovávat nové poznatky (učit se). Zdá se, že ve škole dětem nehrozí žádné vážné nebezpečí. Z hlediska jejich zdraví a zachování života jistě ne, ale člověk ve své dlouhé evoluci získal citlivost na řadu podnětů, které jsou pro něj stejně důležité jako zdraví ohrožující podněty a působí prakticky stejně. Pocity ohrožení mohou způsobovat situace, kdy se žák bojí, že bude zkoušen (často ani nezáleží na tom, jestli se připravoval nebo ne), kdy cítí odmítnutí nebo posměch, kdy je shazován či ponižován, kdy nesmí naplnit svoji fyziologickou potřebu, a to bez ohledu na to, zda podnět přichází ze strany spolužáků nebo učitele. Jak tedy ovlivnit, abychom mohli ve škole pracovat více efektivně? Především je třeba snížit na minimum situace, které ohrožují pocity našeho bezpečí. Zaměřovat se na to, aby se třída stala místem, kde se lidé neponižují, kde se dbá na jasná pravidla pro všechny, na vzájemné naslouchání a dobré porozumění, na vytváření důvěry a opravdovosti. S vytvářením bezpečného prostředí souvisí pravidelná a soustavná kultivace vztahů ve třídě, práce na pravidlech soužití a rozvíjení životních dovedností. 1.2 Smysluplný obsah Smysluplnost považuje Susan Kovalik (Kovalik, 1995) za nejmocnější mozkově kompatibilní složku. Tak jako krása závisí na pohledu toho, kdo se dívá, závisí smysluplnost Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7

8 učení na tom člověku, který se učí. I při této jedinečnosti však existuje několik faktorů, kterých se můžeme zachytit: Smysluplný obsah je ze skutečného, přirozeného světa kolem nás, závisí podstatně na dosavadních zkušenostech učícího se, je srozumitelný díky tomu, že bereme v úvahu individuální vývoj toho, kdo se učí, může být využit v životě žáka, není nijak propojen s vnějším systémem hodnocení (učení je samo odměnou). Mozková kůra je orgán starý několik milionů let a je naprogramován tak, aby zajistil přežití člověka. K tomu, aby toto mozek zajistil, má vytvořeny spouštěče pozornosti zaměřené na podněty z reálného života a vrozenou schopnost tyto podněty zpracovávat. Vrozený význam pro nás mají například přírodní vědy nebo společenské vědy, na druhé straně stojí dovednosti jako čtení, psaní a matematika, pro které mozek dosud nemá vybudované vrozené spoje. V rámci vrozených oblastí je však možné dodat i těmto dovednostem smysl, když je propojíme s tím, co je pro mozek vrozeně důležité a na co se přednostně zaměřuje. Lidská mysl je vývojově uzpůsobena tak, aby se učila z přirozených komplexních situací přirozeného světa. Škola v dobré snaze učivo co nejvíce zjednodušit ho rozdrobuje a uspořádává, což v podstatě omezuje možnost dávat mu smysl. Učení znamená třídění obrovského množství podnětů, rychlé zpracovávání informací mnohými způsoby. Učení je tedy opakem logického řešení situace, učení je mnohem dramatičtější a komplikovanější situace, při níž mozek vytváří význam smysl. Mozek se snaží smysl hledat ve všem, co nás obklopuje (má tedy přirozenou tendenci se učit). Pro pomůcky, které nám přitom v této orientaci pomáhají, zavádí Susan Kovalik (Kovalik, 1995) pojem vzorová schémata. Vzorové schéma je nějaký předmět, akce, postup, vztah, nebo systém, který náš mozek rozpozná podle záchytných bodů, které jsou stálé a navzájem soudržné. Kromě vzorových schémat, která máme daná evolučním vývojem, se musíme učit rozpoznávat vzorová schémata všeho, s čím přicházíme do styku. Přitom jsou důležité naše minulé zkušenosti, znalosti a způsoby zpracovávání vstupních informací. Právě na nich závisí, co bude jednotlivý žák vnímat jako vzorové schéma. Z hlediska fungování našeho mozku se informace, která se ukáže jako smysluplná, automaticky ukládá na nějaké místo v mozku. Pro vybavení této informace je samozřejmě dobré, když je uložena na více místech než na jednom. Proto je dobré jednotlivé informace propojovat s více významy, především osobními. V situacích, kdy náš mozek dospěje k nějakému novému porozumění nebo významu (rozpozná se nebo vytvoří nové vzorové schéma), aktivuje se chemismus mozku a ten vyloučí příslušné látky, které vyvolají příjemný pocit. Susan Kovalik (Kovalik, 1995) tento fenomén nazývá mozek sám sobě gratulantem. 8

9 1.3 Možnost výběru Současný systém ve škole počítá s tím, že se všechny děti učí stejným způsobem. Nicméně v praxi víme, že tomu tak není. Způsob učení se odvíjí od způsobu poznávání a souvisí také s osobnostními vlastnostmi dítěte (např. temperamentem). Podle výzkumů mozku je výběr v situaci učení důležitý, protože: zvyšuje pravděpodobnost, že žák objeví vztah mezi tím, co už zná a novými informacemi, což mu usnadní učení, umožní rozmanitost vstupních informací (a tím i vzorových schémat, na která se mozek ve změti nových informací zaměřuje), umožňuje žákovi postupovat podle jeho schopností a možností a také podle toho, čemu dává přednost (zájmy), zvyšuje zájem žáka a tím ho aktivizuje (zvyšuje hladinu adrenalinu, což je látka usnadňující přechod naučeného z krátkodobé do dlouhodobé paměti), umožňuje žákovi stanovit si vlastní úroveň zatížení a jeho průběh, umožňuje vybírat si při učení vlastní účinné nástroje používat svoje způsoby myšlení (teorie vícečetných inteligencí), umožňuje budovat si nezávislost, sebedůvěru a pocit kompetence, rozvíjí pocit vlastní odpovědnosti za učení. Volba a výběr vytvářejí angažovanost, svobodu si vybrat. Zároveň s tím přichází také odpovědnost za volbu a za to, jak ji využijeme. 1.4 Přiměřený čas Einstein řekl, že člověk vynalezl pojem času a od té doby trpí pod jeho nadvládou. V dnešní době to jak se zdá, platí stále více. Záplava informací, které se na nás každodenně valí, vytváří informační úzkost. Obáváme se, že něco nestihneme, že nebudeme mít dost času na to, abychom dokončili práci v klidu, bez vyrušování, bez nutnosti přejít k další činnosti. Abychom našim žákům poskytli optimální podmínky pro učení, měli bychom se snažit pochopit, co všechno k němu potřebují. Důležité je také porozumět tomu, proč se v průběhu učení chovají určitým způsobem. Susan Kovalik (Kovalik, 1995) v této souvislosti zavádí pojem mentální program, pod nímž si můžeme představit pevný řetězec postupů vytvořený pro dosažení cílů. Mentální programy navazují na vzorová schémata, která jsme již při řešení úkolu vyhledali a znamenají jejich praktickou návaznost. Například máme-li jít někam do společnosti, musíme zhodnotit situaci a podle vzorových schémat poznat, o jakou situaci jde, pak teprve vyhledáme ve svém repertoáru určitý mentální program, což znamená, že se nějak oblékneme, připravíme nějaké dárky a očekáváme, že se třeba budeme bavit či naopak nudit. K dovednostem člověka patří i zkombinování více mentálních programů, takže se mohou tvořivě rozšiřovat. Úspěšná realizace mentálního programu přináší příjemný pocit, naopak neúspěch přináší pocit zklamání a znepokojení. Jeden ze způsobů, jak podpořit učení, Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 9

10 je ponechat přiměřený čas všem fázím učení. Máme na mysli jednak čas pro vyhledávání vzorových schémat, tedy fázi, ve které probíhá snaha o porozumění, jednak čas pro realizaci mentálních programů. V praxi si pod těmito pojmy představme, že je potřeba počítat s tím, že každý žák bude individuálně jinak chápat souvislosti učiva a bude se pokoušet různými způsoby o jeho zvládnutí. Když bude přitom jeho snažení přerušeno, dojde k frustraci, k nepříjemným pocitům a samozřejmě také k ovlivnění výsledků učení. Představme si sami na sobě, co pro nás znamená neustálé vyrušování a omezování času, když máme něco opravdu dobře vytvořit (například přípravu projektu). Zásada přiměřeného času tedy znamená umožnit žákům, aby věnovali svému učení tolik času, kolik potřebují k jeho dokonalému zvládnutí. Přitom mějme na paměti, že kromě naučení je potřeba vyzkoušet si naučené v přirozeném prostředí, a zahrňme tento čas do plánu učení. 1.5 Obohacené prostředí Obohacené prostředí je takové prostředí, které uvede do bdělosti celý nervový systém, které jej podněcuje, uspokojuje naši zvědavost, je schopné zodpovědět mnoho otázek a také jich řadu nových objevit. Je to prostředí mnoha možností, které odráží život a tím poskytuje prostor pro učení. Styk s obohaceným prostředím poskytuje mozku různé podněty (elektrické, chemické), což ho podněcuje k činnosti. Výsledkem je růst dendritů (výběžků nervových buněk) a zmnožování synapsí (místa spojů mezi neurony). Z fyziologického hlediska tak houstne síť informací uložených v mozku. Z intelektového hlediska to má za následek větší schopnosti řešit problémy, schopnost vidět souvislosti mezi pojmy, všímat si jemných detailů důležitých pro pochopení toho, jak věci fungují atd. Mezi základní otázky učitelů patří: jak aktivovat žáky? Odpověď z hlediska principu obohaceného prostředí bude: využít co nejvíce smyslů, kterými vstupují informace a dát možnost, aby žáci využili ty, které jsou pro ně nejpřístupnější. Přitom platí zásada, že nejlépe se osvědčuje při učení možnost být při tom, to znamená přímo zažívat děj související s předmětem, který se mám učit,, jako další model následuje tzv. inscenování tedy situace jako, následuje možnost manipulovat a dotýkat se předmětů souvisejících s učením, pak stejná možnost u zástupných předmětů (zmenšeniny, modely), na posledních místech jsou poznatky zprostředkované (např. video) a symboly, tedy to, co v našich školách používáme nejvíce. Obohacené prostředí je zaměřeno na poskytování bohatých možností k získávání poznatků, nejde tedy o technické vybavení, jak bychom se mohli domnívat. Do pravidel, jak vytvářet obohacené prostředí, patří: 10

11 co nejvíce používat původní, skutečné zdroje, učebnice, výukové video atd. používat pouze jako doplňky toho, co je naučeno z přímé zkušenosti, zřídit v každé třídě knihovnu poskytující atlasy, encyklopedie, slovníky atd., nástěnky ve třídě ať jsou v souladu s tím, co se právě učíte, do výuky zvát hosty, kteří mohou něco říci k probíraným tématům. 1.6 Spolupráce Spolupráce znamená pracovat společně pro společný cíl. V dnešní době se vysoce cení individualismus, schopnost se prosadit, duchu doby vévodí výkon, úspěch, mnohdy úspěch na úkor druhých. Přitom se často nehledí na to, co všechno se pro úspěch udělalo, účel tzv. světí prostředky. Dokonce už ve škole děti dospívají k tomu, že důležité je hlavně, jaké budou mít známky, a proto, aby jimi potěšily rodiče, jsou ochotny i podvádět. Pokud se jim tento způsob dosahování úspěchu vyplatí, budou ho používat i dospělosti. Z výše uvedeného plyne, proč bychom se měli snažit podporovat spíše důvěru než nevraživost, spolupráci spíše než soutěživost. V čem je však spolupráce mozkově kompatibilní a pomáhá zefektivnit učení? Už jsme zmiňovali potřebu mnoha podnětů pro mozek (mnoha druhů podnětů), kromě toho jde také o potřebu poskytovat hodně příležitostí k zacházení s poznatky. A právě skupinová práce představuje účinný způsob, jak s poznatky pracovat. Podle mnoha autorů nemůže jeden učitel pro třídu o třiceti mozcích, z nichž každý se učí odlišným způsobem, postačovat. Prostředí, kde žáci diskutují a učí se navzájem, kde jsou si resonanční deskou to je prostředí mozkově kompatibilní. Dodejme, že mezi žáky může být také jedinec, který se ze všeho nejraději ponoří do problému sám a spolupráci nevyhledává v takovém případě to respektujeme a necháme ho, ať pracuje sám. Uplatňování principu spolupráce zahrnuje dvě oblasti: za prvé přípravu kurikula, která bude jiná než u tradičního učení a za druhé dovednost seskupovat žáky do skupin a zprostředkovat jim dovednosti potřebné pro spolupráci. Seskupování žáků do skupin je možné provádět podle různých klíčů, ale v dostupných pramenech se doporučuje vytvářet skupiny spíše heterogenní, aby se vytvářely příležitosti ke vzájemnému obohacování. Lepší je tedy promyslet skupiny tak, aby v každé byl někdo tahoun, někdo kdo má přirozené vlohy a citlivost pro mezilidské vztahy a někdo, kdo bude umět za skupinu vystupovat. Tyto role se ve skupině mohou střídat, aby žáci mohli získat další role. Mezi další role patří hlídač času, ten, kdo zajišťuje, aby se neobíhalo od tématu, ten, kdo si všímá, zda se zapojují všichni atd. O kooperativním vyučování, jak se u nás říká využívání principu spolupráce ve škole, píše hodně Hana Kasíková, takže pro více poznatků odkazujeme na její publikace. 1.7 Okamžitá zpětná vazba Okamžitá zpětná vazba je nutným prvkem učebního prostředí, a to jak v souvislosti se smysluplností obsahu (s vyhledáváním vzorových schémat), tak v souvislosti s přiměřeným časem (pro vytváření mentálních programů). Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 11

12 Vyjděme ze situace, kterou jsme popsali jako mozek sám sobě gratulantem. Příjemné pocity se objeví tehdy, když jsme se něčemu naučili, dokázali jsme něco pochopit, aplikovat, když se dostaví tzv. AHA-zážitek. Učení tedy nepotřebuje odměňovat, je samo sobě odměnou. To platí pro situace, kdy je učení úspěšné. V praxi však často zažíváme, že se naučíme něco špatně a v té chvíli si uvědomíme, že nejtěžší je pro mozek zapomenout něco, co už se naučil. Každý z nás má osobní zkušenosti s tím, že zpětná vazba, kterou potřeboval, aby se něco naučil správně, byla matoucí. Buď přišla pozdě nebo neodpovídala tomu, co jsme právě dělali, o čem jsme přemýšleli, co jsme potřebovali. Důležitost zpětné vazby je tedy zřejmá: přesná a okamžitá zpětná vazba je potřebná v době, kdy si žák vytváří svůj mentální program, a to proto, aby se zajistilo, že tento program bude správný. Ovšem poskytovat takovou zpětnou vazbu ve třídě o 25 až 30 žácích je obtížné a časově náročné, ne-li nemožné. Mezi doporučení, jak zavádět tuto zásadu, tedy patří: zavádějte skupinovou práci a přitom dbejte na o, aby každý dostal ve skupině zpětnou vazbu pokud možno ke všemu (k obsahu i procesu) od vás nebo od spolužáků, umožněte (poskytněte prostor a čas) pro zpětnou vazbu během hodiny, pouze tak se při práci doma může upevnit správný mentální program (předejdete tak upevnění chybného pochopení), pomozte žákům, aby byli citlivější pro zpětné vazby, které jim poskytuje skutečný svět, pomozte jim v dialogu se sebou samými analyzovat vlastní práci, což je důležité pro dovednost poskytovat zpětnou vazbu sami sobě (to je významná dovednost pro celoživotní vzdělávání), nepodceňujte sílu a hodnotu zpětné vazby od vrstevníků. 1.8 Dokonalé zvládnutí K přiblížení tohoto principu můžeme použít pořekadlo: Když už něco stojí za to, aby to bylo uděláno, má to být uděláno dokonale (pořádně, co nejlépe, apod.). Kamkoliv se hneme, vidíme kolem sebe upomínky na nedokonalou práci, takže ji začínáme vnímat jako normu. Susan Kovalik (Kovalik, 1995) říká, že první trénink v nedokonalosti získáváme už ve škole, když jsme jako žáci posuzováni, nakolik jsme porozuměli látce a dostaneme buď jedničku nebo trojku (či pětku). Přitom vina za slabé znalosti a porozumění se klade vesměs malé snaze žáků se učit, slabému rodinnému zázemí nebo prostě něčemu jinému. Přesto žáci postupují dále a nakonec školu absolvují s minimálními výstupy pokud jde o jejich životní kompetence. Jak tedy postupovat, abychom zajistili dokonalé zvládnutí celého kurikula všemi žáky? A lze to vůbec? Naplnění tohoto principu považuji osobně za nejnesnadnější ze všech principů, protože naráží nejvíce na stávající systém vzdělávání. Jestliže je cílem našeho školství 12

13 vychovávat občany gramotné a kompetentní po stránce osobní, sociální i ekonomické, musíme se znovu zamyslet nad samotnou podstatou vytváření smysluplného kurikula, nad obsahem a metodami jeho dosahování, konkrétně nad tím, kde spolu jaké poznatky souvisejí a kde na sebe navazují a kde jsou naopak přebytečné a nevytvářejí žádný užitečný mentální program pro skutečný život. Susan Kovalik (Kovalik, 1995) podporuje v tomto kontextu zavádění tzv. pravidel soužití, kde svoji úlohu hraje především pravidlo Osobní maximum (optimum) a rozvíjení životních dovedností. Doporučuje také odstranění tradičního modelu známkování, které je v přímém protikladu k zásadě dokonalého zvládnutí. V části nazvané Přiměřený čas jsme používali termín mentální program v souvislosti s tím, že jeho vytvoření je dovršením procesu učení. Bohužel v mnoha případech se pro spěch a nedbalost tyto programy nevytvoří, a to i když při zkoušení dostaneme jedničku (k získání výborné známky často stačí naučit se pouze nazpaměť látku z posledních dvou hodin, kterou pak velmi rychle zapomeneme). Takové učení nepřináší dlouhodobý efekt a my máme pocit, že si ze školy skoro nic nepamatujeme. Jako příklad pro porozumění tohoto principu můžeme uvést tuto situaci: Pokazí se vám pračka a vy si najdete telefonní číslo servisu, kam zavoláte a žádáte, aby vám ji přišli opravit. Na druhé straně linky se ozve dotaz: A nakolik ji chcete opravit? Na jedničku? Na trojku?... Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 13

14 2 Pár slov o zátěži ve škole Aleš Neusar Zátěž sama o sobě není ani špatná ani dobrá. Může být obojím v závislosti na tom, jak se s ní dítě vyrovná. Aby se dítě optimálně rozvíjelo, měla by být zátěž na hranici možností dítěte, aby ji s malou pomocí či vedením dokázalo zvládnout (Stuchlíková (Ed.), 2005). Zátěž má na dítě negativnější důsledky, než na dospělé. Schopnost dětí vyrovnat se se zátěží není tak účinná (mají méně vyrovnávacích strategií) jako je to u dospělých. Navíc děti nemohou mnoho ze stresorů samy ovlivnit (nemohou se rozhodnou nechodit do školy, vyměnit si učitele apod.) To, že dítě rychleji zapomíná, neznamená, že jej daná situace neovlivnila a neovlivňuje dále (např. ve formě úzkosti, ve formě vybudovaného postoje k morálce a somatických problémů atd.). Ve výzkumu uváděly děti ze 4. a 5. tříd, které situace jsou pro ně zátěžové: 1. škola, 2. nesplněná touha, 3. vztah ke spolužákovi, 4. vztah dítě-učitel, 5. nehoda, ztráta, 6. vztah dítě-rodič, 7. vztah k sourozenci, 8. rodinné problémy, 9. vztah rodič-rodič. Je škola v roce 2007 stále jednou z nejvíce zátěžových a stresujících situací, ve které se dítě ocitá? Jak by tento výzkum vyšel ve vaší škole, třídě? Zátěž žáků ve školním prostředí má několik důvodů: nerespektování úrovně předpokladů dětí (pravidlo osobního optima u S. Kovalikové, (Kovalik, 1995)), nepřiměřený, nevhodný způsob výuky, stresující ověřování vědomostí (ohlášené písemky versus neohlášené, možnost opravit si známku versus nemožnost opravit si známku atd.), tlak na výkon a konkurenci namísto spolupráce, nudná, neinspirující, neaktivní výuka, intelektualizace, převaha racionální složky nerespektování emocionální stránky učení i vztahové stránky, nedostatek pohybu (Mohou děti o přestávce běhat? Mají kde? Nebo to nejde kvůli bezpečnosti?), nedostatek osobní volby, 14

15 autoritativní, nerespektující, agresivní povaha osobnosti učitele, nedostatek bezpečí. Obecněji můžeme mluvit také o nerespektování potřeb dětí, které jsou poté deprivovány (neuspokojeny úplně či částečně). Jde zejména o deprivaci potřeb bezpečí, smysluplnosti, někdy i fyziologických potřeb (více například kapitola Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání ). Určitá míra problematických situací, konfliktních situací (srážka mezi opačnými či neslučitelnými emocemi, motivy, touhami atd. mezi lidmi nebo uvnitř člověka) a frustrace (zmaření uspokojení určité potřeby, činnosti aj. vnitřní či vnější překážkou) je potřebná ke zdárnému vývoji dětské (i dospělé) osobnosti. Pomůckou při zjišťování zdali je zátěž dětí příliš velká je hladina únavy, úzkostnost, projevy agrese, vyšší nemocnost atd. Stejně problematická je ovšem i nedostatečná zátěž, projevující se například nevhodným chováním dětí či nudou. Havlínová (Ed.) (2006) upozorňuje, že může po čase dojít k vytvoření nudy jako návyku, což může v budoucnosti vyústit k zneužívání alkoholu, drog atd. Robert Bjork (Bjork a Linn, 2006, osobní sdělení na konferenci Plat 2006 v Yorku) používá termínu žádoucí nesnáze (desirable difficulties) k popsání toho, že ne vše, co nám ulehčuje učení nám v konečném výsledku pomůže k získání našich znalostí a schopnosti tyto znalosti používat. Mnoho způsobů učení má za následek pouze krátkodobé zapamatování a z dlouhodobého hlediska není efektivních. Z dlouhodobého hlediska je například více efektivní, abychom se učili látku po kouskách, propojovali předměty, abychom si nepsali výpisky vždy stejně či se učili z jedné knihy, abychom se učili za různých podmínek (budeme mít více klíčů k vybavení látky), ne příliš mnoho zpětné vazby, prezentace učitelem různorodá v rámci jednotlivých hodin odlišná, užívání testů jako učebních prostředků, také těžší látka, která není přátelská vůči čtenáři může být z dlouhodobějšího hlediska efektivnější, než velmi jednoduché či dokonce zjednodušující texty. Otázka správného studování a vyučování je mnohem složitější a nemá jasné odpovědi na vše. Šlo mi pouze o to, ukázat, že některé samozřejmosti nemusí být tak samozřejmé, a že něco může být z krátkodobého hlediska sice efektivní, ale z dlouhodobého již ne. Užitečným konceptem pro pochopení vlivu zátěže na dítě může být teorie stresu. Stres (tlak, zátěž) je reakcí na zátěžový podnět z prostředí. To, jestli podnět (stresor) vyvolá stresovou reakci nezáleží pouze na podnětu samotném, ale také na jeho vyhodnocení např. pokud dokážeme sjet schody na kole a jsme na to zvyklí, nemusíme tuto situaci považovat za stresovou a poplachová reakce (zvýšení tepu, hyperglykémie, husí kůže atd.) spojená se stresem se nemusí vůbec dostavit. Někteří autoři začali proto používat rozdělení na eustres ( dobrý stres ) a distres ( špatný stres ). V původní teorii stresu, je stresová reakce považována za neutrální rekci sloužící k mobilizaci organismu. Slovo stres dostalo negativní náboj až později při zlidovění tohoto slova. Dělení stresu na dobrý a špatný má za úkol odlišit, že zátěžový podnět může být i dobrým, posune nás dále, nebo může být příjemně zátěžový např. adrenalinový sport, výhra v loterii. Cílem tedy není, aby nebyla žádná zátěž, ale aby mohl člověk (dítě) na Pár slov o zátěži ve škole 15

16 základě určité zátěže růst, být posunut dále, dostat se k vyššímu cíli. Zde může být rozpor mezi tím, co si myslí učitel a co žák. Cíl by měl být atraktivní a dosažitelný nejen pro učitele či rodiče, ale i pro žáka. Použité zdroje a literatura: Bjork a Linn (2006), Havlínová (Ed.) (2006), Kovalik (1995), Stuchlíková (Ed.) (2005) 16

17 3 Jak vést třídu Marek Kolařík 3.1 Vztah učitel a žák Většina autorů píšících o fungování skupiny či třídy opomíjí rozdíly při zavádění pravidel v kolektivu, který je spolu déle a kolektivu nově vzniklém. V případě, že učitel vstupuje do nového kolektivu, případně tam, kde fungují pravidla správné komunikace, je možné pravidla vzájemného soužití s žáky stanovit hned zpočátku a učitel by měl této možnosti bezezbytku využít. Pokud přichází učitel do kolektivu, který nebyl zvyklý pracovat a dodržovat formální autoritu učitele, pak dochází k tzv. zákopové válce je nutné se připravit na to, že žáci budou zpočátku věnovat obrovské množství energie nejen na zkoušení a testování hranic a obecných předpisů stanovených školním řádem, ale také osoby učitele. Učitel musí v této fázi vyžadovat dodržování pravidel, která jsou stanovena vyššími předpisy (školní řád) a také více uplatňovat formální autoritu. Učitel, který zvládá formální autoritu a má určité pedagogické schopnosti si získává úctu žáků. Zdrojem energie pro práci se třídou se stane touha žáků vyhovět učitelovým požadavkům a nezklamat, která může být posléze vystřídána rovným respektujícím partnerským způsobem komunikace. Pro učitele může být komplikované se takto získané moci vzdát, nicméně pro správné fungovaní vztahu je to nezbytné. Pokud jsou komunikační vzorce ve třídě takto negativně nastaveny, je nutné výše popsaným procesem projít posléze ustoupit je vždy snadnější, než útočit a dobývat. Během tohoto období je nutné, aby učitel postupně poznával a účinně narušoval negativní existující vzorce chování. Takový učitel se musí připravit na nenávist od žáků i časté stížnosti a útoky rodičů, že jejich ratolesti přetěžuje, jelikož po třídě chce, aby pracovala a navíc to i prosazuje a umí to. Později je to kompenzováno mnohem lepšími výsledky žáků a rodiči oceňováno. Při vzniku vztahu je nutno projít nejméně dvěma stadii. V prvním je uplatňována učitelova formální autorita nutná pro výuku. Na začátku vztahu ani nic jiného není možné učitel nezná žáky a oni neznají jeho. Učitel má povinnosti, ale pro jejich plnění je nutné využívat i práv z nich plynoucích např. ticho ve třídě, plnění povinností ze strany žáků aj. Pro vznik vztahu je nutný první dojem nikdy nedostanete druhou šanci ho učinit. Další důležitou věcí, kterou je třeba dodržovat hned od počátku je prosazování autority neverbálními prostředky (vstupování do osobního prostoru, chůze po třídě, neotáčení se ke třídě zády, práce se sílou hlasu zvýšení ztišení, oční kontakt delší než 4 vteřiny často v kombinaci s vyřčením jména, či položením otázky...) Ve druhé fázi vztahu je uplatňována autorita osobní jde o postupný přechod. Jak vést třídu 17

18 Pro sjednání respektu mohou učiteli sloužit tyto zásady (některé viz výše): projevujte opravdový zájem o práci všech žáků a oceňujte jejich osobní příspěvky bez ohledu na dosavadní výkony a vrozené schopnosti, stanovte si s žáky jasná pravidla, která budete spravedlivě uplatňovat pravidla platí pro všechny zúčastněné včetně učitele, pamatujte, že lépe pochodíte s reakcí na obsah než na formu (popis toho, co se děje, nikoliv hledání viníka), oslovujte žáky jménem (třeba se to naučit) a buďte zdvořilí říkejte například děkuji či prosím když se v prvních týdnech ve jménu spletete, žáci vám to odpustí nebojte se i zeptat ( jmenovky), nikoho nezesměšňujte, ani se nebavte na cizí účet, ukazujete tak žákům, že takové chování je přípustné a v pořádku, mějte k učení a jeho organizování profesionální přístup (oblečení, zacházení s časem), buďte trpěliví narušování negativních vzorců chování může být zdlouhavé, nicméně úsilí se jednoznačně vyplácí v tom, že třída začne pracovat, projevte zájem o žáky jako o jednotlivce nebojte se navázat osobní kontakty, poznejte vlastnosti žáků, jejich povahu či zájmy (skvělé jsou v tomto ohledu, nejen pro zapamatování jmen, seznamovací pobyty), dovolte aktivní zapojování žáků do výuky a umožněte žákům pracovat ve skupinkách, jejichž složení pravidelně obměňujte, zajímejte se, co si žáci myslí, co cítí mějte na paměti, že spousta z nich, ať už doma či ve škole, nikdy nedostala šanci se konstruktivně projevit, osvojte si klidný a neformální styl výuky a nebojte se zasmát na vlastní účet, pamatujte, že je rozdíl mezi mluvit na žáka a mluvit s žákem, nezapomínejte, že vztahy s žáky jsou vedle dobře předaných vědomostí hlavní odměnou učitelského povolání oslovováním žáků jmény, úsměvem, stejnými příležitostmi můžete předejít vzniku bariér, které jsou v našem školství bohužel tak časté a brání v práci, diskusi Několik dalších doporučení pro dobrou organizaci výuky Zacházení s časem dostavte se do třídy první můžete tak žáky vítat, vidět jejich reakce a pozorovat je při jejich běžném kontaktu, nebojte se občas zůstat o přestávce ve třídě a pozorovat interakce mezi dětmi, zároveň tak dáte dětem šanci si s vámi osobně promluvit, začínejte včas čekání není fér vůči těm, co přišli včas a podporuje chození pozdě. Ticho stanovte si s žáky pravidlo umožňující vyžadovat ticho během výuky pokud se vám to nepodaří, žáci vás budou slyšet, ale nebudou vás poslouchat, na ticho si počkejte nesnažte se třídu překřičet znamená to, že mluvit je dovoleno (když začnete větu a jste vyrušeni, začněte znova od začátku apod.). 18

19 Práce v hodině pro vytvoření atmosféry pro zbytek hodiny je nejdůležitějších prvních pár minut, během nichž musí učitel probudit třídu ospalou či zklidnit hlučnou. Nebojte se ztratit na začátku hodiny chvíli času, pracovně naladěná třída nejenže vše dožene, ale zvládne mnohem více práce, obecné informace udělte jednou a poté hovořte už jen s jednotlivci, kteří buď nepracují, nebo zadanému úkolu nerozumí, jděte příkladem chcete-li po žácích, aby něco dělali, musíte to dělat stejně (viz pravidla), buďte ve střehu musíte svou přítomností naplnit každý volný kout choďte po třídě, mějte oči i vzadu, při psaní na tabuli nestůjte zády, ale bokem, udržujte oční kontakt, ignorujte neškodné hlouposti, které přestanou samy od sebe, všímejte si a oceňujte vhodné chování, je-li to možné, žáky oceňujte je to účinnější než upozorňovat na projevy nevhodné, respektujte jedince a třídu jako celek. Na co je třeba ještě pamatovat opakem poslušnosti je zodpovědnost, neposlušnost znamená vymezování se vůči někomu či něčemu, což odporuje podmínce samostatného a odpovědného fungování žáků, když děti ve třídě zlobí, není to jejich chyba, spíše to ukazuje na příliš jednoduché či složité požadavky ze strany učitele berte to jako signál nutné změny, dávejte místo pokynů informace (nepiš tou tužkou ke psaní se dá použít i propiska), popisujte situaci, tedy co vidíte, slyšíte, cítíte ( já-ono výroky vs. ty výroky). 3.2 Prostředí, z něhož žáci vycházejí rodina a základní pravidla jejího fungování Dříve se v práci s rodinou, pokud taková vůbec probíhala, používalo lineární kauzality ( jaký otec, takový syn ). Dnes se používá kauzality cirkulární (Žena středního věku dlouhodobě stresovaná konfliktním vztahem s manželem, vytvoří koalici s dvacetiletým synem hledá u něj mužskou oporu. Dospívající dcera se cítí odstrčená a začne experimentovat v sexuálním životě. Syn má obavy z osamostatnění a své setrvání v rodině si zdůvodňuje tím, že matka potřebuje jeho péči. Matka se stává stále více depresivní a začíná obviňovat manžela, který se v rodinném dění nikdy příliš neangažoval. Ten se naštve a ještě více se stáhne. Tím začne trpět i jejich sexuální život. Děti reagují na napětí a chladný vztah mezi rodiči různě syn se vzdá svých zálib a zbývajících přátel a je pořád doma s matkou, dcera střídá partnery pro sex už zcela bez výběru a přitom se bojí navázat trvalejší vztah. Její symptomatické chování strhává pozornost rodiny na ni a také dočasně sbližuje oba partnery, kteří se snaží pomoci dítěti.). Tady bych se rád zmínil o tom, že rodina velmi často sama redukuje svůj problém do lineární sféry. Je jednodušší říci, že máme problémové dítě, než pochopit, že má problém celá rodina. Jak vést třídu 19

20 Rodina se také velice brání jakékoliv změně v chování jednotlivých členů a v podstatě jejich chování podporuje jakákoliv změna vyvolá změnu v celém systému např. manžel alkoholik se jde léčit a manželka po jeho návratu neví, jak se k němu chovat. Není na jeho chování zvyklá. Proto je nutná rodinná terapie nejlépe v kombinaci s terapií individuální. S cirkulární kauzalitou souvisí také systémový přístup. Rodina je systém a jako se systémem s ní musíme pracovat. Rodina má svou strukturu (máma, táta, děti), organizaci (to znamená, jak to v ní funguje), mezi jednotlivými členy probíhá interakce a rodina je také součástí prostředí. 3.3 Pojmy související s rodinou Adaptabilita schopnost rodiny měnit strukturu moci, role a pravidla vztahů v závislosti na vývojovém stresu (běžné přechodné krize během vývojového cyklu rodiny často spojené s neschopností rodiny přejít do další vývojové fáze nevyřešené problémy se hromadí), situačním stresu nenormativní změny dlouhodobá nemoc člena rodiny, úmrtí dítěte... a širším sociokulturním kontextu (změna politického uspořádání, katastrofy...) Autonomie členů (dělat si věci po svém) soudržnost rodiny celý život rodiny je provázen nacházením rovnováhy mezi těmito dvěma protipóly. Míra autonomie se mění v závislosti na věku jedince jiná je u kojence a jiná u puberťáka. Problémem je často najít onu rovnováhu. Ve zdravých rodinách je autonomie členů podporována, ale je zde i velká míra soudržnosti. Dysfunkce rodiny propojené x nespojité rodiny. Dysfunkční rodiny se obecně vyznačují těmito charakteristikami: popírání či neřešení problémů, chybějící intimita, vzájemné obviňování, rigidní (ustrnulé) role, potlačování osobní identity na úkor identity rodinné, nejasná či chybějící komunikace, chybění hranic, nejasná pravidla a kompetence. Hranice jsou to jakési neviditelné linie mezi částmi rodiny, konkrétně mezi jedinci, koalicemi, rodinou a prostředím. Existují hranice rigidní, jasné a slabé. Pokud jsou hranice v rodině narušené (neklepe se, členové nemají svá místečka, rodiče říkají dětem kdy a jak si mají uklízet, nebo to za ně dělají, používání vět jako to je náš byt, prohrabávání věcí, neschopnost či neochota přijmout jiný názor, domácí násilí, přikazování co mohu a co nemohu). Takové věci mají v rodině být věcí diskuse. Narušené hranice se přenášení také do vnějších vztahů. Hranice jsou také ovlivněny kulturou, prostředím a vývojovými fázemi rodiny). Koalice obecně se tak říká spojenectví mezi členy rodiny (funkční jsou generační x dysfunkční schizmatická, slabá manželská ale silná mezigenerační asymetrická, izolovanost jednoho člena rodiny generační slabá pseudodemokratická totální, nejasné a nezřetelné hranice) když není pevná generační (sourozenecká) koalice, 20

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení všichni, kdo se chystáte pracovat s předkládanou publikací Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, dovolte pár úvodních slov, která

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu Nikola Ředinová Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Vlastní práce bude zaměřena na hledání odpovědi na otázku, proč dochází k problémům při zařazování

Více