PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů"

Transkript

1 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn

2 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu Identifikace žadatele Specifikace cílové skupiny Zdůvodnění potřebnosti Analýza vzdělávacích potřeb Vazba projektu na strategické dokumenty ve vztahu k žadateli Nulová varianta Specifikace vzdělávacích programů Náklady na vzdělávání pracovníků Orientační harmonogram vzdělávání Použité materiály Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 2 / 21

3 2 Identifikace žadatele Žadatel: Zastoupen: Sídlo: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Mgr. Dana Zímová, ředitelka zařízení Roztoky 52, Křivoklát Telefon: Fax: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle 78 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. DOZP Leontýn sídlí v zámku Leontýn a v okálech typu chráněného bydlení v krásném prostředí přilehlého zámeckého parku. Domov je příspěvkovou organizací, je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty. Hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem (Hlavní město Praha), s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Při plnění úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 3 / 21

4 Domov Leontýn v rámci své sociální služby poskytuje pro své klienty následující činnosti: a) Ubytování b) Stravování c) Úkony péče a fakultativní služby Pomoc při péči o vlastní osobu a podpora soběstačnosti Hygiena a zdravotní péče Pracovní a rehabilitační činnosti, výchovně vzdělávací a aktivizační služby Sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů Volno-časové aktivity, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Služby Domova Leontýn v současné době využívá 72 klientů s mentálním postižením. V roce 2012 využívalo služby DOZP Leontýn 67 mužů a 5 žen. Cílovou skupinu zařízení tvoří osoby od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Prioritou práce domova je, aby byl život lidí s handicapem co nejvíce přiblížen životu zdravých lidí, aby žili plnohodnotný život s ohledem na své možnosti, aby zařízení považovali za svůj domov, který je jako i u všech zdravých lidí základnou pro další aktivity. Poskytování sociálních, provozních a zdravotních služeb zabezpečuje celkem 57 zaměstnanců. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 4 / 21

5 3 Specifikace cílové skupiny Cílovou skupinu projektu tvoří 36 osob (z celkového počtu 57 zaměstnanců zařízení). Cílovou skupinou projektu jsou vlastní interní zaměstnanci DOZP Leontýn, kteří splňují definici sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. Cílová skupina se skládá z: - 1 sociálního pracovníka - 35 pracovníků v sociálních službách. Jedná se o muže i ženy různých věkových kategorií, s různým počtem let praxe (2-19 let) a rozdílným typem dosaženého nejvyššího vzdělání. Náplň práce pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn se řídí katalogem prací a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách. Pro potřeby zařízení pracovníci vykonávají i další činnosti. Náplň práce pro potřeby zařízení: Při práci dbají na plnění kritérií standardů kvality sociálních služeb. Sledují potřeby klientů a vedou individuální záznamy o průběhu sociální služby, plní funkci klíčového pracovníka. Řeší záležitosti spojené s poskytovanou sociální službou. Podporují vytváření a prohlubování základních hygienických a pracovních návyků při práci s klienty. Provádějí činnost podle individuálního plánu a harmonogramu skupiny nebo uživatele. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 5 / 21

6 Vykovávají administrativní práce (vedou inventáře skupiny uživatelů, provádí záznamy o uživatelích, zpracovávají s uživateli průběžné individuální hodnocení apod.). Zodpovídají za vedení osobního spisu uživatele. Při práci vychází z celoročního Plánu poskytovaných služeb a ze závěrů z porad, případně vykonávají se skupinou činnost podle pokynů a dohody s vedoucím pracovníkem. 4 Zdůvodnění potřebnosti Sociální práce s sebou všeobecně nese vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách, kterou si musí zaměstnanci neustále obnovovat, upevňovat a doplňovat (i na základě 111 zákona 108/2006 Sb.) a musí být prohlubována po kvalitativní stránce v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. (kvalita poskytovaných služeb). Větší kvalifikace a širší znalosti členů cílové skupiny, kteří jsou v neustálém kontaktu s klienty zařízení, podstatně přispívají ke zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. Předkládaný projekt DOZP Leontýn reaguje na tyto uvedené problémové body a řeší je v rámci svého obsahu. Vzhledem k výše popsané problematice je projekt potřebný zejména proto, aby došlo realizací školení ke zvýšení kvality služeb v Domově Leontýn. Projektem budou rovněž využity příležitostní potenciály organizace, čímž dojde k posílení jejích silných stránek. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 6 / 21

7 Motivace ke zlepšování dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců vychází z objektivní potřeby dle zákona č. 108/2006 Sb. ( 111 zákona o dalším vzdělávání pracovníků). Účast na školení může být zaměstnanci zaměstnavatelem nařízena, pokud probíraná látka souvisí s pracovním zařazením. Zvolená témata kurzů byla vybrána v souladu s výsledky dotazníkového šetření mezi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách DOZP Leontýn. Náplň jednotlivých kurzů vychází z pracovní náplně a zařazení zaměstnanců tak, aby došlo k účelnému rozšíření a prohloubení kvalifikace. Díky tomu dojde k rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb v zařízení a osobnostnímu a profesnímu růstu zaměstnanců. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která poskytuje sociální služby a vykonává své zaměstnání mimo území Hlavního města Prahy. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 7 / 21

8 4.1 Analýza vzdělávacích potřeb V únoru 2013 proběhlo v DOZP Leontýn interní dotazníkové šetření, které slouží jako analýza vzdělávacích potřeb cílové skupiny. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, o jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání by byl v případě realizace projektu mezi zaměstnanci zájem. Každému z 36 pracovníků bylo umožněno vybrat si z celkového počtu 14 nabízených školení 7 kurzů, kterých by se rád zúčastnil. Na základě výsledků šetření bylo vybráno 7 kurzů s nejvyšším počtem preferencí (tj. první polovina nejpopulárnějších kurzů). Vzdělávání ve vybraných kurzech tvoří hlavní náplň klíčové aktivity č. 2. Tímto postupem bude zajištěna maximální adresnost vzdělávání. Vzor dotazníku: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM LEONTÝN Dotazník pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Tento dotazník slouží jako analýza vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn. Vážení, Únor 2013 DOZP Leontýn bude podávat projekt k výzvě A7 Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost. V případě přiznání dotace, by vzdělávání probíhalo přímo v naší organizaci. Předkládáme Vám výčet aktivit, o kterých se domníváme, že by byly vhodné pro rozvoj kvality námi poskytovaných služeb. Pro přesnou identifikaci Vašich vzdělávacích potřeb Vás žádám o zaškrtnutí 7 vzdělávacích aktivit, o kterých se domníváte, že budou prospěšné pro Vaši práci. Dotazníky budou vyhodnoceny a vybrány nejvíce žádané vzdělávací aktivity. Na základě výsledků šetření bude vybráno 7 kurzů s nejvyšším počtem preferencí (tj. první polovina nejpopulárnějších kurzů). Tyto pak budou zařazeny do projektu. Mgr. Zímová Dana, ředitelka Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 8 / 21

9 Jméno a příjmení: Pokyn: vyberte 7 kurzů, které byste chtěl/a navštěvovat v rámci dalšího profesního vzdělávání. Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Behaviorální terapie Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních Augmentativní a alternativní komunikace službách Téma bolesti Asertivita Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Sexualita lidí s mentálním postižením Způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu Zvládání agrese Doteková terapie Syndrom vyhoření a psychohygiena Aktivizace klienta v DOZP Podpis: Přehled výsledků šetření uvádí následující tabulka: Souhrnné výsledky dotazníkového šetření v DOZP Leontýn Počet Téma kurzu preferencí Sexualita lidí s mentálním postižením 33 Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu 30 Syndrom vyhoření a psychohygiena 27 Aktivizace klienta v DOZP 27 Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 26 Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky 24 v sociálních službách Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického 24 spektra Zvládání agrese 13 Doteková terapie 13 Asertivita 10 Téma bolesti 9 Způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví 7 Behaviorální terapie 5 Augmentativní a alternativní komunikace 4 Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 9 / 21

10 V projektu je obsažena řada inovačních prvků. Především se jedná o ucelený systém vzdělávání zaměstnanců. V rámci tohoto projektu bude zaměstnancům v rámci nastaveného časového horizontu předán souhrn informací vedoucí k rozšíření a upevnění znalostí v oblasti poskytování sociálních služeb. Dalším momentem je to, že prováděná školení aktivně zohledňují pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců a povedou k naplňování standardů kvality sociální péče v DOZP Leontýn. Vzdělávací modul navíc reaguje na konkrétní potřeby cílových skupin v podobě dílčích školení, čímž odpadá demotivace zaměstnanců v případě neadresnosti vzdělávání. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 10 / 21

11 4.2 Vazba projektu na strategické dokumenty ve vztahu k žadateli Název programu/ koncepce/ strategie Priorita/strategický cíl Opatření Cíle opatření Jakým způsobem projekt přispěje k naplnění cíle daného dokumentu Přínosy pro kraj Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Strukturální a funkční integrita soustavy zdravotnických služeb a systému zdravotní a sociální péče Vytvoření strukturální a funkční soustavy komunitních sociálních služeb - Rozvoj kvality všech typů sociálních služeb bez ohledu na to, zda je jejich poskytovatelem kraj, obec, nestátní nezisková organizace nebo církevní organizace, případě fyzická osoba - Zvýšení vzdělanostního potenciálu a odborné zdatnosti pracovníků v sociálních službách Plošné vzdělávání skupiny 36 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškoleni v sedmi kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření Využití potenciálu lidského kapitálu a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 11 / 21

12 Název programu/ koncepce/ strategie Strategické cíle Opatření Jakým způsobem projekt přispěje k naplnění cíle daného dokumentu Přínosy pro kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období Podpora vzdělávacích programů a projektů zaměřených na čerpání prostředků z ESF 4 - Průběžné vzdělávání a zvyšování odborností poskytovatelů služeb a managementu, evaluace a podpora vědecké a publikační činnosti Podpora vzdělávacích seminářů a konferencí Podpora projektů zaměřených na čerpání finančních prostředků z Evropských fondů - směřujících ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb Podpora vzdělávání pracovníku sociálních služeb Plošné vzdělávání skupiny 36 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškoleni v sedmi kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření Využití potenciálu lidského kapitálu a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb 4.3 Nulová varianta Realizace projektu představuje závaznou podmínku provozování činnosti žadatele na odpovídající úrovni poskytovaných sociálních služeb. Tato podmínka se týká především využití potenciálu lidského kapitálu. Jedná se zejména o realizaci dalšího vzdělávání. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 12 / 21

13 Nulová varianta s sebou nese řadu negativních konsekvencí, které ovlivní kvalitu poskytovaných služeb v zařízení žadatele. Jedná se především o školení, kdy žadatel bude nucen realizovat školení pouze v daném zákonném rozsahu, navíc bez využití postupu bottom up, který je právě prvkem tohoto projektu. Poskytovatelé sociálních služeb mají na vzdělávání svých zaměstnanců vyčleněné pouze omezené finanční prostředky. Žadatel projektu bude nucen nakoupit školení, jehož výběr bude ovlivněn těmito finančními limity a nebude moci zajistit školení pro všechny pracovníky a v požadované kvalitě. Nedostatečná kvalifikace, odbornost a profesionalita personálu bude mít negativní vliv na kvalitu poskytované sociální služby. Povede k nedostatečnému naplňování zákonných standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a k celkové nespokojenosti klientů zařízení. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 13 / 21

14 5 Specifikace vzdělávacích programů Specifikace vzdělávacích programů uvádí potřebné penzum kurzů dalšího celoživotního vzdělávání cílové skupiny projektu v rámci DOZP Leontýn, které umožní rozvoj kvality poskytovaných služeb v zařízení a osobnostní a profesní růst zaměstnanců zařízení. Vzdělávací cyklus pro potřeby podpory dalšího vzdělávání cílové skupiny bude hlavní náplní klíčové aktivity 2. Klíčová aktivita č. 2: Další vzdělávání 1) Sexualita lidí s mentálním postižením 2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu 3) Syndrom vyhoření a psychohygiena 4) Aktivizace klienta v DOZP 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách 7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Akreditované vzdělávání bude probíhat v blocích v 1-2 denních vzdělávacích cyklech po 8 výukových hodinách za den. Cílová skupina (36 osob) bude rozdělena na 3 skupiny po 12 osobách. Celkem tak bude uskutečněno 21 vzdělávacích bloků. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 14 / 21

15 Účast na školících akcích bude probíhat podle časového a personálního harmonogramu. Účast na vzdělávání bude doložena certifikáty o absolvování vydanými vybranou vzdělávací společností (v rámci výběrového řízení). Pracovníci obdrží certifikát o absolvování každého kurzu. 1) Sexualita lidí a mentálním postižením: Obsah kurzu: - základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází filozofie přístupu k sexualitě obecně a k sexualitě a sexuální výchově osob s mentálním postižením - vývoj vlastní sexuality, její formování, působící vlivy na vlastní postoje, postoje k sexualitě u klientů s MR - osobnost pracovníka v sociálních službách ve vztahu k sexualitě uživatelů služeb - spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci a opatrovníky, plány pro sexuální osvětu uživatele služeb individuální, skupinové - problematika sexuálního zneužívání, sexuálně přenosných chorob, syndrom CAN, syndrom CSA, ochrana před sexuálním zneužíváním - vytvoření protokolu sexuality Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 15 / 21

16 2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu Obsah kurzu: - etika týmové práce (týmové role a principy fungování týmu) - komunikace jako nástroj pro sdílení informací - fungování týmu a provázanost se SQ - tým a jeho vedoucí, tým a jedinec, tým a uživatel služby - kvalita služby jako ukazatel dobré týmové práce - praktický nácvik, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 3) Syndrom vyhoření a psychohygiena Obsah kurzu: - vývoj pracovníka a jeho prožívání vztahu k práci - souvislost vnitřní motivace zaměstnance a zátěže, kterou práce přináší - vyčerpání z práce a syndrom vyhoření - energetická bilance člověka ve vztahu k práci a možné zdroje doplňování energie - nástroje psychohygieny - vnitřní konflikt jako zdroj frustrace a práce s ním Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 16 / 21

17 4) Aktivizace klienta v DOZP Obsah kurzu: - co to vlastně je aktivizace jako základní činnost poskytované sociální služby - aktivizace a její souvislost s individuálním plánováním průběhu služby - aktivizace jako způsob práce (vytvoření prostoru a podmínek pro aktivitu, práce s motivací klienta, aktivizace jako součást průběhu služby) - hledání nových metod aktivizace vs. podpora činností, které jsou pro klienta známé - rizika nevhodné aktivizace - jak nastavit aktivizaci v DOZP Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - rozvoj dovedností, schopností a kompetence zaměstnanců - podpora jejich identifikaci s posláním organizace - praktický nácvik základních prvků první pomoci, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 8 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 17 / 21

18 6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - vymezit pojem psychického zdraví, nemoci, druhy péče - stres, deprese, panická porucha, bipolární afektivní porucha, sebevraždy - schizofrenie, porucha s bludy - praktické nácviky a rozbor kazuistik Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 8 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Obsah kurzu: - vysvětlení pojmu problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra - ukázky kauzální souvislost mezi myšlením lidí s autismem, problémy v komunikaci a jejich chováním - naučení se systematicky hledat příčiny takového chování a předat metody k řešení problémového chování jako prevence těchto situací či jako aktuální řešení konkrétního problému - umožnit náhled na problematické situace vzhledem k prostředí, aktuální situaci a aktuálním schopnostem člověka s autismem Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 18 / 21

19 5.1 Náklady na vzdělávání pracovníků Souhrnný rozpočet na vzdělávací aktivity je tvořen následující položkou: Vzdělávání (klíčová aktivita č. 2) Položka Rozpočet Kč V rámci aktivit vzdělávání bude odškolen následující počet osob: Osoby Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 36 osob (Klíčová aktivita č. 2) Počet míst ke školení 252 Počet míst ke školení je 252, což vychází z počtu cílové skupiny (36 osob), kdy se každý člen cílové skupiny zúčastní 7 výše popsaných kurzů. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 19 / 21

20 5.2 Orientační harmonogram vzdělávání Měsíc Rok Typ vzdělávání Srpen 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Září 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Říjen 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Listopad 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Prosinec 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Leden 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Únor 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Březen 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Duben 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) květen 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Vzdělávání cílové skupiny (36 osob) bude celkem probíhat 10 měsíců. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 20 / 21

21 6 Použité materiály 1) Výroční zpráva Domova Leontýn DOZP Leontýn, ) Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn (dotazníkové šetření) DOZP Leontýn, ) Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, září ) Střednědobý plán rozvoje Sociálních služeb Středočeského kraje na období , listopad 2011 Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 21 / 21

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Změna zřizovací listiny

Změna zřizovací listiny Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4.5. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovala: Šárka Řehořová, vedoucí odboru Předkládá: Mgr. David Šimek Změna zřizovací listiny Město Svitavy

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o.

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Název programu: Operační program Praha Adaptabilita Evidenční číslo žádosti: CZ.2.17/1.1.00/34135 Název příjemce: ELTODO-CITELUM,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více