Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod I I U"

Transkript

1 TNSPOTNÍ JEVY V OZTOCÍCH ELETOLYTŮ Při průchodu proudu iontovými vodiči dochází k transportním, tedy nerovnovážným jevům. vodivost elektrolytů elektrolytický převod Ohmův zákon: VODIVOST ELETOLYTŮ U I = Odpor vůči vedení proudu = ρ (pro vodiče elektronové i iontové) závisí na materiálu vodiče l délka vodiče [m], plocha průřezu vodiče [m ], ρ měrný odpor [Ω m] měěrrnnáá vvooddi ivvoosst t (eel ( leekkt trrool lyyt ticckkáá kkoonndduukkt tivvi itaa) ) [Ω[ m = S m ] I I U κ = = = = ( E = ), I = κ U ρ U E κ - vodivost vodiče tvaru krychle o hraně jednotkové délky. pro tuhé látky charakteristická konstanta, u roztoků závisí na jejich koncentraci. Měěřřeenní í vvooddi ivvoosst tii Wheatstoneův můstek vodivost vody (při 8 o C) : destilovaná voda κ = S m vodivostní nádobka indikátor S srovnávací odpor vodivostní voda κ = 3,8 0 6 S m onstanta nádobky: C = = κ nízkofrekvenční střídavý zdroj ( - 4 khz) Wheatstoneův můstek = S Elektrochemie

2 Na čč eem zzávvi issí í měěrrná vvodi ivvosst t? Schopnost roztoku převádět proud je tím větší, čím více je přítomno částic nesoucích náboj. Celková konduktivita by za předpokladu ideálního chování měla být úměrná koncentraci elektrolytu, iontové příspěvky ke konduktivitě úměrné iontovým koncentracím. Odvození: Trubice průřezu o ploše naplněná elektrolytem elektrolyt: ν ν = ν + ν Zvoleným průřezem o ploše projde za určitou dobu τ látkové množství kationtů n = υ τ c ; jeden mol nese náboj z F, aniontů n = υ τ c ; jeden mol nese náboj z F. ationty přenesou náboj Q = υ τ c z F, anionty Q = υ τ c z F, celkem Q = Q + Q Procházející proud: Q ( υ z c + υ z c) F τ I = = τ τ Z Ohmova zákona U U U I = = = κ κ = I ( ρ / ) U z dosazení za I: κ = ( υ z c + υ z c) F U Poměr U/l = E je roven intenzitě elektrického pole a koncentraci kationtů c a aniontů c vyjádříme pomocí stupně disociace α: c = ν c α, c = ν c α kde c je koncentrace elektrolytu (před disociací). Pak F κ = ( υ z ν + υ z ν) c α E Zavedeme veličinu, která charakterizuje rychlost pohybu iontu v poli o jednotkové intenzitě pohyblivost iontu u i = υ i /E s rozměrem ms = mv s, V m z κ = (u z ν + u z ν ) c α F = κ + κ Celková konduktivita je tedy (za předpokladu ideálního chování) úměrná koncentraci elektrolytu, iontové příspěvky ke konduktivitě jsou úměrné iontovým koncentracím to lze očekávat na základě představy, že schopnost roztoku převádět proud je tím větší, čím více je přítomno částic nesoucích náboj. Elektrochemie

3 onduktivita dána pohyblivostí koncentrací nábojem iontů Iontová vodivost Molární vodivost κ = = u z F i i i i ci κ = = ν u z F + ν u z F = ν + ν c ekvivalentová vodivost κ i κ κ ei = = u i F a e = = = (u + u ) F zi ci z ν c z ν c eálné roztoky: silné elektrolyty slabé elektrolyty 60 /S m _ 80 HSO 4 HCl /S m _ 0, CH COOH NH Cl 4 NaCl OH NaOH 0, NH OH /mol dm _ /mol dm _ 3 ni molární vodivost tedy není charakteristickou konstantou pro daný elektrolyt. - její limitní hodnota při nulové koncentraci: = lim, i = lim i c 0 0 roztoky silných elektrolytů = k c c (S m mol ) - 0,04 0,03 0,0 HCl NaOH 0,0 gno 3 Zákon o nezávislé migraci (putování) iontů ohlrausch: rozdíly hodnot u solí, které mají společný iont, nezávisí na povaze tohoto iontu CH 3COOH CuSO 4 0 0,5,0,5 c (mol dm -3) / CuSO 4 Cl 49,86 I 50,38 ClO 4 40,04 NaCl 6,45 NaI 6,94 NaClO 4 6,48 3,4 3,4 3,6 Elektrochemie 3

4 ohlrauschův zákon o nezávislé migraci iontů: Při mezním zředění je limitní molární vodivost součtem svou na sobě nezávislých členů, z nichž jeden je charakteristický pro kation, druhý pro anion: ν + ν = Výpočet limitních molárních vodivostí slabých elektrolytů na základě ohrauschova zákona Např. organických kyselin z hodnot jejich solí, které jsou naopak silnými elektrolyty. kyseliny octové (CH 3 COONa) = 0,009 S m mol (HCl) = 0,046 S m mol (NaCl) = 0,0645 S m mol (CH 3 COOH) = (CH 3 COONa) + (HCl) (NaCl) = (= (CH 3 COO ) + (Na + ) + (H + ) + (Cl ) (Na + ) (Cl ) =) = 0, ,046 0,0645 = 0,03908 S m mol Při nekonečném zředění mizí rozdíl mezi silnými a slabými elektrolyty - (hodnota (CH 3 COOH) je souměřitelná s hodnotou (HCl) ) Vodivost slabých elektrolytů a stupeň disociace Slabé elektrolyty - rrhenius - disociační stupeň - Silné elektrolyty - / - vodivostní poměr α = Disociační konstanta slabých elektrolytů - Ostwaldův zřeďovací zákon Při disociace slabého, např. uni-univalentního elektrolytu B o počáteční relativní koncentraci c rel = c/c st : B B + + relativní koncentrace jednotlivých složek: (c B ) rel = c rel ( α), (c B +) rel = c rel α, (c ) rel = c rel α Disociační konstanta + B γ + B γ ( + B ) rel ( ) rel γ ± α crel a a c c = = = a γ ( c ) γ c ( α) za stupeň disociace dosadíme α = /, B B B rel B rel c γ γ γ = = = γ γ rel ± ± ± * crel () B B ( ) γb Ideální roztoky: = * = c rel ( ) (Ostwaldův zřeďovací zákon) Elektrochemie 4

5 eálné roztoky - extrapolace naměřených dat * na nulovou koncentraci: nedisociovaný elektrolyt : γ B = střední aktivitní koeficient - z limitního Debye-Hückelova zákona: ln γ ± = z z I pro uni-uni elektrolyt I = 0,5(αc + αc) = αc, z = z = ln γ ± = α c Dosazení do () a zlogaritmování ln = ln * + ln γ ± = ln * α c ln * = ln + Vyneseme-li tedy do grafu ln * proti na svislé ose. α c α c Zjišťování nízkých koncentrací pomocí vodivostních měření * ln ln, dostaneme logaritmus disociační konstanty jako úsek V silně zředěných roztocích (např. nasycené roztoky tzv. nerozpustných solí ) Limitní iontové vodivosti - v tabulkách c = κ/, κ = κ exp κ voda, ν = + ν onduktometrie Závislost vodivosti roztoku elektrolytu na povaze a koncentraci rozpuštěného elektrolytu umožňuje určovat bod ekvivalence ze změny vodivosti při titraci (konduktometrická titrace) pro reakce, při nichž se v roztoku z iontů tvoří nevodivé částice (neutralizační a srážecí reakce pro reakce, při nichž se vzájemně vyměňují částice o různé molární vodivosti (substituční reakce, tvorba komplexů atd.) Při titraci se nemá znatelně měnit objem roztoku je třeba používat pokud možno koncentrovaná titrační činidla. Průběh závislosti vodivosti roztoku na objemu přidávaného titračního činidla ukazují následující obrázky: αc Titrace silné kyseliny H silnou zásadou BOH Velmi pohyblivé vodíkové ionty nahrazovány málo pohyblivými B + vodivost roztoku klesá až k bodu ekvivalence. Pak stoupá kromě B + přibývají velmi pohyblivé OH. H+ V - OH B+ - BOH V -4: titrovaná látka i titrační činidlo jsou silně vodivé -4: titrovaná látka nepříliš vodivá, titrační činidlo silně vodivé, (slabá kyselina silnou zásadou - nejprve ubývá H + iontů, pak se uplatňuje vodivost vznikající soli) 3-4: titrovaná látka nepatrně vodivá (velmi slabá kyselina), titrační činidlo silně vodivé, -5: titrovaná látka silně vodivá, titrační činidlo i produkty reakce málo vodivé -6: titrovaná látka silně vodivá, titrační činidlo i produkty reakce nepatrně vodivé (za bodem ekvivalence se projeví zřeďování roztoku Elektrochemie 5

6 ELETOLYTICÝ PŘEVOD Při sledování koncentračních změn elektrolytu způsobených elektrolýzou bylo pozorováno, že úbytky elektrolytu v okolí katody a anody nejsou stejné. Hittorf (853-59) provedl měření pro velké množství elektrolytů a na základě výsledků dospěl k závěru, že tyto nestejné koncentrační změny jsou způsobeny rozdílnou rychlostí migrace kationtů a aniontů. Protože neměl k dispozici žádnou metodu, jež by mu umožnila přímé zjištění absolutních rychlostí kationtů a aniontů (tu ostatně nemáme dodnes), musel se spokojit s relativními hodnotami. Zavedl veličiny, které nazval převodová čísla. Převodové číslo je podíl celkového náboje přenesený uvažovaným druhem iontů, Qi Ii τ Ii ti = = = Q I τ I t υ =, υ + υ Převodová čísla představují relativní rychlosti příslušných iontů. Jejich součet je proto roven jedné, jejich poměr je roven poměru absolutních rychlostí t υ t + t =, = t υ Hodnoty převodových čísel Převodová čísla nejsou individuální charakteristikou iontu, ale pouze charakterizují ion v daném elektrolytu. Převodová čísla kationtů některých elektrolytů při 5 o C a různých koncentracích c 0 0,0 0,05 0, 0, (mol dm 3 ) HCl 0,8 0,85 0,89 0,83 0,834 NaCl 0,396 0,39 0,388 0,385 0,38 Cl 0,49 0,490 0,490 0,490 0,489 I 0,489 0,488 0,488 0,488 0,488 ½ SO 4 0,479 0,483 0,487 0,489 0,49 ½CaCl 0,438 0,46 0,44 0,406 0,395 t t = υ υ + υ HCl I NaCl Cl / CaCl / SO c Z tabulky a grafického znázornění je vidět, že oncentrační závislost převodových čísel není příliš výrazná; experimentální data lze tedy snadno extrapolovat na nulovou koncentraci. Většina hodnot (až na oxoniové a hydroxidové ionty) se pohybují v rozmezí 0,4 až 0,6. H 3 O + a OH se nepohybují vodným prostředím jako celek, ale výměnou protonu mezi ionty a molekulami vody. Proton z iontu H 3 O + je převzat molekulou vody umístěnou ve směru ke katodě, takže vznikne nový ion H 3 O + blíže ke katodě. Výsledek je týž, jako kdyby se původní ion přemístil směrem ke katodě. Předání protonu ale proběhne mnohem rychleji než transport celého, poměrně velkého iontu H 3 O + : H H H H + H O H + O H H O + H O H + + Po tomto přenosu se může donorová molekula otočit, takže se opět dostane do postavení, v němž může přijmout proton: H H H O O H Elektrochemie 6

7 Podobně se přenosem protonu pohybují ionty OH : H H H H + O + H O O H + O Příklady informací získaných z měření převodových čísel: Převodová čísla alkalických kovů v roztocích chloridů stoupají od Li k b (při zředění): kation Li Na b Cs t 0,336 0,396 0,49 0,504 0,503 Trend uvedených převodových čísel je na první pohled zarážející - vzhledem k velikostem iontů by nejmenší pohyblivost, tj. převodové číslo, měl mít Cs +. Vysvětlením je hydratace iontů. Elektrostatické interakce mezi nábojem iontu a dipólem molekuly vody způsobují, že ion je pevně obklopen několika molekulami vody, které se pak v elektrickém poli pohybují spolu s iontem. Nejmenší ion, Li +, působí na polární molekuly největšími přitažlivými silami a u Cs + jsou tyto síly nejmenší. nomální převodová čísla. U některých látek se projevuje značná závislost převodových čísel na koncentraci (např. u CdI nebo u gcn). Od určité koncentrace se t nápadně zvětšují. V koncentrovanějších roztocích roste převodové číslo aniontu nad jedničku, převodové číslo kationtu dokonce nabývá záporných hodnot: Převodová čísla v roztocích CdI při různých koncentracích při teplotě 8 C c (mol dm 3 ) t t t 0 3 c t Se stoupající koncentrací CdI se posouvá rovnováha reakce CdI + I CdI 4 stále více doprava a kadmium je tak ve stále větší míře převáděno ve formě komplexního aniontu do anodového prostoru. Zjišťování limitních molárních vodivostí a nelze měřit ale převodová čísla t i a změřit = ν u z F + ν u z F, z ν = z ν t = u u + u, t i i ν i =, t i i = ν i Elektrochemie 7

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Repetitorium chemie VI.

Repetitorium chemie VI. Repetitorium chemie VI. Stručné základy klasické kvantitativní analýzy anorganických látek a úvod do moderních instrumentálních metod (2014) Analytická chemie kvantitativní Metody historické kvantitativní

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2010 Vladimíra Kubištová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta přírodovědecká Katedra analytické

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA

43.1 OBJEVENÍ JÁDRA 1130 KAPITOLA 43 JADERNÁ FYZIKA 43 Jadern fyzika RadioaktivnÌ j dra podan pacientovi v injekci se shromaûôujì na urëit ch mìstech tïla, rozpadajì se a vysìlajì fotony z enì γ. Ty jsou zaznamen ny detektorem a po zpracov nì poëìtaëem

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU

STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKA ENERGETICKA AGENTURA STUDIE INSTALACE STACIONÁRNÍHO VYSOKOTEPLOTNÍHO PALIVOVÉHO ČLÁNKU Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Zbyszek

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více