aquaplus CZ/SK/HU Návod k obsluze Návod k obsluhe Kezelési utasítás Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aquaplus CZ/SK/HU Návod k obsluze Návod k obsluhe Kezelési utasítás Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem"

Transkript

1 Pr uživatele Pre prevádzkvateľa Az üzemeltető számára Návd k bsluze Návd k bsluhe Kezelési utasítás aquaplus Plynvý závěsný ktel se speciálním zásbníkem Plynvé nástenné vykurvacie zariadenie VUI VUI VUI s vrstveným zásbníkm Fali gázkészülék rétegtárlóval Z/SK/HU

2 OBSAH/OBSAH Pkyny k pužívání návdu Uschvání technických pdkladů Pužité symbly Obecně Ručení Pužívání v suladu s určením Značka E Záruční lhůta Bezpečnst Bezpečnstní pkyny Mntáž a nastavení Plynvý zápach Změny v klí tpnéh zařízení Výbušné a snadn zápalné látky Kntrla Bezpečné zacházení Ochrana před krzí Kntrla tlaku tpné vdy Naplnění tpnéh zařízení Nuzvý agregát Netěsnsti Připjvací tlak pitné vdy Obsluha Přehledy Ovládací prvky Displej Přezkušení před uvedením d prvzu Otevření uzavíracíh ventilu Kntrla tlaku tpné vdy Příprava teplé vdy Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu sekundárníh výměníku užitkvé vdy Odběr teplé vdy Tpný prvz Nastavení teplty tpné vdy Nastavení externíh regulátru Diagnstika Odblkvání Pruchy zapalvání Pruchy při přípravě teplé vdy Prucha v dvdu spalin VUI Pruchy v přívdu vzduchu a dvdu spalin VUI Odstavení z prvzu Vypnutí tpnéh prvzu (letní prvz) Úplné dstavení z prvzu Údržba a kntrla Ochrana před mrazem Vyhledání závad Napuštění přístrje a tpnéh systému Vypuštění přístrje a tpnéh systému Naplnění přístrje pitnu vdu Vypuštění pitné vdy z přístrje Upzrnenia k dkumentácii Pužitie a úschva dkladv Pužité symbly Všebecne Ručenie Pužívanie v súlade s určením Značka E Bezpečnsť Bezpečnstné pkyny Mntáž a nastavenie Plynvý zápach Zmeny v klí vykurvacieh zariadenia Výbušné a ľahk zápalné látky Prach Kntrla Skriňvý kryt Bezpečné zabchádzanie Ochrana pred króziu Kntrla stavu vdy Naplnenie vykurvacieh zariadenia Núdzvý agregát Netesnsti Prívdný tlak pitnej vdy Obsluha Prehľady Obslužné prvky Displej Preskúšanie pred uvedením d prevádzky Otvrenie uzavieracieh ventilu Kntrla stavu vdy Príprava teplej úžitkvej vdy Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu Čerpanie teplej vdy Vykurvacia prevádzka Nastavenie spínacej teplty Nastavenie externéh regulátra Stavvé infrmácie Odrušenie Pruchy zapaľvania Pruchy pri príprave teplej vdy Pruchy v dťahu spalín VUI Pruchy prívdu vzduchu/dvdu spalín VUI Vyradenie z prevádzky Vypnutie vykurvacej prevádzky (letná prevádzka) Úplné vyradenie z prevádzky Údržba a kntrla Ochrana pred mrazm Vyhľadávanie závad Plnenie zariadenia a sústavy na strane vykurvania Vyprázdnenie zariadenie a sústavy na strane vykurvania Plnenie zariadenia na strane pitnej vde Vyprázdnenie zariadenia na strane pitnej vdy Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

3 TARTALOMJEGYZÉK Megjegyzések a dkumentációval kapcslatban.. 5 A dkumentáció szállítása és megőrzése Alkalmaztt szimbólumk Általáns tudnivalók Szavatsság Rendeltetésszerű használat E-jel Gyári garancia A készülék és a rendszer fűtésldali ürítése A készülék ivóvíz-ldali feltöltése A készülék ivóvíz-ldali ürítése Biztnság Biztnsági tudnivalók Felszerelés és beállítás Gázszag Váltztatásk a fali gázkészülék környezetében Rbbanásveszélyes és gyúlékny anyagk Felülvizsgálat Szekrényszerű burklás Elővigyázatssági tudnivalók Krrózió elleni védelem A víznymás ellenőrzése A fűtési rendszer feltöltése vízzel Szükségáramfrrás Tömítetlenségek Ivóvíz-csatlakzási nymás Kezelés A kezelés áttekintése Kezelőelemek Kijelző Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Az elzáróelemek kinyitása A víznymás ellenőrzése Használati melegvíz készítése A melegvíz-"warmstart funkció be- és kikapcslása Használati melegvíz vétele Fűtési üzemmód Az előremenő hőmérséklet beállítása Külső szabályzó beállítása Üzemállapt-kijelzések Zavarelhárítás A gyújtási flyamat közben előfrduló zavark Hibák a melegvíz-előállításnál Zavark a füstgáz-elvezetésben VUI Zavark a levegő-/füstgáz-elvezető rendszerben VUI Üzemen kívül helyezés A fűtési üzemmód kikapcslása (nyári üzemmód) Teljes üzemen kívül helyezés Áplás és ellenőrzés Fagyvédelem Hibakeresés A készülék és a rendszer fűtésldali feltöltése Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 3

4 Pkyny k pužívání návdu Pkyny k pužívání návdu Následující pkyny vám psluží jak průvdce celu technicku dkumentací. Další technické pdklady jsu platné ve spjení s tímt návdem a návdem k instalaci a k údržbě. Za škdy, k nimž by dšl v důsledku neddržení pkynů z tht návdu, nepřebíráme záruku. Uschvání technických pdkladů Tent návd k bsluze a návd k instalaci a pmcné prstředky předejte prvzvateli tpnéh systému. Prvzvatel by si měl pdklady uschvat, aby byly v případě ptřeby k dispzici. Pužité symbly Při instalaci ktle se řiďte bezpečnstními pkyny z tht návdu k instalaci! Nebezpečí! Bezprstřední hržení zdraví a živta! Pzr! mžná nebezpečná situace pr výrbek a klní prstředí! Pznámka! Uživatelská dpručení Tent symbl znamená ptřebnu aktivitu. 4 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

5 Upzrnenia k dkumentácii/megjegyzések a dkumentációval kapcslatban Upzrnenia k dkumentácii Nasledujúce pkyny sú sprievdcm cez celú dkumentáciu. V spjení s týmt návdm na inštaláciu a údržbu sú platné ďalšie pdklady. Za škdy, vzniknuté neddržaním tht návdu, nepreberáme žiadnu záruku! Pužitie a úschva dkladv Predajte prsím tent návd na inštaláciu a údržbu ak aj pmôcky prevádzkvateľvi zariadenia. Ten ich preberá d úschvy, aby návdy a pmôcky bli v prípade ptreby k dispzícii. Pužité symbly Ddržujte prsím pri inštalácii prístrja bezpečnstné pkyny v tmt návde! Nezpečenstv! bezprstredné nebezpečenstv pre zdravie a živt! Pzr! Mžná nebezpečná situácia pre prdukt a klie! Upzrnenie! Dpručené pužitie. Tent symbl znázrňuje ptrebnú činnsť. Megjegyzések a dkumentációval kapcslatban Az itt leírt fnts tudnivalók útmutatóként szlgálnak a teljes dkumentáción át. Ezen szerelési és karbantartási útmutatóval összefüggésben tvábbi dkumentumk érvényesek. Az ezen útmutató figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező kárért felelősséget nem vállalunk. A dkumentáció szállítása és megőrzése Kérjük, hgy ezt a szerelési és kezelési útmutatót, valamint a jótállási jegyet adja tvább a rendszer üzemeltetőjének. Az üzemeltető feladata a dkumentációk megőrzése, hgy azk szükség esetén rendelkezésre álljanak. Alkalmaztt szimbólumk Kérjük, hgy a készülék telepítése srán tartsa be ezen útmutató biztnsági előírásait! Veszély! közvetlen élet- és balesetveszély! Figyelem! veszélyes helyzet lehetősége termék és környezet számára! Fnts tudnivaló! Alkalmazási javaslatk Ez a szimbólum valamilyen elvégzendő feladatt jelöl. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 5

6 1 Obecně/Všebecne/Általáns tudnivalók 1 Obecně 1.1 Ručení Pzr! Za škdy způsbené neddržením tht návdu nepřebíráme žádnu záruku! 1.2 Pužívání v suladu s určením Závěsné ktle Vaillant aquaplus jsu knstruvána pdle nejnvějšíh stavu techniky a uznávaných bezpečnstně-technických pravidel. Přest může při nesprávném pužívání neb při pužívání, které není v suladu s určením, nastat nebezpečí hržení zdraví a živta uživatele ppř. třetích sb ppř. k pškzení přístrjů a jiných hdnt. Zařízení jsu určena pr výrbu tepla v uzavřených teplvdních systémech ústředníh vytápění. Jiný účel pužití neb nad rámec tht je pvažván za pužívání, které nedpvídá určení zařízení. Za škdy z th vyplývající výrbce/ddavatel neručí. Rizik nese sám uživatel. K pužívání v suladu s určením patří také ddržvání návdu na bsluhu a instalaci a ddržvání pdmínek kntrly a údržby. Ktel aquaplus je určen pr prvz na zemní plyn s připjvacím tlakem 1,8 kpa. Tent plynvý sptřebič lze přestavět na kapalný plyn prpan s připjvacím tlakem 3,0 kpa. Sptřebič je připjen na elektricku síť parametrech 230 V st., 50 Hz. Ktel musí být umístěn v prstředí byčejném pdle ČSN Značka E Značka E prkazuje, že zařízení splňují základní pžadavky Směrnice pr plynvá zařízení (Směrnice 90/396/EU) a Směrnice elektrmagnetické kmpabilitě (Směrnice 89/336/EU). Zařízení splňují základní pžadavky Směrnice účinnsti (Směrnice 92/42/EU). 1.4 Záruční lhůta Výrbce pskytuje na přístrj záruku ve lhůtě a za pdmínek, které jsu uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnu sučástí ddávky přístrje a jeh platnst je pdmíněna úplným vyplněným všech údajů. 6 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

7 1 Obecně/Všebecne/Általáns tudnivalók 1 1 Všebecne 1.1 Ručenie Pzr! Za škdy spôsbené neddržaním tht návdu nepreberáme žiadnu záruku! Prsím uschvajte starstliv všetky dklady d prístrja a prípadne tiet dvzdajte dalšiemu majiteľvi prístrja. 1.2 Pužívanie v súlade s určením Zariadenia Vaillant aquaplus sú knštruvané pdľa najnvšieh stavu techniky a uznávaných bezpečnstn-technických pravidiel. Napriek tmu môže pri nesprávnm pužívaní aleb pri pužívaní, ktré nieje v súlade s určením, nastať nebezpečie hrzenia zdravia a živta užívateľa, ppr. tretích sôb, ppr. môže dôjsť k pškdeniu prístrjv a iných hdnôt. Zariadenia sú určené pre výrbu tepla v uzavretých teplvdných systémch ústrednéh kúrenia. Iný účel pužitia aleb nad rámec tht je pvažvané za pužívanie, ktré nezdpvedá určeniu zariadenia. Za škdy z th vyplývajúce výrbca/ddávateľ neručí. Rizik nesie sám užívateľ. K pužívaniu v súlade s určením patrí tiež ddržvanie návdu na bsluhu a inštaláciu a ddržvanie pdmienk kntrly a údržby. 1.3 Značka E Značka E preukazuje, že zariadenia splňujú základné pžiadavky Smernice pre plynvé zariadenia (Smernice 90/396/EHS) a Smernice elektrmagnetickej zlučiteľnsti (Smernice 89/336/EHS). Zariadenia splňujú základné pžiadavky Smernice účinnsti (Smernice 92/42/EHS). Dvzca pskytuje na prístrj záruku v lehte a za pdmienk, ktré sú uvedené v záručnm liste. Záručný list je nedeliteľnu súčasťu ddávky prístrja a jeh platnsť je pdmienená úplným, čitateľným a pravdivým vyplnením všetkých údajv. 1 Általáns tudnivalók 1.1 Szavatsság Figyelem! A jelen kezelési utasításban fglaltak be nem tartásából eredő kárkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A szerelési és a kezelési utasítást a garanciajeggyel együtt saját érdekében őrizze meg! 1.2 Rendeltetésszerű használat A Vaillant aquaplus típusú fali gázkészülékek a technika mai állásának és az elfgadtt biztnságtechnikai szabályknak megfelelő kivitelű készülékek. Ennek ellenére használatuk srán előfrdulhatnak a kezelő vagy más személyek testi épségét és életét fenyegető, illetve a készülék vagy más anyagi javak kársdását kzó veszélyek. A készülékeket, mint hőtermelő eszközöket, melegvízzel üzemelő, zárt közpnti fűtési rendszerekhez terveztük. Más jellegű vagy ezen túlmenő használatuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő kárkért a gyártó/szállító felelősséget nem vállal. A kckázatt egyedül a készülék használója viseli. A rendeltetésszerű használathz hzzá tartzik a kezelési és a szerelési utasításban fglaltak követése, valamint az ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása is. 1.3 E-jel A E-jel azt dkumentálja, hgy ezek a fali gázkészülékek teljesítik a gázkészülékekre vnatkzó irányelvben meghatárztt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 90/396/EWG sz. irányelve) és az elektrmágneses összeférhetőségre vnatkzó irányelvben meghatárztt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 89/336/EWG sz. irányelve). A készülékek kielégítik a hatásfkra vnatkzó irányelvben előírt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 92/42/EWG sz. irányelve). 1.4 Gyári garancia A fali gázkészülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti gyári garanciát biztsítunk. A gyári garancia csak akkr érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljgsíttt szakember végezte. A készülék első üzembe helyezését csak a Vaillant-Márkaszerviz vagy erre feljgsíttt Vaillantpartner szervizek, illetve szakiparsk végezhetik. A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést és a beszabályzást a garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dkumentálni kell. Pótalkatrészek Annak érdekében, hgy a fali gázkészülék valamennyi funkciója hsszú időn keresztül megbízható legyen, és hgy gyári állaptáhz képest ne váltzhassn meg, az ellenőrzési és a karbantartási munkák srán csak eredeti Vaillant-pótalkatrészeket használjn fel! Alkatrészekkel és tartzékkkal kapcslatban frduljn a Vaillant Hungária Kft. vevőszlgálatáhz! Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 7

8 2 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2 Bezpečnst 2.1 Bezpečnstní pkyny Mntáž a nastavení Mntáž a nastavení jakž i údržbu a pravy smí prvádět puze dbrná firma Plynvý zápach Při výskytu plynvéh zápachu ddržujte následující bezpečnstní pkyny: nevypínejte/nezapínejte světl neb jiné elektrické spínače; v zóně nebezpečí nepužívejte telefn; nepužívejte tevřený heň (např. zapalvač, zápalky) v hrženém prstru nekuřte, uzavřete plynvý uzavírací khut, hržený prstr vyvětrejte, upzrněte splubydlící a pusťte dům infrmujte plynárenský pdnik Změny v klí tpnéh zařízení Na dále uvedených věcech nesmí být prváděny žádné změny: na tpném přístrji, na plynvém, vdním a elektrickém vedení, na dvádění spalin, na pjistném ventilu pr tpnu vdu, na stavebních úpravách, které by mhly vlivnit prvzní bezpečnst zařízení Výbušné a snadn zápalné látky Nepužívejte neb neskladujte výbušné neb snadn zápalné látky (např. benzín, papír, barvy) v prstru, kde je zařízení umístěn. V případě mžnsti přechdnéh nebezpečí vzniku hřlavých plynů neb par a při pracích, při nichž by mhl vzniknut přechdné nebezpečí vzniku pžáru neb výbuchu, musí být ktel včas před vznikem nebezpečí vyřazen z prvzu Kntrla Kntrla zařízení se musí prvádět každrčně. Prváděním kntrl pvěřte Vaši smluvní servisní firmu. S tut dbrnu firmu dpručujeme uzavření smluvy prvádění kntrl. 8 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

9 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2 2 Bezpečnsť 2.1 Bezpečnstné pkyny Mntáž a nastavenie Mntáž a nastavenie ak i údržbu a pravy smie vyknávať len dbrná firma Plynvý zápach Pri výskyte plynvéh zápachu ddržujte nasledujúce bezpečnstné pkyny: nezapínať a nevypínať svetl, aleb iné elektrické spínače; v hrzenm prstredí nepužívať telefón; nemanipulvať s tvreným hňm (napr. zápalky aleb zapaľvač). v hrzenm priestre nefajčite uzavrite plynvý uzavierací khút hrzený priestr vyvetrajte upvedmte Vašich klegv a pustite dm Je ptrebné známiť pdniku zabezpečujúcemu rzvd plynu (PZRP) Zmeny v klí vykurvacieh zariadenia Na následne uvedených veciach nesmú byť vyknávané žiadne zmeny: na vykurvacm prístrji na plynvm, vetracm, vdnm a elektrickm vedení na dvádzaní spldín na pistnm ventile pre vykurvaciu vdu na stavebných úpravách, ktré by mhli vplyvniť prevádzkvú bezpečnsť zariadenia Výbušné a ľahk zápalné látky Nepužívajte aleb neskladujte výbušné aleb ľahk zápalné látky (napr. benzín, papier, farby) v priestre, kde je zariadenie umiestnené Prach Zaistite, aby bl prístrj umiestený v bezprašnej miestnsti Kntrla Kntrla zariadenia sa musí vyknávať každrčne. Vyknávaním kntrl pverte Vašu dbrnú uznanú firmu. S tut dbrnu firmu dpručujeme uzavretie zmluvy vyknávaní kntrl Skriňvý kryt Skriňvý kryt zariadenia pdlieha príslušným vyknávacím predpism. Knzultujte tút tázku s svju autrizvanu dbrnu remeselnu prevádzku, či musíte takýt kryt zabezpečiť. 2 Biztnság 2.1 Biztnsági tudnivalók Felszerelés és beállítás A fali gázkészülék felszerelését, beállításait, valamint karbantartását és javítását csak arra feljgsíttt szakember vagy szakcég végezheti. Biztnsági tudnivalók Magán a fali gázkészüléken és a teljes fűtési rendszeren csak arra feljgsíttt szakemberek végezhetnek munkát! Gndljn arra, hgy a szakszerűtlenül végzett munkák balesetveszélyt, sőt életveszélyt kzhatnak! Gázszag Gázszag észlelése esetén javaslt viselkedés. Ne kapcsljn be/ki világítást ill. más elektrms kapcslót; ne használja a telefnt a veszélyes környezetben; ne alkalmazzn nyílt lángt (pl. öngyújtót vagy gyufát). Ne dhányzzn a veszélyes környezetben. Ne használja a telefnt a veszélyes környezetben. Figyelmeztesse házbeli szmszédait és hagyja el a házat. Értesítse a gázszlgáltató vállalatt vagy az illetékes szakembert, illetve szakvállalatt Váltztatásk a fali gázkészülék környezetében A következő elemeken nem szabad váltztatáskat végrehajtani: a fali gázkészüléken, a gáz, a frisslevegő, a víz és az áram bevezetésére szlgáló vezetékeken, a füstgázelvezető vezetéken, a fali gázkészülék biztnsági szelepén, az épületnek a készülék üzembiztnságát beflyáslni képes adttságain Rbbanásveszélyes és gyúlékny anyagk A fali gázkészülék felszerelési helyiségében ne használjn, illetve ne tárljn rbbanásveszélyes vagy gyúlékny anyagkat (például benzint, papírt, festékeket) Felülvizsgálat A fali gázkészülék felülvizsgálatát és karbantartását évenként el kell végeztetni. Ennek végrehajtásával arra feljgsíttt szakembert vagy szervizt bízzn meg. Javasljuk, hgy az Önnel kapcslatban álló, arra feljgsíttt szervizzel kössön felülvizsgálati és karbantartási szerződést Szekrényszerű burklás A készülék szekrényszerű burklására megfelelő kiviteli előírásk érvényesek. Erről kérdezze meg a gázszerelő szakembert, amennyiben szándékában áll egy ilyen burklat elkészítése. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 9

10 2 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2.2 Bezpečné zacházení Ochrana před krzí V blízksti zařízení nepužívejte žádné spreje, ředidla, čistící prstředky bsahující chlór barvy, lepidla apd. Tyt látky mhu za nepříznivých klnstí vést ke krzi - také v zařízení pr dvádění spalin Kntrla tlaku tpné vdy Kntrlujte pravidelně tlak vdy v zařízení Naplnění tpnéh zařízení K naplnění a dplňvání tpnéh zařízení lze bvykle pužít vdu z vdvdu. Ve výjimečných případech však dchází k velmi silným dchylkám d kvality vdy, která ptm případně není vhdná pr naplnění tpnéh zařízení (silně krsivní neb vápenitá vda). V takvém případě se braťte na Vaši dbrnu firmu. Nepužívejte žádné dplňkvé přípravky pr úpravu vdy Nuzvý agregát Vaše dbrná firma prvedla napjení na elektricku síť. Budete-li chtít zařízení udržet v případě výpadku prudu v prvzu pmcí nuzvéh agregátu, musí tent dpvídat svými technickými parametry (napětí, frekvence, uzemnění) parametrům elektrické sítě a alespň příknu Vašeh zařízení. Za tímt účelem se prsím praďte s dbrnu firmu Netěsnsti Při případných netěsnstech v blasti vedení teplé vdy mezi ktlem a místem dběru uzavřete ihned uzavírací ventil studené vdy na ktli a závadu nechte dstranit dbrnu firmu Připjvací tlak pitné vdy U připjvacích tlaků pitné vdy vyšších než 6,0 bar musí být v přívdu studené vdy nainstalván schválený regulátr tlaku. Vstupní tlak je třeba nastavit na 4,0 bar. Pr mntáž d přístrje je alternativně k dispzici regulátr tlaku č. zbží z prgramu příslušenství Vaillant. Praďte se prsím s právněnu dbrnu firmu. 10 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

11 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság Bezpečné zabchádzanie Ochrana pred króziu V blízksti zariadenia nepužívajte žiadne spreje, riedidlá, čistiace prstriedky bsahujúce chlór, farby, lepidlá apd. Tiet látky môžu za nepriaznivých klnstí viesť ku krózii tiež v zariadení pre dvádzanie spalín Kntrla stavu vdy Kntrlujte pravidelne stav vdy v zariadení Naplnenie vykurvacieh zariadenia K naplneniu a dplňvaniu vykurvacieh zariadenia je mžné bvykle pužiť vdu z vdvdu. V výnimčných prípadch však dchádza k veľmi silným dchýlkam d kvality vdy, ktrá ptm prípadne nieje vhdná pre naplnenie vykurvacieh zariadenia (siln krzívna aleb vápenitá vda). V takm prípade sa bráťte na Vašu dbrnú firmu. Nepužívajte žiadne dplnkvé prípravky pre úpravu vdy Núdzvý agregát Vaša dbrná firma vyknala napjenie na elektrickú sieť. Ak budete chcieť zariadenie udržať v prípade výpadku prúdu v prevádzke pmcu núdzvéh agregátu, musí tent zdpvedať svjimi technickými parametrami (napätie, frekvencia, zem) parametrm elektrickej siete a aspň príknu Vášh zariadenia. Za týmt účelm sa prsím praďte s dbrnu firmu Netesnsti Pri prípadných netesnstiach v blasti vedenia teplej vdy medzi zariadením a miestm dberu uzavrite ihneď uzavierací ventil studenej vdy na zariadení a závadu nechajte dstrániť dbrnu firmu Prívdný tlak pitnej vdy Pri prívdných tlakch pitnej vdy viac ak 6,0 bar musí sa v prívdnm ptrubí studenej vdy nainštalvať prípustný redukčný ventil. Vstupný tlak je treba nastaviť na 4,0 bar. Na vmntvanie d prístrja je alternatívne k dispzícii redukčný ventil čís. druhu tvaru z prgramu príslušenstva Vaillant. Nechajte si hľadm th prsím pradiť d Vášh príslušnéh dbrnéh výrbnéh pdniku. 2.2 Elővigyázatssági tudnivalók Krrózió elleni védelem Ne használjn spray-ket, ldószereket, klórt tartalmazó tisztítószereket, festéket, ragasztóanyagt stb. a készülék környezetében. Ezek az anyagk kedvezőtlen körülmények között az égéstermék-elvezető rendszerben is krrózióhz vezethetnek A víznymás ellenőrzése Rendszeres időközönként ellenőrizze a fűtési rendszer víznymását A fűtési rendszer feltöltése vízzel A fűtési rendszer feltöltéséhez és későbbi utánatöltéséhez nrmál körülmények között vízvezetéki víz használható. Kivételes esetekben aznban a szabványstól erősen eltérő vízminőség is előfrdulhat, amely adtt esetben alkalmatlan a fűtési rendszer feltöltésére (erősen krrzív hatású vagy rendkívül nagy mésztartalmú víz). Ilyen esetben frduljn az Önnel kapcslatban álló, arra jgsult szervizhez. Semmilyen adalékanyagt, vegyszert ne használjn a fűtési rendszerbe töltendő víz kezeléséhez Szükségáramfrrás Fali gázkészülékét a fűtéstechnikai cég szakemberei szereléskr az elektrms hálózatra csatlakztatták. Amennyiben a készüléket szükségáram-fejlesztő aggregát beiktatásával áramkimaradás esetén is üzemkész állaptban kívánja tartani, akkr az aggregát műszaki adatainak (feszültség, frekvencia, földelés) meg kell egyezniük a hálózat megfelelő adataival, teljesítménye pedig legalább fali gázkészüléke teljesítmény-felvételének feleljen meg. Ezzel kapcslatban kérje ki az Önnel kapcslatban álló, arra jgsult szerviz tanácsát Tömítetlenségek Ha a készülék és a vízvételezési helyek közötti melegvízvezetéken tömítetlenséget észlel, akkr aznnal zárja el a készüléken lévő hidegvíz-elzáró csapt, és a tömítetlenség megszüntetését bízza fűtés- vagy vízszerelő szakemberre Ivóvíz-csatlakzási nymás 6,0 bar feletti ivóvíz-csatlakzási nymás esetén a hidegvíz-tápvezetékbe engedélyezett nymáscsökkentőt kell szerelni. A próbanymást 4,0 bar értékre kell beállítani. A készülékbe való beépítéshez alternatívaként a cikkszámú nymáscsökkentő (Vaillant-tartzék) áll rendelkezésre. Kérjük, ehhez kérjen tanácst a gázszerelő szakembertől. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 11

12 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Obsluha 3.1 Přehledy Ovládací prvky Zatlačte v hrní části na kryt vládacíh panelu a dklpte jej směrem dlů. Nyní se bjeví bslužné prvky, které mají následující funkce. Obr. 3.1: Ovládací prvky Obr. 3.1: Obslužné prvky 3.1. ábra: Kezelőelemek I 0 VR-V 1 tčný knflík pr nastavení teplty tpení 2 tlačítka "+" a "-" pr phyb vpřed a vzad na ukazateli displeje (pr servisníh technika při nastavvání neb pr vyhledávání závady) 3 hlavní vypínač 4 manmetr k zbrazení tlaku na tpném zařízení 5 ekvitermní regulátr (není sučástí ddávky ktle) 6 tlačítk "i": pr vyvlání infrmací 7 displej pr zbrazení aktuálníh druhu prvzu neb určitých ddatečných infrmací 8 tlačítk "Odblkvání": k dstranění určitých závad 9 tčný knflík pr nastavení teplty užitkvé vdy Displej Na displeji naleznete následující infrmace: VR-V Prucha přívdu vzduchu/dvdu spalin 2 Aktivní tpný prvz 3 Odběr teplé vdy 4 Aqua mfrt system aktivní 5 Oběhvé čerpadl v prvzu 6 Zapalvání 7 Akt. teplta tpné vdy (např. 50 ) neb zbrazení stavvéh neb chybvéh kódu 8 Hřák v prvzu (plamen bez křížku) neb Pruchvý stav (plamen s křížkem) I 0 Obr. 3.2: Ukazatel displeje Obr. 3.2: Displej 3.2 ábra: Ez látható a kijelzőn 12 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

13 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3 3 Obsluha 3.1 Prehľady Obslužné prvky Zatlačte v hrnej časti na stred čelnej klapky a dklpte ju smerm dlu. Teraz sa bjavia bslužné prvky, ktré majú nasledujúce funkcie: 1 Otčný gmbík pre nastavenie spínacej teplty kúrenia 2 Tlačidlá "+" a "-" pre phyb vpred a vzad na ukazvateli displeja (pre dbrnéh pracvníka pri nastavvaní aleb pre vyhľadávanie závady) 3 Hlavný vypínač pre zapnutie a vypnutie prístrja 4 Manmeter pre zbrazenie tlaku v vykurvacm systéme 5 Zabudvaný regulátr (príslušenstv pre zvýšenie kmfrtu) 6 Tlačidl "i", pre vyvlanie infrmácií 7 Displej pre zbrazenie aktuálneh druhu prevádzky, aleb určitých ddatkvých infrmácií 8 Tlačidl "Odblkvanie" k dstráneniu určitých závad 9 Otčný gmbík pre nastavenie teplty vdy 3 Kezelés 3.1 A kezelés áttekintése Kezelőelemek Nymja meg a fali gázkészülék elülső fedele felső részének közepét, majd hajtsa le a fedelet. Az így láthatóvá váló kezelőelemek funkciói a következők: 1 frgatógmb a fűtési előremenő hőmérséklet beállításáhz 2 "+" és "-" gmb a kijelzőmezőn látható kijelzések közötti tvább- vagy visszalapzáshz (fűtéstechnikai szakemberek számára beállítási munkákhz és hibakereséshez) 3 főkapcsló a fali gázkészülék be- vagy kikapcslásáhz 4manméter a fűtési rendszerben uralkdó nymás kijelzéséhez 5 beépíthető szabályzó (a készülék kmfrtfkzatának bővítésére szlgáló tartzék) 6 "i" gmb infrmációk előhívásáhz 7 kijelzőmező az aktuális üzemállapt vagy biznys kiegészítő infrmációk kijelzéséhez 8 "hibatörlő" gmb: biznys zavark törléséhez 9 frgatógmb a használati melegvíz hőmérsékletének előre történő beállításáhz Displej Na displeji môžete dčítať nasledujúce údaje: 1 Prucha v prívde vzduchu a dvde spalín 2 Aktívna vykurvacia prevádzka 3 Odber teplej vdy 4 Aktívny teplý štart 5 Spustenie vykurvacieh čerpadla 6 Spustenie internéh plynvéh ventilu 7 Aktuálna vykurvacia prívdná teplta (napr. 50 ) aleb zbrazenie stavvéh aleb chybvéh kódu 8 Riadna prevádzka hrenia (plameň bez kríža) aleb prucha plameňa (plameň s krížm) Kijelző A kijelzőről az alábbi infrmációk lvashatók le: 1 Hiba a levegő- vagy füstútban 2 Fűtésüzemmód aktív 3 Melegvízvétel 4 Tárlótöltés aktív 5 Fűtésszivattyú üzemben 6 Belső gázszelep nyitva 7 Aktuális előremenő vízhőmérséklet (pl. 50 ) vagy Állapt- vagy hibakód kijelzése 8 Megfelelő égőüzem (láng nincs áthúzva), vagy Lánghiba (láng áthúzva) Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 13

14 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3.2 Přezkušení před uvedením d prvzu Otevření uzavíracíh ventilu Pznámka! Uzavírací ventil studené vdy musí být tevřený. I 0 Otčte khutkem teplé vdy a ujistěte se, že teče vda. Překntrlujte, zda jsu uzavírací ventily tpení (1 a 2) jakž i uzavírací ventil plynu (3) tevřeny. Pznámka! Uzavírací armatury tpení a uzavírací ventil plynu jsu tevřeny, jestliže směr zářezů dpvídá směru průtku vdy a plynu Obr. 3.3: Otevření uzavíracích ventilů Obr. 3.3: Otvrenie uzavieracích ventilv 3.3. ábra: Az elzáróelemek kinyitása Kntrla tlaku tpné vdy 1 Na manmetru (1) překntrlujte stav vdy v zařízení. Pr dknalý prvz tpnéh zařízení musí při studeném zařízení ukazatel manmetru (1) stát v blasti mezi 1,0 a 2,0 bar. Ukazuje-li méně než 0,75 bar, dplňte pdle ptřeby vdu. Jestliže se zařízení nachází na více pschdích, mhu být pr stav vdy ptřebné vyšší hdnty. S dtazy se bracejte na Vaši dbrnu firmu. VR-V I 0 Obr. 3.4: Kntrla tlaku vdy Obr. 3.4: Kntrla stavu vdy 3.4. ábra: A víznymás ellenőrzése 14 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

15 Obsluha/Obsluha/Kezelés Preskúšanie pred uvedením d prevádzky Otvrenie uzavieracieh ventilu Upzrnenie! Uzavierací ventil studenej vdy musí byť tvrený. Otčte výtkvým ventilm teplej vdy a uistite sa, že tečie vda. Prekntrlujte, či sú uzavieracie ventily pre napustenie a vypustenie kúrenia (1 a 2) ak i uzavierací ventil plynu (3) tvrené. Upzrnenie! Ventily pre napustenie a vypustenie kúrenia a uzavierací ventil plynu sú tvrené, ak smer zárezv dpvedá smeru prietku vdy. 3.2 Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Az elzáróelemek kinyitása Fnts tudnivaló! A hidegvíz-elzáró csapnak nyitva kell lennie. Nyissn ki egy melegvízcsapt, és győződjön meg róla, hgy flyik-e ki víz belőle. Ellenőrizze, hgy a fűtési előremenő és visszatérő elzárócsapk (1 és 2), valamint a gázcsap (3) nyitva van-e. Fnts tudnivaló! A fűtési előremenő és visszatérő csapk, valamint a gázcsap akkr vannak nyitva, ha a rajtuk lévő rvátka az áramlás flyásirányával megegyezik Kntrla stavu vdy Na manmetri (1) prekntrlujte stav vdy v zariadení. Pre bezpruchvú prevádzku vykurvacieh zariadenia má byť pri vychladnutm zariadení ručička manmetra (1) v blasti medzi 1,0 a 2,0 barv. Ak sa ručička nachádza pd hdntu 0,75 barv, dplňte prsím primerané mnžstv vdy. Ak zasahuje sústava viac pschdí, môžu byť pre stav vdy ptrebné vyššie hdnty. Obráťte sa na Vaše autrizvané servisné stredisk A víznymás ellenőrzése A manméter (1) segítségével ellenőrizze a fűtési rendszerben a víznymást. A fűtőberendezés hibátlan üzeméhez a manméter (1) mutatójának hideg állaptban az 1,0 és 2,0 bar közötti helyzetben kell állnia. Amennyiben a mutató 0,75 bar alatti értéken áll, megfelelő mennyiségű víz utántöltése szükséges. Ha a fűtőrendszer több szintet fg át, akkr a vízszintre nagybb értékek lehetnek szükségesek. Ez ügyben frduljn az Önnel kapcslatban álló gázszerelőhöz. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 15

16 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3.3 Příprava teplé vdy 3 Pzr! Hlavní vypínač může být zapnutý jen tehdy, když je tpné zařízení řádně naplněn vdu. Pkud na t nebudete dbát, může djít k pškzení čerpadla a výměníku tepla. Otčte hlavní vypínač (2) d plhy "I". Otčný knflík pr nastavení výstupní teplty teplé vdy (3) nastavte na zvlenu tepltu. Přitm dpvídá. a - Levý draz ca. 50, b - Pravý draz max. 65. VR-V I 0 2 Pzr! Při tvrdsti vdy vyšší než 10 dh (německých stupňů tvrdsti vdy = 1,79 ml/m 3 ) nastavte tčný knflík (3) maximálně d střední plhy (Obr. 3.5.) Obr. 3.5: Příprava teplé vdy Obr. 3.5.: Príprava teplej vdy 3.5. ábra: Használati melegvíz készítése b Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu sekundárníh výměníku užitkvé vdy Systém předehřevu aquaplusu Vám ihned ddá teplu vdu pžadvané tepltě, bez čekací dby na hřev. Za tímt účelem je výměník teplé vdy udržván na předem zvlené tepltní úrvni. 1 a b a 1 Systém zapínání hřevu je aktivván, když tčíte knflíkem (1) krátce na draz dprava. Nyní zvlte pžadvanu tepltu. Na displeji se bjeví symbl "" a ukazuje, že je aktivván systém udržvacíh hřevu. Vda se nyní bude udržvat na tét tepltě a při dběru vdy je Vám ihned k dispzici. Systém udržvacíh hřevu se vypne tak, že tčný knflík (1) tčíte krátce dleva až na draz. Symbl "" na displeji zhasne. Obr. 3.6: Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu Obr Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu 3.6. ábra: A melegvíz-"warmstart be- és kikapcslása 16 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

17 Obsluha/Obsluha/Kezelés Príprava teplej úžitkvej vdy Pzr! Hlavný vypínač môže byť zapnutý len vtedy, ak je vykurvacie zariadenie riadne naplnené vdu. Ak na t nebudete dbať, môže dôjsť k pškdeniu čerpadla a výmenníka tepla. Otčte hlavný vypínač (2) d plhy "I". Otčný gmbík pre nastavenie výstupnej teplty teplej vdy (3) nastavte na zvlenú tepltu. Pritm dpvedá a - ľavý draz cca 50 b - pravý draz max. 65 Pzr! Pri tvrdsti vdy vyššej než 10 (nemeckých stupňv tvrdsti vdy, 1,79 ml/m 3 ) nastavte tčný gmbík (3) maximálne d strednej plhy (br. 3.5.). 3.3 Használati melegvíz készítése Figyelem! A főkapcslót csak akkr szabad bekapcslni, ha a fűtési rendszert szabályszerűen feltöltötték vízzel. Ennek elmulasztása esetén a szivattyú és a hőcserélő megsérülhet. Frdítsa a főkapcslót (2) az "I"-állásra. Állítsa a használati melegvíz hőmérsékletének beállítására szlgáló frgatógmbt (3) a kívánt hőmérsékletre. A frgatógmb felütközési helyzetei az alábbi hőmérsékleteknek felelnek meg: a - bal ldali ütköző kb. 50 b - bb ldali ütköző kb. 65 Figyelem! 10 dh (1,79 ml/m 3 ) német keménységi fknál keményebb víz esetén legfeljebb középső helyzetbe állítsa a frgatógmbt (3, 3.5. ábra) Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu Systém tepléh štartu Vám ihneď ddá teplú vdu pžadvanej teplty, bez th, aby bl nutné vyčkať na zhriatie. K tmut účelu sa vda v zásbníku teplej vdy aquaplus udržiava na predvlenú tepelnú úrveň. Systém tepléh štartu je aktivvaný, keď tčíte gmbíkm (1) krátk na draz dprava. Teraz zvľte žiadanú tepltu. Na displeji sa bjaví symbl "" a ukazuje, že je aktivvaný systém tepléh štartu. Vda sa bude udržiavať na tejt teplte a pri dbere je Vám ihneď k dispzícii. Systém tepléh štartu sa vypne tak, že krátkdb tčíte táčavým gmbíkm (1) až na draz smerm dľava. Symbl "" na displeji zhasne A melegvíz-"warmstart funkció be- és kikapcslása A melegvíz-"warmstart funkció aznnal a kívánt hőmérsékletű meleg vizet szlgáltatja az Ön számára, anélkül, hgy meg kellene várnia a felfűtési idő végét. Ekkr az aquaplus melegvíztárlója előre beállíttt hőmérsékletszinten tartja a vizet. A melegvíz-"warmstart" funkció aktiválásáhz a frgatógmbt (1) rövid ideig frdítsa el jbbra ütközésig. Ezután válassza ki a kívánt hőmérsékletet. (10. ldal). A kijelzőn mst a " szimbólum jelenik meg, és azt mutatja, hgy a melegindító rendszer aktiválva van. A szabályzó ekkr állandóan ezen az értéken tartja a víz hőmérsékletét, és a csap kinyitásakr ez a víz közvetlenül rendelkezésre áll. A melegindító rendszer kikapcslásáhz a frgatógmbt (1) rövid időre csavarja balra ütközésig. A szimbólum eltűnik a kijelzőről. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 17

18 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Odběr teplé vdy Při tevření khutku teplé vdy (1) na některém z dběrních míst (umyvadl, sprcha, vana atd.) Vám přístrj ddává teplu vdu. P dběru určitéh mnžství vdy se přístrj autmaticky uvede d prvzu; v přístrji integrvaný zásbník teplé vdy se dbije (ppř. se přístrj uvede d prvzu až p uknčení dběru). 1 Obr. 3.7: Odběr teplé vdy Obr. 3.7.: Príprava teplej vdy 3.7. ábra: Használati melegvíz vételezése Pzr! Přístrje jsu vybaveny autmaticku chranu prti bakteriím Leginella: pkud teplta v zásbníku teplé vdy klesne pd 50, ptm se zásbník jednu za bdbí 24 h hřeje na 65. Tím se vda nacházející se v zásbníku tepltně dezinfikuje. Při pužití regulačníh přístrje Vaillant s integrvanu funkcí "Tepelná dezinfekce " je mžn naprgramvat navíc k autmatickému spínání chrany prti bakteriím Leginella týdně se pakující tepelnu dezinfekci s cca. 70 (viz Návd na pužití regulačníh přístrje. Nezapmeňte prsím, že p prvedené tepelné dezinfekci může při dběru vdy djít k nebezpečí paření. 3.4 Tpný prvz Nastavení teplty tpné vdy 2 Otčte hlavním vypínačem (1) d plhy "I". Otčný knflík pr regulaci teplty tpení (2) nastavte na zvlenu tepltu. Dpručujeme následující nastavení: - Nastavení vlev v přechdném bdbí, ale netáčet až na draz, (při tčení dleva na draz je tpný prvz vypnut) - Nastavení uprstřed při mírných mrazech, - Nastavení vprav při silných mrazech. 1 VR-V I 0 Obr. 3.8: Nastavení tpné vdy teplty Obr. 3.8.: Nastavenie spínacej teplty 3.8. ábra: Az előremenő hőmérséklet beállítása 18 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

19 Obsluha/Obsluha/Kezelés Čerpanie teplej vdy Pri tvrení khútika teplej vdy (1) na jednm mieste dberu (umývadl, sprcha, kúpacia vaňa etc.) Vám prístrj ddá teplú vdu. P dbere určitéh mnžstva vdy sa pustí prístrj autmaticky d prevádzky; zásbník teplej vdy integrvaný v prístrji sa bude napĺňať (prípadne sa prístrj pustí d prevádzky až p uknčení dberu). Pzr! Prístrje sú vybavené autmatickým chranným zapjením pred Leginelu: ak klesne teplta v zásbníku teplej vdy pd 50, tak sa zásbník raz za časvý úsek 24 hdín hreje na 65. Týmt sa vda nachádzajúca sa v zásbníku termicky dezinfikuje. Pri pužívaní regulačnéh prístrja Vaillant s integrvanu funkciu "Termická dezinfekcia" existuje mžnsť, ddatčne k autmatickému chrannému zapjeniu pred Leginelu naprgramvať týždennú pakujúcu sa termickú dezinfekciu s cca 70 (pzri návd na bsluhu regulačnéh prístrja). Prsím pamätajte na t, že p úspešnej termickej dezinfekcii môže trvať nebezpečenstv barenia Használati melegvíz vétele A vízvételi helyek (msdókagyló, zuhany, fürdőkád stb.) melegvízcsapjának (1) kinyitásakr a készülék melegvizet szállít. Meghatárztt vízmennyiség elvétele után a készülék autmatikusan üzembe megy; a készülékbe integrált melegvíztárló utántöltődik (adtt esetben a készülék csak a vízvételezés után megy üzembe). Figyelem! A készülékek autmatikus leginellavédőkapcslással vannak ellátva. Ha a hőmérséklet a melegvíztárlóban 50 alá csökken, a tárló 24 óránként egyszer 65 -ra felfűt. Így a tárlóban lévő víz termikus fertőtlenítése megy végbe. A "termikus fertőtlenítés" integrált funkcióval elláttt Vaillant szabályzó használata esetén lehetőség van az autmatikus leginella-védőkapcslás mellett hetente ismétlődő, kb. 70 -n végzett termikus fertőtlenítés prgramzására (l. a szabályzó kezelési útmutatóját). Kérjük, ügyeljen arra, hgy a végrehajttt termikus fertőtlenítés után vízvételnél lefrrázás veszélye állhat fenn. 3.4 Vykurvacia prevádzka Nastavenie spínacej teplty Otčte hlavným vypínačm (1) d plhy "I". Otčný gmbík pre reguláciu spínacej teplty kúrenia (2) nastavte na zvlenú tepltu. Dpručujeme nasledujúce nastavenie: - nastavenie vľav v prechdnm bdbí, ale netáčať až na draz (pri ľavm draze je vykurvacia prevádzka vypnutá) - nastavenie uprstred pri miernm chlade, - nastavenie vprav pri silnm chlade. 3.4 Fűtési üzemmód Az előremenő hőmérséklet beállítása Frdítsa a főkapcslót (1) az "I"-állásra. Állítsa a fűtési előremenő hőmérséklet szabályzására szlgáló frgatógmbt (2) a kívánt hőmérsékletre. Ehhez a következő beállításkat javasljuk: - bal ldali állás a tavaszi és az őszi időszakban, de ne frdítsa el balra ütközésig balra ütközésnél a fűtésüzem lekapcslódik) - középső állás mérsékelten hideg időben - jbb ldali állás nagyn hideg időben Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 19

20 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Nastavení externíh regulátru Nastavte regulátr pkjvé teplty (3, příslušenství) a/neb termstatické ventily tpných těles (4, příslušenství) dle příslušných návdů. 3 4 Pznámka! V prgramu příslušenství firmy Vaillant se nachází něklik typů regulátrů pkjvé teplty, se kterými můžete dsáhnut nejen vyššíh kmfrtu, ale zárveň ušetříte přesnu a hspdárnu regulací zařízení Vaši peněženku i živtní prstředí. Zeptejte se Vašeh instalatéra! Obr. 3.9: Nastavení externích regulátrů Obr. 3.9.: Nastavenie externých regulátrv 3.9. ábra: Külső szabályzó beállítása 3.5 Diagnstika (Pr servisní práce prváděné dbrníkem) 2 Stavvé infrmace se aktivují stiskem tlačítka "i" (1). Na displeji (2) se nyní zbrazí příslušný stavvý kód, např. "S.34" pr prvz chrany prti mrazu. Význam některých stavvých kódu můžete zjistit z níže uvedené tabulky. Opakvaným stiskem tlačítka "i" se vrátíte zpět d nrmálníh chdu. V přepínacích fázích, např. u nvéh náběhu při vynechání plamene, se krátkdbě zbrazí stavvé hlášení "S." 1 Obr. 3.10: Stavvé infrmace Obr : Stavvé infrmácie ábra: Üzemállapt-kijelzések I 0 VR-V Zbrazení kódu S.00* S.02* S.03* S.04* S.05* S.07* S.08* S.10** S.20** S.28** S.34* Význam Bez pžadavku na tpení hd čerpadla Zapalvání Prvz hřáku Dběh ventilátru a běhvéh čerpadla Dběh běhvéh čerpadla Blkvání hřáku p tpném prvzu Sepnutý spínač teplé vdy Aktivní prvz zásbníku Zablkvání hřáku p hřátí zásbníku Prvz chrany prti mrazu Tabulka 3.1: Stavvé infrmace (úplný přehled stavvých kódů najdete v mntážním návdu) * Tpný prvz, ** Ohřev vdy 20 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

NÁVOD K OBSLUZE. Turbotop Plus VU CZ 122-5, VU/VUW CZ 202-5, VU/VUW CZ 242-5, VU/VUW CZ 282-5

NÁVOD K OBSLUZE. Turbotop Plus VU CZ 122-5, VU/VUW CZ 202-5, VU/VUW CZ 242-5, VU/VUW CZ 282-5 NÁVOD K OBSLUZE Turbtp Plus VU Z 22-5, VU/VUW Z 22-5, VU/VUW Z 242-5, VU/VUW Z 282-5 OBSAH Obecně Pr Vaši infrmaci......................................3 Pužité symbly..................................3

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V sp.zn. sukls74292/2014 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve,

Více

Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190;17/250 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190 a 17/250

Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190;17/250 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190 a 17/250 Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190;17/250 uživatelská příručka Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190 a 17/250 1 Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190;17/250 uživatelská příručka 1. Příprava přístrje

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor.

Electrické zařízení. 29VDC. 480mW. Typická TP1 (červená-šedá) KNX bus konektor. Dtykvý Displej s termstatem, IR přijímač a binární vstupy. Charakteristika: KNX 3.8 pdsvětlený mnchrmatický Dtykvý displej. INZenni Z38 Technická dkumentace 12 knfigurvatelných přímých vladacích funkcí

Více

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Masážní vibrační přístrj s infračerveným zářením KW-108 Návd k pužití Před prvním pužitím si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Vibrační masážní přístrj s infračerveným zářením KW-108 Úvd Vyskfrekvenční

Více

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody Záruční list pr elektrické průtkvé hřívače vdy HKL. HKL s mžnsťí změny příknu Vyplní prdejna: -155-07 -09-11 3,5/5,5 4,5/7 5,5/9 5,5/11 Kupujícímu byl výrbek předvedený a byl seznámený s jeh pužitím Elektrické

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Logano G221 A Návod k obsluze

Logano G221 A Návod k obsluze Lgan G221 A Návd k bsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnstní pkyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Pužívání k určenému účelu... 5 2.2 Nrmy, předpisy a směrnice... 5 2.3 Ppis

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Provozní Manuál. Detektor Hořlavých a Výbušných Plynů. Model GD-3300

Provozní Manuál. Detektor Hořlavých a Výbušných Plynů. Model GD-3300 Prvzní Manuál Detektr Hřlavých a Výbušných Plynů Mdel GD-3300 Úvd Detektr hřlavých a výbušných plynů je sazen sndu s dluhým přívdem, aby byl mžn se dstat I d těch nejnepřístupnějších míst s mžným vznikem

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

3. Technický popis.. 4 5 Funkce, použití, design světelné sondy, obsah dodávky, technické údaje

3. Technický popis.. 4 5 Funkce, použití, design světelné sondy, obsah dodávky, technické údaje Návd k pužití Obsah 1. Před pužitím 2 Identifikace nebezpečných úrvní 2. Bezpečnstní pkyny 3 3. Technický ppis.. 4 5 Funkce, pužití, design světelné sndy, bsah ddávky, technické údaje 4. Prvz.. 6 9 Připjení

Více

Navijáky. Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH. Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH. Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH. Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH

Navijáky. Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH. Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH. Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH. Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH Navijáky Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH Naviják KEW 9000-11800,- bez DPH Naviják KEW 10000-13000,-bez DPH

Více

Mikrovlnná trouba objednací číslo 610.180 Návod k použití

Mikrovlnná trouba objednací číslo 610.180 Návod k použití Mikrvlnná truba bjednací čísl 610.180 Návd k pužití Strana 1 Obsah strana Funkce mikrvlnné truby 2 Před uvedením d prvzu 3 Uvedení d prvzu umístění přístrje 3 Všebecná pravidla pr pužívání 4 Důležitá bezpečnstní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Povinnosti při odpojování od soustav CZT

Povinnosti při odpojování od soustav CZT Pvinnsti při dpjvání d sustav CZT Při úvahách dpjení d tepláren a zřízení vlastní ktelny se běžně uvádějí a prvnávají eknmické náklady na paliv a sptřebu elektrické energie. Zapmíná se na náklady při zřizvání

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ

OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ (1 NEBO 2 VENTILY) NÁVOD K OBSLUZE Rev. E, 2010 PUB#: DI300204 OBSAH Obsah...2 Úvd...3 Specifikace...3 Instalace...4 Obsah ddávky...4 Kapalinvé

Více

Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás

Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás Pro uživatele Pre prevádzkovateľa Az üzemeltető számára Návod k obsluze Návod na obsluhu Kezelési utasítás CZ/SK/HU Plynové kondenzační kotle Plynové výhrevné prístroje ecovit ecocompact ecotec Kondenzációs

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg BWD1206SL-W 60 cm pračka se sušičku s kapacitu 6 kg Návd k bsluze pr Váš přístrj Baumatic BWD1206SL BWD1206W 60 cm 6 kg pračka se sušičku POZNÁMKA: Tat Uživatelská příručka bsahuje důležité infrmace, včetně

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít k úrazu či pškzení.

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 CZ 1. Obecné infrmace 178 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 178 1.2 Vysvětlivky symblů 178 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 179 1.4 Ochrana autrských

Více

IK 35dp 105.836S V1/1009

IK 35dp 105.836S V1/1009 IK 35dp 105.836S V1/1009 CZ 1. Obecné infrmace 178 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 178 1.2 Vysvětlivky symblů 178 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 179 1.4 Ochrana autrských práv 179 1.5 Prhlášení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Systém kritických bodů, HACCP

Systém kritických bodů, HACCP C je HACCP? Systém kritických bdů, HACCP HACCP nejsu kritické bdy Preventivní systém pr zajištění zdravtní nezávadnsti Významné by měla být pdstata, tj. spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Masážní křeslo DF1688F3-A1

Masážní křeslo DF1688F3-A1 Masážní křesl DF1688F3-A1 Masážní křesl DF1688F3-A1 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-6000

Lymfodrenážní terapeutický systém Power Q-6000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-6000 Lymfdrenážní terapeutický systém Pwer Q-6000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít

Více

PAVIRO End Of Line Slave Module

PAVIRO End Of Line Slave Module PAVIRO End Of Line Slave Mdule PVA-1WEOL cs Pznámky k mntáži PAVIRO End Of Line Slave Mdule Obsah cs 3 Obsah 1 Stručné infrmace 4 2 Mntáž 5 3 Technické údaje 11 4 Nrmy a sulad 15 4 cs Stručné infrmace

Více

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv

CZ. Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typpv 02-07.3 10.06.CZ Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením typpv1509-1- PV 1509 Plnzdvižné pjistné ventily s přídavným zatížením DN 65 x 100 až 350 x 600 Pužítí Pjistný ventil plnzdvižný s přídavným

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:

Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech: Záruční pdmínky Záruční dby Záruční dby začínají běžet d převzetí věci kupujícím. Má-li kupenu věc uvést d prvzu jiný pdnikatel než prdávající, začne záruční dba běžet až de dne uvedení věci d prvzu, pkud

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet?

MyDroid. Jak nosit? Jak nabíjet? MyDrid Jak nsit? - Ideální je umístění kusek nad zápěstím a zajištění pmcí pásku na místě aby se nemhl phybvat, senzr na spdní straně by se měl ideálně dtýkat kůže Jak nabíjet? - Ujistěte se je baterie

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 24 NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUCNÍ LIST 2 Návd k bsluze SP-24 1. Ppis predníh panelu 10 2 1 3 4 5 6 7 8 9 Phled na regulátr s znacenými funkcemi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ

PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ PROGRAMIX 25-50-100 NÁVOD K POUŽITÍ Technlgické výhdy zatmelvacích hmt zvyšují pžadavky na pužité vypalvací pece. Přesné dlívání dané zatmelvací hmty dnes již nezávisí na přesnsti samtnéh vypalvacíh cyklu.

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více