aquaplus CZ/SK/HU Návod k obsluze Návod k obsluhe Kezelési utasítás Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aquaplus CZ/SK/HU Návod k obsluze Návod k obsluhe Kezelési utasítás Plynový závěsný kotel se speciálním zásobníkem"

Transkript

1 Pr uživatele Pre prevádzkvateľa Az üzemeltető számára Návd k bsluze Návd k bsluhe Kezelési utasítás aquaplus Plynvý závěsný ktel se speciálním zásbníkem Plynvé nástenné vykurvacie zariadenie VUI VUI VUI s vrstveným zásbníkm Fali gázkészülék rétegtárlóval Z/SK/HU

2 OBSAH/OBSAH Pkyny k pužívání návdu Uschvání technických pdkladů Pužité symbly Obecně Ručení Pužívání v suladu s určením Značka E Záruční lhůta Bezpečnst Bezpečnstní pkyny Mntáž a nastavení Plynvý zápach Změny v klí tpnéh zařízení Výbušné a snadn zápalné látky Kntrla Bezpečné zacházení Ochrana před krzí Kntrla tlaku tpné vdy Naplnění tpnéh zařízení Nuzvý agregát Netěsnsti Připjvací tlak pitné vdy Obsluha Přehledy Ovládací prvky Displej Přezkušení před uvedením d prvzu Otevření uzavíracíh ventilu Kntrla tlaku tpné vdy Příprava teplé vdy Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu sekundárníh výměníku užitkvé vdy Odběr teplé vdy Tpný prvz Nastavení teplty tpné vdy Nastavení externíh regulátru Diagnstika Odblkvání Pruchy zapalvání Pruchy při přípravě teplé vdy Prucha v dvdu spalin VUI Pruchy v přívdu vzduchu a dvdu spalin VUI Odstavení z prvzu Vypnutí tpnéh prvzu (letní prvz) Úplné dstavení z prvzu Údržba a kntrla Ochrana před mrazem Vyhledání závad Napuštění přístrje a tpnéh systému Vypuštění přístrje a tpnéh systému Naplnění přístrje pitnu vdu Vypuštění pitné vdy z přístrje Upzrnenia k dkumentácii Pužitie a úschva dkladv Pužité symbly Všebecne Ručenie Pužívanie v súlade s určením Značka E Bezpečnsť Bezpečnstné pkyny Mntáž a nastavenie Plynvý zápach Zmeny v klí vykurvacieh zariadenia Výbušné a ľahk zápalné látky Prach Kntrla Skriňvý kryt Bezpečné zabchádzanie Ochrana pred króziu Kntrla stavu vdy Naplnenie vykurvacieh zariadenia Núdzvý agregát Netesnsti Prívdný tlak pitnej vdy Obsluha Prehľady Obslužné prvky Displej Preskúšanie pred uvedením d prevádzky Otvrenie uzavieracieh ventilu Kntrla stavu vdy Príprava teplej úžitkvej vdy Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu Čerpanie teplej vdy Vykurvacia prevádzka Nastavenie spínacej teplty Nastavenie externéh regulátra Stavvé infrmácie Odrušenie Pruchy zapaľvania Pruchy pri príprave teplej vdy Pruchy v dťahu spalín VUI Pruchy prívdu vzduchu/dvdu spalín VUI Vyradenie z prevádzky Vypnutie vykurvacej prevádzky (letná prevádzka) Úplné vyradenie z prevádzky Údržba a kntrla Ochrana pred mrazm Vyhľadávanie závad Plnenie zariadenia a sústavy na strane vykurvania Vyprázdnenie zariadenie a sústavy na strane vykurvania Plnenie zariadenia na strane pitnej vde Vyprázdnenie zariadenia na strane pitnej vdy Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

3 TARTALOMJEGYZÉK Megjegyzések a dkumentációval kapcslatban.. 5 A dkumentáció szállítása és megőrzése Alkalmaztt szimbólumk Általáns tudnivalók Szavatsság Rendeltetésszerű használat E-jel Gyári garancia A készülék és a rendszer fűtésldali ürítése A készülék ivóvíz-ldali feltöltése A készülék ivóvíz-ldali ürítése Biztnság Biztnsági tudnivalók Felszerelés és beállítás Gázszag Váltztatásk a fali gázkészülék környezetében Rbbanásveszélyes és gyúlékny anyagk Felülvizsgálat Szekrényszerű burklás Elővigyázatssági tudnivalók Krrózió elleni védelem A víznymás ellenőrzése A fűtési rendszer feltöltése vízzel Szükségáramfrrás Tömítetlenségek Ivóvíz-csatlakzási nymás Kezelés A kezelés áttekintése Kezelőelemek Kijelző Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Az elzáróelemek kinyitása A víznymás ellenőrzése Használati melegvíz készítése A melegvíz-"warmstart funkció be- és kikapcslása Használati melegvíz vétele Fűtési üzemmód Az előremenő hőmérséklet beállítása Külső szabályzó beállítása Üzemállapt-kijelzések Zavarelhárítás A gyújtási flyamat közben előfrduló zavark Hibák a melegvíz-előállításnál Zavark a füstgáz-elvezetésben VUI Zavark a levegő-/füstgáz-elvezető rendszerben VUI Üzemen kívül helyezés A fűtési üzemmód kikapcslása (nyári üzemmód) Teljes üzemen kívül helyezés Áplás és ellenőrzés Fagyvédelem Hibakeresés A készülék és a rendszer fűtésldali feltöltése Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 3

4 Pkyny k pužívání návdu Pkyny k pužívání návdu Následující pkyny vám psluží jak průvdce celu technicku dkumentací. Další technické pdklady jsu platné ve spjení s tímt návdem a návdem k instalaci a k údržbě. Za škdy, k nimž by dšl v důsledku neddržení pkynů z tht návdu, nepřebíráme záruku. Uschvání technických pdkladů Tent návd k bsluze a návd k instalaci a pmcné prstředky předejte prvzvateli tpnéh systému. Prvzvatel by si měl pdklady uschvat, aby byly v případě ptřeby k dispzici. Pužité symbly Při instalaci ktle se řiďte bezpečnstními pkyny z tht návdu k instalaci! Nebezpečí! Bezprstřední hržení zdraví a živta! Pzr! mžná nebezpečná situace pr výrbek a klní prstředí! Pznámka! Uživatelská dpručení Tent symbl znamená ptřebnu aktivitu. 4 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

5 Upzrnenia k dkumentácii/megjegyzések a dkumentációval kapcslatban Upzrnenia k dkumentácii Nasledujúce pkyny sú sprievdcm cez celú dkumentáciu. V spjení s týmt návdm na inštaláciu a údržbu sú platné ďalšie pdklady. Za škdy, vzniknuté neddržaním tht návdu, nepreberáme žiadnu záruku! Pužitie a úschva dkladv Predajte prsím tent návd na inštaláciu a údržbu ak aj pmôcky prevádzkvateľvi zariadenia. Ten ich preberá d úschvy, aby návdy a pmôcky bli v prípade ptreby k dispzícii. Pužité symbly Ddržujte prsím pri inštalácii prístrja bezpečnstné pkyny v tmt návde! Nezpečenstv! bezprstredné nebezpečenstv pre zdravie a živt! Pzr! Mžná nebezpečná situácia pre prdukt a klie! Upzrnenie! Dpručené pužitie. Tent symbl znázrňuje ptrebnú činnsť. Megjegyzések a dkumentációval kapcslatban Az itt leírt fnts tudnivalók útmutatóként szlgálnak a teljes dkumentáción át. Ezen szerelési és karbantartási útmutatóval összefüggésben tvábbi dkumentumk érvényesek. Az ezen útmutató figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező kárért felelősséget nem vállalunk. A dkumentáció szállítása és megőrzése Kérjük, hgy ezt a szerelési és kezelési útmutatót, valamint a jótállási jegyet adja tvább a rendszer üzemeltetőjének. Az üzemeltető feladata a dkumentációk megőrzése, hgy azk szükség esetén rendelkezésre álljanak. Alkalmaztt szimbólumk Kérjük, hgy a készülék telepítése srán tartsa be ezen útmutató biztnsági előírásait! Veszély! közvetlen élet- és balesetveszély! Figyelem! veszélyes helyzet lehetősége termék és környezet számára! Fnts tudnivaló! Alkalmazási javaslatk Ez a szimbólum valamilyen elvégzendő feladatt jelöl. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 5

6 1 Obecně/Všebecne/Általáns tudnivalók 1 Obecně 1.1 Ručení Pzr! Za škdy způsbené neddržením tht návdu nepřebíráme žádnu záruku! 1.2 Pužívání v suladu s určením Závěsné ktle Vaillant aquaplus jsu knstruvána pdle nejnvějšíh stavu techniky a uznávaných bezpečnstně-technických pravidel. Přest může při nesprávném pužívání neb při pužívání, které není v suladu s určením, nastat nebezpečí hržení zdraví a živta uživatele ppř. třetích sb ppř. k pškzení přístrjů a jiných hdnt. Zařízení jsu určena pr výrbu tepla v uzavřených teplvdních systémech ústředníh vytápění. Jiný účel pužití neb nad rámec tht je pvažván za pužívání, které nedpvídá určení zařízení. Za škdy z th vyplývající výrbce/ddavatel neručí. Rizik nese sám uživatel. K pužívání v suladu s určením patří také ddržvání návdu na bsluhu a instalaci a ddržvání pdmínek kntrly a údržby. Ktel aquaplus je určen pr prvz na zemní plyn s připjvacím tlakem 1,8 kpa. Tent plynvý sptřebič lze přestavět na kapalný plyn prpan s připjvacím tlakem 3,0 kpa. Sptřebič je připjen na elektricku síť parametrech 230 V st., 50 Hz. Ktel musí být umístěn v prstředí byčejném pdle ČSN Značka E Značka E prkazuje, že zařízení splňují základní pžadavky Směrnice pr plynvá zařízení (Směrnice 90/396/EU) a Směrnice elektrmagnetické kmpabilitě (Směrnice 89/336/EU). Zařízení splňují základní pžadavky Směrnice účinnsti (Směrnice 92/42/EU). 1.4 Záruční lhůta Výrbce pskytuje na přístrj záruku ve lhůtě a za pdmínek, které jsu uvedeny v záručním listě. Záruční list je nedílnu sučástí ddávky přístrje a jeh platnst je pdmíněna úplným vyplněným všech údajů. 6 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

7 1 Obecně/Všebecne/Általáns tudnivalók 1 1 Všebecne 1.1 Ručenie Pzr! Za škdy spôsbené neddržaním tht návdu nepreberáme žiadnu záruku! Prsím uschvajte starstliv všetky dklady d prístrja a prípadne tiet dvzdajte dalšiemu majiteľvi prístrja. 1.2 Pužívanie v súlade s určením Zariadenia Vaillant aquaplus sú knštruvané pdľa najnvšieh stavu techniky a uznávaných bezpečnstn-technických pravidiel. Napriek tmu môže pri nesprávnm pužívaní aleb pri pužívaní, ktré nieje v súlade s určením, nastať nebezpečie hrzenia zdravia a živta užívateľa, ppr. tretích sôb, ppr. môže dôjsť k pškdeniu prístrjv a iných hdnôt. Zariadenia sú určené pre výrbu tepla v uzavretých teplvdných systémch ústrednéh kúrenia. Iný účel pužitia aleb nad rámec tht je pvažvané za pužívanie, ktré nezdpvedá určeniu zariadenia. Za škdy z th vyplývajúce výrbca/ddávateľ neručí. Rizik nesie sám užívateľ. K pužívaniu v súlade s určením patrí tiež ddržvanie návdu na bsluhu a inštaláciu a ddržvanie pdmienk kntrly a údržby. 1.3 Značka E Značka E preukazuje, že zariadenia splňujú základné pžiadavky Smernice pre plynvé zariadenia (Smernice 90/396/EHS) a Smernice elektrmagnetickej zlučiteľnsti (Smernice 89/336/EHS). Zariadenia splňujú základné pžiadavky Smernice účinnsti (Smernice 92/42/EHS). Dvzca pskytuje na prístrj záruku v lehte a za pdmienk, ktré sú uvedené v záručnm liste. Záručný list je nedeliteľnu súčasťu ddávky prístrja a jeh platnsť je pdmienená úplným, čitateľným a pravdivým vyplnením všetkých údajv. 1 Általáns tudnivalók 1.1 Szavatsság Figyelem! A jelen kezelési utasításban fglaltak be nem tartásából eredő kárkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A szerelési és a kezelési utasítást a garanciajeggyel együtt saját érdekében őrizze meg! 1.2 Rendeltetésszerű használat A Vaillant aquaplus típusú fali gázkészülékek a technika mai állásának és az elfgadtt biztnságtechnikai szabályknak megfelelő kivitelű készülékek. Ennek ellenére használatuk srán előfrdulhatnak a kezelő vagy más személyek testi épségét és életét fenyegető, illetve a készülék vagy más anyagi javak kársdását kzó veszélyek. A készülékeket, mint hőtermelő eszközöket, melegvízzel üzemelő, zárt közpnti fűtési rendszerekhez terveztük. Más jellegű vagy ezen túlmenő használatuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő kárkért a gyártó/szállító felelősséget nem vállal. A kckázatt egyedül a készülék használója viseli. A rendeltetésszerű használathz hzzá tartzik a kezelési és a szerelési utasításban fglaltak követése, valamint az ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása is. 1.3 E-jel A E-jel azt dkumentálja, hgy ezek a fali gázkészülékek teljesítik a gázkészülékekre vnatkzó irányelvben meghatárztt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 90/396/EWG sz. irányelve) és az elektrmágneses összeférhetőségre vnatkzó irányelvben meghatárztt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 89/336/EWG sz. irányelve). A készülékek kielégítik a hatásfkra vnatkzó irányelvben előírt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 92/42/EWG sz. irányelve). 1.4 Gyári garancia A fali gázkészülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti gyári garanciát biztsítunk. A gyári garancia csak akkr érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljgsíttt szakember végezte. A készülék első üzembe helyezését csak a Vaillant-Márkaszerviz vagy erre feljgsíttt Vaillantpartner szervizek, illetve szakiparsk végezhetik. A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést és a beszabályzást a garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dkumentálni kell. Pótalkatrészek Annak érdekében, hgy a fali gázkészülék valamennyi funkciója hsszú időn keresztül megbízható legyen, és hgy gyári állaptáhz képest ne váltzhassn meg, az ellenőrzési és a karbantartási munkák srán csak eredeti Vaillant-pótalkatrészeket használjn fel! Alkatrészekkel és tartzékkkal kapcslatban frduljn a Vaillant Hungária Kft. vevőszlgálatáhz! Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 7

8 2 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2 Bezpečnst 2.1 Bezpečnstní pkyny Mntáž a nastavení Mntáž a nastavení jakž i údržbu a pravy smí prvádět puze dbrná firma Plynvý zápach Při výskytu plynvéh zápachu ddržujte následující bezpečnstní pkyny: nevypínejte/nezapínejte světl neb jiné elektrické spínače; v zóně nebezpečí nepužívejte telefn; nepužívejte tevřený heň (např. zapalvač, zápalky) v hrženém prstru nekuřte, uzavřete plynvý uzavírací khut, hržený prstr vyvětrejte, upzrněte splubydlící a pusťte dům infrmujte plynárenský pdnik Změny v klí tpnéh zařízení Na dále uvedených věcech nesmí být prváděny žádné změny: na tpném přístrji, na plynvém, vdním a elektrickém vedení, na dvádění spalin, na pjistném ventilu pr tpnu vdu, na stavebních úpravách, které by mhly vlivnit prvzní bezpečnst zařízení Výbušné a snadn zápalné látky Nepužívejte neb neskladujte výbušné neb snadn zápalné látky (např. benzín, papír, barvy) v prstru, kde je zařízení umístěn. V případě mžnsti přechdnéh nebezpečí vzniku hřlavých plynů neb par a při pracích, při nichž by mhl vzniknut přechdné nebezpečí vzniku pžáru neb výbuchu, musí být ktel včas před vznikem nebezpečí vyřazen z prvzu Kntrla Kntrla zařízení se musí prvádět každrčně. Prváděním kntrl pvěřte Vaši smluvní servisní firmu. S tut dbrnu firmu dpručujeme uzavření smluvy prvádění kntrl. 8 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

9 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2 2 Bezpečnsť 2.1 Bezpečnstné pkyny Mntáž a nastavenie Mntáž a nastavenie ak i údržbu a pravy smie vyknávať len dbrná firma Plynvý zápach Pri výskyte plynvéh zápachu ddržujte nasledujúce bezpečnstné pkyny: nezapínať a nevypínať svetl, aleb iné elektrické spínače; v hrzenm prstredí nepužívať telefón; nemanipulvať s tvreným hňm (napr. zápalky aleb zapaľvač). v hrzenm priestre nefajčite uzavrite plynvý uzavierací khút hrzený priestr vyvetrajte upvedmte Vašich klegv a pustite dm Je ptrebné známiť pdniku zabezpečujúcemu rzvd plynu (PZRP) Zmeny v klí vykurvacieh zariadenia Na následne uvedených veciach nesmú byť vyknávané žiadne zmeny: na vykurvacm prístrji na plynvm, vetracm, vdnm a elektrickm vedení na dvádzaní spldín na pistnm ventile pre vykurvaciu vdu na stavebných úpravách, ktré by mhli vplyvniť prevádzkvú bezpečnsť zariadenia Výbušné a ľahk zápalné látky Nepužívajte aleb neskladujte výbušné aleb ľahk zápalné látky (napr. benzín, papier, farby) v priestre, kde je zariadenie umiestnené Prach Zaistite, aby bl prístrj umiestený v bezprašnej miestnsti Kntrla Kntrla zariadenia sa musí vyknávať každrčne. Vyknávaním kntrl pverte Vašu dbrnú uznanú firmu. S tut dbrnu firmu dpručujeme uzavretie zmluvy vyknávaní kntrl Skriňvý kryt Skriňvý kryt zariadenia pdlieha príslušným vyknávacím predpism. Knzultujte tút tázku s svju autrizvanu dbrnu remeselnu prevádzku, či musíte takýt kryt zabezpečiť. 2 Biztnság 2.1 Biztnsági tudnivalók Felszerelés és beállítás A fali gázkészülék felszerelését, beállításait, valamint karbantartását és javítását csak arra feljgsíttt szakember vagy szakcég végezheti. Biztnsági tudnivalók Magán a fali gázkészüléken és a teljes fűtési rendszeren csak arra feljgsíttt szakemberek végezhetnek munkát! Gndljn arra, hgy a szakszerűtlenül végzett munkák balesetveszélyt, sőt életveszélyt kzhatnak! Gázszag Gázszag észlelése esetén javaslt viselkedés. Ne kapcsljn be/ki világítást ill. más elektrms kapcslót; ne használja a telefnt a veszélyes környezetben; ne alkalmazzn nyílt lángt (pl. öngyújtót vagy gyufát). Ne dhányzzn a veszélyes környezetben. Ne használja a telefnt a veszélyes környezetben. Figyelmeztesse házbeli szmszédait és hagyja el a házat. Értesítse a gázszlgáltató vállalatt vagy az illetékes szakembert, illetve szakvállalatt Váltztatásk a fali gázkészülék környezetében A következő elemeken nem szabad váltztatáskat végrehajtani: a fali gázkészüléken, a gáz, a frisslevegő, a víz és az áram bevezetésére szlgáló vezetékeken, a füstgázelvezető vezetéken, a fali gázkészülék biztnsági szelepén, az épületnek a készülék üzembiztnságát beflyáslni képes adttságain Rbbanásveszélyes és gyúlékny anyagk A fali gázkészülék felszerelési helyiségében ne használjn, illetve ne tárljn rbbanásveszélyes vagy gyúlékny anyagkat (például benzint, papírt, festékeket) Felülvizsgálat A fali gázkészülék felülvizsgálatát és karbantartását évenként el kell végeztetni. Ennek végrehajtásával arra feljgsíttt szakembert vagy szervizt bízzn meg. Javasljuk, hgy az Önnel kapcslatban álló, arra feljgsíttt szervizzel kössön felülvizsgálati és karbantartási szerződést Szekrényszerű burklás A készülék szekrényszerű burklására megfelelő kiviteli előírásk érvényesek. Erről kérdezze meg a gázszerelő szakembert, amennyiben szándékában áll egy ilyen burklat elkészítése. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 9

10 2 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság 2.2 Bezpečné zacházení Ochrana před krzí V blízksti zařízení nepužívejte žádné spreje, ředidla, čistící prstředky bsahující chlór barvy, lepidla apd. Tyt látky mhu za nepříznivých klnstí vést ke krzi - také v zařízení pr dvádění spalin Kntrla tlaku tpné vdy Kntrlujte pravidelně tlak vdy v zařízení Naplnění tpnéh zařízení K naplnění a dplňvání tpnéh zařízení lze bvykle pužít vdu z vdvdu. Ve výjimečných případech však dchází k velmi silným dchylkám d kvality vdy, která ptm případně není vhdná pr naplnění tpnéh zařízení (silně krsivní neb vápenitá vda). V takvém případě se braťte na Vaši dbrnu firmu. Nepužívejte žádné dplňkvé přípravky pr úpravu vdy Nuzvý agregát Vaše dbrná firma prvedla napjení na elektricku síť. Budete-li chtít zařízení udržet v případě výpadku prudu v prvzu pmcí nuzvéh agregátu, musí tent dpvídat svými technickými parametry (napětí, frekvence, uzemnění) parametrům elektrické sítě a alespň příknu Vašeh zařízení. Za tímt účelem se prsím praďte s dbrnu firmu Netěsnsti Při případných netěsnstech v blasti vedení teplé vdy mezi ktlem a místem dběru uzavřete ihned uzavírací ventil studené vdy na ktli a závadu nechte dstranit dbrnu firmu Připjvací tlak pitné vdy U připjvacích tlaků pitné vdy vyšších než 6,0 bar musí být v přívdu studené vdy nainstalván schválený regulátr tlaku. Vstupní tlak je třeba nastavit na 4,0 bar. Pr mntáž d přístrje je alternativně k dispzici regulátr tlaku č. zbží z prgramu příslušenství Vaillant. Praďte se prsím s právněnu dbrnu firmu. 10 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

11 Bezpečnst/Bezpečnsť/Biztnság Bezpečné zabchádzanie Ochrana pred króziu V blízksti zariadenia nepužívajte žiadne spreje, riedidlá, čistiace prstriedky bsahujúce chlór, farby, lepidlá apd. Tiet látky môžu za nepriaznivých klnstí viesť ku krózii tiež v zariadení pre dvádzanie spalín Kntrla stavu vdy Kntrlujte pravidelne stav vdy v zariadení Naplnenie vykurvacieh zariadenia K naplneniu a dplňvaniu vykurvacieh zariadenia je mžné bvykle pužiť vdu z vdvdu. V výnimčných prípadch však dchádza k veľmi silným dchýlkam d kvality vdy, ktrá ptm prípadne nieje vhdná pre naplnenie vykurvacieh zariadenia (siln krzívna aleb vápenitá vda). V takm prípade sa bráťte na Vašu dbrnú firmu. Nepužívajte žiadne dplnkvé prípravky pre úpravu vdy Núdzvý agregát Vaša dbrná firma vyknala napjenie na elektrickú sieť. Ak budete chcieť zariadenie udržať v prípade výpadku prúdu v prevádzke pmcu núdzvéh agregátu, musí tent zdpvedať svjimi technickými parametrami (napätie, frekvencia, zem) parametrm elektrickej siete a aspň príknu Vášh zariadenia. Za týmt účelm sa prsím praďte s dbrnu firmu Netesnsti Pri prípadných netesnstiach v blasti vedenia teplej vdy medzi zariadením a miestm dberu uzavrite ihneď uzavierací ventil studenej vdy na zariadení a závadu nechajte dstrániť dbrnu firmu Prívdný tlak pitnej vdy Pri prívdných tlakch pitnej vdy viac ak 6,0 bar musí sa v prívdnm ptrubí studenej vdy nainštalvať prípustný redukčný ventil. Vstupný tlak je treba nastaviť na 4,0 bar. Na vmntvanie d prístrja je alternatívne k dispzícii redukčný ventil čís. druhu tvaru z prgramu príslušenstva Vaillant. Nechajte si hľadm th prsím pradiť d Vášh príslušnéh dbrnéh výrbnéh pdniku. 2.2 Elővigyázatssági tudnivalók Krrózió elleni védelem Ne használjn spray-ket, ldószereket, klórt tartalmazó tisztítószereket, festéket, ragasztóanyagt stb. a készülék környezetében. Ezek az anyagk kedvezőtlen körülmények között az égéstermék-elvezető rendszerben is krrózióhz vezethetnek A víznymás ellenőrzése Rendszeres időközönként ellenőrizze a fűtési rendszer víznymását A fűtési rendszer feltöltése vízzel A fűtési rendszer feltöltéséhez és későbbi utánatöltéséhez nrmál körülmények között vízvezetéki víz használható. Kivételes esetekben aznban a szabványstól erősen eltérő vízminőség is előfrdulhat, amely adtt esetben alkalmatlan a fűtési rendszer feltöltésére (erősen krrzív hatású vagy rendkívül nagy mésztartalmú víz). Ilyen esetben frduljn az Önnel kapcslatban álló, arra jgsult szervizhez. Semmilyen adalékanyagt, vegyszert ne használjn a fűtési rendszerbe töltendő víz kezeléséhez Szükségáramfrrás Fali gázkészülékét a fűtéstechnikai cég szakemberei szereléskr az elektrms hálózatra csatlakztatták. Amennyiben a készüléket szükségáram-fejlesztő aggregát beiktatásával áramkimaradás esetén is üzemkész állaptban kívánja tartani, akkr az aggregát műszaki adatainak (feszültség, frekvencia, földelés) meg kell egyezniük a hálózat megfelelő adataival, teljesítménye pedig legalább fali gázkészüléke teljesítmény-felvételének feleljen meg. Ezzel kapcslatban kérje ki az Önnel kapcslatban álló, arra jgsult szerviz tanácsát Tömítetlenségek Ha a készülék és a vízvételezési helyek közötti melegvízvezetéken tömítetlenséget észlel, akkr aznnal zárja el a készüléken lévő hidegvíz-elzáró csapt, és a tömítetlenség megszüntetését bízza fűtés- vagy vízszerelő szakemberre Ivóvíz-csatlakzási nymás 6,0 bar feletti ivóvíz-csatlakzási nymás esetén a hidegvíz-tápvezetékbe engedélyezett nymáscsökkentőt kell szerelni. A próbanymást 4,0 bar értékre kell beállítani. A készülékbe való beépítéshez alternatívaként a cikkszámú nymáscsökkentő (Vaillant-tartzék) áll rendelkezésre. Kérjük, ehhez kérjen tanácst a gázszerelő szakembertől. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 11

12 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Obsluha 3.1 Přehledy Ovládací prvky Zatlačte v hrní části na kryt vládacíh panelu a dklpte jej směrem dlů. Nyní se bjeví bslužné prvky, které mají následující funkce. Obr. 3.1: Ovládací prvky Obr. 3.1: Obslužné prvky 3.1. ábra: Kezelőelemek I 0 VR-V 1 tčný knflík pr nastavení teplty tpení 2 tlačítka "+" a "-" pr phyb vpřed a vzad na ukazateli displeje (pr servisníh technika při nastavvání neb pr vyhledávání závady) 3 hlavní vypínač 4 manmetr k zbrazení tlaku na tpném zařízení 5 ekvitermní regulátr (není sučástí ddávky ktle) 6 tlačítk "i": pr vyvlání infrmací 7 displej pr zbrazení aktuálníh druhu prvzu neb určitých ddatečných infrmací 8 tlačítk "Odblkvání": k dstranění určitých závad 9 tčný knflík pr nastavení teplty užitkvé vdy Displej Na displeji naleznete následující infrmace: VR-V Prucha přívdu vzduchu/dvdu spalin 2 Aktivní tpný prvz 3 Odběr teplé vdy 4 Aqua mfrt system aktivní 5 Oběhvé čerpadl v prvzu 6 Zapalvání 7 Akt. teplta tpné vdy (např. 50 ) neb zbrazení stavvéh neb chybvéh kódu 8 Hřák v prvzu (plamen bez křížku) neb Pruchvý stav (plamen s křížkem) I 0 Obr. 3.2: Ukazatel displeje Obr. 3.2: Displej 3.2 ábra: Ez látható a kijelzőn 12 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

13 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3 3 Obsluha 3.1 Prehľady Obslužné prvky Zatlačte v hrnej časti na stred čelnej klapky a dklpte ju smerm dlu. Teraz sa bjavia bslužné prvky, ktré majú nasledujúce funkcie: 1 Otčný gmbík pre nastavenie spínacej teplty kúrenia 2 Tlačidlá "+" a "-" pre phyb vpred a vzad na ukazvateli displeja (pre dbrnéh pracvníka pri nastavvaní aleb pre vyhľadávanie závady) 3 Hlavný vypínač pre zapnutie a vypnutie prístrja 4 Manmeter pre zbrazenie tlaku v vykurvacm systéme 5 Zabudvaný regulátr (príslušenstv pre zvýšenie kmfrtu) 6 Tlačidl "i", pre vyvlanie infrmácií 7 Displej pre zbrazenie aktuálneh druhu prevádzky, aleb určitých ddatkvých infrmácií 8 Tlačidl "Odblkvanie" k dstráneniu určitých závad 9 Otčný gmbík pre nastavenie teplty vdy 3 Kezelés 3.1 A kezelés áttekintése Kezelőelemek Nymja meg a fali gázkészülék elülső fedele felső részének közepét, majd hajtsa le a fedelet. Az így láthatóvá váló kezelőelemek funkciói a következők: 1 frgatógmb a fűtési előremenő hőmérséklet beállításáhz 2 "+" és "-" gmb a kijelzőmezőn látható kijelzések közötti tvább- vagy visszalapzáshz (fűtéstechnikai szakemberek számára beállítási munkákhz és hibakereséshez) 3 főkapcsló a fali gázkészülék be- vagy kikapcslásáhz 4manméter a fűtési rendszerben uralkdó nymás kijelzéséhez 5 beépíthető szabályzó (a készülék kmfrtfkzatának bővítésére szlgáló tartzék) 6 "i" gmb infrmációk előhívásáhz 7 kijelzőmező az aktuális üzemállapt vagy biznys kiegészítő infrmációk kijelzéséhez 8 "hibatörlő" gmb: biznys zavark törléséhez 9 frgatógmb a használati melegvíz hőmérsékletének előre történő beállításáhz Displej Na displeji môžete dčítať nasledujúce údaje: 1 Prucha v prívde vzduchu a dvde spalín 2 Aktívna vykurvacia prevádzka 3 Odber teplej vdy 4 Aktívny teplý štart 5 Spustenie vykurvacieh čerpadla 6 Spustenie internéh plynvéh ventilu 7 Aktuálna vykurvacia prívdná teplta (napr. 50 ) aleb zbrazenie stavvéh aleb chybvéh kódu 8 Riadna prevádzka hrenia (plameň bez kríža) aleb prucha plameňa (plameň s krížm) Kijelző A kijelzőről az alábbi infrmációk lvashatók le: 1 Hiba a levegő- vagy füstútban 2 Fűtésüzemmód aktív 3 Melegvízvétel 4 Tárlótöltés aktív 5 Fűtésszivattyú üzemben 6 Belső gázszelep nyitva 7 Aktuális előremenő vízhőmérséklet (pl. 50 ) vagy Állapt- vagy hibakód kijelzése 8 Megfelelő égőüzem (láng nincs áthúzva), vagy Lánghiba (láng áthúzva) Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 13

14 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3.2 Přezkušení před uvedením d prvzu Otevření uzavíracíh ventilu Pznámka! Uzavírací ventil studené vdy musí být tevřený. I 0 Otčte khutkem teplé vdy a ujistěte se, že teče vda. Překntrlujte, zda jsu uzavírací ventily tpení (1 a 2) jakž i uzavírací ventil plynu (3) tevřeny. Pznámka! Uzavírací armatury tpení a uzavírací ventil plynu jsu tevřeny, jestliže směr zářezů dpvídá směru průtku vdy a plynu Obr. 3.3: Otevření uzavíracích ventilů Obr. 3.3: Otvrenie uzavieracích ventilv 3.3. ábra: Az elzáróelemek kinyitása Kntrla tlaku tpné vdy 1 Na manmetru (1) překntrlujte stav vdy v zařízení. Pr dknalý prvz tpnéh zařízení musí při studeném zařízení ukazatel manmetru (1) stát v blasti mezi 1,0 a 2,0 bar. Ukazuje-li méně než 0,75 bar, dplňte pdle ptřeby vdu. Jestliže se zařízení nachází na více pschdích, mhu být pr stav vdy ptřebné vyšší hdnty. S dtazy se bracejte na Vaši dbrnu firmu. VR-V I 0 Obr. 3.4: Kntrla tlaku vdy Obr. 3.4: Kntrla stavu vdy 3.4. ábra: A víznymás ellenőrzése 14 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

15 Obsluha/Obsluha/Kezelés Preskúšanie pred uvedením d prevádzky Otvrenie uzavieracieh ventilu Upzrnenie! Uzavierací ventil studenej vdy musí byť tvrený. Otčte výtkvým ventilm teplej vdy a uistite sa, že tečie vda. Prekntrlujte, či sú uzavieracie ventily pre napustenie a vypustenie kúrenia (1 a 2) ak i uzavierací ventil plynu (3) tvrené. Upzrnenie! Ventily pre napustenie a vypustenie kúrenia a uzavierací ventil plynu sú tvrené, ak smer zárezv dpvedá smeru prietku vdy. 3.2 Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Az elzáróelemek kinyitása Fnts tudnivaló! A hidegvíz-elzáró csapnak nyitva kell lennie. Nyissn ki egy melegvízcsapt, és győződjön meg róla, hgy flyik-e ki víz belőle. Ellenőrizze, hgy a fűtési előremenő és visszatérő elzárócsapk (1 és 2), valamint a gázcsap (3) nyitva van-e. Fnts tudnivaló! A fűtési előremenő és visszatérő csapk, valamint a gázcsap akkr vannak nyitva, ha a rajtuk lévő rvátka az áramlás flyásirányával megegyezik Kntrla stavu vdy Na manmetri (1) prekntrlujte stav vdy v zariadení. Pre bezpruchvú prevádzku vykurvacieh zariadenia má byť pri vychladnutm zariadení ručička manmetra (1) v blasti medzi 1,0 a 2,0 barv. Ak sa ručička nachádza pd hdntu 0,75 barv, dplňte prsím primerané mnžstv vdy. Ak zasahuje sústava viac pschdí, môžu byť pre stav vdy ptrebné vyššie hdnty. Obráťte sa na Vaše autrizvané servisné stredisk A víznymás ellenőrzése A manméter (1) segítségével ellenőrizze a fűtési rendszerben a víznymást. A fűtőberendezés hibátlan üzeméhez a manméter (1) mutatójának hideg állaptban az 1,0 és 2,0 bar közötti helyzetben kell állnia. Amennyiben a mutató 0,75 bar alatti értéken áll, megfelelő mennyiségű víz utántöltése szükséges. Ha a fűtőrendszer több szintet fg át, akkr a vízszintre nagybb értékek lehetnek szükségesek. Ez ügyben frduljn az Önnel kapcslatban álló gázszerelőhöz. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 15

16 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés 3.3 Příprava teplé vdy 3 Pzr! Hlavní vypínač může být zapnutý jen tehdy, když je tpné zařízení řádně naplněn vdu. Pkud na t nebudete dbát, může djít k pškzení čerpadla a výměníku tepla. Otčte hlavní vypínač (2) d plhy "I". Otčný knflík pr nastavení výstupní teplty teplé vdy (3) nastavte na zvlenu tepltu. Přitm dpvídá. a - Levý draz ca. 50, b - Pravý draz max. 65. VR-V I 0 2 Pzr! Při tvrdsti vdy vyšší než 10 dh (německých stupňů tvrdsti vdy = 1,79 ml/m 3 ) nastavte tčný knflík (3) maximálně d střední plhy (Obr. 3.5.) Obr. 3.5: Příprava teplé vdy Obr. 3.5.: Príprava teplej vdy 3.5. ábra: Használati melegvíz készítése b Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu sekundárníh výměníku užitkvé vdy Systém předehřevu aquaplusu Vám ihned ddá teplu vdu pžadvané tepltě, bez čekací dby na hřev. Za tímt účelem je výměník teplé vdy udržván na předem zvlené tepltní úrvni. 1 a b a 1 Systém zapínání hřevu je aktivván, když tčíte knflíkem (1) krátce na draz dprava. Nyní zvlte pžadvanu tepltu. Na displeji se bjeví symbl "" a ukazuje, že je aktivván systém udržvacíh hřevu. Vda se nyní bude udržvat na tét tepltě a při dběru vdy je Vám ihned k dispzici. Systém udržvacíh hřevu se vypne tak, že tčný knflík (1) tčíte krátce dleva až na draz. Symbl "" na displeji zhasne. Obr. 3.6: Vypnutí a zapnutí funkce předehřevu Obr Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu 3.6. ábra: A melegvíz-"warmstart be- és kikapcslása 16 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

17 Obsluha/Obsluha/Kezelés Príprava teplej úžitkvej vdy Pzr! Hlavný vypínač môže byť zapnutý len vtedy, ak je vykurvacie zariadenie riadne naplnené vdu. Ak na t nebudete dbať, môže dôjsť k pškdeniu čerpadla a výmenníka tepla. Otčte hlavný vypínač (2) d plhy "I". Otčný gmbík pre nastavenie výstupnej teplty teplej vdy (3) nastavte na zvlenú tepltu. Pritm dpvedá a - ľavý draz cca 50 b - pravý draz max. 65 Pzr! Pri tvrdsti vdy vyššej než 10 (nemeckých stupňv tvrdsti vdy, 1,79 ml/m 3 ) nastavte tčný gmbík (3) maximálne d strednej plhy (br. 3.5.). 3.3 Használati melegvíz készítése Figyelem! A főkapcslót csak akkr szabad bekapcslni, ha a fűtési rendszert szabályszerűen feltöltötték vízzel. Ennek elmulasztása esetén a szivattyú és a hőcserélő megsérülhet. Frdítsa a főkapcslót (2) az "I"-állásra. Állítsa a használati melegvíz hőmérsékletének beállítására szlgáló frgatógmbt (3) a kívánt hőmérsékletre. A frgatógmb felütközési helyzetei az alábbi hőmérsékleteknek felelnek meg: a - bal ldali ütköző kb. 50 b - bb ldali ütköző kb. 65 Figyelem! 10 dh (1,79 ml/m 3 ) német keménységi fknál keményebb víz esetén legfeljebb középső helyzetbe állítsa a frgatógmbt (3, 3.5. ábra) Vypnutie a zapnutie funkcie tepléh štartu Systém tepléh štartu Vám ihneď ddá teplú vdu pžadvanej teplty, bez th, aby bl nutné vyčkať na zhriatie. K tmut účelu sa vda v zásbníku teplej vdy aquaplus udržiava na predvlenú tepelnú úrveň. Systém tepléh štartu je aktivvaný, keď tčíte gmbíkm (1) krátk na draz dprava. Teraz zvľte žiadanú tepltu. Na displeji sa bjaví symbl "" a ukazuje, že je aktivvaný systém tepléh štartu. Vda sa bude udržiavať na tejt teplte a pri dbere je Vám ihneď k dispzícii. Systém tepléh štartu sa vypne tak, že krátkdb tčíte táčavým gmbíkm (1) až na draz smerm dľava. Symbl "" na displeji zhasne A melegvíz-"warmstart funkció be- és kikapcslása A melegvíz-"warmstart funkció aznnal a kívánt hőmérsékletű meleg vizet szlgáltatja az Ön számára, anélkül, hgy meg kellene várnia a felfűtési idő végét. Ekkr az aquaplus melegvíztárlója előre beállíttt hőmérsékletszinten tartja a vizet. A melegvíz-"warmstart" funkció aktiválásáhz a frgatógmbt (1) rövid ideig frdítsa el jbbra ütközésig. Ezután válassza ki a kívánt hőmérsékletet. (10. ldal). A kijelzőn mst a " szimbólum jelenik meg, és azt mutatja, hgy a melegindító rendszer aktiválva van. A szabályzó ekkr állandóan ezen az értéken tartja a víz hőmérsékletét, és a csap kinyitásakr ez a víz közvetlenül rendelkezésre áll. A melegindító rendszer kikapcslásáhz a frgatógmbt (1) rövid időre csavarja balra ütközésig. A szimbólum eltűnik a kijelzőről. Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 17

18 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Odběr teplé vdy Při tevření khutku teplé vdy (1) na některém z dběrních míst (umyvadl, sprcha, vana atd.) Vám přístrj ddává teplu vdu. P dběru určitéh mnžství vdy se přístrj autmaticky uvede d prvzu; v přístrji integrvaný zásbník teplé vdy se dbije (ppř. se přístrj uvede d prvzu až p uknčení dběru). 1 Obr. 3.7: Odběr teplé vdy Obr. 3.7.: Príprava teplej vdy 3.7. ábra: Használati melegvíz vételezése Pzr! Přístrje jsu vybaveny autmaticku chranu prti bakteriím Leginella: pkud teplta v zásbníku teplé vdy klesne pd 50, ptm se zásbník jednu za bdbí 24 h hřeje na 65. Tím se vda nacházející se v zásbníku tepltně dezinfikuje. Při pužití regulačníh přístrje Vaillant s integrvanu funkcí "Tepelná dezinfekce " je mžn naprgramvat navíc k autmatickému spínání chrany prti bakteriím Leginella týdně se pakující tepelnu dezinfekci s cca. 70 (viz Návd na pužití regulačníh přístrje. Nezapmeňte prsím, že p prvedené tepelné dezinfekci může při dběru vdy djít k nebezpečí paření. 3.4 Tpný prvz Nastavení teplty tpné vdy 2 Otčte hlavním vypínačem (1) d plhy "I". Otčný knflík pr regulaci teplty tpení (2) nastavte na zvlenu tepltu. Dpručujeme následující nastavení: - Nastavení vlev v přechdném bdbí, ale netáčet až na draz, (při tčení dleva na draz je tpný prvz vypnut) - Nastavení uprstřed při mírných mrazech, - Nastavení vprav při silných mrazech. 1 VR-V I 0 Obr. 3.8: Nastavení tpné vdy teplty Obr. 3.8.: Nastavenie spínacej teplty 3.8. ábra: Az előremenő hőmérséklet beállítása 18 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

19 Obsluha/Obsluha/Kezelés Čerpanie teplej vdy Pri tvrení khútika teplej vdy (1) na jednm mieste dberu (umývadl, sprcha, kúpacia vaňa etc.) Vám prístrj ddá teplú vdu. P dbere určitéh mnžstva vdy sa pustí prístrj autmaticky d prevádzky; zásbník teplej vdy integrvaný v prístrji sa bude napĺňať (prípadne sa prístrj pustí d prevádzky až p uknčení dberu). Pzr! Prístrje sú vybavené autmatickým chranným zapjením pred Leginelu: ak klesne teplta v zásbníku teplej vdy pd 50, tak sa zásbník raz za časvý úsek 24 hdín hreje na 65. Týmt sa vda nachádzajúca sa v zásbníku termicky dezinfikuje. Pri pužívaní regulačnéh prístrja Vaillant s integrvanu funkciu "Termická dezinfekcia" existuje mžnsť, ddatčne k autmatickému chrannému zapjeniu pred Leginelu naprgramvať týždennú pakujúcu sa termickú dezinfekciu s cca 70 (pzri návd na bsluhu regulačnéh prístrja). Prsím pamätajte na t, že p úspešnej termickej dezinfekcii môže trvať nebezpečenstv barenia Használati melegvíz vétele A vízvételi helyek (msdókagyló, zuhany, fürdőkád stb.) melegvízcsapjának (1) kinyitásakr a készülék melegvizet szállít. Meghatárztt vízmennyiség elvétele után a készülék autmatikusan üzembe megy; a készülékbe integrált melegvíztárló utántöltődik (adtt esetben a készülék csak a vízvételezés után megy üzembe). Figyelem! A készülékek autmatikus leginellavédőkapcslással vannak ellátva. Ha a hőmérséklet a melegvíztárlóban 50 alá csökken, a tárló 24 óránként egyszer 65 -ra felfűt. Így a tárlóban lévő víz termikus fertőtlenítése megy végbe. A "termikus fertőtlenítés" integrált funkcióval elláttt Vaillant szabályzó használata esetén lehetőség van az autmatikus leginella-védőkapcslás mellett hetente ismétlődő, kb. 70 -n végzett termikus fertőtlenítés prgramzására (l. a szabályzó kezelési útmutatóját). Kérjük, ügyeljen arra, hgy a végrehajttt termikus fertőtlenítés után vízvételnél lefrrázás veszélye állhat fenn. 3.4 Vykurvacia prevádzka Nastavenie spínacej teplty Otčte hlavným vypínačm (1) d plhy "I". Otčný gmbík pre reguláciu spínacej teplty kúrenia (2) nastavte na zvlenú tepltu. Dpručujeme nasledujúce nastavenie: - nastavenie vľav v prechdnm bdbí, ale netáčať až na draz (pri ľavm draze je vykurvacia prevádzka vypnutá) - nastavenie uprstred pri miernm chlade, - nastavenie vprav pri silnm chlade. 3.4 Fűtési üzemmód Az előremenő hőmérséklet beállítása Frdítsa a főkapcslót (1) az "I"-állásra. Állítsa a fűtési előremenő hőmérséklet szabályzására szlgáló frgatógmbt (2) a kívánt hőmérsékletre. Ehhez a következő beállításkat javasljuk: - bal ldali állás a tavaszi és az őszi időszakban, de ne frdítsa el balra ütközésig balra ütközésnél a fűtésüzem lekapcslódik) - középső állás mérsékelten hideg időben - jbb ldali állás nagyn hideg időben Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI 19

20 3 Obsluha/Obsluha/Kezelés Nastavení externíh regulátru Nastavte regulátr pkjvé teplty (3, příslušenství) a/neb termstatické ventily tpných těles (4, příslušenství) dle příslušných návdů. 3 4 Pznámka! V prgramu příslušenství firmy Vaillant se nachází něklik typů regulátrů pkjvé teplty, se kterými můžete dsáhnut nejen vyššíh kmfrtu, ale zárveň ušetříte přesnu a hspdárnu regulací zařízení Vaši peněženku i živtní prstředí. Zeptejte se Vašeh instalatéra! Obr. 3.9: Nastavení externích regulátrů Obr. 3.9.: Nastavenie externých regulátrv 3.9. ábra: Külső szabályzó beállítása 3.5 Diagnstika (Pr servisní práce prváděné dbrníkem) 2 Stavvé infrmace se aktivují stiskem tlačítka "i" (1). Na displeji (2) se nyní zbrazí příslušný stavvý kód, např. "S.34" pr prvz chrany prti mrazu. Význam některých stavvých kódu můžete zjistit z níže uvedené tabulky. Opakvaným stiskem tlačítka "i" se vrátíte zpět d nrmálníh chdu. V přepínacích fázích, např. u nvéh náběhu při vynechání plamene, se krátkdbě zbrazí stavvé hlášení "S." 1 Obr. 3.10: Stavvé infrmace Obr : Stavvé infrmácie ábra: Üzemállapt-kijelzések I 0 VR-V Zbrazení kódu S.00* S.02* S.03* S.04* S.05* S.07* S.08* S.10** S.20** S.28** S.34* Význam Bez pžadavku na tpení hd čerpadla Zapalvání Prvz hřáku Dběh ventilátru a běhvéh čerpadla Dběh běhvéh čerpadla Blkvání hřáku p tpném prvzu Sepnutý spínač teplé vdy Aktivní prvz zásbníku Zablkvání hřáku p hřátí zásbníku Prvz chrany prti mrazu Tabulka 3.1: Stavvé infrmace (úplný přehled stavvých kódů najdete v mntážním návdu) * Tpný prvz, ** Ohřev vdy 20 Návd k bsluze/návd k bsluhe/kezelési utasítás VUI

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA:

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: MAGYAR A PORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: VÝROBCE TÉTO PORTOVNÍ KAMERY: "RoH" kompatibilis A termékünk megfelel a "The Restriction Of the use of certain Hazardous ubstances in electrical and electronic equipment"

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015

Přepravní podmínky letecké společnosti Tunisair 2015 Přepravní pdmínky letecké splečnsti Tunisair 2015 Všechny níže uvedené instrukce jsu určeny k zajištění vaší bezpečnsti. Najděte si něklik minut k jejich přečtení.bezpečná cesta bez btíží začíná seznámením

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

DIVAtop HC 32 3540L010

DIVAtop HC 32 3540L010 cod. 540L00 06/008 (Rev. 00) 540L00 DIVtop HC NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽĚ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OSłUGI, INSTLCJI I KONSERWCJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více