PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů"

Transkript

1 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn

2 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu Identifikace žadatele Specifikace cílové skupiny Zdůvodnění potřebnosti Analýza vzdělávacích potřeb Vazba projektu na strategické dokumenty ve vztahu k žadateli Nulová varianta Specifikace vzdělávacích programů Náklady na vzdělávání pracovníků Orientační harmonogram vzdělávání Použité materiály Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 2 / 21

3 2 Identifikace žadatele Žadatel: Zastoupen: Sídlo: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Mgr. Dana Zímová, ředitelka zařízení Roztoky 52, Křivoklát Telefon: Fax: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle 78 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. DOZP Leontýn sídlí v zámku Leontýn a v okálech typu chráněného bydlení v krásném prostředí přilehlého zámeckého parku. Domov je příspěvkovou organizací, je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty. Hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem (Hlavní město Praha), s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Při plnění úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 3 / 21

4 Domov Leontýn v rámci své sociální služby poskytuje pro své klienty následující činnosti: a) Ubytování b) Stravování c) Úkony péče a fakultativní služby Pomoc při péči o vlastní osobu a podpora soběstačnosti Hygiena a zdravotní péče Pracovní a rehabilitační činnosti, výchovně vzdělávací a aktivizační služby Sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů Volno-časové aktivity, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Služby Domova Leontýn v současné době využívá 72 klientů s mentálním postižením. V roce 2012 využívalo služby DOZP Leontýn 67 mužů a 5 žen. Cílovou skupinu zařízení tvoří osoby od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Prioritou práce domova je, aby byl život lidí s handicapem co nejvíce přiblížen životu zdravých lidí, aby žili plnohodnotný život s ohledem na své možnosti, aby zařízení považovali za svůj domov, který je jako i u všech zdravých lidí základnou pro další aktivity. Poskytování sociálních, provozních a zdravotních služeb zabezpečuje celkem 57 zaměstnanců. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 4 / 21

5 3 Specifikace cílové skupiny Cílovou skupinu projektu tvoří 36 osob (z celkového počtu 57 zaměstnanců zařízení). Cílovou skupinou projektu jsou vlastní interní zaměstnanci DOZP Leontýn, kteří splňují definici sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. Cílová skupina se skládá z: - 1 sociálního pracovníka - 35 pracovníků v sociálních službách. Jedná se o muže i ženy různých věkových kategorií, s různým počtem let praxe (2-19 let) a rozdílným typem dosaženého nejvyššího vzdělání. Náplň práce pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn se řídí katalogem prací a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách. Pro potřeby zařízení pracovníci vykonávají i další činnosti. Náplň práce pro potřeby zařízení: Při práci dbají na plnění kritérií standardů kvality sociálních služeb. Sledují potřeby klientů a vedou individuální záznamy o průběhu sociální služby, plní funkci klíčového pracovníka. Řeší záležitosti spojené s poskytovanou sociální službou. Podporují vytváření a prohlubování základních hygienických a pracovních návyků při práci s klienty. Provádějí činnost podle individuálního plánu a harmonogramu skupiny nebo uživatele. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 5 / 21

6 Vykovávají administrativní práce (vedou inventáře skupiny uživatelů, provádí záznamy o uživatelích, zpracovávají s uživateli průběžné individuální hodnocení apod.). Zodpovídají za vedení osobního spisu uživatele. Při práci vychází z celoročního Plánu poskytovaných služeb a ze závěrů z porad, případně vykonávají se skupinou činnost podle pokynů a dohody s vedoucím pracovníkem. 4 Zdůvodnění potřebnosti Sociální práce s sebou všeobecně nese vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách, kterou si musí zaměstnanci neustále obnovovat, upevňovat a doplňovat (i na základě 111 zákona 108/2006 Sb.) a musí být prohlubována po kvalitativní stránce v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. (kvalita poskytovaných služeb). Větší kvalifikace a širší znalosti členů cílové skupiny, kteří jsou v neustálém kontaktu s klienty zařízení, podstatně přispívají ke zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. Předkládaný projekt DOZP Leontýn reaguje na tyto uvedené problémové body a řeší je v rámci svého obsahu. Vzhledem k výše popsané problematice je projekt potřebný zejména proto, aby došlo realizací školení ke zvýšení kvality služeb v Domově Leontýn. Projektem budou rovněž využity příležitostní potenciály organizace, čímž dojde k posílení jejích silných stránek. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 6 / 21

7 Motivace ke zlepšování dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců vychází z objektivní potřeby dle zákona č. 108/2006 Sb. ( 111 zákona o dalším vzdělávání pracovníků). Účast na školení může být zaměstnanci zaměstnavatelem nařízena, pokud probíraná látka souvisí s pracovním zařazením. Zvolená témata kurzů byla vybrána v souladu s výsledky dotazníkového šetření mezi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách DOZP Leontýn. Náplň jednotlivých kurzů vychází z pracovní náplně a zařazení zaměstnanců tak, aby došlo k účelnému rozšíření a prohloubení kvalifikace. Díky tomu dojde k rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb v zařízení a osobnostnímu a profesnímu růstu zaměstnanců. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která poskytuje sociální služby a vykonává své zaměstnání mimo území Hlavního města Prahy. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 7 / 21

8 4.1 Analýza vzdělávacích potřeb V únoru 2013 proběhlo v DOZP Leontýn interní dotazníkové šetření, které slouží jako analýza vzdělávacích potřeb cílové skupiny. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, o jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání by byl v případě realizace projektu mezi zaměstnanci zájem. Každému z 36 pracovníků bylo umožněno vybrat si z celkového počtu 14 nabízených školení 7 kurzů, kterých by se rád zúčastnil. Na základě výsledků šetření bylo vybráno 7 kurzů s nejvyšším počtem preferencí (tj. první polovina nejpopulárnějších kurzů). Vzdělávání ve vybraných kurzech tvoří hlavní náplň klíčové aktivity č. 2. Tímto postupem bude zajištěna maximální adresnost vzdělávání. Vzor dotazníku: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM LEONTÝN Dotazník pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Tento dotazník slouží jako analýza vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn. Vážení, Únor 2013 DOZP Leontýn bude podávat projekt k výzvě A7 Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost. V případě přiznání dotace, by vzdělávání probíhalo přímo v naší organizaci. Předkládáme Vám výčet aktivit, o kterých se domníváme, že by byly vhodné pro rozvoj kvality námi poskytovaných služeb. Pro přesnou identifikaci Vašich vzdělávacích potřeb Vás žádám o zaškrtnutí 7 vzdělávacích aktivit, o kterých se domníváte, že budou prospěšné pro Vaši práci. Dotazníky budou vyhodnoceny a vybrány nejvíce žádané vzdělávací aktivity. Na základě výsledků šetření bude vybráno 7 kurzů s nejvyšším počtem preferencí (tj. první polovina nejpopulárnějších kurzů). Tyto pak budou zařazeny do projektu. Mgr. Zímová Dana, ředitelka Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 8 / 21

9 Jméno a příjmení: Pokyn: vyberte 7 kurzů, které byste chtěl/a navštěvovat v rámci dalšího profesního vzdělávání. Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Behaviorální terapie Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních Augmentativní a alternativní komunikace službách Téma bolesti Asertivita Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Sexualita lidí s mentálním postižením Způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu Zvládání agrese Doteková terapie Syndrom vyhoření a psychohygiena Aktivizace klienta v DOZP Podpis: Přehled výsledků šetření uvádí následující tabulka: Souhrnné výsledky dotazníkového šetření v DOZP Leontýn Počet Téma kurzu preferencí Sexualita lidí s mentálním postižením 33 Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu 30 Syndrom vyhoření a psychohygiena 27 Aktivizace klienta v DOZP 27 Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 26 Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky 24 v sociálních službách Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického 24 spektra Zvládání agrese 13 Doteková terapie 13 Asertivita 10 Téma bolesti 9 Způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví 7 Behaviorální terapie 5 Augmentativní a alternativní komunikace 4 Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 9 / 21

10 V projektu je obsažena řada inovačních prvků. Především se jedná o ucelený systém vzdělávání zaměstnanců. V rámci tohoto projektu bude zaměstnancům v rámci nastaveného časového horizontu předán souhrn informací vedoucí k rozšíření a upevnění znalostí v oblasti poskytování sociálních služeb. Dalším momentem je to, že prováděná školení aktivně zohledňují pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců a povedou k naplňování standardů kvality sociální péče v DOZP Leontýn. Vzdělávací modul navíc reaguje na konkrétní potřeby cílových skupin v podobě dílčích školení, čímž odpadá demotivace zaměstnanců v případě neadresnosti vzdělávání. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 10 / 21

11 4.2 Vazba projektu na strategické dokumenty ve vztahu k žadateli Název programu/ koncepce/ strategie Priorita/strategický cíl Opatření Cíle opatření Jakým způsobem projekt přispěje k naplnění cíle daného dokumentu Přínosy pro kraj Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Strukturální a funkční integrita soustavy zdravotnických služeb a systému zdravotní a sociální péče Vytvoření strukturální a funkční soustavy komunitních sociálních služeb - Rozvoj kvality všech typů sociálních služeb bez ohledu na to, zda je jejich poskytovatelem kraj, obec, nestátní nezisková organizace nebo církevní organizace, případě fyzická osoba - Zvýšení vzdělanostního potenciálu a odborné zdatnosti pracovníků v sociálních službách Plošné vzdělávání skupiny 36 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškoleni v sedmi kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření Využití potenciálu lidského kapitálu a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 11 / 21

12 Název programu/ koncepce/ strategie Strategické cíle Opatření Jakým způsobem projekt přispěje k naplnění cíle daného dokumentu Přínosy pro kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období Podpora vzdělávacích programů a projektů zaměřených na čerpání prostředků z ESF 4 - Průběžné vzdělávání a zvyšování odborností poskytovatelů služeb a managementu, evaluace a podpora vědecké a publikační činnosti Podpora vzdělávacích seminářů a konferencí Podpora projektů zaměřených na čerpání finančních prostředků z Evropských fondů - směřujících ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb Podpora vzdělávání pracovníku sociálních služeb Plošné vzdělávání skupiny 36 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškoleni v sedmi kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření Využití potenciálu lidského kapitálu a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb 4.3 Nulová varianta Realizace projektu představuje závaznou podmínku provozování činnosti žadatele na odpovídající úrovni poskytovaných sociálních služeb. Tato podmínka se týká především využití potenciálu lidského kapitálu. Jedná se zejména o realizaci dalšího vzdělávání. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 12 / 21

13 Nulová varianta s sebou nese řadu negativních konsekvencí, které ovlivní kvalitu poskytovaných služeb v zařízení žadatele. Jedná se především o školení, kdy žadatel bude nucen realizovat školení pouze v daném zákonném rozsahu, navíc bez využití postupu bottom up, který je právě prvkem tohoto projektu. Poskytovatelé sociálních služeb mají na vzdělávání svých zaměstnanců vyčleněné pouze omezené finanční prostředky. Žadatel projektu bude nucen nakoupit školení, jehož výběr bude ovlivněn těmito finančními limity a nebude moci zajistit školení pro všechny pracovníky a v požadované kvalitě. Nedostatečná kvalifikace, odbornost a profesionalita personálu bude mít negativní vliv na kvalitu poskytované sociální služby. Povede k nedostatečnému naplňování zákonných standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a k celkové nespokojenosti klientů zařízení. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 13 / 21

14 5 Specifikace vzdělávacích programů Specifikace vzdělávacích programů uvádí potřebné penzum kurzů dalšího celoživotního vzdělávání cílové skupiny projektu v rámci DOZP Leontýn, které umožní rozvoj kvality poskytovaných služeb v zařízení a osobnostní a profesní růst zaměstnanců zařízení. Vzdělávací cyklus pro potřeby podpory dalšího vzdělávání cílové skupiny bude hlavní náplní klíčové aktivity 2. Klíčová aktivita č. 2: Další vzdělávání 1) Sexualita lidí s mentálním postižením 2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu 3) Syndrom vyhoření a psychohygiena 4) Aktivizace klienta v DOZP 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách 7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Akreditované vzdělávání bude probíhat v blocích v 1-2 denních vzdělávacích cyklech po 8 výukových hodinách za den. Cílová skupina (36 osob) bude rozdělena na 3 skupiny po 12 osobách. Celkem tak bude uskutečněno 21 vzdělávacích bloků. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 14 / 21

15 Účast na školících akcích bude probíhat podle časového a personálního harmonogramu. Účast na vzdělávání bude doložena certifikáty o absolvování vydanými vybranou vzdělávací společností (v rámci výběrového řízení). Pracovníci obdrží certifikát o absolvování každého kurzu. 1) Sexualita lidí a mentálním postižením: Obsah kurzu: - základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází filozofie přístupu k sexualitě obecně a k sexualitě a sexuální výchově osob s mentálním postižením - vývoj vlastní sexuality, její formování, působící vlivy na vlastní postoje, postoje k sexualitě u klientů s MR - osobnost pracovníka v sociálních službách ve vztahu k sexualitě uživatelů služeb - spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci a opatrovníky, plány pro sexuální osvětu uživatele služeb individuální, skupinové - problematika sexuálního zneužívání, sexuálně přenosných chorob, syndrom CAN, syndrom CSA, ochrana před sexuálním zneužíváním - vytvoření protokolu sexuality Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 15 / 21

16 2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu Obsah kurzu: - etika týmové práce (týmové role a principy fungování týmu) - komunikace jako nástroj pro sdílení informací - fungování týmu a provázanost se SQ - tým a jeho vedoucí, tým a jedinec, tým a uživatel služby - kvalita služby jako ukazatel dobré týmové práce - praktický nácvik, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 3) Syndrom vyhoření a psychohygiena Obsah kurzu: - vývoj pracovníka a jeho prožívání vztahu k práci - souvislost vnitřní motivace zaměstnance a zátěže, kterou práce přináší - vyčerpání z práce a syndrom vyhoření - energetická bilance člověka ve vztahu k práci a možné zdroje doplňování energie - nástroje psychohygieny - vnitřní konflikt jako zdroj frustrace a práce s ním Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 16 / 21

17 4) Aktivizace klienta v DOZP Obsah kurzu: - co to vlastně je aktivizace jako základní činnost poskytované sociální služby - aktivizace a její souvislost s individuálním plánováním průběhu služby - aktivizace jako způsob práce (vytvoření prostoru a podmínek pro aktivitu, práce s motivací klienta, aktivizace jako součást průběhu služby) - hledání nových metod aktivizace vs. podpora činností, které jsou pro klienta známé - rizika nevhodné aktivizace - jak nastavit aktivizaci v DOZP Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - rozvoj dovedností, schopností a kompetence zaměstnanců - podpora jejich identifikaci s posláním organizace - praktický nácvik základních prvků první pomoci, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 8 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 17 / 21

18 6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - vymezit pojem psychického zdraví, nemoci, druhy péče - stres, deprese, panická porucha, bipolární afektivní porucha, sebevraždy - schizofrenie, porucha s bludy - praktické nácviky a rozbor kazuistik Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 8 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Obsah kurzu: - vysvětlení pojmu problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra - ukázky kauzální souvislost mezi myšlením lidí s autismem, problémy v komunikaci a jejich chováním - naučení se systematicky hledat příčiny takového chování a předat metody k řešení problémového chování jako prevence těchto situací či jako aktuální řešení konkrétního problému - umožnit náhled na problematické situace vzhledem k prostředí, aktuální situaci a aktuálním schopnostem člověka s autismem Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 18 / 21

19 5.1 Náklady na vzdělávání pracovníků Souhrnný rozpočet na vzdělávací aktivity je tvořen následující položkou: Vzdělávání (klíčová aktivita č. 2) Položka Rozpočet Kč V rámci aktivit vzdělávání bude odškolen následující počet osob: Osoby Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 36 osob (Klíčová aktivita č. 2) Počet míst ke školení 252 Počet míst ke školení je 252, což vychází z počtu cílové skupiny (36 osob), kdy se každý člen cílové skupiny zúčastní 7 výše popsaných kurzů. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 19 / 21

20 5.2 Orientační harmonogram vzdělávání Měsíc Rok Typ vzdělávání Srpen 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Září 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Říjen 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Listopad 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Prosinec 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Leden 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Únor 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Březen 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Duben 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) květen 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Vzdělávání cílové skupiny (36 osob) bude celkem probíhat 10 měsíců. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 20 / 21

21 6 Použité materiály 1) Výroční zpráva Domova Leontýn DOZP Leontýn, ) Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn (dotazníkové šetření) DOZP Leontýn, ) Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, září ) Střednědobý plán rozvoje Sociálních služeb Středočeského kraje na období , listopad 2011 Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 21 / 21

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Podpora samostatného bydlení v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od:

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od: Žádost o umístění: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Žádost přijata dne: Umístění požaduji od: Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Rodné číslo: Státní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Změna zřizovací listiny

Změna zřizovací listiny Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4.5. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovala: Šárka Řehořová, vedoucí odboru Předkládá: Mgr. David Šimek Změna zřizovací listiny Město Svitavy

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Moravskoslezský kraj Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dílčí část I.: Podpora supervize v Moravskoslezském kraji Předmětem plnění jsou následující

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více