Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)"

Transkript

1 Metodiky pro efektivní vývoj software (agilní programování)

2 Netradiční metody programování Cílem těchto metodik je vyvinout kvalitní a dobře fungující software rychle a levně. Umožňují flexibilní reakci na specifická přání zákazníka na funkcionalitu software při zachování minimálních nákladů na vývoj a následnou údržbu. Jednoznačná podpora týmové práce napříč všemi metodikami. Zvýšení efektivity vývoje software se zachováním jeho dlouhodobé funkčnosti spolu se snadností obsluhy a údržby. Hlavním cílem je dodat zákazníkovi co nejdříve produkt jež splňuje všechny požadavky, je kvalitní a lze u něj i nadále provádět podporu. Podstatné je dodat produkt spíše než konkurence.

3 Rozdělení metodik vývoje software Klasické přístupy Vodopádový model životního cyklu Spirálový model životního cyklu Metodika Rational Unified Process Metodika Unified Software Development Process Agilní metodiky Extrémní programování Metodika SCRUM Development Process Lean Development Feature Driven Development Test Driven Development Metodika Crystal Adaptive Software Development Dynamic Software Development Method Vývoj internetových aplikací Metodika Jennifer Fleming WebWAVE Development Process WebWAVE Ongoing Development Process

4 Metodiky programování Dřívější vývoj softwaru bez metodik, tzv. garážový software. V současné době vývoj softwaru obsahuje Týmovou spolupráci Podpora rychlosti vývoje Požadavek na podporu a údržbu Z důvodu podpory dílčích bodů zejména s ohledem na týmovou spolupráci vznikají postupy tvorby softwaru. Není třeba nové přístupy vymýšlet, stačí použít stávající a aplikovat je. Tento přístup umožnuje výtvářet modulární software a to nepoměrně rychleji než dříve. Taktéž to ovlivní skladbu vývojového týmu a přístup lídrů týmu.

5 Softwarové inženýrství Agilní jakožto i další přístupy vývoje software vychází z definice softwarového inženýrství Existuje povícero definic. Uvedme si definici Fritz Bauer jež zazněla v roce 1968 na konferenci NATO: Softwarové inženýrství je zavedení a používání řádných inženýrských principů tak, abychom dosáhli ekonomické tvorby softwaru, který je spolehlivý a pracuje účinně na dostupných výpočetních prostředcích. Definice obecná, avšak nadčasově platná. Snaží se nejen zavádět inženýrské přístupy, ale i nabádat k jejich dodržování.

6 Podmínky úspěšné a ekonomické tvorby software Ovlivňující faktory Vhodně sestavený vývojový tým (role, týmová práce, specializace a zástupitelnost členů týmu) Správná volba vývojového nástroje a operačního systému (povětšinou dána již zadáním) Počáteční rozvaha vyvinout/koupit (možnost integrace volně dostupných modulů ). Podrobná specifikace zadání od zadavatele (úspora dodatečných úprav). Většinou podrobně zadáno formou poptávkového dokumentu RFP (Reguest For Proposal) popřípadě formát RFI (Request For Information) pro informační souhrn. Rozvaha o budoucí údržbě a rozšiřování (možnost integrace rozšiřujících modulů, úspora nákladů, času, ). Výsledná aplikace by měla býti spolehlivá a účinně pracovat na dostupných technologických zařízeních, tedy efektivně využívat dosupné zdroje (hardwarové, softwarové, personální a jiné) a ve výsledku být šetrná k životnímu prostředí.

7 Předcházení problémům při vývoji software Dobrá komunikace na všech úrovních (tým, zákazník). Správný přístup vývoje (podpora CRM). Adekvátní odhady (čas, cena, rozsah, efektivita, návratnost, ). Dobré plánování (časové rozvrhnutí jednotlivých vývojových etap/hurá akce). Zvýšení produktivity práce (dělba práce dle specializací). Nepodceňování hrozeb a rizik (odhalování chyb již po čas vývoje snižuje celkové náklady). Perfektní zvládnutí nových technologií (maximální využití všech možností a přístupů, při vývojovém nasazení, za účelem zjednodušit si práci).

8 Metodiky, životní cykly vývoje softwaru Specifikace pojmů Metodologie je nejobecnějším popisným pojmem a ve své podstatě se jedná o nauku o metodách. Jinak řečeno metodologie je vědní disciplína, která definuje, popisuje a rozebírá jednotlivé metodiky. Metodika je popis komplexních postupů a navrhů vývoje, v místní souvislosti při vývoji softwarové aplikace. Mezi jednotlivé metodiky patří např. vodopádový model, či model napiš a oprav. Pod metodikou se skrývají všechny etapy řešení, avšak popis je brán s nadhledem (proc?, kdo?, kdy?, co?) bez detailnější specifikace. Metoda je označení konkrétního postupu vedoucího k vyřešení dílčího problému. Jedná se o specifikaci jednotlivých kroků.

9 Životní cykly projektu prvotní přístup Metodiky vývoje aplikací procházely vývojem a vždy odrážely aktuelní požadavky na software kladený v dané době. Cílem metodik bylo odstranit nedostatky vývoje aplikací, které se v daném časovém údobí projevovaly. Dnešní agilní metodiky zaměřeny na vývoj produktu co nejrychleji, v co nejkratším čase. Model napiš a oprav Rychlé napsání aplikace (jakýmkoliv způsobem) a předání do provozu Vhodné jen u jednoduchých aplikací V dnešní době již nepoužitelné

10 Životní cykly projektu prvotní přístup Striktní posloupnost fází Dlouhodobé využití modelu napiš a oprav již nebylo možné, proto v roce 1957 byl definován model na striktním dodržování vývojových fází. Nedostatkem tohoto modelu je absence zpětné vazby mezi jednotlivými stupni vývoje. Absence revizí, zhodnocení rizik, Zpětná vazba následovala až po dokončení vývojové fáze a to formou revalidace.

11 Životní cykly projektu prvotní přístup Vodopádový model Kladen důraz na vývoj softwaru Snaha o vytvoření zpětné vazby, po skončení každé fáze revidování postupu Dlouhá doba vývoje Až po dokončení fin. produkt

12 Životní cykly projektu prvotní přístup Spirálový model Mezník ve vývoji aplikací, v některých systémech převládající do dnešních dob. Překonává nedostatky vodopádového modelu jakými jsou sice komplexní, ale dlouhý vývoj aplikace. Zavádí iterativní přístup a opakovanou, důslednou analýzu rizik. Vývoj aplikace probíhá v opakovaných krocích, tzv. iteracích, kdy se zpřesnuje zákaznická specifikace. Na rozdíl od vodopádového přístupu dochází k přeskládání některých etap vývoje dle vhodnosti. Provádí se vývoj aplikace, dle hrubé specifikace a následně se progres konzultuje přímo se zákazníkem.

13 Specifikace softwarových produktů Produkt vývojářského snažení můžeme specifikovat na základě: Popisných metrik Předepsané funkcionality Kvalitu softwaru je vždy možné měřit jen ve vztahu k očekáváním, která na něj klade jeho uživatel. Program je softwarovým výrobkem, programovaným obvykle na zakázku, nebo splnující konkrétní požadovanou funkci. Softwarový produkt je vyšší formou programu. V průběhu vývoje byly na něj aplikovány softwarově-inženýrské techniky, tedy na počátku projektu byla provedena analýza projektu a na konci vývoje testování funkčnosti. Produkt je je dodáván s dokumentací, měl by obsahovat nápovědu a uživatelskou podporu. Programový systém je nejvyšší formou softwaru. Jedná se o navzájem propojené softwarové produkty, jež se v sobě navzájem integrují. Navíc umožnuje komunikaci s okolím (podpora konverze dat), komunikačních protokolů.

14 Agilní metodiky Rychlý, aktivní, svižný vývoj za účelem co nejrychleji dosáhnout stanoveného cíle. Rychlost vývoje je nejpalčivější problém při uvádění výsledného produktu na trh. Nejčastější nasazení při vytváření produktů na bázi webových technologií. V dnešní době píše aplikace kdekdo, při výužití programovacích nástrojů a technik typu Rapid Application Development je to velmi snadné. Zákazník chce aplikaci a nechce na ni čekat déle než je nutné. Tvorba nových přístupů a principů, jenž tyto body v sobě integrují. Odladěné a neprůstřelné aplikace x rychle vyvinutá a funkční aplikace. Důraz kladen i na náklady vývoje. Mnohdy zákazník v počátku ani neví, co vše od aplikace očekává, agilní přístup zapojuje zákazníka do vývoje. Podpora malých vývojových týmů.

15 Spolupráce zákazníků a vývojářů Rigorózní metodiky standardizují lidi v organizaci snaží se vykázat lidi do role zaměnitelné součástky čím větší projekty se realizují, tím více specialistů je třeba zapojit Agilní metodiky využívají individualit a silných stránek lidí požadují integraci znalostí, stálá interakce a kooperace, sdílení znalostí v týmu, týmové řešení problému.

16 Předpoklady agilního vývoje zákazník je součástí týmu a je k dispozici dle potřeby dokumentace a modely nehrají klíčovou roli při vývoji požadavky a prostředí se mění v průběhu vývoje přizpůsobování procesu vývoje vede k vyšší kvalitě produktu vývojáři mají zkušenosti potřebné k přizpůsobování procesů viditelnost procesů je jen při ukončení přírůstku hodnocení produktu je neformální cílem není znovupoužitelnost SW může být vyvíjen inkrementálně Tur, D. - France, R. - Rumpe, B.: Limitations of Agile Software Process

17 Omezení agilního vývoje omezená podpora pro distribuované prostředí vývoje týmy nejlépe v jedné místnosti, komunikace tváří v tvář omezená podpora subdodavatelů omezená podpora pro vytváření znovupoužitelných artefaktů omezená podpora pro vývoj ve velkém týmu omezená podpora pro vývoj kritických aplikací omezená podpora pro vývoj velkého komplexního SW - není architektura!! Tur, D. - France, R. - Rumpe, B.: Limitations of Agile Software Process

18 Agilní přístupy v řešení Při tradičním vývoji množina požadavků neměnná, tento přístup musel být změněn. Agilní přístup bere za neměnné čas a zdroje, v závislosti na tom se mění funkcionalita produktu.

19 Základní principy agilních metodik Iterativní a inkrementalní vývoj s velmi krátkými iteracemi (možnost průběžné dodávky řešení). Důraz na přímou a osobní komunikaci v týmu (osobní kontakt s vyříkáním si problémů při vývoji). Nepřetržité sepětí a komunikace se zadavatelem. Rigorózní, opakované, průběžné automatizované testování. Snaha o odstranění byrokracie s cílem dosáhnout co nejrychleji výsledný kód. Agilní přístup je vhodný zejména pro projekty s často se měnícím zadáním a uzpůsobováním aktuelní situaci.

20 Manifest agilního vývoje softwaru Pilířem agilních metodik vývoje softwaru je manifest z roku 2001 (The Agile Manifesto; Obsah manifestu: Přijmout a umožnit změnu je mnohem efektivnější, než pokoušet se ji zabránit. Je třeba být připraven reagovat na nepředvídatelné události, nebot zaručeně nastanou, tj. jedinou jistotou je změna. Na základě manifestu se dává přednost: Individualitám a komunikaci před procesy a nástroji Provozuschopnému softwaru před obsáhlými, objemnými dokumentacemi Spolupráci se zákazníkem před uzavíráním mnoha smluv Reakci na změnu před striktním plněním plánu

21 Jednotlivé dílčí prvky Užitná hodnota pro zákazníka (kontinuální dodávky softwaru s vyšší prioritou než dodávky dokumentace formou UML, ERD, ). Změny jsou výhodou (bezproblémová změna funkcionality i v pozdní části vývoje je konkurenční výhodou zadavatele). Časté dodávky (velmi krátké dodací cykly mezistavů vývoje). Zákazníci spolupracují s týmem. Motivace je klíčová (podpora vývojového týmu). Vzájemná konverzace (verbální komunikace v týmu přednostní před zprávami). Úspěch posuzován podle fungování. Udržitelný vývoj (sice netradiční vývoj, avšak nestaven na přesčasech). Perfektní návrh, perfektní řešení (není v souvislosti s neměnností). Zásadní je jednoduchost. Důvěra a komunikace vedoucí ke kreativitě. Zvyšování efektivity.

22 Agilní metodiky vývoje Adaptivní vývoj softaru (Adaptive Software Development) Vlastnostmi řízený vývoj (Feature-Driven Development) Extrémní programování (Extreme Programing) Lean Development SCRUM Development Process Crystal metodiky (Crystal Methodologies) Dynamic System Development Method (DSDM Consortium) Testy řízený vývoj (Test-Driven Development)

23 Extrémní programování Základními proměnnými i zde jsou: Náklady Čas Kvalita Šíře zadání Zvýšení interakce mezi proměnnými. Rapidně změnit celkové náklady na změnu projektu. Základní hodnoty přístupu: Komunikace. Jednoduchost. Zpětná vazba. Odvaha.

24 Extrémní programování Základní principy: Rychlá zpětná vazba. Předpoklad jednoduchosti. Přírustková změna. Vzužití změny. Kvalitní práce. Doplňkové principy: Výuka poznatků Malá počáteční investice Hraní na výhru Konkrétní experimenty Otevřená a úpřímná komunikace Přijetí zodpovědnosti Místní přizpůsobení Poctivé měření.

25 Extrémní programování Zpět k základům: Psaní zdrojového kódu. Testování. Poslouchání. Navrhování. Uprávy a dodávka. Další metody: 40hodinový týden Zákazník na pracovišti Standardy pro psaní zdrojového textu

26 Extrémní programování Životní cyklus ideálního projektu: Průzkum Plánování Iterace do uvolňění první verze Zprovozňování Údržba Smrt Lidské role: Programátor Zákazník Tester Stopař Kouč Konzultant Velký šéf

27 Zdroje Kadlec Václav: Agilní programování-metodiky efektivního vývoje softwaru. Computer Press. Brno ISBN Andrew Hunt; David Thomas: Programátor pragmatik-jak se stát lepším programátorem a vytvářet kvalitní software. Computer Press. Brno. 2007, ISBN Beck Kent: Extrémní programování. Grada. Praha ISBN Extrémní programování [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <

28 Vývojové metodiky

29 Lean Development Agilní metodika programování. Nevznikla formalizací, ale na základě výrobních požadavků, podstatou je odstranit nadbytečné nevýrobní kroky. Původ v Japonsku, neefektivní a neflexibilní výroba automobilů. Podstatou je odstranění všeho zbytečného, co snižuje efektivitu a zvyšuje náklady. Vznikl Toyta production system, který je znám pod názvem Lean manufacturing.

30 Lean Development V roce 1980 definováno deset pravidel vedoucí k naplnění Lean manufactoring. Následně byly přizpůsobeny vývoji softwaru. Adaptace na agilní přístupy vývoje, tj. snížit náklady, časové nároky a snížit četnost chyb.

31 Klíčové pojmy Odstranit vše co je zbytečné. Minimalizovat zásoby (meziprodukty). Maximalizovat tok (zkrátit vývojový čas). Vývoj je tažen poptávkou (rozhodnutí v pozdní chvíli). Pracovníci mají pravomoci rozhodovat (rozhodování I na nejnižších úrovních). Hlavním cílem je uspokojovat požadavky zákazníků (a to nejen teď, ale i v budoucnu). Zavést zpětnou vazbu (a nebát se učiněných rozhodnutí). Odstranit lokální optimalizace (neustálé optimalizace stávajícího řešení nedávají smysl). Vybudovat partnerství s dodavateli (využívat subdodávek a předpřipravených komponent). Vybudovat kulturu pro možnost neustálého zlepšování.

32 Šest druhů plýtvání Navýroba (nesmyslné řešení). Čas ztracený čekáním (dynamické přidělování úkolů). Plýtvání související s transportem a přepravou (lepší rozdělení a automatizace procesů a to včetně zálohování). Plýtvání související se zpracováním (vedení musí mít přehled o rozdělení úkolů a jejich progresu). Plýtvání související s neefektivní prací (použití efektivních nástrojů vývoje s nutným povědomím o jejich dostupnosti). Plýtvání související s defekty ve výrobcích (minimalizace chyb, jež ne vždy lze odstranit).

33 Principy a nástroje Lean development Eliminace plýtvání (identifikace zdrojů, identifikace hodnoty). Rozvinout učení (ověření fungování experimentem). Rozhodovat co nejpozději (udržení otevřené mysli, rozhodování ve vhodnou chvíli). Rychlé a časté dodávky (meziprodukt, možnost rozhodování zákazníka). Pravomoci pracovníků (hierarchie, motivace lidí, rozdělení vedení, získávání zkušeností). Integrita (integrita softwaru, jednotlivých modulů, dbát na testování, zabývat se refaktorizací). Vidět celek (odstranění lokálních optimalizzací, vhodné a měřitelné smlouvy se zákazníky.

34 Vývoj pro web Tým, vývoj, vize Platformy, systémy, prohlížeče Uživatelské prostředí Zákazník Cíle webových prezentací

35 Metodika Jennifer Fleming Jennifer Fleming, webová návrhářka a vývojářka. Iterativní vývoj projektu, dodávání meziproduktů. Modelování, lineární přístup vývoje, adaptabilita na nové požadavky.

36 Základní fáze JF Shromáždění informací (konkurence, novinky, noví uživatelé). Stanovení strategie (identifikace problému, reálnost modelu, průzkum médií, rozpoutání diskuse, definice koncepce a rozsahu, utřídění obsahu, alternativy). Vytvoření prototypu (mapování pohybu po stránkách, vytvoření nadhledu designu, otestování prototypu, vytvoření finální architektury, načrtnutí obsahu produktu). Implementace (příprava a editace obsahu, dokončení GUI, vytvoření jádra aplikace, řešení problémů). Uvedení do chodu (testování a zjišťování kvality). Údržba, správa a rozšiřování (řízení obsahu, logy, kontrola odkazů, periodicita testování, restrukturalizace obsahu).

37 Jennifer Fleming Návrh a řešení webových projektů. Popis řešení. RUP. Jednoduchost vývoje.

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE

AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE AGILNÍ METODIKY VÝVOJE SOFTWARE Postupy předchozích metodik, založené na důsledné analýze a propracovaném návrhu jsou obecně nejlepší. Ale Děláte web půl roku? Konkurence mezitím spustila dva Zdánlivě

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3

Vývoj IS. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- ISN3 Vývoj IS Metodika Metoda Nástroje Technika Životní cyklus Etapy Přístupy k vývoji Základní alternativy vývoje a provozu Integrace Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, metod, technik,

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.

METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph. METODIKA FEATURE-DRIVEN DEVELOPMENT NEOPOUŠTÍ MODELOVÁNÍ A PROCESY, A PŘESTO PŘINÁŠÍ VÝHODY AGILNÍHO VÝVOJE ing. Alena Buchalcevová, Ph.D Katedra informačních technologií VŠE Praha nám. W.Churchilla 4,

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Jakou metodiku použít pro

Jakou metodiku použít pro Jakou metodiku použít pro konkrétní projekt? Hodnocení a výběr vhodné metodiky pro budování IS Alena Buchalcevová Katedra informačních č technologií, VŠE Praha Agenda metodika jako nástroj zvýšení úspěšnosti

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík

Agilní metodiky Agilní Jan Smolík Agilní metodiky Jan Smolík Kritéria pro členění metodik Zaměření metodiky Rozsah metodiky Váha metodiky Typ řešení Doména Zaměření metodiky Globální metodiky (Enterprise Methodologies) Zaměřené na komplexní

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

Přehled rolí v jednotlivých metodikách

Přehled rolí v jednotlivých metodikách 4IT421 Zlepšování procesů budování informačních systémů Přehled rolí v jednotlivých metodikách RUP pro velké projekty, RUP pro malé projekty, OpenUP, MMSP, Scrum, XP Bc. Kamila Langrová (xlank10) ZS 2013/2014

Více

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN)

01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 01. Životní cyklus programového díla, analýza, návrh, implementace, provoz a metodiky vývoje SW. (A7B36SIN) Obsah Životní cyklus programového díla... 2 Analýza... 4 Postup

Více

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55 Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 8. přednáška Ing. Radek Kočí, Ph.D. Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/55 Dnešní téma Implementace a testování

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

software pro embedded systémy a mobilní zařízení

software pro embedded systémy a mobilní zařízení software pro embedded systémy a mobilní zařízení profil společnosti Eccam je česká softwarová společnost se sídlem v Praze. Zabýváme se návrhem a vývojem software pro embedded a mobilní systémy z různých

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Životní cyklus vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Životní cyklus vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Proč potřebujeme definovat proces vývoje Při vývoji SW nemáme tvrdá fakta, jako v jiných vědách (fyzika, chemie,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz

6INF2. RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz 6INF2 RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. jaroslav.zacek@osu.cz Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery, ) Vznik ucelených řešení na bázi IS bez přítomnosti lidí

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY ^TIS m p Agilní metodiky vývoje software DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kotrla Brno, Podzim 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013

PRŮZKUM AGILNÍHO ŘÍZENÍ V ČR 2013 PRŮZKUM 2013... aneb jak jsme na tom s agilem PRŮZKUM 2013 ETNETERA & AGILE V KOSTCE V dnešní době již téměř každý volnonožec, každá firmička, firma či korporace slyšeli aspoň něco málo o Agilu. O tak

Více

Software - - - - generické produkty - smluvní, zakázkové produkty - - udržovatelnost spolehlivost efektivita použitelnost - - - - specifikace

Software - - - - generické produkty - smluvní, zakázkové produkty - - udržovatelnost spolehlivost efektivita použitelnost - - - - specifikace 1. Software - software o souhrn počítačových programů, procedur, pravidel a průvodní dokumentace a dat, který náleží k provozu počítačového systému o vyvíjen a řešen inženýrskými pracemi o fyzicky se neopotřebuje

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Projekt.

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ

AGILNÍ METODIKY A SPRÁVA POŽADAVKŮ Citace: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní metodiky a správa požadavků. Ostrava 04.06.2007 06.06.2007. In: Tvorba softwaru 2007. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2007, s. 16 23. ISBN 978-80-248-1427-8. AGILNÍ

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Hodnotocentrické metodiky

Hodnotocentrické metodiky 2 Hodnotocentrické metodiky Vyšší management Projektový manažer Jedna metodika těžko bude tou jedinou správnou,... pro každý projekt a realizační tým existuje jiný správný způsob práce. 1 Alistair Cockburn

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 KAPITOLA 1 Co je třeba znát aneb důležité pojmy 13 Krátce o požadavcích 13 Stakeholdeři

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY * ^ 1 S m p %,

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyuţití agilních metod, SCRUM, v projektovém řízení Bc. Květoslava Bartůňková Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v oblasti integrace systémů ICT Zadavatel: Crux information technology, s.r.o. IČ: 26829096 Mlýnská 2353/12, 702 00 Ostrava Kontaktní osoba:

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Česká letecká servisní a. s.

Česká letecká servisní a. s. Česká letecká servisní a. s. 1/20 Česká letecká servisní a. s. Your integrator of the avionics Česká letecká servisní a. s. Úvod do RTCA-DO178B Česká letecká servisní a. s. 2/20 Co je RTCA-DO178B RTCA-DO178B,

Více

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds

Case Study. google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds Case Study google apps jako cesta k finančnímu ozdravení společnosti hlds KDO JE HLDS Hradecká lesní a dřevařská společnost se od roku 1994 zabývá velkoobchodem se dřevem. Hledá, nakupuje a následně prodává

Více

Vytvoření dokumentu informační strategie

Vytvoření dokumentu informační strategie Vytvoření dokumentu informační strategie M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě M ě s t s ký ú ř a d M as ar y ko v o n ám. 1 9 68 6 70 Uh. H r adi š t ě I Č 00 2 9 14 7 1 Smysl informační strategie Důraz

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Počítačová simulace procesu měření

Počítačová simulace procesu měření Počítačová simulace procesu měření Lean Six Sigma Six Sigma manažerský systém řízení a zlepšování výroby založený na přesné znalosti výrobních procesů Lean metodika sloužící k eliminaci plýtvání vy výrobním

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

ANALÝZA ETAP VE VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ÚPRAVNÁCH UHLÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. roman.danel@vsb.cz

ANALÝZA ETAP VE VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ÚPRAVNÁCH UHLÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. roman.danel@vsb.cz ANALÝZA ETAP VE VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ÚPRAVNÁCH UHLÍ Ing. Roman Danel, Ph.D. roman.danel@vsb.cz VŠB TU OSTRAVA Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko geologická

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více