(CZ.1.07/1.3.10/ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(CZ.1.07/1.3.10/02.0052)"

Transkript

1 Týmová spolupráce Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 1

2 Motto: Nikdo není dokonalý, ale tým být dokonalý může 2

3 Sestavení týmu Projektový tým je obvykle: sestaven pouze na dobu trvání projektu, po jeho ukončení jsou kapacity jeho členů uvolněny pro jiné úkoly (projekty) multifunkcionální jsou složeny z osob s různými specifickými dovednostmi (napříč organizační strukturou) členové týmu mnohdy pracují na více projektech a jsou zároveň součástí liniové organizace, jejich nasazení na konkrétním projektu proto bývá formou částečného úvazku. 3

4 Možné týmové role (příklad) Inovátor Realizátor Analytik, vyhodnocovač Týmový pracovník Dotahovač Expert Koordinátor Usměrňovač 4

5 Schopnost týmové práce Úkol: Zkuste sami sebe ohodnotit v testu schopnosti týmové práce. Příprava: cca 20 min Vyhodnocení: cca 40 min 5

6 Vyhodnocení testu Viz samostatný materiál Velmi nízký a nízký počet bodů označuje role, jimž byste se měl vyhýbat. Střední a vysoký počet bodů označuje role, které jste schopni ve skupině přijmout. Velmi vysoký počet označuje vaši přirozenou roli. 6

7 Tipy pro sestavování týmu I. Projednejte zapojení jednotlivých členů projektového týmu s jejich nadřízenými v rámci liniové struktury. Linioví vedoucí mohou v projektu zabezpečovat oblast jakosti, je proto v takovém případě nutné tuto jejich roli projednat a odsouhlasit. Sestavte matici rolí jednotlivých členů týmu, členové týmu jasně pochopí co se od nich očekává a se svou rolí se lépe ztotožní. Stanovte exaktně odpovědnosti jednotlivých členů týmu. Za každý pracovní balík je odpovědný jeden člověk. 7

8 Tipy pro sestavování týmu II. Úvodní setkání týmu, seznámení se a navození ovzduší vzájemné důvěry a chuti spolupracovat, je klíčovým prvkem pro pozdější úspěch projektu. Respektujte kromě profesionálních dispozic také týmové role (iniciátor projektu, osoba formulující projekt, integrátor týmu, mediátor, dokončovatel) a psychologické dispozice (kreativita, preciznost, atd.). Nepodceňte možnou rušivou roli některých odborných pracovníků na fungování týmu (outsideři). 8

9 Jak působím na ostatní? Existují tři základní pozice v týmu: Tvrdý bojovník (bojovník) Přátelský pomocník (pečovatel) Logický myslitel (mozek) Úkol: Ohodnoťte ostatní členy týmu dle grafu týmových rolí. 9

10 Organizace týmu 10

11 Jaké jsou běžné organizační formy? Tři nejběžnější organizační formy jsou: Funkční Projektová Maticová 11

12 Typické schéma funkční organizace Ředitel nebo rada zástupce/náměstek manažer I. manažer II. 12

13 Typické schéma projektové organizace Manažer oddělení Manažer projektu A Manažer projektu B Odborná oddělení Administrativa na PÚ Pracovníci na PÚ Pracovníci na ČÚ, externisté 13

14 Typické schéma maticové organizace Ředitel Další oddělení Manažer projektový management Manažer I. Manažer II. Manažer projektu A Zodpovídá za specifikaci prac. balíků Manažer projektu B Zodpovídá za rozhodnutí (kdo, co, jak ) 14

15 Organizační struktura - shrnutí Každá organizační forma má své výhody a nevýhody. Změna organizační formy nemusí vyřešit všechny organizační problémy. Z hlediska řízení projektů je funkční organizační forma nejméně vhodná. Projektová organizační forma je nejvhodnější pro rozsáhlé a dlouhodobé projekty. Maticová forma je pravděpodobně nejlepší volbou, pokud realizujete více projektů. 15

16 Týmová spolupráce cvičení I. Viz zadání lektora 16

17 Projektová kancelář nebo virtuální tým? 17

18 Projektová kancelář nebo virtuální tým? Virtuální projektový tým: Jednotliví členové projektového týmu plní své úkoly organizačně a prostorově odděleně ve svých odděleních, kancelářích, kabinetech, atd. Projektová kancelář: Všichni (nebo někteří) zpracovatelé projektu jsou během projektu prostorově (a organizačně) sloučeni, je vytvořena projektová kancelář. Úkol: Jaké jsou výhody a nevýhody těchto alternativ? 18

19 Virtuální projektový tým Členové projektového týmu plní své úkoly organizačně a prostorově odděleně ve svých kancelářích, atd. Výhody: Pracovníci zůstanou součástí svého oddělení ( plní i jiné úkoly) Vedení oddělení cítí silnější odpovědnost za úspěšný průběh projektu. Nevýhody: obtížnější identifikace s projektem konfliktu s pozicí v rámci oddělení (liniové struktuře) ztráty informací 19

20 Projektová kancelář Zpracovatelé projektu jsou během projektu prostorově a organizačně sloučeni, je vytvořena projektová kancelář. Výhody: Vytváří se týmový duch. Jednodušší zapojení externistů Jednodušší koordinace a vyšší efektivita zpracování Intenzivní tok informací v rámci projektového týmu. Nevýhody: nutnost zajistit místnost pracovníci jsou vytrženi ze svého oddělení možná ztráta podpory liniové struktury 20

21 Organizace podpůrného týmu Podpůrný tým tvoří lidé pracující na projektu na plný nebo částečný úvazek, ale nejsou organizačně podřízeni přímo manažerovi. Podpůrný tým často zajišťuje technické, administrativní a jiné funkce nutné pro úspěšnou a bezproblémovou realizaci úkolů / projektu. Podpůrné skupiny by se měly zapojit do projektu co nejdříve a měly by plánovat svou vlastní práci. 21

22 Týmová spolupráce cvičení II. Viz zadání lektora 22

23 Shrnutí, diskuze 23

24 Děkuji za pozornost Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ ) 24

25 Alternativní test na týmové role Popis rolí: Formulátor Rysy: úzkostlivý, dominantní, extrovertní Někteří pozorovatelé týmu v akci nadhodili, že tým potřebuje společenského vedoucího, který je trvalou hlavou skupiny, a separátního úlohového vedoucího, který má na starost specifický a definovaný projekt asi něco na způsob jako stát potřebuje hlavu státu, která je permanentní a hlavu vlády, se specifickými úkoly provádění. Je-li tomu tak, pak formulátor je úlohovým vedoucím a předseda je společenským vedoucím. Formulátor bude nejpravděpodobněji skutečným vedoucím týmu v těch případech, kdy neexistuje předseda nebo tehdy, když předseda ve skutečnosti není vedoucím. Formulátor je pln energického elánu; je otevřený a emocionální, impulsivní a netrpělivý, někdy podrážděný a snadno se rozlaďuje něčím. Snadno přichází s námitkami a rychle reaguje na námitku, kterou má rád a vždycky vítá. Často mívá spory, avšak ty se rychle likvidují, a nechová zášť. Z celého týmu má největší sklon k paranoii, rychle pociťuje přiblížení a je první, kdo pociťuje, že existuje nějaká tajná dohoda či konspirace, která má být předmětem nebo obětí. Zásadní funkcí formulátora je dodávat formu aplikací týmového snažení, často bývá jeho osobní vklad větší než předsedův. Vždy vyhledává určitý vzor v diskusích a pokouší se sjednocovat myšlenky, cíle a praktické úvahy do jediného proveditelného projektu, který se snaží pak naléhavě prosazovat k rozhodnutí a k akci. Formulátor šíří sebedůvěru, která často potlačuje jeho vlastní pochyby. Pouze výsledky ho mohou přesvědčovat. Jeho elán, který má jakýsi donucovací rys, je vždy zaměřen na jeho cíle. Ty bývají obvykle též cíli týmu, avšak pak formulátor mnohem více než předseda považuje tým za jakési prodloužení svého vlastního já. Požaduje akci a chce ji hned. Je osobně soutěživý, netrpí neukázněností, nejasností a popleteným myšlením, a lidé mimo tým ho pravděpodobně budou pokládat za arogantního a hrubého. Dokonce i lidé uvnitř týmu jsou v nebezpečí, že budou jím rozdrceni při určitých příležitostech, a může učinit tým nepříjemným; avšak dokáže, aby se věci skutečně děly. Předseda (šéf) Rysy: ustálený, dominantní, extrovertní Předseda je jedním z těch poněkud šalebných titulů, protože nemusí být ani vedoucím svého týmu: nicméně je to týmové vůdcovství, na které se on nejlépe hodí. Je tím, kdo předsedá týmu a koordinuje jeho úsilí na splnění externích záměrů a cílů. Je významným tím, že se zabývá cíli. Očekávali byste od něho, že bude aspoň normálně inteligentní, avšak nikoli v každém slova smyslu skvělý a nemusí být vynikajícím tvůrčím myslitelem. Zřídka některá z dobrých

26 myšlenek pochází od něho. Je mnohem významnějším tím, co se obvykle nazývá charakter : jeho přístup je ukázněný a zakládá se na sebekázni. Často mívá to, co se nazývá charizma avšak je snad snadnější pokládat to za autoritu. Je dominantní, avšak umírněný způsobem, a neprosazuje se není pánovitý. Má instinkt důvěřovat lidem, pokud neexistuje pádný důkaz, že nejsou hodni důvěry, a je podivuhodně prost žárlivosti. Vidí značně jasně, který člen týmu je silný nebo slabý v každé oblasti týmové funkce a usměrňuje lidi na to, co dokážou udělat nejlépe. Je si vědom nutnosti využívat pracovního potenciálu týmu kombinovaně co nejefektivněji. To znamená, že jsou tou osobou, která stanoví úlohy a pracovní hranice ostatních a též kdo spatří mezery a podnikne kroky na jejich zaplnění. Snadno se vyjadřuje a dá se s ním mluvit: je dobrým komunikátorem ve dvoucestném smyslu, není ani zbytečným mluvkou ani člověkem mála slov, avšak určitě dovede dobře naslouchat. Je to předseda, který ujasňuje cíle skupiny a stanoví její agendu, volí problémy uvážením pro tým a stanoví priority, avšak nepokouší se domnívat v diskusi. Jeho vlastní počáteční příspěvky mívají spíše formu otázek než prosazování nebo návrhů. Naslouchá, udělá si součet z názorů skupiny a zřetelně sestaví definitivní názor skupiny, a musí-li učinit nějaké rozhodnutí, dojde k němu po té, až každý uvede své mínění. Iniciátor Rysy: dominantní, se značně vysokým IQ, introvertní Iniciátor původně dostal svůj název tehdy, když se zjistilo, že jednou z nejlepších cest na zdokonalování výkonu nenápaditého a neefektivního týmu bylo implantovat jednoho z iniciátorů do tohoto týmu. Lze se též domnívat, že iniciátor je jednou z osob, která roztrušuje semena, která ostatní pěstují do té doby, dokud neponesou semena. Iniciátor je v týmu zdrojem pro originální nápady, podněty a návrhy: je to člověk nápadů. Jiní mají ovšem též nápady: To co odlišuje iniciátorovy myšlenky, je jejich originalita a radikální přístup, který zavádí pro problémy a překážky. Je nejimaginativnějším (nejvynalézavějším) a rovněž nejinteligentnějším členem týmu a pravděpodobně vždy začne hledat naprosto nový přístup k nějakému problému, jestliže tým se začíná zabředávat, nebo přinášet nový pohled do řady akcí již dohodnutých. Mnohem více se zajímá o hlavní problémy a základní body než o podrobnosti a opravdu mohou mu ujít podrobnosti a může se dopouštět nepozorných omylů. Je průbojný a bez zábran a určitým způsobem, který je dosti necharakteristický u introverta. Dovede též popichovat a do jisté míry urážet jiné členy týmu, zvláště při kritice jejich nápadů. Jeho kritika bývá obvykle zaměřena na připravení půdy pro jeho myšlenky a po ní obvykle následují jeho protinávrhy. Nebezpečím u iniciátora je, že obvykle věnuje příliš mnoho své tvůrčí energie myšlence, které zaujmou fantazii, avšak nespadají do potřeb týmu ani nepřispívají k jeho cílům. Nerad přijímá kritiku svých vlastních nápadů a snadno se uráží a je nevrlý, jestliže jeho myšlenky jsou rozpitvány nebo zamítnuty. Opravdu, může vysadit a odmítnout vůbec nějak dále přispívat. Snáší dosti mnoho

27 pečlivého zacházení a kritického lichocení (obvykle předsedy, aby se dostalo z něho to nejlepší). Avšak při všech jeho chybách a nedostatcích je to právě iniciátor, který dodává životodárnou jiskru. Vyšetřovatel zdrojů Rysy: ustálený, dominantní, extrovertní Vyšetřoval zdrojů je pravděpodobně nejsympatičtější člen týmu. Je nucený, společenský, družný a se zájmem, který se dá snadno vyprovokovat. Jeho reakce bývají pozitivní a nadšené, ačkoli má sklon ztratit zájem o věci stejně tak rychle, jak tyto vzbuzují jeho zájem. Vyšetřovatel zdrojů je členem týmu, který chodí mimo skupinu a přináší informace, myšlenky a nový vývoj zpět do skupiny. Snadno si získává přátele a má spoustu externích kontaktů. Bývá zřídka ve své kanceláři, a když již tam je, pak pravděpodobně sedí u telefonu. Je prodavačem, diplomatem, spojovacím důstojníkem, vždy zkoumá mnohé možnosti v širším okolním světě. Jeho schopnost stimulovat myšlenky a podněcovat inovaci touto činností by pravděpodobně přivedla většinu lidí k domněnce, že je to muž myšlenek, avšak on nemá takový bystrý mozek, jakým se vyznačuje iniciátor: přitom všem snadno poznává významnost nových myšlenek. Bez stimulu ostatních členů, např. při nějaké osamělé práci se vyšetřovatel zdrojů snadno nudí, ztrácí zájem a stává se neefektivním. V rámci týmu je však dobrým improvizátorem, aktivní v naléhavých případech, avšak může povolit, když pomine nápor. Může selhat ve sledování úkolů, k nimž se zavázal v některém z jeho častých záchvatů krátkodobého nadšení. Jeho rozsah a rozmanitost externích zájmů může ho vést k tomu podobně jako iniciátora, že tráví příliš mnoho času s bezvýznamnostmi, které ho zajímají: nicméně jeho nejdůležitější úlohou v týmu je uchovávat tým před stagnací, ustrnutím a ztrátou styku s realitou. Hodnotitel (pozorovatel) Rysy: vysoké IQ, ustálený, introvertní Ve vyváženém týmu jsou to pouze iniciátor a hodnotitel, kteří musí mít vysoké IQ, avšak na rozdíl od iniciátora je hodnotitel jakýmsi sucharem. Co do temperamentu bývá vážný a nikoli příliš vzrušující. Jeho příspěvek záleží ve střízlivé a věcné analýze spíše než ve tvůrčích myšlenkách a zatím co je nepravděpodobné, že přijde s nějakým původním návrhem, pak nejpravděpodobněji zastaví tým od toho, aby se angažoval po nějaký šalebný projekt. Ačkoli je povahou spíše kritikem než tvůrčí osobností, obvykle nekritizuje jen kvůli kritice, nýbrž pouze tehdy, jestliže nějakou trhlinu v plánu nebo argumentu. Je dosti podivné, že nejméně motivovaným členem týmu. Nadšení a euforie prostě nepatří do jeho povahy. To však má kompenzující výhodu v tom, že jeho úsudek nebývá zastřen ani deformován vlastním ztotožněním s věcí. Pozvolna se rozhoduje, je rád, když se mu poskytne čas na promyšlení věcí, avšak jeho mysl je nejobjektivnější v týmu. Jednou z jeho nejhodnotnějších dovedností je asimilování a hodnocení velkého objemu složitého písemného materiálu a analyzování problémů a hodnocení posudků a příspěvků ostatních členů.

28 Někdy to provádí bez taktu a přezíravě, čímž se nezvětšuje jeho oblíbenost, a dokáže snížit morálku týmu tím, že působí příliš jako sprcha v nepravý čas. Ačkoli není ctižádostivý a jeho elán není na výši, může být soutěživý zvláště s těmi členy, jejichž dovednosti jsou o něco výše než jeho vlastní, což znamená, že nejčastěji to bývají předseda nebo iniciátor. Pro hodnotitele je důležité, aby byl nezaujatý a přístupný ke změně: jinak nebezpečí, že se projeví žalostně odmítavě a připustí, že jeho kritické schopnosti nebudou převahu nad jeho přístupností k novým myšlenkám. Ačkoli je přirozený a spolehlivý, postrádá se u něho sympatičnost, vřelost, obrazotvornost a přirozenost. Nicméně má jednu vlastnost, která ho činí nepostradatelným pro tým: jeho úsudek bývá sotva kdy mylný. Organizátor společnosti Rysy: ustálený a ovládá se Organizátor společnosti je praktickým organizátorem. Je právě tím členem, který převádí rozhodnutí a předpisy do jasně narýsovaných a zvládnutelných úkolů, s nimiž si lidé skutečně mohou vědět rady. Zajímá se o to, co je proveditelné, a jeho hlavním příspěvkem bývá převést plány týmu do nějaké proveditelné formy. Vytřiďuje cíle a sleduje je logicky. Stejně jako předseda má též on pevný charakter a ukázněný přístup. Je pozoruhodný pro svou upřímnost, četnost a důvěru se strany svých kolegů, a nedostavuje se u něho snadno malomyslnost, ani se nedává odradit; pouze náhlá změna plánu ho vyvede z míry, protože pak může tápat v neustálených, rychle se měnících situacích. Protože potřebuje stabilní struktury, pokouší se vždy je vybudovat. Předejte mu nějaké rozhodnutí a on hned vypracuje schéma; dejte mu nějakou skupinu lidí a určitý cíl a on hned navrhne organizační schéma. Pracuje efektivně, systematicky a metodicky, avšak někdy poněkud nepružně, bývá nerozhodný až spekulativní vůči myšlenkám nepraktického a nedomyšleného rázu, které nemají viditelný bezprostřední vztah k dané úloze. Zároveň bývá obvykle naprosto ochotný přizpůsobit a upravit svá schémata a názory, aby se hodily pro dohodnuté plány již zavedené systémy. Organizátor společnosti může být až příliš soutěživý pro status týmu, což může být ke škodě, jestliže se to vyjadřuje ve formě negativní a nekonstruktivní kritiky podnětů překládaných jinými členy týmu. Normálně však bývá blízko stanoviska týmu. Jestliže někdo proboha neví, co se vůbec rozhodlo a co se má dělat, pak může jít nejprve k organizátoru společnosti, aby to zjistil.

29 Tajemník týmu Rysy: ustálený, extrovertní, málo dominantní Tajemník týmu je nejcitlivější složkou týmu je si nejvíce vědom potřeb a starostí a je jedním z členů, který vnímá velmi jasně emoční tendence ve skupině. Též ví hodně o soukromém životě a rodinných záležitostech ostatních členů týmu. Je nejaktivnějším interním komunikátorem; sympatický, oblíbený, neprosazuje se a je tmelícím prvkem týmu. Je loajální vůči týmu jakožto celku, ačkoli toto neznamená, že nemůže zaujmout stanovisko některé strany, když dojde k rozporu, a podporuje všechny ostatní. Jestliže někdo přijde s nějakou myšlenkou, je jeho instinktem budovat na ní namísto ji zavrhnout nebo přijít k konkurenčním nápadem. Dovede dobře a ochotně naslouchat a volně komunikuje, a to dobře v rámci týmu, a též napomáhá ostatním a podněcuje činit totéž. Jakožto podporovatel jednoty a harmonie urovnává třenice a neshody, které mohou vyvolávat formulátor a iniciátor a příležitostně též hodnotitel. Zvláště nemá rád osobní konfrontace a snaží se je sám zamezovat a urovnávat u jiných. Jestliže tým je pod nějakým náporem nebo v nesnázích, pak se zvláště ohodnotí sympatie, pochopení, loajalita a podpora tajemníka týmu. Jeho nesoutěživost a nechuť ke třenicím může působit, že se zdá poněkud měkký a nerozhodný, avšak tyto vlastnosti činí jej též permanentní silou působící proti dělení a rozkolu v týmu. Je exemplárním členem týmu, a ačkoli v normálních dobách hodnota jeho individuálního přispívání nemusí být hned tak viditelná jako u většiny jiných týmových rolí; účinek je totiž značně nenápadný; když není na místě, zvláště v dobách stresu a náporu. Dokončovatel Rysy: úzkostlivý, introvertní Dokončovatel si dělá starosti, co by se snad mohlo zvrhnout. Nikdy nemá klid, dokud osobně nezkontroluje každou podrobnost a nepřesvědčí se, že všechno bylo uděláno a že nic není přehlédnuto. Ne, že by byl zjevně nebo rozčileně podrážděný jeho utkvělou myšlenkou je výraz úzkostlivosti. Dokončovatel není prosazujícím se členem týmu, nýbrž udržuje permanentní smysl naléhavosti, který traduje ostatním, aby je povzbuzoval k činnosti. Vyniká sebeovládáním a pevností charakteru, a je netrpělivý a nesnášenlivý vůči neurčitějším a bezstarostnějším členům týmu. Jestliže dokončovatel má o něco velké zaujetí, je to v pořádku. Je naléhavým plničem termínů a dohlížitelem na plnění plánů. Jestliže není pečlivým, může být morálně deprimujícím členem s deprimujícím účinkem na zbývající členy týmu a pak může jen příliš snadno ztratit přehled o celkovém cíli tím, že se utápí v malých podrobnostech. Nicméně jeho neutuchající dotahování je důležitým přínosem pro tým.

30 Pokud chybí některé z rolí v týmu, pak to znamená jeho oslabení, např. mnoho iniciátorů dává mnoho dobrých myšlenek, které se však nikdy nepřijmou. Tým složený úplně z iniciátorů a formulátorů může vypadat skvěle, avšak může být poražen kombinací z méně nápaditých členů, kteří nicméně tvoří úplný a vyvážený tým.

31 Test - Návod V každém úseku tohoto dotazníku zatrhněte ve sloupci při levém okraji jednu, dvě nebo tři věty, které se Vás nejvíce týkají. Pak v sloupci napravo přidělte celkem 10 bodů těm větám, které jste zatrhli, čímž uvedete relativní rozsah, pro nějž každá platí. Například : V jednom úseku se vám zdá, že tam jsou pouze dvě věty týkající se vás: jedna z nich, jak se domníváte, ohodnocuje vás dobře, kdežto druhá platí pouze někdy. V tomto případě byste mohli dát své první 7 a zbývající 3 body své druhé zvolené větě. V některých případech byste se mohli rozhodnout, že jsou tam dvě věty, které se Vás týkají stejnou mírou-je-li tomu tak, přidělte 5 bodů pro každou z nich. V každém úseku musíte přidělit všech 10 bodů!!! Úsek A Při zapojení do nějakého projektu s jinými lidmi Zatrh nout Body 1. Může se na mne spoléhat, že zařídím, aby práce k provedení byla zorganizována. 2. Zachytím přehlédnutí a opomenutí, která ujdou pozornosti jiných. 3. Reaguji silně, když zasedání vypadají tak, jako by se ztrácela stopa hlavního cíle. 4. Předkládám originální podněty. 5. Analyzuji myšlenky jiných lidí objektivně co do jejich předností i nedostatků. 6. Dychtím vypátrat poslední nápady a vývoj. 7. Mám vlohy pro organizování lidí. 8. Vždy jsem ochoten zasadit se o dobré podněty, které napomáhají k řešení problému.

32 Úsek B Při hledání uspokojení svou prací Zatrh nout Body Mám rád silný vliv na rozhodování. Cítím ve svém vnitru, kde práce vyžaduje značnou pozornost a soustředění. Rád pomáhám svým kolegům s jejich problémy. Rád kriticky rozlišuji mezi alternativami. Mám ve zvyku tvořivě přistupovat k řešení problému. Mám radost, když se mi podaří smířit různá hlediska. Mám větší zájem o praktické návrhy než o nové nápady. Zvláště rád prozkoumávám různá hlediska a postupy. Úsek C Když se tým pokouší rozřešit nějaký zvláště složitý problém Zatrh nout Body 1. Stále bedlivě sleduji oblasti, kde může vzniknout nějaká nesnáz. 2. Rozebírám nápady, které mohou mít širší použití než v daném problému. 3. Dávám přednost zvážit a zhodnotit řadu podnětů důkladně před jejich volbou. 4. Dovedu koordinovat a tvořivě používat schopností a talentů jiných lidí. 5. Udržuji si vyrovnaný systematický přístup k věci bez ohledu na nátlak. 6. Často přijdu s novým přístupem ke dlouho nevyřešenému problému. 7. Jsem ochoten prosazovat své osobní názory je-li to zapotřebí. 8. Jsem ochoten pomáhat, kdykoli je to možné.

33 Úsek D Při vykonávání mé každodenní práce Zatrh nout Body 1. Snažím se zařídit, aby v mém úkolu a cílech nebylo nic nejasného. 2. Neváhám zdůrazňovat své vlastní hledisko na zasedáních. 3. Mohu pracovat se všemi typy lidí, za předpokladu, že mají něco, co stojí za přispění. 4. Pokládám za důležité sledovat zajímavé myšlenky a lidi. 5. Obvykle se mi podaří nalézt nějaký argument na dokázání nesprávnosti návrhů. 6. Snažím se vidět kompletní struktury tam, kde ostatní vidí jednotlivé podrobnosti jako spolu nesouvisející. 7. Když mám hodně práce, cítím se skutečně uspokojeným. 8. Mám nenápadný zájem, abych lépe poznával lidi. Úsek E Když náhle dostanu nesnadný úkol s omezeným časem a s neobeznámenými lidmi. Zatrh nout Body 1. Často pociťuji, že můj tvůrčí talent trpí, když musím pracovat ve skupině. 2. Shledávám, že má osobní dovednost je zvláště vhodná na dosahování dohod. 3. Mé pocity bývají jen zřídka v nesouladu s mým úsudkem. 4. Snažím se vybudovat efektivní strukturu. 5. Mohu spolupracovat s lidmi, kteří mají značně různé jejich osobní vlastnosti a názory. 6. Domnívám se, že se někdy vyplácí pozbýt přechodně část své oblíbenosti, jestliže je možno úspěšně prosadit své názory ve skupině. 7. Obvykle znám někoho, jehož odborné znalosti jsou zvláště vhodné. 8. Zdá se mi, že mám vyvinutý přirozený smysl pro naléhavost.

34 Úsek F Když jsem z nenadání požádán, abych posoudil nový projekt Zatrh nout Body 1. Začnu se rozhlížet po možných nápadech a jejich vhodném uplatnění. 2. Snažím se zdokonalit a dokončit rozdělanou práci než se pustím do nové. 3. Přistupuji k problému pečlivě analytickým postupem. 4. Dokáži zainteresovat jiné lidi o projekt, je-li toho zapotřebí. 5. Jsem schopen učinit si vlastní a novátorský názor ve většině situací. 6. Jsem šťasten, když se mohu chopit vedení, je-li toho zapotřebí. 7. Dovedu reagovat kladně na své kolegy a jejich podněty. 8. Bývá pro mne obtížné pouštět se do nějaké práce, kde nejsou jasně vytčeny cíle. Úsek G Při přispívání ke skupinovým projektům všeobecně Zatrh nout Body 1. Domnívám se, že mám určitý talent pro uspořádání konkrétních postupů, které je nutno učinit, je-li dán široký rozsah úkolů. 2. Pro můj uvážený úsudek mohu potřebovat určitý čas, avšak obvykle jsem blízko cíle. 3. Pro můj způsob práce je důležitý široký rozsah osobních kontaktů. 4. Mám fortel, jak se vypořádat s detaily. 5. Pokouším se prosazovat se na zasedáních skupiny. 6. Dovedu si představit, jak se nápady a postupy dají používat v nových poměrech. 7. Mám schopnost spatřovat obě strany problému a učinit rozhodnutí přijatelné pro všechny. 8. Vycházím dobře s ostatními a pracuji usilovně pro tým.

35 Klíč k hodnocení Do tabulky se převedou body ze 7 úseků A-G osobního hodnocení. F P I VZ H O T D A 3/ 7/ 4/ 6/ 5/ 1/ 8/ 2/ B 1/ 6/ 5/ 8/ 4/ 7/ 3/ 2/ C 7/ 4/ 6/ 2/ 3/ 5/ 8/ 1/ D 2/ 3/ 6/ 4/ 5/ 1/ 8/ 7/ E 6/ 5/ 1/ 7/ 3/ 4/ 2/ 8/ F 6/ 4/ 5/ 1/ 3/ 8/ 7/ 2/ G 5/ 7/ 6/ 3/ 2/ 1/ 8/ 4/ celkem

36 F P I - formulátor - předseda - iniciátor VZ - vyšetřovatel zdrojů H O T - hodnotitel - organizátor - tajemník týmu D- dokončovatel

37 Hodnocení schopností jednotlivců Naskýtají se mnohé otázky, např. jak vytvořit úspěšný tým apod. Zde vycházím ze zkušeností zahraničních firem, kde je jednotná představa, že všichni členové vedoucího (řídícího) týmu mají dvojí úlohu: funkční týmovou Funkční Je zřejmá: vedoucí patří do týmu, protože má funkci, která do týmu patří. Týmová Je mnohem méně zřetelná, ale všichni jsme si vědomi její existence. Např. pan X přichází se skvělými nápady, pan Y chce dostat až konkrétní úkoly atd. Charakteristické vlastnosti, týmové úlohy jsou izolovány do osmi úloh a každý se s nimi do určité míry identifikuje.

38 Zdroje:

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

PROJECT MANAGEMENT Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.

PROJECT MANAGEMENT Dům techniky Ostrava, spol. s r. o. PROJECT MANAGEMENT - 1- Obecný úvod Pojmy Management of a project = řešení problémů vztahujících se k jediným, izolovaným iniciativám Program management = řešení problémů vztahujících se ke skupině souvisejících

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více