Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)"

Transkript

1 Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

2 Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci na specifická přání zákazníka na funkcionalitu software při zachování minimálních nákladů na vývoj a následnou údržbu. Jednoznačná podpora týmové práce napříč všemi metodikami. Zvýšení efektivity vývoje software se zachováním jeho dlouhodobé funkčnosti spolu se snadností obsluhy a údržby. Hlavním cílem je dodat zákazníkovi co nejdříve produkt jež splňuje všechny požadavky, je kvalitní a lze u něj i nadále provádět podporu. Podstatné je dodat produkt spíše než konkurence.

3 Rozdělení metodik vývoje software Klasické přístupy Vodopádový model životního cyklu Spirálový model životního cyklu Metodika Rational Unified Process Metodika Unified Software Development Process Agilní metodiky Extrémní programování Metodika SCRUM Development Process Lean Development Feature Driven Development Test Driven Development Metodika Crystal Adaptive Software Development Dynamic Software Development Method Vývoj internetových aplikací Metodika Jennifer Fleming WebWAVE Development Process WebWAVE Ongoing Development Process

4 Metodiky programování Dřívější vývoj softwaru bez metodik, tzv. garážový software. V současné době vývoj softwaru obsahuje Týmovou spolupráci Podpora rychlosti vývoje Požadavek na podporu a údržbu Z důvodu podpory dílčích bodů zejména s ohledem na týmovou spolupráci vznikají postupy tvorby softwaru. Není třeba nové přístupy vymýšlet, stačí použít stávající a aplikovat je. Tento přístup umožnuje výtvářet modulární software a to nepoměrně rychleji než dříve. Taktéž to ovlivní skladbu vývojového týmu a přístup lídrů týmu.

5 Softwarové inženýrství Agilní jakožto i další přístupy vývoje software vychází z definice softwarového inženýrství Existuje povícero definic. Uvedme si definici Fritz Bauer jež zazněla v roce 1968 na konferenci NATO: Softwarové inženýrství je zavedení a používání řádných inženýrských principů tak, abychom dosáhli ekonomické tvorby softwaru, který je spolehlivý a pracuje účinně na dostupných výpočetních prostředcích. Definice obecná, avšak nadčasově platná. Snaží se nejen zavádět inženýrské přístupy, ale i nabádat k jejich dodržování.

6 Podmínky úspěšné a ekonomické tvorby software Ovlivňující faktory Vhodně sestavený vývojový tým (role, týmová práce, specializace a zástupitelnost členů týmu) Správná volba vývojového nástroje a operačního systému (povětšinou dána již zadáním) Počáteční rozvaha vyvinout/koupit (možnost integrace volně dostupných modulů ). Podrobná specifikace zadání od zadavatele (úspora dodatečných úprav). Většinou podrobně zadáno formou poptávkového dokumentu RFP (Reguest For Proposal) popřípadě formát RFI (Request For Information) pro informační souhrn. Rozvaha o budoucí údržbě a rozšiřování (možnost integrace rozšiřujících modulů, úspora nákladů, času, ). Výsledná aplikace by měla býti spolehlivá a účinně pracovat na dostupných technologických zařízeních, tedy efektivně využívat dosupné zdroje (hardwarové, softwarové, personální a jiné) a ve výsledku být šetrná k životnímu prostředí.

7 Předcházení problémům při vývoji software Dobrá komunikace na všech úrovních (tým, zákazník). Správný přístup vývoje (podpora CRM). Adekvátní odhady (čas, cena, rozsah, efektivita, návratnost, ). Dobré plánování (časové rozvrhnutí jednotlivých vývojových etap/hurá akce). Zvýšení produktivity práce (dělba práce dle specializací). Nepodceňování hrozeb a rizik (odhalování chyb již po čas vývoje snižuje celkové náklady). Perfektní zvládnutí nových technologií (maximální využití všech možností a přístupů, při vývojovém nasazení, za účelem zjednodušit si práci).

8 Metodiky, životní cykly vývoje softwaru Specifikace pojmů Metodologie je nejobecnějším popisným pojmem a ve své podstatě se jedná o nauku o metodách. Jinak řečeno metodologie je vědní disciplína, která definuje, popisuje a rozebírá jednotlivé metodiky. Metodika je popis komplexních postupů a navrhů vývoje, v místní souvislosti při vývoji softwarové aplikace. Mezi jednotlivé metodiky patří např. vodopádový model, či model napiš a oprav. Pod metodikou se skrývají všechny etapy řešení, avšak popis je brán s nadhledem (proc?, kdo?, kdy?, co?) bez detailnější specifikace. Metoda je označení konkrétního postupu vedoucího k vyřešení dílčího problému. Jedná se o specifikaci jednotlivých kroků.

9 Životní cykly projektu prvotní přístup Metodiky vývoje aplikací procházely vývojem a vždy odrážely aktuelní požadavky na software kladený v dané době. Cílem metodik bylo odstranit nedostatky vývoje aplikací, které se v daném časovém údobí projevovaly. Dnešní agilní metodiky zaměřeny na vývoj produktu co nejrychleji, v co nejkratším čase. Model napiš a oprav Rychlé napsání aplikace (jakýmkoliv způsobem) a předání do provozu Vhodné jen u jednoduchých aplikací V dnešní době již nepoužitelné

10 Životní cykly projektu prvotní přístup Striktní posloupnost fází Dlouhodobé využití modelu napiš a oprav již nebylo možné, proto v roce 1957 byl definován model na striktním dodržování vývojových fází. Nedostatkem tohoto modelu je absence zpětné vazby mezi jednotlivými stupni vývoje. Absence revizí, zhodnocení rizik, Zpětná vazba následovala až po dokončení vývojové fáze a to formou revalidace.

11 Životní cykly projektu prvotní přístup Vodopádový model Kladen důraz na vývoj softwaru Snaha o vytvoření zpětné vazby, po skončení každé fáze revidování postupu Dlouhá doba vývoje Až po dokončení fin. produkt

12 Životní cykly projektu prvotní přístup Spirálový model Mezník ve vývoji aplikací, v některých systémech převládající do dnešních dob. Překonává nedostatky vodopádového modelu jakými jsou sice komplexní, ale dlouhý vývoj aplikace. Zavádí iterativní přístup a opakovanou, důslednou analýzu rizik. Vývoj aplikace probíhá v opakovaných krocích, tzv. iteracích, kdy se zpřesnuje zákaznická specifikace. Na rozdíl od vodopádového přístupu dochází k přeskládání některých etap vývoje dle vhodnosti. Provádí se vývoj aplikace, dle hrubé specifikace a následně se progres konzultuje přímo se zákazníkem.

13 Specifikace softwarových produktů Produkt vývojářského snažení můžeme specifikovat na základě: Popisných metrik Předepsané funkcionality Kvalitu softwaru je vždy možné měřit jen ve vztahu k očekáváním, která na něj klade jeho uživatel. Program je softwarovým výrobkem, programovaným obvykle na zakázku, nebo splnující konkrétní požadovanou funkci. Softwarový produkt je vyšší formou programu. V průběhu vývoje byly na něj aplikovány softwarově-inženýrské techniky, tedy na počátku projektu byla provedena analýza projektu a na konci vývoje testování funkčnosti. Produkt je je dodáván s dokumentací, měl by obsahovat nápovědu a uživatelskou podporu. Programový systém je nejvyšší formou softwaru. Jedná se o navzájem propojené softwarové produkty, jež se v sobě navzájem integrují. Navíc umožnuje komunikaci s okolím (podpora konverze dat), komunikačních protokolů.

14 Agilní metodiky Rychlý, aktivní, svižný vývoj za účelem co nejrychleji dosáhnout stanoveného cíle. Rychlost vývoje je nejpalčivější problém při uvádění výsledného produktu na trh. Nejčastější nasazení při vytváření produktů na bázi webových technologií. V dnešní době píše aplikace kdekdo, při výužití programovacích nástrojů a technik typu Rapid Application Development je to velmi snadné. Zákazník chce aplikaci a nechce na ni čekat déle než je nutné. Tvorba nových přístupů a principů, jenž tyto body v sobě integrují. Odladěné a neprůstřelné aplikace x rychle vyvinutá a funkční aplikace. Důraz kladen i na náklady vývoje. Mnohdy zákazník v počátku ani neví, co vše od aplikace očekává, agilní přístup zapojuje zákazníka do vývoje. Podpora malých vývojových týmů.

15 Spolupráce zákazníků a vývojářů Rigorózní metodiky standardizují lidi v organizaci snaží se vykázat lidi do role zaměnitelné součástky čím větší projekty se realizují, tím více specialistů je třeba zapojit Agilní metodiky využívají individualit a silných stránek lidí požadují integraci znalostí, stálá interakce a kooperace, sdílení znalostí v týmu, týmové řešení problému.

16 Předpoklady agilního vývoje zákazník je součástí týmu a je k dispozici dle potřeby dokumentace a modely nehrají klíčovou roli při vývoji požadavky a prostředí se mění v průběhu vývoje přizpůsobování procesu vývoje vede k vyšší kvalitě produktu vývojáři mají zkušenosti potřebné k přizpůsobování procesů viditelnost procesů je jen při ukončení přírůstku hodnocení produktu je neformální cílem není znovupoužitelnost SW může být vyvíjen inkrementálně Tur, D. - France, R. - Rumpe, B.: Limitations of Agile Software Process

17 Omezení agilního vývoje omezená podpora pro distribuované prostředí vývoje týmy nejlépe v jedné místnosti, komunikace tváří v tvář omezená podpora subdodavatelů omezená podpora pro vytváření znovupoužitelných artefaktů omezená podpora pro vývoj ve velkém týmu omezená podpora pro vývoj kritických aplikací omezená podpora pro vývoj velkého komplexního SW - není architektura!! Tur, D. - France, R. - Rumpe, B.: Limitations of Agile Software Process

18 Agilní přístupy v řešení Při tradičním vývoji množina požadavků neměnná, tento přístup musel být změněn. Agilní přístup bere za neměnné čas a zdroje, v závislosti na tom se mění funkcionalita produktu.

19 Základní principy agilních metodik Iterativní a inkrementalní vývoj s velmi krátkými iteracemi (možnost průběžné dodávky řešení). Důraz na přímou a osobní komunikaci v týmu (osobní kontakt s vyříkáním si problémů při vývoji). Nepřetržité sepětí a komunikace se zadavatelem. Rigorózní, opakované, průběžné automatizované testování. Snaha o odstranění byrokracie s cílem dosáhnout co nejrychleji výsledný kód. Agilní přístup je vhodný zejména pro projekty s často se měnícím zadáním a uzpůsobováním aktuelní situaci.

20 Manifest agilního vývoje softwaru Pilířem agilních metodik vývoje softwaru je manifest z roku 2001 (The Agile Manifesto; Obsah manifestu: Přijmout a umožnit změnu je mnohem efektivnější, než pokoušet se ji zabránit. Je třeba být připraven reagovat na nepředvídatelné události, nebot zaručeně nastanou, tj. jedinou jistotou je změna. Na základě manifestu se dává přednost: Individualitám a komunikaci před procesy a nástroji Provozuschopnému softwaru před obsáhlými, objemnými dokumentacemi Spolupráci se zákazníkem před uzavíráním mnoha smluv Reakci na změnu před striktním plněním plánu

21 Jednotlivé dílčí prvky Užitná hodnota pro zákazníka (kontinuální dodávky softwaru s vyšší prioritou než dodávky dokumentace formou UML, ERD, ). Změny jsou výhodou (bezproblémová změna funkcionality i v pozdní části vývoje je konkurenční výhodou zadavatele). Časté dodávky (velmi krátké dodací cykly mezistavů vývoje). Zákazníci spolupracují s týmem. Motivace je klíčová (podpora vývojového týmu). Vzájemná konverzace (verbální komunikace v týmu přednostní před zprávami). Úspěch posuzován podle fungování. Udržitelný vývoj (sice netradiční vývoj, avšak nestaven na přesčasech). Perfektní návrh, perfektní řešení (není v souvislosti s neměnností). Zásadní je jednoduchost. Důvěra a komunikace vedoucí ke kreativitě. Zvyšování efektivity.

22 Agilní metodiky vývoje Adaptivní vývoj softaru (Adaptive Software Development) Vlastnostmi řízený vývoj (Feature-Driven Development) Extrémní programování (Extreme Programing) Lean Development SCRUM Development Process Crystal metodiky (Crystal Methodologies) Dynamic System Development Method (DSDM Consortium) Testy řízený vývoj (Test-Driven Development)

23 Extrémní programování Základními proměnnými i zde jsou: Náklady Čas Kvalita Šíře zadání Zvýšení interakce mezi proměnnými. Rapidně změnit celkové náklady na změnu projektu. Základní hodnoty přístupu: Komunikace. Jednoduchost. Zpětná vazba. Odvaha.

24 Extrémní programování Základní principy: Rychlá zpětná vazba. Předpoklad jednoduchosti. Přírustková změna. Vzužití změny. Kvalitní práce. Doplňkové principy: Výuka poznatků Malá počáteční investice Hraní na výhru Konkrétní experimenty Otevřená a úpřímná komunikace Přijetí zodpovědnosti Místní přizpůsobení Poctivé měření.

25 Extrémní programování Zpět k základům: Psaní zdrojového kódu. Testování. Poslouchání. Navrhování. Uprávy a dodávka. Další metody: 40hodinový týden Zákazník na pracovišti Standardy pro psaní zdrojového textu

26 Extrémní programování Životní cyklus ideálního projektu: Průzkum Plánování Iterace do uvolňění první verze Zprovozňování Údržba Smrt Lidské role: Programátor Zákazník Tester Stopař Kouč Konzultant Velký šéf

27 Zdroje Kadlec Václav: Agilní programování-metodiky efektivního vývoje softwaru. Computer Press. Brno ISBN Andrew Hunt; David Thomas: Programátor pragmatik-jak se stát lepším programátorem a vytvářet kvalitní software. Computer Press. Brno. 2007, ISBN Beck Kent: Extrémní programování. Grada. Praha ISBN Extrémní programování [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/extrémní_programování>.

28 Vývojové metodiky

29 Lean Development Agilní metodika programování. Nevznikla formalizací, ale na základě výrobních požadavků, podstatou je odstranit nadbytečné nevýrobní kroky. Původ v Japonsku, neefektivní a neflexibilní výroba automobilů. Podstatou je odstranění všeho zbytečného, co snižuje efektivitu a zvyšuje náklady. Vznikl Toyta production system, který je znám pod názvem Lean manufacturing.

30 Lean Development V roce 1980 definováno deset pravidel vedoucí k naplnění Lean manufactoring. Následně byly přizpůsobeny vývoji softwaru. Adaptace na agilní přístupy vývoje, tj. snížit náklady, časové nároky a snížit četnost chyb.

31 Klíčové pojmy Odstranit vše co je zbytečné. Minimalizovat zásoby (meziprodukty). Maximalizovat tok (zkrátit vývojový čas). Vývoj je tažen poptávkou (rozhodnutí v pozdní chvíli). Pracovníci mají pravomoci rozhodovat (rozhodování I na nejnižších úrovních). Hlavním cílem je uspokojovat požadavky zákazníků (a to nejen teď, ale i v budoucnu). Zavést zpětnou vazbu (a nebát se učiněných rozhodnutí). Odstranit lokální optimalizace (neustálé optimalizace stávajícího řešení nedávají smysl). Vybudovat partnerství s dodavateli (využívat subdodávek a předpřipravených komponent). Vybudovat kulturu pro možnost neustálého zlepšování.

32 Šest druhů plýtvání Navýroba (nesmyslné řešení). Čas ztracený čekáním (dynamické přidělování úkolů). Plýtvání související s transportem a přepravou (lepší rozdělení a automatizace procesů a to včetně zálohování). Plýtvání související se zpracováním (vedení musí mít přehled o rozdělení úkolů a jejich progresu). Plýtvání související s neefektivní prací (použití efektivních nástrojů vývoje s nutným povědomím o jejich dostupnosti). Plýtvání související s defekty ve výrobcích (minimalizace chyb, jež ne vždy lze odstranit).

33 Principy a nástroje Lean development Eliminace plýtvání (identifikace zdrojů, identifikace hodnoty). Rozvinout učení (ověření fungování experimentem). Rozhodovat co nejpozději (udržení otevřené mysli, rozhodování ve vhodnou chvíli). Rychlé a časté dodávky (meziprodukt, možnost rozhodování zákazníka). Pravomoci pracovníků (hierarchie, motivace lidí, rozdělení vedení, získávání zkušeností). Integrita (integrita softwaru, jednotlivých modulů, dbát na testování, zabývat se refaktorizací). Vidět celek (odstranění lokálních optimalizzací, vhodné a měřitelné smlouvy se zákazníky.

34 Vývoj pro web Tým, vývoj, vize Platformy, systémy, prohlížeče Uživatelské prostředí Zákazník Cíle webových prezentací

35 Metodika Jennifer Fleming Jennifer Fleming, webová návrhářka a vývojářka. Iterativní vývoj projektu, dodávání meziproduktů. Modelování, lineární přístup vývoje, adaptabilita na nové požadavky.

36 Základní fáze JF Shromáždění informací (konkurence, novinky, noví uživatelé). Stanovení strategie (identifikace problému, reálnost modelu, průzkum médií, rozpoutání diskuse, definice koncepce a rozsahu, utřídění obsahu, alternativy). Vytvoření prototypu (mapování pohybu po stránkách, vytvoření nadhledu designu, otestování prototypu, vytvoření finální architektury, načrtnutí obsahu produktu). Implementace (příprava a editace obsahu, dokončení GUI, vytvoření jádra aplikace, řešení problémů). Uvedení do chodu (testování a zjišťování kvality). Údržba, správa a rozšiřování (řízení obsahu, logy, kontrola odkazů, periodicita testování, restrukturalizace obsahu).

37 Jennifer Fleming Návrh a řešení webových projektů. Popis řešení. RUP. Jednoduchost vývoje.

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE Postupy předchozích metodik, založené na důsledné analýze a propracovaném návrhu jsou obecně nejlepší. Ale Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila dva Zdánlivě

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

XINF1. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz XINF1 Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Tutoriály 24.10. - 3h 6.11. - 2,2h 27.11. - 1,5h Tutoriály budeme věnovat nejen teorii, ale také cvičení a workshopům. Přečtěte si skripta dříve, než týden před

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů Alena Buchalcevová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra informačních technologií

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství. Cíle předmětu Organizační informace Opakování

KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství. Cíle předmětu Organizační informace Opakování KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství Přemysl Brada Cíle předmětu Organizační informace Opakování Cíl předmětu Praktické zkušenosti sw proces a iterativní vývoj jaksi mimochodem

Více

Softwarové inženýrství 01. doc. Ing. František Huňka, CSc.

Softwarové inženýrství 01. doc. Ing. František Huňka, CSc. Softwarové inženýrství 01 doc. Ing. František Huňka, CSc. Obsah kurzu Softwarové inženýrství obecně vodopádová model spirálový model RUP agilní metodiky vývoj řízený vlastnostmi (Feature Development Design)

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com

Agile. nejžádanější způsob vývoje software. Tomáš Tureček. Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2010 Tieto Corporation Agile nejžádanější způsob vývoje software Tomáš Tureček Business consultant, Lean&Agile coach Tieto tomas.t.turecek@tieto.com 2012 Tieto Corporation Tieto Aktivity ve více než 20

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Novinky v UML 2.5 a agilní modelování

Novinky v UML 2.5 a agilní modelování Novinky v UML 2.5 a agilní modelování Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro AIS 15. října 2015 Marek Rychlý Novinky v UML

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

2 Životní cyklus programového díla

2 Životní cyklus programového díla 2 Životní cyklus programového díla Typické etapy: 1. Specifikace požadavků - specifikace problému - analýza požadavků 2. Vývoj programu - návrh - kódování (programování) 3. Verifikace a validace 4. Provoz

Více

Metodika SCRUM. pro malé IT projekty

Metodika SCRUM. pro malé IT projekty MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Metodika SCRUM pro malé IT projekty DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Arina Starastsina Brno, 2016 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph. METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4,

Více

Testování software. Jaroslav Žáček

Testování software. Jaroslav Žáček Testování software Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Testování Obsáhlá disciplína, existuje spoustu pohledů Problém při nastavení míry kvality Kvalita: Schopnost objektu být

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

PROBLÉMY A SPECIFIKA VÝVOJE SOFTWARE

PROBLÉMY A SPECIFIKA VÝVOJE SOFTWARE PROBLÉMY A SPECIFIKA VÝVOJE SOFTWARE Vývoj prvních programů byl prováděn nadšenci, programy byly šité na míru. Žádná metodika vývoje SW v té době neexistuje. Vývoj SW byl vnímán jako výzkum. Cíl, co bude

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou,

Více

ČÍM MOHOU PŘISPĚT NEJZÁMĚJŠÍ AGILNÍ METODIKY KE ZLEPŠENÍ VÝVOJOVÉHO PROCESU?

ČÍM MOHOU PŘISPĚT NEJZÁMĚJŠÍ AGILNÍ METODIKY KE ZLEPŠENÍ VÝVOJOVÉHO PROCESU? ČÍM MOHOU PŘISPĚT NEJZÁMĚJŠÍ AGILNÍ METODIKY KE ZLEPŠENÍ VÝVOJOVÉHO PROCESU? HOW WELL-KNOWN AGILE METHODOLOGIES CAN CONTRIBUTE TO A SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS? Robert Pergl, Zdeněk Struska Abstrakt:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK

RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK RUP - MOTIVACE, PRINCIPY JAROSLAV ŽÁČEK JAROSLAV.ZACEK@OSU.CZ TRADIČNÍ VS. ITERATIVNÍ PŘÍSTUPY Vodopádové principy Iterativní (agilní principy) Zaměřen na procesy, předpokládá jejich opakovatelnost. Zaměřen

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Testování softwaru. 10. dubna Bořek Zelinka

Testování softwaru. 10. dubna Bořek Zelinka Testování softwaru 10. dubna 2013 Bořek Zelinka Agenda Definice testování Testování v rámci vývoje softwaru Základní rozdělení testů Představení testovacích technik Testovací strategie Copyright Unicorn

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

Expediční systém Trilex

Expediční systém Trilex Expediční systém Trilex pracuje efektivně S informačním systémem ERP Trilex máte jistotu dlouhodobého a bezproblémového chodu vaší firmy. 1 2 1 OBSAH 1. Obsah.. 3 2. Trilex Expediční systém.. 4 2.1. Obecné

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Citace článku. Alena Buchalcevová, Jan Kučera. Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4, Praha 3

Citace článku. Alena Buchalcevová, Jan Kučera. Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4, Praha 3 Citace článku BUCHALCEVOVÁ, Alena, KUČERA, Jan. Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování. Systémová integrace, 2008, roč. 15, č. 2, s. 42 54. ISSN 1210-9479 Hodnocení metodik vývoje

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Stav používání agilních metodik v ČR

Stav používání agilních metodik v ČR Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze buchalc@vse.cz Abstrakt: Tradiční rigorózní metodiky vývoje softwaru přestávají v prostředí neustálých změn vyhovovat

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu

Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu. Vývoje produktu Implementace produktu Životní cykly Životní cyklus produktu (IS / IT služby) Životní cyklus projektu Životní cyklus řízení projektu Vývoje produktu Implementace produktu 1. Identifikace problému potřeba nového systému/služby

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14

Předmluva 11. Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 Obsah Předmluva 11 Poděkování 11 O autorech 12 Úvodem 12 Komu je tato kniha určena 13 Jak byste měli tuto knihu číst 13 Web 14 KAPITOLA 1 Úvod do architektury softwaru 15 Použití procesu 16 Stručný popis

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Datum zveřejnění: 3.6.2009 ~ 1 ~ Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního

Více

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55 Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 8. přednáška Ing. Radek Kočí, Ph.D. Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55 Dnešní téma Implementace a testování

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN)

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Obsah Životní cyklus programového díla... 2 Analýza... 4 Postup

Více

Metodický rámec budování IS/ICT

Metodický rámec budování IS/ICT Metodický rámec budování IS/ICT Alena Buchalcevová Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 30 00 Praha 3 email: buchalc@vse.cz Abstrakt Článek popisuje metodický rámec pro budování

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Manažerská informatika - projektové řízení

Manažerská informatika - projektové řízení VŠE, fakulta Podnikohospodářská Manažerská informatika - projektové řízení Projekt implementace informačního systému Jiří Mikloš 2009 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Zadání... 4 Projektový postup... 5

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme

Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Efektívne projektové riadenie v zohratom tíme Zdeněk Borůvka Rational Brand Technical Leader, IBM CEE Úvod Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase. Túto základnú požiadavku kladie

Více

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR WAK System spol. s r.o. AZIN CZ s.r.o. Telematix Services, a.s. 18.března 2010 Aktivity projektu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více