PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů"

Transkript

1 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn

2 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu Identifikace žadatele Specifikace cílové skupiny Zdůvodnění potřebnosti Analýza vzdělávacích potřeb Vazba projektu na strategické dokumenty ve vztahu k žadateli Nulová varianta Specifikace vzdělávacích programů Náklady na vzdělávání pracovníků Orientační harmonogram vzdělávání Použité materiály Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 2 / 21

3 2 Identifikace žadatele Žadatel: Zastoupen: Sídlo: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Mgr. Dana Zímová, ředitelka zařízení Roztoky 52, Křivoklát Telefon: Fax: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle 78 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. DOZP Leontýn sídlí v zámku Leontýn a v okálech typu chráněného bydlení v krásném prostředí přilehlého zámeckého parku. Domov je příspěvkovou organizací, je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty. Hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem (Hlavní město Praha), s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Při plnění úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 3 / 21

4 Domov Leontýn v rámci své sociální služby poskytuje pro své klienty následující činnosti: a) Ubytování b) Stravování c) Úkony péče a fakultativní služby Pomoc při péči o vlastní osobu a podpora soběstačnosti Hygiena a zdravotní péče Pracovní a rehabilitační činnosti, výchovně vzdělávací a aktivizační služby Sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů Volno-časové aktivity, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Služby Domova Leontýn v současné době využívá 72 klientů s mentálním postižením. V roce 2012 využívalo služby DOZP Leontýn 67 mužů a 5 žen. Cílovou skupinu zařízení tvoří osoby od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Prioritou práce domova je, aby byl život lidí s handicapem co nejvíce přiblížen životu zdravých lidí, aby žili plnohodnotný život s ohledem na své možnosti, aby zařízení považovali za svůj domov, který je jako i u všech zdravých lidí základnou pro další aktivity. Poskytování sociálních, provozních a zdravotních služeb zabezpečuje celkem 57 zaměstnanců. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 4 / 21

5 3 Specifikace cílové skupiny Cílovou skupinu projektu tvoří 36 osob (z celkového počtu 57 zaměstnanců zařízení). Cílovou skupinou projektu jsou vlastní interní zaměstnanci DOZP Leontýn, kteří splňují definici sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. Cílová skupina se skládá z: - 1 sociálního pracovníka - 35 pracovníků v sociálních službách. Jedná se o muže i ženy různých věkových kategorií, s různým počtem let praxe (2-19 let) a rozdílným typem dosaženého nejvyššího vzdělání. Náplň práce pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn se řídí katalogem prací a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách. Pro potřeby zařízení pracovníci vykonávají i další činnosti. Náplň práce pro potřeby zařízení: Při práci dbají na plnění kritérií standardů kvality sociálních služeb. Sledují potřeby klientů a vedou individuální záznamy o průběhu sociální služby, plní funkci klíčového pracovníka. Řeší záležitosti spojené s poskytovanou sociální službou. Podporují vytváření a prohlubování základních hygienických a pracovních návyků při práci s klienty. Provádějí činnost podle individuálního plánu a harmonogramu skupiny nebo uživatele. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 5 / 21

6 Vykovávají administrativní práce (vedou inventáře skupiny uživatelů, provádí záznamy o uživatelích, zpracovávají s uživateli průběžné individuální hodnocení apod.). Zodpovídají za vedení osobního spisu uživatele. Při práci vychází z celoročního Plánu poskytovaných služeb a ze závěrů z porad, případně vykonávají se skupinou činnost podle pokynů a dohody s vedoucím pracovníkem. 4 Zdůvodnění potřebnosti Sociální práce s sebou všeobecně nese vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách, kterou si musí zaměstnanci neustále obnovovat, upevňovat a doplňovat (i na základě 111 zákona 108/2006 Sb.) a musí být prohlubována po kvalitativní stránce v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. (kvalita poskytovaných služeb). Větší kvalifikace a širší znalosti členů cílové skupiny, kteří jsou v neustálém kontaktu s klienty zařízení, podstatně přispívají ke zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. Předkládaný projekt DOZP Leontýn reaguje na tyto uvedené problémové body a řeší je v rámci svého obsahu. Vzhledem k výše popsané problematice je projekt potřebný zejména proto, aby došlo realizací školení ke zvýšení kvality služeb v Domově Leontýn. Projektem budou rovněž využity příležitostní potenciály organizace, čímž dojde k posílení jejích silných stránek. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 6 / 21

7 Motivace ke zlepšování dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců vychází z objektivní potřeby dle zákona č. 108/2006 Sb. ( 111 zákona o dalším vzdělávání pracovníků). Účast na školení může být zaměstnanci zaměstnavatelem nařízena, pokud probíraná látka souvisí s pracovním zařazením. Zvolená témata kurzů byla vybrána v souladu s výsledky dotazníkového šetření mezi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách DOZP Leontýn. Náplň jednotlivých kurzů vychází z pracovní náplně a zařazení zaměstnanců tak, aby došlo k účelnému rozšíření a prohloubení kvalifikace. Díky tomu dojde k rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb v zařízení a osobnostnímu a profesnímu růstu zaměstnanců. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která poskytuje sociální služby a vykonává své zaměstnání mimo území Hlavního města Prahy. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 7 / 21

8 4.1 Analýza vzdělávacích potřeb V únoru 2013 proběhlo v DOZP Leontýn interní dotazníkové šetření, které slouží jako analýza vzdělávacích potřeb cílové skupiny. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, o jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání by byl v případě realizace projektu mezi zaměstnanci zájem. Každému z 36 pracovníků bylo umožněno vybrat si z celkového počtu 14 nabízených školení 7 kurzů, kterých by se rád zúčastnil. Na základě výsledků šetření bylo vybráno 7 kurzů s nejvyšším počtem preferencí (tj. první polovina nejpopulárnějších kurzů). Vzdělávání ve vybraných kurzech tvoří hlavní náplň klíčové aktivity č. 2. Tímto postupem bude zajištěna maximální adresnost vzdělávání. Vzor dotazníku: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM LEONTÝN Dotazník pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Tento dotazník slouží jako analýza vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn. Vážení, Únor 2013 DOZP Leontýn bude podávat projekt k výzvě A7 Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost. V případě přiznání dotace, by vzdělávání probíhalo přímo v naší organizaci. Předkládáme Vám výčet aktivit, o kterých se domníváme, že by byly vhodné pro rozvoj kvality námi poskytovaných služeb. Pro přesnou identifikaci Vašich vzdělávacích potřeb Vás žádám o zaškrtnutí 7 vzdělávacích aktivit, o kterých se domníváte, že budou prospěšné pro Vaši práci. Dotazníky budou vyhodnoceny a vybrány nejvíce žádané vzdělávací aktivity. Na základě výsledků šetření bude vybráno 7 kurzů s nejvyšším počtem preferencí (tj. první polovina nejpopulárnějších kurzů). Tyto pak budou zařazeny do projektu. Mgr. Zímová Dana, ředitelka Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 8 / 21

9 Jméno a příjmení: Pokyn: vyberte 7 kurzů, které byste chtěl/a navštěvovat v rámci dalšího profesního vzdělávání. Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Behaviorální terapie Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních Augmentativní a alternativní komunikace službách Téma bolesti Asertivita Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Sexualita lidí s mentálním postižením Způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu Zvládání agrese Doteková terapie Syndrom vyhoření a psychohygiena Aktivizace klienta v DOZP Podpis: Přehled výsledků šetření uvádí následující tabulka: Souhrnné výsledky dotazníkového šetření v DOZP Leontýn Počet Téma kurzu preferencí Sexualita lidí s mentálním postižením 33 Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu 30 Syndrom vyhoření a psychohygiena 27 Aktivizace klienta v DOZP 27 Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 26 Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky 24 v sociálních službách Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického 24 spektra Zvládání agrese 13 Doteková terapie 13 Asertivita 10 Téma bolesti 9 Způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví 7 Behaviorální terapie 5 Augmentativní a alternativní komunikace 4 Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 9 / 21

10 V projektu je obsažena řada inovačních prvků. Především se jedná o ucelený systém vzdělávání zaměstnanců. V rámci tohoto projektu bude zaměstnancům v rámci nastaveného časového horizontu předán souhrn informací vedoucí k rozšíření a upevnění znalostí v oblasti poskytování sociálních služeb. Dalším momentem je to, že prováděná školení aktivně zohledňují pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců a povedou k naplňování standardů kvality sociální péče v DOZP Leontýn. Vzdělávací modul navíc reaguje na konkrétní potřeby cílových skupin v podobě dílčích školení, čímž odpadá demotivace zaměstnanců v případě neadresnosti vzdělávání. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 10 / 21

11 4.2 Vazba projektu na strategické dokumenty ve vztahu k žadateli Název programu/ koncepce/ strategie Priorita/strategický cíl Opatření Cíle opatření Jakým způsobem projekt přispěje k naplnění cíle daného dokumentu Přínosy pro kraj Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Strukturální a funkční integrita soustavy zdravotnických služeb a systému zdravotní a sociální péče Vytvoření strukturální a funkční soustavy komunitních sociálních služeb - Rozvoj kvality všech typů sociálních služeb bez ohledu na to, zda je jejich poskytovatelem kraj, obec, nestátní nezisková organizace nebo církevní organizace, případě fyzická osoba - Zvýšení vzdělanostního potenciálu a odborné zdatnosti pracovníků v sociálních službách Plošné vzdělávání skupiny 36 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškoleni v sedmi kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření Využití potenciálu lidského kapitálu a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 11 / 21

12 Název programu/ koncepce/ strategie Strategické cíle Opatření Jakým způsobem projekt přispěje k naplnění cíle daného dokumentu Přínosy pro kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období Podpora vzdělávacích programů a projektů zaměřených na čerpání prostředků z ESF 4 - Průběžné vzdělávání a zvyšování odborností poskytovatelů služeb a managementu, evaluace a podpora vědecké a publikační činnosti Podpora vzdělávacích seminářů a konferencí Podpora projektů zaměřených na čerpání finančních prostředků z Evropských fondů - směřujících ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb Podpora vzdělávání pracovníku sociálních služeb Plošné vzdělávání skupiny 36 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškoleni v sedmi kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření Využití potenciálu lidského kapitálu a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb 4.3 Nulová varianta Realizace projektu představuje závaznou podmínku provozování činnosti žadatele na odpovídající úrovni poskytovaných sociálních služeb. Tato podmínka se týká především využití potenciálu lidského kapitálu. Jedná se zejména o realizaci dalšího vzdělávání. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 12 / 21

13 Nulová varianta s sebou nese řadu negativních konsekvencí, které ovlivní kvalitu poskytovaných služeb v zařízení žadatele. Jedná se především o školení, kdy žadatel bude nucen realizovat školení pouze v daném zákonném rozsahu, navíc bez využití postupu bottom up, který je právě prvkem tohoto projektu. Poskytovatelé sociálních služeb mají na vzdělávání svých zaměstnanců vyčleněné pouze omezené finanční prostředky. Žadatel projektu bude nucen nakoupit školení, jehož výběr bude ovlivněn těmito finančními limity a nebude moci zajistit školení pro všechny pracovníky a v požadované kvalitě. Nedostatečná kvalifikace, odbornost a profesionalita personálu bude mít negativní vliv na kvalitu poskytované sociální služby. Povede k nedostatečnému naplňování zákonných standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a k celkové nespokojenosti klientů zařízení. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 13 / 21

14 5 Specifikace vzdělávacích programů Specifikace vzdělávacích programů uvádí potřebné penzum kurzů dalšího celoživotního vzdělávání cílové skupiny projektu v rámci DOZP Leontýn, které umožní rozvoj kvality poskytovaných služeb v zařízení a osobnostní a profesní růst zaměstnanců zařízení. Vzdělávací cyklus pro potřeby podpory dalšího vzdělávání cílové skupiny bude hlavní náplní klíčové aktivity 2. Klíčová aktivita č. 2: Další vzdělávání 1) Sexualita lidí s mentálním postižením 2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu 3) Syndrom vyhoření a psychohygiena 4) Aktivizace klienta v DOZP 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách 7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Akreditované vzdělávání bude probíhat v blocích v 1-2 denních vzdělávacích cyklech po 8 výukových hodinách za den. Cílová skupina (36 osob) bude rozdělena na 3 skupiny po 12 osobách. Celkem tak bude uskutečněno 21 vzdělávacích bloků. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 14 / 21

15 Účast na školících akcích bude probíhat podle časového a personálního harmonogramu. Účast na vzdělávání bude doložena certifikáty o absolvování vydanými vybranou vzdělávací společností (v rámci výběrového řízení). Pracovníci obdrží certifikát o absolvování každého kurzu. 1) Sexualita lidí a mentálním postižením: Obsah kurzu: - základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází filozofie přístupu k sexualitě obecně a k sexualitě a sexuální výchově osob s mentálním postižením - vývoj vlastní sexuality, její formování, působící vlivy na vlastní postoje, postoje k sexualitě u klientů s MR - osobnost pracovníka v sociálních službách ve vztahu k sexualitě uživatelů služeb - spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci a opatrovníky, plány pro sexuální osvětu uživatele služeb individuální, skupinové - problematika sexuálního zneužívání, sexuálně přenosných chorob, syndrom CAN, syndrom CSA, ochrana před sexuálním zneužíváním - vytvoření protokolu sexuality Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 15 / 21

16 2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu Obsah kurzu: - etika týmové práce (týmové role a principy fungování týmu) - komunikace jako nástroj pro sdílení informací - fungování týmu a provázanost se SQ - tým a jeho vedoucí, tým a jedinec, tým a uživatel služby - kvalita služby jako ukazatel dobré týmové práce - praktický nácvik, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 3) Syndrom vyhoření a psychohygiena Obsah kurzu: - vývoj pracovníka a jeho prožívání vztahu k práci - souvislost vnitřní motivace zaměstnance a zátěže, kterou práce přináší - vyčerpání z práce a syndrom vyhoření - energetická bilance člověka ve vztahu k práci a možné zdroje doplňování energie - nástroje psychohygieny - vnitřní konflikt jako zdroj frustrace a práce s ním Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 16 / 21

17 4) Aktivizace klienta v DOZP Obsah kurzu: - co to vlastně je aktivizace jako základní činnost poskytované sociální služby - aktivizace a její souvislost s individuálním plánováním průběhu služby - aktivizace jako způsob práce (vytvoření prostoru a podmínek pro aktivitu, práce s motivací klienta, aktivizace jako součást průběhu služby) - hledání nových metod aktivizace vs. podpora činností, které jsou pro klienta známé - rizika nevhodné aktivizace - jak nastavit aktivizaci v DOZP Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - rozvoj dovedností, schopností a kompetence zaměstnanců - podpora jejich identifikaci s posláním organizace - praktický nácvik základních prvků první pomoci, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 8 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 17 / 21

18 6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - vymezit pojem psychického zdraví, nemoci, druhy péče - stres, deprese, panická porucha, bipolární afektivní porucha, sebevraždy - schizofrenie, porucha s bludy - praktické nácviky a rozbor kazuistik Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 8 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Obsah kurzu: - vysvětlení pojmu problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra - ukázky kauzální souvislost mezi myšlením lidí s autismem, problémy v komunikaci a jejich chováním - naučení se systematicky hledat příčiny takového chování a předat metody k řešení problémového chování jako prevence těchto situací či jako aktuální řešení konkrétního problému - umožnit náhled na problematické situace vzhledem k prostředí, aktuální situaci a aktuálním schopnostem člověka s autismem Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 18 / 21

19 5.1 Náklady na vzdělávání pracovníků Souhrnný rozpočet na vzdělávací aktivity je tvořen následující položkou: Vzdělávání (klíčová aktivita č. 2) Položka Rozpočet Kč V rámci aktivit vzdělávání bude odškolen následující počet osob: Osoby Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 36 osob (Klíčová aktivita č. 2) Počet míst ke školení 252 Počet míst ke školení je 252, což vychází z počtu cílové skupiny (36 osob), kdy se každý člen cílové skupiny zúčastní 7 výše popsaných kurzů. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 19 / 21

20 5.2 Orientační harmonogram vzdělávání Měsíc Rok Typ vzdělávání Srpen 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Září 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Říjen 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Listopad 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Prosinec 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Leden 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Únor 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Březen 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Duben 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) květen 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Vzdělávání cílové skupiny (36 osob) bude celkem probíhat 10 měsíců. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 20 / 21

21 6 Použité materiály 1) Výroční zpráva Domova Leontýn DOZP Leontýn, ) Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn (dotazníkové šetření) DOZP Leontýn, ) Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, září ) Střednědobý plán rozvoje Sociálních služeb Středočeského kraje na období , listopad 2011 Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 21 / 21

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ - Kroměříž Příklad vzdělávacího plánu VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ KROMĚŘÍŽ SRPEN 2007 88 - Kroměříž Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Jméno a příjmení autora: Miroslava Zajíčková Rok: 2008 1 Obsah: I. Úvod kdo vlastně

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více