pracovat s lidmi je umění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovat s lidmi je umění"

Transkript

1 pracovat s lidmi je umění

2 KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu. Zároveň však ponechávají prostor individuálním požadavkům firmy. Našim cílem je poskytnout klientovi kvalitu služby, která je využitelná nejen v profesním, ale i osobním životě a pomůže Vám rozšířit Vaše vědomosti a znalosti. Základem naší práce je především důraz na potřeby klienta, individuální a profesionální přístup jako předpoklad pro úspěšné dosahování cílů. Personal3p - vzdělávací a poradenská agentura zabývající se oblastmi řízení lidských zdrojů a poradenstvím v psychologické a sociální sféře. Služby poskytujeme od roku Jsme držiteli akreditace MPSV. Nabízíme vzdělávací a výcvikové kurzy zaměřené na vedení lidí, týmovou spolupráci, sebereflexi a problematiku interpersonálních vztahů. Realizujeme personální audity, interní analýzy, profily pracovníků a pomáháme při sestavování pracovních týmů, nastavování systému hodnocení apod. Poskytujeme individuální, týmové i manažerské supervize a koučink. Nabízíme poradenství v osobních, partnerských, rodinných a pracovních záležitostech. Opíráme se o mnohaleté praktické i teoretické znalosti interních a externích lektorů v oblasti psychologie, sociologie, andragogiky a HR Managementu. Lektorský tým získal své praktické dovednosti působením na akademických a manažerských pozicích, studiem a odbornými stážemi v zahraničí. Lektoři pravidelně působí také jako supervizoři týmů a manažerů v ziskové i neziskové sféře. Realizace poradenských, projektových, výcvikových a vzdělávacích aktivit je maximálně přizpůsobována cílům, specifickým podmínkám a individuálním potřebám klientů.

3 V Z D Ě L Á V Á N Í KDE? Všechny semináře, kurzy a vzdělávací programy mohou být realizovány v prostorách Vaší organizace. Vy a Vaši zaměstnanci tedy nemusíte nikam jezdit, my přijedeme za Vámi. JAK? Součástí seminářů jsou powerpointové prezentace, cvičení, modelové situace, případové studie, testy, video analýzy, autodiagnostika a pracovní sylaby. ZA KOLIK? Cena jednotlivých seminářů je stanovena dohodou (dle rozsahu, obsahu, použitých technik, metod a pracovních sylabů). Její výše může být odpovídajícím způsobem upravena v návaznosti na meziroční růst inflace o více jak 5% (dle oficiální zprávy statistického úřadu). Klient obvykle hradí také případné ubytování lektorů a jejich cestovní náklady. KONTAKTNÍ ÚDAJE Mgr. Jana Paloušková PhDr. Markéta Greplová Horní lán 9, Olomouc

4 SEMINÁŘE AKREDITOVANÉ MPSV Moderní styly řízení Jako styl vedení označujeme celkový způsob jednání a chování manažera v každodenní praxi, má vliv na motivaci zaměstnanců a jejich pracovní spokojenost, odráží se v celkovém výkonu. Řídících stylů je celá řada, žádný z nich není použitelný vždy a za všech okolností záleží zejména na situaci, pracovní a psychologické zralosti podřízených. Orientace v jednotlivých stylech řízení, možnostech jejich aplikace, umožňuje manažerům rozpoznat přednosti a limity jejich vlastního stylu řízení, efektivní a neefektivní způsoby chování v závislosti na konkrétní situaci. Poznat svůj vlastní řídící styl Orientace v různých stylech řízení a jejich situační podmíněnosti v závislosti na zralosti skupiny Seznámení se s alternativními styly řízení, jejich výhodami a limity Motivace podřízených Nedílnou součástí manažerských dovedností je schopnost motivovat pracovníky, získat je pro plnění dílčích i strategických cílů organizace, zajištění optimálního výkonu. Podmínkou úspěšné motivace je především dobrá znalost podřízených, jejich potřeb a v návaznosti na to volba účinného motivačního postupu. Schopnost vysvětlit vztah mezi motivací a výkonem Orientace v možnostech a limitech systému odměňování či sankcí Seznámení se s jednotlivými komponentami motivující řídící práce Hodnocení podřízených Hodnocení pracovníků představuje jeden z mnoha řídících nástrojů konkrétně ovlivňujících korekci či zvyšování pracovní výkonnosti. Efektivní systém hodnocení je důležitou zpětnou vazbou pro obě strany. Výsledky hodnocení jsou využitelné při úvahách o motivaci zaměstnanců, personálních přesunech či organizačních změnách, dalším vzděláváním pracovníků atd. Porozumění zásadám efektivního vedení hodnotícího pohovoru Seznámení s různými formami hodnocení výkonu, jejich přednostmi a limity Porozumění hodnocení podřízených jako důležité zpětné vazbě Schopnost popsat navazující procesy

5 Možnosti zefektivnění týmové práce Aby bylo možné mluvit o skutečně efektivně fungujících týmech, je třeba věnovat pozornost i jednotlivým procesům, které v jejich rámci probíhají a které svým nastavením celkový výkon týmu často spíše brzdí. Příkladem zde mohou být přístupy k řešení týmových úkolů nebo pracovní porady ty představují důležitý nástroj řízení, přesto řada manažerů není spokojena s jejich průběhem ve svých organizacích. Vedoucí pracovníci uvádí, že tráví na poradách příliš mnoho času, který by mohli využít smysluplněji. Efektivní vedení porad šetří čas nejen zúčastněných, ale také finanční zdroje organizace. Porozumění procesům přispívajícím k efektivnímu fungování týmu Porozumění významu porad pro fungování organizace a zásadám jejich správného vedení Orientace v možnostech řešení týmových úkolů (důraz na tvořivé přístupy) Tvorba a vedení týmů Týmová práce představuje specifický přístup k řešení daných úkolů. Ne každá pracovní skupina je však týmem. Pro dobře fungující tým je typická vysoká výkonnost a efektivita práce. Zajištění toho klade vysoké nároky nejen na jednotlivé členy týmu (které je třeba na práci v týmu připravit), ale zejména na vedoucího. Od každého šéfa týmu se kromě příslušných řídících dovedností očekává dobrá znalost principů týmové práce, nositelů jednotlivých týmových rolí atd. Schopnost rozpoznat individuální a skupinové limity týmové práce Znát zásady sestavování týmu a efektivní podpory jeho fungování Orientace v zákonitostech týmového výkonu a možnostech jeho ovlivnění Základy teambuldingu Týmová práce a spolupráce je nedílnou součástí moderního fungování organizací. V poslední době se o týmovosti všude hodně mluví, ale málo kdo ví, jak správně nastavit zásady efektivní týmové spolupráce. Pokud manažeři dokážou být vnímaví a ochotni naslouchat různým signálům napětí, mohou předejít mnohdy zbytečným, nevyřčeným a neřešeným problémům. Práce se zpětnou vazbou napomáhá prevenci týmových krizí. Schopnost posoudit přednosti a limity týmové práce a teambuildingu Porozumění úloze vedoucího týmu, jeho možnostem při ovlivňování týmového dění Umět rozpoznat symptomy týmových problémů a navrhnout řešení

6 Konfliktní situace a možnosti jejich zvládání Konflikty jsou běžnou součástí našeho života, jde o přirozený a z hlediska vývoje i potřebný jev. Jejich důsledky mohou být v závislosti na průběhu pozitivní i negativní. Naším cílem by nemělo být vyhýbat se konfliktním situacím, ale rozvíjet své schopnosti je adekvátním způsobem zvládat. Dobrý sluha, ale zlý pán, platí nejen pro oheň. Nezvládnuté konflikty mají na život organizace destruktivní vliv téměř vždy, i proto je důležité učit se s nimi pracovat. Jen pokud je s konflikty dobře zacházeno mají potenciál podněcovat rozvoj a stimulovat změny. Získání přehledu o jednotlivých typech konfliktů, zákonitostech jejich vzniku a možnostech předcházení Schopnost rozpoznávat nátlak a manipulaci a bránit se jim Orientace ve vybraných stylech zvládání konfliktů, volba účinné strategie Strategie řešení konfliktů v týmu Seminář navazující na Konfliktní situace a možnosti jejich zvládání, je zaměřený na hlubší porozumění problematice konfliktů. Seznámení se s výhodami a limity různých komunikačních stylů při zvládání kolizních situací Orientace v účinných strategiích řešení konfliktu Porozumění vlivu vlastních emocí na průběh konfliktu Asertivita, její přednosti a limity v komunikaci Asertivita je stále ještě řadou lidí mylně spojována s manipulací resp. bezohledným prosazením svých zájmů na úkor druhých. Ano, podstatou asertivity je prosazení požadavků či nároků, ale s respektem k sobě i jiným. Asertivita představuje také vysoce účinný nástroj zvládání manipulace. Schopnost rozlišit jednotlivé styly jednání (manipulativní, pasivní, agresivní, asertivní) a správně uplatňovat asertivní způsob komunikace přispívá ke zlepšení vztahů v rámci organizace (prevence vzniku destruktivních konfliktů), a odráží se také v kvalitě poskytovaných služeb. Porozumění přednostem a limitům asertivního způsobu komunikace Schopnost odlišit asertivní styl komunikace od ostatních, orientace v základních formách asertivity Orientace v základních asertivních technikách a možnostech jejich využití v praxi

7 Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit Podmínkou úspěšného fungování každé organizace či služby je schopnost oslovit a udržet si spokojené klienty. I přesto efektivní prezentaci služeb celá řada organizací nevěnuje dostatečnou pozornost. Pracovníci často nejsou obeznámeni s tím, jak velkou roli při této prezentaci hrají oni sami, jak se na vztahu s klienty odráží jejich postoje a jednání. Posílení schopnosti efektivně prezentovat práci organizace i svou vlastní při jednání s různými typy klientů Seznámení se správným způsobem argumentace a reakce na tradiční námitky Orientace v základních motivech klientů, schopnost je rozpoznat Zvládací strategie problematických klientů Kdo je to problematický klient? Každý z nás občas musí jednat s lidmi, s kterými je jednání obtížné. Místo toho aby se snažili dohodnout, přispět k nalezení vhodného řešení, vše svým přístupem jen komplikují. Pochopení takových jedinců, porozumění jejich motivaci, tomu co si myslí a proč jednají právě tak, jak jednají, je způsob jak se vyhnout nepříjemnostem, zbytečným konfliktům a řešení komplikovaných otázek. Orientace ve zdrojích chování oponujících klientů Seznámení se se základními taktikami a strategiemi jednání se svízelnými typy klientů Porozumění vlastním vzorcům chování při jednání s oponenty Komunikace s nemocnými a zdravotně postiženými Nemoc či zdravotní postižení sebou nesou jistá specifika. Věci, které jsou pro ostatní zcela běžné a bezproblémové, představují pro lidi s postižením nebo vážnou nemocí komplikace, na jejichž překonání je třeba zvýšeného úsilí. Porozumění těmto lidem není vůbec jednoduché, jejich zkušenost je mnohdy nesdělitelná. I v každodenní komunikaci tak můžeme narážet na celou řadu problémů. Vedle obecně platných zásad komunikace je tak třeba mít na paměti a uplatňovat i ty, které usnadňují porozumění a zohledňují specifika daného postižení. Seznámení se s efektivními způsoby komunikace v závislosti na typu handicapu Orientace ve vybraných psychologických typologiích souvisejících se zdravotním postižením Lepší porozumění předsudkům vůči nemocným a handicapovaným, rozvíjení schopnosti s nimi pracovat

8 Komunikace není jen umění mluvit Lidé jsou bytosti společenské a komunikace je základním nástrojem jejich interakce. Nelze nekomunikovat. Komunikace je pro nás tak samozřejmá věc, že k ní často přistupujeme zcela automaticky jako k něčemu, co máme perfektně zvládnuté. A přece, příčinou spousty problémů, s nimiž se potýkáme, je právě komunikace. Orientace v přednostech a limitech verbální a neverbální komunikace Porozumění významu zpětné vazby, znalost zásad jejího poskytování Aplikace základních poznatků o komunikaci na konkrétní situace z prostředí organizace Vyhoření není totéž, co únava Přetrvávající pocity únavy, nespokojenosti, ztráty zájmu u jinak vysoce výkonných jedinců mohou být známkou prožívaného syndromu vyhoření. Stav vyhoření se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání, následek dlouhodobého působení stresujících podnětů. Důsledky tohoto stavu se dostavují postupně. Počáteční entuziasmus, zapálení pro práci, uspokojení z pracovních úspěchů, nadšení ze seberealizace se postupně vytrácejí. Začíná se měnit profesionální chování jedince, oslabuje se jeho zájem o klienty. Ignorování tohoto stavu vede ke značným ztrátám jak na rovině osobní, tak na rovině organizace jako celku. Získání přehledu o faktorech a rizicích syndromu vyhoření a možnostech prevence Orientace v tradičních příznacích syndromu vyhoření Seznámení se s účinnými strategiemi předcházení syndromu vyhoření Problematika stresu a možnosti jeho zvládání Psychohygiena v souvislosti s pracovním prostředím se zdá být stále aktuálnějším tématem. Každý třetí zaměstnanec necítí v práci psychické bezpečí. Jedním z významných faktorů vyvolávající tento pocit je prožívaný stres, projevující se dočasnými psychickými a fyziologickými změnami. K překonání jeho následků je třeba porozumění příčinám, zákonitostem stresové reakce a nalezení vhodných zvládacích strategií. Orientace v základních příznacích a projevech stresových situací, zátěžových situacích a základních adaptačních mechanismech Naučit se lépe zvládat pracovní zátěž a posilovat psychickou odolnost Seznámení se s účinnými strategiemi předcházení stresu možnosti využití psychohygieny a relaxačních metod

9 Jak na emoce v komunikaci s klienty - jste emocionálně inteligentní? Emoce jsou přirozenou součástí našich životů, nelze je z nich vynechat. Jakékoli pokusy o to být alespoň v pracovním prostředí čistě racionální a nevpouštět do hry emoce končí dřív nebo později neúspěchem. Emoční inteligence jako soubor schopností, které nám pomáhají, abychom se cítili v životě spokojení, zahrnuje hlavně sebeovládání, umění rozpoznat pocity druhých lidí i své vlastní poznání sama sebe, vytrvalost a empatii. Rozumí se jí schopnost vyznat se sám v sobě i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání emocí jak vlastních, tak i druhých. Zkušenosti nasvědčují tomu, že právě tyto kvality rozhodují o úspěchu v osobním i profesním životě. Naučit se identifikovat pocity své, pocity druhých a rozumět jim. Získat náměty k dalšímu rozvoji emočních kompetencí. Porozumět vlivu emocí (emoční inteligence) na pracovní výkon DALŠÍ NABÍZENÉ SEMINÁŘE (podrobnější informace a cíle dodáme na vyžádání obratem) Řízení lidských zdrojů v pomáhající instituci Tréninky v manažerských dovednostech Firemní kultura a její budování Společenská diplomacie praktická etiketa PR pro pomáhající organizace Umíme nabízet svou práci, své služby? Umění prezentace Jak zvládat manipulační taktiky a strategie Výcvikový seminář komunikačních dovedností a asertivity Laické chyby v hodnocení a posuzování osob Etika v sociální práci Krize a krizová intervence Psychosociální pomoc obětem domácího násilí Únava ze vztahů a co s tím Stresholik a workaholik (vyplácí se Vám???) Uvedená témata tvoří pouze základní nabídku personal3p. Současně však představují náměty, které společně přizpůsobíme Vašim konkrétním představám a očekáváním. Limitem jsou ovšem naše znalosti a praktické zkušenosti. Připravíme a realizujeme pouze ta témata, u nichž jsme si jisti svými přínosy (spojení teorie a praxe).

10 AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÝCVIKOVÝCH PROGRAMŮ Výcvik sociálně psychologických dovedností V rámci výcviku je kladen důraz na sebepoznání jako předpoklad práce s klienty a lidmi vůbec. Výcvikové setkání poskytuje nejen seriózní podněty k hlubšímu pochopení sebe sama, ale i dalších dimenzí osobností klientů a jejich jednání. Podstatným efektem výcviku je transparentní zlepšení skupinové atmosféry, pohody, soudržnosti a týmové práce. Tento náročný, podnětný a aktivizující výcvikový seminář lze realizovat pouze v rozsahu minimálně tří nejlépe pěti dnů. Jak začít lektorovat? Základní kurz pro všechny, kteří potřebují v rámci své práce prezentovat, předávat informace druhým. Časová dotace kurzu: 2x 16 hodin Téměř každý z nás stojí někdy před úkolem přednést něco před jinými lidmi. Ať už je to Vaše práce, Váš úmysl nebo Vás k něčemu přemluvili, je třeba znát něco o tom, jak zaujmout posluchače. Základní výcvikový kurz lektorských dovedností Vám umožní zjistit, jak prezentovat témata před druhými lidmi, abyste dokázali vést se svými posluchači lektorský dialog. Poradíme Vám, jak dobře komunikovat s účastníky kurzů nejen z pohledu psychologie, ale i z roviny vzdělávání dospělých. Seznámíte se s tématy pozornosti k přípravě, slovním projevem, vizualizací (počínaje flipcharty a konče multimédii). Naučíme Vás, jak dát svým myšlenkám podobu, kterou posluchači očekávají, akceptují a baví je. Budete mít příležitost poznat, jak Vaše lektorské menu zaujme ostatní. Provedeme Vás částí prezentátorských technik a dalšího, co k úvodu zdárného startu lektorování budete potřebovat. Těšíme se, že nám umožníte položit dobrý základ lektorského řemesla.

11 Lektor a konzultant metodik Časová dotace kurzu: 100 hodin (kombinace prezenční a distanční formy) Kvalitního lektora nezdobí jen profesionalita a odbornost, ale také lidská zralost a přirozená člověčina. Lektor je odborník, který učí své posluchače praktickým dovednostem v rámci daného oboru. Příprava na jakékoli vystoupení vyžaduje správnou dramaturgii a poctivý kantorský kumšt. Všechny Vaše argumenty, celý obsah toho, co chcete sdělit, musí směřovat k cíli prezentace. Naučíme Vás, jak se vyvarovat chyb, které známe ze školních lavic, kdy jsme snad všichni potkali - kantory typu uspavačů hadů. Nabízíme Vám příležitost nejen v rovině teorie, ale především praxe, dovědět se jakým způsobem správně lektorovat. Cílem tohoto komplexního výcvikového kurzu je, abyste své posluchače dokázali zaujmout, protože našim dlouhodobým mottem je, že komunikace s druhými není jen uměním mluvit. Naučíme Vás pracovat s atmosférou ve skupině, její dynamikou, která má velký vliv na prezentační komfort a pohodu lektora i účastníků, poskytneme tipy jak na koho. Završením pak bude propojení role kvalifikovaného lektora, který zná a ví, s možnou pozicí konzultanta, který je připraven a ochoten se o své znalosti a zkušenosti podělit. Budete mít ojedinělou příležitost vyzkoušet si lektorování před Vašimi kolegy v kurzu kdy vystoupíte sami se svým tématem se snahou je zaujmout a předat jim informace tak, aby pro ně byly zajímavé a taky zábavné, tudíž i dobře zapamatovatelné. Recenzentem a kritikem Vašich vystoupení budou naši lektoři kteří také jednou začínali a všichni odvážní a určitě dobří účastníci kurzu, kteří právě začínají + nahrávka videokamery.

12 Personální audit Ř Í Z E N Í L I D S K Ý C H Z D R O J Ů Personální audit je významný, moderní a mnohdy podceňovaný nástroj pro zjišťování stavu v řízení a fungování institucí s ohledem na vedení a práci s lidmi. Jde o službu, která pomáhá zmapovat personální metody, které jsou v instituci používány a posoudit jejich vhodnost. Na základě závěrů potom klient obdrží doporučení, ve kterých oblastech by se měly postupy a metody upravit nebo změnit. Výsledkem by měl být efektivní a funkční soubor personálních postupů či aktivit, které usnadní a zpřehlední personální práci managementu. Personální audit představuje širokou paletu činností, které mohou sloužit k dosažení různých cílů, a v jehož rámci bývá využito různorodé množství analytických nástrojů. V širším pojetí jej lze chápat jako komplexní analýzu všech personálních aktivit, např.: plnění vizí a strategií, trendy v kvalitě poskytovaných služeb, plnění požadavků, přání a očekávání klientů, efektivita organizační struktury, modifikace kompetenčních modelů (vymezení odpovědnosti a kompetencí vybraných manažerů), úroveň motivace zaměstnanců, stav odborné a profesní způsobilosti, její skutečné využívání, názory a postoje zaměstnanců, posouzení úrovně týmové práce, efektivita komunikace v rámci organizace apod. Audit je ale také možné cíleně zaměřit jen na některé dílčí oblasti dle konkrétních potřeb zadavatele. Zavedení systému hodnocení do organizace Dobře prováděný systém hodnocení přispívá k rozvoji pracovní motivace zaměstnanců a ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Realizace pravidelného hodnocení výsledků práce je jednou ze základních a zároveň nejnáročnějších řídících povinností vedoucího. Nabízíme kompletní podporu při zavádění či revizi systému hodnocení organizace, včetně proškolení hodnotitelů, zpracování směrnic, hodnotících nástrojů a dalších materiálů.

pracovat s lidmi je umění

pracovat s lidmi je umění pracovat s lidmi je umění KDO JSME A CO NABÍZÍME Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků - určeno pro CS: pedagogičtí

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1 Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní 1. Konzultace téma Úvod do předmětu a jeho zaměření a charakteristika v rámci studijního oboru, místo bezpečnostního manažera (specialisty)

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů

Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů Příloha č. 3 Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ;

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ; , oblast České Budějovice Vás zve na seminář: Typologie a osobnostní tendence přednáší vynikající lektor: JIŘÍ BENÍŠEK mobil: +420 728 673 501; benisek@email.cz Cílová skupina Lidé, které zajímá lidská

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více