konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1"

Transkript

1 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1

2 Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení) Jana Vacková 2

3 Management lidských zdrojů Úvod 3

4 Globáln lní trendy v řízení LZ: Přestože e absolutní počet lidí stále narůst stá, význam lidí pro jednotlivé organizace neklesá,, ale právě naopak roste. - pro úspěch organizace narůst stá význam znalostí - změna kvality vazeb mezi různými r částmi celého světa 4

5 Na současn asném m trhu práce: chybí pracovníci ci s vhodným vzděláním (specializace, profese) chybí pracovníci ci jazykově vybavení vysoký podíl l pracovníků ve věku v nad 45 let (stabilní,, zkušen ení,, avšak ak méněm adaptabilní) 5

6 Podíl zaměstnanců ve VaV na 1000 pracovníků (r. 2004) ČR 3,2% EU 5,9% Finsko 15,7% Japonsko 10,2% EU Japonsko Finsko ČR 6

7 Rozložení počtu zaměstnanců ve VaV v rámci jednotlivých krajů (r. 2003) 8% 4% 4% 4% 49% Praha Jihomoravský kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj 11% Jihočeský kraj Pardubický 20% Olomoucký 7

8 Management lidských zdrojů Personáln lní audit Personáln lní plánov nování Získávání a výběr r nových pracovníků Adaptační proces Vzdělávání a rozvoj Pravidelné hodnocení Odměň ěňování a motivace Flexibilita a rozmisťov ování Pracovní vztahy, prostřed edí,, firemní kultura Péče e o pracovníky (BOZP, zdravotní péče) Personáln lní controlling Legislativa 8

9 Úkoly řízení lidských zdrojů Zařazen azení správn vného člověka na správn vné místo; optimáln lní využívání pracovních ch sil v instituci; formování týmů,, formování efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů; personáln lní a sociáln lní rozvoj pracovníků podniku. V neposlední řadě a selským rozumem: jde o to, abychom se všichni v v práci dobře e cítili c a aby nás n s to bavilo. 9

10 Obvyklé personáln lní činnosti manažer erů (vedoucích ch týmů): vytvářen ení a vedení projektových týmů vedení výkazů práce (množstv ství a kvalita) trénink a rozvoj pracovníků při i práci hodnocení pracovníků návrh mimořádných odměn řešení konfliktů mezi lidmi v projektu koučov ování orientace a motivace pracovníků návrhy na další vzdělávání a odborný růstr hláš ášení o pracovních ch úrazech 10

11 Správný výběr členů VaV týmu: Kdo jsou však v ti správní lidé é? Podle jakých kritéri rií tak usoudit? 11

12 TÝMOVÁ PRÁCE

13 TÝM: Malá skupina lidí s doplňuj ujícími se schopnostmi a dovednostmi, kteří společným postupem směř ěřují k cíli, za jehož splnění jsou společně odpovědni, dni, většinou na určit ité časové období. Příslušnost k týmu by neměla potlačovat ovat individualitu jednotlivých členů,, ale rozvíjet ji v kontextu činnosti ostatních členů - synergické působení. 13

14 Skupiny a týmy se liší ší: v tom, co je pro členy daného uskupení to nejdůle ležitější ší ; ve vztazích mezi členy; ve způsobu managementu daného uskupení. 14

15 SKUPINA nevhodná pro ty projekty, v nichž se cíl c rychle měním TÝM nevhodný pro stabilní prostřed edí a stabilní cíle 15

16 Hlavní předpoklady pro práci v týmu: dobré znalosti svého oboru tak, aby věděli v jak postupovat i bez podpory managera; měli by být zainteresováni ni na úspěchu své činnosti; měli by mít m t možnost organizaci své práce podstatně ovlivnit. 16

17 Předpoklady využit ití týmové práce: Jasný smysl a společný cíl c l práce Různé znalosti a schopnosti členů Individuáln lní charakteristiky osob Vzájemn jemná odpovědnost dnost Možnost kontaktu Konstruktivní konflikty Vzájemn jemná otevřenost enost a informovanost Časová efektivnost 17

18 Metoda SMART Specific Measurable Agreed Realistic Trackable - Specifický, jednoznačný ný - Měřitelný - Akceptovatelný - Reálný, dosažitelný - Termínovaný 18

19 Vývojové fáze týmu: vstupní (poznávac vací) ) fáze f forming - členové se seznamují,, vzájemn jemně posuzují; druhá (mnohdy konfliktní) ) fázef storming - střet etávání odlišných názorn zorů, řešení problémů týmu; třetí fáze norming - vzájemný konsenzus, vytvářen ení norem a pravidel fungování,, rozdělov lování hlavních rolí v týmu; výsledná (funkční) performing - tým dosahuje vrcholu své efektivity. 19

20 Přínosy týmové práce: efektivnější řešení problémů spojení hlav a zkušenost eností větší pracovní flexibilita vzájemn jemná zastupitelnost a výměna informací otevřen ená atmosféra stimulující další vzdělávání a zdokonalování vyšší motivace plynoucí z vyšší spokojenosti jednodušší identifikace s úkoly zábavnější způsob práce 20

21 Výběr členů týmu: Zkušenost ukazuje, že e nejefektivněji ji pracují týmy, ve kterých jsou zastoupeny všechny základní osobnostní profily,, tj. osoby: - vůdčího typu - orientované analyticky - se zaměř ěřením m na inovace - komunikativní a sociáln lní 21

22 Týmové role Kognitivní (mentáln lní) ) role Specialista, Inovátor tor,, Vyhodnocovač Afektivní (sociáln lní) ) role Koordinátor, Tým.pracovník, Vyhledavač zdrojů Behavioráln lní (akční) ) role Usměrňova ovač,, Realizátor, Dotahovač 22

23 Individuáln lní role Nosič vody (hledá komu by pomohl) Travič studní (vytváří "zlou náladu", n podporuje intriky) 23

24 SPECIALISTA Osobnostní charakteristika: Odborné znalosti v klíčov ové oblasti, ostatní ho nemusí zajímat; je profesionáln lní, často individualista. Základní přínosy: Je cílevc levědomý, iniciativní a oddaný své profesi; disponuje vědomostmi v a dovednostmi. Přípustné slabiny: Přispívá pouze v úzké oblasti, zaobírá se svými zájmy; mívám sklon k přehp ehánění a puntičkářstv ství. 24

25 INOVÁTOR, INICIÁTOR Osobnostní charakteristika: Představivost, intelekt, tvůrčí,, neortodoxní, důvěřivý, často kritický, omyly z nedbalosti. Základní přínosy: Hlavní zdroj myšlenek a nápadn padů v týmu, odolný vůči i překp ekážkám, hledá úniky z bezvýchodných situací. Přípustné slabiny: Ignoruje podružnosti, zaujatý vlastními myšlenkami, věnuje v energii nápadn padům, které nemusí být v souladu s cíli c týmu. 25

26 MONITOR - VYHODNOCOVAČ Osobnostní charakteristika: Vážný, analytický, racionáln lní,, spolehlivý a přesný v úsudku, neoplývá nadšen ením, euforií. Základní přínosy: Jeho racionáln lní úsudek mívám v týmu největší objektivitu; zvažuje, které projekty v týmu mají smysl a které ne. Přípustné slabiny: S ohledem na motivaci je nejméně motivovaným členem týmu; chybí mu hnací síla a schopnost inspirovat ostatní. 26

27 KOORDINÁTOR Osobnostní charakteristika: Klidný, zralý, sebejistý, umí se ovládat, široký rozhled, disciplinovaný, dobře e mluví i naslouchá. Základní přínosy: Vede celý tým a koordinuje úsilí,, rozpozná individuáln lní talent, max. využívá potenciál l týmu. Přípustné slabiny: Pracuje prostřednictv ednictvím m ostatních; můžm ůže e mít m t střety s formovači; nemá geniáln lní myšlenky, není moc tvořivý. 27

28 TÝMOVÝ PRACOVNÍK Osobnostní charakteristika: Sociáln lně orientovaný, mírný, m citlivý, vnímavý, diplomatický; postrádá rozhodnost a ráznost. r Základní přínosy: Je zběhlý v emočních procesech uvnitř skupiny; zajišťuje soudržnost týmu; jeho doménou je komunikace v týmu. Přípustné slabiny: Je nerozhodný v klíčových situacích; ch; většinou v pracuje s myšlenkami a nápady n druhých, nepřin ináší své vlastní nápady. 28

29 VYHLEDAVAČ ZDROJŮ Osobnostní charakteristika: Nadšený, komunikativ.. extrovert, aktivní,, zvědavý, uvolněný, ný, umí improvizovat a pracovat pod tlakem. Základní přínosy: Přináší nové kontakty, informace; brání stagnaci; je hlavním m komunikačním článkem s okolním m světem. Přípustné slabiny: Obvykle je obtížné ho zastihnout tam, kde by měl m být; můžm ůže e ztratit zájem z po opadnutí počáte tečního nadšen ení. 29

30 USMĚRŇOVA OVAČ,, FORMOVAČ Osobnostní charakteristika: Energický, otevřený, ený, jedná emocionáln lně, impulsivní,, soupeřivý, prospívá mu tlak. Základní přínosy: Snaží se usměrňovat diskuse, usiluje o konsensus; pracuje soustřed eděně a i od druhých vyžaduje kázek zeň. Přípustné slabiny: Není mu cizí provokace; podezřívavý; jeho jednání může e někdy n působit p trochu nepříjemn jemně. 30

31 REALIZÁTOR Osobnostní charakteristika: Praktický, organizační schopnosti, cílevc levědomý, upřímný, loajáln lní,, důvěřd ěřivý, houževnatý. Základní přínosy: Převádí teorii do praxe - mění rozhodnutí a strategie na konkrétn tní úkoly a cíle, c koncipuje organizační strukturu. Přípustné slabiny: Znervózňuj ují ho neustále se měnícím podmínky; neví si rady s nekonkrétn tními myšlenkami. 31

32 DOTAHOVAČ Osobnostní charakteristika: Pečlivý aža puntičkář,, metodický, svědomitý, sebeovládání,, dodržuje harmonogramy. Základní přínosy: V týmu se přílip liš neprosazuje, povzbuzuje ostatní i sebe k plnění povinností; ; soustřed edí se na detaily, hledá chyby. Přípustné slabiny: Sklony k puntičkářstv ství,, v jeho zájmu z stojí detaily, kvůli kterým často přehlp ehlídne celkové cíle skupiny, netrpělivost. 32

33 VÝBĚR R PRACOVNÍKŮ

34 Hlavní zásady při p i výběru pracovníků Rozhlédn dněte se v rámci r podniku. Nehledejte přesnp esné napodobeniny. Využijte k hledání kolegy a zaměstnance ze stávaj vající organizace. Vysvětlete kandidátům m pravidla výběrov rového procesu. Připravte si otázky předem. p Připravte se na otázky kandidátů. Stanovte pevný časový harmonogram. 34

35 Hlavní zásady při p i výběru pracovníků Nepoužívejte při p i hledání kandidátů stále stejný zdroj. Informujte o všech v podmínk nkách a požadavc adavcích ch pracovního místa. m Nepodceňujte zjišťov ování referencí. Nehledejte supermany. Kandidáty, kteří ve výběru neuspěli, vždy v informujte. Nepodceňujte takt. Nepřece eceňujte úlohu peněz. 35

36 Definování požadavk adavků pro výběr r nového pracovníka nutné požadavky vhodné požadavky 36

37 Struktura osobních předpokladp edpokladů: úroveň vzdělání; odborné znalosti a schopnosti; pracovní zkušenosti enosti; řídící schopnosti a zkušenosti (schopnost plánovat, rozdělovat a kontrolovat práci, organizační předpoklady, schopnost motivovat, hodnotit, řídit disciplinu, projektové řízení atd.); sociáln lní a komunikační schopnosti (schopnost navazovat vztahy, komunikovat, prezentovat, srozumitelně vysvětlovat, práce v týmu, ovlivňov ování ostatních apod.). 37

38 Struktura osobních předpokladp edpokladů: osobní vlastnosti a motivační předpoklady (intelektové a další osobní schopnosti, osobnostní profil, motivační zaměř ěření); jazykové,, PC a další speciáln lní znalosti; osobní flexibilita (schopnost pracovat současn asně na více v úkolech, časová flexibilita, časté pracovní cesty); potenciál l další šího rozvoje (schopnost učit u se novým věcem, v prohlubování stávaj vajících ch znalostí); zdravotní stav. 38

39 Vybraná kritéria ria by měla m být prokazatelná a měřm ěřitelná! 39

40 Zaměř ěření a volba otázek otázky, které nám m umožň žňují posoudit, zda je kandidát t pro danou pozici vhodný nebo ne. otázky otevřen ené,, vyzývající kandidáta k popisu jeho chování v konkrétn tních pracovních ch situacích ch (menší prostor pro stylizaci) 40

41 Zaměř ěření a volba otázek Proč jste zde? (motivace kandidáta) Co nám n m můžm ůžete nabídnout? (znalosti, schopnosti a zkušenosti) Jakou osobou jste? (os. vlastnosti a zvyklosti, vč. v. etických předpokladp edpokladů) Hodíte se pro týmovou spolupráci? (předpoklady pro práci v týmu) Můžeme si vás v s dovolit? (hodnotový žebříček) ek) 41

42 Zaměstnanci, které organizace potřebuje, jsou především m ti, kteří přicházejí,, protože e se jim práce ve firmě,, její lidé či i kultura líbí. l 42

43 Nejdůle ležitější požadavky na kandidáta schopnost (a ochota) pracovního nasazení pracovní stabilita pozitivní pracovní postoje odpovědnost dnost a loajalita motivace 43

44 Nástroje pro zjišťov ování: Osobnostní dotazníky Testy schopností (všeobecných, numerických, verbáln lních, obecné inteligence) Behavioráln lní / kompetenční pohovory Assessment Centra Kontrola referencí. 44

45 Při i přípravp pravě na výběrov rové řízení analyzujeme pracovní místo ze třít aspektů: - schopnosti - ochota - vhodnost a to vzhledem ke konkrétn tní náplni práce (projektu), lidem v něm m a pracovním podmínk nkám. 45

46 ROLE MANAŽERA

47 Role manažera Rozhodující úlohu při p i budování a rozvoji uvedených týmových charakteristik sehrává osobnost manažera era,, jeho vůdčív schopnosti a jeho praktické chování. Sebedokonalejší struktury, systémy, normy a koordinace práce jej nenahradí. 47

48 Role manažera Posláním m manažera je dosahovat cílůc prostřednictv ednictvím m lidí.. Manažer při p i tom vykonává určit ité činnosti. Tyto činnosti lze kategorizovat dle toho, na které elementy předmětu manažersk erského působenp sobení ve skutečnosti manažer působp sobí.. Tímto T způsobem lze odlišit it řízení od vedení. 48

49 ČLOVĚK Systém čtyř identifikovatelných stránek: - fyzické tělo (fyziologické procesy, chování), - myšlen lení (racionáln lní uvažov ování,, rozhodování), - emoce (vč. sociáln lních vztahů) - duchovno (vztah ke světu, sobě,, smysl života) které jsou neodděliteln litelné,, působp sobí jako celek, jsou vzájemn jemně propojeny a vzájemn jemně se ovlivňuj ují 49

50 Vedení vs. řízení Vedení - leadership - činnosti, které primárn rně ovlivňuj ují emocionáln lní a duchovní stránku člověka. Řízení - je zaměř ěřeno na na fyzicky existující skutečnost (okolí člověka, jeho tělo a fyziologii) a jeho myšlen lení. 50

51 Jak fungují emoce Emoce přímo p nerozumí logickým argumentům zprostředkov edkovávaným vaným řečí; emoce přímo p rozumí obrazům, symbolům, m, hudbě. Část mozku, kde vznikají emoce, neumí rozlišit it mezi reálnou a představovanou p skutečnost ností (citron) 51

52 Hlavní činnosti při p i vedení: Při i práci v obou oblastech svého působenp sobení věnuje vedoucí týmu svůj čas převp evážně dvěma komunikačním činnostem: dává věcem význam a pracuje se změnami přesvědčení. 52

53 Nejčast astější chyby začínaj najících ch manažer erů: Nejasné cíle Sklon nekomunikovat (zpětn tná vazba a efektivní komunikace). Neschopnost delegovat Přesvědčení o vlastní neomylnosti Tendence vše v e měnitm Obava o čemkoli rozhodnout Sklon neřešit problémy 53

54 Nejčast astější chyby začínaj najících ch manažer erů: Sklon zanedbávat poznání vlastních podřízených Nedostatečné ocenění zaměstnanc stnanců Tendence nehájit své podřízen zené Tendence zapomínat na svého nadřízen zeného Sklon vyhýbat se odpovědnosti dnosti Tendence ukazovat všem, v kdo je zde šéfem 54

55 ROZVOJ PRACOVNÍKŮ 55

56 ROZVOJ PRACOVNÍKŮ Vzdělávání - tato metoda dodává znalosti; Výcvik (trénink) - znalosti přetvp etvářeny eny na dovednosti Koučov ování - se věnuje postojům, hodnotám a přesvp esvědčením, které rozvoji jejich schopností a dovedností naopak omezují. Mentorování - mentor slouží mentorovanému mu jako průvodce životem. 56

57 HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ Je nesmírn rně žádoucí,, aby vedoucí týmů poskytovali svým lidem kromě standardizovaných hodnocení i co nejrychlejší ší,, neformáln lní pozitivní zpětnou vazbu. 57

58 VYBRANÉ TEORIE MOTIVACE 58

59 MOTIVACE základní pojmy Motivace - interní hnací síla ženoucí nás k uspokojení našich nenaplněných ných potřeb; Potřeba - prožívaný nedostatek něčn ěčeho, co mám pro daného člověka hodnotu, nebo touha něčeho dosáhnout. Emoce - duševn evní proces, který vnímáme me jako pocit nebo jinak řečeno: eno: emoce jednoduše pociťujeme. Pocit - individuáln lní a subjektivní vjem emoce. 59

60 Maslowova hierarchická teorie potřeb Sebetranscendence Seberealizace, sebenaplnění Estetické potřeby Poznávací (kognitivní) potřeby Potřeba úcty a uznání Sociální potřeby Potřeby jistoty a bezpečí Biologické a fyziologické potřeby Nejprve člověk k uspokojuje své základní lidské potřeby, které jsou dány d evolucí, a když je mám uspokojeny, teprve pak se snaží o naplňov ování neuspokojených potřeb vyšší šších. 60

61 Systémový model Stephena R. Coveye Nabízí systémový model ve formě čtyř základních lidských potřeb - fyzické,, sociáln lní,, mentáln lní a duchovní a ve kterém m je nutno harmonicky uspokojovat všechnyv tyto potřeby. Lze si jej poměrn rně snadno zapamatovat pomocí čtyř jednoduchých pojmů: Žít, milovat a být milován, poznávat, zanechávat odkaz. 61

62 Dvoufaktorová teorie F. Herzberga Na pracovišti existují dva faktory: Faktory Hygienické (benefity,, plat, podmínky..), Faktory Motivační (uznání,, odpovědnost, dnost, os.rozvoj). Absence FH způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nevede ke spokojenosti, zatímco absence FM nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke spokojenosti.

63 Teorie očeko ekávání Viktora Vrooma Jestliže e jsme přesvědčení o dosažitelnosti a atraktivnosti cíle a způsobu cesty k výsledku,, pak jsme motivováni cílec dosáhnout. Musíme nabýt přesvp esvědčení: že e cíl c l existuje a že e je žádoucí; že e je vůbec v možné tohoto cíle c dosáhnout; že e právě daný člověk k můžm ůže e cíle c dosáhnout; že e daný způsob dosažen ení cíle je vhodný a etický; že e si daný člověk k dosažen ení cíle zaslouží. 63

64 Teorie rovnováhy Johna Adamse Jednotliví pracovníci ci porovnávaj vají, co do práce vkládaj dají (čas, úsilí,, loajalitu, toleranci, flexibilitu),, s tím, co z nín získávají (mzda, benefity,, jistota, uznání a ocenění,, odpovědnost, dnost, pocit rozvoje). Přičemž vstupy a výstupy se sčítajs tají a zárovez roveň je jejich vnímání obyčejn ejně individuáln lní. 64

65 Teorie pozitivního posílen lení B. Skinnera Idea teorie je založena na prosté myšlence: důsledky (chování) ovlivňuj ují chování. důsledky, které dávají odměnu, posilují chování; důsledky, které poskytují potrestání,, chování oslabují; v případě, že e důsledky d neposkytují ani odměnu, ani potrestání,, chování vyhasíná. 65

66 Teorie třít potřeb Davida McClellanda Tvrdí, že lidé mají tři i primárn rní potřeby eby: něčeho dosáhnout (achiever) (tendence excelovat a ocenění častého potvrzování toho, jak je dobrý) někam patřit (affilation seeker) (tendence vyhledávat vat harmonické vztahy) silnou potřebu moci (power seeker) (tendence k síle a moci, a to buď kvůli ovládání lidí,, nebo kvůli dosažen ení cíle). Každý mám pouze jiný vnitřní žebříček ek priorit těchto potřeb. 66

67 Shrnutí teorií Jako r Jako rámec pro uvažov ování si vezměme me systémový model základnz kladních lidských potřeb: Každý člověk k mám potřebu žít, milovat a být milován, poznávat a zanechávat odkaz.. V tomto systémov movém m rámci r se pak lze pohybovat do většív ších detailů: : v jakém m pořad adí se budou potřeby pravděpodobn podobně naplňovat (Maslow( Maslow), jaká pravděpodobn podobně bude doba působenp sobení jejich naplnění (Herzberg), jaká přesvědčení mají lidé o cílech c a sobě (Vroom)) a s těmito t přesvp esvědčeními pracovat, jak lidé vnímaj mají vztah mezi svým vloženým úsilím a dosaženým výsledkem (Adams( Adams), jaké mají přirozené vnitřní sklony (myšlenkov lenkové tendence) k jednání (McClelland). A poté žádoucí chování posilovat (Skinner( Skinner). A za tím m všív ším m jsou emoce. 67

68 Jednoznačně nejčast astější manažerskou chybou, ke které při i aplikaci teorií motivace do praxe dochází,, je zanedbání manažersk erského vedení při i motivaci.. Jinak řečeno, eno, manažeři i většinou v dobře řídí,, ale nevedou. Koncentrují své úsilí na hmatatelné organizační skutečnosti nosti,, jako je plat, stravenky a další firemní výhody, dobré pracovní pomůcky, organizaci práce apod. 68

69 Tyto skutečnosti jsou důled ležité.. Jejich absence způsobuje pocit nespokojenosti. Avšak (viz. Maslow,, Herzberg) jejich přítomnost p nevede ke spokojenosti, nebo dokonce k nadšen ení, ale vede k neutráln lnímu pocitu. Tím T m manažeři dosahují ne emocionáln lního zaujetí,, ale ničeho eho. 69

70 Absentuje-li vedení,, které poskytuje hlubší smysl, účel i okamžit ité pocity, chutě,, touhy a nadšen ení,, nikdy nelze hovořit o motivovaných pracovnících ch. A bez motivace lze jen náhodnn hodně dosáhnout excelentních ch výsledků. 70

71 Praktické tipy pomoci při p i motivaci: Je důled ležité poznat lidi takové,, jací jsou; co je baví, co je motivuje, a snažit se je vést k plnému rozvinutí jejich schopností. Je důled ležité,, aby manažer pomáhal lidem objevovat jejich vlastní schopnosti. Je důled ležité pomáhat lidem překonp ekonávat vlastní omezení a nalézat jejich vlastní vnitřní motivační zdroje. Je podstatně snazší někoho motivovat pokud se manažer dovede vcítit do jeho kůžk ůže. 71

72 Praktické tipy pomoci při p i motivaci: Empatické naslouchání pomáhá pochopit, jak se druhá strana cítí. c Bez ovzduší vzájemn jemné důvěry a pochopení její potřeby lze dělat d v oblasti motivace poměrn rně málo. Hlavními faktory, které přispívají k uspokojení z práce, jsou úspěch, uznání,, zajímav mavá práce, odpovědnost, dnost, pokrok a osobní rozvoj.. S důležitou poznámkou, že e pro každého tato slůvka mohou znamenat velmi odlišné věci. 72

73 Manažeři často stojí před rozhodnutím, co a kdy ovlivní manažerským řízením m a co a kdy ovlivní vedením. Takto však v problém m nestojí. Řízení a vedení totiž tvoří vzájemn jemně se doplňuj ující celek. Místo uvažov ování, co uděláme vedením m a co řízením, je lepší uvažovat ovat,, jak to uděláme řízením m i vedením.. Zkrátka, jak to ošetříme holisticky. 73

74 Poučen ení z minulosti Nejjistější a nejjednodušší způsob jak donutit někoho n něco n udělat je kopnout ho do zadku. Frederick Herzberg, psycholog 74

75 Herzberg dále d napsal: Nakopnu-li psa (a je jedno, zda zezadu nohou, nebo zepředu edu pamlskem), pohne se. Budu-li chtít, t, aby se pohnul opětovn tovně,, co musím m udělat? Znovu jej musím m nakopnout. Podobně mohu vybíjet baterie, a pak je znovu nabít. Ale pouze tehdy, má-li někdo n baterii uvnitř v sobě,, můžm ůžeme hovořit o motivaci. Pak člověk k nepotřebuje ebuje vnější stimulaci. Člověk k to chce udělat sám. s 75

76 Přeji Vám V m hodně radosti a uspokojení ve Vaší práci s lidmi Děkuji za pozornost

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd. Janka Ladová

Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd. Janka Ladová 1. TÉMA: T Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd Janka Ladová 1.1 Věda a objekty jejího zkoumání vymezení vědy druhy objektů,, které věda zkoumá metodika získz skávání poznatků o objektech

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ 2009 Rozvoj lidských zdroj Zuzana Kavanová, Martin Študenc Martin Študenc, lektor Vzdělání Certifikace 1992 MBA, USBSP, Praha Myers-Briggs Type Indicators 1978 - sociologie, FFUK

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více