Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)"

Transkript

1 Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

2 Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci na specifická přání zákazníka na funkcionalitu software při zachování minimálních nákladů na vývoj a následnou údržbu. Jednoznačná podpora týmové práce napříč všemi metodikami. Zvýšení efektivity vývoje software se zachováním jeho dlouhodobé funkčnosti spolu se snadností obsluhy a údržby. Hlavním cílem je dodat zákazníkovi co nejdříve produkt jež splňuje všechny požadavky, je kvalitní a lze u něj i nadále provádět podporu. Podstatné je dodat produkt spíše než konkurence.

3 Rozdělení metodik vývoje software Klasické přístupy Vodopádový model životního cyklu Spirálový model životního cyklu Metodika Rational Unified Process Metodika Unified Software Development Process Agilní metodiky Extrémní programování Metodika SCRUM Development Process Lean Development Feature Driven Development Test Driven Development Metodika Crystal Adaptive Software Development Dynamic Software Development Method Vývoj internetových aplikací Metodika Jennifer Fleming WebWAVE Development Process WebWAVE Ongoing Development Process

4 Metodiky programování Dřívější vývoj softwaru bez metodik, tzv. garážový software. V současné době vývoj softwaru obsahuje Týmovou spolupráci Podpora rychlosti vývoje Požadavek na podporu a údržbu Z důvodu podpory dílčích bodů zejména s ohledem na týmovou spolupráci vznikají postupy tvorby softwaru. Není třeba nové přístupy vymýšlet, stačí použít stávající a aplikovat je. Tento přístup umožnuje výtvářet modulární software a to nepoměrně rychleji než dříve. Taktéž to ovlivní skladbu vývojového týmu a přístup lídrů týmu.

5 Softwarové inženýrství Agilní jakožto i další přístupy vývoje software vychází z definice softwarového inženýrství Existuje povícero definic. Uvedme si definici Fritz Bauer jež zazněla v roce 1968 na konferenci NATO: Softwarové inženýrství je zavedení a používání řádných inženýrských principů tak, abychom dosáhli ekonomické tvorby softwaru, který je spolehlivý a pracuje účinně na dostupných výpočetních prostředcích. Definice obecná, avšak nadčasově platná. Snaží se nejen zavádět inženýrské přístupy, ale i nabádat k jejich dodržování.

6 Podmínky úspěšné a ekonomické tvorby software Ovlivňující faktory Vhodně sestavený vývojový tým (role, týmová práce, specializace a zástupitelnost členů týmu) Správná volba vývojového nástroje a operačního systému (povětšinou dána již zadáním) Počáteční rozvaha vyvinout/koupit (možnost integrace volně dostupných modulů ). Podrobná specifikace zadání od zadavatele (úspora dodatečných úprav). Většinou podrobně zadáno formou poptávkového dokumentu RFP (Reguest For Proposal) popřípadě formát RFI (Request For Information) pro informační souhrn. Rozvaha o budoucí údržbě a rozšiřování (možnost integrace rozšiřujících modulů, úspora nákladů, času, ). Výsledná aplikace by měla býti spolehlivá a účinně pracovat na dostupných technologických zařízeních, tedy efektivně využívat dosupné zdroje (hardwarové, softwarové, personální a jiné) a ve výsledku být šetrná k životnímu prostředí.

7 Předcházení problémům při vývoji software Dobrá komunikace na všech úrovních (tým, zákazník). Správný přístup vývoje (podpora CRM). Adekvátní odhady (čas, cena, rozsah, efektivita, návratnost, ). Dobré plánování (časové rozvrhnutí jednotlivých vývojových etap/hurá akce). Zvýšení produktivity práce (dělba práce dle specializací). Nepodceňování hrozeb a rizik (odhalování chyb již po čas vývoje snižuje celkové náklady). Perfektní zvládnutí nových technologií (maximální využití všech možností a přístupů, při vývojovém nasazení, za účelem zjednodušit si práci).

8 Metodiky, životní cykly vývoje softwaru Specifikace pojmů Metodologie je nejobecnějším popisným pojmem a ve své podstatě se jedná o nauku o metodách. Jinak řečeno metodologie je vědní disciplína, která definuje, popisuje a rozebírá jednotlivé metodiky. Metodika je popis komplexních postupů a navrhů vývoje, v místní souvislosti při vývoji softwarové aplikace. Mezi jednotlivé metodiky patří např. vodopádový model, či model napiš a oprav. Pod metodikou se skrývají všechny etapy řešení, avšak popis je brán s nadhledem (proc?, kdo?, kdy?, co?) bez detailnější specifikace. Metoda je označení konkrétního postupu vedoucího k vyřešení dílčího problému. Jedná se o specifikaci jednotlivých kroků.

9 Životní cykly projektu prvotní přístup Metodiky vývoje aplikací procházely vývojem a vždy odrážely aktuelní požadavky na software kladený v dané době. Cílem metodik bylo odstranit nedostatky vývoje aplikací, které se v daném časovém údobí projevovaly. Dnešní agilní metodiky zaměřeny na vývoj produktu co nejrychleji, v co nejkratším čase. Model napiš a oprav Rychlé napsání aplikace (jakýmkoliv způsobem) a předání do provozu Vhodné jen u jednoduchých aplikací V dnešní době již nepoužitelné

10 Životní cykly projektu prvotní přístup Striktní posloupnost fází Dlouhodobé využití modelu napiš a oprav již nebylo možné, proto v roce 1957 byl definován model na striktním dodržování vývojových fází. Nedostatkem tohoto modelu je absence zpětné vazby mezi jednotlivými stupni vývoje. Absence revizí, zhodnocení rizik, Zpětná vazba následovala až po dokončení vývojové fáze a to formou revalidace.

11 Životní cykly projektu prvotní přístup Vodopádový model Kladen důraz na vývoj softwaru Snaha o vytvoření zpětné vazby, po skončení každé fáze revidování postupu Dlouhá doba vývoje Až po dokončení fin. produkt

12 Životní cykly projektu prvotní přístup Spirálový model Mezník ve vývoji aplikací, v některých systémech převládající do dnešních dob. Překonává nedostatky vodopádového modelu jakými jsou sice komplexní, ale dlouhý vývoj aplikace. Zavádí iterativní přístup a opakovanou, důslednou analýzu rizik. Vývoj aplikace probíhá v opakovaných krocích, tzv. iteracích, kdy se zpřesnuje zákaznická specifikace. Na rozdíl od vodopádového přístupu dochází k přeskládání některých etap vývoje dle vhodnosti. Provádí se vývoj aplikace, dle hrubé specifikace a následně se progres konzultuje přímo se zákazníkem.

13 Specifikace softwarových produktů Produkt vývojářského snažení můžeme specifikovat na základě: Popisných metrik Předepsané funkcionality Kvalitu softwaru je vždy možné měřit jen ve vztahu k očekáváním, která na něj klade jeho uživatel. Program je softwarovým výrobkem, programovaným obvykle na zakázku, nebo splnující konkrétní požadovanou funkci. Softwarový produkt je vyšší formou programu. V průběhu vývoje byly na něj aplikovány softwarově-inženýrské techniky, tedy na počátku projektu byla provedena analýza projektu a na konci vývoje testování funkčnosti. Produkt je je dodáván s dokumentací, měl by obsahovat nápovědu a uživatelskou podporu. Programový systém je nejvyšší formou softwaru. Jedná se o navzájem propojené softwarové produkty, jež se v sobě navzájem integrují. Navíc umožnuje komunikaci s okolím (podpora konverze dat), komunikačních protokolů.

14 Agilní metodiky Rychlý, aktivní, svižný vývoj za účelem co nejrychleji dosáhnout stanoveného cíle. Rychlost vývoje je nejpalčivější problém při uvádění výsledného produktu na trh. Nejčastější nasazení při vytváření produktů na bázi webových technologií. V dnešní době píše aplikace kdekdo, při výužití programovacích nástrojů a technik typu Rapid Application Development je to velmi snadné. Zákazník chce aplikaci a nechce na ni čekat déle než je nutné. Tvorba nových přístupů a principů, jenž tyto body v sobě integrují. Odladěné a neprůstřelné aplikace x rychle vyvinutá a funkční aplikace. Důraz kladen i na náklady vývoje. Mnohdy zákazník v počátku ani neví, co vše od aplikace očekává, agilní přístup zapojuje zákazníka do vývoje. Podpora malých vývojových týmů.

15 Spolupráce zákazníků a vývojářů Rigorózní metodiky standardizují lidi v organizaci snaží se vykázat lidi do role zaměnitelné součástky čím větší projekty se realizují, tím více specialistů je třeba zapojit Agilní metodiky využívají individualit a silných stránek lidí požadují integraci znalostí, stálá interakce a kooperace, sdílení znalostí v týmu, týmové řešení problému.

16 Předpoklady agilního vývoje zákazník je součástí týmu a je k dispozici dle potřeby dokumentace a modely nehrají klíčovou roli při vývoji požadavky a prostředí se mění v průběhu vývoje přizpůsobování procesu vývoje vede k vyšší kvalitě produktu vývojáři mají zkušenosti potřebné k přizpůsobování procesů viditelnost procesů je jen při ukončení přírůstku hodnocení produktu je neformální cílem není znovupoužitelnost SW může být vyvíjen inkrementálně Tur, D. - France, R. - Rumpe, B.: Limitations of Agile Software Process

17 Omezení agilního vývoje omezená podpora pro distribuované prostředí vývoje týmy nejlépe v jedné místnosti, komunikace tváří v tvář omezená podpora subdodavatelů omezená podpora pro vytváření znovupoužitelných artefaktů omezená podpora pro vývoj ve velkém týmu omezená podpora pro vývoj kritických aplikací omezená podpora pro vývoj velkého komplexního SW - není architektura!! Tur, D. - France, R. - Rumpe, B.: Limitations of Agile Software Process

18 Agilní přístupy v řešení Při tradičním vývoji množina požadavků neměnná, tento přístup musel být změněn. Agilní přístup bere za neměnné čas a zdroje, v závislosti na tom se mění funkcionalita produktu.

19 Základní principy agilních metodik Iterativní a inkrementalní vývoj s velmi krátkými iteracemi (možnost průběžné dodávky řešení). Důraz na přímou a osobní komunikaci v týmu (osobní kontakt s vyříkáním si problémů při vývoji). Nepřetržité sepětí a komunikace se zadavatelem. Rigorózní, opakované, průběžné automatizované testování. Snaha o odstranění byrokracie s cílem dosáhnout co nejrychleji výsledný kód. Agilní přístup je vhodný zejména pro projekty s často se měnícím zadáním a uzpůsobováním aktuelní situaci.

20 Manifest agilního vývoje softwaru Pilířem agilních metodik vývoje softwaru je manifest z roku 2001 (The Agile Manifesto; Obsah manifestu: Přijmout a umožnit změnu je mnohem efektivnější, než pokoušet se ji zabránit. Je třeba být připraven reagovat na nepředvídatelné události, nebot zaručeně nastanou, tj. jedinou jistotou je změna. Na základě manifestu se dává přednost: Individualitám a komunikaci před procesy a nástroji Provozuschopnému softwaru před obsáhlými, objemnými dokumentacemi Spolupráci se zákazníkem před uzavíráním mnoha smluv Reakci na změnu před striktním plněním plánu

21 Jednotlivé dílčí prvky Užitná hodnota pro zákazníka (kontinuální dodávky softwaru s vyšší prioritou než dodávky dokumentace formou UML, ERD, ). Změny jsou výhodou (bezproblémová změna funkcionality i v pozdní části vývoje je konkurenční výhodou zadavatele). Časté dodávky (velmi krátké dodací cykly mezistavů vývoje). Zákazníci spolupracují s týmem. Motivace je klíčová (podpora vývojového týmu). Vzájemná konverzace (verbální komunikace v týmu přednostní před zprávami). Úspěch posuzován podle fungování. Udržitelný vývoj (sice netradiční vývoj, avšak nestaven na přesčasech). Perfektní návrh, perfektní řešení (není v souvislosti s neměnností). Zásadní je jednoduchost. Důvěra a komunikace vedoucí ke kreativitě. Zvyšování efektivity.

22 Agilní metodiky vývoje Adaptivní vývoj softaru (Adaptive Software Development) Vlastnostmi řízený vývoj (Feature-Driven Development) Extrémní programování (Extreme Programing) Lean Development SCRUM Development Process Crystal metodiky (Crystal Methodologies) Dynamic System Development Method (DSDM Consortium) Testy řízený vývoj (Test-Driven Development)

23 Extrémní programování Základními proměnnými i zde jsou: Náklady Čas Kvalita Šíře zadání Zvýšení interakce mezi proměnnými. Rapidně změnit celkové náklady na změnu projektu. Základní hodnoty přístupu: Komunikace. Jednoduchost. Zpětná vazba. Odvaha.

24 Extrémní programování Základní principy: Rychlá zpětná vazba. Předpoklad jednoduchosti. Přírustková změna. Vzužití změny. Kvalitní práce. Doplňkové principy: Výuka poznatků Malá počáteční investice Hraní na výhru Konkrétní experimenty Otevřená a úpřímná komunikace Přijetí zodpovědnosti Místní přizpůsobení Poctivé měření.

25 Extrémní programování Zpět k základům: Psaní zdrojového kódu. Testování. Poslouchání. Navrhování. Uprávy a dodávka. Další metody: 40hodinový týden Zákazník na pracovišti Standardy pro psaní zdrojového textu

26 Extrémní programování Životní cyklus ideálního projektu: Průzkum Plánování Iterace do uvolňění první verze Zprovozňování Údržba Smrt Lidské role: Programátor Zákazník Tester Stopař Kouč Konzultant Velký šéf

27 Zdroje Kadlec Václav: Agilní programování-metodiky efektivního vývoje softwaru. Computer Press. Brno ISBN Andrew Hunt; David Thomas: Programátor pragmatik-jak se stát lepším programátorem a vytvářet kvalitní software. Computer Press. Brno. 2007, ISBN Beck Kent: Extrémní programování. Grada. Praha ISBN Extrémní programování [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/extrémní_programování>.

28 Vývojové metodiky

29 Lean Development Agilní metodika programování. Nevznikla formalizací, ale na základě výrobních požadavků, podstatou je odstranit nadbytečné nevýrobní kroky. Původ v Japonsku, neefektivní a neflexibilní výroba automobilů. Podstatou je odstranění všeho zbytečného, co snižuje efektivitu a zvyšuje náklady. Vznikl Toyta production system, který je znám pod názvem Lean manufacturing.

30 Lean Development V roce 1980 definováno deset pravidel vedoucí k naplnění Lean manufactoring. Následně byly přizpůsobeny vývoji softwaru. Adaptace na agilní přístupy vývoje, tj. snížit náklady, časové nároky a snížit četnost chyb.

31 Klíčové pojmy Odstranit vše co je zbytečné. Minimalizovat zásoby (meziprodukty). Maximalizovat tok (zkrátit vývojový čas). Vývoj je tažen poptávkou (rozhodnutí v pozdní chvíli). Pracovníci mají pravomoci rozhodovat (rozhodování I na nejnižších úrovních). Hlavním cílem je uspokojovat požadavky zákazníků (a to nejen teď, ale i v budoucnu). Zavést zpětnou vazbu (a nebát se učiněných rozhodnutí). Odstranit lokální optimalizace (neustálé optimalizace stávajícího řešení nedávají smysl). Vybudovat partnerství s dodavateli (využívat subdodávek a předpřipravených komponent). Vybudovat kulturu pro možnost neustálého zlepšování.

32 Šest druhů plýtvání Navýroba (nesmyslné řešení). Čas ztracený čekáním (dynamické přidělování úkolů). Plýtvání související s transportem a přepravou (lepší rozdělení a automatizace procesů a to včetně zálohování). Plýtvání související se zpracováním (vedení musí mít přehled o rozdělení úkolů a jejich progresu). Plýtvání související s neefektivní prací (použití efektivních nástrojů vývoje s nutným povědomím o jejich dostupnosti). Plýtvání související s defekty ve výrobcích (minimalizace chyb, jež ne vždy lze odstranit).

33 Principy a nástroje Lean development Eliminace plýtvání (identifikace zdrojů, identifikace hodnoty). Rozvinout učení (ověření fungování experimentem). Rozhodovat co nejpozději (udržení otevřené mysli, rozhodování ve vhodnou chvíli). Rychlé a časté dodávky (meziprodukt, možnost rozhodování zákazníka). Pravomoci pracovníků (hierarchie, motivace lidí, rozdělení vedení, získávání zkušeností). Integrita (integrita softwaru, jednotlivých modulů, dbát na testování, zabývat se refaktorizací). Vidět celek (odstranění lokálních optimalizzací, vhodné a měřitelné smlouvy se zákazníky.

34 Vývoj pro web Tým, vývoj, vize Platformy, systémy, prohlížeče Uživatelské prostředí Zákazník Cíle webových prezentací

35 Metodika Jennifer Fleming Jennifer Fleming, webová návrhářka a vývojářka. Iterativní vývoj projektu, dodávání meziproduktů. Modelování, lineární přístup vývoje, adaptabilita na nové požadavky.

36 Základní fáze JF Shromáždění informací (konkurence, novinky, noví uživatelé). Stanovení strategie (identifikace problému, reálnost modelu, průzkum médií, rozpoutání diskuse, definice koncepce a rozsahu, utřídění obsahu, alternativy). Vytvoření prototypu (mapování pohybu po stránkách, vytvoření nadhledu designu, otestování prototypu, vytvoření finální architektury, načrtnutí obsahu produktu). Implementace (příprava a editace obsahu, dokončení GUI, vytvoření jádra aplikace, řešení problémů). Uvedení do chodu (testování a zjišťování kvality). Údržba, správa a rozšiřování (řízení obsahu, logy, kontrola odkazů, periodicita testování, restrukturalizace obsahu).

37 Jennifer Fleming Návrh a řešení webových projektů. Popis řešení. RUP. Jednoduchost vývoje.

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

Metodiky vývoje software, MDA

Metodiky vývoje software, MDA Metodiky vývoje software, MDA Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze richta@fel.cvut.cz, 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury.

1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury. 1a. Modely životního cyklu SW. Návaznosti a produkty jednotlivých etap. Aplikace CASE v životním cyklu. Specifikace požadavků. Prototypy a oponentury. Osnova 1. Modely životního cyklu SW 2. Návaznosti

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2012 Jan Miřacký

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Bakalářská práce. 2012 Jan Miřacký Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2012 Jan Miřacký Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Svobodné IT firmy v ČR Vypracoval: Jan

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více