!lept. Výzva k podání nabídek. Služba CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, , mau rizio.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic."

Transkript

1 !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Služba Datum vyhlášení zakázky: společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační CZ.1.04/1.1.02/ číslo projektu: Rozvoj lidských CZ, a.s Název projektu: Název / obchodní zadavatele: firma VIROPLASTIC zdrojů ve společnosti cz. a.s. Sídlo zadavatele: Vojtěšská 6/ O 00 Praha 1 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: Maurizio Bergonzoni, , mau rizio. IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Cl Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: VIROPLASTIC Eva Soukalová, , Lhůta podání nabídky končí dne ve 12:00h. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky. Otvírání obálek proběhne dne v 13:00 h. v místě podávání nabídek. Poštou nebo osobně k rukám paní Evy Soukalove na adrese: Viroplastic Cl, a.s. Lískovec Frýdek-M ístek, Jedná se o zajištění vzdělávacích služeb v rámci klíčových aktivit projektu. Výběrové řízení se bude týkat těchto aktivit: 1. Soft skills - vedoucí směn 2. Soft skills - management 3. Soft skills - management + vedoucí pracovníci 4. Soft skills - pracovníci výroby 5. Soft skills - ostatní

2 -..,. EVROPSKÁ UNIE flepj OPERČNí PROGRAM 6. Mzdové účetnictví 7. PC gramotnost 8. Cizojazyčné vzdělávání. Většina aktivit bude realizována formou uzavřených kurzů, pouze v případě kurzu Mzdového účetnictví se bude jednat o účast na otevřeném kurzu dodavatele. Ad 1) Soft skills - vedoucí směn Cíl: - interaktivní školení se zapojením účastníků a Týmové role a motivace v týmu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor - podpora, realizace Kázeň a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci výstupy: - zvýšení dovednosti pro rozpoznánl.jednotlivých týmových rolí - identifikace týmových kolegů - analýza silných a slabých stránek jednotlivých členů týmu - praktické řešení jednání s jednotlivými typy komunikačních partnerů ".\ Počet ÚČ.: 4 8 školících dnů Ad 2) Sořt skills - management Cíl: - interaktivní školení se zapojením účastníků a Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdrojů Účetní výkazy praktikum Manažerské účetnictví - teorie a praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi - řízení nákladů pro

3 II-pj fond v ér EVROPSKÁ UNIE OPERČNí PROGRAM VAŠI BUDOUCNOST neekonomy výstupy: - procvičení základních finančních souvislostí - zvýšení dovednosti ve finančních souvislostech pro uplatnění v každodenní praxi Počet úč.: 4 10 školících dnů Ad 3) 50ft skills - management + vedoucí pracovníci Cíl: - interaktivní školení se zapojením účastníků a Efektivní manažer- nástroje zvyšování výkonnosti týmu Jak úspěšně jednat s lidmi Vedení pracovního týmu Týmová spolupráce Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Koučink pro manažery a trenéry Manažerské pohovory Time management - řízení času výstupy: - procvičení dovedností pro vedení týmu - zvládnutí identifikace týmových rolí - analýza silných a slabých stránek jednotlivých členů týmu - získání dovedností pro komunikaci s jednotlivými typy komunikačních partnerů Počet úč.: 6 8 školících dnů Ad 4) 50ft skils - pracovníci výroby Cíl: - interaktivní školení se zapojením účastníků a - pochopení souvislostí při řízení společnostivýznam každého zaměstnance Firemní motivace výstup: - motivovaný zaměstnanec Počet úč.: 7 6 školících dnů

4 rif EVROPSKA UNIE.pt OPERČNípROGRAM L1DSKEZDROJE Ad 5) Soft skills - ostatní Cíl: - interaktivní školení se zapojením účastníků a a) Nákupní dovednosti Cíl: - trénink dovedností pro zvýšení efektivity jednání a zlepšení obchodních dovedností pracovníků v nákupu Počet ÚČ.: 3 b) Sekretářka - vizitka organizace Cíl: - trénink komunikačních dovedností - zvládnutí konfliktní komunikace - získání návodu jak zvládnout administrativu Počet ÚČ.: 3 c) Obchodní dovednosti Cíl: - trénink dovedností pro zvýšení efektivity obchodního jednání a zlepšení obchodních dovedností Počet ÚČ.: 3 d) Týmová spolupráce Cíl: - posílení týmové spolupráce - analýza vnitrofiremní situace - pojmenování silných a slabých míst Počet ÚČ.: 35 Celkový rozsah a) - d): 8 školících dnů Ad 6) Mzdové účetnictví Cíl: - zvýšení znalostí a dovedností pro zpracování mezd Počet ÚČ.: 1 19 dnů (otevřený kurz) Ad 7) PC gramotnost Cíl: - zlepšení dovedností ve využívání kancelářských programů - zvýšení efektivity práce MS Word MS Excel MS Power Point příp. další Počet ÚČ.: 7 3 školící dny Místo konání: počítačová učebna dodavatele, příp. v prostorách zadavatele s využitím PC techniky

5 Rt -... EVROPSKÁ UNIE lm pj lj!leoperčníprogram dodavatele Ad 8) Cizojazyčné vzdělávání - anglický jazyk Cíl: - připravit účastníky na komunikaci a obchodní jednání s partnery a zákazníky - posílení jazykových znalostí účastníků v obchodním, technickém, ekonomickém a finančním směru Počet ÚČ.: 12 /4 skupiny 2 hod. týdně /1 skupina, celkem 96 týdnů Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Lhůta dodání I časový harmonogram plnění I doba trvání zakázky: Místo dodání I převzetí plnění: , Kč Předpokládaný termín zahájení dodávek je: "Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky je i Většina aktivit bude probíhat mimo prostory zadavatele v místě po dohodě s dodavatelem. Kurzy cizojazyčného vzdělávání budou probíhat v prostorách zadavatele. U kurzů PC gramotnosti je možná realizace po dohodě s dodavatelem v prostorách zadavatele, příp. v prostorách dodavatele. Nabídková cena (váha 40%) Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny bez DPH, s tím, že nejvíce bodů obdrží nabídka s nejnižší celkovou cenou uvedenou bez DPH Hodnotící kritéria: Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Návrh řešení realizace zakázky (váha 30%) Obsah modulů, metodika vzdělávání, metodika zpětné vazby Celkovéorganizanía technické zajištění zakázky (váha 30%) Flexibia při komunikaci organizace, zajištění školící techniky, celkové zajištění organizace školení, velikost lektorského týmu a jeho zastupitelnost. Zajištění souladu veškeré dokumentace vzdělávacích aktivit s nároky dotovaného projektu. Cestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na zabezpečení a příspěvku na státní poiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

6 -... EVROPSKA UNIE l!!leoperační PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE pj Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Další kvalifikační požadavky: minimálně 3 písemné reference o realizaci obdobných zakázek za poslední 2 roky s uvedením referenční osoby vč. telefonického kontaktu pro možné ověření, čestné prohlášení o zkušenostech se školením v rámci ESF, a to minimálně 2 zakázek o objemu min. 800 tis. Kč bez DPH Veškeré doklady a čestná prohlášení budou předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii. Doklady nesmí být starší než 90 dnů. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Požadavek na písemnou formu nabídky: Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být zadavateli podána: 1x originál a 1x kopie (označené nápisy "ORIGINÁL" a "KOPIE") v listinné neodděelné podobě opatřené na přelepu otiskem razítka uchazeče 1x v elektronické podobě na CD-R v řádně uzavřené obálce, na přední straně označené nápisem "Neotvírat!" a názvem veřejné zakázky. Požadovaný jazyk nabídky: český Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další požadavky na zpracování nabídky*: 1 Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Nabídka bude zpracována ve formátu A4, vytištěna jednostranně s očíslovanými stranami včetně příloh a v této struktuře: 1. Titulní strana nabídky: - Označení zakázky - Obchodní jméno uchazeče, identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, DIČ... ) - Odpovědná osoba uchazeče (oprávněná uzavřít za uchazeče dodavatelskou smlouvu) - její podpis Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

7 -... fond v ér EVROPSKÁ UNIE I!Iept OPERČNípROGRAM VAŠI BUDOUCNOST - Kontaktní osoba odpovědná za nabídku 2. Obsah nabídky - rozsah 1 strana 3. Identifikace a představení dodavatele 4. Kvalifikace dodavatele - dle požadavků zadavatele uvedených v požadavcích na prokázání kvalifikace dodavatele 5. Popis plnění - min. v rozsahu hodnotících kritérií 6. Lektorský tým - profesní ev lektorů (není potřeba dokládat kopie dokladů o dosaženém vzdělání, postačí výpis dosažených kvalifikací) 7. Nabídková cena - rozsah 1 strana 8. Písemný návrh smlouvy bude obsahovat platební podmínky, které jsou předem stanoveny v tomto rozsahu: vystavení faktury - nejpozději 7 dní po uskutečnění dílčího plnění, splatnost faktury min. 30 dnů ode dne vystavení faktury. 9. Přílohy (není povinné) Zadávací * Nepovmný údaj řízení se řídí: Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ve Frýdku-Místku, dne

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více