Z inženýra manažerem. Jakub Slavík FCC PUBLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z inženýra manažerem. Jakub Slavík FCC PUBLIC"

Transkript

1 Z inženýra manažerem Jakub Slavík FCC PUBLIC

2 Tato příručka pro začínající i tápající manažery se zaměřuje na pracovníky s technickým vzděláním, kteří jsou postaveni před úkol ujmout se řízení firmy či přinejmenším některého z oddělení. V rámci tohoto úkolu se musí zabývat problematikou z různých oblastí řízení marketingu, finančního řízení, řízení lidí či řízení projektů, přičemž mnozí ani nemají ucelenou představu o obsahu a smyslu těchto pojmů a činností. Autor, profesí manažerský poradce, formou, která se pohybuje na pomezí učebnice a přátelského vyprávění, vykládá látku utříděnou do sedmi kapitol, které postupně odkrývají problematiku manažerských dovedností, ukazují základní principy řízení podniků a projektů, nástroje a postupy personálního řízení, marketingové řízení a plánování ve firmě, základní principy a postupy řízení rizik. Získané poznatky jsou pak shrnuty a rozšířeny v kontextu strategického řízení firmy. Ze spletité a dynamicky se rozvíjející manažerské vědy autor vybral některé důležité poučky a modely. Ty pak doplnil množstvím praktických příkladů i ucelenými příběhy ze života vlastně krátkými případovými studiemi založenými na skutečných událostech z českých a zahraničních firem. Jakub Slavík, FCC PUBLIC s. r. o., 2010

3 Z inženýra manažerem Obsah Místo úvodu Za velkým předělem Základní manažerské role Příběh ze života o základních rolích manažera Řízení času manažera Příběh ze života o řízení času manažera Manažer a jeho moc (síla) Příběh ze života o moci manažera Tým a týmové role Příběh ze života o týmových rolích Jak motivovat druhé Příběh ze života o motivaci Shrnutí Navěky nebo dočasně Řídicí proces Podnik, jeho zdroje a základní činnosti Podnikové plánování Příběh ze života o podnikovém plánování Projekt a jeho základní vlastnosti Proces řízení projektu Definování projektu Plánování projektu Vedení projektu Uzavření projektu Požadavky na manažera projektu Příběh ze života o řízení projektů Shrnutí Lidské zdroje personál lidé Řízení lidských zdrojů Nábor a uvolňování zaměstnanců Příběh ze života o náboru zaměstnance Plánování potřeby, kariéra, pohyb a rozvoj lidských zdrojů Dva příběhy ze života o kariérním plánování a rozvoji lidských zdrojů

4 Obsah Z inženýra manažerem Odměňování a hodnocení zaměstnanců Příběh ze života o odměňování Řízení změn z pohledu personalistiky Příběh ze života o lidské stránce řízení změn Shrnutí Peníze až v první řadě Krátký příběh ze života na úvod Základní finanční výkazy firmy Co lze vyčíst z rozvahy Zjednodušený příklad práce s rozvahou Náklady a výnosy motor firmy Příklad rozhodování o ceně výrobku Cash flow skutečné peníze ve firmě Příklad posuzování efektivnosti investičních příležitostí Shrnutí Marketing neboli trhování Marketing a marketingový mix Produkt Cena Místo, tedy trh Propagace Několik příběhů ze života o marketingu Marketingové plánování Situační analýza Marketingové cíle Marketingová strategie Příběh ze života o marketingovém plánování Shrnutí Riskuji, tedy jsem Příklad intuitivního řízení rizika v každodenním životě Rozhodování a riziko Proces řízení rizika Přípravná fáze Identifikace rizika Ohodnocení rizika Odpověď na riziko

5 Z inženýra manažerem Příklady systematického řízení rizik ve firmě Shrnutí Admirál svého loďstva Příklady podnikové strategie Obsah a cíl strategického řízení Analýza okolního prostředí Analýza konkurence a konkurenčního prostředí Analýza strategických schopností a zdrojů firmy Analýza firemní kultury Souhrnné zhodnocení situace firmy Příběh ze života o strategii a strategické analýze Základní typy produktových strategií Základní typy tržních strategií Základní typy obchodních strategií Příběh ze života o volbě strategie Proces přípravy firemní strategie Vytváření organizačních struktur Řízení změn ve firmě Příběh ze života o strategické změně Shrnutí Závěrem kudy dál? Literatura Příloha 1: Rizikově orientované plánování údržby příklad provozního řízení Příloha 2: Definice důležitých pojmů Rejstřík

6 následuje několik ukázek textu

7 1 Za velkým předělem Za velkým předělem Management je odbornost sama o sobě a kromě přirozených schopností vyžaduje i příslušné znalosti a dovednosti, tak jako ostatně každá práce. Na úvod našeho stručného průvodce po světě za velkým předělem si proto zkusíme jednoduše ukázat, co to obnáší být manažerem. Nepostihneme pochopitelně všechno, ale zaměříme se na základní role manažera, řízení času manažera, moc sílu manažera a její základ, týmy a týmové role a motivaci lidí. Takto vybaveni se v dalších kapitolách budeme moci blíže porozhlédnout po jednotlivých krajích za velkým předělem tedy po vybraných oblastech řízení. Základní manažerské role Být manažerem znamená být, obrazně řečeno, muž (či žena) desatera řemesel. Manažer plní ve firmě řadu funkcí, či chceme-li, rolí. Podle konkrétní pozice a zaměření manažera mají jednotlivé role různou váhu, v jeho práci jsou však téměř vždy tak či onak přítomné. Klasikové manažerské vědy, konkrétně prof. Mintzberg (viz např. [2]), definovali deset manažerských rolí a roztřídili je do tří základních skupin: interpersonální role, rozhodovací role, informační role. Jejich vzájemný vztah a náplň přehledně ukazuje obr. 1. Interpersonální role jsou ty nejviditelnější. Jak ale obrázek ukazuje, fungují především jako podpora ostatních dvou skupin. Manažer je tedy na první pohled především reprezentant své firmy či organizační jednotky. Je tedy jejím znakem či symbolem a z toho mu plynou nutné (i když ne vždy a každému příjemné) právní, společenské a ceremoniální povinnosti. Manažer je pochopitelně vůdce svých podřízených, který vytváří pracovní prostředí, dbá na disciplínu a zároveň povzbuzuje své podřízené. V neposlední řadě se nepřetržitě snaží sladit lidské zájmy svých podřízených s organizačními zájmy svého zaměstnavatele. 10

8 Z inženýra manažerem Manažer plní také roli styčného důstojníka ve firmě. Propojuje navzájem lidi, tak aby výsledkem byla efektivní spolupráce. Management, to je především správné rozhodování, k němuž samozřejmě patří i rozhodovací role. Na správném rozhodnutí ve správný čas nezřídka záleží osud organizace. Nerozhodný manažer je mrtvý manažer. Čím vyšší pozici má manažer, tím více má jeho rozhodování strategický rozměr. Manažer proto musí umět rozlišit mezi podstatným a podružným, mezi krátkodobým a dlouhodobým. Podle toho jeho firma či útvar bude růst nebo pouze přežívat (či nepřežívat). manažerské role mluvčí zlepšovatel vyjednávač monitor informací šiřitel informací uklidňovač nepokojů přidělovač zdrojů informační role informování uvnitř a vně firmy rozhodovací role přijímání důležitých rozhodnutí interpersonální role formální autorita a vedení reprezentant styčný důstojník vůdce 1 Vztah a náplň manažerských rolí Ke každodenní práci manažera patří především přidělování zdrojů jednotlivým činnostem čili peněz, lidí a jejich času či techniky. Manažer plánuje toto přidělování, stanoví priority jednotlivým činnostem, potvrzuje je vahou své autority a kontroluje jejich dodržování. Ale nejen to. Manažer je také zlepšovatel ve firmě, tedy ten, kdo vytváří a iniciuje změny k lepšímu, vytváří program těchto změn a kontroluje jeho průběh. Ne všechno přitom musí provádět sám, některé tyto činnosti či součásti své role může delegovat na své podřízené. 11

9 2 Navěky nebo dočasně Navěky nebo dočasně Manažerem je ředitel, vedoucí oddělení, samostatný podnikatel zkrátka manažer v podniku. Manažerem je však i vedoucí projektu, čili projektový manažer. Aby to nebylo tak jednoduché, manažer v podniku může být zároveň projektovým manažerem. Pokusíme se nyní tu přemíru manažerů a managementu trochu utřídit a srovnat. Hlavní dělicí čárou přitom bude, zda jsou manažerem řízené činnosti zamýšleny obrazně řečeno navěky nebo dočasně. Řízení navěky znamená řízení podniku a řízení dočasně znamená řízení projektu. Obě mají svá specifika a jak už to bývá, ne vždy si musí navzájem plně rozumět. Řídicí proces Společným pro řízení navěky či dočasně je řízení samo. Systémová definice řízení praví, že jde o ovlivňování řízeného objektu řídícím subjektem za účelem dosažení stanoveného cíle. Základem řízení je řídicí proces, jak jej znázorňuje obr. 6. Na základě získaných informací tedy řídicí subjekt rozhoduje o způsobu a nástrojích ovlivňování řízeného objektu. Po vlastním ovlivnění pak provede kontrolu výsledku, která se stává informací pro další rozhodování. Informací přitom rozumíme takový údaj, které sníží míru nejistoty při rozhodování. Rozdíl mezi údaji a informacemi je dosti zásadní. Řada manažerů, zejména ve velkých firmách, je zahrnuta údaji z nejrůznějších hlášení, svodek, informace rozhodování ovlivňování kontrola 6 Řídicí proces 28

10 Z inženýra manažerem statistik, analýz apod., z nichž však pro jejich množství a komplikovanost nedokáže získat informaci. V manažerské teorii se pak často hovoří o data overload (přetížení údaji) nebo o analysis paralysis (paralýze z analýzy). Z pohledu takto vymezeného řídicího procesu spočívá základní rozdíl mezi oběma typy řízení v povaze cíle. Zatímco cíl řízení podniku je průběžný, opakovatelný a opakovaný, cíl řízení projektu je jedinečný a neopakovatelný. V této kapitole si nejprve přehledně ukážeme podnik, jeho základní činnosti a systém podnikového plánování. Poté si vymezíme projekt a specifika projektového řízení. Podnik, jeho zdroje a základní činnosti Podnik lze vymezit mnoha způsoby v závislosti na tom, zda jde o pohled právnický, finanční či obecně manažerský. Podnik lze obecně definovat jako funkční celek, založený za účelem trvalého vytváření zisku v současnosti a v budoucnosti. Tento funkční celek je tvořen hmotnými a nehmotnými zdroji podniku. Základními hmotnými zdroji jsou technické (či fyzické) zdroje, jako budovy, stroje a zařízení apod., lidské zdroje, tedy zaměstnanci či stálí externí spolupracovníci, finanční zdroje, tedy vlastní finanční majetek i cizí finance, s nimiž firma podniká (např. bankovní úvěry či dluhy firmy). Mezi nehmotné zdroje řadíme všechen nehmotný majetek firmy, zejména informace o trhu a výrobcích, patenty, průmyslové vzory či know-how firmy, ostatní jedinečné znalosti a zkušenosti, dobrá pověst firmy, jejích výrobků a služeb. Podnikem v obecném slova smyslu nebudeme v této knize rozumět pouze samostatný právní subjekt, kterému zde zpravidla říkáme pro odlišení firma, ale spíše ekvivalent onoho mnohovýznamového slova business. Podnikem v tomto širokém pojetí tedy může být stejně tak i právně nesamostatná, ale manažersky autonomní organizační jednotka, pokud má svůj podnikatelský cíl, za jehož dosažení její vedení zodpovídá, a je k tomu vybavena vlastními zdroji. Dále zde někdy budeme hovořit i obecně o organizaci. Bude to zejména v situacích, kdy prezentované poučky a zákonitosti platí pro organizace bez rozdílu, ať již slouží či neslouží k vytváření zisku tedy také například pro veřejné instituce nebo zájmová sdružení. Pro pochopení základní struktury podniku či firmy z hlediska jeho poslání a činností nám pomůže tzv. hodnotový či přesněji hodnototvorný řetězec, kte- 29

11 3 Lidské zdroje personál lidé Lidské zdroje personál lidé Na řízení lidí jsme narazili vlastně již v úvodní kapitole v souvislosti s vedením týmů a motivací zaměstnanců. Podívejme se nyní na tuto problematiku zevrubněji. V manažerské terminologii se moderně hovoří o lidech jako o lidských zdrojích. Tím se na rozdíl od klasické personalistiky zdůrazňuje lidský potenciál jakožto investice, kterou je třeba vynaložit a efektivně využít. Ať již jde o revoluci v řízení lidí či jen hru se slovy (sami odborníci na personalistiku nejsou v tomto směru zcela zajedno), stále platí známá pravda, zopakovaná v této knížce vícekrát: Organizace nedělají nic to lidé dělají. Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů lze souhrnně vymezit jako oblast řízení zaměřenou na zaměstnávání a rozvoj lidí v organizaci, nakládání s jejich schopnostmi a odměňování jejich práce na základě strategických cílů organizace a v souladu s požadavky jejich pracovního zařazení. Zde se zaměříme na některé vybrané základní procesy, které se týkají řízení lidí ve firmě, ať jim již budeme říkat personál, lidské zdroje či souhrnně zaměstnanci (bez ohledu na právní formu vztahu): nábor a uvolňování zaměstnanců, řízení mobility zaměstnanců plánování jejich potřeby, postupu v zaměstnání a přemisťování mezi pracovišti, personální rozvoj, odměňování a hodnocení zaměstnanců, personální aspekty řízení organizačních změn. Řízení lidských zdrojů, či řízení lidí, patří mezi důležité strategické činnosti firmy, ať už jej provádí specializovaný personální útvar nebo jeden manažer v malém podniku. Na jeho úspěchu totiž závisí, zda bude mít firma schopné zaměstnance pro veškerou svoji činnost. 54

12 Z inženýra manažerem Nábor a uvolňování zaměstnanců Abychom získali pro volné funkce ty správné lidi, musíme nejprve zajistit dostatečný počet uchazečů, z nichž lze vybírat, a poté z nich vybrat toho nejvhodnějšího. V prvním případě tak hovoříme o získávání zaměstnanců, po němž následuje výběr zaměstnanců. Získávání a výběr zaměstnanců se pak souhrnně nazývá nábor zaměstnanců. Nábor zaměstnanců je do značné míry ovlivněn povahou činnosti podniku, povahou pracovního místa a podnikovou i národní kulturou. Získávání zaměstnanců spočívá především v informování veřejnosti o volných pracovních místech a o podmínkách zaměstnání. Potenciální zájemci přitom musí získat tolik informací, aby mohli sami posoudit, zda splňují předpoklady a mají naději volné pracovní místo získat a následně se mohli rozhodnout, zda se budou o volné místo ucházet. Existují dva základní systémy získávání zaměstnanců: kariérový systém, kdy zaměstnanec je přijímán bez jednoznačného určení pracovního místa a jeho zařazení po nástupu a v průběhu zaměstnání závisí na potřebách organizace i schopnostech zaměstnance, funkční systém, kdy zaměstnanci jsou přijímáni především na konkrétní předem definovaná pracovní místa funkce. Pro technicky orientované firmy přichází v úvahu vzhledem k úrovni specializace především funkční systém. Ten nicméně nevylučuje flexibilitu dalšího postupu v rámci organizační struktury podniku, zejména u manažerských funkcí. Kandidáty na obsazení volných pracovních míst je zásadně možno získávat ze dvou zdrojů: z řad vlastních zaměstnanců vnitřní trh práce, na trhu práce mimo organizaci vnější trh práce. Orientace na vnitřní trh práce má četné výhody, například: organizace vlastní zaměstnance dobře zná, vlastní zaměstnanci jsou dobře obeznámeni s chodem organizace a často z velké části i s náplní a nároky uvolněné funkce, což umožňuje velmi rychle se zapracovat, možnost ucházet se o vyšší či náročnější a lépe placenou práci může zaměstnance motivovat k vyššímu výkonu, působit jako stabilizační faktor a zlepšovat celkové vnitřní klima v organizaci. Přílišná orientace jen na vnitřní trh práce znamená omezení přílivu nové krve do organizace, nového know-how i nových flexibilních prvků do kultu- 55

13 5 Marketing neboli trhování B. Marketingové cíle odpoví na otázku Kde chceme být? Marketingové cíle zahrnují cíle v oblasti zisku, cíle v oblasti tržeb, cíle v oblasti uživatelů. C. Marketingová strategie odpoví na otázku Jak se tam dostaneme? Marketingová strategie zahrnuje tyto součásti: produktová strategie, cenová strategie, distribuční strategie, propagační strategie, finanční a organizační strategie. Marketingové plánování úzce souvisí s podnikovou strategií, jíž je v této knize věnována samostatná kapitola. Tuto souvislost názorně ukazuje obr. 21. Jak vidíme, marketing je důležitý zdroj informací pro podnikovou strategii. Na základě odsouhlasené strategie se pak stanoví marketingový plán, který tuto strategii naplňuje v otázkách souvisejících s trhem a zákazníky. Marketing uskutečněný v praxi nakonec vnáší do podnikové strategie zpětnou vazbu o její úspěšnosti prostřednictvím informací z trhu. Marketing Podniková strategie 1. Marketingové informace a doporučení 2. Strategická analýza 4. Marketingový plán 3. Schválené cíle a zdroje 5. Realizace marketingu 6. Vyhodnocení výsledků 21 Vztah mezi marketingem a podnikovou strategií (upraveno podle [8]) 114

14 Z inženýra manažerem Podíváme se nyní na jednotlivé součásti marketingového plánování trochu blíže. Situační analýza Smyslem situační analýzy je pochopit, kde se firma v současné době nachází a kam směřuje. Historický základ pomůže pochopit firmu jako celek z hlediska historicky daných možností a způsobu, jakým se pohybuje na svém trhu. Zpravidla obsahuje informace o původu firmy, o dosavadním vývoji produktů, trhů a finanční situace firmy a o významných událostech milnících, které tento vývoj ovlivnily. Historický základ slouží pro kritické posouzení současné situace. Je východiskem, ne cílem, a neměl by přerůst v nostalgickou oslavu firemní historie a podvědomou snahu o návrat zpět. Analýza uživatelů vymezuje vztahy mezi firmou a jejími zákazníky. V této souvislosti důkladně popisuje současný trh firmy, jeho velikost, vývoj a podíl firmy na něm, segmentaci trhu včetně zdůvodnění způsobu této segmentace a podílu firmy na jednotlivých segmentech, chování, očekávání a preference zákazníků v jednotlivých segmentech, současný vztah produktů ve všech třech rozměrech, jejich cen, způsobu dodání a způsobu propagace k těmto očekáváním, závěry pro marketingový mix a jeho potřebné změny. Výsledkem této analýzy je důkladné poznání firemních zákazníků i silných stránek a slabin firmy při jejich uspokojování. Analýza konkurence vymezuje, odkud mohou firemní produkty očekávat konkurenční tlak. Může to být konkurence stejných produktů od existujících dodavatelů, konkurence stejných produktů od nových dodavatelů vstupujících na náš trh, konkurence substitutů tedy jiných produktů, nabízejících stejný přínos jako ty naše. Konkurence, zejména konkurence substitutů, je u tradičních technicky orientovaných firem často podceňována díky již zmíněné zamilovanosti do vlastních produktů. Je proto třeba jí věnovat důkladnou pozornost a konkurenci nepodceňovat. Některým dalším podrobnostem konkurenční analýzy se věnuje také kapitola o strategickém řízení. 115

15 7 Admirál svého loďstva stanovení nositelů, stylu provedení a nástrojů změny tedy kdo a jak změnu provede, provedení změny, vyhodnocení výsledků změny. Na otázku co a proč měnit i na další související otázky dává odpověď analýza kontextu změny, jíž musí každá změna začít. Součásti analýzy kontextu jsou jednoduše znázorněné na obr. 35. Odpovíme-li na otázky, co je třeba změnit a co zachovat, zjistíme rozsah změny zda tedy jde o přizpůsobení dílčích oblastí firmy nebo zda jde o celkovou změnu čili transformaci firmy. síla Má nositel změny dost síly? čas Jak rychle je změna třeba? předmět změny Co je třeba změnit? připravenost Je personál připravený na změnu? program strategických změn předmět zachování Co je třeba zachovat? kapacita Je k dispozici dostatek prostředků? schopnost Dokáže vedení firmy změnu provést? různorodost Jak různorodé jsou dotčené zájmy? 35 Kontext strategické změny (upraveno podle [6]) Čas, který na změnu máme z hlediska její naléhavosti, ale i další faktory kontextu, jako je připravenost organizace na změnu, nám pomohou určit potřebný průběh změny zda bude probíhat postupně nebo naráz jako velký třesk. Odpověď na ostatní otázky týkající se síly a schopnosti provést změnu, připravenosti organizace na změnu, kapacity a různorodosti nám napoví, jak dalece může být provedení takovéto změny úspěšné. 166

16 Z inženýra manažerem Působení sil ve prospěch či v neprospěch změny může názorně přiblížit mapa silového pole změny, jejíž příklad ukazuje obr. 36. Nezbytná bude rovněž analýza firemní kultury (viz výše), od níž se odvine i potřebný způsob a nástroje provádění změny. stupeň hnací síly brzdné síly vůle vedení ke změně strach zaměstnanců z neznáma možnost vyšších příjmů větší průhlednost činností potřeba vyšší efektivity neochota uplatnit dovednosti charisma nositelů změny solidarita mezi zaměstnanci a skupinami 36 Příklad silového pole změny Nyní si blíže odpovězme na otázku kdo bude do řízení změny zapojen a jaká bude jeho role. Nositelem změny bude strategický manažer, zpravidla představitel vrcholového vedení firmy. Ke změně může přistupovat skrze analytický a systematický přístup nebo spíše skrze osobní charisma (vzpomeňme na kapitolu o rolích manažera a zdrojích jeho síly). V praxi se analytický a systematický přístup uplatňuje spíše ve fázi formulace a přípravy strategie, zatímco vlastní provedení změny vyžaduje tvář změny čili nezaměnitelné charisma vůdce. Velmi důležitou roli v provádění změny má střední management tím, že uvádí strategická opatření do každodenního života a dává jim praktický smysl, přitom tato vrcholová opatření interpretuje a podle potřeby přizpůsobuje konkrétním podmínkám organizace a jejích složek, tudíž představuje i odborný a společenský most mezi vrcholovým vedením a řadovými zaměstnanci, vrcholovému vedení poskytuje zpětnou vazbu z firmy. 167

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VZNIK MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy. Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy. Ing.Miloslav Šašek MARKETING 3 Analýza prostředí, segmentace 1 část, podmínky vstupu na trhy Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více