ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS"

Transkript

1 ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON SHRNUTÍ ŘEŠENÉ ÚLOHY TÉMATICKÉ OTÁZKY NEŘEŠENÉ ÚLOHY 1

2 6 Odpor a lktrický proud 6.1 Elktrický proud Elktrický proud j tok lktrického náboj. Vzměm si skupinu nábojů, ktré s pohybují kolmo k ploš o obsahu A, jak ukazuj obrázk Obr : Náboj, pohybující s průřzm A. Elktrický proud j dfinován jako clková vlikost náboj, ktrý daným průřzm protč za jdnotku času. Jstliž clkový náboj Q projd průřzm za čas t, pak j průměrná hodnota lktrického proudu I avg rovna Q Iavg =. (6.1.1) t Jdnotkou lktrického proudu v soustavě SI j jdn ampér (A), kd 1 A = 1 coululomb / s. Vlikosti lktrického proudu v přírodě s pohybují od nanoampérů, ktré tčou našimi nrvy, po mgaampéry, ktré protékají blskovými kanály. V limitním přchodu t 0 můž být okamžitý proud I dfinován jako dq I =. (6.1.) dt Směr lktrického proudu byl implicitně stanovn jako směr pohybu kladných nábojů. Nositli lktrického náboj uvnitř vodičů jsou ovšm záporně nabité volné lktrony, ktré s tdy dl konvnc pohybují proti směru lktrického proudu. Elktrický proud můž protékat pvnými látkami (kovy, polovodiči), kapalinami (lktrolyty) a ionizovanými plyny. Látky, ktré nvdou lktrický proud, nazývám nvodiči, izolanty Obr. 6.1.: Náboj, pohybující s vodičm.

3 6.1.1 Hustota proudu Abychom pochopili vztah makroskopického proudu k pohybu mikroskopických nabitých částic, podívjm s na obrázk 6.1., ktrý ukazuj vodič o průřzu A. Clkový proud protékající vodičm můžm vyjádřit jako I = J da, (6.1.3) kd J j hustota proudu (jjí jdnotkou v soustavě SI j A/m ). Jstliž náboj každého nosič j q a n jjich počt v jdnotkovém objmu, j clkové množství náboj v daném objmu vodič rovno Q= q( na x). Pokud s nosič náboj pohybují rychlostí v d, j jjich posun v čas t rovn x = v t, odkud vyplývá d I avg Q = = nqvd A. (6.1.4) t Rychlost v d, s jakou s nosič náboj pohybují, j tzv. driftová rychlost. Fyzikálně j v d průměrná rychlost nosičů náboj uvnitř vodič, ktrý j vložn do vnějšího lktrického pol. V skutčnosti s al lktron v vodiči npohybuj po přímc, jho pohyb j chaotický, jak ukazuj obrázk Obr : Pohyb lktronu v vodiči. Z výš uvdných rovnic vyplývá, ž hustota proudu J můž být vyjádřna jako J = nqv. (6.1.5) Vidím, ž vktory J a v d míří stjným směrm v případě pohybu kladných nábojů a opačným směrm při pohybu záporných nábojů. Abychom nalzli driftovou rychlost lktronů, všimněm si njdřív, ž na lktron v vodiči působí lktrická síla F = E, ktrá mu uděluj zrychlní F E a = =. (6.1.6) m m Nchť j rychlost lktronu těsně po srážc s jiným lktronm v i. Rychlost lktronu bzprostřdně přd další srážkou bud d vf = vi + at = v i E t, (6.1.7) m kd t j doba mzi srážkami. Průměr rychlosti v f v všch časových intrvalch j 3

4 vf = v i E m t, (6.1.8) což odpovídá driftové rychlosti v d. Bz přítomnosti lktrického pol j rychlost lktronu čistě náhodná, odkud vyplývá, ž v i = 0. J-li střdní doba mzi dvěma srážkami τ = t, dostávám pro driftovou rychlost Hustota proudu, vyjádřná v rovnici (6.1.5), přchází na tvar vd = v f = E m τ. (6.1.9) E n τ J = nvd = n τ = E. (6.1.10) m m Všimnět si, ž vktory J a E míří stjným směrm nzávisl na tom, zda s jdná o pohyb kladných či záporných nábojů. 6. Ohmův zákon V mnoha látkách j hustota proudu linárně závislá na intnzitě vnějšího lktrického pol E. Tuto závislost j obvykl možné vyjádřit vztahm J = σ E, (6..1) kd vličina σ j měrná lktrická vodivost (konduktivita) látky. Výš uvdná rovnic j známa jako Ohmův zákon (v difrnciálním tvaru). Matriály, ktré splňují tnto zákon, nazývám ohmické. Srovnáním vztahů (6..1) a (6.1.10) zjistím, ž vodivost můž být vyjádřna jako n τ σ =. (6..) m Abychom obdržli tradiční a prakticky použitlnější formu Ohmova zákona, uvažujm část vodič válcového tvaru délky l a průřzu A, jak ukazuj obrázk Obr. 6..1: Homognní vodič délky l s potnciálovým rozdílm V = V b V a. Přdpokládjm, ž mzi konci vodič j rozdíl potnciálů b a V V V =, ktrý vytváří lktrické pol E a proud I. Za přdpokladu, ž j pol homognní, dostanm 4

5 V = Vb Va = E d s = El. (6..3) a Hustotu proudu můžm přpsat jako V J = σe = σ l. (6..4) S uvážním J = I / A můžm potnciálový rozdíl zapsat jako l l V = J = I = RI, (6..5) σ σa kd V l R = = (6..6) I σ A j odpor (rzistanc) vodič. Rovnic V = IR (6..7) j intgrální vrzí Ohmova zákona. Jdnotkou odporu R v soustavě SI j jdn ohm (Ω), kd 1V 1 Ω. (6..8) 1A Zopakujm, ž matriály splňující podmínky Ohmova zákona nazývám ohmické, matriály, ktré Ohmův zákon nsplňují, nazývám nohmické. Většina kovů, ktré jsou dobrými vodiči proudu s malým odporm, jsou ohmické matriály. Právě na ně s přdvším zaměřím. b Obr. 6..: Ohmické a nohmické chování. Měrný odpor matriálu (rzistivita) ρ j dfinována jako přvrácná hodnota měrné vodivosti, 1 m ρ = =. (6..9) σ n τ Z výš uvdných rovnic vyplývá násldující vztah mzi měrným odporm ρ a odporm R matriálu E V / l RA ρ = = =, J I / A l nboli 5

6 ρ l R =. (6..10) A Měrná vodivost matriálu v skutčnosti závisí na jho tplotě T. Pro kovy j tato závislost v vlkém rozsahu tplot linární: [ 1 ( T T )] ρ = ρ + α, (6..11) 0 0 kd α j tplotní součinitl měrného odporu. Typické hodnoty vličin ρ, σ a α (při 0 C) pro různé druhy matriálů uvádí násldující tabulka. Matriál Měrný odpor ρ (Ω.m) Měrná vodivost σ (Ω.m) 1 Tplotní součinitl α ( C) 1 Prvky Stříbro 1, , ,0038 Měď 1, , ,0039 Hliník, , ,0039 Wolfram 5, , ,0045 Žlzo 10, , ,0050 Platina 10, , ,0039 Slitiny Mosaz , ,00 Manganin , , Nichrom , ,0004 Polovodič Uhlík (grafit) 3,5 10 5, ,0005 Grmanium (čisté) 0,46, 0,048 Křmík (čistý) 640 1, ,075 Izolanty Sklo Síra Křmn (tavný) , Elktrická nrgi a výkon Uvažujm obvod, skládající s z batri a odporu R (obrázk 6.3.1). Nchť potnciálový rozdíl mzi dvěma body a a b j V = Vb Va > 0. Při přmístění q náboj mzi těmito body s jho potnciální lktrická nrgi zvětší o U = q V. Na druhé straně s nrgi nositlů náboj sníží při kolizích s atomy odporu. Pokud zandbám vnitřní odpor batri a propojovacích drátů, po příchodu do bodu a zůstan potnciální nrgi náboj q nzměněna. 6

7 Obr : Obvod z batri a odporu o vlikosti R. Clková ztráta nrgi při průchodu odporm j tdy U q P= = V = I V. (6.3.1) t t To j také přsné množství výkonu, poskytovaného batrií. Dosazním V = IRmůžm přdchozí rovnici přpsat do tvaru 6.4 Shrnutí Elktrický proud j dfinován jako I = dq / dt. ( V ) P= I R=. (6.3.) R Průměrná hodnota proudu v vodiči j I avg = nqv d A, kd n j koncntrac nositlů náboj, q j průměrný náboj jdné částic, v d j driftová rychlost a A j průřz vodič. Hustota proudu J tkoucího daným průřzm vodič j J = nqv d Difrnciální forma Ohmova zákona: hustota proudu j přímo úměrná intnzitě lktrického pol, konstantou úměrnosti j měrná lktrická vodivost σ: J = σ E. Přvrácná hodnota měrné vodivosti σ j měrný odpor ρ = 1/ σ. Intgrální tvar Ohmova zákona: Odpor vodič R j poměr mzi potnciálovým rozdílm V mzi dvěma konci vodič a proudm I: R = V / I. Vztah odporu a měrného odporu j dán vztahm R = ρ l/ A, kd l j délka a A j průřz vodič. Driftová rychlost lktronu v vodiči j v d = E τ / m, kd m j hmotnost lktronu a τ průměrná doba mzi dvěma srážkami. Vztah doby τ k měrnému odporu j u kovů dán vztahm ρ = 1/ σ = m / n τ. Změna měrného odporu s tplotou vodič j ρ ρ [ 1 α( T T )] součinitl měrného odporu. 0 0 = +, kd a tplotní Výkon, nbo množství nrgi dodávané odporu za jdnotku času, j = ( V) / R. P= I V = I R= 7

8 6.5 Řšné úlohy Odpor kablu Kabl o délc km s skládá z sdmi měděných drátů, každého o průměru 0,73 mm, svinutých dohromady a obalných izolátorm. Vypočítjt odpor kablu. Pro měrný odpor mědi uvažujt hodnotu Ω.cm. Řšní: Odpor R vodič souvisí s měrným odporm vztahm R = ρ l/a, kd l a A jsou délka vodič a jho průřz. Protož s kabl skládá z N = 7 měděných drátů, j jho clkový průřz π d A= Nπ r = 7. 4 Pro odpor kablu pak dostávám ρl 4 R = = 3,1 10 Ω. A 6.5. Náboj na rozhraní dvou vodičů Ukažt, ž clkové množství náboj na rozhraní spoj dvou matriálů na obrázku j 1 1 ( ) ε I σ σ 0 1 matriálů., kd I j proud procházjící spojm a σ 1 a σ jsou měrné vodivosti obou Obr : Náboj na rozhraní dvou vodičů. Řšní: Při ustálné hodnotě lktrického proudu musí být normálová složka hustoty proudu J stjná na obou stranách spoj. Protož J = σ E, j takéσ 1 E 1 = σ E nbo E σ 1 = E1 σ Označím-li náboj na rozhraní q in, dostanm z Gaussova zákona:. tj. q d A ( E E1) A in ε 0 E = =, q E in E1 =. Aε 0 8

9 Dosazním za E násldně dostávám: σ1 1 1 qin = ε0ae1 1 = ε0aσ1 E1. σ σ σ1 Protož proud j I = JA = ( σ1e1) A, j clkové množství náboj na rozhraní q 1 1 = ε I. σ σ1 in Driftová rychlost Měrný odpor mořské vody j přibližně 5 Ω.cm. Nositli náboj jsou zjména ionty Na + a Cl, jjichž koncntrac j přibližně cm 3. Jstliž naplním plastovou hadici o délc mtry mořskou vodou a na lktrody na jjích koncích připojím zdroj napětí 1 V, jaká bud průměrná driftová rychlost iontů v cm/s? Řšní: Proud v vodiči o průřzu A j úměrný driftové rychlosti nositlů náboj podl vztahu I = nav d, kd n j počt nosičů náboj v jdnotkovém objmu. Ohmův zákon můžm přpsat v tvaru odkud vyplývá Po dosazní číslných hodnot mám ρl V = IR = ( navd) = nvdρl, A v d V =. nρl Vcm vd =,5 10 =,5 10 C Ω Při přvodu jdnotk jsm využili vztahu 5 5 V V 1 A = = =s Ω C Ω C C 1. cm. s Odpor komolého kužl J dán komolý kužl o výšc h a poloměrch a a b (obrázk 6.5.), vyrobný z matriálu o měrném odporu ρ. 9

10 Obr. 6.5.: Komolý kužl. Jaký j odpor mzi dvěma konci kužl, pokud budm přdpokládat, ž j rozložní proudu v průřzch rovnoměrné? Řšní: Přdstavm si tnký disk o poloměru r, ktrý s nachází v vzdálnosti x od lvého konc. Z obrázku napravo vidím, ž nboli b r b a =, x h r = ( a b) x + b. h Protož odpor R souvisí s měrným odporm ρ vztahm R = ρ la /, kd l j délka vodič a A jho průměr, j příspěvk odporu disku o tloušťc dy k clkovému odporu ρdx ρdx dr = = πr π[ b+ ( a b) x/ h] Přímou násldnou intgrací dostávám h ρdx ρh R = 0 π[ b ( a b) x/ h] =, + π ab kd jsm využili platnosti vztahu du 1 =. ( αu + β) α( αu + β) Všimnět si, ž pro případ a = b dostanm rovnici (6..9) Odpor dutého válc J dán dutý válc o délc L, vnitřním průměru a a vnějším průměru b, zakrslný na obrázku 6.5.3, vyrobný z matriálu o měrném odporu ρ.. 10

11 Obr : Dutý válc. (a) Přdpokládjt, ž mzi konci válc působí potnciálový rozdíl, ktrý způsobí tok proudu v směru rovnoběžném s osou válc. Jaký u něj naměřím odpor? (b) Jaký naměřím odpor v případě, ž bud rozdíl potnciálů mzi vnitřním a vnějším povrchm válc, a proud potč v radiálně směrm vn? Řšní: (a) Pokud j rozdíl potnciálů mzi konci válc, tč proud v směru rovnoběžném s osou válc. V tomto případě j plocha průřzu A = π ( b a ) a odpor j pak dán vztahm ρl ρl R = =. A π ( b a ) (b) Uvažujm difrnciální lmnt v tvaru tnkého válc o vnitřním průměru r a vnějším průměru r + dr a délc L. Jho příspěvk k clkovému odporu bud ρdl ρdr dr = =, A π rl kd A= π rlj vlikost plochy kolmé na směr lktrického proudu. Clkový odpor válc j proto 6.6 Tématické otázky b ρdr ρ b R = = ln a πrl πl a. 1. Dva dráty A a B kruhového průřzu jsou vyrobny z stjného kovu a mají stjnou délku. Odpor drátu A j čtyřikrát větší, nž odpor drátu B. Najdět poměr ploch jjich průřzů.. Vysvětlt z hldiska atomové tori, proč vlikost odporu látky s tplotou rost. 3. Dva vodič A a B stjné délky a s totožným průměrm jsou zapojny do míst s stjným rozdílm potnciálu. Odpor vodič A j dvakrát větší nž odpor vodič B. Ktrému vodiči j dodáván větší příkon? 11

12 6.7 Nřšné úlohy Proud a hustota proudu Koul o poloměru 10 mm j nabita nábojm 8 nc = C obíhá po kruhové dráz na konci nvodivého závěsu. Rotační frkvnc j 100 π rad/s. (a) Jaká j základní dfinic proudu vzhldm k náboji? (b) Jaký průměrný proud přdstavuj tato rotující nabitá kulička? (c) Jaká j průměrná hustota proudu v oblasti, ktrou kulička prochází? 6.7. Výkonové ztráty a Ohmův zákon Topidlo o výkonu W j konstruováno na provoz při napětí 115 V. (a) Jaká proud bud protékat topidlm? [~10 A] (b) Jaký j odpor topné spirály? [~10 Ω] (c) Jakou nrgii vyzáří topidlo za jdnu hodinu provozu? Odpor kužl Měděné tělso s měrným odporm ρ má tvar válc o poloměru b a délc L 1, na ktrý j napojn komolý kužl o počátčním poloměru b, koncovém poloměru a a délc L, viz obrázk Obr (a) Jaký j odpor válcové části tělsa? (b) Jaký j odpor clého tělsa? (Návod: U zúžné části j nutné vyjádřit přírůstk odporu dr tnkého řzu dx v daném bodě x a poté tyto přírůstky sčíst intgrací. Pokud j zúžní kužl malé, j možné pokládat hustotu proudu v libovolném průřzu za stjnou). (c) Ukažt, jak s řšní zrdukuj pro případ, kdy a = b. (d) Jaký j odpor v případě, ž L 1 = 100 mm, L = 50 mm, a = 0,5 mm, b = 1,0 mm? Hustota proudu a driftová rychlost (a) Soustava nábojů, každý o vlikosti q, s pohybuj rychlostí v. Počt částic v jdnotc objmu j n. Jaká j vlikost a směr hustoty proudu J těchto nábojů? Dbjt na to, aby odpověď byla v správných jdnotkách A/m. (b) Chcm spočítat, jak dlouho trvá lktronu, nž s dostan z batri automobilu do jho startéru poté, co j spnuto zapalování. Přdpokládjt, ž tkoucí proud má vlikost 115 A a ž lktrony s pohybují měděným drátm o průřzu 31, mm a délc 85,5 cm. 1

13 Koncntrac volných lktronů v mědi j 8, /m 3. Pokud znám tuto koncntraci a hustotu proudu, jaká j driftová rychlost lktronů? Jak dlouho trvá lktronu, nž s dostan z batri do startéru? [3, A/m,, m/s, 5,5 min] Proudová vrstva Proudovou vrstvou rozumím rovinu, v jjímž jdnom směru dochází k toku lktrického proudu. Jdním z způsobů, jak zkonstruovat proudovou vrstvu, j sřadit do roviny množství vodičů. Na obrázku 6.7. (nalvo) jsou umístěny do roviny yz. Každým z těchto vodičů protéká v směru z papíru, tj. v směru j ˆ, proud I. Na jdnotku délky v směru osy z připadá n vodičů, viz obrázk 6.7. (napravo). Proud připadající na jdnotku délky osy z j tdy ni. Tnto proud, připadající na délkovou jdnotku, označím ni = K. Obr. 6.7.: Proudová vrstva. Jinou cstou, jak zkonstruovat proudovou vrstvu, j s pomocí nvodivé vrstvy nabité s konstantní plošnou hustotou náboj s, a pohybovat s ní v směru, jaký má mít lktrický proud. Například obrázk nalvo ukazuj plošný náboj, pohybující s v směru do papíru rychlostí v. V stjném směru míří i lktrický proud. (a) Ukažt, ž vlikost proudu na jdnotku délky v směru osy z, K, j σv. Ověřt, ž má tato vličina rozměr A / m. V skutčnosti s jdná o vktorovou rovnici K() t = σv () t, protož směr proudu j stjný jako směr rychlosti kladných nábojů. (b) Pás o šířc 50 cm přnáší náboj na vysokopotnciálovou vnitřní část Van d Graaffova urychlovač rychlostí,83 mc/s. Pás s pohybuj rychlostí 30 m/s. Jaká j povrchová hustota náboj na pásu? [189 µc/m ] Odpor a měrný odpor Drát o odporu 6,0 Ω j v člistch natažn na trojnásobk své původní délky. Jaký j nyní jho odpor za přdpokladu, ž s běhm natahování nzměnil měrný odpor a hustota matriálu? [54 Ω] Výkon, napětí a proud 100-W žárovka j zapojna na zdroj napětí 30 V. (a) Kolik bud stát měsíční npřtržitý provoz žárovky (31 dní)? Přdpokládjt, ž cna lktřiny j 3 Kč za 1 kwh. (b) Jaký j odpor žárovky? (c) Jaký proud tč žárovkou? [(a) 3 Kč, (b) 59 Ω, (c) 434 ma]. 13

14 6.7.8 Akumulac náboj na přchodové vrstvě Na obrázku j zakrslna trojvrstvý odpor, ktrý j vyrobn z dvou různých odporových matriálů o měrné vodivosti ρ 1 a ρ. V pořadí zlva do prava s njprv nachází vrstva s měrným odporm ρ 1 o tloušťc d/3, za ktrou s nachází vrstva z matriálu o měrném odporu ρ, také o tloušťc d/3, násldovaná opět vrstvou o měrném odporu ρ 1 s tloušťkou d/3. Obr : Akumulac náboj na přchodové vrstvě. Plocha průřzu všch matriálů j A. Odpor j na obou koncích opatřn kovovými vodiči (črné oblasti). S pomocí batri (nzakrslna) udržujm mzi kovovými kontakty potnciálový rozdíl V. Lvý konc odporu j v oblasti vyššího potnciálu (tzn., ž vktor intnzity lktrického pol míří v směru zlva doprava). V clém systému s vyskytují čtyři různé přchody mzi různými matriály a vodiči, ktré označím a až d, tak, jak j to provdno na obrázku. Zlva doprava protéká soustavou stálý proud I, ktrému odpovídá proudová hustota J = I / A. (a) Jaké jsou intnzity lktrického pol E 1 a E v dvou nvodivých matriálch? Při výpočtu pokládjt hustotu proudu v každém průřzu za konstantní. Proč tomu tak musí být? [Všchny intnzity míří směrm doprava, E 1 = ρ 1 I / A, E = ρ I / A; pokud by v ustálném stavu nbyly hustoty proudu stjné, docházlo by k nustálému nárůstu náboj na přchodových vrstvách až k nkončnu.] (b) Jaký j clkový odpor R systému? Ukažt, jak s zjdnoduší odpověď pro případ ρ1= ρ = ρ. [ R = d( ρ1+ ρ)/3a, pokud ρ1= ρ = ρ, dostávám přdpokládaný výsldk R = dρ / A.] (c) Jak s směrm zprava dolva mění průběh potnciálu? Jaký j potnciál v jdnotlivých vrstvách? [ Vρ1/( ρ1+ ρ), V ρ/( ρ1+ ρ), Vρ1/( ρ1+ ρ), clkový součt j podl podmínky rovn V.] (d) Jaké jsou plošné hustoty náboj σ a až σ d na jdnotlivých přchodových vrstvách? Použijt Gaussův zákon a přdpokládjt, ž lktrické pol na vodivých kontaktch j nulové. [ σa = σd = 3 ε0vρ1/ d( ρ1+ ρ), σb = σc = 3 ε0v( ρ ρ1)/ d( ρ1+ ρ).] () Jak s změní přdchozí výsldk v případě, ž budm přdpokládat, ž ρ ρ1? 14

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

6.1 Základní pojmy optiky

6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Základní pojmy optiky 6.1 Při jednom kosmickém experimentu bylo na povrchu Měsíce umístěno speciální zrcadlo, které odráželo světlo výkonného laseru vysílané ze Země. Světelný impulz se vrátil po odrazu

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral Obsah Úvod pojem diferenciální rovnice 3 Příklad1 radioaktivnírozpad..................

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online Řešení úloh 3 ročníku Fyziklání online 1 Úloha FoL1 skákal pes Prchající kriminálník potřeboval přeskočit ze střechy domu na jinou střechu, jak už se to prchajícím kriminálníkům stává Budova, ze které

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více