NABÍDKA KURZŮ PRO FIRMY NA II. POLOLETÍ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA KURZŮ PRO FIRMY NA II. POLOLETÍ 2015"

Transkript

1 NABÍDKA KURZŮ PRO FIRMY NA II. POLOLETÍ 2015 Kontakt: Ing. Šárka Kšiňanová, úsek vzdělávání tel:

2 OSOBNOSTNÍ A ODBORNÝ ROZVOJ: Workshop: Kreativní komunikace jak překonat komunikační stereotypy. Cílem workshopu je praktickými improvizačními a kreativními technikami a především sebe zkušenostním rozvojem zlepšit své komunikační dovednosti. Workshop aktivními metodami nabourává naše stereotypy a zlozvyky. Posiluje naopak schopnost pružně reagovat v komunikaci. - Narušení komunikačního stereotypu. - Naladění se na komunikačního partnera, vnímání detaily, pozornost. - Aktivní naslouchání, verbální tvořivost v praxi. - Duálnost komunikace. - Odolnost emocionálnímu nátlaku, možnosti jak reagovat. - Narušení neverbálních stereotypů. - Zpětnovazební mechanismy verbálního a neverbálního vystupování. Cílová skupina: vedoucí pracovníci, technologové, konstruktéři, obchodníci Komunikace v pracovním týmu. Pomocí improvizačních technik naučí členy týmu komunikovat tak, aby nedocházelo k nežádoucím zpětným vazbám, k animozitám ve vztahu nadřízený podřízený, naučí asertivně zvládat pasivně agresivní jedince atd. Velkou část kurzu tvoří trénování naučených dovedností. - Čas a komunikace v týmu. - Tým a jeho stavba. - Riziková místa v týmu. - Principy týmová komunikace. - Kreativní komunikace. - Komunikační dovednosti verbální a neverbální. - Aktivní naslouchání a komunikace ve skupinách. Cílová skupina: členové menších týmů (manažeři, mistři a dělníci najednou) Rozsah: 5 dnů po 3 hodinách (doporučeno lektorem), jinak dle potřeby Vedení porad a aktivní účast na nich. Cílem kurzu je zlepšit a zefektivnit porady. Svým obsahem upozorňuje na neduhy vedení porad, jejich přijímání, práci s časem. Umožňuje porady prakticky uchopit a učinit z nich nástroj výměny informací a vedení týmů, který je přijímám všemi. 2

3 A. Způsob komunikace na poradě: - Naslouchání a pozornost. - Hledání shody, emoce a jejich vliv na jednání. - Pozitivní nastavení. - Porada struktura a realizace. - Time management při vedení porad. - Cíl porady předávání informací o tom co funguje a co nefunguje. - Příprava, realizace a vyhodnocení porady. - Role jednotlivců v rámci porady. - Atmosféra. - Kontrola naplnění cílů. B. Účast lektora na poradě, cca 1 2 hod - Účast lektora v roli pozorovatele. - Analýza chyb. - Sledování naplnění rolí. C. Zpětná vazba, cca 1 2 hod - Vyhodnocení fungování porady. - Vyhodnocení naplnění jednotlivých rolí. - Kontrola realizace jednotlivých kroků. * kroky B a C, je možné realizovat bezprostředně po kurzu nebo s odstupem 1 až 2 týdnů. (jako vhodnější se jeví odstup) Cílová skupina: pracovníci, pracovní týmy Rozsah: 4 8 hodin Konflikt jako cesta sebepoznání. Účastníci kurzu se seznámí s pojetím konfliktu a jeho zvládáním jako formy krizové komunikační situace. Naučí se techniky zvládání konfliktních situací, udržení pozice. - Co je konflikt? Jak reagovat na rozdíly v názorech, hodnotách, informacích, postojích mezi lidmi? Technika zrcadlení. - Jaké jsou příčiny konfliktů? Jaké způsoby řešení konfliktů jsme zdědili po předcích? Výklad principu větší/menší. - Jaké jsou složky konfliktů a jak s nimi pracovat? Technika úkrok stranou. - Jak získat souhlas druhé strany a předejít konfliktu? Technika "pyramida souhlasu". - Přístupy k řešení konfliktů aneb jak se správně pohádat. Prostřednictvím testu účastníci zjistí, jaké styly pro řešení konfliktů nejčastěji používají a proč je důležité je pružně střídat. Naučí se pravidla konstruktivní hádky. - Jak se dostat k jádru problému? Například prostřednictví techniky "cirkulárního dotazování". 3

4 Cílová skupina: manažeři, mistři, personalisté Rozsah: 2 dny Zvládání stresu a zátěže (sebeřízení v čase). - Kořeny naší stability a vnímání stresové zátěže. - Individuální prožívání stresu a individuální spouštěče stresu. - Sebeřízení koučovací technika Kolo rovnováhy. - Osobní cíle versus pracovní cíle cvičení pro rozvoj multiinteligence podle prof. Gardnera. - Napoleonova tabulka pro rozlišení důležitých a naléhavých úkolů a její praktické použití během pracovního týdne. - Definování cílů podle principů SMART. - Jak ušetřit čas? časový snímek dne, pilový efekt v naší koncentraci při vyrušování, naše produktivní hodiny, konkrétní tipy na časové úspory. - Spánek spánkový cyklus, poruchy spánku, ovlivnění výkonu nekvalitním spánkem, sny jako zdroj informací pro snížení stresu. - První pomoc pro akutní stresové stavy, relaxační techniky pro uvolnění - nácvik jednotlivých technik pro zvládnutí stresu na pracovišti. - Koncepce psychické odolnosti rozvoj jednotlivých složek odolnosti. Cílová skupina: vedoucí pracovníci Rozsah: 2 dny Koučování pro manažery 1 (základy). - Co je to koučování? - rozdíly mezi koučováním, mentorováním, přátelskou radou a psychoterapií. - Situace a osoby vhodné pro koučování v manažerské praxi. - Jaké vlastnosti a dovednosti by měl mít dobrý kouč? - Navázání kontaktu vztahu mezi koučem a koučovaným a jak zkvalitnit naslouchání kouče? - způsoby vnímání koučovaného, nestrannost kouče. - Praktický nácvik koučovací techniky pozice vnímání. - Práce s otázkou jako základní dovednost kouče otázky otevřené a uzavřené, instruktivní, otázky na výjimky, otázky na zdroje, práce s kouzelnou otázkou, šalovací otázky. - Struktura koučovacího rozhovoru - definování cíle, prověření skutečnosti, hledání možností, plán a konkrétní kroky řešení. Cílová skupina: manažeři Rozsah: 2 dny 4

5 Koučování pro manažery 2 (vybrané koučovací techniky). - Možnosti koučování pracovníků v organizaci. - Backtracking technika, která pomáhá pojmenovat to důležité, rekapitulovat a rozvíjet myšlenku, vidět hlavní možnosti, ale i rozpory v přemýšlení koučovaného. - Koučovací techniky praktický nácvik s použitím vhodných otázek a struktury koučovacího rozhovoru. o Práce s časovou osou technika vhodná pro stanovení konkrétních postupů a klíčových uzlů při plnění určitého cíle. o Kolo rovnováhy technika vhodná pro bilanci rovnováhy a určení priorit. Lze použít pro osobní život i pro motivační/hodnotící rozhovor se zaměstnanci. o Metoda Walta Disneyho technika vhodná pro rozvoj kreativity a hledání možných řešení určitého problému. - Práce s pocity a emocemi v průběhu koučování sám sobě koučem, kotvení dobrých pocitů. Cílová skupina: manažeři Rozsah: 2 dny Příprava interních lektorů 1. 3-denní kurz pro pracovníky, kteří jsou vybraní pro činnosti interních lektorů v interních programech firemního vzdělávání. Kurz je veden interaktivně, kdy si účastníci zkouší hned aplikovat probíraná témata v praxi a připravují si interaktivní techniky pro vlastní školení. Osvojí si principy vzdělávání dospělých cestou zážitkového učení, naučí se jak připravit konkrétní interaktivní techniku (kvíz, křížovka, případová studie) pro vlastní seminář. - Specifika dospělého účastníka vzdělávání a využití Kolbova cyklu učení ve vzdělávání dospělých. - Jak stanovit cíle vzdělávání, jeho parametry a vyhodnocení dle Kirkpatrickova modelu. - Jak připravit vzdělávání od cíle přes praktické interaktivní techniky, aby bylo učení pro účastníky zážitkové a přitom užitečné. - Zásady prezentace lektora a podávání zpětné vazby účastníkům, aby motivovala ke změně chování. Cílová skupina: interní lektoři, vedoucí pracovníci Uplatnění filozofie KAIZEN a japonských metod zlepšování procesů při zkvalitňování prostředí v podmínkách českých firem. Seminář podává alternativní úhel pohledu na zavádění japonských metod řízení a filozofii KAIZEN v podmínkách českých firem s využitím osobních a pracovních zkušeností lektora. Poskytuje informace o základních principech zavádění jednotlivých metod japonské průmyslové 5

6 výroby do praxe. Specifikuje základní předpoklady úspěšného zavedení jednotlivých metod do výroby a předchází praktickému zavádění jednotlivých metod v provozech. - Principy přístupu Kaizen. - Doporučované techniky a metody. - Podmínky pro uplatňování Kaizen. - Ukázky z praxe. Cílová skupina: vedoucí pracovníci, členové řešitelských týmů, specialisté Překonávání odporu pracovníků dělnických profesí při zavádění systémů filozofie Kaizen v podmínkách českých firem. Seminář je cíleně zaměřen na cílovou skupinu dělnických profesí a jeho hlavním cílem je posílení sounáležitostí pracovníků dělnických profesí s manažery všech úrovní team leaderů, mistrů a také top manažerů. - Průsečík osobních a firemních cílů. - Co spojuje mne, nadřízeného, podřízeného, majitele. - I v mém zájmu je táhnout za jeden provaz. - Princip trojí výhry. - Sounáležitost dělníka s organizací. Cílová skupina: dělníci Revoluce je tady! Jak úspěšně začít pracovat na dálku. Přichází revoluce, která úplně promění během několika let pracovní život lidí. Práce odkudkoliv a kdekoliv bude všudypřítomná. Jediné, co se počítá, je výsledek pro firmu či zákazníka a nikoliv počet hodin strávených v kanceláři. - Proč byste měli začít s integrací práce na dálku do vaší organizace co nejdříve. - Kdy pracovat z kanceláře a kdy na dálku, a proč se bez vhodné kombinace obou přístupů neobejdete. - Kdy práce na dálku funguje, a kdy ne. - Z jakých důvodů zavádění práce na dálku nejčastěji selhává, a jak tomu předejít. - Profese a osoby (ne)vhodné pro vzdálenou práci. - Rozdíly ve vnímání práce na dálku mezi generacemi. - Jak začít pracovat na dálku s vašimi zákazníky a dodavateli. 6

7 - Jak začít s prací na dálku se současnými zaměstnanci. - Proč a jak nabírat nové zaměstnance plně kompatibilní s prací na dálku. - Odlišnosti v řízení na dálku oproti standardnímu způsobu řízení tváří v tvář v kanceláři. - IT nástroje (hardware, software) usnadňující vzdálenou komunikaci a spolupráci a jejich efektivní využití. - Nejčastější obavy, překážky a problémy při řízení pracovníků na dálku a jejich řešení na straně zaměstnanců a managementu. Cílová skupina: majitelé a manažeři firem (8 hodin) Workshop - Startujeme práci na dálku. - Krátké zhodnocení současné konkurenceschopnosti a nákladů organizace. - Analýza nákladů - které jsou nezbytné a které lze snížit. - Test vlastní připravenost jednotlivých pracovníků na vzdálenou práci z hlediska znalostí a dostupnosti softwaru, hardwaru, podmínek pro práci z domova atd. - Identifikace hlavních překážek na straně firmy, pracovníků i zákazníků. - Brainstorming a diskuse pro společný návrh, jak tyto problémy a překážky řešit. - Návrh postupu, jak změnit proces spolupráce v rámci firmy i externě vůči dodavatelům a zákazníkům. - Nástroje a procesy pro snižování nákladů vaší organizace (např. využívání pracovníků ze vzdálených lokalit). - Ukázka nástrojů pro práci na dálku - online kancelář, vzdálené sdílení plochy a přístupu na vzdálený počítač, využívání chatu, telekonference a videokonference pro komunikaci se zákazníky, propojení se smartphonem, software pro výkaznictví, atd. - Moderovaná diskuse, jak rozšiřovat firmu s využitím principů práce na dálku. - Moderovaná diskuse, jak zlepšit kvalitu služeb pro zákazníky při podpoře vzdálené práce. Cílová skupina: majitelé a manažeři firem Rozsah: 1 2 dny Workshop: Počítačové dovednosti pro práci na dálku. - Test: Jak jste připraveni na práci na dálku po stránce hardwaru a softwaru. - Základní hardwarové vybavení zaměstnance pracujícího na dálku a náklady na jeho pořízení. - Co to je online kancelář (Google Apps nebo Office 365) a proč se bez ní do budoucna neobejdete. - Praktické procvičování funkcí vybrané online kanceláře a její využití pro práci. - Ukázka, jak řešit technické problémy se softwarem TeamViewer na dálku za 5 minut. - Test: Jaké máte počítačové znalosti pro práci na dálku. 7

8 - Praktická ukázka, jak účinně ukládat soubory, obrázky a videa přímo na internetu a sdílet je s ostatními. - Cvičení: Kolik může vaše firma ušetřit využíváním videokonferencí namísto fyzického cestování. - Praktické ukázky vybraných nástrojů pro komunikaci na dálku nejčastější chyby při jejich používání a tipy na zlepšení komunikace: o , chat o vnitrofiremní komunitní sítě o telefon, smsk o telekonference o videokonference - Vybrané online aplikace pro podporu vzdálené práce dle konkrétních potřeb organizace. - Tipy na praktické aplikace určené k práci pro smartphony a tablety. Cílová skupina: manažeři, zaměstnanci Rozsah: 1 2 dny Úspěšný manažer aneb jak postavit tým na talentu. - Pochopíte, proč je podpora talentu a silných stránek každého pracovníka nejlepší investicí pro rozvoj organizace, a proč je stále obtížnější dosáhnout úspěchu bez hlubší znalosti a schopnosti jej využít. - Poznáte své talenty a způsoby, jak je využít ve svůj prospěch v roli vedoucího pracovníka. - Identifikujete své slabé stránky, které brání rozvoji vašeho týmu. - Pochopíte, jak můžete své slabé stránky obejít, nebo lépe transformovat ve svůj prospěch. - Naleznete své osobní talenty a silné stránky a možnosti jejich využití pro úspěšný osobní a pracovní život. - Uvědomíte si své dominantní nebo chybějící skupiny talentů (realizační, ovlivňovací, vztahové, strategického myšlení) a jejich praktický dopad na vlastní práci i život. - Zjistíte s jakými typy lidí potřebujete nutně spolupracovat pro maximální úspěch v práci i životě. - Setkáte se s jinými lidmi, kteří také absolvovali Gallupovy testy Strengthsfinder 2.0 a EP10 a budete s nimi moci sdílet své poznatky a zkušenosti. Cílová skupina: manažeři (8 hodin) Zákoník práce právní minimum pro rok Základní změny zákoníku práce související s novým občanským zákoníkem. - Změny v oblasti pracovního práva. - Dovolená, pracovní doba a překážky v práci v roce Příklady z praxe. 8

9 Cílová skupina: personalisté, manažeři Exekuce ze mzdy dohoda o srážkách, exekuce. - Základní legislativní úprava pro provádění srážek ze mzdy. - Srážky ze mzdy prováděné se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance. - Příjmy podléhající srážce ze mzdy. - Výpočet nezabavitelných částek. - Přednostní a nepřednostní pohledávky. - Srážky ze mzdy z náhrady mzdy. - Praktické příklady výpočtů exekučních srážek ze mzdy. Cílová skupina: personalisté Zákon o ochraně osobních údajů aktuálně. - Vymezení problematiky ochrany osobních údajů. - Praktická aplikace zákona v personalistice. - Úřad pro ochranu osobních údajů informace o jeho činnosti, povinnosti vůči úřadu. - Problematika ochrany osobních údajů v kontextu nového občanského zákoníku. Cílová skupina: personalisté, manažeři AKTIVIZAČNÍ KURZY Skupinové bubnování. Pomocí společného prožitku stmelíte váš pracovní tým, dojde k uvolnění stereotypů a bloků. Náplň kurzu je tvořena z 85 % aktivní prací, teorie jen 15 %. - Tvorba společné melodie. - Síla rytmu se přenáší do těl. - Fyzický zážitek ze společné činnosti. - Okamžiky, které vydrží. 9

10 - Profesionální nástroje (africké bubny, různé perkusové nástroje). - Možnost zaznamenání společné písně. Cílová skupina: pracovní týmy Rozsah: 2 4 hodiny Firemní videoklip. Práce na klipu podporuje všechny zásadní rozvojové potřeby týmu (utužení týmu, týmové role, nabourávání stereotypů, poznání v jiných situacích). - Pod odborným vedením připravit a zpracovat videoklip na dané firemní téma. - Společná tvorba scénáře. - Natáčení klipu role v týmu - scénář, režie, kamera, střih, hudba, titulky, obal). - Zpracování a střih. - Hudba a titulky. - Prezentace. Možnost soutěže mezi týmy. Cílová skupina: firemní týmy Rozsah: 1 až 2 dny JAZYKOVÉ KURZY Připravíme vám jazykový kurz na míru v těchto jazycích: angličtina, němčina, ruština. Výuka probíhá dle předem stanovených výukových plánů pro danou pokročilost a zaměření kurzu. Kurz je možné, dle požadavku odběratele, zaměřit na různé odbornosti (obchodní, bankovní, administrativní, stavební, strojní, atd.). Nabízíme: - výuku kvalifikovaným lektorem, - doprovodné materiály, - vstupní, semestrální a závěrečné přezkoušení, - zpracování osnov výuky, - přesnou evidenci docházky, - zpracování závěrečného hodnocení studenta na základě vašeho požadavku, - konání kurzu ve vaší firmě nebo v našich učebnách s odpovídajícím technickým vybavením. 10

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání

na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání děláme z dobrých firem skvělé Připravili jsme pro Vás speciální prosincovou nabídku na 8 nejoblíbenějších kurzů z našeho portfolia firemního vzdělávání Které kurzy to jsou a kdo je využije? 8 nejoblíbenějších

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ 2009 Rozvoj lidských zdroj Zuzana Kavanová, Martin Študenc Martin Študenc, lektor Vzdělání Certifikace 1992 MBA, USBSP, Praha Myers-Briggs Type Indicators 1978 - sociologie, FFUK

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka)

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka) SEMINÁŘE (kompletní nabídka) Středisko vzdělávání s.r.o. OBSAH Výživa, stravování, gastronomie... 4 Léčivé rostliny v běžném životě... 5 Strava se sníženým obsahem tuků, použití tuků v kuchyni... 5 Výživa

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více