Práce se skupinou. 1. Teoretická východiska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce se skupinou. 1. Teoretická východiska"

Transkript

1 Práce se skupinou 1. Teoretická východiska 1

2 východiska Struktura 1. bloku specifika práce s handicapovanými dětmi mapa handicapů a jejich možné důsledky pro rozvoj klíčových kompetencí fáze vývoje skupiny a role pedagoga motivační činitele mentální mapa teorií motivace efektivní metody práce dle věku a struktury skupiny (soc.ped.přístup) 2

3 Pilíře vzdělávání Učit se poznávat osvojovat si obecné znalosti a využívat celoživotně vzdělávací příležitosti ( učit se učit, učit se myslet) Učit se jednat osvojovat si profesní dovednosti, získávat kompetence Učit se žít společně dokázat spolupracovat s ostatními, což je založeno na porozumění sobě i jiným, sebeúctě a respektu, úctě k hodnotám, konstruktivním řešení konfliktů Učit se být rozvoj osobnostního potenciálu fyzický, psychický, intelektuální, sociální a duchovní rozměr bytí, podpora kreativity jako životního postoje Delorsova zpráva: Učení dosažitelný poklad, komise UNESCO,

4 Klíčové kompetence Smysl a cíl vzdělávání: vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti Klíčové kompetence: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní 4

5 Úhel pohledu 5

6 Pyramida potřeb (A. Maslow) potřeba seberealizace, potřeba znát a rozumět potřeba ocenění a uznání potřeba lásky a sounáležitosti potřeba bezpečí a jistoty fyziologické potřeby : hlad, žízeň, teplo, sex, spánek 6

7 Na čem opravdu zález leží? každodennost bezpečí sounáležitost činnost znalosti 7

8 Psychologické potřeby dítěted te (Langmeier,, Matějček, 1974) Potřeba otevřené budoucnosti Potřeba identity Potřeba řádu, stálosti a smyslu v podnětech Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů 8

9 Potřeby člověka Pesso-Boyden Potřeba sociáln lního/ fyzického místa (place( place) Potřeba výživy (nurture( nurture) Potřeba podpory (support) Potřeba ochrany (protection( protection) Potřeba hranic/ limitů ( limits) Poznání ve třech t stupních konkrétn tní,, symbolické,, zvnitřněné 9

10 Frustrace z neuspokojení psychologických potřeb touha náhradní čas citová subdeprivace náhradní mechanismy uspokojení potřeb citová deprivace náhradní zdroje uspokojení potřeb 10

11 Teorie motivace Teorie dvou faktorů (F. Herzberg) motivátory (ovlivňují pracovní spokojenost) a frustrátory (ovlivňují pracovní nespokojenost) Teorie třít kategorií potřeb (C.P. Alderfer) ERG akronym : existence, bezpečnost, bytí; sociální vztahy; rozvoj osobnosti chu (D. McClelland) potřeba sounáležitosti, moci a úspěchu. Sbírání bodů v jakémkoliv pólu dležité je množství, ne směr. ekávání (V. Vroom) hodnota subjektivní oceňování cíle a Teorie potřeby dosáhnout úspěchu Teorie očeko očekávání (subjektivní posouzení pravděpodobnosti dosažení) atraktivita přiměřené úsilí ny (L. Porter,E. Lawler) Teorie spravedlivé odměny rovnováha vydání a zisku (dávám dostávám m, funguje srovnávání) Teorie zesílených vjemů (F. pozitivního chování, utlumování nežádoucího chování Teorie pěti p jazyků lásky (F. Skinner) oceňování sky (H.Cloude Cloude) soustřed eděná pozornost, fyzický kontakt, dárky, d skutky lásky, l slova ujištění) 11

12 Specifika práce s handicapovanými 1. MENTÁLNÍ RETARDACE dětmi 2. SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ PROSTŘEDÍ 7. MAKROKLIMA SPOLEČNOSTI 3. SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY 6. KOMBINACE PORUCH 5. NEŽÁDOUCÍ NÁVYKY 4. DEPRIVACE, SUBDEPRIVACE, TRAUMATA 12

13 Důsledky handicapů pro rozvoj klíčových kompetencí 1. MENTÁLNÍ RETARDACE omezené vnímání příčin a důsledků nedostatečné schopnost předjímání, chápání souvislostí omezená schopnost transferu omezená schopnost flexibility omezené možnosti úrovně vzdělávání omezený všeobecný přehled omezená schopnost sebeřízení, sebereflexe, sebekontroly 13

14 Důsledky handicapů pro rozvoj klíčových kompetencí 2. SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ PROSTŘEDÍ snížený SES rodiny dysfunkční rodinné prostředí omezený jazykový kód -Bernstein odlišné kulturní návyky sociální exkluze rigidní forma životních schémat 14

15 Důsledky handicapů pro rozvoj klíčových kompetencí 3. SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY nedostatečná motivace ke zdravému životnímu stylu omezené možnosti kladných životních ambicí nedostatečná odpovědnost za vlastní rozhodnutí či přesouvání odpovědnosti nedostatečná pracovní kázeň narušená občanská odpovědnost prekriminální jednání 15

16 Důsledky handicapů pro rozvoj klíčových kompetencí 4. DEPRIVACE, SUBDEPRIVACE, TRAUMATA emocionální anestezie, citová oploštělost sociální dědičnost přenos generačních soc-em. dluhů narušená bazální důvěra a pocit bezpečí upevňování náhradních zdrojů či mechanismů uspokojení potřeb psychosomatické defekty 16

17 Důsledky handicapů pro rozvoj klíčových kompetencí 5. NEŽÁDOUCÍ NÁVYKY zneužívání NL preference konzumního životního stylu zneužívání sociálních výhod, dávek nedostatečné hygienické, ekonomické, sociální a kulturní návyky 17

18 Důsledky handicapů pro rozvoj klíčových kompetencí 6. KOMBINACE PORUCH omezené možnosti samostatnosti a sebeobsluhy omezené či zkreslené vnímání světa sociální exkluze omezená životní perspektiva omezená kvalita pracovní spokojenosti 18

19 Důsledky handicapů pro rozvoj klíčových kompetencí 7. MAKROKLIMA SPOLEČNOSTI výkonově zaměřená společnost nedostatečný důraz na umění být odmítání jinakosti komplex povýšenosti majority proklamace procesů inkluze 19

20 Profesní scénář Pracovní list 1. Vyberte si metaforu, která nejlépe vystihuje váš pracovní scénář, základní profesní ideu (nikdo není absolutně čistý typ který scénář je nejvýstižnější?) 2. Najděte stejně zaměřené kolegy, vytvořte skupinku a prodiskutujte krátce své důvody pro daný výběr - předpoklady, průběh, důsledky 3. Prezentujte veřejně závěry diskuse 20

21 Profesní scénáře Z čeho vychází PS? Jak se projevuje? Co ovlivňuje PS? Jakéjsou důsledky PS? 21

22 Profesní scénář Vyberte si metaforu, která nejlépe vystihuje váš pracovní scénář, základní profesní ideu (nikdo není absolutně čistý typ který scénář je nejvýstižnější?) 22

23 Přístup k problémovým jevům Pozorně se dívejte na obrázek. Zamyslete se nad tím, jak která emoce ovlivňuje přístup k problémovým jevům a jejich řešení. strach - úzkost lítost - sebelítost hněv - vztek smutek odpor empatie (?) údiv - zvědavost 23

24 Sociální skupina Skupina je souborem jedinců, z nichž každý jednotlivec je ovlivňován skupinou a sám skupinu ovlivňuje. Sociální systémy se vyvíjejí v určitých vývojových fázích s rozdílnou sociální dynamikou. Spolužití skupiny se odehrává se třech rovinách, které jsou vzájemně podmiňující a prostupné: personální systémová rovina (vliv jednotlivce) skupinová systémová rovina (charakter vzájemných vztahů mezi členy skupiny) socioekonomická systémová rovina (vztahy mezi skupinou a jejím okolím) (Belz, Siegrist, 2001) 24

25 Sociální skupina V sociální skupině probíhá víceúrovňová komunikace. Skupina jako otevřený systém funguje podle Belze a Siegrista (2001) na základě následujících principů: 25

26 princip zpětné vazby vztahy, které vznikají, jsou cyklické povahy nemají začátek ani konec. 26

27 princip komplementarity : otevřené systémy jsou více než součet individuálních charakterů struktura a kvalita kontaktů má komplexní povahu 27

28 princip nepředvídatelnosti : výsledky skupiny se nedají předvídat otevřené systémy pracují s variabilitou jedinců 28

29 princip homeostázy: skupiny se snaží o rovnováhu ve vztazích, při narušení systému dochází automaticky ke spuštění procesu kalibrace hodnot, vztahů a norem 29

30 Vývojové fáze skupiny 1.fáze : První kontakt a orientace, příchod 2.fáze : Boj o moc a kontrola, kvašení 3.fáze : Důvěrnost, a intimita, vyjasnění 4.fáze : Diferenciace, jednání 5.fáze : Rozdělení a rozpuštění, rozchod. (Belz, Siegrist,2001) 30

31 1. fáze: první kontakt první kontakt a orientace, příchod nejistota jednotlivých žáků - členů skupiny, zvýšená zdrženlivost a sociální distance, formulování očekávání prvotní eliminace předsudků Role pedagoga: vytvořit podmínky pro vzájemné seznamování žáků, žáků a třídního učitele případně dalších vyučujících. komplexní program, který eliminuje adaptační problémy. větší míra osobní odpovědnosti za vedení lidí, organizování, rozhodování, styl řízení je spíše autoritativní ( ne autoritářský), vytváří se základní pravidla soužití a plán rozvoje skupiny. 31

32 2. fáze: boj o moc boj o moc a kontrola, kvašení snahy o nalezení vlastní pozice ve skupině vytváření podskupin a koalic uvnitř třídy prosazováním vlastních názorů se záměrem získat vliv či sympatie (mnohdy za každou cenu), boj o moc, jedna z nejnepříznivějších fází chybí sociální opory a současná struktura třídy téměř znemožňuje vytvářet zdravé sociální klima, v této fázi hrozí i odchody některých jednotlivců. Role pedagoga: v určitých mezích musí připustit přirozený boj o moc ve skupině může přispět k usměrnění a řízení této stratifikace výběrem aktivit, ve kterých se jedinci mají možnost mnohostranně projevit očekává se od něho vytváření podmínek pro čestný boj potřebuje mimořádnou sociální vnímavost k rozpoznání nežádoucích tendencí a jevů, případně hledání silných stránek každého jedince. 32

33 3. fáze - důvěrnost důvěrnost, a intimita, vyjasnění jedna z nejpříznivějších fází vývoje skupiny dynamika skupiny směřuje k otevřené komunikaci, vzájemnému respektu, kooperaci a budování vzájemných vztahů a vazeb vytváření pocitu sounáležitosti proměna formální skupiny v neformální vytváření společné skupinové identity my, naše třída. Role pedagoga: využití pozitivního potenciálu k podpoře spolupráce uvnitř třídy, aktivit podporujících vnitřní kohezi třídy přenést část odpovědnosti na žáky vytvářet situace, které podněcují kooperaci projektové vyučování, zadávat práci všech pro všechny, vytvořit podmínky pro participaci žáků na plánování, rozhodování, případně kontrole. 33

34 4.fáze- diferenciace diferenciace, jednání vysoká soudržnost členů akceschopnost a práceschopnost akceptace odlišnosti osob dynamiku skupiny ovlivňuje zvýšená ochota jedince přizpůsobit se potřebám celku třída se řídí téměř sama jasně strukturované role Role pedagoga vytvářet podmínky pro činnost třídy v dalších oblastech vnitřní koheze a vysoká soudržnost členů uschopňuje třídu vystupovat a angažovat pro jiné lze působit na prosociální cítění žáků a orientovat je k pomoci druhým, ve škole i mimo školu při nevyužití potenciálu hrozí tzv. žabomyší války a zbytečné neshody mezi členy skupiny- spolužáky i mezi třídním učitelem a žáky. při vhodném vedení je možné těžit ze synergického efektu při kvalifikovaném rozdělení týmových rolí 34

35 5. fáze- rozdělení, rozpuštění rozdělení a rozpuštění, rozchod napětí z očekávané změny znovu dochází k ambivalentním vztahům postupné přeorientování na nové skupiny vytváří se či zpečeťuje přátelství na celý život dokumentace dění, vytváření artefaktů zachycujících dění ve skupině -třídě, zachycení podstatných kritických situací, ktvorbě upomínkových předmětů na my Role pedagoga: individualizace přístupu a umožnění rozvoje samostatnosti orientace na další fázi vzdělávání či zapojení do pracovního procesu podpora třídy prostřednictvím rekapitulací zátěžových situací, které se jim společně podařilo zvládnout a povzbuzení žáků kpřenosu zkušeností do dalšího stadia osobního i profesního rozvoje. 35

36 Etapy rozvoje pracovního týmu 1. forming 2. Storming 3. Norming 4. Performing 5. Adjourning nejistota závislost na vedoucím testování přiměřenosti sociálního chování obsazování sociálních rolí konflikt mezi jednotlivci i mezi dílčími skupinami disciplíny řešení otázek moci, kontroly a vznik týmové soudržnosti uplatnění a respektování sociálních norem vzniká spontánní vědomí MY společné řešení interpersonálních problémů flexibilní zvládnutí pracovních rolí Společná odpovědnost Přirozenost jednání posilování všech pozitivních rysů týmové práce formulace pracovních cílů volba metod práce stanovení zásad a pravidel práce v týmu polarizace názorů a stanovisek odmítnutí sociální kontroly individuálních výsledků vznik kooperace věcné řešení úkolů dosažení prvních cílů plná orientace na dosažení pracovních cílů pozitivní výsledky orientace na budoucí práci snaha překonat v další práci týmu počáteční chyby cíleným týmovým tréninkem 36

37 Týmové role podle M. Belbina dynamika REŽISÉR DIKTÁTOR MYSLITEL efektivita PROCESNÍ SPECIALISTA LÍDR (STRATÉG) VĚCNÝ SPECIALISTA užitečnost PEČOVATEL DOTAHOVATEL HYBATEL stabilita 37

38 METODY PRÁCE VYCHÁZÍ ZE STRUKTURY TŘÍDY VYCHÁZÍ Z TEORIÍ POTŘEB RESPEKTUJÍ AKTUÁLNÍ VÝVOJOVOU FÁZI SKUPINY REFLEKTUJÍ SKUPINOVOU DYNAMIKU ODPOVÍDAJÍ CÍLI VÝCHOVNÉHO PLÁNU 38

39 Techniky práce se třídou (v průběhu semináře) Co sleduji? Co zjišťuji? K čemu chci dojít? Poklad Hytláci Xichtíky Domino Jeden o voze, druhý o koze Míčkovaná Možnosti pohledu Ankety / velkoplošné, individuální 39

40 Hlavní činnosti školského poradenského pracovníka CHTÍT VNÍMAT NASLOUCHAT MOTIVOVAT MÍT T ZÁJEMZ KONAT 40

41 Technika: Rybí kost Instrukce: Podle naznačených otázek popiš svůj zážitek z poslední doby KDY?. KDO?... CO?... KDE?. S KÝM?. JAK?... PROČ?... JAK TO DOPADLO?.. 41

42 PAT MIRROIR analýza Obavy (Čeho se lidé obávají?) Lákadla (Co je naopak přitahuje?) Tendence (Jaké mají tendence?) Používá se při zavádění změn, rozhodování. Umožní identifikaci překážek, stimulů a směřování vede ke konkretizaci operačních strategií. 42

43 Dovednosti pro život (Peele a Brodsky,1991) Být s druhými Racionalita, řád,disciplína Emocionální nezávislost samostatnost řešení problémů komunikace relaxace umět být sám vytvářet důvěrný vztah pracovní dovednosti odmítání umění odlišovat se soběstačnost umět se těšit ze života dělat si radost zdravým způsobem 43

44 Děkuji za pozornost. V další části se budeme zabývat sociálně pedagogickým přístupem v práci se skupinou. 44

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více